Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง เสนอ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้งั

จัดทาโดย นางสาวอภิชญา ธรรมชาติ เลขที่ 13 ปวส.2/2 เสาร์ -อาทิตย์

โครงงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขา งานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุ ปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2

วันที่ 8 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2556

เวลา 08.00-18.00 น. 8.30-12.00 น.

3

10 มิ.ย. 2556

09.30-15.00น.

4

11 มิ.ย. 2556

13.00-16.00น.

5 6 7 8 9 10 11 12

12 มิ.ย. 2556 13 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556 15 มิ.ย. 2556 17 มิ.ย. 2556 18 มิ.ย. 2556 20 มิ.ย. 2556 5 ก.ค. 2556

08.00-12.00น. 13.00-17.00น. 13.00-14.00น. 13.00-17.00น. 13.00-17.00น. 13.00-17.00น. 13.00-15.00น. 8.30-09.30น.

กิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา) จดบันทึกการขายสิ นค้า ประกอบคอมพวเตอร์ ไปซื้อของที่ Advice ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ การเติมหมึกเครื่ องปริ้ น การจัดบอร์ด ดาวโหลดแอบพลิเคชัน่ ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ถ่ายเอกสาร

รวมชั่วโมง 10 5

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

6

ภาพถ่ าย

3

ภาพถ่ าย

4 4 1 5 4 4 2 1

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

8 ก.ค. 2556 9 ก.ค. 2556 10 ก.ค. 2556 11 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2556 19 ก.ค. 2556 24 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 ก.ย. 2556 14 ก.ย. 2556 21 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2556 28 ก.ย. 2556 29ก.ย. 2556 21ธ.ค.2556

09.00-12.00น. 13.00-15.00น. 09.30-10.30น 09.00-11.00น 09.00-15.00น. 09.00-12.00น. 09.00-16.00น. 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-17.30 8.30-17.30 8.30-12.30 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-16.30

30 31

22ธ.ค.2556 16 ก.พ.2557

8.30-16.30 8.30-12.00

จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Test เครื่ องปริ้ น เติมหมึก สแกนเอกสาร Test เครื่ องปริ้ น ทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาสายแลน ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI ทาสื่ อการสอน CAI เตรียมโครงการบริการสอน Dropbox และ Google Drive

การใช้งานบน Dropbox และ Google Drive ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ

3 2 1 2 6 3 7 10 10 5 5 10 5 5 5 5 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

8 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


32 33

21 ก.พ.2557 1มี.ค.2557

8.30-12.00 8.30-12.00

วัยใส ห่างไกลยาเสพติด การให้ความรู ้เรื่ องระบบเครื อข่าย

รวม 161 ชั่วโมง

4 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ วันที่ 8 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม โครงการ (Project) คือ “แผนงานหรื อเค้าโครงการตามที่ กาหนดไว้”โครงการเป็ นส่ วน ประกอบส่ วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาองค์ กร ช วยให้องค์ กรมองเห็นภาพและทิศทางในการ พัฒนาหน่วยงาน ภายในองค์ กร มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลได้ โครงการเป็ นลักษณะของ การจัดกิจกรรม หรื อดาเนินการให้ บรรจุวตั ถุประสงค์ เพื่อบรรเทาหรื อลดหรื อขจัดปัญหา และความต้ องการในสถานณการณ์ ปั จจุบนั และในอนาคต ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการเขียนโครงการ ว่าเราต้องอย่างไร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา) วันที่ 9 มิ.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00น. จานวน 5 ชั่วโมง กิจกรรม การเตรี ยมเนื้อหาในการจัดบอร์ด ควรเลือกเนื้อหาที่เน่าสนใจ ทันสมัยเข้าใจง่าย การทางานเป็ นการ ทางานที่เป็ นระบบ และมีการผิดพลาดน้อยที่สุด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและรู ปแบบการจัดบอร์ด และการทางานเป็ นทีม จะทาให้งาน เสร็ จเร็ วขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จดบันทึกการขายสิ นค้า วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 09.30-15.00น. จานวน 6 ชั่วโมง กิจกรรม การจดบันทึกเกี่ยวกับการขายสิ นค้า เมื่อลูกค้าสัง่ รายการ สิ นค้า และเมื่อลูกค้ามารับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ ลูกค้ามาซ่อม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้การทางานเป็ นระบบ และการจดบันทึกสิ นค้าที่เราได้รับมอบหมายจากเจ้าของร้าน

