Page 1

ฉบัฉบั บฉบั ประจำ เดือน อมกราคม 25562556 บบทีประจำ�เดื ่ป�ระจำ�เดื อนนมกราคม มกราคม 2556

25 คณะนิเทศศาสตร์�สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่

13

มุมมืดในรั้วสีส้ม

สังคมหวั่นพฤติกรรมนักศึกษาส่อแววเสื่อม ผู้เชี่ยวชาญเตือนยึดหลักประเพณีไทย

ย้ำวัยรุ่นเสพยาเพิ่ม!

สถิติเดือนตุลาเพิ่มขึ้นกว่า�200 ราย ด้านประธานสภา กรุงเทพฯ ชี้ปัญหาครอบครัวและเพื่อนชักชวน

สาขาสุขุมวิท 24 และพระรามเก้า 41 สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่ต้องการ สอบถามโทร. 02-2592878 ดูแผนที่และเยี่ยมชมบรรยากาศร้านที่ www.facebook.com/librarycafe

จับกระแส

แตง่ กายขา้ มเพศ เขา้ พธิ ปี ระสาทปริญญา

ก้าวสูค่ วามเป็นบัณฑิต นศ.มกบ.ปลืม้ วันรับปริญญาความภูมใิ จ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ของการเรียนมาตลอด 4 ปี

8 สนน.ทุ่ม 7 ล้าน บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ลดน้ำเน่า!

14 กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก ความหวังแห่งการอ่านไทย 25 สังคมเสื่อม!! เยาวชนหญิงไทย ฉาวหนักกว่าเดิม โพสต์คลิป เปลือยแลกไลค์

3 วอน มกบ.เพิ่มความปลอดภัย หลังโจรแสบฉกโน้ตบุ๊ค คณะนิเทศฯรวด 3 เครื่อง

16 พหุวฒ ั นธรรม กับการปรับตัวก้าวสูอ่ าเซียน

ฒนธรรมนำ�เข้ นธรรมนำเข้าา 77 วัวัฒ

nakasem51.indd 1

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีกิริยามารยาทที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ ในสังคม วันประสาทปริญญาคือวันสุดท้ายทีเ่ ราจะควบคุมคุณภาพของ บัณฑิต ฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นทีภ่ าคภูมใิ จ

อ่านต่อหน้า 15

ไทยเรง่ ปฏิรปู การศึกษา

กอ่ นตกขบวนอาเซียน หลายฝ่ายยังห่วง การศึกษาไทยโตช้า ชีพ ้ ฒ ั นาก่อนไล่ไม่ทนั เพือ่ นบ้าน หนุน นร.-นศ. ตื่นตัว คาดอีก 3 ปี เสี่ยงตกงานสูง ถ้ายังมี ปริญญาใบเดียว เน้นปรับตัว เตรียมภาษา สู่การเป็นบัณฑิตอาเซียนเต็มตัว านต่ออหน้ หน้าา 18 อ่าอ่นต่

ตาม The 22 ตูตูมมตาม The Star Star 22

มธนาธร 2020สวนส้ สวนส้ มธนาธร

มธนาธร 8 8สวนส้ คลองแสนแสบ

13/12/2555 15:21


2

Inside KBU

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ณ เกษม 5 บทบรรณาธิการ

ก้าวสู่ ปที ี ่ 5 ของหนังสือพิมพ์ ณ เกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ที่เน้นการเรี ยนรู้และ สื บ ข่ าวจากประสบการณ์จริง ในรูปแบบ กระบวนการผลิตเนื้อหาข่าว สืบค้น โดยมี ณ เกษมเป็นพืน้ ที่ ในการแสดงศักยภาพของ ผู้สื่อข่าวฝึกหัด มุ่งศึกษาผลกระทบแลคุณค่า ของเรื่อ งราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัว กับกลุ่มผู้อ่าน ที่มีผลต่อสาธรณชนในวงกว้าง โดยเน้น การค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อ ถือและสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์เป็นสำ�คัญ สำ�หรั บฉบับ ท ี ่ 5 ที มงานได้เน้น ำย�้ ความสำ�คัญของสังคมชุมชน ทั้งด้านปัญหา ที่เกิดขึ้น เช่น “พนันออนไลน์” ที่เป็นปัญหา เรื้อรังที่ยังคงอยู่ในสังคมไทย ตลอดจนปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่าง “สนน.ทุ่มงบ 7 ล.บำ�บัด น ำ�้ เสียมีนบุรี ลดน ำ�้ เน่า เพื่อลดปัญหามลภาวะ ทางน ำ� ้ ที่เรื้อรังในเขตชานเมือง หรือประเด็น กระแสหลักในหมู่นักศึกษาอย่างการอนุญาต ให้แต่งกายข้ามเพศขึ้นรับปริญญาได้หรือไม่ ด้านข่าวสารการศึกษา ทางทีม งานเล็งเห็นความสำ�คัญในการเป็นกระบอก เสี ย งให้ กั บ ส่ ว นรวมเพื่ อ สร้ า งความเข้ าใจ อย่าง “ไทยเร่งปฏิรูปการศึกษา ก่อนตกขบวน อาเซียน” ที ่จะทำ � ให้เหล่านักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงความสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลง ของภู มิ ภ าคครั้ ง ใหญ่ ใ ห้ ทั ด เที ย มนานา ประเทศ ส่วนปัญหาสตรีและเยาวชน ทาง ทีมงานก็ยังให้ความสำ�คัญ จึงหยิบยกกรณี ศึกษาสังคมเสื่อม ที่เหล่าเด็กสาวหันมาโชว์ ภาพโป๊เปลือยจนเป็นเรื่องธรรมดา และข่าวที่ เป็นประเด็นร้อนอีกสารพัน หนังสือพิมพ์ ณ เกษม มุ่งสร้างสรรค์ สารเพื่ อ สั ง คมและชุมชนอย่างแท้จริง ด้วย ปณิธาน “ประเด็นเข้ม คมชัดทุกข่าวสาร” อันจะนำ�ไปสู่แง่มุมต่างๆ ที่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาจากกลุ่ ม คน หรื อ สังคม และประเทศชาติอันจะก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมไทย” น.ส. อรุณรัตน์ จตุพรเทียนชัย บรรณาธิการ

“จิตอาสา”

สร้างสังคมให้

เป็นสุข

คำ�ว่า “ จิตอาสา ” คำ�นี้คนจำ�นวนหนึ่ง คงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว แต่ยังมีอีกมากมาย หลายล้านคน ไม่เคยได้ยินหรือรู้ความหมายของ คำ�เล็กๆ คำ�นี้อย่างแท้จริง จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำ�ลังแรง กาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งของที่ตนเอง มี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อีกทั้ง ยังช่วยลดอัตรา หรือ ความเป็นส่วนตัว ความเป็น ตัวของตัวเองได้บ้าง ในยุคโลกาภิวัตน ์ทุกคนย่อมมีบทบาท หน้ารับผิดชอบการทำ�งานที่แตกต่างกันไป มีการ แข่งขัน มีการเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส จึงจำ�เป็น ต้องมีจิตอาสาเพื่อร่วมมือกันพัฒนาสังคมร่วมกัน

nakasem51.indd 2

เครื่องบินจำ�ลอง ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโอเรียนท์ไทย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตกแต่ง คาดว่าจะพร้อมใช้ในการเรียนการสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2556

จับตามอง! สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ม.เกษมฯ ขานรับ AEC เตรียมพร้อมสู่ระดับสากล

เ ร่ ง พั ฒ น า ส ถ า บั น พั ฒ น า บุคลากรการบิน เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต นำ�เครื่องบินจำ�ลองเพิ่มมาตรฐานการ เรียนรู้สอดแทรกระบบการทำ�งานจริง พร้อมเปิดบริการห้องจองตั๋วเครื่องบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ก็ได้เปิดห้องจอง ตั๋วเครื่องบิน รองรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ งานจริง โดยก่อนหน้านี้ทางเราก็ได้มีเครื่องบิน จำ�ลองที่อาคาร 2 ชั้น 7 ที่วิทยาเขตร่มเกล้า วัน นี้ได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการนำ�เอาเครื่องบินจริงๆ โดยผมได้ไปเจรจากับสายการบินโอเรียนท์ไทย ซึ่งได้อนุเคราะห์เครื่องบินเพื่อการศึกษา ทั้ ง นี้ เป็ นเครื่องบินที ่ปลดประจำ�การ แต่ ม ี ส ภาพดี อ ยู่ เชื่ อ ว่ า การใช้ อุ ป กรณ์ ท ี่ ม ี ความเสมื อ นจริ ง จะทำ � ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความ เคยชิน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาและฝึกปฏิบัติจริง จากการหล่ อ หลอมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี “ในอนาคตไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ร องรั บ นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งการเรี ย นการสอนเพี ย งอย่ า ง เดียว แต่ยังมีสายการบินจากทั่วโลก ส่งบุคลากร มาฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ที่มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต คาดว่าเครื่องบินจะแล้วเสร็จต้นปีหน้า ขณะนี้เหลือแต่ขั้นตอนการตกแต่งให้เรียบร้อย เท่านั้น” ดร. เสนีย์ กล่าว พร้ อ มกั น นี้ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากร การบิน ยังเปิดบริการห้องจองตั๋วเครื่องบิน ที่ เปิดให้บริการแล้วในรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ “Air Booking Co.,Ltd” เพื่อให้บริการบุคลากร ภายในและชุมชนโดยรอบได้ใช้บริการรวมไปถึง การฝึกนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน สายการบิน ซึ่งห้องจองตั๋วตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 ซึ่งเวลาการเปิ ดให้ บริ ก าร ตั ้งแต่วันจันทร์ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผูส้ อ่ื ข่าวได้ท�ำ การสอบถามผูอ้ �ำ นวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ดร.เมธา เกตุแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากนักศึกษาหลายคนเดินทางมา จากต่างจังหวัด และมักกลับบ้านช่วงปิดเทอม ทางมหาวิทยาลัยจึงหวังว่า การเปิดจองตั๋วของ สายการบินต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย แก่นักศึกษาได้ เพราะตั๋วของมหาวิทยาลัย ไม่ได้มี แค่เที่ยวบินไป-กลับ แต่ยังมีการจองรถ จองที่พัก ให้อีกด้วย ซึ่งมีทั้งการจองแบบกลุ่ม แบบเดี่ยว แล้วแต่ความสะดวกของนักศึกษา บางคนอยาก ไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็สามารถมาใช้บริการ ได้ รวมถึงผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้ บริการได้เช่นกัน “ขณะนี้การเปิดจองตั๋วในสถาบันการ ศึกษา นับว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน อนาคตทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้จองตั๋วรถไฟ ตั๋วคอนเสิร์ตของไททิคเก็ตเมเจอร์ด้วย” ดร.เมธา กล่าว ซึ่งการพัฒนานักศึกษาให้ทัน AEC ที่ จะมาในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ นักศึกษาจะต้องพัฒนา ตนเองเพื่อให้มีโอกาสในการเลือกอาชีพที่มีการ แข่งขันกันสูง ในขณะที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและ สร้างศักยภาพให้นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น ในการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ เ สมื อ นจริ ง และการปฏิบัติงานได้จริง จะเกิดความเชื่อมั่น กั บ ตั ว นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะไปประกอบอาชี พ อย่ า งมี ประสิทธิภาพในอนาคต น.ส. กาญจนรัตน์ พันธุ์ไชยา รายงาน

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีการจัดกิจกรรม รูปแบบนี้อยู่ตลอด เพื่อหวังสร้างประโยชน์ให้ กับสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และยังช่วย สร้างจิตสำ�นึกให้กับนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ นายปิยะพงษ์ ก้อนทองดี ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิตกล่าว ว่า รู้ สึ กดีใ จที ่ ไ ด้ มีโ อกาส จัดกิจ กรรมจิตอาสา ในโครงการน้องใหม่จิต อาสาพัฒนาสังคม ทำ�ให้เราไปเห็นวิถีชีวิตคนที่ ลำ�บากกว่าเรา ดีใจที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ เขามีความสุข มีรอยยิ้ม พวกเขาก็ดีใจเช่นกัน มี การต้อนรับเป็นอย่างดีเขารู้สึกสนุกเพราะที่ผ่าน มาไม่เคยมีใครมาหา ลูกหลานก็ไม่มี นายปิ ย ะพงษ์ ยั ง ฝากถึ ง วั ย รุ่ น ทุ ก คน อีกว่า พวกเราทุกคนเที่ยวได้ สนุกได้ แต่อย่าลืม คิดถึงคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา แบ่งเวลาว่างมา ร่วมกันทำ�กิจกรรม สร้างสาธารณะประโยชน์ให้

กับสังคมกันดีกว่า และจิตอาสาที่มีใจสาธารณะอีกคน คุณ ดิษวัฒน์ แก้วไชยพัฒน์ หรือคุณเด มีอาชีพขับรถ แท็กซี่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ที่เป็นอาสาสมัครมา

เสียสละพร้อมทีจะ่ทุ่มเทกายใจให้สังคม การ ที่มาเป็นจิตอาสาไม่ได้เงินแต่ได้ความภาคภูมิใจ คื อ การเสี ย สละของคนเพี ย งคนเดี ย วสามารถ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆได้ อ ย่ า งมากมายและ มหาศาล” คุณเดย์ กล่าว จะเห็นได้ว่า ตนเองตั้งแต่อยู่ในสถาน ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร ป ลู ก ฝั ง จิ ต ใ จ ใ ห้ เ ร า มี จิ ต สาธารณะ ไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานที่ใด การ มีจิตสาธารณะจะทำ�ให้เราพบเจอสิ่งที่ดี ได้ รับความภาคภูมิใจในตนเอง และที่สำ�คัญจะ เกิ ด การพั ฒ นาทั้ ง คนและสั ง คมควบคู่ กั น ไป อย่างยั่งยืน เพียงแค่คนไทยแต่ละคน ลุกขึ้นมา ทำ�ความดีกันคนละนิด คนละนิดเดียวเท่านั้น ประเทศชาติของเราจะงดงามขึ้นอีกไม่น้อย เราลองนึกดูกันซิว่า สังคมเราจะเป็น อย่างไร ถ้าคนไทยมีจิตอาสา ความสุขสงบ ของสังคม คงอยู่ไม่ไ กลเกินเอื้อม เรามาช่วย กันสร้าง “ จิตอาสา “ กันเถอะ นายพีระพล สกุลก่อกิจ รายงาน

ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น ในสถานศึ ก ษา เอกชนมี สู ง มาก แต่ หากสถานศึก ษามีค วาม พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุ คลากรที่มีความ รู้และศักยภาพเพียบพร้อม จึง จะเป็นที่สนใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เตรียม พร้อมสู่ความเป็นอาเซียน ได้มีการนำ�เครื่องบิน จำ�ลองมาใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้ ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร การ คาดเข็มขัดนิรภัย ทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบิน ได้ปฏิบัติจริง เพราะก่อนหน้านี้ที่มหาวิทยาลัยมี ห้องจำ�ลองเครื่องบินที่ชั้น 7 อาคาร 2 แต่เป็นห้อง ในส่วนของการฝึกในด้านบริการเท่านั้น ตอนนี้จึง ได้เพิ่มการฝึกในด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน ขึ้นมา ขณะนี้อยู่ในขั้นการประกอบชิ้นส่วนเครื่อง บิน ซึ่งจัดวางไว้ที่ลานกว้างตรงข้ามกับอาคาร 2 วิทยาเขตร่มเกล้า ดร.เสนีย ์ สุวรรณดี รองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและพั ฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยว่า หลักการจัดการเรียนการสอนอยากให้ จำ�ลองโลกเสมือนจริงในอนาคต สำ�หรับนักศึกษา เพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพในภายหน้า และ

กิจกรรมโครงการ “น้องใหม่ จิตอาสาพัฒนาสังคม” ที่ จั ด ขึ้ น ที่ ส ถานสงเคราะบ้ า นพั ก คนชราบางละมุ ง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นพัฒนาจิตใจตนเอง

เป็นวิทยากรทีบ่ รรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง การปลูกป่า ทำ�โป่งดิน ณ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลประเทศของเรา แล้วใครจะรักและหวงแหนประเทศของเรา” กว่า ที่จะได้มาเป็นจิตอาสา จะต้องมีใจรักและใจที่

13/12/2555 15:21


Inside KBU

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

3

นศ.โวย! ห้องสมุด มกบ.ร่มเกล้า เสียงดังเกินเหตุ บรรณสารเผยแผนแกไ้ ข ปี 56 ขยายพื้นที่ 1,500 ตร.ม. วอนเคารพระเบียบ แบง่ โซนเงียบ-ดัง จ า ก ปั ญ ห า ที่ สำ � นั ก บ ร ร ณ ส า ร อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า ได้รับเสียง สะท้อนจากนักศึกษาว่า ไม่มคี วามเงียบสงบไม่ เหมาะแก่การเป็นสถานทีอ่ ่านหนังสือ นักศึกษาชี้ บรรยากาศห้องสมุดของ ม.เกษมบั ณ ฑิ ต ไม่ ส งบ คุ ย กั น เสี ย งดั ง เกิ น ควร และพกโน้ตบุค๊ มาเปิดคลิปวิดโี อ ทำ�ลาย สมาธิ ก ารอ่ า นหนั ง สื อ จนท.ยั น ดู แ ลเต็ ม ที่ แล้วเผยมี โ ครงการสร้างห้องสมุดแห่งใหม่ ที่ สามารถรองรับนักศึกษาได้มาก เชื่อแก้ปัญหา ได้พร้อมเพิ่มบริการชุมชน ผู้ ส่ื อ ข่ า ว ณเกษมได้ รั บ รายงานว่ า ภายในห้องสมุด มกบ. อาคาร 2 ชัน้ 2 มีบรรยากาศ ไม่เหมาะสมแก่การเป็นสถานทีอ่ า่ นหนังสือ สาเหตุ เนื่องจาก นศ.หลายกลุ่ม มักคุยกันเสียงดัง และ ชอบนำ�เครื่องคอมฯ แบบพกพาหรือโน๊ตบุ๊คมา เปิดคลิปวิดโี อ และฟังเพลงกันอย่างสนุกสนานโดย ไม่ใส่หูฟัง ทำ�ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น โดยไม่ เคารพกฎของห้องสมุด ซึ่งห้ามส่งเสียงดัง ซึ่งเมื่อผู้ สื่อข่าวลงพื้นที่สังเกตการณ์ ก็พบว่ากรณีดังกล่าว ที่ได้รับรายงานมาเป็นเรื่องจริง น.ส.วรรณา พงษ์พัฒน์ นักศึกษามกบ. คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อ ข่าวว่า มาใช้บริการที่ห้องสมุดไม่บ่อยนัก เพราะ ห้องสมุดของ ม.เกษมบัณฑิต อาคาร 2 ชั้น 2 ไม่มี ความเงียบสงบ จะมีเสียงพูดคุยกันเสียงดัง เสียง โทรศัพท์ เสียงจากโน๊ตบุ๊ค บางครั้งก็รู้สึกรำ�คาญ แต่จะพยายามไม่สนใจ โดยส่วนตัวคิดว่าผู้ที่ชอบ ก่ อ เสี ย งดั ง น่ า จะรู้ ตั ว ว่ า สร้ า งความเดื อ ดร้ อ น ให้กับผู้อื่นอยู่ เพราะคนรอบข้างจะใช้สายตา มองไปยั ง ผู้ ที่ ส่ ง เสี ย งดั ง จึ ง อยากให้ เ คารพกฎ ระเบียบของห้องสมุด เพราะที่มาอ่านหนังสือใน ห้องสมุดก็เพื่ออยากได้บรรยากาศความสงบและ ความเป็นส่วนตัว ด้าน น.ส.เอ (นามสมมุติ) กล่าวยอมรับ ว่า เคยทำ�เสียงดังในห้องสมุด เพราะไม่รู้ตัวว่า เสียงดังรบกวนผู้อื่น “บางที นั ด เพื่ อ นมาติ ว หนั ง สื อ ที่ ห้ อ ง สมุดค่ะ แล้วเอกับเพื่อนๆ จะเป็นคนเฮฮา ก็มีเล่น กัน แซวกันระหว่างติว จนบางทีไม่รู้ตัวว่าสียงดัง เกินไป พอรูอ้ กี ทีกค็ อื เห็นโต๊ะอืน่ ทีน่ ง่ั ข้างๆมองมา ” ส่ ว นเรื่ อ งที่ มี ก ารนำ � โน้ ต บุ๊ ค มาเปิ ด ดู คลิปโดยไม่ใส่หูฟังนั้น น.ส.เอ กล่าวว่า อยากให้ เพื่อนๆพิจารณาด้วยว่า เป็นพวกคลิปเพลง หรือ

นางสาวบุญญาพร มารุ่งเรือง ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสาร เผยมาตรการแบ่งโซน ห้องสมุดเงียบ - ดัง พร้อมเตรียมสร้างห้องสมุดใหม่ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคาร1 ชั้น 7 - 12 เชื่อลด ปัญหานศ. ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นได้ ซึ่งห้องสมุดใหม่จะแล้วเสร็จภายในปี 2556 รายการตลกคลายเครี ย ดระหว่ า งอ่ า นหนั ง สื อ มกบ.วิทยาเขตร่มเกล้านั้นยังเป็นวิทยาเขตที่ยัง พยายามเปิดเสียงเบาแล้ว เลยคิดว่าไม่เป็นการ ก่ อ สร้ า งไม่ ส มบู ร ณ์ เปิ ด ใช้ แ ค่ อ าคาร 2 เพี ย ง ทำ�ลายสมาธิผู้อื่น อาคารเดี ย วเท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น อาคารเรี ย นของ ขณะที่นายนิกร กิจประยูร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ดูแลห้องสมุด ม.เกษมบัณฑิต กล่าวว่า สาเหตุ ตอนนี้ ห้ อ งสมุ ด สำ � รองมี ข นาดเล็ ก หลั ก ที่ ห้ อ งสมุ ด ไม่ มี ค วามเงี ย บสงบเพราะ ทำ�ให้มีนักศึกษามาใช้บริการหนาแน่นในช่วงสอบ นักศึกษาหลายคนยังขาดวินัย ไม่เคารพกฎของ เมื่อนักศึกษาพูดคุยกันหลายๆ กลุ่ม จึงทำ�ให้เกิด ห้ อ งสมุ ด มี ห ลายครั้ ง ที่ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาเสี ย งดัง เสี ย งดั ง อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ด้ ว ยจำ � นวน มากๆ ก็จะเข้าไปตักเตือนแต่ผ่านไปสัก 5 นาที นั ก ศึ ก ษาที่ ม ากขั ด กั บ พื้ น ที่ ใ นห้ อ งสมุ ด จึ ง คั บ นักศึกษาก็จะกลับมาเสียงดังเหมือนเดิม แคบเกินไป “รู้สึกเห็นใจนักศึกษาหลายคนที่ได้รับ ทางด้านนางสาวบุญญาพร มารุ่งเรือง เสียงดังรบกวนสมาธิในการอ่านหนังสือ แต่ตอนนี้ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสาร กล่าวกับผู้สื่อข่าว ทางมหาวิทยาลัยใช้ห้องสมุดนี้เป็นเพียงห้องสมุด ว่า เรื่องห้องสมุดอาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาเขตร่มเกล้า สำ � รองเท่ า นั้ น เลยยั ง ไม่ มี ม าตรการเด็ ด ขาดใน ไม่มีความเงียบสงบ ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ การจัดการปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ม.เกษมบัณฑิตมี ทางม.เกษมบัณฑิต มีโครงการทำ� Libraly Tour โครงการจะสร้างห้องสมุดใหม่ แต่โครงการยังอยู่ เพื่ออธิบายกฎการใช้ห้องสมุดควบคู่กันไปด้วย ในขั้นดำ�เนินงาน” นายนิกร กล่าว นอกจากนี้สำ�นักบรรณสารจะมีการแบ่งสัดส่วน นายนิกร ยังกล่าวต่ออีกว่าเนื่องจาก พื้นที่ของห้องสมุด เป็น 2 ส่วน คือ โซนเงียบ

วอน มกบ.เพิ่มระบบรักษา ความปลอดภัย หลังโจรแสบ ฉก โน้ตบุ๊คคณะนิเทศฯ รวด 3 เครื่อง

nakasem51.indd 3

อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง อาจารย์คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หนึ่งใน เหยื่อโจรย่องเบาได้เล่าว่า ได้วางโน้ตบุ๊คไว้ที่ห้อง พัก เพียง 20 นาที โน้ตบุ๊คก็หายไปเลย และหลัง จากนั้นในเวลาใกล้เคียงกัน โน้ตบุ๊คของอาจารย์ ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็หายไปเหมือนกัน อาจารย์ลองถามนักศึกษาคนหนึ่ง ซึ่งนักศึกษา บอกว่า “ช่วงเวลาก่อนหน้านี้หนูขึ้นมาหาอาจารย์ โน้ตบุ๊คอาจารย์ยังวางอยู่บนโต๊ะอยู่เลยนะคะ” ตัว อาจารย์เองก็ไม่คิดว่าเวลาสั้นๆเพียง 20 นาทีจะ ทำ�ให้โน้ตบุ๊คหายไปได้ อาจารย์กรวรรณ กล่าวต่อว่า ปกติเวลา นั่ ง ทำ � งานก็ จ ะเอาโน้ ต บุ๊ ค วางไว้ บ นโต๊ ะ ตลอด ไม่มีหาย เพราะเวลาจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไกล ส่วน มากก็ไปแค่ห้องน้ำ� หรือไม่ก็ห้องคณะ แต่ในวัน เกิดเหตุการณ์ ได้เสียบปลั๊กโน้ตบุ๊คไว้บนโต๊ะปกติ และตัวอาจารย์เองก็ลงไปทำ�ธุระข้างล่างเพื่อไป ประชุมนักศึกษาใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งช่วงนั้นก็ยังมีนักศึกษาขึ้นมาหาอาจารย์ที่โต๊ะ ก็ยังเห็นโน้ตบุ๊ควางอยู่บนโต๊ะ และหลังจากนั้น ประมาณ 5 นาที อาจารย์ขึ้นมาพบว่าโน้ตบุ๊คที่ วางอยู่บนโต๊ะได้หายไปแต่ “อแดปเตอร์” ที่เสียบ ไว้กับโน้ตบุ๊คได้ถูกถอดไว้ และอีกสัปดาห์หนึ่ง โน้ต บุ๊ ค ของช่ างเทคนิค ของคณะนิ เทศศาสตร์ ก็ หายอีก 2 เครื่อง จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยมี มาตรการป้องกัน

และโซนเสียงดัง แต่ถ้าหากนักศึกษาต้องการติว ข้อสอบเป็นกลุม่ ใหญ่ ทางม.เกษมบัณฑิตก็มหี อ้ ง โถงใหญ่ด้านล่าง อาคาร 2 ชั้น 2 ให้ใช้ด้วย ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุด ใหม่ ที่วิทยาเขตร่มเกล้านั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การวางแผนออกแบบโครงสร้าง และทำ�ความ สะอาด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2556 โดย ห้องสมุดใหม่ จะตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 7-12 ด้วย พื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ทั้งนี้ทางม.เกษมบัณฑิต ได้ร่วมมือกับ นักออกแบบทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัย และการออกแบบภายใน ลักษณะเพื่อการให้ บริ ก ารอี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเพิ่ ม เป็ น ห้ อ งสมุ ด พิ เ ศษ ได้แก่ ห้องสมุดเด็ก ห้องสมุดคนพิการ และห้อง สมุดตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้บริการนี้ครอบคลุม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ประเภท และบริ ก ารแก่ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสื่ อ ดิ จิ ต อลเพื่ อ การสื บ ค้ น ที่ สะดวกและรวดเร็ ว ในอนาคต คาดว่ า จะเริ่ ม ดำ�เนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556 “ส่วนในด้านของการเข้าใช้ ต้องอาศัย ความร่ ว มมื อ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ต้ อ งเคารพกฏ ระเบียบวินัยสิทธิการใช้ของผู้อื่น ซึ่งปกติทาง สำ�นักบรรณสารได้ทำ�การอบรมให้ในทุกชั้น เริ่ม ตั้งแต่เข้าปีที่ 1 เพื่อให้ทราบรายละเอียดและการ เข้าใช้บริการ หรือแม้กระทั่งการร้องขอจากผู้ใช้ บริการ อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นรายกรณี ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้เป็นระเบียบ สากลของการใช้ห้องสมุดต่างๆ อยู่แล้ว สำ�หรับ การติวนักศึกษายังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดไว้ให้บริการ เช่น การใช้ห้องโถงของอาคาร 2 บริเวณชั้น 1หากมีความจำ�เป็นต้องใช้เสียง หรือ เป็นการติวกลุ่มใหญ่ๆ ด้ า นพื้ น ที่ ไ ม่ พ อใช้ มี ก ารนำ � เสนอ แผนการดำ�เนินงานแก่มหาวิทยาลัยประจำ�ปีซึ่ง ได้รับนโยบายที่จะใช้อาคา 1 เริ่มตั้งแต่ชน้ั 7 ถึง ชั้น 12 เป็นพื้นที่ใช้สอย ณ วิทยาเขตร่มเกล้า ขอให้นักศึกษาอดใจรออีกสักเล็กน้อย นางสาว บุญญาพร กล่าวทิ้งท้าย นางสาว ขวัญชนก ริศินิ รายงาน

“ ผู้ต้องสงสัยอาจเป็นได้ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค คล ภายนอกที่แฝงตัว”

ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ า ย ว า ง แ ผ น แ ล ะ พั ฒ น า ม ก บ . ก ล่ า ว ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ที่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า มา ติดต่อในคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นที่ สาธารณะสำ � หรั บ คนทั่ ว ไปจึ ง ทำ � ให้ มี ก ารดู แ ล ความปลอดภัยได้ยาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัย ที่เข้มงวดขึ้น ส่วนประเด็นการติดกล้องวงจรปิด ภายในหน่วยงานก็กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ ซึ่งใน มิ ติ ก ารป้ อ งกั น ความปลอดภั ย นั้ น ทำ � ได้ แต่ ในขณะเดี ย วกั น หากติ ด กล้ อ งวงจรปิ ด มากเกิ น จำ�เป็น จะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ ความไม่เป็นส่วนตัวของอาจารย์ ดังนั้นบางเรื่อง เราก็ไม่อาจจะทำ�ให้มันสุดโต่งได้ จึงต้องทำ�อะไร ให้เป็นกลางมากที่สุด ผู้ต้องสงสัยอาจเป็นได้ทั้ง นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่แฝงตัว ดังนั้นคง ต้องขอให้ทุกคนดูแลป้องกันทรัพย์สินของตนเอง ด้วย นาย ศราวุธ เกาะแก้ว รายงาน

13/12/2555 15:21


4

Inside KBU

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ม.เกษมฯ เพิ่มความปลอดภัย แก่นศ.และชาวบ้านติดกล้องวงจรปิด พร้อมเพิ่มความสว่าง เพื่อลดเหตุปล้นจี้

เตือน!ไม่พกของมีค่าล่อตาโจร

นายกฤษดา มณีขาว อาจารย์ส่วน งานวิ นั ย และความปลอดภั ย มกบ. เปิ ด เผย ว่า บริเวณหน้า มกบ.วิทยาเขตร่มเกล้า โดย เฉพาะป้ า ยรถเมล์ แ ละพื้ น ที่ ร อบข้ า ง เช่ น ซอย พิ เ ชษฐ์ หมู่ บ้ า นปรี ช าและร้ า นถ่ า ยเอกสาร ข้างมหาวิทยาลัยถือเป็นจุ ด เสี่ ย งในยามวิ ก าล และสร้ า งความหวาดผวาให้ กั บ ชาวบ้ า นและ นั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากเคยมี ก ารก่ อ เหตุ จ้ีแ ละ ชิ ง ทรัพย์ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และการก่อ เหตุแต่ละครั้งส่วนใหญ่คนร้ายจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น มักก่อ เหตุในช่วงเวลา 22.00 น.ถึง 06.00 น.ซึ่ง เป็นช่วงกลางคืนจึงสะดวกในการลงมือ การก่อเหตุ ส่วนใหญ่เป็นการจี้เพื่อชิงทรัพย์เท่านั้น ยังไม่เคย มีกรณีที่เหยื่อถูกทำ�ร้ายร่างกายมาก่อน คนร้าย มักก่อเหตุในช่วงต้นเดือนเพราะรู้ว่าเหยื่อกำ�ลังมี เงินเยอะจึงลงมือก่อเหตุ เหตุ ก ารณ์ ล่ า สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า มี นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ ม าพั ก อาศั ย อยู่ กั บ ญาติ ใ นหมู่ บ้ า นปรี ช าถู ก วั ย รุ่ น ชาย 2 คนขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธข่มขูและจี้ ชิงทรัพย์ขณะยืนรอรถเมล์อยู่หน้า มกบ.ช่วงเช้า เวลาประมาณ 06.00 น. ทรัพย์สินที่คนร้ายชิงไป ได้แก่โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าและของมีค่าอื่นๆ ที่มีติดตัวอยู่ เนื่องจากเกิดเหตุเพราะจุดเสี่ยงเหล่า นี้ มีไฟส่องทางไม่ค่อยสว่างทำ�ให้คนร้ายอาศัย ความมืดในการก่อเหตุ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประสานไปยัง สำ � นั ก งานเขตลาดกระบั ง เพื่ อ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล จึ ง ได้ ทำ � การติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด จำ � นวน 5 จุด ได้แก่ ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ร้านถ่าย เอกสารข้างมหาวิทยาลัย ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้าม

ผวา! นศ-ชาวบ้าน ไม่กล้าออกมายืนรอรถเมล์หลัง 4 ทุ่ม เพราะเคยมีเหตุจี้ชิงทรัพย์ โชคดีตอนนี้ สำ�นักงานเขตลาดกระบังยื่นมือเข้าช้วยเหลือ ติดกล้องวงจรปิดพร้อมเพิ่มความสว่าง สร้างความอุ่นใจ แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

มหาวิทยาลัย ซอยพิเชษฐ์ หมู่บ้านปรีชา ตั้งแต่ เมื่อวันที่1 ก.ค. ที่ผ่านมา และได้มีการติดไฟส่อง ทางเพื่ อ เพิ่ ม ความสว่ า งและหวั ง ว่ า จะสามารถ สร้างความอุ่นใจให้กับนักศึกษาและชาวบ้านใน ละแวกใกล้เคียงได้ และหลังจากที่ได้ทำ�การติด ตั้งกล้องวงจรปิดและเพิ่มความสว่างของไฟส่อง ทางแล้วปรากฏว่า ไม่มีเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์เกิด ขึ้นอีก ทำ�ให้นักศึกษาและชาวบ้านอุ่นใจมากขึ้น นายกฤษดา กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากฝาก

ให้ทุกคนระมัดระวังตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะใน ยามวิกาล และไม่ควรนำ�สิ่งของมีค่าออกมาโชว์ หรือ ถือล่อตาล่อใจคนร้าย ถ้าหากประสบเหตุขึ้น กับตนเองขอให้มสี ติ และควบคุมตนเองเพือ่ พยายาม จดจำ�ลักษณะและใบหน้าของคนร้าย และแม้แต่ ยานพาหนะและเลขทะเบียนที่คนร้ายใช้ในการ ก่อเหตุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจับกุมดำ�เนินคดี ต่อไป จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม น.ส.สามินี

ขวัญใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าว ว่าต้องทำ�งานล่วงเวลา เลิกงานประมาณ 22.00 น. และพักอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงต้องเดินผ่านบริเวณดังกล่าวบ่อย ทำ�ให้รู้สึก กลัว และกังวลแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงใช้เส้นทาง อื่นได้ และเมื่อได้รับทราบข่าวว่ามีการเสนอให้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง รวมถึงเพิ่มความ สว่างของไฟส่องทางก็ทำ�ให้อุ่นใจมากขึ้น และ หลั ง จากที่ ก ล้ อ งวงจรปิ ด ได้ ติ ด เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากที่ ป กติ ต้ อ งรี บ เดิ น เพราะในบริ เ วณป้ า ย รถเมล์มืด และเปลี่ยวมาก เสี่ยงต่อการโดนจี้ชิง ทรัพย์ แต่ตอนนี้สว่างขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และ ยังมีกล้องวงจรปิดติดไว้อีก ทำ�ให้ช่วยลดความ หวาดกลัวลงไปได้มาก และจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในส่วน ของนักศึกษาชาย นายศราวุฒิ เพชรขัน นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเกษม บั ณ ฑิ ต กล่ า วว่ า ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ จ ะมี ก ารติ ด ตั้ ง กล้องวงจรปิด และไฟส่องทาง “มักมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวเพื่อกระทำ� อะไรบางอย่าง ลับๆ ล่อๆ อยู่บ่อยครั้ง จึงทำ�ให้ อดสงสัยไม่ได้ว่า พวกเขาทำ�อะไรกัน ซึ่งมาทราบ ภายหลังว่า วัยรุ่นมักนัดรวมตัวกับเพื่อน เพื่อมา จี้ชิงทรัพย์นั้นเอง หลังจากที่มีการติดตั้งกล้อง วงจรปิ ด และไฟส่ อ งทางทำ � ให้ มั่ น ใจในความ ปลอดภัยต่อการเดินทางไปไหนมาไหน หลีกเลี่ยง จุดเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น และจากการสังเกตเห็นว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนก็ลดน้อยลงจริง เลยรู้สึก ดีใจที่ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ ใส่ใจ ต่อนักศึึกษา และชาวบ้านใกล้เคียง” คนข่าวมกบ. รายงาน

รม่ เกลา้ เพิ่มสัญญาณไฟ 8 จุดคาดลดอุบัติเหตุฯ ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง ตร.-ชาวบา้ นพอใจ นายฮิโรชินา คางาวะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุฯ เผยว่าอุบัติเหตุบริเวณแยกร่มเกล้า มักเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ทำ�ให้เกิดความสูญเสีย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของคนในชุ ม ชุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ จั ด สร้ า งชุ ด สัญญาณไฟจราจรรวมทั้งสิ้น 8 จุด รวมมูลค่า กว่า 4,200,000 บาทโดยติดตัง้ บริเวณแยก มกบ. วิทยาเขตร่มเกล้า จำ�นวน 4 จุด และบริเวณแยก หน้าบริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำ�กัด ศูนย์อะไหล่ มีนบุรีจำ�นวน 4 จุด ซึ่งขณะนี้ได้ทำ�การติดตั้งจน แล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่กรมทางหลวงเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว นายทองฤทธิ์ วงษ์นาค ผู้บังคับหมู่งาน จราจรสน.ร่ ม เกล้ า กล่ า วว่ า การเพิ่ ม สั ญ ญาณ ไฟบริเวณดังกล่าวนับเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง เพราะ หลังจากมีการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรก็ยังไม่พบ รายงานผู้ เ สี ย หายหรื อ อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น อี ก การ จราจรดูเป็นระเบียบไม่วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนที่ผู้ ขับขี่ยานพาหนะขับขี่ตามใจชอบ คนหนึ่งก็จะ ไปทาง เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายวุ่นวาย ไปหมด แต่ก็ เอาผิดไม่ได้ เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับ รถอยู่แล้ว ตอนนี้พอการเพิ่มสัญญาณไฟจราจร แยกร่มเกล้า ติดสัญญาณไฟจราจรเพิ่ม 8 จุด คาดลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย ด้วย ทำ�ให้ช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความมีวินัยแก่ผู้ ขับขี่ ความอนุเคราะห์จากบริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลล์ จำ�กัด นายพิชิต โนรี อายุ 22 ปี นักศึกษา

อีซูซุทุ่มงบกว่า 4 ล้าน ติดสัญญาณไฟจราจร 8 จุด บริเวณ ถนนร่มเกล้า เพื่อหวังให้อุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล ให้ ตร.สน.มีนบุรีและชาวบ้านละแวกมีนบุรี-ร่มเกล้าพึงพอใจ

nakasem51.indd 4

มกบ. กล่าวว่าการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ดังกล่าวน่าจะทำ�มานานแล้ว เพราะสามารถลด อุบัติเหตุทางท้องถนนได้จริง และมีการจราจรที่ มีระเบียบมากขึ้น ผู้ขับขี่ไม่ประมาท ถึงแม้ว่าจะ ทำ�ให้รถติดมากขึ้น แต่มันคือการเริ่มต้นให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรทำ � ให้ ล ดการ เสี่ยงอุบัติเหตุ นายพิชิต เผยอีกว่าก่อนหน้านี้ตนเคย ขับรถยนต์ไปชนกับรถคนอื่นเหมือนกัน เพราะ ตรงแยกร่มเกล้าหน้ามกบ.ทั้งรถติดและวุ่นวาย มากจริงๆ มีรถวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูง ทำ�ให้ ตนไม่ทันเห็นโชคดีที่มีสติหักหลบรถที่สวนมาทัน เลยไม่เป็นอะไรมาก แต่ก็มีหวั่นๆกลัวจะถูกรถชน เข้า สั กวั นเหมื อ นกัน แต่ ต อนนี้ ไ ม่ รู้ สึ กกัง วลแล้ ว เพราะเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ลด ความความเสี่ยงบนท้องถนนได้อย่างมาก เชื่อว่า หลังจากนี้อุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนนจะลดน้อย แน่นอน ด้านนาย สมาน พุ่มทองน้อย พนักงาน บริษัทตรีเพชรอีซูซุฯ กล่าวว่า เมื่อก่อนการจราจร หน้าบริษัทติดขัดมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงทำ�ให้ตนรู้สึกว่า จะต้องมีวิธีการแก้ไข และหลัง จากนั้นไม่นาน ทางบริษัทก็ทุ่มทุนสร้างสัญญาณ ไฟจราจรเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงทำ�ให้ อุบัติเหตุในย่านนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อน และ การจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น

13/12/2555 15:21


5

Culture

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นิมิตใหม่ 22 เร่งสร้างศูนย์รวมจิตใจ สังเวชนียสถานจำ�ลอง คล้ายอินเดีย-เนปาล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน การสร้าง 4 อินเดีย-เนปาล ได้มีการดำ�เนินการสร้างมาปีกว่าๆ ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาได้นำ� เงินมาสมทบทุนเพื่อดำ�เนินการสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นิมิตใหม่ ซอย 22 ได้มีการเร่งสร้างสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานขอสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบฉบับอินเดีย-เนปาล ทางศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ได้มีการเดินทางแสวงบุญไปนมัสการสังเวชนียสถานอินเดียเนปาล ศึกษาวิถีชีวิตเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริม การศึกษาการเรียนรู้ธรรมะ ส่งเสริมการกีฬาให้มีความใจเย็น ใช้สติสัมปชัญญะ ในการคิดทันเกม จากการไปสัมภาษณ์ นายประเสริฐ ไชยโลหกุล ได้เปิดเผยว่า พระอาจารย์มนตรา จิตฺตภาโร ได้เข้ามาเปิดศูนย์วิปัสสนามา 3 ปี ตอนแรกมีพื้นที่ 5 ไร่ เพราะเป็นพื้นทีี่เป็นธรรมชาติ อากาศดี ตื่นเช้าก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ราวอยู่กับต่างจังหวัด ทางเราได้มีตึกสำ�นักงานและ อาคารปูน 3 ชั้น แต่ตอนนี้ทางศูนย์ได้กว้านซื้อพื้นที่ 40 ไร่ ราคา 80 ล้าน ที่จะสร้าง 4 ตำ�บลอินเดียเนปาล รอปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมสร้าง อินเดีย-เนปาล มี 4 สถานที่มี 1.ลุมพินีที่ประสูติ 2.พุทธคยาที่ตรัสรู้ 3.สารนาถที่ปฐมนิเทศ 4.กุสินาราที่ปรินิพพาน สถานที่ๆ ทำ�จะเป็นน้ำ�พักน้ำ�แรงของ พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมกันบริจาคปัจจัย แต่ตอนนี้ได้ดำ�เนินการสร้างเรื่อยๆ คาดว่าอีกหลายปีกว่าจะ เสร็จเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่มาก การดำ�เนินงานอาจจะมีความล่าช้าก็ได้ ตามหลักพุทธศาสนา ต่างสถานที่ ต่างวาระทุกๆ คนก็คงมีสิ่งยึดเหนี่ยว เคารพบูชาต่างกัน ครูบา อาจารย์ผู้สอนธรรมต่างกัน อาจารย์คนละท่านก็มีหลักการแต่ละแบบ แต่ก็นับถือสักการะองค์ศาสดา

องค์เดียวกัน ก็คือ พระพุทธเจ้า และหลักธรรม ของท่าน ทางวัดจึงมีการปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุกวันพระ วันอาทิตย์และ เทศกาลสำ � คั ญ ต่ า งๆ ทางพุ ท ธศาสนา วั น แม่ วันพ่อ วันปีใหม่และคอร์สปฏิบัติธรรมปิดวาจา 3 วัน 2 คืน เดือนละ1ครั้ง และปฏิบัติธรรมต่าง อื่นๆ อีกมากมายทำ�ให้คนส่วนใหญ่คิดเห็นและ ศรั ท ธาในคำ � สอนของพุ ท ธศาสนาและพร้ อ มที่ จะปฏิ บั ติ ต นเป็ น คนดี เ พื่ อ เป็ น การตอบสนอง ทดแทนบุญคุณศาสนาพุทธของเรา ซึ่งก่อให้เกิด

การปฏิบัติในการให้ทาน การรักษาศีล และการ ปฏิบัติภาวนาสมาธิ เพื่อให้ตนพ้นทุกข์ก้าวสู่สาย ธารแห่งธรรม เพราะธรรมะเป็นเข็มทิศนำ�ทาง เป็น แสงสว่างที่ให้เรามองเห็นทางที่จะเดินเป็นทางที่ สวย สดใส บริสุทธิ์ ธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจของ คน การทำ�สมาธิทำ�ให้จิตใจสงบ ร่มเย็น ไม่ทำ�ให้ จิตใจว้าวุ่น เรียบเรียงโดย พนมธูป

สุดฮิต! อาหารขยะในวัยรุน่ ไทยกินแหลก

วา่ วไทยกับการอนุรกั ษ์ ขาดประโยชน์ โภชนาการต่ำ� ลิเกเรียบทีค่ นไทยหลงลืม

การละเล่ น ไทยที่ อ ยู่ คู่ กั บ คนไทยมา ช้านานจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังมีคุณค่าเสมอแสดงถึง ศิลปวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของท้องถิ่น ที่มีความ สัมพันธ์ มีเอกลักษณ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันการละเล่นที่ว่านั้นคือการละเล่นว่าว และการแสดงลิเกเรียบ ว่าวไทยเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีใน สมั ย ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ใ นรั ช สมั ย ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นเวลาอัน ยาวนาน ผู้เล่นต้องมีความชำ�นาญและมีทักษะใน การเล่นจึงจะชนะฝ่ายตรงข้ามได้ ปัจจุบันการแข่งขันว่าวจุฬากับปักเป้า มีให้เห็นน้อยเต็มที เพราะขาดผู้ชำ�นาญในการทำ� และการเล่น การจะทำ�ว่าวให้สวยงามสะดุดตา ต้องมีวิธีการทำ�และเทคนิค การทำ�ว่าวใช้อุปกรณ์ ประกอบ ดังนี้ ไม้ไผ่เรียวบาง ด้ายขาว กระดาษ สาสีๆ เทคนิคที่ว่าก็คือ การตกแต่งว่าวให้สวยงาม มีความแตกต่างจากเดิม ว่าวไทยมีความงดงาม และอยู่กับประเทศไทยมาช้านานแต่ตอนนี้กำ�ลัง จะเสื่อมหายไปจากสังคมไทย ครูสวย เศียรกระโทก กล่าวว่า อยาก ให้เด็กๆ รักษาการทำ�ว่าวไว้เพราะเป็นมรดกของ คนไทย การทำ � ว่ า วดู เ หมื อ นง่ า ยแต่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ง่ายถ้าไม่ใช้ใจทำ� การทำ�ว่าวเดี๋ยวนี้ลดลงไปมาก เพราะไม่มีผู้สืบวิชาชีพนี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นใกล้สูญหายไป การแสดงลิ เ กเรี ย บถึ ง แม้ ก ระแส วัฒนธรรมต่างชาติจะถาโถมสักเพียงไหนแต่สิ่ง หนึ่งที่ชาวชุมชนทรายกองดินที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็ น ชาวไทยพุ ท ธและไทยมุ ส ลิ ม ยั ง พยายาม อนุ ร ั ก ษ์ไ ว้ ไ ม่ ใ ห้ ส ู ญ หายไปตามกาลเวลาคื อ “ลิเกกลอง”การละเล่นเพื่อความบันเทิงที่สื่อถึง

nakasem51.indd 5

ศิลปวัฒนธรรมชาวมุสลิม ศิลปวัฒนธรรมอย่างลิเกเรียบหรือลิเกกลองยัง เป็นกิจกรรมหรือการละเล่นที่ให้ทั้งความบันเทิง และความเพลิดเพลิน การเล่นต้องมีความสามัคคี มีใจรักในเสียงดนตรี ยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะยิ่งเป็น ที่ชื่นชอบและสนใจของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะ ในสมัยก่อนไม่มีทีวีและวิทยุ ส่วนใหญ่จะเล่นใน งานมงคล การละเล่นบางส่วนได้สืบทอดมาจาก คำ�บอกเล่าของผู้ใหญ่ที่เล่าต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น และบางส่วนก็นำ�มาประยุกต์แบบผสมผสานกับ เพลงไทยเดิมปัจจุบันเรียก ลิเกกลอง มีทั้งการ เล่นแบบวงเดียวและแบบสองวงประชันกันและมี การประยุกต์จากลิเกเรียบเป็นลำ�ตัดจนลิเกเรียบ กลายมาเป็น“มาเสพประยุกต์”ที่ชุมชนทรายกอง ดินปัจจุบันเล่นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะ เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเพราะตามหลักศาสนาสตรี มุสลิม ห้ามร้อง รำ� ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนที่ เห็นคนในครอบครัวเล่นก็จะเกิดความสนใจและ ซึมซับไปเรื่อยๆจนเกิดความชอบจึง ขอเข้ามาเล่น นาย สุทัศน์ ยิดนรดิน หัวหน้าวงลิเก เรียบชุมชนทรายกองดิน กล่าวว่า อยากให้คนรุ่น หลั ง ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ แ ละดู ช่ ว ยกั น ร้ อ งเล่ น เพลง ของไทยเรา ดีกว่าไปเล่นหรือสนใจเพลง เกาหลี ชาวต่ า งชาติ การสื บ ทอดลิ เ กเรี ย บแค่ ใ ช้ ใ จมา ก็สามารถเล่นได้ ร้องได้ ของไทยๆ มีน้อยควร รักษา เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นว่าวหรือการเล่น ลิเกเรียบ ทั้งสองสิ่งได้อยู่คู่บ้านเรามายาวนา เป็น สิ่งที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้ยังคนรุ่นหลังที่ไม่เคยรู้จัก ถ้ามีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของ ไทยก็จะอยู่ควบคู่กับประเทศไปอีกยาวนาน น.ส ขนฺิษฐา แสงกล้า รายงาน

ถ้ า ลองหั น มาสั ง เกตกั น ดู ดี ๆ ว่ า เดี๋ ย ว นี้ ส่วนใหญ่วัยรุ่นไทยนิยมเลือกกินอาหารตาม แฟชั่น อาหารจานด่วน อาหารฟาสต์ฟู้ด การ บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อ ร่างกาย จะส่งผลให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่ได้จาก ผลสำ�รวจสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข ส่วน ใหญ่แล้วมีการพัฒนาการเจริญเติบโตที่ไม่สมวัย โดยมีสาเหตุมาจากการกินอาหารไม่ครบ 3 มื้อ คิดเป็น 60% บกพร่องในเรื่องอาหารมื้อเช้า แต่ กลับกินขนมกรุบกรอบที่ให้พลังงานต่ำ�และเกิน มาตรฐานเกือบ 3 เท่า ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความ อ้วน มีแนวโน้มเสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวานและ โรคเรื้อรังอื่นๆ สูง ภูมิต้านทานในร่างกายลดน้อย ลงอย่างเห็นได้ชัด ถ้ า จะกล่ า วถึ ง คำ � ว่ า โภชนาการคงจะ หนีไม่พ้น อาหาร ที่เข้าสู่ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้ ประโยชน์ได้ การค้ำ�จุนและซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาหารแต่ละประเภทนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต่างกันไป อาหารแต่ละชนิดที่กินแล้วรู้สึกอิ่ม แต่ ไม่ มี ป ระโยชน์ อ าจก่ อ โทษต่ อ ร่ า งกายได้ ถ้ า จะ พู ด ถึ ง อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ โปรตี น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ� ร่ า งกายจะทำ � งานปกติ ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ สาร อาหารทั้ง 6 ประเภทนี้อย่างครบถ้วน การที่เรา ละเลยหรืองดอาหารเช้าเป็นบางวันจะส่งผลให้ เห็ น ในระยะยาวต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการ ในที่ สุ ด ดั ง นั้ น อาหารเช้ า ถื อ ว่ า เป็ น อาหารมื้ อ สำ � คั ญ ที่ สุ ด เพราะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการทำ � กิจกรรมต่างๆ การกินอาหารเช้าแบบไม่ถูกหลัก โภชนาการเป็นประจำ�จะส่งผลให้อารมณ์เสียง่าย

เครียด อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ มีการเรียนรู้ช้ากว่า ปกติ จะเห็นได้ว่าการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายของวัยรุ่น ล้วนมีแต่อาหารจำ�พวก อาหาร จานด่วน อาหารว่าง เน้นจำ�พวกขบเคี้ยวมากกว่า อาหารมื้อหลัก จึงทำ�ให้การเจริญเติบโตของวัย รุ่นในตอนนี้ มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้ากว่า ปกติ ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค มะเร็ง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคกระดูก เปราะ ฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ในกลุ่มวัยรุ่น กันมาก การกินอาหารในมื้อเช้าเสมือนเป็นที่ชาร์จ พลังงานสมองให้มีแรงในการทำ�งานหรือการเรียน ตลอดทั้ ง วั น อย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง หยิ บ เมนู ม าฝากกั น สำ�หรับทุกวัยในช่วงเวลาที่เร่งรีบในวันเช้าๆ เป็น เมนูที่แสนง่ายซึ่งใช้วัตถุดิบหลักๆ ขนมปัง ไข่ และ ไส้กรอก ผักต่างๆ ควรเพิ่มความอร่อยด้วยการ อบแบบง่ายๆ เท่านี้เราก็จะได้เมนูอาหารเช้าที่ใช้ เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้นเอง แถมยังเต็มไปด้วย สารอาหารที่ เ ราสามมารถทำ � กิ น เองได้ ในช่ ว ง เวลาที่จำ�กัด กิ น อย่ า งไรสุ ข ภาพและร่ า งกายก็ จ ะ เป็นเช่นนั้นอย่าให้การกินของเราเป็นการกินด้วย การตามใจปาก ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมัน งด หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพที่ ดีในระยะยาวและช่วงป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ต่างๆ ในวัยผู้ใหญ่ไปภายหน้าได้ “ถ้าไม่อยาก เสียเงินเพื่อชีวิตที่ไม่มีคุณค่า เราไม่ควรเสียเงินไป กับอาหารขยะที่ไม่มีคุณค่าเหมือนกัน” น.ส พัชริดา พงษ์เพ็ง รายงาน

13/12/2555 15:21


6

Culture

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ขวัญเรียมรำ�ลึก ถึงความหลัง

ตลาดน้�ำ ขวัญเรียมสถานทีท ่ อ่ งเทีย่ วและ

ศิลปวัฒนธรรมทอ้ งถิ่นของเมืองมีน

ตั ก บาตรทางเรื อ หรื อ จะปล่ อ ยนกปล่ อ ยปลา ให้อาหารปลา ฟังธรรม ดูการละเล่นไทย ภายใต้ บรรยากาศอันแสนสงบร่มรื่น หรือจะเดินเล่นถ่าย รู ป สนุ ก สนาน และยั ง มี กิ จ กรรมที่ นิ ย มมากอี ก อย่างหนึ่งของการเที่ยวตลาดนำ�้ ขวัญเรียมก็คือ การล่องเรือเที่ยวคลองแสนแสบที่มีน้องๆ เด็กๆ เป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของ ตลาดอีกด้วย นายเชาวลิต เมธิยประภาส เจ้าของ ตลาดน้ำ�ขวัญเรียม เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ถ้าพูด ถึ ง ตลาดน้ำ � เวลานี้ ก็ ค งจะมี ม ากดาษดื่ น ไปทั่ ว และพบหาได้ง่ายจนกลายเป็นตลาดธรรมดาไป แล้ว แต่ถ้าได้มาชมตลาดที่มีชื่อว่า“ตลาดน้ำ�ขวัญ เรียม” จะเห็นภาพของตลาดน้ำ�สมัยใหม่ที่แตก ต่างจากตลาดน้ำ�แหล่งอื่น ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยว เป็ น จำ � นวนมากเฉลี ่ ย วั น ละกว่ า หนึ ่ ง หมื ่ น คน ทั้งที่ตลาดเพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จึงทำ�ให้ทางตลาดจะตั้ง โครงการใหม่อีกหนึ่งโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 คือ โครงการเดินเรือทัศนาจรไปทั่วมีนบุรี เพื่อรองรับ ความต้องการของนักท่องเที่ยวและ สร้างจุดเด่น ของความเป็ น ตลาดน้ำ � ขวั ญ เรี ย มให้ ม ากขึ้ น ไม่ เสียดายแน่ถ้าใครได้มาที่ตลาดน้ำ�แห่งนี้เพราะ สะดวกทั้งการเดินทางและประทับใจทั้งการท่อง เที่ยว ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป แค่เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น ตั้งแต่ 7 โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง 2 ทุ่ม ว่างๆ อย่าลืมแวะไปชมบรรยากาศของตลาดน้ำ�ขวัญ เรียมริมคลองแสนแสบ ตลาดน้ำ�แห่งใหม่กลาง กรุง เรียกได้ว่า มาที่เดียวได้ทั้งเที่ยว ชิม ชม ช้อป และอิ่มบุญอีกด้วย

ตลาดน้ำ�ขวัญเรียม ล่องเรือชมวิวคลองแสนแสบ ตลาดน้ำ � ขวั ญ เรี ย ม คงจะได้ ชื่ อ มา จากตำ � นานรั ก หนุ่ ม สาวแห่ ง ทุ่ ง บางกะปิ ใ นบท ประพั น ธ์ เ ลื่ อ งชื่ อ ของไม้ เ มื อ งเดิ ม มาจากเรื่ อ ง แผลเก่าที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 และเป็น อมตะมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องด้วย“ตลาดน้ำ� ขวัญเรียม” แห่งนี้ตั้งอยู่ในคลองแสนแสบ อันเป็น สายน้ำ � สำ � คั ญ ที่ ไ หลผ่ า นกลางวั ด บำ� เพ็ ญ เหนื อ และวัดบางเพ็งใต้ อันเป็นสถานที่สำ�คัญที่ได้ใช้ พื้นที่บางส่วนของวัดในการพัฒนาให้เป็นตลาด น้ำ� ตลาดน้ำ � ขวั ญ เรี ย มตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ ริ ม คลองแสนแสบเชื่อมสองฝั่ง วัดบำ�เพ็ญเหนือเสรี ไทย60-วัดบางเพ็งใต้ รามคำ�แหง 187 โดยด้าน

ในตลาดมีการสร้างสะพานเป็นทางเดินเชื่อมกัน ระหว่างทั้งสองวัดเข้าด้วยกัน แม้นจะไม่ใช่ตลาด โบราณแต่ดั้งเดิม แต่เป็นการจำ�ลองบรรยากาศ วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า นริ ม น้ำ � ในอดี ต ให้ ค นรุ่ น หลั ง ได้ ชื่นชมกัน สัญลักษณ์ที่สำ�คัญของตลาดแห่งนี้คือ รูปกระบือหรือเจ้าควายที่วาดออกมาเป็นสไตล์ การ์ตูนประดับตกแต่งหน้าร้าน บริเวณตลาดโดย รอบออกแบบในลักษณะร่วมสมัย ส่วนในตลาด น้ำ�เป็นเรือแบบเก่าๆ มีหลังคากับหน้าต่างนั่งกิน อาหารในเรือ มีสะพานที่ทอดกันสร้างให้เหมือน สะพานโครงเรือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ ตลาดน้ำ�ขวัญเรียม ผู้สร้างจงใจสร้างไว้แบบนี้

น.ส.อุทุมพร ชูวงศ์ รายงาน

เหมือนเรือที่มีแต่โครง นิยมถ่ายภาพกันมากที่สุด ทีห่ นึง่ ของตลาด เมือ่ ข้ามฟากมาแล้วมองย้อนกลับ ไปก็จะเห็นวัดบางเพ็งใต้ที่ใช้เป็นที่จอดรถ ด้าน หนึ่งจะเป็นตลาดน้ำ�มีเรือเรียงรายกันอยู่หลายลำ � แต่ไม่มากเท่าฝั่งบำ�เพ็ญเหนือ จากสะพานมองลง ไปมีเมนูหลากหลายให้เลือก ส่วนด้านหนึ่งเป็น ตลาดบก ส่วนใหญ่จะมีร้านค้าที่ขายของหลาก หลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของฝากของที่ระลึก มากมาย นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี กิ จ กรรมอื่ น มากมายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การ ทำ � บุ ญ จากวั ด ทั้ ง สอง โดยในช่ ว งเช้ า จะมี ก าร

พิพิธภัณฑท์ อ้ งถิ่นมรดกเมืองมีน

พิพิธภัณฑ์เมืองมีน สถานที่สำ�คัญและความภาคภูมิใจของชาวมีน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 แห่งนี้ได้มีชื่อ เสียงด้านการอนุรักษ์วัตถุโบราณตั้งแต่สมัยรุ่น ปู่รุ่นพ่อ และยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวม เอกสาร ศิลปวัฒนธรรม และข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่น รวมถึงประวัติความเป็นมาของเมือง มี น บุ รี จ ากอดี ต สู่ ปั จ จุ บั น ตามวิ วั ฒ นาการของ วิถีประชา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ ให้ความสนใจและอยากเข้ามาศึกษาเพราะทาง พิพิธภัณฑ์มีการจำ�ลองให้เห็นถึงสถานที่สำ�คัญ

nakasem51.indd 6

และสถานที่ท่องเที่ยวได้ชัดเจนและสวยงามจึง ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ีโดดเด่นและ สำ�คัญแห่งหนึ่งของเมืองมีนเลยก็ว่าได้ นายธนาธิป มีอำ�นาจ (มัคคุเทศก์ ประจำ � พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550) กล่าวว่า ผู้คน ย่ า นมี น บุ รี ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น อย่ า งมากและ ถื อ เป็ น มรดกตกทอดของ บรรพบุรุษที่ได้สืบต่อกันมาให้ลูกหลานได้ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต

ความเป็ น อยู่ ข องคนรุ่ น ก่ อ นและระลึ ก ถึ ง ความ สำ�คัญของคนมีนบุรี ทุกคนจึงร่วมกันอนุรักษ์ เผย แพร่และ สืบทอดมรดกของมีนบุรีให้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายในสังคม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ ง ราวของบรรพบุรุษให้คนรุ่นหลังรวมถึงคนทั่วไป ที่ ใ ห้ ค วามสนใจในปั จ จุ บั น ได้ รู้ แ ละ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง เป็ น เสมื อ นหนึ่ ง ในมรดกตกทอดของรุ่ น ก่ อ น และเป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ยาวชนรุ่ น หลั ง ได้ เ รี ย น รู้ประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม ทั้งยังมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและ ความเป็ น ไปของเมื อ งมี น บุ รี อ ย่ า งยั่ ง ยื น บนผื น แผ่ น ดิ น บ้ า นเกิ ด และซึ ม ซั บ ความรู้ สึ ก หวงแหน และภู มิ ใ จในถิ่ น กำ � เนิ ด ของตน ร่ ว มกั น พั ฒ นา บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในฐานะคนเมือง มี น ผู้ รั ก บ้ า นเกิ ด เมื อ งนอนอย่ า งเต็ ม ความภาค ภูมิใจ น.ส.ฉัตรแก้ว รายงาน

13/12/2555 15:21


ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

Communities

7

“คอสเพลย์ จินตนาการสูค่ วามจริง” ชุมชนนา่ คน ้ หา! กมาลุลอิสลาม

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ได้ดำ�เนินชีวิตตามหลักคำ�สอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด และยัง ยึดหลักคำ�สอนของศาสนากับการศรัทธาในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการดำ�รงชีวิตอีกด้วย และยังเกี่ยวเนื่อง ในเรื่องที่ว่า มุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้หลักคำ�สอนของศาสนาอิสลามจากอัลกุรอ่านที่ว่า “ความสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา” ดังนั้นชาวมุสลิมจึงพยายามทำ�ให้ท้องถิ่นเปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน ทำ�ให้ชาวบ้านเริ่มคิดได้ว่า คลอง ที่เน่าเหม็น คือ การทรยศต่อพระเจ้า ทำ�ร้ายตนเอง เพราะมุสลิมจะต้องใช้น้ำ�ชำ�ระร่างกายก่อนทำ�การ ละหมาด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2537 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำ�เนินประพาสคลองแสนแสบ ก่อให้เกิดเป็นชมรมร่วมใจภักดีรักคลองแสนแสบ การเสด็จประพาสครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่มาของ ความสำ�นักในพระมหากรุณาธิคุณที่สืบสานปณิธานและพระดำ�รัสของพระองค์ที่ว่า“คลองแสนแสบ เป็นคลองที่สำ�คัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป” มีชุมชนหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบและต้องใช้ประโยชน์จากคลองแสนแสบ หลายด้าน เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ชุมชนมัสยิดกมาลุล อิสลามเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบและยังต้องใช้ประโยชน์จากคลองแสนแสบ นี้เช่นกัน

น.ส.กฤติญา รักสกุล ผู้คลั่งไคล้การแต่งตัวคอสเพลย์มากว่า2ปี จากการเลียนแบบตัว ละคร Araragi Tsu kihi (ซ้ายบน) Victorique de Blois(ซ้ายล่าง) Kaname madok(ขวา) เด็กวัยรุ่นไทยในสังคมปัจจุบัน นับวันยิ่งวิ่งตามค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติอื่นไม่ลดละ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี บางครั้งก็เกือบตามโลกของพวกวัยรุ่นนั้นไม่ทัน ถ้าไปตามย่านที่มีเด็กวัยรุ่นรวมตัวกัน แล้วลองสังเกตดีๆ อาจจะเจอกลุ่มเด็กสาวที่แต่งกายสะดุดตา ชุด ที่พวกเธอสวมใส่จะเป็น กระโปรงฟูฟ่อง หรือระบายเป็นชั้นๆ สั้นๆ เหนือเข่า ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ต้องสวม ถุงเท้ายาวถึงเข่า แต่งหน้า ทำ�ผม จนต้องหันกลับมามองหลายๆ ครั้ง ดูแล้วคล้ายๆพวกตัวการ์ตูนญี่ปุ่น หลุดออกมาเดินเล่นบนท้องถนน ซึ่งการแต่งกายของพวกวัยรุ่นนั้น เรียกว่า “คอสเพลย์” (COSPLAY) เมื่อผู้ใหญ่บางคนเห็น แล้วอาจจะตั้งคำ�ถามว่า มันคืออะไร? การแต่งกายนี้เรียกว่า “คอสเพลย์” คือ การแต่งตัวเลียนแบบ ตัวละครจากเกมหรือการ์ตูนยอดนิยม คำ�ๆ นี้ถูกใช้และเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเขียน คอลัมน์ในนิตยสาร My Anime เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดย โนบุยุกิ ทากาฮาชิ ได้นำ� 2 คำ�มาผสมกัน คือคำ� ว่า Costume และ Play สำ�หรับในประเทศไทยนั้นจุดเริ่มต้นของการแต่งคอสเพลย์ส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ชื่นชอบ J-Rock อีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นและติดตามข้อมูลโดยตรงจากญี่ปุ่น และได้มีการ รวบรวมกลุ่มเล็กๆเพื่อจัดงานขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นสำ�นักพิมพ์ญี่ปุ่นต่างๆ เริ่มให้ความ สนใจ จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองในลักษณะของการประกวดคอสเพลย์ ซึ่งทำ�ให้คอสเพลย์ เป็นที่รู้จัก กันมากขึ้นในวัยรุ่นไทย น.ส. กฤติญา รักสกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นวัยรุ่นไทยที่คลั่งไคล้การ แต่งคอสเพลย์เป็นชีวิตจิตใจมากว่า 2 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ที่ไปงานคอสเพลย์ครั้งแรก แล้วเห็นพวกวัย รุ่นคนอื่นแต่งคอสเพลย์เหมือนตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมาก เลยทำ�ให้ประทับใจสนใจหันมาแต่งคอสเพลย์ และ การแต่งคอสเพลย์ยังให้ทำ�ให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด การออกแบบชุด การนำ�สิ่งของมาประยุกต์ใช้ให้เป็นอุปกรณ์ในการแต่งคอสเพลย์” อุปกรณ์ที่เราได้เห็นกันนั้น พวกเขาทำ�จากหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองเกือบทั้งหมด ส่วน เรื่องความสิ้นเปลือง นั้นพวกเขาไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แต่อาศัยทำ�งานพาร์ทไทม์ เงินรางวัลจากการ ประกวด บางคนก็ทำ�ของขาย ยิ่งถ้าใครมีความรู้ทางด้านงานศิลป์หรือการตัดเย็บก็จะตัดชุดขาย ค่าใช้ จ่ายในการคอสเพลย์ต่อชุดขั้นต่ำ�จะอยู่ประมาณ 500-5,000 บาท ส่วนงานประกวดนั้นจะมีตั้งแต่งาน เล็กๆ ในประเทศจนถึงงานประกวดระดับโลก   ผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการแต่งคอสเพลย์ซึ่งมีผู้ปกครองท่านหนึ่งได้ ให้ สัมภาษณ์ว่า“เริ่มมาจากการวาดรูปและเขียนการ์ตูน ต่อมาได้เห็นวัยรุ่นส่วนหนึ่งแต่งตัวคอสเพลย์จน ทำ�ให้ชื่นชอบและพัฒนากลายมาเป็นความสนใจในด้านนี้ และเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างความเดือด ร้อนให้ใคร โดยเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชุดคอสเพลย์และอุปกรณ์ และใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์” สำ�หรับการประกวดนั้นเงินรางวัลที่พวกเขาได้มา ถึงแม้จะไม่มากสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นส่วน หนึ่งที่เป็นกำ�ลังใจในการทำ�สิ่งที่ตนเองชอบ สำ�หรับวัฒนธรรมการแต่งคอสเพลย์ที่แพร่หลายกันสู่ในวัย รุ่นไทย แต่หากเป็นสิ่งที่ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อน เราก็ควรทำ�ตามฝันของเราต่อไป น.ส. เกวลิน ท้ายนาวา รายงาน

