Page 1

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557

My Summer ( Fitting/scene1-11) ชื่อ

หน้าที่

1. มิ้ว

นักแสดงหญิง

2. จี้ 3. หนึ่ง

นักแสดงหญิง นักแสดงหญิง

4. แบงค์

นักแสดงชาย

5. มีน 6. เอื้อง 7. ตัวเล็ก 8. หนิง 9. พี่บาส 10. เกมส์ 11.อาร์มสตรอง 12. บอม

นักแสดงชาย ผูจ้ ดั ผูจ้ ดั ผูจ้ ดั ช่างภาพ Video ช่างภาพ Video Snap Shot ผูช้ ่วยช่างภาพ

13. เฟิ ร์น

แต่งหน้า/ทาผม

14. นิว

สวัสดิการ

15. แนน

สถานที่


กำหนดกำร สถานที่ : หมู่บา้ น De Taawan วันที่ : 5 พฤษภาคม 2557 เวลา : 09:00 น.- 16.00 น. ตำรำง Fitting เวลำ 09.00 – 10.00 น.

รำยชื่อ

หน้ ำที่ แต่งหน้า+ทาผม

สถำนที่ Dining room

ลงรายละเอียดงาน

Living room

จัดสถานที่

Bedroom 1 (2fl.)

สวัสดิการ

Terrace Living room

Pool

10.20 น.

เฟิ ร์น มิว้ หนึ่ง จี้ แบงค์ มีน พี่บาส เกมส์ อาร์ม บอมม์ เอื้อง แนน ตัวเล็ก นิว หนิง นักแสดงทุกคน

10.30-12.00 น.

อาร์ม

Stand by (หน้า+ผม+ชุด) ถ่ายภาพนิ่ง

นักแสดงทุกคน

Fitting

12.00-13.00 น.

พัก นิว+หนิง ทางานจร้า

หมายเหตุ : 1. อาร์มจัดคิวนักแสดง Fitting ตามความเหมาะสม 2. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 3. นักแสดงเตรี ยมผ้าเช็ดตัวมาเอง

Pool


ตำรำงถ่ ำย Scene ที่ 1-10

เวลำ 13.00-14.00 น.

14.00 น. 14.15 น. 14.30 น. 14.45 น. 15.00 น.

รำยชื่อ พี่บาส เกมส์ อาร์ม บอมม์ เอื้อง แนน เฟิ ร์น ตัวเล็ก นักแสดงทุกคน มิว้ แบงค์ หนึ่ง จี้+มีน แบงค์ หนึ่ง อาร์ม

หมายเหตุ : 1. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หน้ ำที่ เซ็ทสถานที่

สถำนที่ Bedroom 1 (2fl.)

แต่งหน้า+ทาผม เปลี่ยนชุด

Dining room

Scene 3,7

Bedroom 1 (2fl.)

Scene Scene Scene Scene

2,6 1,5 4,8,9 11

Bedroom 1 (2fl.) Bedroom 1 (2fl.) Bedroom 1 (2fl.) ในรถ

จัดของเตรี ยม Insert

Bedroom 1 (2fl.)

ว นจ นทร ท 5 พฤษภาคม 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you