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ องคอม วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-16.00น. จานวน 3 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ขั้นแรกให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่น ไขควงสี่ แฉก กล่องสาหรับใส่ น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 2. เริ่ มจากการติดตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซีพียมู าใส่ ลงไปในซ็อก เก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้ตรงกัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียจู ะทา เครื่ องหมายเป็ นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ ซีพียู 3. เมื่อวางซีพยี ตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนาซิลิโคนมาทา ตรงบริ เวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรื อ แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสี ยบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวัง อยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ ของซีพียอู าจบิ่นได้ ส่ วนขาสปริ งที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริ งให้ เข้าล็อก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้ นบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสี ยหายได้ 5. เสี ยบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 6. นาแรมมาเสี ยบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่ องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็ อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็ นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูวา่ เข้าล็อกกันก็ พอ) 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 8. นาเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส ให้ครบทุกตัว 9. เสี ยบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 10. เสี ยบการ์ดเสี ยงลงไปในสล็อต PCI เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสี ยบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสี ยบให้ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 12. สอดไดรฟ์ ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น


13. เสี ยบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ ซีดีรอมโดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟและสายสัญญาณเสี ยงเข้าไปด้วย 14. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 16. เสี ยบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟเข้าไปด้วย 17. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย 18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 19. เสี ยบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหวั ขนาดเล็ก กว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 20. เสี ยบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม) ให้ดา้ นที่มีการไขว้สายเข้ากับ ขั้วต่อไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสี แดงของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ ผดิ ด้านไฟของ ไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หนั สายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์บางยีห่ อ้ อาจต้อง ใส่ สลับด้านกัน 21. เสี ยบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อ pin1 ของขั้วต่อด้วย 22. เสี ยบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะเปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะ ฮาร์ดดิสก ปุ่ ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสี ยบขั้วให้ถูกหาก ผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรื อมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิ ดเครื่ องขึ้นมาใหม่ 23. เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูวา่ มีน็อตหรื ออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบ่ นเมนบอร์ดหรื อไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสี ยหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรี ยบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรื อสายสัญญาณเสี ยบแน่น หนาดีหรื อยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อกติดกันอย่างแน่นหนา 24. เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วปิ ดฝาเคสและขันน็อตให้เรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการประกอบเครื่ องอย่าง ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการประกอบ คอมพิวเตอร์วา่ เราควรทาอะไรเป็ นอันดับแรกและอันดับสุ ดท้าย และสามรถ ได้รู้ลกั ษณะอุปกรณ์ภายในระบบคอมพิวเตอร์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม ชื้อปริ้ นเตอร์ ที่ Advice วันที่ 12 มิ.ย. 2556 เวลา 08.00-12.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทางหน่วยงานให้นกั ศึกษาไปซื้อสิ นค้า มาขายที่ร้านโดยให้นกั ศึกษาไปเอาของที่สงั่ ไว้ ที่ Advice ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้การซื้อขายสิ นค้า เกี่ยวกับระบบ ไอที และการทางานอย่างเป็ นระบบของการขายสิ นค้า หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ขั้นแรกให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่น ไขควงสี่ แฉก กล่องสาหรับใส่ น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 2. เริ่ มจากการติดตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซีพียมู าใส่ ลงไปในซ็อก เก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้ตรงกัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียจู ะทา เครื่ องหมายเป็ นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ ซีพียู 3. เมื่อวางซีพยี ตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนาซิลิโคนมาทา ตรงบริ เวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรื อ แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสี ยบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวัง อยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ ของซีพียอู าจบิ่นได้ ส่ วนขาสปริ งที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริ งให้ เข้าล็อก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้ นบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสี ยหายได้ 5. เสี ยบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 6. นาแรมมาเสี ยบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่ องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็ อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็ นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูวา่ เข้าล็อกกันก็ พอ)