กาแฟสดดอยช้าง Arabica 100% คั่วสดจากไร่ จำ�หน่ายเมล็ดกาแฟปลีกส่ง สอนชงกาแฟ ปรึกษาการทำ�ธุรกิจกาแฟ ติดต่อได้ที่ คุณเอกราช (บัส) 0876774104 คุณกรวรรษ์ (ตอง) 0876664101 www.balaguscoffee.com Facebook : Balaguscffee

nakasem51.indd 7

ทางชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามจึงสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี เพื่อดูแลรักษาแม่น้ำ� คู คลอง โดยมีการตั้งกติกาและทำ�กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ� ไม่ปล่อยน้ำ�เสียลงแม่น้ำ� ระดมกำ�ลังคนกำ�จัดผักตบชวา ไม่ปัสสาวะ อุจจาระ ลงแม่น้ำ� ไม่จับปลาในเขตอนุรักษ์ มีการจัดเรือ เก็บขยะ ช่วยกันเก็บขยะทั้งบนบกและในน้ำ� และใช้จุลินทรีย์ EM บำ�บัดน้ำ�เสีย เป็นต้น หลังจากที่ชาวบ้านได้ร่วมมือกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว คลองที่เน่าเหม็นก็กลับกลายเป็นคลอง ที่ใสสะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำ�จืดหลายชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยและทั้งหมดที่ชาวบ้านชุมชน มัสยิดกมาลุลอิสลามได้ร่วมมือกันทำ�นี้ส่งผลให้ชุมชนนี้ประสบความสำ�เร็จได้รับเลือกให้เป็นชุมชน ตัวอย่าง และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี พ.ศ.2550 ปลายน้ำ� รายงาน

สตรีมุสลิมกับฮิญาบ

สตรีมุสลิม เวลาที่ไปไหนมาไหนมีการแต่งตัวที่เรียบร้อย ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว กระโปรงยาว ที่ขาดไม่ได้คือผ้าคลุมศีรษะ ที่เรียกว่า “ฮิญาบ” คำ�ว่า “ฮิญาบ”เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ปิดกั้น ฮิญาบ คือ ผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม เป็น บัญญัติหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำ�หนด หลายคนคงเคยตั้งคำ�ถามว่า “ทำ�ไมผู้หญิงมุสลิมจึงจำ�เป็นต้องคลุม ฮิญาบ” ย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อน มหาอำ�นาจบุกเข้ามาในประเทศมุสลิม และทำ�ให้ชาวมุสลิม ต้องเริ่มต้นการใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างศาสนา สตรีมุสลิมถูกให้เกียรติ และได้รับความนับถือจากบุคคล ต่างศาสนา เพราะพวกเขาค้นพบว่าเป็นการยากที่จะเข้าไปใกล้ขอบเขตแห่งความบริสุทธิ์ของสตรี มุสลิม     ฮิญาบจึงไม่เพียงแต่ปกป้องเธอจากสายตาบุรุษซึ่งไม่หวังด ีแต่ยังช่วยให้รอดพ้นกับสิ่งเลวร้าย เปรียบเทียบกับสมัยนี้ เราลองตั้งคำ�ถามแบบเล่นๆว่า “ เคยเห็นสตรีมุสลิม ที่คลุมฮิญาบปกปิดทุกส่วน ถูกข่มขืนไหม? ”  คำ�ตอบคงอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ฮิญาบจึงมีคุณประโยชน์มากมาย เป็นเครื่อง ป้องกันความเสื่อมเสีย และ เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด มันเป็นการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจ สตรีมุสลิมต้องคำ�นึงถึงความพึงพอพระทัยของพระเจ้ามากกว่าความพึงพอใจของตนเอง และจะลืมจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ของเราไม่ได้ ดังนั้นฮิญาบจึงไม่ใช่ผ้าคลุมเพื่อความสวยงาม เท่านั้นจะต้องคลุมทั้งตัวไปถึงใจจึงจะเรียกว่าคลุมฮิญาบอย่างแท้จริง   บรรดานักวิชาการรุ่นก่อนๆต้อง ต่อสู้และเสียสละอย่างมาก เพื่อนำ�อิสลามที่แท้จริงมาสู่เรา การละทิ้งฮิญาบเท่ากับทำ�ให้การเสียสละ ของพวกเขาเหล่านั้นสูญเปล่าและที่ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นความพึงพอใจของพระเจ้านั้นคือความสุขที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด และแน่นอนบรรดาผู้ฝ่าฝืนทั้งหลายจะไม่มีการลงโทษอื่นใดต่อพวกเขานอกจากไฟนรก น.ส.อิศริยา ไกรชิต รายงาน

13/12/2555 15:21


8

Environment

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

คลองแสนแสบ จวบจนวันนี้

ากอดีตถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เริ่ ม มี ก ารขยั บ ขยายที่ อ ยู่ อ าศั ย รวมถึ ง แหล่ ง ทำ� มาหากินต่างๆ มากมาย จึงส่งผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมหลายๆ ด้าน เหตุนี้จึงเกิดปัญหา ตาม มาใน เรื่องของคลองแสนแสบที่เคยเป็นแหล่งผล ประโยชน์นานาชนิดทางด้านการค้า การขนส่ง การคมนาคม เป็นแหล่งทำ�กินของชาวบ้าน มีน้ำ� ที่ใส สามารถใช้บริโภคได้ หาปลากินได้ เป็นทาง สัญจรไป-มา จากกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา และเป็นพื้น ที่ๆ มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวละมูล ประยงค์ทอง กล่าวถึง จุดแปรเปลี่ยนของคลองแสนแสบและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นนี้ว่า ในอดีตคลองแสนแสบถือเป็น แหล่งกำ�เนิดทางประวัติศาสตร์ ทางด้านอำ�นวย ความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำ�ลัง รบ เสบียงอาหาร การเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า คมนาคมและเป็นเส้นทางเรือโดยสารที่นิยมกัน มากเพราะสะดวกรวดเร็ว มีเรือหางยาวแล่น มากมาย เนื่องจากคลองแสนแสบเป็นคลองหลัก ในการคมนาคมระหว่างลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาและ ลุ่มแม่น้ำ�บางปะกง คลองแสนแสบเป็นคลองที่ เชื่อมต่อจากคลองมหานาคไปทางใต้ ผ่านคลอง บางกะปิ คลองหัวหมาก คลองบางขนาก ไปออก แม่น้ำ�บางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนใช้ ในการทำ�มาหากิน เกษตรกรรม การประมง จับ

ปลาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว คลองแสนแสบขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2380 ซึง่ นับได้กว่า 175 ปีมาแล้ว ขุดขึน้ เพือ่ อำ�นวยความ สะดวกในด้านต่างๆ ที่มาของชื่อคลองแสนแสบ เนื่องจากการขุดคลองได้เกณฑ์ผู้คนที่เป็นเชลย จากภาคใต้จำ�นวนมาก เดินขึ้นมาถึงบริเวณคลอง แสนแสบและให้คนเหล่านี้ใช้มือเปล่าในการขุด คลอง ตลอดจนการใช้ลวดเจาะบริเวณเอ็นร้อย หวาย ล่ามเอาไว้ เพื่อไม่ให้เชลยหนี สาเหตุนี้จึง ทำ�ผู้คนล้มตายเป็นจำ�นวนนับแสน จึงได้เรียกว่า “คลองแสนแสบ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กระทั่ ง เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาสร้ า งเส้ น ทาง ถนนขึ้นในเส้นทางรามคำ�แหงตัดผ่านคลองตันพระโขนง และมีคลองแยกจากคลองแสนแสบ คือคลองลาดพร้าว ทำ�ให้มีผู้คนเข้ามาปลูกหลัก ปักฐานที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น ผู้คนต่างใช้เส้นทาง ถนนแทนการสัญจรทางน้ำ�ไม่เหมือนก่อน และ เป็นจุดกำ�เนิดหมู่บ้านชุมชนแหล่งทำ�มาค้าขาย เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกิดแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหลายเพิ่มขึ้น การจัดตั้งโรงงานขึ้นนี้นับว่าเป็น จุดเปลี่ยนสำ�หรับน้ำ�ในลำ�คลองเป็นอย่างมาก จากเดิมคลองแสนแสบมากด้วยสัตว์

เมื่ อ ปั ญ หาแม่ น้ำ � คู ค ลองแสนแสบส่ ง ผลหลาย ด้าน การแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนรอบข้างควร เร่ ง กั น แก้ ไ ขปั ญ หาคลองแสนแสบรวมถึ ง ชาว บ้านในชุมชนควรร่วมมือร่วมใจบูรณาการให้เป็น เหมือนดั่งเมื่อ 40 ปีก่อน คือให้น้ำ�ใส มีสัตว์น้ำ�ชาว น้ำ�หลากหลายชนิด น้ำ�ใสสะอาดเหมาะสำ�หรับ บ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ น.ส. สโรชา ยิ้มใย รายงาน เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้ว นางสาวละมูล ประยงค์ทอง กล่าว ต่ อ ว่ า ปั จ จุ บั น เมื่ อ สั ง คมเริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาทาง ด้านอุตสาหกรรม ปัญหามลภาวะใน ้นำ�ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแหล่ง อุ ต สาหกรรมปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ลงลำ � คลอง ส่งกลิ่นเหม็นไม่มีสัตว์น้ำ� ผู้บริหารทาง โรงงานอุ ต สาหกรรมไม่ อ อกมารั บ ผิ ด ชอบในการกระทำ�ดังกล่าว ไม่รักษาสิ่ง แวดล้อมเอาผลประโยชน์ส่วนตนเอง และ อาจเป็นเพราะผู้คนสมัยนี้ไม่เล็งเห็นถึงคุณค่า ของลำ�คลอง ทิ้งขยะลงลำ�คลอง ทำ�ลายสิ่ง แวดล้อม การเห็นถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติลดถอยลง จึงทำ�ให้ ประโยชน์ในคลองแสนแสบนี้ลดน้อยลงเกือบ ทุกด้าน นำ�มาสู่ผลกระทบความเป็นอยู่ในวิถีชีวิต แบบดั้งเดิมของเหล่าชาวบ้านหดหายไปจนมาถึง สังคมในปัจจุบัน

สนน.ทุ่ม 7 ลา้ น !! บำ�บัดน้�ำ เสียมีนบุรี ลดน้�ำ เนา่ !

สำ�นักการระบายน้ำ�เผย เตรียมสร้างโรงบำ�บัด น้ำ�เสีย ในเขตมีนบุรี กลางปี 56 หวังลด มลพิษน้ำ�เสีย คลอง แสนแสบ เชื่อ! ลด ภาวะเสี่ยงโรค มุ่ง! ชาวบ้านได้ประโยชน์

พื้นที่เขตมีนบุรี ก็ ไ ด้ รั บ ปั ญ หานี้ เ ช่ น กัน ด้วยภูมิทัศน์ที่มี ประชาชนอาศัยอยู่ บ ริ เ ว ณ ริ ม ค ล อ ง สายหลัก และเป็น พื้ น ที่ แ หล่ ง การใช้ งานจำ�นวนมาก รวม ไปถึงผู้ประกอบการ ที่ ข ยายตั ว อย่ า งเร็ ว ใ น พื้ น ที่ ช า น เ มื อ ง น้ำ � เสียที่เกิดจากการ ประกอบกิจวัตรประจำ�วัน จากบ้านเรือน สถาน ประกอบการต่างๆ ยัง ไหลลงคลองแสนแสบ คลองสามวา และ คลองต้นนุ่น อย่างต่อ เนื่อง จึงมีอัตราเสี่ยง ที่ จ ะเกิ ด โรคระบาดได้ สำ � นั ก การระบายน้ำ � จึงผุดโครงการ การก่อสร้างโรงบำ�บัดน้ำ�เสียใน พื้นที่เขตมีนบุรี ตามแผนแม่บทขององค์กร ดึง

งบ 7 ล้านบาท สร้างโรงบำ�บัดน้ำ�เสียขนาดย่อย เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ� ที่จะเกิดขึ้นต่อ ประชาชน โดยเห็นความเหมาะสมในพื้นที่เขต มีนบุรี จึงได้เสนอแผนการดำ�เนินงานขึ้น และ ทำ�การสำ�รวจพื้นที่ความเหมาะสม ออกแบบราย ละเอียดโครงสร้าง ในระยะเวลา 6 เดือน และ ทำ�การประชาพิจารณ์ ในพื้นที่เขตชุมชนเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนคลองแสนแสบ คลอง สามวา และคลองเจ๊ก แขวงแสนแสบ และแขวง มีนบุรี ที่ได้รับประโยชน์จากโรงบำ�บัด ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางด้าน ดร.เกศรัชฎา กลั่นกรอง วิศว กรสุขภิบาลชำ�นาญการ ผู้ดูแลโครงการ ระบุ “โครงการนี้ได้ริเริ่มมานานแล้วและทำ �มาอย่าง ต่อเนื่อง โดยเราจะสร้างโรงบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อแก้ ปัญหามลภาวะทางน้ำ �ที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง พื้นที่เขตมีนบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีจำ�นวน ประชากรเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้มีชุมชน หนาแน่น ประกอบกิจวัตรประจำ�วันของประชาชน ริมคลองที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงมีอัตราเสี่ยงสูงที่เกิด มลภาวะทางน้ำ�ได้ ทางสำ�นักการระบายน้ำ�เองจึง ได้เห็นความสำ�คัญตรงนี้ ที่จะแก้ปัญหา จึงเสนอ ให้มีการดำ�เนินการโครงการบำ�บัดน้ำ�เสียมีนบุรี เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ�ของคลองต่างๆ ให้ดีขึ้น โดย โครงการนี้ต้องดำ�เนินไปตามขั้นตอน ตั้งแต่การ เริ่มคัดเลือกที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ร่าง ขอบเขตของงาน ออกแบบรายละเอียด ทำ�ประชา พิจารณ์ฟังคำ�ตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ ว่า ให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน “ เบื้องต้น สำ�นักการระบายระบายได้

ทำ�การประชาพิจารณ์ในพื้นที่เขตชุมชนมีนบุรีไป แล้ว 2 ครั้ง เพื่อทำ�ความเข้าใจและรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ถึงประโยชน์ของโรงบำ�บัด น้ำ�เสีย และได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนที่ ให้การสนับสนุน เพราะถ้ามีโครงการการเกิดขึ้น ก็จะทำ�ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สภาพ ชุมชนริมคลองที่น่าอยู่ ทั้งนี้ จะก่อสร้างในสถานที่ตั้งโรงควบ คุมคุณภาพน้ำ� บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำ�แสน แสบ เขตมีนบุรี เนื้อที่ก่อสร้าง 3 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา พื้นทีี่รับน้ำ�เสีย 4.43 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อรวบรวมน้ำ�เสีย 4,656 กิโลเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 600 - 1,000 มิลลิเมตร จำ�นวนบ่อดักน้ำ�เสีย 30 บ่อ ความสามารถใน การบำ�บัดน้ำ�เสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งรับน้ำ�หลังการบำ�บัด คลองแสนแสบใกล้ จุดปล่อย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ 7,299,000 บาท “ตอนนี้โครงการคาดว่าจะสามารถก่อ สร้างได้ราวๆ กลางปี 56 ทางเราจะสร้างโรงบำ�บัด น้ำ�เสียขนาดย่อยก่อน เพราะด้วยความเหมาะ สมของพื้นที่ สามารถบำ�บัดน้ำ�เสียต่อวัน ราว 10,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับสภาพน้ำ�ให้ดีขึ้น ไม่เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น โดยประชาชนจะได้รับ ประโยชน์จากทางนี้เป็นอย่างมาก และจะช่วยแก้ ปัญหาน้ำ�เสียได้เป็นอย่างดีในอนาคต การบำ�บัด น้ำ�เสียอาจไม่ได้ช่วยให้น้ำ�หายเน่าเสียได้เลยซะ ทีเดียว แต่มันต้องขึ้นอยู่กับเวลาการปรับสภาพ และการช่วยกันดูแลจากประชาชน อนาคตอาจ ขยายขีดความสามารถ ไปถึง 40,000 ลูกบาศก์ เมตร เพื่อรับน้ำ�เสียจากพื้นที่บริการขยายตัวได้ใน อนาคต” ดร.เกศรัชฎากล่าว ที่ผ่านมา กทม. ได้พยายามสร้างโรง ้ บำ�บัดนำ�เสียหรือโรงควมคุมคุณภาพน้ำ� เพื่อ แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ� การเหม็นเน่าในคู คลอง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ดี ในขณะที่ ประชากรยังเพิ่มจำ�นวนและมีอัตราการประกอบ กิจกรรมริมคลองมากขึ้น การสร้างโรงบำ�บัดน้ำ� เสียในเขตมีนบุรี อาจเป็นทิศทางที่ดี ที่จะเริ่มเห็น การแก้ปัญหาน้ำ�เน่าจากชานเมือง เข้าสู่ตัวเมือง นายจิรายุ แก้วแดง รายงาน

nakasem51.indd 8

13/12/2555 15:21


Environment

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ปา่ สรา้ ง “ตน” “คน” สรา้ งปา่ ป่ า พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ช อุ่ ม อุ ด ม ด้ ว ย ธรรมชาตินานาประการ อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ ของสัตว์ต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นระบบนิเวศ วัฏจักรของธรรมชาติ หลายต่อหลายคนจะ เข้าใจความหมายของป่าเช่นนี้.. แต่ ค วามเป็ น จริ ง ในปั จ จุ บั น โลกอาจไม่ ส วยงามอย่ า งที่ ค าด คิ ด ไว้ ป่ า ไม้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น เพราะธรรมชาติ ข องป่ า ไม้ ต่ า งถู ก ทำ � ลาย และคุ ก คาม อย่ า งหนั ก เนื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ์ ตัดไม้ทำ�ลายป่า เพื่อหวังผลประโยชน์ของ เหล่ า นายทุ น ที่ ไ ม่ คิ ด ถึ ง ผลที่ ต ามมาของ ธรรมชาติ “ ยิ่งถ้าหากเชิงธุรกิจเข้ามารุกล้ำ� ธรรมชาติมากเท่าไร ธรรมชาติก็จะหมดไป จากประเทศไทย ไม่สิหมดไปจากโลกเราเร็ว เท่ า นั้ น ”ด้ ว ยเหตุ ทั้งหมดนี้ ป่าไม้จึงควรได้ รับการใส่ใจดูแล คุ้มครองอย่างจริงจัง จาก ผู้คนในสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาย ดิษฐวัฒน์ แก้วไชยพัฒน์ หรือ คุณเด “คนพิทักษ์ป่า” จิตอาสา มีอาชีพขับรถ แท็กซี่ในกรุงเทพฯ กล่าวว่า ปั ญ หาทรั พ ยากรพลั ง งานกำ � ลั ง จะหมดไปกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์ วิ จ ารณ์ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในทุ ก ภาคส่ ว น รัฐและเอกชนหลายๆ หน่วยงานได้ระดมนัก คิดนักวิชาการมาช่วยหาสาเหตุเพื่อบรรเทา ปั ญ หาดั ง กล่ า ว พลั ง งานที่ กำ � ลั ง ลดลงและ ความต้ อ งการที่ สู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม คาดการณ์ กั น ไว้ ว่ า เราจะมี ก๊ า ซธรรมชาติ พ อใช้ อี ก ไม่เกิน 61 ปี และเชื้อเพลิงน้ำ�มัน อีก 41 ปี จำ � นวนอาจลดลงตามการเจริ ญ เติ บ ของ ประชากรและเศรษฐกิจ แต่ประเทศไทยจะมี

nakasem51.indd 9

““ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลประเทศ ของเราแล้วใครจะรักและ หวงแหนประเทศของเรา” ปัญหาเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำ�ลายอย่าง ต่ อ เนื่ อ งในบริ เ วณแถบจั ง หวั ด ราชบุ รี ซึ่ ง มาจากกลุ่มชาวบ้านที่หวังผลประโยชน์เพื่อ การสร้างเป็นบ้านเรือน การทำ�ฟืน รวมไปถึง การนำ�ไปขายทั้งป่าและสัตว์ป่า จึงเป็นที่มา

ของการทำ�ให้ทั้งป่า และสัตว์ป่าลดจำ�นวนลง ไปมาก อย่างน่าตกใจ นาย วายุกฤช ศรีสุนนท์ พนักงาน พิทักษ์ป่า ส2 หัวหน้าจุดสกัดวังครก เขต รั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า แม่ น้ำ � ภาชี จั ง หวั ด ราชบุ รี กล่าวต่อว่า จำ�นวนของป่าไม้เหลือน้อยกว่า การออกสื่ อ หรื อ จดบั น ทึ ก ที่ สั ง คมรั บ รู้ ไ ด้ ถึ ง 2 เท่ า ตั ว ซึ่ ง วิ ธี ก ารเยี ย วยาธรรมชาติ ของป่าไม้ ในตอนนี้คือ ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้างการปลูกป่า รวมไปถึงการทำ� โป่งดิน เพื่อเยียวยาสมดุลของสัตว์ป่าที่ บาดเจ็บ การทำ�โป่งก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาล ของสัตว์ป่าโป่งในตามธรรมชาติ เป็นดินที่เกิด จากการการสะสมของซากพื้นซากสัตว์ถับถม กันจากกระแสน้ำ�ที่ไหลผ่าน ทำ�ให้มีแร่ธาตุ ที่สัตว์ต้องการมาเสริมสร้างร่างกาย สัตว์ที่ ถูกทำ�ร้ายจากน้ำ�มือมนุษย์จะมากินโป่งเพื่อ รักษาบาดแผล แต่เนื่องด้วยโป่งในธรรมชาติ ถูกรุกล้ำ�ด้วยน้ำ�มือมนุษย์ที่ล่าสัตว์ จึงทำ�ให้ โป่งเหลือน้อยและหายากขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึงต้องสร้างโป่งเทียมขึ้นมาเพื่อทดแทนโป่ง

9

ที่หายไป โดยการนำ�เอาเกลือมาโรยหลุมดิน และทุ บ เกลื อ แร่ แ ละโรยในหลุ ม ดิ น เช่ น กั น จากนั้นก็กลบหลุมดินปิดไว้ ” คุณเด ได้กล่าวต่ออีกว่า “ถ้าเราไม่ ช่ ว ยกั น ดู แ ลประเทศของเรา แล้ ว ใครจะรั ก และหวงแหนประเทศของเรา ” การเสียสละ ของกลุ่มผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ ผลตอบแทนไม่คุ้ม เสี่ยงแถมยังคงระวังอันตรายจากการปะทะ กั น กั บ พวกลั ก ลอบทำ � ผิ ด กฎหมายได้ ต ลอด เวลาชี วิ ต ที่ แ ขวนอยู่ บ นเส้ น ด้ า ยเหล่ า นี้ ไ ม่ มี ความปลอดภัยเลย ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ทำ�ไปเพื่อความรัก เสียสละและหวงแหนในถิ่นฐานบ้านเกิดและ ธรรมชาติ จึงอยากส่งเสริมให้บุคคลในสังคม เริ่ ม รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเสี ย สละและ รักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ เพราะป่าไม้เหลือน้อย ลงไปทุกที ถึงเวลาแล้ว..ที่เหล่าผู้คนในสังคม จะหันมาใส่ใจให้ความสำ�คัญ เสียสละกับสิ่ง แวดล้อมหรือธรรมชาติในบ้านเรา เพื่อรักษา ไว้ให้อยู่ถึงลูกถึงหลานในวันข้างหน้าต่อไปใน อนาคต อย่าทำ�ให้การเสียสละสะกดยากยิ่ง กว่าคำ �ว่าอัศจรรย์เลยถ้าหากสังคมเป็นเช่น นั้น บ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรให้เราอนุรักษ์ รักษาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้ชื่นชม นางสาวกาญจนรัตน์ พันธุ์ไชยา รายงาน

วิกฤตการณ์ พลังงานทางเลือก!!

อัตราส่วนในการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่า ในขณะที่ ป ระเทศไทยในปั จ จุ บั น มี จำ � นวนการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ใช้ ไ ฟฟ้ า ประเภทก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 72.45 ถ่านหินร้อยละ 7.67 และพลังงานน้ำ� ร้อยละ 3.34 ปั จ จุ บั น เรายั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ด ร้ อ นแต่ อ ย่ า งใด แต่ ก็ มี ก ารพู ด ถึ ง ปั ญ หาที่ กำ � ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เช่ น มาตรการ ประหยั ด พลั ง งานที่ ก ระทรวงพลั ง งานได้ วางแผนไว้ในอนาคตประมาณ 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เป็นเพียงนโยบายควมคุมการใช้แต่ยังไม่ ได้หาพลังงานที่จะมาทดแทนอย่างยั่งยื่น ภาวะวิกฤตด้านพลังงานในอนาคต คื อ การหาพลั ง งานทดแทนใหม่ ซึ่ ง หลาย ฝ่ า ยได้ ม องไปถึ ง แหล่ ง พลั ง งานธรรมชาติ ต่างๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นพลังงาน ลม พลังงานที่หาได้ตามทั่วไป และเป็นงาน สะอาด แต่ ค าดการณ์ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า มี ค วาม สม่ำ � เสมอแค่ ไ หน พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานที่ ส ามารถผลิ ต แค่ ไ ด้ ต อนกลางวั น พลังงานน้ำ� เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลิตไฟฟ้า แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน แต่รัฐบาลไม่มี นโยบายในการสร้ า งเขื่ อ นพลั ง งานน้ำ � นาน แล้ว พลังงานทางธรรมชาติหรือเรียกอีก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น เป็ น พลั ง งานที่ ส ะอาด ปลอดภั ย เป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งานที่ ไ ด้ ม าจาก กระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดขึ้น ซ้ำ�ๆ จากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ� ความ ร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวภาพ และชีวมวล ซึ่งหาได้ทั่วไปและ ไม่ มี วั น หมดและลดการนำ � เ ข้ า เ ชื้ อ เ พ ลิ ง จ า ก ต่ า ง

ประเทศ การสูญเสียเม็ดเงินจำ�นวนมหาศาล พลั ง งานธรรมชาติ ถึ ง เป็ น พลั ง ที่ ยั่ ง ยื น แต่ ก็ นำ � มาซึ่ ง การใช้ เ ม็ ด เงิ น จำ � นวน มหาศาลในการสร้างแหล่งพลังงานเพิ่มเติม ต้นทุนที่สูงนำ�มาซึ่งราคาที่สูงตามไปด้วย ถ้า หากเปรียบเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์ที่ราคา หน่วยจะถูกกว่า แต่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมาก นัก ในเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ ญี่ปุ่น แต่ถ้าพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ เป็น พลังงานที่ถูกยกขึ้นมาเป็นลำ�ดับต้นๆ สำ�หรับ พลั ง งานทางเลื อ กในอนาคตของประเทศ ด้ ว ยประโยชน์ ที่ ม ากล้ น เช่ น ประโยชน์ ท าง ด้านการแพทย์ ที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูก ต้องรวดเร็ว ต่อการรักษาโรคช่วยชีวิตผู้คนได้ มากมาย ด้านอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การสำ�รวจหาความหนาแน่นของแร่ธาตุทาง ทะเล น้ำ � มั น และไฟฟ้ า ในกระบวนการผลิ ต ต่างๆ และประโยชน์หลักๆ ในการองรับการ เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การผลิตไฟฟ้าที่ เพียงพอต่อประชากร และไม่ปล่อยก๊าซพิษ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เหมือนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ มีการเผาผลาญฟอลซิลในการผิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุมลพิษที่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมจาก การเกิดฝนกรดหรือปรากฎการณ์เรือนกระจก พลังงานทั้งสองด้านนั้นแตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน ที่น่าสนใจและเป็นพลังงานสะอาด กลุ่มคน ต่างๆ ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้และผลักดันให้ มีการใช้พลังงานนี้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยความ เป็ น เป็ น ไทยที่ มี ค วามพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร แต่ ไ ม่ พ ร้ อ มเรื่ อ งบริ ห ารการจั ด การที่ ดี พ อ พลังงานหมุนเวียนจึงไม่อาจเป็นพลังงานทาง เลือกอนาคตอันใกล้นี้ เพราะต้องใช้เวลา เป็นอย่างมากจึงจะทำ�ให้เสถียรภาพ และยัง

ขาดแคลนไม่เพียงพอ หากมีการปรับใช้ในเร็ว วัน จึ ง เหลื อ แต่ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ที่ อาจเป็ น พลั ง งานทางเลื อ กที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ความเหมาะสมมากที่สุดในการเป็นพลังงาน ทดแทนในอนาคต แต่ ติ ด ตรงที่ ว่ า ได้ เ กิ ด เหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นขัดข้อง ทำ �ให้ หลายประเทศมหาอำ�นาจ ถึงกับประกาศปิด โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ ถึง 50% รวมไปถึ ง โครงการที่ กำ � ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในไทย ชะงักตัวลง แม้จะยังมองไม่เห็นอนาคตที่แน่ชัด ว่ า พลั ง งานในอนาคตจะเป็ น ไปในทิ ศ ทาง ไหน พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ความสามัคคีของ คนในชาติ ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น และใช้ กั น อย่ า ง ประหยัด หรือพลังงานนิวเคลียร์ที่รองรับการ ใช้จ่ายไฟฟ้าของประชาชนทั้งประเทศได้อย่าง สบาย แต่ อ าจต้ อ งเสี่ ย งต่ อ การดู แ ลอย่ า ง เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่จะ เกิดแก่ประเทศชาติให้มากที่สุด มือเหยี่ยว ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก http://www.csri.or.th/

13/12/2555 15:21


10

Environment

ชาวบ า นโวย! ย า นสุ ว รรณภู ม ิ ่ ้ เครื่องบินขึ้น - ลง สร้างมลพิษทางเสียง ไรห้ นว่ ยงาน จัดการปัญหาตอ่ เนื่อง หากกล่าวถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง เป็ น ท่ า อากาศยานหลั ก ของ ประเทศไทย แสนามบินสุวรรณภูมิรองรับจำ�นวน ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ 45 ล้านคน/ปี แต่อีก ด้านหนึ่งท่าอากาศยานดังกล่าวก็ส่งผลกระทบ ต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนรอบสนามบิ น โดยเฉพาะมลพิ ษ ทางเสี ย ง เพราะสนามบิ น สุวรรณภูมิห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโ ลเมตรเท่ า นั้ น ปั ญ หามลพิ ษ ทางเสียงไม่ใช่ ปัญหาใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม เพราะหน่วยงานใน สังกัด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัย และฝึกอบรมด้านสิ่ง-

ผู้อาศัยในหมู่บ้านร่มฤดี ให้ข้อมูลกับ ผู้สื่อข่าว ณ เกษม ว่าสาเหตุที่ซื้อบ้านที่หมู่บ้าน ร่มฤดี เพราะสะดวกต่อการเดินทางใกล้ที่ทำ�งาน กั บ โรงเรี ย นของลู ก แต่ เ มื่ อ มี ก ารสร้ า งสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เ สร็ จ ผลกระทบที่ ต ามมาก็ คื อ มลภาวะทางเสี ย ง หมู่ บ้ า นดั ง กล่ า วอยู่ ใ น พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สนามบิ น ทำ � ให้ ห นวกหู เ สี ย ง เครื่ อ ง-บิ น ถึ ง กั บ นอนไม่ ห ลั บ เลย ช่ ว งกลาง วั น ไม่ เ ท่ า ไหร่ ต้ อ งบิ น ผ่ า นในระดั บ ที่ ยั ง ไม่ สู ง มาก และกำ � ลั ง เร่ ง เครื่ อ ง อาจารย์ ปราณี ยัง กล่าวอีกว่าเสียงเครื่องบินจะดัง และสร้างความ รำ � คาญมาก เริ่ ม ตั้ ง แต่ ช่ ว งก่ อ นเวลาเข้ า เรี ย น

ทางโรงเรี ย นจะให้ เ ด็ ก นั่ ง สมาธิ เ พื่ อ เป็ น การเตรี ย ม พร้อมก่อนเรียน เพราะเสียง เครื่องบินทำ�ให้เด็กๆ ไม่ ค่อยมีสมาธิ เวลาเครื่อง บิ น ผ่ า นก็ ส อนเด็ ก ไม่ ไ ด้ เ ลย ต้ อ ง ห ยุ ด ส อ น ไ ป พั ก ห นึ่ ง พอเสี ย งหายจึ ง ค่ อ ยสอน ต่อ และบางครั้งเครื่องบินๆ ขึ้ น เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ที่ ลำ � ใ ห ญ่ เสี ย งก็ จ ะยิ่ ง ดั ง มาก เด็ ก นักเรียนถึงกับต้องเอานิ้วอุดหู ทำ�ให้เด็กเรียนไม่ต่อเนื่อง ก็ ต้ อ งเสี ย เวลามาไล่ ท วนกั น ใหม่อีก ยิ่งช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. - 11.00 น. เครือ่ งบิน จะมาถีม่ าก จึงยิง่ แย่เพราะ ช่ ว งคาบเช้ า มั ก จะเป็ น การ สอนวิชาหลักๆ อย่างพวก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งทางโรงเรียน ต้ อ ง มี ก า ร ส อ น เ ส ริ ม เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ ก า ร เ รี ย น ข อ ง เด็ ก ตก อาจารย์ ป ราณี ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม จากงานวิ จัย ของ นายวุ ฒิ ชั ย สิ ง หมณี รองอธิ บ ดี ก รมการขนส่ ง ทางอากาศ เ มื่ อ ปี พ . ศ 2 5 5 4 ใ น หั ว ข้ อ “ ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า ง เ สี ย ง จ า ก ท่ า อากาศยาน” ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการป้องกัน ปั ญ หาทั้ ง จากแหล่ ง กำ � เนิ ด การบริ ห ารจั ด การ และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมลพิ ษ โดยกำ � หนด เป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการที่ 1 มาตรการป้ อ งกั น อากาศและเสียงที่แหล่งกำ�เนิด มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารจัดการ เป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่า อากาศยาน มาตรการที่ 3 มาตรการป้องกันผู้ที่ได้ รับผลกระทบมลพิษ

