Page 1

คู่มือการใช้งาน

สุกานดา จงเสริมตระกูล www.sukandajong.com


คู่มือการใช้งาน Book creator

"หนังสือคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ นอกจากจะแทรกข้อความ รูปภาพ และ วิดิโอได้แล้วนั้น ยังสามารถตกแต่งให้มี สีสันที่สวยงาม ใส่เพลงประกอบ อัด เสียงบรรยาย และแบ่งปันหนังสือให้ผู้ อื่นได้อีกด้วย"

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน 2. การเลือกรูปแบบหนังสือ 3. การเพิ่มวัตถุต่างๆ 4. การปรับแต่งข้อความ 5. การปรับแต่งรูปภาพหรือวิดิโอ 6. การเขียนข้อความหรือวาดภาพ 7. การสร้างรูปเรขาคณิต 8. การปรับแต่งพื้นหลังของหน้ากระดาษ 9. การสร้างสารบัญ

สุกานดา จงเสริมตระกูล

www.sukandajong.com


1. เริ่มต้นใช้งาน

1.1 เมื่อเปิดแอพพลิเคชัน Book creator ขึ้นมา ให้กด เครื่องหมาย "+" ดังภาพ 1.2 เลือก "New book" เพื่อสร้างหนังสือเล่มใหม่

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


2. การเลือกรูปแบบหนังสือ หนังสือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

หนังสือแนวตั้ง

หนังสือแนวนอน

หนังสือการ์ตูนแนวตั้ง

หนังสือการ์ตูนแนวนอน

หนังสือการ์ตูนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


3. การเพิ่มวัตถุต่างๆ

3.1 กดเครื่องหมาย "+" ดังภาพ 3.2 เลือกเพิ่มวัตถุที่ต้องการตามคำอธิบาย

เพิ่มรูปภาพหรือวิดิโอจากคลังรูปภาพ เพิ่มภาพถ่ายหรือวิดิโอจากกล้องถ่ายรูป เพิ่มการขีดเขียนหรือวาดภาพ เพิ่มข้อความ เพิ่มการอัดเสียงหรือเสียงเพลง

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


4. การปรับแต่งข้อความ

5.1 คลิกที่รูปภาพที่ต้องการปรับแต่ง 5.2 เลือกสัญลักษณ์ "i" ดังภาพ เพื่อทำการ ปรับแต่งรูปภาพตามคำอธิบาย

- ปรับขนาดรูปภาพ โดยคลิกเลือกมุมสีฟ้า เพื่อย่อขยาย

ปรับขนาดข้อความ

- หมุนรูปภาพโดยใช้

ปรับตัวหนา ตัว เอียง ขีดเส้นใต้

สองนิ้วเลือกรูปภาพ และทำการหมุน

ปรับรูปแบบอักษร สีอักษร สีพื้นหลัง ข้อความ และเพิ่ม เงาตัวอักษร จัดตำแหน่งข้อความ จัดลำดับการซ้อนทับ ลบข้อความที่เลือก

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


5. การปรับแต่งรูปภาพหรือวิดิโอ

5.1 คลิกที่รูปภาพที่ต้องการปรับแต่ง 5.2 เลือกสัญลักษณ์ "i" ดังภาพ เพื่อทำการ ปรับแต่งรูปภาพตามคำอธิบาย

- ปรับขนาดกรอบ แสดงข้อความโดย คลิกเลือกมุมสีฟ้าเพื่อ ย่อขยาย - หมุนกรอบข้อความ โดยใช้สองนิ้วเลือก ข้อความและทำการ หมุน

แสดงตัวอย่างรูปภาพ เพิ่มลิงค์เว็บไซต์ หรือหมายเลขหน้า ภายในหนังสือ เพิ่มข้อความ อธิบายรูปภาพ

จัดลำดับการซ้อนทับ ลบรูปภาพที่เลือก

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


6. การเขียนข้อความหรือวาดภาพ ปรับขนาดความ หนาเส้นปากกา เปลี่ยนสีปากกา

แก้ไขหรือลบ

เสร็จสิ้น

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


7. การสร้างรูปเรขาคณิต

7.1 เลือกสัญลักษณ์ "+" แล้วเลือกแถบ "shapes" วาดรูปเรขาคณิตตามต้องการ 7.2 เลือกสัญลักษณ์ "i" ดังภาพ เพื่อทำการ ปรับแต่งรูปเราขาคณิตตามคำอธิบาย

ปรับแต่งสีและการ แสดงเงาของรูป ปรับแต่งขอบ สีและ ขนาดเส้นขอบ

- ปรับขนาดรูปภาพ โดยคลิกเลือกมุมสีฟ้า เพื่อย่อขยาย

จัดลำดับการซ้อนทับ ลบรูปภาพที่เลือก

- หมุนรูปภาพโดยใช้ สองนิ้วเลือกรูปภาพ และทำการหมุน

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


8. การปรับแต่งพื้นหลังของหน้ากระดาษ

เลือกสัญลักษณ์ "i" ดังภาพ เพื่อทำการปรับ แต่งพื้นหลังของหน้ากระดาษ และการตั้งค่า เครื่องมือตามคำอธิบาย

ปรับแต่งพื้นหลังหน้า กระดาษ กรณีหน้าคู่จะ สามารถปรับแต่งแยก ซ้ายขวาได้ เพิ่มเสียงดนตรีประกอบ ตั้งค่าเครื่องมือช่วย เหลือในการจัดวาง วัตถุ บันทึกและแบ่งปัน หน้าหนังสือที่กำลัง ทำงานอยู่

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com


9. การสร้างสารบัญ

ใส่หมายเลขหน้า ภายในหนังสือ

9.1 เลือกข้อความที่ต้องการทำการเชื่อมโยง แล้วเลือก "link" ตามภาพ 9.2 หากต้องการเชื่อมโยงภายในเล่มหนังสือ ให้ใส่หมายเลขหน้า 9.3 หากต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ให้ใส่ ที่อยู่เว็บไซต์ ใส่ที่อยู่เว็บไซต์

กลับไปที่สารบัญ

www.sukandajong.com

คู่มือการใช้ book creator  
คู่มือการใช้ book creator  
Advertisement