7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 8. นาเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส ให้ครบทุกตัว 9. เสี ยบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 10. เสี ยบการ์ดเสี ยงลงไปในสล็อต PCI เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสี ยบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสี ยบให้ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 12. สอดไดรฟ์ ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 13. เสี ยบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ ซีดีรอมโดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟและสายสัญญาณเสี ยงเข้าไปด้วย 14. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 16. เสี ยบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟเข้าไปด้วย 17. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย 18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 19. เสี ยบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหวั ขนาดเล็ก กว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 20. เสี ยบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม) ให้ดา้ นที่มีการไขว้สายเข้ากับ ขั้วต่อไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสี แดงของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ ผดิ ด้านไฟของ ไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หนั สายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์บางยีห่ อ้ อาจต้อง ใส่ สลับด้านกัน 21. เสี ยบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อ pin1 ของขั้วต่อด้วย 22. เสี ยบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะเปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะ ฮาร์ดดิสก ปุ่ ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสี ยบขั้วให้ถูกหาก ผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรื อมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิ ดเครื่ องขึ้นมาใหม่ 23. เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูวา่ มีน็อตหรื ออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบ่ นเมนบอร์ดหรื อไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสี ยหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรี ยบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรื อสายสัญญาณเสี ยบแน่น หนาดีหรื อยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อกติดกันอย่างแน่นหนา


24. เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วปิ ดฝาเคสและขันน็อตให้เรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการประกอบเครื่ องอย่าง ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้รู้เกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์วา่ เราต้องทาอะไรก่อนเป็ นอันดับแรกถึงลาดับสุ ดท้าย ได้รู้ถึง ลักษณะของระบบภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์วา่ เป็ นอย่างไร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ น วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-14.00น. จานวน 1 ชั่วโมง กิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ นจะมีวิธี ดังนี้ 1.ปลดแท็งของหมึกออกจากที่ยดึ 2. เปิ ดจุกหมึกแล้วดึงออก 3. หักจุกหมึกออก ถอด แล้วติดตั้ง 4. เติมหมึกลงในแท็งค์ (เติมให้เต็ม 5. ทาซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สาหรับขวดหมึกแต่ละขวดแท็งค์)


6. ปิ ดจุกหมึกให้ครบทุกสี แล้วปิ ดฝาครอบแท็งค์ 7. ยกแท็งค์หมึกกลับเข้าที่ ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการเติมน้ าหมึก และสามารถเติมหมึกให้ลูกค้าได้ และสามารถไปทาเองที่บา้ นได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ด วันที่ 15 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 5 ชัว่ โมง กิจกรรม การจัดบอร์ดเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆตามหัวข้อที่เรากาหนดขึ้นมา เพื่อให้สื่อที่น่าสนใจ เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความรู ้ความเข้าใจในการอ่าน มากยิง่ ขึ้น เพื่อนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ได้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการออกแบบการจัดบอร์ด ที่น่าอ่าน น่าสนใจ และมีความสามัคคีกนั ในการทางานเป็ นทีม หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม ดาวโหลดแอบพลิเคชัน่ วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 6 ชั่วโมง กิจกรรม วิธีการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ ผ่านทาง Play Store 1. ก่อนการดาวน์โหลด คุณต้องทาการเพิม่ บัญชี Google (E-Mail ของ G-Mail) ในเครื่ องก่อน หากคุณไม่มี ต้องทาการสร้างขึ้นใหม่ 2. เข้าที่ไอคอน Play Store เพื่อเลือกที่จะดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน่ 3. ทาการเลือกแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการติดตั้ง 4. เลือก "ติดตั้ง" และทาตามขั้นตอนที่กาหนด แล้วยอมรับการติดตั้ง แอปพลิเคชัน่ นั้น 5. เมื่อติดตั้งเสร็ จสามารถ เลือก "เปิ ด" เพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการ


ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการโหลดแอบพลิเคชัน่ เช่น เกมส์ กล้องถ่ายรู ป แอปพลิเคชัน่ ใหม่ๆ และอีกมากมาย ให้กบั ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการจะดาวน์โหลด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-17.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ขั้นแรกให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์เช่น ไขควงสี่ แฉก กล่องสาหรับใส่ น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 2. เริ่ มจากการติดตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้นนาซีพียมู าใส่ ลงไปในซ็อก เก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเก็ตให้ตรงกัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียจู ะทา เครื่ องหมายเป็ นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ ซีพียู