จ า ก ส ถิ ติ ปั ญ ห า ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง ประชาชนรอบสนามสุ ว รรณภู มิ จ ากผลกระทบ ทางด้ า นมลพิ ษ ทางเสี ย งของการขึ้ น –ลง ของ เครื่องบินจะเห็นได้ว่า เขตลาดกระบังมีผู้ร้องเรียน มากที่สุด รองลงมาอำ � เภอบางพลี เขตมี น บุ รี เขต หนองจอก เขตทุ่ง ครุ และอำ � เภอพระสมุ ท รเจดี ย์

แวดล้ อ มกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และ กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ ไ ปศึ ก ษาสำ � รวจ ตรวจ วั ด คุ ณ ภาพเสี ย งบริ เ วณ โดยรอบสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เ ก็ บ ข้ อ มู ล มาช้ า นานแล้วโดยเฉพาะ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นหน่วยงานที่ม ีร ายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คอยตรวจสอบ ดู แ ลตลอดเวลา ซึ่ ง ทราบดี ว่ า ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจะเกิดขึ้นมาก-น้อยเพียงใดจุดไหนหมู่บ้าน ใดทิ ศ ทางใดแต่ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ม่ เ คยเผยแพร่ สู่

ในอนาคตหากไม่ มี ห น่ ว ยใดเข้ า มา จั ด การกั บ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ใ ห้ ต่ อ เนื่ อ ง เชื่ อ ว่ า ประชาชนคงออกมาเรี ย กร้ อ งถึ ง ผลกระทบดั ง เพราะออกไปทำ�งาน แต่กลางคืนเช่นช่วง 1-2 กล่ า วอี ก ครั้ ง โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ทุม่ และช่วงดึกประมาณตี3 - ตี4 จะรำ�คาญเสียง มาตรการการจั ด การปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย ง ดังมาก ต้องชินถึงจะหลับได้ ด้าน อาจารย์ปราณี เครื่องบินของสนามบินสุวรรณภูมิที่เด็ดขาดและ กั้ ว มาลา โรงเรี ย นวั ด ลาดกระบั ง ให้ ข้ อ มู ล มีประสิทธิภาพปัญหาต่างๆ ที่ถูกร้องเรียนก็จะ เ พิ่ ม เ ติ ม กั บ ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ท า ง เ สี ย ง หมดไป จ า ก เ ค รื่ อ ง บิ น ที่ ขึ้ น - ล ง ภ า ย ใ น สนามบิ น สุ ว รรณภู มิท่ีส่ง ผลกระทบต่ อ โรงเรี ย น ว่ า โรงเรี ย นวั ด ลาดกระบั ง อยู่ ห่ า งจากสนาม นายกฤษดา ภูวิจิตร รายงาน บิ น สุ ว รรณภู มิ ร าว 7 กิ โ ลเมตรซึ่ ง เครื่ อ งบิ น

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556 พึงระวัง

มาตรการคุมเข้มควันดำ� สุดเจ๋ง! ปี’ 55 สถิติลดลง

ปั จ จุ บั น ยานพาหนะกลายเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น ของมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายและ นับวันมีจำ�นวนมากขึ้น และยังเป็นปัญหาอากาศ เป็ น พิ ษ สารพิ ษ ที่ เ กิ ด จากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ อ สุ ข อนมั ย ซึ่ ง คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครต้ อ งสู ด หายใจเข้ า ไปทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบการทำ � งานของเครื่อ งยนต์ ที่มี การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงไม่สมบูรณ์ จะทำ�ให้สาร พิษถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียอันเป็นต้นเหตุ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้อากาศเป็นพิษ สารพิษเหล่านี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ควันดำ�ไฮโดรคาร์บอน อ๊อกไซด์ของไนโตรเจน สารตะกั่ว ฯลฯ ควัน ดำ � เป็ น ผงเขม่ า เล็ ก ที่ ส ามารถเข้ า ไปสะสมที่ ถุ ง ลมในปอด และควั น ดำ � ยั ง ประกอบด้ ว ยสารที่ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในปอด นอกจาก นี้ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสกปรก และบดบั ง การ มองเห็ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรได้ ง่ า ย จากสถิ ติ ก ารตรวจวั ด ควั น ดำ � ณ วั น ที่ 31 ตุลาคม 2555 พบว่ามีรถยนต์ที่ตรวจจับ ควันดำ�ได้ทั้งหมด 1,665 คัน ซึ่งในปี 55 ยังคง มี ตั ว เลขที่ น้ อ ยกว่ า ปี ที่ แ ล้ ว โดยทางสำ� นั ก งาน เขตมีนบุรีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ ใช้รถยนต์ช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ยานยนต์ได้ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดตามมา โดยกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมลพิ ษ ใน อากาศ ได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาควันดำ�ให้ ลดลง โดยทางเขตมีนบุรีตั้งจุดสกัด 12ครั้ง/เดือน จับกุมได้กว่า 30 คัน/วัน ทั้งรถบรรทุกและ รถยนต์ ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์โดนครั้งแรกจะเป็นการ ตักเตือน โดยติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้งาน 30 วัน เพื่อ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเรื่องควั นดำ � โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และกรมควบคุมมลพิษคอย ให้คำ�แนะนำ�ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาควัน ดำ � ที่ เ ป็ น มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ถ้ า ยั ง ไม่ มี ก าร แก้ไขจะติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ถาวร อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งเข้ า มา มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น มลพิ ษ จากควั น ดำ � เพื่ อ ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งปลอดภั ย

น.ส.รัชนก รายงาน

äÃé¨ÔµÊÓ¹Ö¡·Ô駢ÂÐà¡Å×è͹ การอาศัยอยู่ร่วม กัน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ต่างๆ ล้วนจำ�เป็นที่แต่ละคนต้องช่วย กันรักษาความสะอาด เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อิ ส ระในการใช้ ชีวิต ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขาด จิตสำ�นึกที่ดี และที่สำ�คัญเป็นภาระของผู้ที่ทำ� หน้าที่เป็นแม่บ้าน ที่จะต้องคอยทำ�ความสะอาด อีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลใกล้ชิดอย่าง นางสาวเพชรรั ต น์ กล้าไฟรี นักการหน่วยงาน แม่ บ้ า นประจำ � มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต วิทยาเขตร่มเกล้า กล่าวว่า ทั้งตึกจะมีแม่บ้าน กันทำ�ความสะอาด ส่วนมากจะเจอขยะตามโต๊ะ

nakasem51.indd 10

ดูแลทำ�ความสะอาดทั้งหมด 3 คน จะผลัดเวร ตามมุมต่างๆ ที่เก็บยังไงก็เก็บไม่หมด จึงขอความ เห็นใจแก่นักศึกษาว่า พยายามทิ้งขยะให้ลงถัง เพราะตนเองและแม่บ้านคนอื่นๆ ไม่ได้มีหน้าที่ แค่มาเก็บขยะที่เกลื่อนเพียงอย่างเดียว ตนต้อง ดูแลความสะอาดทั่วทั้งตึก นางสาวกมลชนก บุญมา นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจได้แสดงความคิดเห็น่ าเมื่อเห็นคนอื่นทิ้งก็ท้งิ ตามที่เห็นส่วนมากจะเป็น โต๊ะที่ลมโชยใต้อาคารตึก2 เพราะจะเป็นที่นั่งเล่น และรอเพื่อนๆไปเรียนเมื่อเห็นคนอื่นทิ้งขยะแล้ว รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าไปนั่งทีไรก็ เห็นมีคนทิ้งขยะบนโต๊ะทุกทียิ่งถ้าเป็นนักศึกษา ผู้ ห ญิ ง จะดู ไ ม่ ดี ม ากเลยเพราะการทิ้ ง ขยะใน มหาวิทยาลัยเป็นที่คนมองถึงมารยาทของตัวเอง

จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร ส ร้ า ง จิ ต สำ � นึ ก ในปั จ จุ บั น นั ก สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาใน มหาวิทยาลัย การทิ้งขยะเกลื่อนกลาดปราศจาก ความเห็นใจแก่แม่บ้านที่คอยทำ�ความสะอาด ที่ ต้ อ งคอยเก็ บ กวาดขยะที่ ม าจากฝี มื อ นั ก ศึ ก ษา

เพราะฉะนั้น เพื่อนๆทุกคนต้องช่วยกัน รักษาความสะอาดให้กับมหาวิทยาลัยของเรา น.ส.ประภัสสร นาคพันธ์ รายงาน

13/12/2555 15:21


Communities

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ภัยรา้ ย ใกลต้ ัว

ขโมยระบาดหนัก

ยา่ นมีนบุรี

มีนบุรีกลายเป็นสถานที่แห่งการโจรกรรม? ไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ในเขตมี น บุ รี จ ะกลายเป็ น สถานที่ เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปแล้ว โดยสถิติเผยเดือนตุลาคม มีเหตุการณ์ปล้นจี้ ชิงทรัพย์ ทั้งสิ้น 17 คดี เป็ น ที่ น่ า ตกใจเลยที เ ดี ย ว ด้ ว ยสถิ ติ ข อง การขโมยทรัพย์สิน ที่เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ และ ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง จากการสอบถาม ดาบตำ�รวจ เฉลิมพงษ์ ทับทิมศรี ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบ ปราม สน.มีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ตำ�รวจชุมชน เปิดเผย ว่า การขโมย หรือลักทรัพย์ กลายเป็นเรื่องปกติไป แล้ว เพราะได้รับแจ้งจากผู้เสียหายบ่อยมาก ทั้งใน เรื่องของ การบุกรุก ปล้นทรัพย์ ขโมยมิเตอร์น้ำ� ทุบ กระจกรถยนต์ และขโมยจักรยานยนต์ ซึ่งเหตุเหล่า นี้มีช่วงความถี่ของการก่อเหตุบ่อยที่สุด อาจเนื่องมา จากคนร้ายใช้วิธีเดิมๆ เช่น อาศัยตอนเจ้าของไม่อยู่ บ้านในการลงมือ อาศัยที่เปลี่ยวในการทุบกระจกรถ อาศัยยามวิกาลขโมยมิตเตอร์น้ำ� การจะป้องกันเหตุดังกล่าว หากจะให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ร้ายก็คงจะ เป็นคนใกล้ตัว อาจเป็นคนในซอย คนแถวบ้าน ที่รู้ว่า เราอยู่ หรือ ไม่อยู่เวลาไหน ในกรณีถูกปล้นทรัพย์ แม้ จะมีการล็อคกลอนประตู หรือหน้าต่าง แต่คนร้ายก็ อาศัยกลวิธีต่างๆ ในการงัดแงะเข้ามาขโมยอยู่ดี จึง เป็นการยากที่จะป้องกัน แต่ก็พอจะมีทางแก้ไขอยู่

บ้าง ง่ายๆเลย เราอาจจะติดตั้งกล้องวงจรปิด จะได้ ติดตามตัวคนร้ายได้ เพราะ คดีประเภทนี้มีเปอร์เซ็นต์ การจับกุมได้น้อยมาก จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจ ก็พบว่าจับกุมคนร้ายคดีปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่า นั้นที่เราทราบจากตำ�รวจก็คือ ผู้ร้ายเป็นเพียงเยาวชน ที่อายุไม่ถึง 18 ปี เหตุผลที่กระทำ�การลงไป ก็เพราะ ต้องการเงินไปซื้อยาเสพติด ยิ่งฟังยิ่งดูน่ากลัว เพราะ เราไม่รู้เลยว่าผู้ร้ายเหล่านี้ สักวันอาจเป็นลูกหลานเรา ก็ได้ เรื่องนี้เอง เราก็ต้องระวัง ล่าสุดตำ�รวจ เผยว่าช่วงนี้มีคดีใหม่ที่เกิด ขึ้น คือคดีรถจักรยานยนตร์หาย แต่ในกรณีนี้เป็นการ หายที่ไม่จริงนั้นก็ คือการจ้างให้ไปซื้อรถจักรยานยนตร์ โดยมีค่าจ้างให้ 10,000บาท ผู้จ้างจะออกเงินดาวน์ ให้ทั้งหมดและหลังจากนั้นให้นำ�รถจักยานยนตร์ไปให้ ผู้จ้างและให้ไปแจ้งว่ารถหายจะได้เงินประกันรถหาย เป็นส่วนแบ่ง ซึ่งการรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าจบแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หารู้ไม่หลังจากนั้นคดีจะติดตัวไป โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะเงินเพียง 10,000บาท ก็ทำ�ให้เรา เป็นหนี้อย่างมากมายจากการฟ้องร้องของไฟแนนซ์ เรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำ�หรับผู้ที่คิดจะรวยทางลัด ไม่ว่าจะเรื่องอะไร เหตุการณ์แบบไหน ขอ ให้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ กับภัยใกล้ตัว ที่มักเกิด เหตุเดิมๆซ้ำ�ๆ แต่หลายคนก็ชะล่าใจไม่คิดว่าจะเจอ กับตัวเองจริงๆ สุดท้ายแล้วคนที่น่ากลัวที่สุด ก็คือคน ใกล้ตัวนั่นแหละ อย่าไว้ใจใคร นอกจากตัวเอง แต่ก็ อย่าอยู่อย่างระแวง ทุกอย่างมีความพอดีในตัวของมัน เอง น.ส.ธิฌาภัทร นิศวงศ์ รายงาน

เด็กติดเกม ในปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่มักให้ความ สนใจกั บ การเล่ น เกมออนไลน์ม ากกว่าการทำ � กิจกรรมในช่วงเวลาว่างๆไปเสียแล้ว ส่วนใหญ่ ที่เด็กเล่นเกมออนไลน์จะอยู่ในช่วงอายุ 13-18ปี ซึ่งในช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในช่วงหลัง เลิกเรียนพวกเขาเหล่านี้ก็จะเอาเวลาไปเล่นเกม ที่อยู่ข้างโรงเรียนหรือแถวๆบ้านใช้เวลาเหล่านี้ หมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์ เสียเวลาไปตลอด ครึ่งๆวัน จนไม่คิดที่จะพบปะเจอเพื่อนหรือพ่อ แม่ผู้ปกครองเลย การที่ เ ด็ ก ๆเหล่ า นี้ สนใจที่ จ ะเล่ น แต่ เ กมนั้ น เพี ย งเพราะเมื่ อ ได้ เ ล่ น เกมเขาจะ เจอเพื่ อ นที่ อ ยู่ ใ นโลกออนไลน์ โ ดยที่ เ พื่ อ นใน โลกออนไลน์ นั้ น ไม่ ส นใจรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก ลั ก ษณะนิ สั ย หรื อ แม้ แ ต่ ว่ า เรี ย นเก่ ง ไหม แต่ เพื่ อ นในเกมจะสนใจเพี ย งแค่ ว่ า เล่ น เกมเก่ ง หรื อ ไม่ เ ท่ า นั้ น เพี ย งเพราะเท่ า นี้ เ มื่ อ เขาเล่ น เกมออนไลน์เก่งก็จะทำ�ให้มีคนรู้จักและสนใจที่ อยากจะรู้จักเขาจนทำ�ให้รู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษ จึงทำ�ให้เขามีเพื่อนในโลกออนไลน์ได้มากมาย

nakasem51.indd 11

จนทำ�ให้เขาต้องการที่จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มากว่าการออกไปไหนมาไหนจนทำ�ให้เกิดการ หมกมุ่นมากขึ้นในโลกออนไลน์ จากความเห็นผู้ที่เล่นเกมออนไลน์ใน ร้านอินเทอร์เน็ต นายภูวดล ผดุงศิลป์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ละแวก เขตมีนบุรี กล่าวว่า “หลังเลิกเรียนผมจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงไปกับการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่ ง โดยส่ ว นตั ว แล้ ว เพื่ อ นที่ โ รงเรี ย นก็ จะลดน้อยลงเพราะไม่ได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ หลัง เลิกเรียนเหมือนกับคนอื่นๆ แต่ผมกับมีเพื่อนใน โลกออนไลน์มากขึ้น สาเหตุหลักที่ชอบเล่นเกม ออนไลน์อยู่เป็นประจำ�ทุกๆเย็น เพราะได้รับการ ยกย่อง ชื่นชม จากเพื่อนๆในเกม ว่าเป็นคนเล่น มีฝีมือดี ต่างจากการเรียนผม ซึ่งผมเป็นคนเรียน ไม่ค่อ ยเก่งระดับ ปานกลางไม่ ค่อยได้พูดคุยกับ เพื่อนบ่อยเท่าไหร่ และนั้นจึงทำ�ให้ผมอยากเล่น เกมทุกๆวัน อีกอย่างคนในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ จะไม่ ใ ช้ ชื่ อ จริ ง จึ ง ไม่ มี ใ ครสามารถรู้ ตั ว ตนที่ แ ท้ จริงของผมได้ ”

11

วัยรุน่ ขาดสติติดยา

โดยไมร่ ตู้ ัว

กลายเปน็ อาชญากรรม ปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาของสังคม ไทยที่ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ ห ายขาดได้ อาจ เป็นเพราะอิทธิพลของฤทธิ์ยา และความน่าลิ้ม ลองที่ชวนให้เยาวชนหลงเดินทางผิด จึงทำ�ให้ กลายเป็นอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะเกิดจาก สารเสพติดที่อยู่ในร่างกายและทำ�ให้ขาดสติ จน บางครั้งถึงกับต้องไปขโมยของเพื่อหาเงินมาเพื่อ เสพยา จากสถิตกองบังคับหมู่งานปราบปราบ สน.มีนบุรี มีผู้ติดยาที่เป็นเยาวชนถึงร้อยละ10 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวเมื่อเทียบกับการจับกุมแล้ว พ.ต.ท. มนตรี กองจำ�ปา รอง ผกก. ปปส. สน.มีนบุรี กล่าวว่าปัญหายาเสพติดนี้จะ นำ�มาซึ่งอาชญากรรมในสังคม เนื่องจากปัญหา ทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการปล้นจี้ การฆ่าเพื่อชิง ทรัพย์ ต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วเกิดจากการที่ตัวผู้ กระทำ�ผิดต้องการนำ�เงินที่ได้มาไปซื้อยาเสพติด ทั้งสิ้น นับเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วถึง 90% ของ คดีปล้นจี้ ชิงทรัพย์เลยก็ว่าได้ ทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชน ที่เคยโดนจับกุม นางกิมหงษ์ แซ่จึง กล่าวว่า เธอ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลย

ว่าลูกชายของเธอติดยาเสพติดและวางแผนขโมย ทรั พ ย์ สิ น ผู้ อื่ น กั บ เพื่ อ นๆ เพี ย งเพราะต้ อ งการ นำ � เงิ น ไปซื้ อ ยาเสพติ ด ครั้ ง แรกที่ เ ธอได้ ท ราบ จากปากตำ � รวจ เธอถึ ง กั บ พู ด ไม่ อ อกและเกิ ด ความเครี ย ดเป็ น อย่ า งมากเพราะลู ก ชายที่ เ ธอ คิดว่า เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือมาตลอดกลับ มาเป็ น เช่ น นี้ สุ ด ท้ า ยเธอจึ ง ยอมให้ ลู ก ชายเธอ ขาดเรี ย นเพื่ อ เข้ า รั บ การบำ � บั ด จากทาง ปปส. และควบคุมความประพฤตินิสัยลูกชายให้อยู่ใน สายตา จนเริ่มกลับมาเป็นคนดีเหมือนดังเดิม สำ�หรับความรู้สึกจากเยาวชนที่เคยก่อ เหตุ ปล้น ชิงทรัพย์ ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตน ก่ อ เหตุ ไ ปก็ เ พื่ อ ต้ อ งการนำ � เงิ น มาซื้ อ ยาเสพติ ด และเที่ยวเตร่กับเพื่อนเท่านั้น มิได้มีความแค้น กับผู้ถูกกระทำ�แต่อย่างใด เพียงเพราะหลงผิดไป เท่านั้น นอกจากนี้นายธวัชยังกล่าวต่ออีกว่า จะ ไม่ก่อเหตุเช่นนี้อีกรวมถึงจะบอกกล่าวเพื่อนๆ ใน กลุ่มคนที่ติดยาเสพติดอีกว่า ให้เข้ารับการบำ�บัด จากทาง ปปส. เนื่องจากสิ่งที่ทำ�ไปเป็นสิ่งที่ผิดไม่ อยากให้เป็นเช่นนี้อีก กวางจี๊ด รายงาน

หลงเชื่อโลกออนไลน์ เพียงคำ�ชื่นชมยกย่อง ทางด้ า น นายอาทิ ต ย์ อรุ ณ วั ฒ น์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในเขต มีนบุรี กล่าวว่า “ผมติดเกมออนไลน์มาตั้งแต่อายุ 13 ปี หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาเหตุ ที่ติดเกมก็เพราะแรกๆ นั้น เพื่อนๆ ที่โรงเรียนชวน เล่ น แต่ พ อผมเล่ น ได้ ม าระยะหนึ่ ง ผมก็ รู้ สึ ก ว่ า เกมออนไลน์เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งของผม ผม สามารถมีเพื่อนได้มากมายโดยที่คนเหล่านั้นไม่ จำ�เป็นต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริง ไม่รู้แม้กระทั่งว่า ผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพียงแค่รู้จักชื่อในเกม ออนไลน์เท่านั้นก็สามารถเป็นเพื่อนได้แล้ว บาง ครั้ ง เกมออนไลน์ บ างเกมยั ง สามารถทำ � เงิ น ให้ ผมได้อีกด้วย ถึงจะเป็นเงินที่ได้ไม่มากนัก แต่ก็ ทำ�ให้ผมมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เอาไว้ใช้ซื้อของที่ ต้องการ ทางด้านนักจิตวิทยา อาจารย์รัชนีย์ แก้วคำ�ศรี กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเช่นนี้ว่า เด็ก เหล่านี้มีความคิด ความเชื่อที่ผิดๆ อาจเป็นเพราะ การได้รับความเอาใจใส่และความอบอุ่นไม่เพียง พอ พ่อแม่ขาดการดูแลลูก จึงทำ�ให้เด็กเหล่านี้ หันไปหาเพื่อนในโลกออนไลน์ที่สามารถช่วยให้ เขาได้มีความสุขและได้ลืมโลกในความเป็นจริง ไป เมื่อเขาได้เริ่มเล่นเกมแล้วเขาจะรู้สึกว่ามีคน รอเขาอยู่ คอยยกย่องสรรเสริญในความเก่งของ เขา จนทำ�ให้เขาลืมตัวตนที่แท้จริงไปแล้ว และ เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามายุ่งก็จะเกิดอาการ ก้าวร้าว มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจ เพราะเกิดจาก การขาดความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวจึงเป็น เหตุที่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากความคิ ด เห็ น ผู้ ป กครองที่ มี บุ ต ร หลานเล่นเกมออนไลน์อยู่เป็นประจำ� นางมาเรียม หวังสะมัน กล่าวว่า แม่มีลูกทั้งหมด 2 คน ทั้ง 2 คนจะมี นิ สั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น มาก โดยลู ก ชายจะ

ติดการเล่นเกมอย่างมาก แต่ลูกสาวคนเล็กกลับ ตั้งใจเรียน ทั้งที่แม่ก็เลี้ยงลูกทั้ง 2 มาเหมือนๆ กัน อาจเป็นเพราะเพศและการใช้ชีวิตของเด็ก ผู้ชาย ซึ่งลูกชายของแม่มักจะกลับบ้านเย็นอยู่ เป็นประจำ� โดยบ้างก็อ้างว่าติวหนังสือกับเพื่อน และบ้ า งก็ อ้ า งว่ า เล่ น กี ฬ ากั บ เพื่ อ น แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้วกับเล่นเกมอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก เด็กผู้ชายจะต้องการความเป็นอิสระมากกว่าเด็ก ผู้หญิง แม่จึงไม่สามารถห้ามลูกได้หรือสกัดกั้น ลูกได้เพราะเนื่องจากแม่เองก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยง ดูลูกหรืออบรมสั่งสอนลูกสักเท่าไหร่ เพราะวันๆ ต้องออกไปทำ�งานหาเงินเพื่อนำ�มาใช้จ่ายในบ้าน ทำ�ให้เวลาหมดไปกับการทำ�งานเสียหมด กว่าจะ ได้เจอหรือพูดคุยกับลูกก็ช่วงค่ำ�ๆแล้ว แม่คิดว่านี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ลูกของแม่ติดเกมออนไลน์ แนวทางการแก้ไขทางด้านจิตวิทยานั้น อาจารย์ รั ช นี ย์ กล่ า วว่ า เด็ ก เหล่ า นี้ ยั ง ต้ อ งการ เวลาความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและพ่อ แม่รวมไปถึงความรักความเอาใจใส ซึ่งการกระทำ� เหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยให้เด็กๆ เกิดความรู้สึก ว่าถึงแม้จะไม่มีใครรักใครสนใจแต่จะมีครอบครัว ของเราที่ ค อยให้ ค วามรั ก ความเอาใจใส่ และ คนในครอบครัวก็จะทำ�ให้เด็กๆเหล่านี้กลับมาเป็น คนที่ดีในสังคมได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาและการ ควบคุมดูแลของครอบครัวสักระยะหนึ่งก็ตาม ในโลกความเป็ น จริ ง นั้ น มี ค นที่ รั ก และคอยเอาใจใส่ เ ราอยู่ เ สมอ ไม่ ใ ช่ ว่ า คนใน ครอบครัวจะทอดทิ้งหรือไม่มีเวลาให้ เพียงแต่คน เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป เรามีหน้า ที่อะไรควรทำ�ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้าง หน้าของเรา อาจารย์ รัชนีย์ กล่าว

นางสาว คัทรียา ประชุมพันธ์ รายงาน

13/12/2555 15:21


12

Communities

ไขเล อ ดออกระบาด ื ้ สาธารณสุขมีนฯ ชีช้ าวบา้ นควรระวัง

สาธารณสุขเขตมีนบุรี เผยไข้เลือดออกเริม่ ระบาดหนัก สถิตยิ อดผูต้ ดิ เชือ้ ไข้เลือดออก พุง่ สูง พบวัยรุน่ ติดเชือ้ มากกว่าเด็กเล็ก เตือนชาวบ้านให้ระวังการแพร่ระบาด เนือ่ งจากมีผเู้ สียชีวติ จากการติดเชือ้ ไข้เลือดออกแล้ว ทางสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคนี้จะระบาดในช่วงฤดูฝน นั้น นางโชติรส จันทร์สมบัติ พยาบาลศูนย์บริการ ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตาม สาธารณสุขเขตมีนบุรี กล่าวว่าไข้เลือดออกเป็น บ้านเรือนและโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่ โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti เมื่อ มีน้ำ�ขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรอง ตัวเมียบินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก โดย ขาตู้กับข้าว เฉพาะช่วงที่มีไข้สูงเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มจำ�นวนใน เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานางโชติรส กล่าวว่า ตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสก็จะไปที่ผนัง เริ่ ม มี ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น ไข้ เ ลื อ ดออกเข้ า รั บ การรั ก ษา กระเพาะและต่อมน้ำ�ลายของยุง จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการละเลยของชาวบ้าน เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะ ที่ไม่ระวังและป้องกันตามคำ�แนะนำ�จึงทำ�ให้ยุง อยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน ในช่วงที่มี สามารถวางไข่ตามพื้นที่บริเวณบ้านนั้นๆได้ ไข้ หากยุงกัดในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้ เมื่ อ เข้ า สู่ เ ดื อ นสิ ง หาคมได้ เ กิ ด โรคไข้ กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กและวัยรุ่น เลือดออกระบาดหนักจึงทำ�ให้เขตมีนบุรีเป็นพื้นที่

เด็กไทยสอ่ วิกฤต! ติดพนันบอลออนไลน์

เสี่ยงมากอันดับ 3 ของกรุงเทพฯ คิดตามอัตรา จะมีคนป่วยถึง 206 คนเลยทีเดียว และทำ�ให้มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย เป็นเหตุทำ�ให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ มาก แต่ถ้ามียุงตัวเมียไปกัดผู้ป่วยซ้ำ�อีกแล้วยุงที่ มีเชื้อไปกัดคนอื่นต่อก็สามารถทำ�ให้ผู้ที่ถูกยุงลาย กัดติดเชื้อได้ง่าย ทางสาธารณสุขจึงอยากให้ช่วย

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

กั น เป็ น หู เ ป็ น ตาบอกต่ อ ๆกั น ช่ ว ยกั น ดู แ ต่ ล ะจุ ด ให้หมด ทางสาธารณสุขได้ชี้แนะเกี่ยวกับอาการ และวิธีป้องกันไข้เลือดออก เริ่มด้วยจะมีอาการ ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร,หน้า แดง,ปวดศี ร ษะ,ร่ ว มกั บ อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางรายอาจจะมี จุดเลือดสีแดงออกตามลำ�ตัวแขนขา มีไข้ เลือด กำ�เดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากเลือด ออกในช่องท้องและทางเดินอาหาร อาจจะช็อก ได้ในเวลาต่อมา ในรายที่ช็อกจะสังเกตเมื่อไข้ลง ผู้ป่วยกลับแย่ลง ซึม มือเท้าเย็น เหงื่อออก หมดสติ และอาจจะเสียชีวิต จากสาธารณสุ ข ในเขตมี น บุ รี พ บว่ า ช่วงวัยรุ่นส่วนมากจะเป็นมากสุด ไม่ว่าจะแข็ง แรงก็สามารถเป็นได้หมด เพราะฉะนั้น เราต้อง ป้ อ งกั น เราเองไม่ ใ ห้ เ ป็ น ไข้ เ ลื อ ดออกโดยการดู ภาชนะภายในบ้านไม่ให้มีน้ำ�ขัง หมั่นทำ�ความ สะอาดภาชนะที่ ใ ส่ น้ำ � บ่ อ ยๆ พยายามอย่ า ให้ ยุงลายกัดเป็นดีที่สุด เราควรตระหนักเอาไว้ อย่า ปล่อยให้ยุงลายมาแพร่เชื้อในบ้านเมืองของเรา นางโชติรส กล่าว น.ส ชาลิสา ครึ่งมี รายงาน

จุดนัดพบ จุดนัดรวย!!

