Page 1

TECHNOLOGY SYSTEM

INPUT ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡ÒÍÒËÒÃ

PROCESS ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§äÁâ¤ÃàÇ¿ â´Âà»ÅÕè¹¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡Ò à¾×èÍ·íÒãˌÍÒËÒÃÊØ¡

FEEDBACK ໚ ¹ ¢Œ Í ÁÙ Å à¾×è Í Ê‹ § ãˌ à кº ᨌ § àµ× Í ¹à àÁ×è Í ÍÒËÒÃÊØ ¡

อภิสรา นิลรัตน

OUTPUT Í Ò Ë Ò Ã ·Õè ÊØ ¡

Profile for Tymy taetae

Technology system ระบบเทคโนโลยี  

Technology system ระบบเทคโนโลยี  

Advertisement