3. เมื่อวางซีพยี ตู รงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนาซิลิโคนมาทา ตรงบริ เวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรื อ แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสี ยบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวัง อยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ ของซีพียอู าจบิ่นได้ ส่ วนขาสปริ งที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริ งให้ เข้าล็อก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้ นบนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสี ยหายได้ 5. เสี ยบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 6. นาแรมมาเสี ยบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่ องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็ อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็ นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูวา่ เข้าล็อกกันก็ พอ) 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 8. นาเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส ให้ครบทุกตัว 9. เสี ยบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 10. เสี ยบการ์ดเสี ยงลงไปในสล็อต PCI เสร็ จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสี ยบสายเพาเวอร์ซพั พลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสี ยบให้ปลัก๊ ของสายเพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด 12. สอดไดรฟ์ ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 13. เสี ยบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ ซีดีรอมโดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟและสายสัญญาณเสี ยงเข้าไปด้วย 14. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 16. เสี ยบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อด้านที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง เสี ยบสายไฟเข้าไปด้วย 17. เสี ยบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสี แดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อ ด้วย 18. สอดไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 19. เสี ยบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหวั ขนาดเล็ก กว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 20. เสี ยบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม) ให้ดา้ นที่มีการไขว้สายเข้ากับ ขั้วต่อไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสี แดงของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ ผดิ ด้านไฟของ


ไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หนั สายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์บางยีห่ อ้ อาจต้อง ใส่ สลับด้านกัน 21. เสี ยบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสี แดงตรงกับขาที่ 1 หรื อ pin1 ของขั้วต่อด้วย 22. เสี ยบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิ ดปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะเปิ ดเครื่ อง ไฟบอกสถานะ ฮาร์ดดิสก ปุ่ ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสี ยบขั้วให้ถูกหาก ผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรื อมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิ ดเครื่ องขึ้นมาใหม่ 23. เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูวา่ มีน็อตหรื ออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบ่ นเมนบอร์ดหรื อไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสี ยหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรี ยบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรื อสายสัญญาณเสี ยบแน่น หนาดีหรื อยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อกติดกันอย่างแน่นหนา 24. เมื่อเรี ยบร้อยดีแล้วปิ ดฝาเคสและขันน็อตให้เรี ยบร้อย ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการประกอบเครื่ องอย่าง ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้รู้วิธีการประกอบเครื่ องว่าขั้นตอนแรกต้องทาอย่างไรและขั้นตอนสุ ดท้าย และการทางานของ ระบบคอมพิวเตอร์ ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทางานได้อย่างไร

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-15.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม ตัดนามบัตรใบรับซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การรับซ่อมเครื่ องพิวเตอร์ มีความเชื่อมัน่ และมีความสะดวกต่อการติดต่อสอบถาม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการออกแบบนามบัตร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม ถ่ายเอกสาร วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 08.30-09.30น. จานวน 1 ชัว่ โมง กิจกรรม เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นอุปกรณ์สานักงานอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการสาเนาเอกสาร โดยการใช้ความร้อน หรื อหลักไฟฟ้ าสถิต ในการอ่านเอกสารต้นฉบับและ พิมพ์เอกสารอีกฉบับออกมาการถ่ายเอกสาร เป็ นงาน บริ การอย่างหนึ่งในการทางานเพื่อให้เกิดความราบรื่ น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องถ่ายเอกสาร เช่น การปรับขนาด การย่อตัวอักษร หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 8 ก.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00น. จานวน 3 ชัว่ โมง กิจกรรม การจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการมารับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการซ่อมเสร็ จแล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และได้ทราบถึงราคาการขายสิ นค้า หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม Test เครื่องปริ้น วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 13.00-15.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม วิธีการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ Brother สามรถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ 1.เครื่ องรุ่ นที่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นตัวเครื่ อง -ให้กดปุ่ ม Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์วา่ ออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์ 2.เครื่ องรุ่ นที่ไม่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นเครื่ อง -กดปุ่ ม Menu -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์วา่ ออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องปริ้ นว่ารู ปแบบที่ปริ้ นออกมาชัดเจนหรื อไม่ และตรงไหนบกพร่ องเรา สามารถแก้ไขได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม เติมหมึก วันที่ 10 ก.ค. 2556 เวลา 09.30-10.30น. จานวน 1 ชัว่ โมง กิจกรรม การเติมหมึกเครื่ องปริ้ นจะมีวิธี ดังนี้ 1.ปลดแท็งของหมึกออกจากที่ยดึ 2. เปิ ดจุกหมึกแล้วดึงออก 3. หักจุกหมึกออก ถอด แล้วติดตั้ง 4. เติมหมึกลงในแท็งค์ (เติมให้เต็ม 5. ทาซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สาหรับขวดหมึกแต่ละขวดแท็งค์) 6. ปิ ดจุกหมึกให้ครบทุกสี แล้วปิ ดฝาครอบแท็งค์ 7. ยกแท็งค์หมึกกลับเข้าที่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการเติมหมึกว่าจะต้องมีความละเอียดอย่างไรและสามารถนาไปใช้ในชีวิติประจาวันได้