“พนันบอลออนไลน์ ยังคงเป็นประเด็นทีม่ กี ระแสแรงมากขึน้ ทุกๆ วัน ซึง่ ยากทีจ่ ะขจัดปัญหานีไ้ ด้ แน่นอนว่าในช่วงวัยรุน่ ต้องมีสกั ช่วงหนึง่ ทีได้คลุกคลีกบั กีฬาฟุตบอล บางทีกด็ จู ากทีวี หรือนัง่ เชียร์ ใจจะขาด เชียร์อย่างเดียวเริม่ สนุกไม่พอ หลายคนเริม่ ใช้เสีย่ งโชคมาวัดดวงกับกีฬา”

ปัจจุบันนี้พบว่ามีเด็กวัยรุ่นติดการพนัน ออนไลน์กันมากและก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จากการสำ � รวจการเล่ น พนั น ในสั ง คมไทยของ สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ( สสส. ) ในช่วง 4- 5 ปีมานี้ พบว่า ประชากร ไทยร้อยละ 74 เคยเล่นการพนัน ที่น่าตกใจคือ ประชากรในกลุ่มวัยรุ่น (15-22 ปี) จำ�นวนเกือบ ครึ่ง นักเรียนมัธยมเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ถึง ร้อยละ 26.8 ส่วนใหญ่จะใช้เงินสำ �หรับใช้ชีวิต ประจำ�วันไปพนัน แต่หากไม่มีเงิน ร้อยละ 7.5 จะ กู้เงินนอกระบบเพื่อใช้แทงพนันฟุตบอล และแม้ รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 24.2 ของเด็กที่เล่นพนันไม่กังวลที่จะถูกดำ�เนินคดี และพบว่าเด็กมักจะเล่นการพนันด้วยความเส่ียง มากกว่าผู้ใหญ่สองเท่า และเป็นไปได้ว่าเยาวชน ส่วนใหญ่ที่เริ่มเล่นการพนันก่อนอายุ 18 ปี จะมี ปัญหาเรื่องติดการพนันมากกว่ามาเริ่มเล่นในช่วง เป็นผู้ใหญ่ อีกปัจจัยอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ซึ่งเด็กเยาวชนไทยสมัยนี้หรือว่าเด็กวัยรุ่นเล่นอินเทอร์เน็ตกันเป็นเกือบทุกคน แน่นอนว่า ก็ต้องเข้าไปรู้จักกับเว็บไซต์เล่นการพนันต่างๆ มี การเปิ ด เว็ บ ไซต์ พ นั น บอลให้ เ ล่ น อย่ า งเปิ ด เผย โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กรงกลั วกฎหมาย เพราะการพนัน บอลออนไลน์ของไทยในปัจจุบันได้ขยายตัวเชื่อม โยงเข้ากับตลาดการพนันโลกเกือบสมบูรณ์ ทุกวัน นี้การเล่นพนันบอลออนไลน์ ก็ได้มีการโฆษณา และก็ ไ ด้ จั ด โปรโมชั่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจที่ ทำ�ให้เด็กเยาวชนไทยจากสื่อประเภทต่างๆ ในเมื่อการเล่นการพนันบอลออนไลน์ เข้าถึงได้ง่าย เด็กวัยรุ่นก็หันมาเล่นพนันออนไลน์ กันมากขึ้น เมื่อเห็นก็อยากที่จะลองเล่นกันเป็น ธรรมดาอยู่แล้ว บางคนก็อาจเล่นขำ�ๆ เล่นเพื่อ เข้าสังคม เล่นตามเพื่อน เล่นเพื่อความบันเทิง บางคนอยากรวยทางอ้อม ซึ่งก็แน่นอนว่า มีผล กระทบตามมาโดยเฉพาะกลุ่มที่กำ�ลังอยู่ในวัยเรียน โดยจะทำ�ให้เสียการเรียนจากการพักผ่อนไม่ เพียงพอ เพราะเกิดจากการลุ้นผลฟุตบอลในช่วง เวลาดึก และอาจทำ�ให้มีกระบวนการคิดที่อาจจะ แคบลงเพราะมีการตัดสินใจที่มีความผิดพลาดได้ สูง เนื่องจากการแก้ปัญหาโดยใช้อารมณ์มากกว่า เหตุผลและไม่คำ�นึงถึงผลลัพธ์ ผลสุดท้ายก็จะ ทำ�ให้ติดหนี้สินจากการพนันบอลออนไลน์ ซึ่งบาง คนอาจจะต้ อ งนำ � เงิ น ที่ จ่ า ยค่ า เล่ า เรี ย นหรื อ ค่ า เทอมมาจ่ายเพื่อใช้หนี้ด้วยซ้ำ � และอาจจะทำ�ให้ ไม่จบการศึกษาในที่สุด

nakasem51.indd 12

ภัยการพนันบอลนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด และตักเตือนกับ เด็ก ให้คำ�แนะนำ�ไปในทางที่ดี ดูว่าเรื่องใดสมควร และเรื่ อ งใดไม่ ส มควร โดยเฉพาะครอบครั ว ที่ มีสื่ออินเทอร์เน็ต ก็ต้องคอยแนะนำ�ให้ดี และ ครอบครัวก็ต้องให้ความอบอุ่นกับลูกหลานตนเอง อย่าปล่อยให้ขาดความอบอุ่น จะได้ไม่หลงไปใน ทางที่ผิด ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและลูกหลานใน ครอบครัวไม่ให้เป็นนักพนันบอลได้ในที่สุด จากการสัมภาษณ์ของนักศึกษาที่เคย เล่นพนันบอลออนไลน์ได้กล่าวว่า ครั้งแรกที่เริ่ม เล่นตั้งแต่อายุ18ปี โดยสาเหตุที่เล่นเกิดจากการ เข้ า เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ แล้ ว เห็ น จากการโฆษณาที่ เชิญชวนและการสมัครในออนไลน์นั้นถือว่าเป็น วิธีการสมัครที่ง่าย แค่เข้าไปสมัคร กรอกข้อมูล ต่างๆ จากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีคนที่เป็นเจ้าของ เว็บไซต์ หลังจากนั้นเราก็จะได้รหัสเข้าเว็บนั้นๆได้ หรือที่เรียกว่าเมมเบอร์ เมื่อได้รหัสมาก็สามารถ แทงบอลได้ตามปกติ ภายใน 1 วันสามารถเล่น กี่คู่ก็ได้ โดยขั้นต่ำ�ในการพนันบอลจะอยู่ที่ราคา 125 บาท ส่วนราคามากสุดจะไม่เกิน 5,000 บาท “ช่วงแรกๆคิดว่าเล่นเพื่อความสนุกสนาน จาก นั้นก็เริ่มเสียบ่อยครั้ง จึงทำ �ให้เพิ่มราคาในการ เล่ น มากขึ้ น เพื่ อ ตั้ ง เป้ า ว่ า จะได้ คื น เป็ น 2 เท่ า เพราะส่วนมากคนเราคิดว่า เล่นแล้วจะต้องได้ เงิน ผมเคยเล่นมากสุด 3,000 บาท เพราะยังคิด ว่ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาอยู่ สาเหตุ ที่ เ ล่ น ก็ เ พื่ อ ความ บันเทิงและเป็นคนติดตามฟุตบอลบ่อย จึงอยากที่ จะเสี่ยงโชคทายผล จึงไม่อยากเล่นแบบบ้าคลั่ง พ.ต.ท มนตรี กองจำ�ปา รอง ผกก สส. มีนบุรี ได้กล่าวว่า สถิติการเล่นบอลออนไลน์ของ เยาวชนในเขตมีนบุรีนั้นมีค่อนข้างมากร้อยละ 15% ในเขตมีนบุรี มีการจับกุมได้บ่อยครั้ง ในการตาม จับกุมเจ้ามือเว็บไซต์ก็เริ่มจากสืบสวนจากผู้ที่เคย เล่น สานต่อไปยังตัวเจ้ามือที่เปิดเว็บไซต์ เพื่อ นำ � มาดำ � เนิ น คดี ต ามกฎหมาย โดยกฎหมายที่ ใช้ในการลงโทษนั้นจะจับกุมตัวและปรับค่าโทษ และมีเงื่อนไขควบคุมความประพฤติของผู้กระทำ� ผิด เช่น การทำ�งานบริการช่วยเหลือสังคมเพื่อ รณรงค์การห้ามเล่นพนันแทนการรับโทษจำ�คุกได้ กรณีที่เป็นเยาวชนก็ต้องรอการลงโทษ เนื่องจาก เห็นว่า เด็กเล่นพนันเพราะเป็นเหยื่อจากการถูก ชักจูงชักชวนให้เล่นพนัน จึงกำ �หนดโทษของผู้ กระทำ�ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนให้ต่ำ�กว่าผู้ใหญ่ ถ้าบรรลุนิติภาวะหรือ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ดำ�เนิน กฎหมายตามปกติ นายณัฐพล นิมา รายงาน

ชุมชนเคหะรามย่านถนนสุขาภิบาล3 เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านตัวอย่างที่สามารถสร้างราย ได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างไม่ขาดสาย แม้เป็น หมู่ บ้ า นขนาดใหญ่ ที่ มี ผู้ ค นพั ก อาศั ย กว่ า หลาย ร้อยครัวเรือน แต่กว่าครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านก็จะ รวมตัวกันอยู่ทุกๆวันยามเย็น เพื่อประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกันออกไป งานที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น ก็ ไ ด้ แ ก่ “ตลาดนั ด ประจำ � ชุ ม ชนนั่ น เอง” ซึ่ ง ตลาดนั ด นี้ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้ อย่างแท้จริง บ้างทำ�เป็นรายได้เสริมหลังเลิกงาน บ้างก็ทำ�เป็นอาชีพหลักกันเลยทีเดียว ซึ่งตลาด นั ด นี้ เ ปิ ด ขายกั น ตั้ ง แต่ 16.00น.-19.30น. จึ ง ทำ�ให้สามารถไปทำ�งานโรงงานหรืองานประจำ � ได้อย่างสบายๆ หรือบางร้านที่ยึดการขายของ ที่ ต ลาดนั ด นี้ เ ป็ น อาชี พ หลั ก ก็ ยั ง สามารถทำ � ได้ เพราะถ้ า ใครได้ ล องไปเดิ น ที่ ต ลาดนั ด ชุ ม ชน เคหะรามนี้แล้วละก็ จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตลาดนัดที่นี่มีคนเดินเยอะมาก ตั้งแต่ตลาดเริ่ม เปิดจนถึงตลาดกำ�ลังจะเปิดก็ยังมีคนเดินให้เห็น กันอยู่ อาจเป็นเพราะแรงสนับสนุนจากคนใน หมู่บ้านเดียวกัน และเหตุที่ว่าในชุมชนนี้อยู่ห่าง จากตลาดนัดอื่นๆมากพอสมควร แต่เมื่อมีตลาด นั ด ที่ อ ยู่ ใ จกลางของหมู่ บ้ า นแล้ ว คนภายใน ชุมชนที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยหาซื้อของ จิปาถะ เช่น เครื่องสำ �อาง รองเท้าแฟชั่น อาหารคาว อาหารหวาน ของสดเช่นผัก เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และอื่นๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน ก็สามารถจะ หาซื้อได้ง่ายไม่ต้องขับรถออกไปไกล ร้ า นค้ า ภายในตลาดมี ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 70-100 ร้านค้า ในทุกๆวัน ซึ่งตลาดจะตั้งอยู่ข้าง ศาลพระพรหมกลางหมู่บ้าน ตลาดนัดนี้เกิดขึ้น จากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน หลายคนที่ คิดว่าการออกไปซื้อของกินและข้าวขอเครื่องใช้ ไกลเกินความจำ�เป็นและยังมีอีกหลายครอบครัว ที่ ป ระสบปั ญ หาการว่ า งงานจึ ง ได้ จั ด โครงการ

ตลาดนัด สร้างงานสร้างรายได้นี้ขึ้นมา ทางด้ า นความเห็ น ของผู้ ริ เ ริ่ ม และ เสนอโครงการต่อการเคหะ นาย อำ�นวย บัวทิพย์ ประธานสภา กทม. สมาชิกสภาเขต กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มกันของคนใน หมู่บ้านเพื่อการค้าขายหารายได้เสริมพิเศษ โดย ได้เสนอโครงการต่อการเคหะมีนบุรี และทางการ เคหะได้เปิดพื้นที่ซอย 2 กลางหมู่บ้านที่เป็นลาน กว้างให้ได้ จัดตลาดนัดขายของกัน โดยมีค่าเช่า เดือนละ 1,500 บาท ส่วนทางแม่ค้านั้นสามารถที่จะจ่ายเงิน ให้ กั บ การเคหะได้ โ ดยตรงสำ � หรั บ ความเห็ น ใน ส่วนของแม่ค้านั้น นาง วันเพ็ญ อังสกุลดี แม่ค้า ขายไก่ทอด กล่าวว่า ตลาดนั้นแห่งนี้เป็นตลาด นัดขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตลาดนัดอื่นๆ แต่สามารถจะสร้างร้ายได้ให้กับเธอเฉลี่ยกว่าวัน ละ 1200 บาท เธอแทบจะไม่ต้องกลับไปทำ�งาน บริษัทที่ประจำ�อยู่เลย ในช่วงแรกๆเธอหวังว่าการ ขายไก่ทอดตลาดนัดนั้นเป็นเพียงรายได้เสริมที่ จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว แต่เมื่อ ได้ขายมาระยะหนึ่งก็มีผลกำ�ไรที่มากมาย จนเธอ ตัดสินใจยึดอาชีพการขายไก่เป็นหลัก เธอกล่าว ว่า ไม่เพียงแต่มีเวลาว่างให้กับครอบครัวมากขึ้น แต่รายได้ก็ยังมากกว่าการทำ�งาน บริษัทเสียอีก จนสามารถทำ�ให้เธอขยายกิจการได้ ปัจจุบันเธอ มีพื้นที่ขายกว่า3ล็อค นาง สุภาพร ชมยงค์ แม่ค้าขายผลไม้ใน ตลาดนัดเคหะราม กล่าวต่ออีกว่า เธอได้ขายผล ไม้อยู่ที่ตลาดนัดนี้มากว่า5ปีแล้วจึงทำ�ให้มีลูกค้า ที่เป็นขาประจำ�หลายคน เธอมีผลกำ�ไรกว่าวัน ละ 700บาท ทำ�ให้เธอสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ แม้เธอจะมีลูกถึง4คนด้วยกัน แต่เธอก็สามารถ ส่ ง เสี ย ให้ ลู ก ๆของเธอให้ ไ ด้ เ รี ย นในสถาบั น ดี ๆ ด้วยการขายของตลาดนัดนี่เอง เธอคิดว่าอาชีพ ของเธอนั้นแม้จะเป็นอาชีพธรรมดาๆแต่มันก็เป็น อาชีพที่สุจริตและเธอเองก็รักอาชีพนี้และภูมิใจ กับสิ่งที่เธอทำ� จ่อย รายงาน

13/12/2555 15:21


Communities

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

13

รอง ผกก. มีนบุรีเผยเขตพื้นที่

เกินควบคุม ย้�ำ วัยรุน่ เสพยาเพิม่ ขึน้ ! นั้น ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เป็น เพราะว่าเด็กวัยรุ่นในชุมชนเคหะรามคำ�แหง ต่าง พากันใช้เวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยการ มั่วสุม ไม่ว่าจะเป็นตามมุมมืดของตรอกซอกซอย ตามท้ายซอยต่างๆ รวมไปถึงชุมชนริมครองของ หมู่บ้าน วัยรุ่นเหล่านั้นจึงถูกชี้นำ�จากผู้ค้าราย ย่อยต่างๆเพื่อให้เสพยา เนื่องจากผู้ค้ารายย่อย เหล่านี้จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุไล่เลี่ยกัน จึงเป็น เหตุให้ชักชวนได้ง่าย และเมื่อผู้เสพเริ่มเสพได้ซัก ระยะหนึ่งจนเข้าขั้นติดยาเสพติดแล้วก็จะพัฒนา ตนมาเป็นผู้ค้า จากนั้นผู้ค้าที่เป็นเยาวชนก็จะชัก ชวนเพื่อนๆหรือเยาวชนด้วยกันให้เสพเพื่อที่จะได้ ซื้อยาเสพติดจากตน และสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัฏจักร ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนรุ่นสู่รุ่นจึงทำ�ให้ การแก้ไข นั้นทำ�ได้ลำ�บากที่จะทำ�ให้หมดไปจากสังคมไทย อ.รัชนีย์ แก้วคำ�ศรี ทางด้านจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวถึงสาเหตุ การติดยาเสพติดของวัยรุ่นว่า การที่วัยรุ่นคนหนึ่ง จะหันไปเสพยามากกว่าที่จะอยู่กับครอบครัวก็ แปลว่ า ครอบครั ว นั้ น ๆ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอบอุ่ น ที่ เพี ย งพอ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ วลาในการปรึ ก ษาทำ� ความ เข้าใจหรือปรับทุกข์กับคนในครอบครัว และไม ได้กำ�หนดขอบเขตในการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นว่า ควรจะเป็นอย่างไร อีกทั้งความรักความเอาใจใส่และการ

สอนสั่งอย่างถูกต้องถูกวิธี ยังเป็นอีกสาเหตุหลัก ของการติดยาเสพติด เพราะ เยาวชนสมัยนี้มักจะ ฟังเพื่อนมากกว่าฟังคนในครอบครัว เหตุอาจเกิด จากความกลัวที่จะบอก พ่อ แม่ ถึงปัญหาต่างๆที่ เราได้พอเจอ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ผู้หญิงท้อง การ ไปซิ่งรถตอนกลางคืนแล้วโดนตำ�รวจจับเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้โดยส่วนมากเมื่อวัยรุ่นประสบพบ เจอจะไม่กล้าบอก พ่อแม่ผู้ปกครองแต่จะบอก เพื่อนก่อน ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง เมื่อเจอ ปัญหาดังกล่าวควรจะปรึกษาครอบครัวเป็นอย่าง แรกก่อนที่จะฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆ สำ�หรับแนวทางในการแก้ไขทางด้าน จิตวิทยานั้น อ.รัชนีย์ แก้วคำ�ศรี กล่าวว่า กลุ่มวัย รุ่นเหล่านี้จะต้องได้ความรักความเอาใจใส่จาก พ่อแม่ผู้ปกครอง และตัวเด็กเองควรจะมีเวลาว่าง เพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน หรือการไปเที่ยว สังสรรค์ เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจระหว่าง พ่อแม่และบุตรหลาน รวมไปถึงยังเป็นการเพิ่ม ความสนิทสนม เมื่อตัวเด็กมีปัญหาอะไรจะได้มา ปรึกษา ครอบครัวก่อนที่จะไปปรึกษาเพื่อนซึ่งจะ ง่ายต่อการรับมือและแก้ไข นายโยธิน(นามสมมติ) ตัวแทนเยาวชน กล่ า วว่ า ปั ญ หาการติ ด ยาเสพติ ด ของวั ย รุ่ น ใน ปัจจุบันนี้ แทบจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เพราะเนื่องจากยาเสพติดสามารถที่จะเข้าถึงตัว วัยรุ่นได้ง่าย หากขาดการดูแลและเลี้ยงดูที่ดีจาก พ่อแม่ แน่นอนว่าตัวเด็กเองก็จะหลงเดินทางผิด ปัจจุบันนี้สามารถเลิกยาเสพติดได้แล้ว และไม่คิดที่จะหันกลับไปเสพมันอีก เหตุผลที่เลิก นั้นก็มาจากสังคมตนได้ก้าวต่อไปเป็นสังคมของ เด็กมหาวิทยาลัยไม่ใช่เด็กช่าง ปวช. อีกต่อไป เพราะสังคมมหาวิทยาลัยนั้นส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆรู้ ว่าติดยาเสพติดหลายๆคนก็จะออกห่างเหมือนกับ ว่าตนเป็นตัวประหลาด และนี่เองเป็นสิ่งกระตุ้นที่ ทำ�ให้เลิกยาเสพติดได้ นายโยธินกล่าว

ศัลยกรรมใบเบิกทาง

ความคิดส่วนตัวนั้นตนไม่อยากทำ�ศัลยกรรมอยู่ แล้วย้อนกลับไปตอนที่เป็นเด็กนั้นโดนเพื่อนๆล้อ ว่าเป็นคนที่มีปมด้อยเพราะตนเป็นคนที่มีจมูกไม่ สวย จากคำ�ล้อของเพื่อนๆจึงกลายเป็นแรงผลัก ดันให้ตนตัดสินใจทำ�ศัลยกรรมอย่างไม่ลังเลว่า จะมีผลดีหรือผลเสียตามมา ในการทำ�ศัลยกรรม ครั้งนั้นตนคิดว่าเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าได้ โรงพยาบาลและแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การทำ�ศัลยกรรมจึงไม่มีอันตรายที่เกิดขึ้นโดยค่า ใช้จ่ายในการทำ �จมูกในครั้งนั้นใช้เงินประมาณ 7,000 กว่าบาท ซึ่งเป็นเงินออมที่ตนเองเก็บสะสม ไว้ใช้จ่าย “ ทั้งนี้ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ ทำ � ศั ล ยกรรมควรที่จ ะศึ ก ษาหาข้ อ มู ล จากหลายๆ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ หรือปรึกษาแพทย์ผู้ท่ี มี ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด้ า นก่ อ นตั ด สิ น ใจทำ � ศัลยกรรม เพราะการทำ�ศัลยกรรมอาจจะไม่เกิด ผลดีกับทุกคนเสมอไปดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ปัญหาที่ตามมาหลังการทำ�ศัลยกรรมควรศึกษา หาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำ �ศัลยกรรม เป็นดีที่สุด ” นางสาว กฤติยา กล่าวต่อท้าย นายทองใส แก้วม่วง ผู้ปกครองของ นางสาว กฤติ ย า ได้ ก ล่ า วถึ ง การทำ � ศั ล ยกรรม ของวัยรุ่นว่า ในสังคมปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติอยู่ แล้ว ส่วนบุตรสาวของตนที่ได้ทำ�ศัลยกรรมนั้น ได้

พ.ต.ท. มนตรี กองจำ�ปา เผยสถิติ ยอดการจับกุมวัยรุ่นที่เสพยาบ้าในเขตมีนบุรี มากกว่ า วั น ละ 10คนการควบคุ ม ทำ � ได้ ย าก เนื่องจากเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ เยาวชนในเขตมีนบุรี หันมาเสพยาบ้า กันมากขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ โดยวัด จากสถิติการจับกุมของหน่วยป้องกันและปราบ ปรามมีนบุรี เหตุเพราะผู้ค้ายาในละแวกมีนบุรี ไหวตัวทันทุกครั้ง จึงทำ�ให้ยอดในการจับกุมแทบ ไม่มีให้เห็น พ.ต.ท. มนตรี กองจำ�ปา รอง ผกก. สส. สน. มีนบุรี เปิดเผยว่า สถิติยอดการจับกุมเยาวชน ที่เสพยาบ้าในเขตมีนบุรี พบว่าปัจจุบันเยาวชน หันมาเสพยาเสพติดกันเพิ่มมากขึ้น อย่างน่าตกใจ ล่ า สุ ด ยอดผู้ เ สพที่ เ ป็ น เยาวชนในเดื อ นตุ ล าคม นี้ มี ม ากถึ ง 219คน ในขณะที่ ย อดการจั บ กุ ม ผู้ ค้ า ยาบ้ า มี เ พี ย ง 1คนต่ อ 1เดื อ นเท่ า นั้ น หรื อ บางเดือนก็อาจจับไม่ได้เลย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ สำ � หรั บ หน่ ว ยงานป้ อ งกั น และปราบปรามของ สน.มีนบุรี ทางด้านยอดการจับกุมผู้ค้าก็มีน้อย มากทำ�ให้อัดตราการจับกุมผู้เสพไม่สามารถลด ลงได้ นายอำ � นวย บั ว ทิ พ ย์ ประธานสภา กรุ ง เทพมหานครฯ สมาชิ ก สภาเขต กล่ า วว่ า สาเหตุ ข องการเกิ ด ปั ญ หาเด็ ก วั ย รุ่ น เสพยาบ้ า

หรือเพียงตอบสนองความงาม

สังคมไทยในปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง ไปตามยุคสมัยเทคโนโลยีความก้าวหน้าเข้ามามี บทบาทในชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ้น ทำ�ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของบุคลิกภาพผู้คน ในสังคมทุกๆด้าน จนในปัจจุบนั ค่านิยมในการทำ�ศัลยกรรม ได้ รั บ ความสนใจจากวั ย รุ่ น เป็ น อย่ า งมากโดย เฉพาะในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษากลายเป็น เรื่องปกติและธรรมดาในสังคม อย่างไรก็ตามการ ทำ�ศัลยกรรมมีทั้งผลดีและผลเสียที่ตามมา ควร ศึกษาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หรือปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนตัดสินใจทำ�ศัลยกรรม

nakasem51.indd 13

ด้ า น น า ง ส า ว ก ฤ ติ ย า แ ก้ ว ม่ ว ง นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น ผู้ที่เคยผ่านการทำ�ศัลยกรรมจมูก เพราะคิดว่า ตัวเองนั้นมีจมูกที่ไม่สวยและได้ตัดสินใจในการ ทำ�ศัลยกรรม ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำ� ศัลยกรรมว่าเป็นการเสริมเติมแต่งในจุดที่เราคิด ว่ามีความบกพร่องแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการทำ�ศัลยกรรมใน กลุ่มของวัยรุ่นนักเรียน นักศึกษาแล้ว เรื่องปกติที่ ใครสามารถก็ทำ�ได้อีกนัยหนึ่งตนมองว่า การทำ� ศัลยกรรม เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการทำ�งาน ให้แก่ตนเองเพราะโดยปกติแล้วตนเองได้ทำ�งาน เกี่ยวกับ เอ็มซี พริ้ตตี้ หรืองานอีเว้นท์การทำ�งาน ทุ ก ครั้ ง ทำ � ให้ ต นเองมี ค วามมั่ น ใจและเต็ ม ที่ กั บ งานทุกครั้ง นอกจากนี้ นางสาว กฤติยา ได้เปิดเผย กับผู้สื่อข่าว ณ เกษมว่า ตนเองนั้นไม่มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมเลย และไม่ได้ศึกษาหาขัอ มูลเกี่ยวกับการทำ�ศัลยกรรมแม้แต่น้อย เพราะใน

ส่ ว นแนวทางการแก้ ไ ขนั้ น พ.ต.ท. มนตรี กองจำ�ปา กล่าวว่า แผนงานการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่เขตมีนบุรี หน่วยงานป้องกันและ ปราบปรามของเราก็ได้ จัดโครงการลงพื้นที่ไปยัง ชุมชนต่างๆที่มีอัตตราการจับสูง โดยบรรยายถึง วิธีป้องกันการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในเบื้องต้น ให้กับชาวบ้านพ่อแม่ ผู้แม่ผู้ปกครอง และตัววัย รุ่นเอง เพื่อไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนั้นๆเข้าไปวน เวียนอยู่ในวงจรยาเสพติด พ.ต.ท มนตรี กล่ า วสำ � หรั บ แนวทาง ในการแก้ไขทางด้านจิตวิทยานั้น อ.รัชนีย์ แก้ว คำ�ศรี กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้จะต้องได้ความ รักความเอาใจใส่จาก ผู้ปกครอง และ ตัวเด็กเอง ควรจะมี เ วลาว่ า งเพื่ อ ที่ จ ะอยู่ กั บ ครอบครั ว บ้ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การกิ น ข้ า วพร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากั น หรือการไปเที่ยวสังสรรค์ เพื่อเป็นการปรับความ เข้าใจระหว่างพ่อแม่และบุตรหลาน รวมไปถึงยัง เป็นการเพิ่มความสนิทสนม เมื่อตัวเด็กมีปัญหา อะไรจะได้ ม าปรึ ก ษา ครอบครั ว ก่ อ นที่ จ ะไป ปรึกษาเพื่อนซึ่งจะง่ายต่อการรับมือและแก้ไข นายนิวัฒน์ ดีเรือง รายงาน ให้เหตุผลว่า การทำ�ศัลยกรรมนั้นได้สร้างความ มั่นใจให้แก่ตนเอง และเป็นใบเบิกทางในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำ�งาน ด้านการ เข้าสังคม ไม่ใช่ทำ�เพราะความสมัยนิยมของวัยรุ่น ในปัจจุบัน ในส่วนตัวแล้วก็อยากให้ผู้ที่สนใจใน เรื่องของศัลยกรรมควรศึกษาข้อมูลและทำ�ความ เข้าใจก่อนการทำ�ศัลยกรรมเพื่อป้องกันปัญหาที่ ตามในภายหลัง การทำ�ศัลยกรรมในปัจจุบันนับว่าเป็น ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่สังคมวัยรุ่น ไม่ว่า จะเป็นเพศใดก็ตามล้วนมีจุดประสงค์ของแต่ละ คนที่แตกต่างกันไปบางคนต้องการที่จะสวย หล่อ หรือบางคนต้องการที่จะทำ�ศัลยกรรมเพื่อส่งเสริม ทางด้านการงาน การทำ�ศัลยกรรมก็เปรียบเสมือน ดาบสองคม ถ้าหากทำ�แล้วเกิดผลดีต่อตนเองก็ ถือว่าโชคดี แต่ถ้าหากทำ�แล้วก็ผลเสียแก่ตนเอง คงยากที่จะกลับมาแก้ไขให้ปกติดังเดิม ดังนั้น ในการตัดสินใจทำ�ศัลยกรรม ควรที่จะหาแหล่ง ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือให้รอบคอบก่อนตัดสิน ใจ และควรมีกำ�ลังทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เป็น ที่รบกวนของผู้อื่น

นายวัชระ พลภักดี รายงาน

13/12/2555 15:21


14

Documentary

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กรุงเทพมหานคร ของเรานั้ น ได้ รั บ เลื อกให้เป็นเมืองแห่งการอ่าน หนังสืออันดับที่ 13 “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” (World Book capital 2013) ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ รับคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งการอ่านปี 2556 หลัง จากเสนอตัวเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ที่เข้าร่วมการ คัดเลือกเป็นเมืองแห่งการอ่านครั้งที่ 13 ที่ประเทศ ฝรั่งเศส โดยมีองค์การยูเนสโก ร่วมกับภาคีรักการ อ่านนานาชาติ อย่างสหพันธ์ผู้จำ�หน่ายหนังสือ นานาชาติ, สหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุด นานาชาติ ผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเมืองอื่นๆ นอกจากกรุงเทพฯ อีก 6 เมือง ที่เสนอ เข้ารับคัดเลือก ได้แก่ 1.เควซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 2.อินเชิน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 3.ควิโต ประเทศ เอกวาดอร์ 4.ไคโร สาธารณรัฐอาหรับแห่งอียิปต์ 5.เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.ชาร์เรีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เพื่ อ ที่ จ ะพิ สู จ น์ ว่ า กรุ ง เทพมหานครมี คุณสมบัติพอที่จะเป็นเมืองหนังสือโลก กทม. ได้ กำ�หนดงบกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นงบ ประมาณที่มหาศาล โดยประสานกับหน่วยงาน ทั้งทางภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 89 หน่วยงาน ร่ ว มกั น ดำ � เนิ น งานสนั บ สนุ น การอ่ า นของคน ไทยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา นับเป็นการยืนยัน คุณสมบัติการเป็นเมืองหนังสือโลก ที่ว่า จะต้องมี ความพร้อมในการสนับสนุนการอ่านหนังสือของ พลเมืองมากที่สุดได้เป็นอย่างดี เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือส่งเสริมให้ คนไทยอ่านหนังสือให้ได้มากกว่าปีละ 10 เล่ม โดยวางแผนงานทำ�กิจกรรมเชิงรุก เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2554 และจะเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นกันอย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 รูปแบบของกิจกรรม ที่ผ่านมาจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่การอ่าน อาทิ กิจกรรม “Read on the move” ห้องสมุดใน รถประจำ�ทาง หรือ “ City Libraly ” การแปรสภาพ ศาลาว่าการกรุงเทพฯเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ หนังสือและการอ่านไทย แต่ ปั ญ หาที่ น่ า หนั ก ใจไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ว่ า กิจกรรมจะออกมาเป็นแบบใด งบประมาณเท่าไหร่ หรือรัฐบาลจะให้ความสำ�คัญมากแค่ไหน หากแต่ มันน่าหนักใจตรงที่ “คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ” โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หันไปให้ความสนใจกับสื่อ อื่นๆ มากกว่า เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว มีเสียง มีผู้ประกาศ เข้าใจได้ง่าย จนเกิดการบกพร่องใน ด้านของการคิดการตีความ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วย ซ้ำ�ว่า กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมือง หนังสือโลก ซึ่งจากการสอบถามมีเหตุผลมากมาย ที่คนเหล่านี้ไม่อ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นงานเยอะ ไม่มีเวลา ที่พักอาศัยไม่เอื้ออำ�นวย สมาธิสั้น และ อีกสารพัดเหตุผลที่ต่างหยิบยกมาเป็นข้ออ้าง แต่ ที่จริงผมว่า คนไทยส่วนใหญ่มีการปลูกฝังทัศนคติ ที่ผิดเกี่ยวกับการอ่านมากกว่า นายรัฐนัน บู่ซัน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ได้ให้เหตุผลที่ต่างออกไปเกี่ยวกับเหตุผล ทีต่ นเองไม่ชอบการอ่านหนังสือว่า “หนังสือเป็นสือ่ ทีย่ าก ผมไม่คอ่ ยชอบสือ่ ทีต่ อ้ งตีความรายละเอียด เยอะๆ หนังสือเป็นอะไรที่เราต้องจดจ่ออยู่กับมัน เทียบกับสื่ออื่น สมมุติเราดูโทรทัศน์ เราก็แค่ดูภาพ ฟังเสียง แล้วทำ�กิจกรรมอื่นๆ ไปได้ด้วย ไม่เหมือน หนังสือทีเ่ ราต้องใช้พลังในการเปิดรับมันมากกว่า ” เมื่อพูดถึงการอ่านหนังสือ คนมักจะนึก ไปถึงหนังสือวิชาการ หรือหนังสือเรียน ซึ่งอันที่จริง หนังสือนั้นมีให้เลือกอ่านมากมายหลายประเภท แต่สำ�หรับพวกเขาแล้วเป็นเรื่องที่แสนจะน่าเบื่อ ไม่สามารถทนทำ�มันได้นาน จนมีคนเปรียบเปรย เชิงประชดประชันว่า “หนังสือคือยานอนหลับชัน้ ดี” น.ส.ประภาพร ค้ำ�คูณ นักศึกษาคณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า “เวลาอ่าน หนังสือแล้วรู้สึกเครียด และส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ เบื่อง่าย แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อ่าน มันก็ขึ้นอยู่กับ

nakasem51.indd 14

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ประกายเท่านั้น มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นสำ�หรับ การปรับทัศนคติการอ่านของคนไทย” หากเที ย บกั บ ปั ญ หาดั ง กล่ า วที่ ห ยั่ ง รากลึ ก ในทั ศ นคติ ข องคนไทยจนยากจะปรั บ เปลี่ยนให้ดีขึ้นได้แล้วนั้น กิจกรรมที่ผ่านมาอาจดู ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าไรนัก ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรม Read on the move ที่ปัจจุบันชั้นหนังสือ ในรถประจำ � ทางกลายเป็ น ชั้ น ที่ ว่ า งเปล่ า ไม่ มี หนังสือสักเล่ม เนื่องจากผู้โดยสารบางคนอ่านแล้ว หยิบติดมือไปด้วย แม้แต่ในงานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติครั้งที่ 40 ที่ผ่านมาก็ยังคงเน้นสโลแกน ลดกระหน่�ำ ซัมเมอร์เซลล์ ซึง่ ลูกค้าก็มกั จะเป็นกลุม่ คนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือกลุ่มเดิมๆ ไม่ได้มี อะไรแปลกใหม่ที่จะสามารถชักจูงให้คนกลุ่มที่ ไม่อ่านเริ่มสนใจในตัวหนังสือมากขึ้นสักเท่าไหร่ อาจารย์สุทธิพงษ์ ภัทรมังกร ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้ว่า “ ประชากรไทยยังขาดการปลูกฝังการรัก การอ่านอยู่มาก ทั้งนี้ตัวแปรที่สำ�คัญไม่ใช่เด็กแต่ คือผู้ใหญ่ จริงอยู่ว่าควรปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน เป็นเรื่องที่จำ�เป็น แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่รักการอ่านซะ เองจะฝึกให้เด็กรักการอ่านจริงๆได้อย่างไร การแก้ ปัญหาตอนนี้ก็ควรเริ่มจากการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ ให้เด็กๆ โดยให้ผู้ใหญ่เป็นแกนหลัก เราอาจจะเริ่ม ให้เด็กอ่านหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือที่มีเนื้อหา เบาๆ ก่อน หลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นหนังสือที่มี เนื้อหาเฉพาะตามที่เขาสนใจ ทั้งนี้ทุกอย่างต้อง ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรใช้วิธีบังคับ เพราะนอกจาก

กรุงเมืเทพฯ องหนังสือโลก ความหวังแหง่ การอา่ นไทย

ความน่าสนใจของหนังสือด้วย ” จึงเป็นที่น่าจับตา อย่างยิง่ ว่าหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานส่งเสริม การอ่านเหล่านี้ จะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และทัศนคติละเลยการอ่าน ที่หยั่งราก ลึกในหัวสมองของบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร คุณอัญชลี ฤทธิเรือง บรรณารักษ์ฝ่าย บริการตอบคำ�ถามและช่วยค้นคว้า สำ�นักบรรณสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ให้ข้อมูลเกี่ยว กั บ สถิ ติ ก ารยื ม หนั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิทยาลัยว่า “สถิติการใช้บริการยืมหนังสือของ

นั ก ศึ ก ษาลดลงอย่ า งมาก เหลืองเพียง 8 เปอร์เซ็นในปี 2555 จาก 16 เปอร์เซ็นในปี 2554 ซึง่ มีเปอร์เซ็นน้อยอยูแ่ ล้ว จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า เป็ น ห่ ว ง อย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วั ฒ นธรรมการอ่ า นที่ เ ปลี่ ย น ไป คนรุน่ ใหม่มกั ให้ความสนใจ กั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ร วดเร็ ว โต้ตอบกันได้มากกว่าสิง่ พิมพ์ ” แล้วโครงการกรุงเทพฯ เมือง หนังสือโลกนี้ จะทำ�ให้คนไทยอ่าหนังสือเพิ่มขึ้น กว่า 10 เล่มต่อปีได้จริงน่ะหรือ? ด้านคุณอรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน หัวหน้างานกลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนฯ ชี้แจงว่า “คงจะเป็นไปได้ยากที่จะทำ�ให้คนที่ไม่ ชอบอ่านหนังสือ ที่เคยอ่านหนังสือเพียงแค่ไม่กี่ เล่มต่อปี จะอ่านได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 10 เล่มต่อปี ในเวลาแค่ 3 ปี ถ้าเราจะสร้างวัฒนธรรมการอ่าน แบบนั้นได้นั้นคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยราว 10 ปี สิ่งที่เมืองหนังสือโลกทำ�ได้คือปลุกระดมและจุด

เด็ ก จะไม่ อ่ า นหนั ง สื อ แล้ ว อาจจะรู้ สึ ก เกลี ย ด หนังสือเลยก็เป็นได้” เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น น อ ก จ า ก ก า ร ป รั บ ทัศนคติในส่วนของผูอ้ า่ นแล้ว สิง่ ทีค่ วรมีการพัฒนา อย่างเร่งด่วนคือเรื่องของผู้ผลิต นักเขียน และ นักแปล ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต และ เนื้อหา มีความหลากหลาย เพื่อที่ผู้บริโภคจะรู้สึกคุ้มค่า ที่ซื้อหนังสือมาอ่าน และรองรับความต้องการของ กลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่ควรคงคุณค่าที่แท้จริงของ หนังสือไว้คือเน้นเสร้มสร้างความรู้เป็นหลัก มิใช่ เรื่องความบันเทิง อย่างไรก็ดีนี่ถือเป็นข่าวดีเสียมากกว่า เสียเพราะมันเป็นนิมิตรหมายที่แสดงให้เห็นว่ายัง พอมีคนที่มองเห็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวและเริ่ม ลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง และเหล่าพลเมืองไทยที่ เกลียดการอ่านทั้งหลาย ควรจะต้องพยายามปรับ ตัว และเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับการอ่านเสีย ใหม่ ควรจะแก้ไขกันตั้งแต่ระดับครอบครัวจึงจะ สามารถขยายวงกว้างไปในระดับต่อมาได้ ถึงแม้ อาจจะต้องใช้เวลาเยอะไปเสียหน่อยแต่ผมเชื่อว่า มันจะต้องคุ้มค่าอย่างมหาศาลแน่นอน กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก นั้นอาจจะไม่ใช่คำ�ตอบสุดท้าย สำ�หรับการปฏิรูปการอ่านในเมืองไทย แต่ก็ยัง เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์การอ่านที่ดี ทำ�ให้ การอ่านของพลเมืองประเทศไทยได้เริ่มก้าวไป ข้างหน้าได้เสียที นายอภิชาติ แซ่โค้ว รายงาน

13/12/2555 15:21


15

Documentary

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

จับกระแส

แต ง กายข า มเพศ ่ ้ เขา้ พิธปี ระสาทปริญญา

จ า ก ก ร ะ แ ส ข่ า ว ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธรรมศาสตร์ อนุญาตให้ “นายบารมี พานิช หรือ เด่นจันทร์” บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ แต่งชุด นักศึกษาหญิงเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา หากใครจะปฏิบัติตามนักศึกษาคนดัง กล่ า วต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรค สลั บ เพศรวมไปถึ ง ต้ อ งได้ พิ จ ารณาเป็ น รายไป ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ นหมู่ ส ถาบั น อุดมศึกษา สำ � หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ในช่ว งเวลาที ่ ผ ่า นมา เสรีภาพการแต่งกายชุด นั ก ศึ ก ษาเปิ ด กว้ า ง และถือเป็นเรื่องปกติของ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี นั ก ศึ ก ษาตุ้ ง ติ้ ง แต่ ง กายชุ ด นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มาเรียน เพียงแต่ ต้ องยึดอยู่ใน ระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง ในขอบเขตที่ไม่ กระทบและละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในหอพักนักศึกษาหญิงเป็นต้น เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งของกระแสสังคม ทีม่ บี าง มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศได้ แต่ บางสถาบันยังไม่อนุญาต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จึงไม่มปี ญ ั หาเรือ่ งพิธกี าร ที่ต้องเข้ า รั บ พระราชทานปริญญาบัตร แต่ พิธี ประสาทปริญญาบัตรของทางมหาวิทยาลัยนั้น มอบโดยองคมนตรี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่า “ทางสถาบันของเรายัง ไม่เคยมีใครทำ�เรื่องเข้ามาขออนุญาต จึงไม่เคย มีกรณีศึกษาที่ได้เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา ใน

nakasem51.indd 15

“ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีกิริยามารยาทที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วันประสาทปริญญา คือ วันสุดท้ายที่เราจะควบคุมคุณภาพของบัณฑิต ฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นที่ภาคภูมิใจ ” ส่วนตัวมองว่าเมื่อนักศึกษาแต่งชุดครุย จะทำ�ให้ มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ด้วยความยาวของชุดครุย จึ ง ทำ � ให้ เ รามองเห็ น ได้ ไ ม่ ชั ด เจนถึ ง ความแตก ต่าง แต่ตามระเบียบหากจะต่างกายสลับเพศจะ ต้องมีการทำ�เรื่องเข้าสู่กระบวนการให้ทางสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและลงมติเพราะเป็น เรือ่ งทีม่ สี าระสำ�คัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงเหตุผลที่เสนอเข้ามาแต่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว” นอกจากนี้ ดร.เสนีย์ ยังให้ความเห็น เพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมาการแต่งชุดเข้าพิธีประสาท ปริญญาบัตรข้ามเพศอย่างชัดเจนนั้นไม่มีเคยมี มาก่อน แต่เคยมีนักศึกษาที่แต่งชุดตรงกับเพศ กำ�เนิด และแต่งหน้า ด้ า นผู้ บ ริ ห ารชี้ ชั ด ให้ เ ห็ น ถึ ง นโยบาย ทั้งนี้ ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กล่าวถึงแนวทางที่ สอดคล้ อ งในเรื่ อ งการแต่ ง กายในวั น ประสาท ปริญญาของบัณฑิตว่า “ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ของเรายังไม่ได้เปิดเสรีเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ และเราพยายามให้นักศึกษาแต่งชุดให้ตรงตาม เพศกำ�เนิด แต่ให้โอกาสขออนุญาตเป็นรายบุคล

ซึ่ ง เรากำ � ลั ง ดู ว่ า สามารถผ่ อ นปรนได้ ม ากน้ อ ย เพียงใด ตามแต่สภาพและความเหมาะสมเพราะ มหาวิทยาลัยของเราผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีกิริยา มารยาทที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วันประสาท ปริ ญ ญาคื อ วั น สุ ด ท้ า ยที่ เ ราจะควบคุ ม คุ ณ ภาพ ของบั ณ ฑิ ต ฝึ ก ฝนบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ที่ ภ าคภู มิ ใ จ” มุ ม มองของสาวประเภทสองอย่ า ง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีพฤติกรรม การแต่งกายข้ามเพศ สวมชุดนักศึกษาหญิงและ ไว้ผมยาวมาตลอดตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่า “ถ้าทางมหาวิทยาลัย อนุญาตให้แต่งชุดผู้หญิงขึ้นไปรับปริญญาได้ก็ จะใช้สิทธิตรงส่วนนั้น แต่หากไม่อนุญาตก็จะขอ ไม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพราะตนเองก็ไม่สามารถ รับสภาพที่ต้องมาตัดผมสั้น สวมกางเกงพร้อม ชุดนักศึกษาชายได้ หากไม่อนุญาตจริงคงจำ�ต้อง ถอดใจและขอให้ทางมหาวิทยาลัยส่งใบปริญญา บัตรไปให้ที่บ้านแทน” อีกมุมมองของสาวประเภทสองอย่าง นายสงกรานต์ สังข์ แก้ ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่นให ้ ความเห็นไว้ว่า “ถ้าทางสภามหาวิทยาลัยอนุญาต

ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วตนเองก็ จ ะเลื อ กใส่ ชุ ด ผู้ ห ญิ ง ในวันเข้ารับประสาทปริญญาบัตรอย่างแน่นอน แต่หากไม่ก็จำ�ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและดู ตามที่ทางสภามหาวิทยาลัยอนุโลมให้มากน้อย เพียงใด และถึงอย่างไรก็จะไม่สละสิทธิในการเข้า ร่วมพิธี เพราะวันรับปริญญาคือความภูมิใจที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดของการร่ำ�เรียนกันมาตลอดเวลา 4 ปี” “การเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นสาว ประเภทสองแต่งชุดผู้หญิงขึ้นรับปริญญาได้เป็น สิ่งที่สมควรทำ� เพราะสมัยนี้โลกเปิดกว้างและ ก้าวไกลไปมากแล้ว การเปิดเสรีเพียงการแต่ง กายของเพศที่ ส ามนั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ทำ � ให้ ใ คร เดือดร้อนหรือเบียดเบียนใคร ทั้งยังดีกว่าการที่ เรามองเห็นเพื่อนสักคนที่แต่งหญิงมาตลอด 4 ปี ต้ อ งมาตั ด ผมรองทรงใส่ ก างเกงวั น รั บ ปริ ญ ญา มันก็ออกจะแปลกตาเกินไป” นางสาวสุธิดา แซ่โก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดที ลั กล่าว ด้าน น.ส.กมลชนก สิมแสง นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม แสดงความ เห็นเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวว่า “แม้ว่าการแต่งกาย เป็นเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลก็จริง และบางคณะ ได้มีการอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศที่ ต้องการหรืออยากเป็น แต่บางคณะก็ยังคงต้อง แต่งกายอยู่บนระเบียบที่กำ�หนด แต่ถึงอย่างไร ในงานประสาทปริ ญ ญาบั ต รก็ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ได้ กำ � หนดให้ เ ป็ น ระเบียบเดียวกัน”

ต้องยอมรับว่าการแต่งกายนั้น เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลและรสนิยมส่วนตัว แม้ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมมาก กว่าเดิม แต่ยังคงเกิดข้อโต้แย้งเรื่องเพศ สภาพที่แตกต่าง และมุมมองต่อบุคคลที่ ถูกจัดประเภทเป็นเพศที่สาม และยังมี เรื่ อ งของการถู ก กี ด กั น เข้ า มาร่ ว มด้ ว ย หากสาวประเภทสองแต่งกายเป็นหญิง เข้ารับปริญญาบัตรได้ด้วยการอนุญาต หรืออนุโลมให้ นั่นจะเป็นการพิสูจน์ถึง การยกระดับสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ไปได้อีกไกล นส.อรุณรัตน์ จตุพรเทียนชัย รายงาน

13/12/2555 15:21


16

Documentary

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

AEC

พหุวัฒนธรรม กับการปรับตัวกา้ วสู่ “ พหุวัฒนธรรม คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยว กับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ กลุ่มชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ(gender) ความสามารถ พิเศษ (exceptionalities) ภาษา(language) ศาสนา(religion) บทบาททางเพศ (sexual orientation) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (geographical area) ” ปรับตัวก้าวสู่ “ AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ”

การเข้ า สู่ ป ระชา ค ม อ า เ ซี ยนใน ปี พ.ศ.2558 ทำ � ให้ ทุ ก ประเทศรวมถึ ง ไทยต้ อ ง ตระหนัก และเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้ น สิ่ ง สำ � คั ญ สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาคื อ การเตรี ย ม ความพร้อมด้านภาษา และศึกษาวัฒนธรรมซึ่ง ถือเป็นบันไดที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จและเชื่อมไป สู่ น านาชาติ เ พราะเมื่ อ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาออกไป ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก แรงงานไม่ ไ ด้ ปิ ด กั้ น เพี ย งในประเทศอี ก ต่ อ ไป แม้ ว่ า ภาษาอั ง กฤษนั้ น จะเป็ น ภาษากลางของ ประชาคมอาเซี ย นที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ สารได้ แล้ ว แต่ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ จ ะกลายเป็ น จุ ด แข็ ง ทั น ที คื อ การเข้ า ถึ ง วั ฒ นธรรมการเข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมอาเซี ย น+3 จะมี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคโดย เฉพาะในเขตทะเลจี น ใต้ ได้ แ ก่ เวี ย ดนาม มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิล ิป ปิน ส์ บรูไน และ ประเทศไทย ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ประเทศจี น นั้นกำ�ลังเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการค้า และการลงทุนในอนาคตและส่งผลให้ภาษาจีน กลายเป็ น ภาษาที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจ และสำ � คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น การเลื อ กเรี ย นภาษา วั ฒ นธรรมจี น การศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ และ การติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศจี น เป็ น คุ ณ สมบั ติ เด่ น ที่ ต ลาดแรงงานต้ อ งการอยู่ ใ นขณะนี้ ซึ่ ง ความต้ อ งการบุ ค ลากรด้ า นนี้ มี แ นวโน้ ม เติ บ โต ดี ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งอย่ า งรวดเร็ ว และไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้องการ

nakasem51.indd 16

ด้านสถาบันการศึกษามีการปรับตัวรอง รับอาเซียนด้วยการทำ�ความร่วมมือในการแลก เปลี่ยนนักศึกษาจากหลายๆ ประเทศในภูมิภาค อาเซียน อย่างเช่นการทำ�โครงการเชิงวิชาการแลก เปลี่ยนความรู้และนักศึกษาจากมาเลเซีย มิติของ การศึกษาจะเป็นการทำ�ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ เข้าใจถึงความเป็นภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จับ มือร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในมลฑล Guangxi มลฑล Yunnan และมลฑลอื่นๆ หลายแห่งที่อยู่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ Guangxi University for Nationalities, Guangxi University, Yunnan University for Nationalities, Qujing Normal University ที่ได้ส่งนักศึกษาจีนมาเรียนรู้ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนกฎหมายไทย ซึ่ง ปัจจุบันนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิตมีประมาณ 500 คน นางสาวลินดา สุวรรณดี อาจารย์ประจำ� มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ เข้ า มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ของ นักศึกษาต่างชาติอย่างเช่นจีนว่า มหาวิทยาลัยใน ประเทศจีนมีไม่เพียงพอต่อการรองรับนักศึกษาซึ่ง มีราวร้อยละ 30 นักศึกษาจีนจึงเลือกเข้ามาเรียน ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยทั้ง 2 ที่ตกลง กัน โดยมี หลักสูตร 1+3 ที่ให้นักศึกษาเรียนที่ ประเทศของตนเอง 1 ปี เพื่อนเรียนพื้นฐานภาษา วัฒนธรรมของไทยเรา และใช้เวลาอีก 3 ปี เรียนใน ไทยและร่ ว มรั บ ปริ ญ ญากั บ เราอี ก ทั้ ง ยั ง มี ห ลั ก สู ต รอื่ น ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ไ ด้ เ ลื อ กเรี ย น

ได้แก่หลักสูตร 2+2 และ 3+1 รวมไปถึงมีหลัก สูตรระยะสั้น 6 เดือนที่ใช้แทนการฝึกงานของ นักศึกษาจากจีนนอกจากนักศึกษาชาวจีนแล้ว ยังมีนักศึกษาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง เข้ า มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต เป็ น จำ � นวนมาก เพื่ อ จะเข้ า มาเรี ย นรู้ ภ าษาและ วัฒนธรรม อีกทั้งด้วยปัจจัยด้านความมั่นคงทาง การเมืองที่ประเทศแถบตะวันออกกลางจึงเป็น เหตุ ใ ห้ พ วกเขาเลื อ กเข้ า มาศึ ก ษาในบ้ า นเรา ดร.สุ วั ฒ น์ สุ ว รรณดี รองอธิ ก ารฝ่ า ยบริ ห าร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวถึงแนวคิดในการ ต้อนรับนักศึกษาต่างถิ่นว่า “เราดูแลนักศึกษาต่าง ชาติ ด้ ว ยแนวความคิ ด เอาใจเขามาใส่ ใ จเรา มหาวิทยาลัยอยากให้นักศึกษาที่จากบ้านพลัด จากถิ่นเกิดได้รับความรัก การดูแลความเอาใจใส่ ความรู้สึกว่ารั้วมหาวิทยาลัยอบอุ่นไม่ต่างกับอยู่ บ้านโดยยึดหลักนี่เองทำ�ให้สังคมพหุวัฒนธรรม เกิดความอบอุ่นและทำ�ให้ชาวต่างชาติเกิดความ ประทับใจ รักเมืองไทยและไม่เกิดความโดดเดี่ยว ” “การเลือกมาเรียนในต่างประเทศ จะทำ�ให้เราได้ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ในด้านของภาษาเรามี การเรียนพื้นฐานมาจากมหาวิทยาลัยเดิมอยู่บ้าง แต่ในเรื่องของวัฒนธรรมเราจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อ เข้ามาอยู่ในสังคมนี้แล้ว อย่างเช่นประเพณีลอย กระทงที่ ผ่ า นมาเราก็ ไ ด้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ก ารทำ � กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และลอยกระทงตาม ประเพณีของไทย เกษมบัณฑิตต้อนรับเราเหมือน ญาติ อบอุ่น จนไม่รู้สึกว่าห่างไกลบ้านเลยสักนิด ด้วยความเป็นมิตรของเพื่อนๆ จึงไม่ทำ�ให้เรารู้สึก

อ้างว้าง” Ms. He YuYun นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศจีนชั้นปีที่ 3 อายุ 21 ปี กล่าว การหลั่งไหลเข้ามาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุก ประเทศอยู่รวมกันอย่างเป็นพันธมิตร การอยู่รวม กั น ฉั น ท์ พี่ น้ อ งสอนให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ ง มิ ติ ที่ แตกต่างในเชิงสังคมวิทยา การอยู่ร่วมกันด้วย ความเข้ า ใจได้ เ รี ย นรู้ แ ละสั ม ผั ส โดยตรงถึ ง ความแตกต่างที่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เป็น อย่างดี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยถึงข้อดีและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไว้ว่า ความเป็น ประชาชนในประชาคมอาเซียน ต้องเรียนรู้และเข้า ใจ เปิดใจศึกษามากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตำ�ราและ มหาวิทยาลัยของเรามีจุดเด่นที่ว่าเรามีการเปิดรับ นักศึกษาต่างชาติเข้ามา ทำ�ให้ต่างฝ่ายได้เรียนรู้ และในที่สุดก็เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวที่ จะอยู่ร่วมกัน ผลพลอยได้ในอนาคตคือเราจะมี โครงข่ายทางความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเพิ่มมาก ขึ้นอย่างคาดไม่ถึงไปทั่วทุกมุมโลกแม้นักศึกษา ต่างชาติเช่นจีนจะมีภาษาและวัฒนธรรมที่หลาก หลาย แต่ก็สามารถอยู่รวมกันในมหาวิทยาลัย ได้อย่างกลมกลืน เป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันใน ลั ก ษณะพหุ วั ฒ นธรรมอย่ า งมี ค วามสุ ข ก่ อ ให้ เกิดความสามัคคีส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติ ที่ดีและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและจีน อรุณ รายงาน

13/12/2555 15:21


SMS

Documentary

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

17

ดู ด เงิ น เพลิ น บทเรียนเครือขา่ ยมือถือ

ยิ่งรู้น้อย ยิ่งเสียเงินมาก ? ปัจจุบัน เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำ�ให้ผู้ประกอบ การทั้งหลายเข้ามาช่วงชิงผลประโยชน์ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือมากขึ้น ด้วยอัตราการเติบโตของ ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ เ พิ่ ม อย่ า งรวดเร็ ว ในขณะ ที่ราคาเริ่มถูกลงเรื่อยๆ ทำ�ให้ ประชากรทุกชนชั้น มีโอกาสเข้าถึงระบบการสื่อสารไร้สายได้มากขึ้น เรื่ อ งเอสเอ็ ม เอสก่ อ กวนทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หลายท่านคงได้ยินมานานแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไปเสียที เอสเอ็มเอส ที่ ว่ า นั้ น มี ห ลายรู ป แบบมากที่ เ ด่ น ๆ ก็ จ ะเป็ น เอสเอ็ ม เอสชวนให้ โ หลด คลิ ป วี ดี โ อสาวสวย โหลดภาพสุ ด สยิ ว โหลดเสี ย งเพลงรอสาย จากค่ า ยดั ง ซึ่ ง หากเราไม่ ต อบเอสเอ็ ม เอสกลั บ จะถือว่าเราไม่ได้ท�ำ การปฏิเสธ และจะมีคา่ บริการ มาเรียกเก็บรายเดือน สำ�หรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ แบบรายเดือน โดยค่าบริการดังกล่าวตกเดือน ละ 300-400 บาท ต่อเดือนเลยทีเดียว หากเรา มาลองนึ ก ถึ ง ความเป็ น จริ ง คงไม่ มี ใ ครมาอ่ า น ข้อความจนจบเพียงเห็นขึ้นต้นว่าเป็นการโหลด โน่นนี่หลายๆ ท่านก็เลิกอ่านและกดลบทันทีทำ� ให้ ห ลายคนตกเป็ น เหยื่ อ ของวิ ธี ก ารดั ง กล่ า ว กระทรวงโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า กฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ทำ� ให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด การปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง เด็ดขาด จะมีก็แต่การไปทำ�เรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะ เรียกร้องสิทธิ และรับเงินคืน แต่ถึงอย่างนั้นกลับ เป็นข้อบังคับให้ผู้บริโภคหลายคนยอมความไป โดยปริยาย เพราะการที่จะเดินทางไป กสทช. ต้องเสียค่าเดินทาง เสียเวลาการทำ�งานไปเต็มๆ อย่างน้อย 1 วัน ไหนจะต้องรอคิว ทำ�เรื่องซึ่ง

nakasem51.indd 17

ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอนซึ่ง กสทช.ให้ข้อมูล เบื้ อ งต้ น ว่ า การที่ มี ข้ อ ความต่ า งๆ ส่ ง มาทาง โทรศัพท์มือถือเราได้ เป็นเพราะเราอาจเคยไป กรอกข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า ต่ า งๆ แต่ผู้ที่ได้กำ�ไรจากธุรกิจดังกล่าวจะเป็นเจ้าของ เครือข่ายที่เราใช้งานอยู่นั่นเอง หากถามว่าเราจะ กำ�จัดเอสเอ็มเอสเหล่านี้ให้หมดไปจากโทรศัพท์ มือถือเราได้ไหม คำ�ตอบก็คือ เราต้องโทรศัพท์ ไปยั ง เครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ บ ริ ก ารและแจ้ ง ขอยกเลิ ก ข้อความทุกอย่าง ทางเจ้าของเครือข่ายก็จะยกเลิก เอสเอ็มเอสให้เรา สรุปเราก็ต้องเสียเงินโทรไปยก เลิกบริการอยู่ดี ส่วนเรื่องของผลประโยชน์เครือ ข่ายโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละได้ไปเต็มๆ และก็คงมีส่วนแบ่งกับบริษัทผู้ส่งอีกที เป็นข้อมูล จาก กสทช. ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราต้องตระหนัก และ รู้เท่าทัน เพราะหากเราไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ กว่าจะรู้ ตัวอีกทีก็โดนไปหลายบาทแล้ว หากถามว่าเจ้า ของธุ ร กิ จ เหล่ า นี้ จ ะฟั น กำ � ไรจากลู ก ค้ า ได้ ม าก ขนาดไหน ถ้าเรามองดีๆจะเห็นว่าธุรกิจนี้ เป็น ธุรกิจที่ดูดเงินได้มากมายมหาศาลจริงๆ เพราะ ถึงเราจะโหลดหรือไม่โหลด เขาก็ได้กำ �ไรอยู่ดี จากการโทรไปยกเลิก หรือการเรียกเก็บรายเดือน โดยสมั ค รแบบอั ต โนมั ติ ใ ห้ เ ราอั น ที่ จ ริ ง จะ เครือข่ายไหนก็มีกันทั้งนั้นเพราะหาผลประโยชน์ ได้ง่ายและยิ่งเจอคนรู้น้อย อ่อนต่อโลกภายนอก ก็ยิ่งง่ายต่อการที่จะดูดเงินเข้ากระเป๋าของธุรกิจ เอสเอ็มเอสนี้ ถ้าเจอรายทีฉ่ ลาดหน่อยบริษทั เหล่า นี้ก็ต้องคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำ�นวนที่ลูกค้าเสียไป รู้มาก รู้เยอะ ไม่เสียผลประโยชน์แน่นอน ! กุหลาบชมพู รายงาน

มาทำ�ความรจู้ ัก

AEC กันเถอะ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวเกษมบัณฑิต อีก เพียงแค่สองปีเศษประเทศไทยเราก็จะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกทับศัพท์ สั้นๆ ว่า AEC ( ASEAN Economic Community) นั่นเองครับ วันนี้เราจะมาทำ�ความรู้จัก AEC กัน ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ไ ปพร้ อ มๆ กั น AEC มี เ พื่ อ นสมาชิ ก 10 ประเทศด้ ว ยกั น คื อ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และ ไทยเราครับ สัญลักษณ์อาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีทอง 10 รวง นำ�มามัดรวมกัน ซึ่งแสดงถึงจำ�นวนของประเทศ สมาชิก 10 ประเทศวงกลมแสดงถึงความสามัคคี กลมเกลี ย วสี ที่ ใ ช้ บ นธงอาเซี ย นได้ แ ก่ สี ข าว สี น ้ำ � เงิ น สี แ ด ง และสีเหลือ งซึ่ง ล้ว นมาจาก สี ข องธงชาติ ส มาชิ ก ทั้ ง 10 ประเทศ โดย ความหมายของแต่ละสีคือ สีแดง หมายถึงความ กล้าหาญและก้าวหน้า (พลวัตร) สีเหลือง หมาย ถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง สี ข าว หมายถึ ง ความ บริสุทธิ์ และสีน ำ �้ เงิน หมายถึงสันติภาพและ ความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับคำ�ขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community ” หรือ “ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม ” นั่นเอง ทำ�ไมเราถึงต้องรวมตัวกันเป็น AEC ด้วยก็เนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ เ ป็ น แบบ “ ปลาใหญ่ กิ น ปลาเล็ ก ” ประเทศ เล็ ก เสี ย เปรี ย บและประเทศใหญ่ ไ ด้ เ ปรี ย บจะ เห็นได้ว่า มหาอำ�นาจ คือ ประเทศใหญ่ๆ ทั้ง นั้น คือ สหรัฐ จีน รัสเซีย อินเดีย ถามว่า ประเทศเล็กจะอยูร่ อดได้อย่างไร ในการเมืองโลก ในเศรษฐกิจโลก ประเทศเล็กจะอยู่รอดได้ คือ ต้ อ งรวมตั ว กั น ถื อ เป็ น เหตุ ผ ลหลั ก ว่ า ทำ � ไม ยุ โ รปซึ่ ง มี แ ต่ ป ระเทศเล็ ก ๆ จึ ง รวมตั ว กั น เป็ น สหภาพยุ โ รป และนี่ ก็ คื อ เหตุ ผ ลได้ ว่ า ทำ � ไม ประเทศเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงต้อง มารวมตัวกันเป็นอาเซียน เพราะว่าเมื่อรวมกัน เราอยู่ประโยชน์มากแทนที่เราจะอยู่ตัวคนเดียว เราก็มีอาเซียนเป็นพวก เป็นแนวร่วมอำ�นาจการ ต่ อ รองของไทยก็ เ พิ่ ม ขึ้ น มากเป้ า หมายของ

AEC คือ ให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต ร่ ว มกั น และมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า บริ ก าร การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี โ ด ย อ า ชี พ ที่ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น ไ ด้ จั ด ทำ � ข้ อ ตกลงยอมรับร่วมกัน ให้อาชีพเหล่านี้สามารถเดิน ทางไปประกอบอาชี พ ในประเทศอาเซี ย นอื่ น ๆ ได้อย่างเสรี คือ 1.อาชีพวิศวกร (Engineering Services) 2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services) 3.อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 4.อาชีพการสำ�รวจ (Surveying Qualifications) 5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) AEC ในปี 2558 จึงเป็นโอกาสทองใน การหางานทำ�ในต่างประเทศ แต่การเปิดอาชีพ เสรี แ บบนี้ ก็ อ าจมี ข้ อ เสี ย เหมื อ นกั น ครั บ เช่ น คนไทยอาจถูกแย่งอาชีพ ปัญหาความอ่อนด้อย ทางด้านภาษาต่างประเทศ จะทำ�ให้แรงงานไทย ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ แรงงานชาติ อื่ น ได้ ซึ่ ง จะส่งผลให้ได้ตำ�แหน่งหรือค่าจ้างที่น้อยกว่าแรง งานฝีมือในระดับเดียวกัน แรงงานที่มีฝีมือจะ เกิ ด ภาวะสมองไหลไปต่ า งประเทศเนี่ อ งจาก ค่ า แรงที่ สู ง กว่ า ในประเทศ เพื่ อ นๆนั ก เรี ย น นักศึกษาจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้าน ต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษ สำ�หรับใช้ในการสื่อสาร และการทำ�งาน รวมทั้งความรู้ด้านวิชาการใน แขนงต่ า งๆ และควรให้ ค วามสนใจวางพื้ น ฐานของตนเองให้ดี มีความพร้อมที่จะหางานทำ� ภายหลั ง สำ � เร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว เพราะไม่ เ พี ย ง แต่ทำ�งานในประเทศเท่านั้น หากยังสามารถ ทำ�งานในต่างประเทศได้อีกด้วย ท้ายนี้เพื่อนๆ สามารถหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ AEC เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.thai-aec.com ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นAECจากหลายๆสื่ อ มี ทั้ ง บทสัมภาษณ์ บทความ หนังสือ กราฟสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย นายมนวิทูร มุขยานุวงศ์ รายงาน

13/12/2555 15:21


18

Education

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ไทยเรง่ ปฏิรูปการศึกษา กอ่ นตก..ขบวนอาเซียน ปัจจุบันเราสอน และให้ความรู้ แก่เด็กเต็มหลักสูตร หรือควรให้ เท่าที่เด็กพอจะรับได้ แต่ ใ นไทยเหมื อ น การศึกษาปฏิรูปไม่ออก เพราะ ประเทศไทยคิดว่า ความเท่ากัน คือความเป็นธรรม เหมือนกับ ที่ รั ฐ บาลมี ง บการศึ ก ษาให้ เ ด็ ก เท่าๆกัน เด็กจนหรือรวยก็จะได้ เท่ากัน ทำ�ให้เกิดความเหลื่อม ล้ำ�ทางการศึกษา ส่ ว นเรื่ อ งการบำ � รุ ง การศึกษา การเลือกผู้บริหาร เข้าสู่ตำ�แหน่ง ตอนนี้ระบบการ คัดเลือกจะมีแต่การเปิดให้สอบ แต่ไม่มีการคัดเลือก ทำ�ให้ผู้ที่ เก่งแต่ทฤษฎีบริหารจัดการงาน ล้มเหลว คำ�ถามสำ�หรับปัญหา นี้ก็คือ การเข้าสู่ตำ�แหน่งของ ผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ เป็น อย่างไร ปัจจุบนั มีแต่การคัดเลือก ตามนโยบาย เพราะไทยมีนโยบาย ประชานิยม เมือ่ ไหร่มรี ัฐมนตรี ใหม่ก็จะมีนโยบายใหม่ นี่คือสิ่ง ที่น่าเป็นห่วง

หลายฝ่ายยังห่วงการศึกษาไทยโตช้า ชีพ ้ ฒ ั นาก่อนไล่ไม่ทนั เพือ่ นบ้าน หนุน นร.-นศ. ตื่นตัว คาดอีก 3 ปี เสี่ยงตกงานสูง ถ้ายังมี ปริญญาใบเดียว เน้นปรับตัว เตรียมภาษา สู่การเป็นบัณฑิตอาเซียนเต็มตัว ผู้สื่อข่าว ณ เกษม มีโอกาสเข้าร่วมงาน สัมมนาคุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและ ประชาคมอาเซียน : ปัจจุบันและอนาคต ซึง่ เป็น งานสัมมนาเพือ่ หาทางออกการศึกษาไทยสูอ่ าเซียน พร้อมปรับแผนรับมือทั้งด้าน หลักสูตรการศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต กล่าวในงานว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยให้ความสนใจ กับการศึกษามากพอหรือไม่ เป็นคำ�ถามทีน่ า่ จับตามอง สิ่งแรกที่คิดว่าประเทศไทยควรทำ�คือ การพัฒนา คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ไปสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในด้านหลักสูตร ผลกระทบจากการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีอาจารย์เพียง 3 คน แต่สอน ครบทัง้ 8 กลุม่ สาระ ได้แก่ กลุม่ วิชาภาษาไทย กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุม่ วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุม่ วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา กลุม่ วิชาศิลปะ กลุ่มวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาภาษาต่าง ประเทศ ปัญหาคือกฎ-กติกา ไม่มีข้อยกเว้น ทุกโรงเรียนต้องทำ�เหมือนกันหมด ผูท้ ไ่ี ด้รบั หลักสูตร เต็มก็คืออาจารย์เองไม่ใช่เด็ก คำ�ถามที่ตามมาคือ