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม การสแกนเอกสาร วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 09.00-11.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม ก่ อ นทาการสแกน จะต้อ งเปิ ดคอมพิ ว เตอร์ ติ ด ตั้ง ซอฟต์แ วร์ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ รวมทั้ง เชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ HP เข้า กับ คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นสาย USB หรื อผ่ า นเครื อข่ า ยไร้ ส าย 1. จัด วางต้น ฉบับ บนแผ่ น กระจกของสแกนเนอร์ ทาตามขึ้ น ตอนต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใส่ ต้น ฉบับ ใน สแกนเนอร์ เปิ ดเครื่ อ งพิ ม พ์ HP ยกฝาเครื่ อ งพิ ม พ์ข้ ึ น ใส่ ภ าพหรื อเอกสารโดยให้ ด้า นจัด พิ ม พ์ค ว่า ลงที่ มุ ม ด้า นขวาหน้า ของแผ่ น กระจกยกฝา เครื่ อ งพิ ม พ์ข้ ึ น เลื อ กประเภทการสแกนจากหน้ า จอและทาไปตามขั้นตอนที่บอกบนหน้าจนเสร็ จสมบูรณ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ


ได้รู้ถึงขั้นตอนการสแกนเอกสารและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ

กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม Test เครื่องปริ้น วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-15.00น. จานวน 6ชัว่ โมง กิจกรรม วิธีการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ Brother สามรถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ 1.เครื่ องรุ่ นที่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นตัวเครื่ อง -ให้กดปุ่ ม Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์วา่ ออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์


2.เครื่ องรุ่ นที่ไม่มีปุ่ม Ink Management อยูบ่ นเครื่ อง -กดปุ่ ม Menu -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก Ink Management -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Test Print และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Print Quality และกดปุ่ ม OK -กดปุ่ ม Colour Start เพื่อเริ่ มการเทสหรื อทอสอบหัวพิมพ์ -ดูตวั อย่างงานพิมพ์วา่ ออกครบหรื อไม่ หากไม่ครบให้กดปุ่ มเครื่ องหมาย - หรื อล้างหัวพิมพ์ หรื อกด เครื่ องหมาย + เพื่อจบการเทสหัวพิมพ์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่ องปริ้ นว่ารู ปแบบที่ปริ้ นออกมาชัดเจนหรื อไม่ และแก้ไขอย่างไรเมื่อเครื่ องปริ้ น มีความบกพร่ อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม การทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. การดูแลรักษาแป้ นพิมพ์ (Keyboard) - ทาความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นเป็ นประจา - ห้ามทาน้ าหกบนแป้ นพิมพ์ 2.การดูแลรักษาจอภาพ -อาจซื้อ filter ช่วยในการกรองแสงเพื่อให้ทางานได้อย่างสะดวกราบรื่ นไม่แสบตาจนเกินไป หรื ออาจปรับ ปุ่ มด้านล่างของจอ เพื่อปรับแสงสว่างของจอให้มีความเหมาะสม - สามารถทาความสะอาดจอภาพได้โดยการใช้ผา้ ชุบน้ าบิดให้แห้ง เช็ดจอภาพให้สะอาด - หลังจากใช้งานแล้วให้ใช้ผา้ คลุมจอภาพทุกครั้งเพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง - ไม่ควรเปิ ดจอภาพทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่มีการใช้งานเลย เพราะจะทาให้จอภาพเสื่ อมลงได้ถา้ จาเป็ นต้องเปิ ด จอทิ้งไว้ ควรตั้งโปรแกรม Screen Saver เพื่อช่วยรักษาจอภาพ 3.การดูแลรักษาเมาส์ (Mouse) - วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ เมื่อใช้งานทุกครั้ง - ทาความสะอาดบริ เวณลูกกลิ้งของเมาส์ - อย่าเคาะเมาส์แรง ๆ กับพื้น 4.การดูแลรักษาตัวเครื่ อง (Case) - ควรให้เครื่ องอยูบ่ ริ เวณที่มีอุณหภูมิต่า - อย่าทาน้ าหรื ออาหารหกใส่ตวั เครื่ อง - ปิ ดเครื่ องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน


5.การดุแลรักษาเครื่ องพิมพ์ (Printer) - เมื่อกระดาษติดให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา 6.การดูแลรักษาแผ่นดิสก์ (Diskette) - ห้ามนาแผ่นดิสก์ออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กาลังอ่านข้อมูล - ไม่ควรนาแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้น หรื ออุณภูมิสูง - ไม่ควรนาแผ่นดิสก์เข้าใกล้กบั วัตถุที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก - ไม่ควรขีดหรื อเขียนสิ่ งใดลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ ายชื่อที่มีไว้สาหรับปิ ดบน แผ่นดิสก์ 7.การดูแลรักษาแผ่นซีัดีี (CD) - ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง - ไม่ควรขีดเขียนสิ่ งใดลงบนแผ่นซีดี เนื่องจากจะทาให้แ่ ผ่นซีดีเกิดรอยขีดขวนและเสี ยหายใช้งานไม่ได้ - ไม่ควรใช้มือจับบริ เวณด้านหน้าของแผ่นซีดี - ไม่ควรงอแผ่นซีดี อาจจะทาให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาการทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการชีนสิ นค้าเพือ่ ให้สินค้าไม่ เก่าง่าย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จาสายแลน วันที่ 19 ก.ค. 2556 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม การจาสายแลนมีวิธีดงั ต่อไปนี้ 1.ใช้คตั เตอร์หรื อที่ปอกสาย ปอกสายหุม้ สี ขาวออก ให้มีความยาวซัก 3 เซ็นติเมตร (ระวังอย่าให้มีดไป โดนสายด้านในเข้านะ) เราจะเห็นสายเล็ก ๆ สี ต่าง ๆ ด้านในจานวน 8 เส้นด้วยกัน 2.นาสายมาเรี ยงตามสี ขาวส้ม,ส้ม,ขาวเขียว,ฟ้ า,ขาวฟ้ า,เขียว,ขาวน้ าตาล,น้ าตาล 3.นาสายมารวบติดกันแล้วใช้กรรไกรตัดให้มีขนาดเท่ากันทุกเส้น 4. นาสายสอดเข้าไปในหัวแลนให้ปลายสายเข้าไปในหัวแลนจนสุ ดระวังสายงอด้วย เช็คดี ๆ 5.เอาสายกับหัวสอดเข้าไปในคีม แล้วบีบแบบสุ ดแรง ให้มนั ดัง “กรึ๊ บ” ตัวคีมจะดันเข็มในหัวแลนให้แทง ทะลุสายเข้าไป ขอย้าว่า กรึ๊ บเดียวเท่านั้นอย่าได้บีบย้าซ้ าเป็ นอันขาด


6.ได้แล้ว 1 ข้าง ทีน้ ีกไ็ ปทาตั้งแต่ข้นั ตอนแรก กับสายอีกข้างหนึ่ง เมื่อได้ครบสองข้างแล้ว ก่อนเอาไปใช้ อาจใช้ตวั เทสสาย (อันนี้ซ้ือแบบถูก ๆ ได้ ประมาณ 250 บาท) มาเทสก่อน หรื อจะลองเอาไปต่อดูเลยก็ได้ ถ้า หากคอมพิวเตอร์ท้ งั สองเครื่ องเห็นกันก็แสดงว่าสายที่เข้ามาใช้ได้แต่ถา้ ไม่เห็นก็ตอ้ งใช้ตวั เช็คสายเช็คครับ ถ้าข้างไหนไฟขึ้นไม่ครบก็ตดั หัวข้างนั้นออกแล้วเข้าใหม่ หัดเข้าเยอะ ๆ หลาย ๆ ครั้งจะได้ชิน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการจาสายแลน รู ้วิธีการเรี ยงสี ได้ และสามารถเช็คได้วา่ สายแลนที่เราทานั้นใช้ได้หรื อไม่