สนับสนุนการวิจยั (สกว.) สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงานคณะ กรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ นวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และสถาบันวิจัย ระบบสาธารณะสุ ข (สวรส.)จั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ เฉพาะด้านและกำ�หนดกรอบวิจัย เพื่อจัดสรรทุน วิจัยโดยในปี 2556 ได้กำ�หนดงบประมาณ 430 ล้านบาท ด้านผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยนโยบายปรับแผนการศึกษา รับอาเซียน ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิตมีการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริม ให้ มี นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทั้งนักศึกษาที่มาจากประเทศจีนกว่า 500 คน นักศึกษาจากบังกลาเทศ ฯลฯ และในช่วงปิดเทอม ภาคฤดู ร้ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ก็ จั ด โครงการส่ ง นักศึกษาไปเรียนรู้ต่างประเทศมาตลอด อย่าง ประเทศจีน เพราะเชื่อว่าภาษาจีน เป็นภาษา กลางที่หลายประเทศทั่วโลกยอมรับ ดร.สุวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้ง นักศึกษา และประชาชนคนไทย ยังให้ความ สำ � คั ญ กั บ การก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นน้ อ ยไป แรงผลักดันที่เป็นตัวการสำ�คัญคือการปรับสภาพ “ผมอยากฝากอาจารย์ ทุ ก ๆท ่ า น แวดล้อมไปสู่ระดับสากลให้มากที่สุด โดยอาศัย อย่าเพิง่ ไปหวังไปรอการปฏิรปู ขอให้ทา่ นทำ�หน้าที่ ความกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรมเป็ น ส่ ว นช่ ว ยใน ทีพ่ อจะทำ�ได้กอ่ น ปฏิรปู หรือไม่ปฏิรปู อย่าเพิง่ ให้ ความสำ�คัญ ขอให้ทำ�งานในวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าไป รอให้มีความพร้อม ถ้ารอ เราจะรอจนไม่ได้ลงมือ ทำ�อะไรเลย” ศ.ดร.เสริมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย        ด้าน ดร.จินตนาภา โสภณ ที่ปรึกษา ด้านการวิจยั สังคมศาสตร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ สำ�นักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช) กล่าวว่า ไทยต้องเร่งมือ ปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบ การศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง บริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มี ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น และความต้ อ งการของประเทศอั น นำ � ไปสู่ ก าร สร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ใน ทุกระดับ และสร้างความพร้อมของประเทศเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                 “ดิฉันคิดว่า การศึกษาและเศรษฐกิจไทย ต้องปฏิรูปต่อไปห้ามหยุด ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิด การปลู ก ฝั ง ระบบความคิ ด ใหม่ ซึ ่ ง ขณะนี้ ผลกระทบมากมาย จะกลายเป็ น ประเทศที ่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีโครงการ รู้ไทย รู้จีน ล้ า หลั ง ไม่ ท ั น กั บ ประชาคมอาเซี ย นแน่ น อน” รู้วัฒนธรรม ที่มีแนวความคิดมาจากสุภาษิตจีน ดร.จินตนาภา กล่าว ‘รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง’                 ดร. จินตนาภา กล่าวต่อว่า ตอนนี้สภา ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ.2558) ประเทศไทย วิจัยฯ ได้ร่วมกับ 5 หน่วยงานคือ สำ�นักงานกองทุน จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คาดว่าน่าจะเกิด การเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ เช่นตลาดแรงงาน มีการเคลื่อนไหวจำ�นวนมาก คนที่มีความสามารถ และพูดได้หลายภาษาจะมีชัยไปกว่าครึ่ง มีโอกาส ไปทำ�งานต่างประเทศมากกว่าคนที่จบปริญญา ตรีแต่ไม่เก่งภาษา “ตอนนี้ผมคิดว่าปริญญาใบเดียวอาจ ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่าง แน่นอน หากใครรูต้ วั ว่าตนเองยังไม่เก่งในด้านไหน ต้องรีบไปเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ก็ คื อ การแข่ ง ขั น อย่ า งดุ เ ดื อ ดในตลาดแรงงาน อีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งการแย่งงานจากคนในประเทศ และต่างประเทศ เราต้องกระตือรือร้น และทำ�การ บ้านให้มากกว่าเดิมก่อนจะไล่ไม่ทันประเทศเพื่อน บ้าน” ดร. สุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย ในส่วนของการเตรียมความพร้อม และการ ปรับหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการอยูร่ ว่ มกันทาง

พหุวัฒนธรรม ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้ทาง มหาวิทยาลัยทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดงาน สัมมนาเพือ่ ให้นกั ศึกษาตระหนัก ตืน่ ตัว มีความรูท้ าง ด้านประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน เมือ่ ไม่นาน มานี้ก็เชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาบรรยาย ดร.เสนี ย์ กล่ า วต่ อ ว่ า ตอนนี้ ท าง มหาวิทยาลัย แบ่งการจัดการบริหารหลักสูตร เพื ่ อ การศึ ก ษาสู ่ อ าเซี ย นเป็ น 3 ส่ ว น ดั ง นี ้ 1.การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นภาษา เช่ น เปิ ด หลั ก สู ต รภาษา เวียดนาม มลายู พม่า 2.หมวดการศึกษาทั่วไป เตรียมพัฒนาหลาย รายวิชาให้สอดคล้องกับอาเซียน เป็น AEC study เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบริบท ของการเป็นประชากรอาเซียน ซึ่งเวลาเราพูดถึง อาเซี ย น เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ เป็ น เพี ย งเรื ่ อ งหนึ ่ ง แต่ความจริงแล้วมันมีเรื่องอื่นๆด้วย ในรายวิ ช า นี ้ ก ็ จ ะสอนให้ น ั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจในมิ ต ิ ต ่ า งๆ 3.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในมิติของอาเซียน ไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียว ตอนนี้หากจะเป็นบัณฑิตของอาเซียน ในระดับ ภูมิภาค การตรงต่อเวลา ปรับตัว ภาวะผู้นำ� ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีป่ ระชาคมโลกต้องการ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ทำ�ให้เราต้องยกระดับการศึกษาขึ้นมา จึงทำ�ให้เราต้องหล่อหลอมวิชา หรือโครงการเหล่า นี้ขึ้นมา หัวใจสำ�คัญของอาเซียน คือ ทุกประเทศ ในโลกนี้ ไม่สามารถอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วได้ ต้องอาศัย เครือข่ายพันธมิตร นักศึกษาก็เช่นกัน ทุกคนต้อง ปรับตัว เพราะขณะนีเ้ อง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เริ่มมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากหลายประเทศ มากขึ้น ซึ่งนำ�มาสู่การหลั่งไหลทางวัฒนธรรม หากนักศึกษาไม่ปรับตัว ก็คงจะอยู่ในสังคมยาก เราต้ อ งเรี ย นรู ้ ท ี ่ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งเข้ า ใจ แม้ต่างชาติ ต่างภาษาก็ตาม ส่วนในเรื่องของการศึกษาไทย ที่หลาย ฝ่ายเป็นห่วง คิดว่าเป็นข้อสังเกตการณ์ทด่ี ี เชือ่ ว่าการ ศึกษาไทยยังไม่เป็นรูปธรรม เด็กไทยเรียนภาษา

อั ง กฤษมาตั ้ ง แต่ อ นุ บ าล จนถึ ง ปริ ญ ญาตรี มีหลายคนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ด้ ว ยความที่ ก ารศึ ก ษาไทยเน้ น การท่ อ งจำ � มากกว่าความเข้าใจ สังเกตจากข้อสอบกลางภาค ปลายภาค หรือข้อสอบวัดความรู้ระดับชาติก็เป็น ข้อสอบแบบปรนัย ไม่เน้นให้นักเรียน นักศึกษาฝึก คิด ฝึกเรียนรู้ หากเป็นแบบนี้ต่อไป การก้าวเข้าสู้ ประชาคมอาเซียนก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว “นักศึกษาต้องเริ่มตื่นตัวแล้ว ไม่มีเวลา เหลื อ มากพอที่ จ ะให้ ใ ช้ เ วลาไปกั บ เรื่ อ งไร้ ส าระ อย่างแรกต้องรูจ้ กั การมีวนิ ยั ในตัวเอง ตรงต่อเวลา เด็กไทยยังขาดวินัยอยู่มาก มีความรับผิดชอบ ซึง่ ถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสำ�เร็จ เราต้องพัฒนา ตัวเองให้เป็นคนมีความสามารถ ทั้งด้านภาษา ภาวการณ์เป็นผู้นำ� ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพราะ การก้าวเข้าสู่อาเซียนจะทำ�ให้มีคนหลายเชื้อชาติ หลั่งไหลเข้ามาทำ�งานในไทย และคนไทยเองก็ไป ทำ�งานต่างประเทศ หากเราไม่มีทั้งความรู้ ภาษา ความมั่นใจในตนเอง ก็น่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อ การตกงาน” ดร.เสนีย์ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวนุสรา ศรีเลิศรับสุข รายงาน

ดร.เสนี ย ์ สุ ว รรณดี รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา nakasem51.indd 18

13/12/2555 15:21


19

Education

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

มกบ.เร่งปรับหลักสูตรภาษา เข้มคุณภาพ เนน้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำ�กัด

ปรั บ หลั ก สู ต รสอนภาษาอั ง กฤษยกระดั บ คุณภาพนศ.ม.เกษมฯ แก้ปัญหาท่องจำ� เน้นฟัง พูด อา่ น เขียน สื่อสารในชีวิตประจำ�วันได้ ปูพรม พร้อมรับอาเซียนสู่ตลาดแรงงานปี 58

เมือ่ ประเทศไทยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงมีการพัฒนา ทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ ปัญหาทางด้านภาษา เหตุนี้ทำ�ให้มีการปรับหลักสูตรภาษา อังกฤษอย่างจริงจังในการรองรับเข้าตลาดแรงงานอาเซียน นำ�มาสู่การปรับหลักสูตรฝึกนศ.ม.เกษมฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพ แก้ปัญหาด้านภาษาอังกฤษอย่างตรงจุด ดร.สุวฒ ั น์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษว่า หากนักศึกษาไทยมีการ สานสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาประเทศจีน จะทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง พหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษาทั้งสองประเทศเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จึงได้ทำ�การจับคู่นักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีน สำ�หรับการพักภายในหอของ มหาวิทยาลัยเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การใช้ชวี ติ ระหว่างวัฒนธรรม เพราะความจริง นักศึกษาจีนอยากมีเพื่อนเป็นนักศึกษาไทยมากๆ เพราะอยากเก่งภาษาไทย แต่นกั ศึกษาไทยกลับอายทีจ่ ะพูดภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นภาษาสากล ภาษากลาง ในการสื่อสาร สิ่งนี้กลายเป็นการปิดกั้นด้วยตนเอง ปิดกั้นสังคมและโลกใหม่ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา ได้ ก ล่ า วถึ ง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเกษมบัณฑิตว่า เรื่องของภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้นน่าเป็นห่วง เป็นข้อสังเกตว่าการศึกษา ไทยยังไม่เป็นรูปธรรม เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาล จนถึง ปริญญาตรี มีหลายคนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยความที่นักศึกษา ไทยเน้นท่องจำ�มากกว่าความเข้าใจ สังเกตจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค หรือข้อสอบวัดความรู้ระดับชาติก็เป็นข้อสอบปรนัย ไม่เน้นให้นักเรียน นักศึกษาฝึกเรียนรู้ หากเป็นแบบนี้ต่อไป การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ น่าสนใจที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อความรู้ความก้าวหน้าใน ภาษาอังกฤษได้ ดร.จักรภัทร ดำ�ริธรรมาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาสำ�นักงาน ศึกษาวิชาทั่วไป เผยถึงการปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า เป็นนโยบายของ ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยผู้บริหารระดับสูงต้องการเพิ่มคุณภาพ ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาไทย ที่ยังอ่อนทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนในปี 2558 ซึ่งนักศึกษาส่วน ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องของการปรับหลักสูตรเพื่อเข้าอาเซียน จึงทำ�ให้เกิดปัญหา ในการเล็งเห็นถึงความสำ�คัญการเรียนภาษาอังกฤษน้อยลง ดังนั้นจึงมีการ ประชาสัมพันธ์ติดโปสเตอร์ตามบอร์ดทั่วไป และเมื่อถึงจุดนั้นเด็กจะเข้าใจ เรียนรูไ้ ปเอง โดยทางสำ�นักศึกษาวิชาทัว่ ไปและแต่ละคณะร่วมกันปรับหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้ากับคณะวิชาของตนเอง

ต่อข้อซักถามถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนภาษา อังกฤษนั้น ด้าน ดร.จักรภัทร ดำ�ริธรรมาภรณ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ณ เกษม ว่า หลักสูตรใหม่นแ้ี ตกต่างจากเดิมโดยเน้นการอ่าน การพูด การเขียน สนทนา อย่างจริงจัง เพื่อทำ�ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ หลักสูตรเก่ารายวิชาชื่อ GE.111-GE.114 อยู่ในช่วงชั้นปีที่ 2 ส่วนหลักสูตรใหม่ ปรับใช้ในปี 2555 นี้ รายวิชาชื่อ GE.100-110 เน้นในเรื่องทักษะการอ่าน พูด เขียน มากขึ้น และสนทนาสือ่ สารกับอาจารย์ตา่ งชาติ วิชาละ 3 หน่วยกิต สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง แบ่งเป็น 2 ครั้ง วันละชั่วโมงครึ่ง เพื่อลดความตึงเครียดของนักศึกษา หากมีข้อบกพร่องหรือต้องการเพิ่มคุณภาพการสอน ก็จะมีการปรับเปลี่ยน หลักสูตรให้ดขี น้ึ ไปเรือ่ ยๆจนกว่านักศึกษาจะสามารถทีจ่ ะเข้าใจภาษาอังกฤษ ได้มากกว่าเดิม “กระบวนการเรียนการสอนจะมีการจัดระดับความสามารถทาง ด้านภาษาในแต่ละระดับ ผู้ได้เกรด A จะถูกบังคับให้ลง Section เดียวกัน โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนโดยตรง เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นขององค์ ความรู้ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ได้อย่างถูกต้อง ส่วนผู้ที่เกรด B และเกรด C หรือต่ำ�ว่านั้น จะจัดในอีกระดับหนึ่ง เพื่อการปรับความรู้ทางด้านภาษาได้ อย่างเหมาะสม ทุกต้นชั่วโมงอาจารย์จะมีการสื่อสารภาษาอังกฤษโต้ตอบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจกับการเรียนทุกครั้ง และเน้นในเรื่อง ของคำ�ศัพท์ จัดกิจกรรม เขียนคำ�ศัพท์ เขียนประโยคและหัดฟัง เป็นการขจัด ปัญหาภาษาอังกฤษในอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ ในขณะนีผ่ ลของการนำ�หลักสูตร ใหม่ไปใช้นั้นประสบความสำ�เร็จพอสมควร สำ�หรับผู้ที่ได้เกรด D หรือ F ลดลงเหลือ 10% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น” ดร.จักรภัทร ดำ�ริธรรมาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย ในส่วนของความคิดเห็นของนักศึกษา นางสาววนิดา หวังเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปศาสตร์ เล่าถึงความคิดเห็นกับการเรียนภาษา อังกฤษของมหาวิทยาลัยไว้ว่า โดยส่วนตัวยังไม่เข้าใจว่าหลักสูตรภาษา อังกฤษที่ปรับเพื่อรองรับอาเซียนนั้นมีความสำ�คัญอย่างไร เพราะไม่มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่สำ�หรับการปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในปี 2555 นี้ เหมาะสมกับการเรียนมาก เป็นการปูพื้นฐานการสนทนาได้ อย่างลึกซึง้ ขึน้ สามารถนำ�ไปใช้พดู ในชีวติ ประจำ�วันได้ ในการโต้ตอบหรือ ซักถามต่างๆ กับชาวต่างชาติได้ดี ส่วนความเหมาะสมสำ�หรับบุคลากรบาง ท่านยังไม่ชำ�นาญในการสอนเท่าไร อาจเป็นเพราะอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งเรียน จบ โดยรวมคิดว่าการปรับเปลี่ยนสามารถนำ�ไปแข่งขันเพื่อเข้างานกับตลาด แรงงานอาเซียนในอนาคตได้ นางสาวนารถวลี กอกุ้ย รายงาน

มกบ. ถอดประสบการณน ์ ้ำ�ท่วมสบู่ ทเรียน ผุดโครงการ พัฒนานักศึกษา หวังผนึกแนน ่ จิตใจ ชว่ ยเหลือสังคม

แม้ ป ระเทศไทยจะผ่ า นวิ ก ฤตการณ์ น้ำ � ท่วมอย่างใหญ่หลวงมาแล้วในปีพ.ศ.2554 แต่ก็ ไม่มใี ครคาดเดาอนาคตได้ ว่ามันจะเกิดขึน้ อีกเมือ่ ไหร่ นักวิชาการหลายหน่วยงาน ออกมาคาดการณ์ว่าจะ เกิดอุทกภัยขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2561 คนไทยจึงต้องมา ร่วมผนึกกำ�ลังแก้ไข ป้องกัน รวมถึงสร้างเกาะของจิตใจ

nakasem51.indd 19

ให้แข็งแกร่ง หลายหน่วยงานออกมารณรงค์การ เตรียมรับมือกับน้ำ�ท่วมอย่างต่อเนื่อง ในโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้หลายคนไม่มั่นใจกับข้อมูลที่ได้รับ เพราะสื่อ อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่รวดเร็ว ทำ�ให้เกิดความผิดพลาด ของข้อมูลได้ง่าย ทั้งนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต จึงมีแนวความคิดว่า จากเหตุการณ์ น้ำ�ท่วมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทย ต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทั้งการ สูญเสียทรัพยากรการเกษตร ทรัพย์สิน เงินทอง และโอกาสในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี มี สุ ข ไปอย่ า ง มากมาย ปรากฎการณ์วิกฤตน้ำ�ท่วมดังกล่าวนั้น ทำ�ให้พบเห็นเชิงประจักษ์ว่า ประชาชนคนไทยจำ�เป็น ต้องสร้างพลังความเข้มแข็งที่นำ�ไปสู่การรู้จักดำ�เนิน ชีวติ อยูร่ ว่ มกันให้เกิดความมัน่ คง ปลอดภัย และเป็นสุข แก่กันทั้งปวง เช่น การรู้จักแบ่งปัน การเอื้ออารีต่อกัน การมีไมตรีจิตต่อกัน รวมถึงความสามัคคีต่อกัน ม.เกษมจึ ง มุ ่ ง เน้ น ให้ น ศ.เรี ย นรู ้ บ ทเรี ย นน้ ำ � ท่ ว ม และป้องกันตัวเองจากอุทกภัยเบือ้ งต้น โดยจัดโครงการ ซึง่ เนือ้ หาเกีย่ วเนือ่ งกับปรัชญา คุณธรรม คุณประโยชน์ โ ด ย อ ธิ ก า ร บ ดี ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ถ อ ด ประสบการณ์ น้ำ � ท่ ว มสู่ บ ทเรี ย นไว้ ใ นคู่ มื อ พั ฒ นา นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่า ม.เกษมบัณฑิต

TK park

ตระหนั ก ถึ ง การสร้ า งพลั ง ความเข้ ม แข็ ง ดั ง กล่ า ว จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ มี ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น รู้ จ า ก ประสบการณ์อุทกภัยในประเทศไทย สู่การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมให้ผนึกแน่นในจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่เป็นนักศึกษาของ ม.เกษม บัณฑิต เกิดความรู้สึกเป็นผู้มีความเอาใจใส่อยู่ใน ตนเสมือนวิถีชีวิตประจำ�วัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นคน ดีของสังคม และมีความตระหนักรู้ที่นำ�ไปเป็นพลัง สามั ค คี สู่ ก ารพั ฒ นาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและความ มั่นคงของชาติในระยะยาวต่อไป เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ดร.วัลลภ ได้มอบหมายให้ คณาจารย์ จ ากทุ ก หลั ก สู ต รสำ � นั ก และคณะวิ ช า ร่ ว มกั บ ศู น ย์ พั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นการสอน ม.เกษมบัณฑิต ระดมความคิดและปรึกษาหารือ แนวทางการถอดบทเรียนรู้ โดยใช้แนวทางศาสตร์ ความรู้ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช าของแต่ ล ะองค์ ค วามรู้ ข อง หลักสูตร และคณะวิชาที่มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์อุทกภัย รศ.ดร.รัญจวน คำ�วชิรพิทกั ษ์ ผูอ้ �ำ นวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พูดถึงคู่มือดัง กล่าวว่า ม.เกษมบัณฑิตมีโครงการถอดประสบการณ์ น�ำ้ ท่วมสูบ่ ทเรียน โดยจัดทำ�เป็นกิจกรรมจาก 12 คณะ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นให้นักศึกษาใช้เทคนิคการคิด

การเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ให้เด็กเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดความคิดที่ สร้างสรรค์เกิดจินตนาการทีไ่ ม่รจู้ บ TK park มุง่ ส่ง เสริมให้เด็กและเยาวชนนัน้ มีนสิ ยั ทีร่ กั ในการเรียนรู้ รั ก ที ่ จ ะอ่ า น รั ก ที ่ จ ะคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ภายใต้ ก ารเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบของห้อง สมุดมีชีวิตที่ได้แยกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดไอที สำ�หรับผู้ที่อยากจะ ค้นคว้าเสริมทักษะด้านไอที ห้องสมุดเด็กที่มีสื่อ การเรี ย นรู้ สำ � หรั บ เด็ ก ทั้ ง ด้ า นสาระและความ เพลิดเพลิน ห้องสมุดดนตรีสำ�หรับผู้มีใจรักด้าน ดนตรีในทั่วทุกมุมโลก หรือจะเป็นห้องเงียบที่มี ไว้สำ�หรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการอ่าน และการ สืบค้นหนังสืออ้างอิงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ TK park ยังมีพื้นที่สำ�หรับการปฏิบัติ งานหรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิเช่น ลานสาน ฝัน เวทีเปิดสำ�หรับเยาวชน ในการแสดงออกทาง ความคิดและพลังสรรค์สร้าง หรือจะเป็นห้องฉาย ภาพยนตร์ หนังสั้น แอนิเมชั่น ทั้งจากผู้กำ�กับชาว ไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ TK park ยังมุง่ เน้นให้เด็กไทยที่ อาศัยอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาส เข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆได้ อ ย่ า งเสมอภาคด้ ว ย TK park จึงได้พัฒนา TK App แอพพลิเคชั่นที่ รวบรวมการเรี ย นรู้ ทั้ ง สาระและความบั น เทิ ง ผ่านสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสอดคล้องกับ เทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้า และพฤติกรรมการเรียนรูข้ อง เยาวชนปัจจุบนั และนี่คือแหล่งความรู้ที่น่าสนใจในอีก รูปแบบหนึ่ง ที่อยากให้ทุกท่านนั้นได้สัมผัสการ เรียนรู้ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ทันสมัยด้วยกับ การแสวงหาความรูท้ ไ่ี ม่มวี นั สิน้ สุดภายใน TK park หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ

M l l M . รายงาน

วิเคราะห์วงล้ออนาคตมาเชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้ อุทกภัย ให้นกั ศึกษาเกิดความตระหนักรูส้ ถานการณ์ นำ�้ ท่วมที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของความเห็น อกเห็นใจต่อบุคคลชุมชน และสังคม และจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาระดมความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการดูแลบ้านหลัง น้�ำ ท่วม ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปญ ั หา บรรเทาความเสียหายจากอันตราย ทัง้ ด้านร่างกายและ ทรัพย์สนิ ให้ประชาชนทีป่ ระสบเหตุการณ์น�ำ้ ท่วม “ขณะนี้ กิ จ กรรมการถอดประสบการณ์ น้ำ�ท่วมสู่บทเรียน ได้นำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในชั้นเรียนแล้ว การที่มหาวิทยาลัยมีโครงการ ถอดประสบการณ์น้ำ�ท่วมสู่บทเรียน เป็นโครงการที่ สามารถนำ�เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาพัฒนา นักศึกษา รวมถึงยังสอดคล้องกับปรัชญาและปณิธาน ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณค่า คุณธรรม และคุณ ประโยชน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งเมื่อได้เห็น นักศึกษาเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสังคม นับว่าเป็น ภาพประทับใจ เพราะมหาวิทยาลัยต้องเป็นมากกว่า สถานศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตให้ก้าวสู่โลกกว้างบนพื้น แห่ ง ความรู ้ และความรั บ ผิ ด ชอบแก่ ส ั ง คม” รศ.ดร. รัญจวน กล่าวทิ้งท้าย ปลายสายรุ้ง รายงาน

13/12/2555 15:22


20

Travel

พากิ น ของอร อ ย ่ อร่อย สบายกระเป๋า ณ สัมมากร หมู่ บ้ า นสั ม มากร แถวรามคำ � แหง 112 มีร้านอาหารที่อร่อยถึง 5 ร้านด้วยกัน วันนี้ จึงมีโอกาสพาผู้อ่านมาเยี่ยมเยือนร้านเหล่านี้ 1.ร้านก๋วยเตีย๋ วจับ๊ ญวน ถนน เมน A อยู่ ต รงข้ า มกั บ ร้ า นผั ด ปู ร่ ว มมิ ต รของหมู่ บ้ า น สัมมากร ตั้งแต่ 6.00-12.00น. เป็นร้านอาหาร ญวนยอดนิ ย มของทุ ก คนที่ ผ่ า นไปมา ก๋ ว ยจั๊ บ ญวนที่ มี เ ส้ น ที่ เ หนี ย วนุ่ ม น้ำ � ซุ ป หวานตามมา ด้วยไข่กระทะที่หอมเนยและเครื่องเคียงขนมปัง ตอปิโดอีกหนึ่งชิ้น อิ่มและอร่อยด้วยบรรยากาศ ที่เย็นสบาย คนขายมีความเป็นกันเอง ราคาก็ เป็นกันเอง 2.ร้านครัวยินดี เป็นห้องอาหารเล็กๆ ที่ไม่ใหญ่มาก อยู่ ถนน เมน A จากปากซอยตรง เข้ามาประมาณ 200 ม. ตรงข้ามสโมสรสัมมา กร อาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ สเต็กครัวยินดี ขนมปัง กระเทียม ซุบข้น ข้าวโพด สเต็กที่นี่ ได้ขึ้นชื่อว่าย อดนิยม เพราะสเต็กเป็นเนื้อที่เปื่อยนุ่มราดด้วย น�ำ้ สต๊อกเห็ด เคียงข้างด้วย มันฝรัง่ ทอด ผักโขม ผัดเนย แครอทต้ม หัวไชเท้าต้ม ตามมาด้วยสลัด ผักแก้เลีย่ น จะได้รสชาติทอ่ี ร่อยไม่รลู้ มื เปิดบริการ ตัง้ แต่ 10.00น. -23.00น. ราคาก็ไม่แพงมากด้วย 3.ร้ า นอาหารแฮมเบอร์ เ กอร์ AMP เปลี่ยนเป็น สไตส์ อเมริกัน ตกแต่งเป็นแบบสไตส์ คาวบอยเก่าๆเข้ากับบรรยากาศของเบอร์เกอร์ หน้าต่างๆ กับเบียร์เย็นๆสักแก้วใกล้ร้านอาหาร ครัวยินดี ประมาณ 200 ม. ตรงข้ามกับสโมสร สัมมากรเป็นร้านอาหารที่มีร้านอาหารให้เลือกรับ ประทานอยู่หลายรายการ แฮมเบอร์เกอร์ไส้ต่างๆ ที่คุณจะสัมผัสได้ทุกรสชาติ เช่น เบอร์เกอร์ไส้เนื้อ วั ว ซึ่ ง ปรุ ง และบดเนื้ อ ด้ ว ยตั ว เอง ชี ส ใส่ เ บคอน อร่อยได้ตามต้องการ ที่นี่มีลูกค้าฝรั่งถึง 66% หรือ ถ้าคุณไม่อยากกินที่ร้านสามารถสั่ง Dlivery ให้ มาส่งที่บ้านได้ โดยเสียค่าส่ง 20 บาทเท่านั้น ร้านนี้เปิดบริการตั้งแต่ 17.00-02.00น. (หยุดวัน อาทิตย์) 4.Mister Coffee & Tea ร้านกาแฟเล็กๆ จากปากซอยมาประมาณ 200 เมตร เมน A ของ หมู่บ้านสัมมากร หน้าห้องเทสโก้โลตัส เป็นร้าน กาแฟแบบ Open Air ถ้าคุณมาลองสัมผัสและ ได้มาดื่มชิมกาแฟร้านนี้แล้ว แก้วต่อไปคุณต้อง มาซื้ออีกเป็นแน่ ร้านกาแฟ Mister Coffee จึง เป็นที่นิยมของคอกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่น หรือคนแก่ ก็มาสั่งกาแฟร้านนี้ ยังมีกาแฟร้านนี้ ขายได้เดือนละแสนกว่าบาท เป็นยอดขายทีแ่ สดง ให้เห็นว่าร้านกาแฟร้านนีม้ คี วามอร่อย กลมกล่อม และเป็นทีถ่ กู ใจของทุกคน เช่น เอสเปรสโซ่ มอค ค่า คาปูชิโน่ และอีกมาก ไม่ว่าจะดื่มกาแฟ ร้อน หรือเย็น ก็สามารถสั่งดื่มได้ เปิดตั้งแต่ 6.00 น.18.00 น. 5 . ร้ า น ก๋ ว ย เ ตี ๋ ย ว เ รื อ อ ยุ ธ ย า (คุ ณ แมว)เป็ น ร้ า น ที ่ อ ยู ่ ใ น ตึ ก แ ถ ว เ ล็ ก ๆ เมนA จากปากทางประมาณ 200 ม. ตรงข้ามห้าง Tesco Lotus สัมมากร เปิดตั้งแต่ 7.00-16.00น. สุดยอดนิยมคือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ตก ที่ทุกคนต้องสั่ง กันหลายชาม กินกับแคบหมูกรอบๆ ถั่วงอกดิบ ใบโหระพา จะได้รสชาติที่อร่อยโดยไม่ต้องปรุง อีก ราคาเพียง 15 บาทต่อชามเท่านั้น ต้องมา ก่อน 11.00 น. มิเช่นนั้นคุณจะนั่งคอยนานจน กินแคบหมูหมดก่อนหลายถุงแน่นอน ใครจะรู้ว่า “ สัมมากร” ก็มรี า้ นอาหาร อร่อยๆ สะอาดๆ แถมราคายังคุ้มค่า กับเงินที่ เสียไป สำ�หรับผู้ที่สนใจก็สามารถแวะไปลิ้มลอง กันได้นะคะ น.ส.นัฐพร มูลโคตร รายงาน

nakasem51.indd 20

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ตะลอนไรส่ ม้ “ธนาธร”

สัมผัสความงดงามสุดแสนประทับใจ กระแสความยอดฮิตของละครธรณีนน่ี ใ้ี ครครองทีผ่ า่ นมานับว่าใครไม่ดเู รียกว่าเชยก็วา่ ได้เพราะว่า ดีกรีนกั แสดงคูพ่ ระนางทีแ่ รงเป็นพลุแตกอย่าง ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ และสาวญาญ่าผูเ้ ขียนสงสัยว่าสถานทีถ่ า่ ยทำ� คือทีไ่ หนนอกจากจะมีความสวยงามจากผลส้มนับหมืน่ ต้นแล้ว ยังรูส้ กึ ถึงบรรยากาศทีส่ ดชืน่ จะเป็นทีไ่ หนไม่ ได้นอกจาก “สวนส้มธนาธร”นัน้ เอง ระยะทางทีจ่ ะไปสวนส้มธนาธรใช่วา่ จะไปได้งา่ ยๆเพราะระยะทางจาก ดอยอ่างขางถึงสวนส้มนัน้ ประมาณ54กิโลเมตรเลยก็วา่ ได้ สวนส้มธนาธร ฟังจากชือ่ หลายคนคงคิดว่าก็คงไม่ตา่ งจากไร่สม้ อืน่ ๆในประเทศไทย ปลู ก ส้ ม เหมื อ นๆกั น ส้มก็พนั ธุเ์ ดียวกัน ความคิดของผูเ้ ขียนก็ไม่ตา่ งกัน แต่กไ็ ด้เปลีย่ นความคิดใหม่เนือ่ งจากได้ ไปสัมผัสมาแล้วพบว่า สวนส้มธนาธรเป็นสวนส้มทีโ่ ดดเด่นอย่างมากไม่วา่ จะเป็นด้านความสวยงามของ ธรรมชาติทผ่ี สมผสานกับสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มาได้อย่างลงตัว และต้องขอยอมรับเลยครับว่าเป็นไร่ทส่ี ะอาด ตัง้ แต่หน้าประตูจนถึงส่วนในของไรส้มครับ สวนส้มธนาธรแห่งนีต้ ง้ั อยูใ่ น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นต้นกำ�เนิด ของส้มสายน้ำ�ผึ้งเป็นส้มสายพันธุ์ดีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องรสชาติ และที่นี้มีส้มอยู่หลากหลายชนิดไม่ ว่าจะเป็น ส้มมีลาภ , โอเชี่ยนฮันนี่ , ผิวทอง และอืน่ ๆ อีกมากทีค่ ณ ุ จะได้ลม้ิ รสทีน่ ่ี ความสวยงามของผลส้ม ตอนทีส่ กุ สีสม้ จะสดสวยโดดเด่นสลับกับใบสีเขียวเข้ม มีดอกไม้นานาพันธุท์ เ่ี สริมระหว่างต้น ทำ�ให้ไร่สม้ แห่งนี้ สวยงามน่าเทีย่ วจนเป็นทีๆ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมความสวยงาม ช่วงที่ผลส้มจะสุกมีรสชาติน่ากินอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคมจนไปถึงปลายเดือนเมษายน ผลส้มจะมีสีส้มสดใสน่ารับประทานพร้อมรสชาติอันหอมหวานที่ใครๆ ก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าสุดยอด จึงเป็นที่รู้จักในช่วงพริบตาเดียว และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง มาเชียงใหม่ สวนส้มธนาธรเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินสัมผัสธรรมชาติได้ 2 แห่งคือ “สวนส้มธนาธร 2 (บ้านลาน) และ สวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน)” ที่สวนส้มธนาธร 2 แห่งนี้ปลูกส้มได้มากกว่า 20 สายพันธุ์ บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ มีบริการ “รถ เรือ” ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวในราคาเพียง 30 บาทต่อคน เปิดให้เที่ยวชมก็ต้องมีกฎครับ ห้ามเด็ดผล ส้มเป็นอันขาด ถ้าถูกจับได้จะโดนปรับลูกละ 500 บาท ใครที่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวก็อย่าลืมเตือน นะครับ ไม่งั้นกระเป๋าท่านอาจบางลงอย่างเห็นได้ชัด ที่สวนส้มแห่งนี้มีร้านขายผลิตพันธุ์ของทางสวน ส้มธนาธรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น น้ำ�ส้มคั้นสดๆ สดจริงๆ ครับ คั้นกันให้เห็นบรรจุใส่ขวดพลาสติกกันเลย สวนส้มแห่งนี้ยังมีที่พักให้แก่นักเดินทางได้พักแรมกัน เป็นบ้านทรงมองโกลหลังเล็กๆไม่

ใหญ่จนเกินไป วิวทิวทัศน์ที่เห็นได้ชัดคือ ลำ�ธาร ที่อยู่ข้างๆ บ้านมองโกล และภูเขาสีเขียวที่ดูเข้า กับไร่ส้มเป็นอย่างมาก ขากลับก็มีพนักงานมา ต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นกันเองมาคอย ดูแลเรา จนเราก้าวเท้าขึ้นรถกันเลยครับ เห็น อย่างนี้แล้วขอบอกเลยว่า งานนี้ไม่ไปไม่ได้แล้ว ยิ่งหน้าหนาวบรรยากาศยิ่งดี ได้ทั้งความรู้ แล้ว อีกมากที่หาได้จากสวนส้มธนาธรแห่งนี้ แล้วคุณ จะจดจำ�ไปอีกนาน นายเจษฎา คูณอเนกสิน รายงาน