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 1. ทาการวางแผน ออกแบบสื่ อการสอน พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนามาทาสื่ อการสอนที่เราได้ วางแผนไว้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการสื่ อการสอน CAI และนามาสร้างสรรค์มีความ สอดคล้องกันให้เข้ากับข้อมูลที่เราทา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 25 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 2. ทาการสร้างสื่ อการสอน การออกเสี ยงวรรณยุกต์ โดยมีข้นั ตอนการสร้างสื่ อการสอนดังนี้ 2.1 ขั้นตอนการสร้ างหน้ ายินดีตอนรับ 

เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ ง Properties

แทรกข้ อความโดยใช้ Text Animation >พิมพ์ข้อความที่เราต้ องการลงไป แล้วกด ตกลง

2.2 ข้ นตอนการทาหน้ ากรุณาลงทะเบียน  การทาปุ่ มลงทะเบียน ไปทีค่ าสั่ ง Text Entry > Ok  หลังจากนั้นให้ ลบปุ่ มออก ให้ เหลือแต่ ปุ่ม Submit และก็ไปแทรกปุ่ ม Hotsport ที่คาสั่ ง Button >เลือก Type แบบ Text Button และเลือก On success เป็ นแบบ Go to next slide และลากปุ่ มมาวางทับกับปุ่ ม Submit ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการเลือกภาพให้เหมาะสมกับเรื่ องที่ทา และสอดคล้องกัน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


หน้ าต่ อไปคือ แสดงชื่อคนที่ลงทะเบียนเข้ ามา โดยไปที่คาสั่ ง Caption >เลือก Insert Variable

กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 31 ส.ค. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง


กิจกรรม 2.3 ขั้นตอนการทาหน้ าเมนูหลัก 

สร้ างปุ่ มลิงค์ ขึน้ มา โดยไปที่คาสั่ ง Button >เลือก Text Button >พิมพ์ ข้อความ >เลือก On

Success ให้ เป็ นแบบ Jump to slide >และเราก็กาหนดว่ าต้ องการที่จะให้ ลงิ ค์ ไปยัง Slide ไหนที่ เราต้ องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างปุ่ มลิงค์ และขั้นตอนต่างในการทาสื่ อผสม หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 1 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.4 คาแนะนาการเรียนรู้


แทรกให้ เป็ นข้ อความแอนิเมชั่น โดยใช้ คาสั่ ง Text Animation

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าคาแนะนาการเรี ยรู ้และการแทรกภาพแอนิเมชัน่ ต่างๆ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 14 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม 2.5 ขั้นตอนการทาหน้ าแบบทดสอบก่อนเรียน 

เ ลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ ง Properties

ตกแต่ งสไลด์ นีโ้ ดยการแทรกรูปภาพต่ างๆ เข้ ามา Insert > Image

มาถึงตัวละครบทนาคือครู ก็แทรกโดยใช้ คาสั่ ง Insert > Animation >เลือกภาพที่เราต้ องการ

> Open 

ทดสอบหลังเรียน ใช้ คาสั่ ง Caption

แทรกเสี ยงโดยเลือAudio >Import to slie>เลือกไฟล์เสี ยงทีเ่ ราต้ องการ

เลือกตั้งคาถามโดยเลือกคาสั่ ง Quiz > Question Slide >เลือกรูปแบบคาถามตามทีเ่ ราต้ องการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ


ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยนและการใส่ เสี ยงถูกผิดได้เป็ นอย่างดี หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.6 ขั้นตอนการทาหน้ าเข้ าสู่ บทเรียน เมนูเนือ้ หา  เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ ง Properties  แทรกเสี ยงโดยเลือก Audio >Import to slide >เลือกไฟล์เสี ยงทีเ่ ราต้ องการ  แทรกรูปภาพสั ตว์ เข้ ามา Insert > Image

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าเข้าสู่บทเรี ยนเมนูเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 22 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.7 ขั้นตอนการทาหน้ าทดสอบหลังเรียน  เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ ง Properties  ตกแต่ งสไลด์ นีโ้ ดยการแทรกรูปภาพต่ างๆ เข้ ามา Insert > Image  มาถึงตัวละครบทนาคือครู ก็แทรกโดยใช้ คาสั่ ง Insert > Animation >เลือกภาพที่เราต้ องการ >Open  ทดสอบหลังเรียน ใช้ คาสั่ ง Caption  แทรกเสี ยงโดยเลือกAudio >Import to slide >เลือกไฟล์เสี ยงทีเ่ ราต้ องการ  เลือกตั้งคาถามโดยเลือกคาสั่ ง Quiz > Question Slide >เลือกรูปแบบคาถามตามทีเ่ ราต้ องการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ


ได้รู้ถึงวิธีการสร้างหน้าแบบทดสอบหลังเรี ยนและการแทรกเสี ยงได้อย่างถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 28 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.8 ขั้นตอนการทาหน้าวีดีโอ ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอที่เราต้องการ จากนั้นให้แปลงไฟล์วดี ีโอให้ เป็ นไฟล์ FLV. และมาถึงขั้นตอน การแทรกวีดีโอ เลือกคาสั่ ง Insert > Flash video

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการทาหน้าวิดีโอและการแทรกวิดีโอได้อย่างถูกต้อง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม การทาสื่ อการสอน CAI วันที่ 29 ก.ย. 2556 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม 2.9 ขั้นตอนการทาหน้ าผู้จัดทา 

เลือกภาพพืน้ หลังโดยใช้ คาสั่ ง Properties

พิมพ์ข้อความโดยใช้ คาสั่ ง Caption

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีข้นั ตอนการทาหน้าผูจ้ ดั ทาได้อย่างถูกต้อง


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม เตรี ยมโครงการบริ การสอนDropbox และGoogle Drive วันที่ 21 ธ.ค. 2556 เวลา 8.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมสถารที่และศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและดาวโหลดโปรแกรมDropbox และGoogle Drive ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงการมีความรับผิดชอบและสมารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม การใช้งานบน Dropbox และ Google Drive วันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 8.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม Google Drive ใช้กบั gmail ได้สะดวก Dropbox คือ เวลาถ่ายรู ป หรื อจับภาพหน้าจอ หรื อ ถ่าย video บนมือถือ ก็จะมีการ Upload ขึ้นไป สารองใน internet ตลอด หากเผลอ ลบไฟล์ในมือถือ หรื อ SD Card พัง ก็ตาม ภาพก็จะไม่หายไปไหน ยังคงอยูใ่ น Dropbox และเรี ยกดูจากคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการใช้งานบน Dropbox และ Google Drive หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ วันที่ 16 ก.พ. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมโครงการสัมนาของแผนกการตลาด เรื่ อง ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจการขายก้าวหน้าให้ทนั เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการสร้างรายได้ให้ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้กบั ชีวิตประจาวัน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 21 ก.พ. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ในปัจจุบนั การแพร่ ระบาดของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ โดยเฉพาะในสถานศึกษาเด็กและเยาวชน มักจะถูกชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยความอยากรู ้ อยากลองโดยไม่ ทราบว่าสิ่ งที่ตนเองได้ทดลองอยูน่ ้ นั เป็ นอันตรายต่อชีวิตและครอบครัว เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเหล่านั้นได้เรี ยนรู ้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา ได้จดั โครงการ”วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ดา้ นยาเสพติดให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยมีนาย นวพล บุญญามณี เป็ นประธานในการกล่าวเปิ ดงานให้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และวิธีการป้ องกันเกี่ยวกับยาเสพติด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม การให้ความรู ้เรื่ องระบบเครื อข่าย วันที่ 1มี .ค. 2557 เวลา 8.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมโครงการสัมนาของแผนกการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่ องการให้ความรู ้เรื่ องระบบเครื อข่าย เพื่อให้กา้ วหน้าให้ทนั เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงเรื่ องระบบเครื อข่ายได้อย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้กบั ชีวิตประจาวัน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ

Apichaya 160  
Advertisement