ตามรอยพุทธศิลป์ เยือนถิ่นเมือง โบราณ 4 เส้นทางวัฒนธรรม กองเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ สำ � นักบริหารกลางกรมศิลปากรได้จัดโครงการ สื่อมวลชนสัญจรที่มีชื่อว่า “สู่เส้นทางวัฒนธรรม ชมความงามพุทธศิลป์ เยือนถิ่นเมืองโบราณ” ณ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี และชัยนาท ขึ้นเมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่าน มาซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ส่ือมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการอนุรกั ษ์สร้างความ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ ประชาชนได้รบั ทราบ รวมทัง้ รับทราบถึงการดำ�เนิน การในการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานและโบราณ วัตถุตา่ งๆ ทีส่ �ำ คัญเราจะพบกับมรดกทีส่ �ำ คัญทาง วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาทีร่ งุ่ เรืองในอดีต ส ถ า น ที่ ค รั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ วั ด ป่ า โ ม ก วรมหาวิ ห ารจั ง หวั ด อ่ า งทองที่ มี พ ระพุ ท ธ ไสยาสน์ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ และปู น ปั้ น ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย และอยุ ธ ยาตอนต้ น ที่ เ ก่ า แก่ วั ด ขุ น อิ น ทประมู ล จังหวัดอ่างทองที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีความยาวกว่า 50 เมตร ซึ่งในขณะนี้กำ�ลังได้ รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมวัด พระนอนจักร์สีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งคาดว่าสร้าง ก่อนสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธไสยาสน์ ที่วิจิตรงดงามพระรัศมี มีเสารองรับวัดอุโปสถา รามจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ำ � สะแกกรั ง ภายในวิ ห ารและอุ โ บสถมี จิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ บอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติ น อ ก จ า ก วั ด เ ก่ า แ ก่ แ ล้ ว ยั ง มี พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อ ิ น ทร์ บ ุ ร ี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บ ุ ร ี ซึ ่ ง เป็ น ที ่ ร วบรวมโบราณวั ต ถุ ต ่ า งๆ เช่ น ธรรมจั ก รสมั ย ทวาราวดี เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา จากเตาแม่ น้ำ � น้ อ ยพระพุ ท ธรู ป จากแหล่ ง โบราณคดี บ้ า นคู เ มื อ งตาลปั ต รพั ด ยศต่ า งๆ ของพระสงฆ์ แ ละพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ชั ย นาทมุ น ี จั ง หวั ด ชั ย นาทเป็ น ที ่ เ ก็ บ รั ก ษา พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ช ั ย ศิ ล ปะล้ า นนา ซึ่งมี อยู่ เ พี ย งองค์ เ ดี ย วนอกจากนั้ น จั ด แสดงพระ เครื่องพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่อง ใช้ในการเกษตรในสมัยอดีต

ทั้ ง นี้ เ ราจะเห็ น ว่ า วั ด หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ จ ะอยู่ ใ นเขตเมื อ ง เป็นส่วนมาก ซึ่งจะมีความใกล้ชิดต่อชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะในแง่ของการเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือเป็นที่ปลูกฝังให้ชุมชนได้ระลึกถึงที่มาและความสำ�คัญของ โบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ คุ ณ กาญจนา สากระแสร์ หั ว หน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ อิ น ทร์ บุ รี จังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่าเด็กแถวนี้เขาก็จะมาวิ่งเล่นเขาก็จะซึมซับวัฒนธรรม และ ในวิ ช าเรี ย นก็ จ ะมี วิ ช าท้ อ งถิ่ น ของเราที่ จ ะปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ๆ ในชุ ม ชนรู้ จั ก ความ เป็นมาและหวงแหนต่อสถานที่หรือสิ่งที่เป็นอยู่ และก็จะมีโครงการพิพิธภัณฑ์ วันอาทิตย์ที่จะเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาเล่าเรื่องราวของชุมชนให้ฟัง เห็นได้ว่าโบราณสถานต่างๆนั้นอยู่คู่ชุมชนมาเป็นเวลานาน เข้าใจและ เรียนรู้ที่จะอยู่และก้าวไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ชาติและลูกหลานสืบไป นักบุญแห่งพงไพร รายงาน

ภาพติดผนัง วัดมหาธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

13/12/2555 15:22


Travel

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

บทลงโทษ คนบาป ทารุณกรรมสัตว์

ปชช. ร้องสิทธิคุ้มครองสัตว์ ล่ารายชื่อเสนอร่างพรบ. ป้องกันทารุณสัตว์ ฉบับประชาชน หวังเพิ่มโทษเอาผิดคนใจบาป และลดปัญหาหมาแมวจรจัด อยากฝากบอกถึงผู้ที่กำ�ลังคิดเลี้ยงสัตว์ว่า ถ้าไม่พร้อมจะเลี้ยงก็ อย่าซื้อ นอกจากจะเป็นภาระแก่ตัวเอง คนอื่นๆ ยังต้องเดือดร้อน อีกด้วย ด้านผู้เลี้ยงสุนัข นายกฤตยชญ์ ตระกูลวรานนท์ นศ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์สาขาสารสนเทศ ศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้ที่จะเลี้ยงสัตว์ควรคำ�นึงถึงภาระในการ เลี้ยงดู มีความเอาใจใส่ ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย แล้วสัตว์เลี้ยงก็ เข้าทำ�ร้ายบุตรหลานของคนข้าง เคียงหรือส่งเสียงรบกวน จากปัญหาที่ผ่านมาทำ�ให้กลุ่มคนรักสัตว์ออกมาเรียก ร้องสิทธิคุ้มครองสัตว์และลงโทษผู้ที่กระทำ�ความผิดโดยล่าราย ชื่อเสนอ ร่าง พรบ. ป้องกันทารุณสัตว์ฉบับประชาชน ล่าสุดสภาผู้แทนฯ ลงมติรับหลักการกฎหมาย ฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นชอบ พร้อมเดินหน้าอภิปรายเป็นรายมาตรา เผยสาระ สำ�คัญ มีข้อห้ามทิ้งสัตว์ให้พ้นจากความดูแล พร้อมเพิ่มบทลงโทษ กรณีทารุณสัตว์และขยายขอบเขตความหมายของคำ�ว่า “การทารุณกรรม” โดยระบุความหมายอย่างชัดเจน ดังนี้ “การทารุณกรรม” คือการกระทำ�หรืองดเว้นการกระทำ� ใดๆที่ทำ�ให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ทุพพลภาพ หรื อ อาจมี ผ ลให้ สั ต ว์ นั้ น ตายและยั ง มี ก ารเพิ่ ม บทลงโทษ แก่ ผู้ กระทำ�ความผิด ดังนี้กำ�หนดให้การกระทำ�อันเป็นการทารุณกรรม สัตว์ มีความผิดมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ห้ามเจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือทำ�การใดให้สัตว์ พ้นจากความดูแลของตน เว้นแต่มอบให้คนอื่น ที่ประสงค์จะดูแล แทน ผู้ใดฝ่าฝืน ละทิ้งสัตว์ มีโทษปรับ สองหมื่นบาท ในส่วนของผู้ที่ทำ�งานด้านกฎหมาย นางชุติมา ขาวสิทธิวงษ์ ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัว ฝ่ายประ ชาสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าที่ประเทศไทย ประสบปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเยอะกว่าประเทศอื่น เพราะไทย ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมในเรื่องจำ�กัดจำ�นวนสัตว์เลี้ยงที่บุคคล สามารถครอบครองอีกทั้งมองว่าแนวโน้มหลังจากประกาศใช้ พรบ.ป้องกันทารุณสัตว์ จะช่วยลดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้ แต่ต้องผ่านการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ให้คนรับรู้บทลงโทษ เพื่อลดการก่อปัญหา ในมุมมองของผู้เขียน มองว่า คนที่เลี้ยงสัตว์ ควรคำ�นึง ถึงภาระค่ าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตลอดการเลี้ยงดูอีกทั้งต้อง เข้ า ใจลั ก ษณะนิ สั ย และสั ญ ชาตญาณตามธรรมชาติ ข องสั ต ว์ แต่ละชนิด และหวังว่า พรบ. ป้องกันทารุณสัตว์ฉบับประชาชน จะช่วยแก้ไขปัญหาทารุณกรรมสัตว์ ให้หมดไปจากสังคมได้

ปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองสัตว์ มีเพียงกฎหมายอาญา มาตรา 381 ที่ว่า ผู้ใดกระทำ�การทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดย ให้ได้รับทุกข์เวทนาอันไม่จำ�เป็น ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่ง เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับจะเห็นได้ ว่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์ยังมีช่องโหว่อยู่มาก นอกจาก จะมีบท ลงโทษน้อยเพียง จำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท ความชัดเจนว่ากรณีไหนคือ “กระทำ�การทารุณ” ก็ยัง ไม่แน่ชัด อย่างเช่นกรณี “หนุ่มเหี้ยม! ฆ่าหมาเพื่อนบ้าน แล่เป็นชิ้นทำ�เนื้อแดด เดียว”สุดโหดเหี้ยม หนุ่มใหญ่ใช้ขนมหลอกล่อหมาเพื่อนบ้าน ใช้ ค้อนทุบจนตาย ก่อนนำ�มาชำ�แหละทำ�เนื้อแดดเดียวเจ้าของสุด ช็อกเจอหัวหมาตัวเอง แจ้งตำ�รวจดำ�เนินคดี สารภาพทำ�จริงเอาไป แก้มเหล้า โดนแค่ข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่น จาก นสพ. ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2555 อีกกรณีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือ “เด้ง ตร. จราจร ฟันหมาตายทารุณขาขาด-เย็บหัว 50 เข็ม สุนัขดวงซวย ถูก “ดาบตำ�รวจ” ฟันขาขาด หน้าเหวอะ สิ้มลม”จากข่าว แม้ จะเป็นการกระทำ�ที่ทำ�ให้สุนัขบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตด้วยวิธีโหดร้าย ทารุณเจ้าหน้าที่ตร.กลับได้รับโทษ เพียงสั่งย้ายให้มาช่วยราชการ ที่บก.จร. เนื่องจากการกระทำ�ดังกล่าวผิดหลักจริยธรรมของการ เป็นตำ�รวจและให้จ่ายค่าปรับอัตราโทษสูงสุด ในข้อหาทารุณกรรม สัตว์ให้ได้รับบาดเจ็บ ฆ่าสัตว์พร้อมทั้งให้ชดใช้ ค่ารักษาพยาบาลที่ นำ�สุนัขไปรักษาจาก นสพ. ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555 นอกจากนี้ เ จ้ า ของที่ ช อบเอาสั ต ว์ ไ ปปล่ อ ยตามที่ สาธารณะต่างๆ เป็นการสร้างภาระให้กับสังคม ก็ยังไม่มีความ ผิดในทางกฎหมาย ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุนัขและ แมวจรจัด ซึ่ง นายวัชระพล ต้นสกุลอารี นักศึกษา ม.เกษมบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ณ น.ส.ชนนิกานต์ อรสุทธิกุล รายงาน เกษม ว่า สุนัขจรจัดมักอุจจาระไม่เป็นที่ ซ้ำ�ยังขับถ่ายหน้าบ้าน ที่ สำ�คัญสัตว์พวกนี้ไม่ได้รับการดูแล อาจมีโรคติดต่อกับคนได้ และ

ช้ อ ปเพลิ น เดิ น ชิ ล ล ์

ตลาดนัดรถไฟสวรรค์ของนักจับจ่ายยามค่ำ�คืน พื้นที่ของ ตลาดไม่ได้ตั้งอยู่ที่สวนรถไฟ แต่อยู่ ณ สุสานรถไฟเก่า ที่แต่เดิมนั้น เป็นพื้นที่เก็บรางรถไฟของการทางรถไฟซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับองค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร หรือที่เรียกกันว่า อตก. ต่อมานายไพโรจน์ ร้อยแก้ว เจ้าของร้านขายของเก่าชื่อดัง ได้เป็นผู้บุกเบิกโกดังเก่าของสุสานรถไฟแห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของ คนรักของเก่า ของโบราณสไตล์คลาสสิค ของมือสอง และของสะสมที่ หาดูได้ยาก และในเวลาไม่นานตลาดแห่งนี้เกิดการวมตัวของคนรัก ของเก่า ที่ตั้งเป็นชมรมต่างๆ ทำ�ให้นายไพโรจน์ ใช้วิธีการต่อยอด โดย ประกาศว่า ถ้าหากมีของเก่าให้เอามาขายที่นี่ เป็นกลยุทธ์ในการขาย เพื่อเป็นที่รู้จักของผู้คนในอนาคตข้างหน้า ถึงแม้ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณนี้จะตั้งขึ้นได้ไม่นาน แต่ทุกร้าน ล้วนแล้ว แต่เป็นตัวจริงในเรื่องของเก่าทั้งสิ้น เพราะบางร้านย้ายมา จากชุนชมของเก่าริมถนนกำ�แพงเพชร 2 ซึ่งเซียนของเก่าต่างรู้จักกัน เป็นอย่างดี บรรยากาศในการเดิ น ช้ อ ปปิ้ ง จะรู้ สึ ก ถึ ง สมั ย โบราณยุ ค ก่อนๆ ตลอดทางทีเ่ ดิน เพราะทีน่ ห่ี อ้ มล้อมด้วยอาคารเก่าและขบวน รถไฟเก่า ที่จะทำ�ให้เราได้เพลิดเพลิน สุดประทับใจ แหล่งรวม เฟอร์นิเจอร์ ของสะสมโบราณ เสื้อผ้าแนววินเทจ ของฝากสุดชิค และ อาหารอร่อยๆ กับบรรยากาศเก๋ๆ ของขบวนโบกี้รถไฟ ที่ตลาดนัดรถไฟจะแบ่งออกเป็น สาม โซนคือโซนด้านนอก จะเป็นที่เปิดท้ายขายของ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง รวมทั้งของสะสม ของโบราณ รถโบราณ จักรยานโบราณ เสื้อผ้าแฟชั่น ต้นไม้ ฯลฯ ส่วนโซนด้านใน ทางด้านขวาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือ โกดัง 3 ซึ่งเปิดใหม่ได้ไม่นาน ที่เอาใจขาช้อปหัวใจคลาสสิค ทั้งหลายไปเต็มๆ ส่วนมากจะรวมเฟอร์นิเจอร์วินเทจ (Vintage) เรทโทร งานยุโรป อะไหล่รถ งานแฮนด์เมด เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าไว้

nakasem51.indd 21

21

เตือนภัยขาช้อปตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดยามค่ำ�คืน ถือว่าเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่ชอบ สรรหาข้าวของเครื่องใช้แปลกใหม่ราคาถูกจำ�พวก กระเป๋า นาฬิกา สถานที่ดังกล่าวยังแฝงไปด้วยมิจฉาชีพในคราบของนักช้อปที่มาเดิน จับจ่ายปะปนกับผู้คน 3 สถานที่ยามค่ำ�คืน ตลาดนัดรถไฟ สะพานพุทธ รัชดาไนท์ เป็นแหล่งที่มิจฉาชีพชิงทรัพย์ง่ายมาก โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัว เพราะ สถานที่ดังกล่าว มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยแออัดมากมาย และแสงไฟ ไม่ค่อยส่องสว่างมากนัก เราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร ทำ�ให้มิจฉาชีพ ทำ�งานอย่างสะดวกสบาย และหลบหนีได้ง่าย กลุ่มมิจฉาชีพมักจะลงมือเป็นแก๊งส่วนใหญ่ เลือกขโมยเป็น โทรศัพท์มือถือราคาแพง เช่น ไอโฟน บีบี ฯลฯ และของตกแต่งที่ ติดอยู่ในมอเตอร์ไซค์ โดยให้มือแรกเป็นคนเลือกเหยื่อและคอย ดูต้นทาง มือที่สองเป็นคนลงมือขโมย และมือที่สามเป็นคนเก็บ สิ่งของและขายตามตลาดมืดมักทำ�งานกันเป็นทีม เงินที่มาก็นำ�ไป เล่นพนันบอลหรือเที่ยวกลางคืน และเสพยาเสพติด เป็นต้น เหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็กมัธยม สองกลุ่มนี้จะ มีความระมัดระวังตัวน้อยมาก เพราะนักช้อปส่วนใหญ่เผลอเรอขณะ เวลาต่อลองราคาสินค้า รวมไปถึงนิสัยส่วนใหญ่วัยรุ่นกลุ่มนี้เวลา เลือกซื้อสินค้าจะตัดสินใจเองไม่ได้ มักนำ�มือถือราคาแพง ออกมา ถ่ายรูป เพื่อถามความคิดเห็นเพื่อนๆ ใน เฟสบุ๊ค ทำ�ให้กลุ่มมิจฉาชีพ รู้ว่าจะเลือกเหยื่ออย่างไร เพราะตอนนั้นกลุ่มโจรได้เห็นแล้วว่าเหยื่อ ท่าทางมีเงินใช้มือถือยี่ห้อแพง วิ ธี ก ารขโมยมื อ ถื อ ของกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ นั้ น จะคอยสั ง เกต พฤติกรรมการช้อป ทำ�โดยจำ�ตำ�แหน่งการใส่โทรศัพท์ลงในกระเป๋า ถ้าอยู่ในตำ�แหน่งที่ล้วงลงไปหยิบง่าย หรือกรีดกระเป๋าได้ ก็จะทำ�ให้ ขโมยมาได้ไม่ยาก ถ้าผู้ใดที่โดนขโมยทรัพย์สิน แนะนำ�โทรแจ้ง 191 หรือรีบ ติดต่อกับหน่วยรักษาความปลอดภัยของตลาดนั้นๆ ข้อควรระวัง 3 สถานที่แห่งนี้ ไม่ควรนำ�ยานพาหนะไป เพราะอาจถูกขโมย หรือถูกถอดชิ้นส่วนได้ง่ายมากๆ ส่วนที่จะโดน ขโมยก็จะเป็นของตกแต่งบนมอเตอร์ไซค์ เพราะอุปกรณ์ตกแต่งชิ้น เล็กชิ้นน้อยแต่มีราคาสูง หากเป็นรถยนต์ไม่ควรนำ�ของมีค่าไว้ในรถ และสังเกตเห็นง่ายเพราะ อาจจะโดนทุบกระจกได้ แนะนำ�ว่าควรสะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าของตัวเองอยู่ เสมอ ให้อยู่ในที่ ที่เราสังเกตเห็นทรัพย์สินได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ควร นำ�ไว้ด้านหลัง หรือด้านข้าง เพราะอาจจะโดนล้วงและกรีดได้ง่าย ดังนั้น ช้อปได้แต่ควรระวังทรัพย์สินมีค่าไว้ มิฉะนั้นจะเป็น ของมิจฉาชีพโดยไม่เต็มใจ นาย ขจรเดช มั่งสุวรรณ์ รายงาน

ที่ ต ล า ด นั ด ร ถ ไ ฟ ส่วนนายบาซิส ตอฮา พนักงานบริษัทด้านไอที ที่ หลงรักสถานที่แห่งนี้ ได้พูดถึงตลาดรถไฟว่า “ผมทำ�งานกว่า จะเลิกดึกพอสมควร คงไม่มีเวลาว่างพอในช่วงกลางวันในการ ช้อปเสื้อผ้า หน้าผม หรือพาแฟนไปเดินช้อปปิ้ง แต่พอได้รู้จัก กับตลาดรถไฟเป็นที่หนึ่งที่ทำ�ให้รู้สึกชิลล์กับบรรยากาศแนววิน เทจแบบนี้ เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน ร้านอาหารก็มีให้เลือกชม มากมาย ที่ไม่ว่าจะเดินไปกินไปก็มีความสุข ยิ่งถ้าได้เดินกับ แฟนยิ่งไม่น่าเบื่อ ครบจริงๆ กับการได้มาที่นี่” ด้านน.ส. นันทิวา พงษ์พันนา เจ้าของร้านเสื้อผ้ารุ่น บุกเบิก เล่าว่า ขายมาประมาณ 1 ปี แต่ก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่า ที่ควร แต่ด้วยความที่ตลาดมีเอกลักษณ์ทำ�ให้คนทั่วไปบอกต่อๆ กัน และรู้จักเร็วขึ้นมาก ในช่วงเวลาไม่ถึงปี ตอนนี้มีคนมาเดิน แทบทุกวัย มาสังสรรค์บ้าง ซื้อของตกแต่ง เสื้อผ้า ส่วนวัยรุ่นส่วน ใหญ่ก็จะแต่งตัวแนวๆ แบบวินเทจ หรือไม่ก็จะโบราณๆ ยุค 80-90ไปเลยก็มี สาวร้านเสื้อผ้ายังทิ้งท้ายอีกว่า โดยส่วนตัวแล้วที่ ขายที่นี่เพราะเขาจัดสัดส่วนค่อนข้างลงตัวและมีความน่าสนใจ มากกว่าตลาดกลางคืนทั่วๆ ไป อยากให้ลองมากัน เพราะเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว จึงทำ�ให้ตลาดนัดรถไฟ กลายเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัย เรียกได้ว่า มาถึงปุ๊บ จะ รู้สึกถึงกลิ่นอายอันย้อนยุคของโบราณสมัยก่อนกันไปเลย “ ตลาดนัดรถไฟ ” ตั้งอยู่ที่โกดังรถไฟเก่า ตรงข้าม ตลาด อตก. จตุจักร กรุงเทพฯ เปิดขายวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลาประมาณตั้งแต่ 17.00-24.00 น. จอดรถได้ที่บริเวณด้านใน ข้างตลาด ( เสียค่าจอด 20 บาท )

เต็มโกดัง มีมุมถ่ายรูปเพียบ รับรองว่าเป็นอีกมุมหน่ึงที่ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง ส่วนตรงลานโล่ง จะเป็นที่ขายของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแนว วินเทจ (Vintage) ตุ๊กตาหลากหลายแบบ และร้านค้าตึกแถวกับการ ตกแต่งร้านเฉพาะตัว ซึ่งมีสินค้าให้เลือกชมมากมาย ที่สำ�คัญต่อรอง ได้ ราคาไม่แพงเกินความสามารถในการจับจ่าย นอกจากนี้ยงั มีรถยนต์เก่าๆทั้งรถตู้ร ถโฟล์ค รถสามล้อมล้อ รถเครื่องแม้กระทั่ ง รถถี บ จอดเรี ย งรายไปทั่ ว รถเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ นำ� มา ขายแต่บ่งบอกถึงความชืนชอบและรสนิ ่ ย มของเจ้าของร้านทีบ่ า้ งก็ นำ�มาโชว์บา้ งก็น�ำ สินค้ามาจำ�หน่าย คนที่เดินช้อปก็จะมีทั้งวัยเกษียณ วัยทำ�งาน วัยรุ่น บางทีมา กันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน คู่รัก เรียกได้ว่าพลุกพล่านเลยทีเดียว น.ส. ลลิตา บุญชม นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่ ชื่นชอบในแฟชั่น เล่าว่า ชอบบรรยากาศ ชิวๆ สบายๆ ในการเดินช้อป ไม่ต้องกลัวโดยเบียด มีของเยอะแยะหลายสไตล์แตกต่างกันไป ไม่ใช่ ว่าจะมีเพียงเสื้อผ้าอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารให้นั่งกิน เรียกว่า เดินช้อปเพลินๆ เกิดหิวขึ้นมา ก็มีของกินให้ได้อิ่มท้องกัน แถมยัง น.ส. มานิสา และคง รายงาน สะดวกในการเดินทางอีกด้วย

13/12/2555 15:22


22

Entertainment

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

งานรุ ง ่ แต่ ไ ม่ ท ง ้ ิ การเรี ย น ตูมตาม The Star ตาตเผยเคลดลบ ี่

็ ั

งานรุ่ง มุ่งเรียน ย้ำ�ร้องเพลงคือชีวิต สูตรสำ�เร็จคือความมุ่งมั่น

“หลังจากที่ประสบความสำ�เร็จ ” วงการบันเทิงได้ ให้อะไรกับตูมตามบ้าง ? ให้โอกาสทั้งในเรื่องของการทำ�งาน และได้ทำ� ในสิ่งที่ผมรักก็คือ การร้องเพลง ในเมื่อเรามีงาน นั่นมันเป็นจุดที่ดีอยู่แล้ว มันทำ�ให้เราสร้างรายได้ ให้ กั บ ตั ว เองอี ก ทั้ ง ครอบครั ว และก็ มี โ อกาสได้ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ ฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย “I dol ในดวงใจตูมตาม เป็นใคร?” พี่ๆเดอะสตาร์ทุกคน เพราะเขาก็สู้ชีวิตฝ่าฟัน มาด้ ว ยกั น และพวกพี่เ ขาก็ เ ริ่ม นั บ มาจากศู น ย์ เหมือนกัน พวกเราอยู่รวมกันเป็นแบบครอบครัว พีๆ่ ทุกคนก็เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั รุน่ น้องเสมอมา

“งานเยอะขนาดนีแ้ บ่งเวลาอย่างไร” หาฟังดู ส่วนเอ็มวีกำ�ลังจะถ่าย แล้วก็จะมีละคร ผมได้พดู คุยกับทางบริษทั ไว้วา่ ขอ 2 ถึง 3 วัน เรือ่ ง แผนรักแผนร้าย ตอนนี้กำ�ลังถ่ายทำ�อยู่ออน ของตารางงานในการได้ไปเรียน และวันทีเ่ หลือก็จะ แอร์ไม่นา่ จะเกินปลายปีนห้ี รือต้นปีหน้าทางช่อง 5 เป็นวันสำ�หรับการทำ�งาน เรียบเรียงโดย ชฎาพร บุญพิทกั ษ์ “หลายคนมักพูดว่า คนบันเทิงกับข่าวเป็นของคู่กัน ตูมตามมีการรับมือเวลาเจอข่าวนัน้ อย่างไร?” ก็ยดึ มัน่ ว่าเราไม่ได้ท�ำ อะไรผิด แน่นอนทุกคน เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือ 1. ต้อง มีแฟน 2. ต้องมีครอบครัว 3. ต้องอยากเที่ยว สนุกสนานกันเป็นปกติ แต่วา่ คนบันเทิงจะถูกจับตา มองมากทีส่ ดุ จากนักข่าวหรือสือ่ อาจหยิบยกขึน้ มา พูดแน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องทำ�ใจ ถ้าเราไม่ได้ ทำ�สิ่งที่เลวร้ายอะไรเราก็ดำ�เนินชีวิตตามปกติของ เรา และให้ยดึ มัน่ ความเป็นตัวเรา และความเป็นจริง “ทำ�งานเยอะมีทอ้ หรือเหนือ่ ยบ้างไหม?” ก็มบี า้ งในบางครัง้ ทีเ่ ราตัง้ ใจทำ�สิง่ ดีๆ แต่คนมองไม่เห็น ก็เหมือนข่าวครับ คนดีจะไปจับตามองแต่เรื่องแย่ๆ ขอให้ ม องกั น ที่ ผ ลงานมากกว่ า “งานเยอะแบบนีม้ ผ ี ลต่อการเรียนบ้างหรือเปล่า?” รวมถึงการติดตามงานเพลงของ ก็มีดร็อปลงไปบ้างนิดหน่อย เมื่อก่อนเคยได้ ผมด้วย เกรดเฉลี่ยประมาณนึง พอเข้าวงการก็ดร็อปลงไป “ตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆ ได้ บ้าง เพราะการทำ�สองอย่างพร้อมๆ กันมันค่อน เห็นหน้าค่าตาบ้าง?” ข้างยากอยู่เหมือนกัน ผมไม่ทิ้งการเรียนอยู่แล้ว ล่าสุดเลยเป็นเพลงฟิตเจอริ่งกับวง โอลีฟ ชื่อเพลงแพ้คนขี้เหงาลองไป แต่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเพื่อนเท่านั้นเอง

ผลงานคนดัง

KBU SHOW OFF

หากใครเป็นแฟนละครของสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 หรือ บริษัท อาร์เอส จำ�กัด มหาชน เชื่อ ได้ว่าหลายคนคงคุ้นตากับฉากหรือสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแน่นอน เพราะเหล่า กองถ่ายละครชื่อดัง และค่ายเพลงวัยรุ่นอย่าง กามิกาเซ่ ยกกองมาถ่ายทำ�ในมหาวิทยาลัยบ่อย มาก วั น นี้ จ ะพาท่ า นผู้ อ่ า นไปไขข้ อ ข้ อ งใจกั น ค่ ะ ว่ า ทำ � ไมเกษมบั ณ ฑิ ต เป็ น สถานที่ ย อดนิ ย ม ของกองถ่ายต่างๆ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ณ เกษม ว่าการ ที่ มี ก องถ่ า ยเข้ า มาใช้ ส ถานที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต อยู่บ่อ ย ก็ เ พราะสถานที่ มี ค วาม พร้อมเหมือนจริง แสดงให้เห็นถึงนโยบายในการ จำ�ลองโลกให้เหมือนจริง และนำ�ชื่อเสียงความ ภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย และจากการที่ทาง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก องถ่ า ยต่ า งๆเข้ า มาใช้ ส ถาน ที่ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กั บ ทาง กองถ่าย บางกองอาจมีค่าใช้จ่ายให้บางเล็กน้อย ถือว่าเป็นสินน้ำ�ใจ ช่วยเหลือกันไป อย่างที่ผ่าน มาก็มีทั้ง กองถ่ายละคร กองถ่ายภาพยนตร์ และ รายการต่างๆ อย่างเช่น ทีมงาน ไอ้คุณผี บุก ม.เกษม พี่หนุ่มโปรดิวเซอร์ละครเรื่อง ไอ้คุณผี กล่าว ถึงการเลือกสถานทีใ่ นมหาวิทยาลัย เพราะสถานที่ ทีม่ คี วามสวยงามและมีความพร้อมทำ�ให้มหาวิทยา ลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ได้มโี อกาสต้อน รับกองถ่ายละครอย่างไม่ขาดสาย บ.เมคเกอร์ เค จำ�กัด ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้ยกกองมาถ่ายทำ� ละครเรื่อง ไอ้คุณผี โดยมีนักแสดงที่เข้าฉากในวัน นั้น คือ แพท เนย แอร์ นัส และเจฟฟี่

nakasem51.indd 22

ในรั้วเกษม

บอส โตนนท์ วงศ์ บุ ต ร ได้ เ ปิ ด กล้ อ งเรื่ อ ง ลู ก ไม้ หลากสี เป็นละครที่มีมา 7 ปีแล้วเอากลับมาทำ�ใหม่ ประกบคู่กับใบเฟิร์น สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก

กองถ่ายไอ้คุณผี ซึ่งจะออนแอร์ทางช่อง 3 เร็วๆนี้ เหตุผลที่เลือกสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย เพราะเคยใช้สถานที่ถ่ายทำ�เรื่อง หอหึ หึ แล้วชอบบรรยากาศสถานที่ และทางมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับที่ดี จึงทำ�ให้งานทุกอย่างผ่านไปได้ด้วย ดี ภาพยนตร์ “รักลวงโลก” ก็มา!! พี่คิม หนึ่งในผู้เขียนบทภาพยนตร์รักลวงโลก กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถานที่ ถ่ายทำ�เพราะมีการจัดการง่าย และฉากตรงกับคิวเหมือน ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว มาที่เดียวก็สามารถ ถ่ายทำ�ได้หลานฉาก ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน,ห้องบก. ห้องLABของJT และห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยก็มีความให้ความร่วม มือเป็นอย่างดี และภาพยนตร์ที่เข้ามาใช้สถานที่ภาย ในมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า รั ก ลวงโลก เป็ น ภาพยนตร์แนว Romantic Comedy ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่

ไทค์ AF8 นักร้องหนุ่ม คณะสถาปัตยกรรม ม.เกษม บัณฑิต ปล่อยซิ้งเกิ้ลใหม่ออกมาเพลงสายตา และ เป็นพิธีกรหน้าใหม่รายการ Follow me ทางช่องทรู 65

กองถ่ายรักลวงโลก การที่กองถ่ายเข้ามาใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยเยอะ ก็ เ พราะฉากในมหาวิ ท ยาลั ย เหมาะกั บ การถ่ า ย ภาพยนตร์และละครที่เกี่ยวกับ บทนักเรียน, นักศึกษา และฉากในสถานศึกษา ด้วยการเช่าสถานที่ในราคา ที่เป็นกันเองพร้อมนโยบายการสนับสนุนพื้นที่อย่าง สมบูรณ์แบบ

สาวนักบู๊ ‘’ จีจ้า ญาณิน’’ กำ�ลังตั้งท้องจีจ้าตัวน้อย ได้ 6 เดือนแล้วคลอดน้องเมื่อไหร่จะหวนคืนวงการ บันเทิงกลับมาถ่าย ช็อคโกแลตภาค 2

เรียบเรียงโดย กระแซะ

เรียบเรียงโดย กะทิ

13/12/2555 15:22


23

Technology

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง! ชี้แนวทางแกด้ ว้ ยสูตรสำ�เร็จ 5R ปั จ จุ บั น โลกของเราได้ พั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ไ ปไกล และ ยั ง มี อุ ป กรณ์ ท างไอที เ ครื่ อ งใช้ ไฟฟ้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น จำ � นวน ม า ก เ ป็ น เ ห ตุ ทำ � ใ ห้ เ กิ ด ข ย ะ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ล้ น โลก และเป็ น ปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ผ ล ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิ ด มลพิ ษ ทางนำ ้ � ทางบก ทาง อากาศ โดยมี ห น่ ว ยงานหลาย หน่วยงานทั่วโลกได้ทำ�การวิจัยเกี่ยว กับขยะอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างกว้าง ขวาง สำ�หรับสถาบันวิจัยของไทย หน่วยงานหนึ่งคือ กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ(ส.ท) กรมควบคุ ม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หา เหล่านี้ ปั ญ ห า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแล้ว แต่มีสารพิษอันตรายทั้งนั้น เพราะ ฉะนั้นถ้ากำ�จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ ถู ก วิ ธี ปลายทางสารพิ ษ เหล่ า นั้ น จะมาทำ�ลายชีวิตของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งวิธีการกำ�จัดขยะแบบเก่านั้นมี ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยตรง

ไม่ว่าทั้งการกำ�จัดโดยโรงงานกำ�จัดขยะการฝัง กลบการเผา ล้ ว นแต่ เ ป็ น วิ ธี ที่ ผิ ด และจะทำ� ให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมลพิ ษ (กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อม)ให้ข้อมูลว่า กระบวนการกำ�จัดขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกวิธี ด้วยวิธีการ 5R คือ 1.การใช้ซ้ำ�(Recuse)การนำ�สิ่งของที่ ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ�เป็นการที่ทำ�ได้ง่ายแต่ควรเก็บให้ สะอาดเรียบร้อย สะดวกในการใช้ 2.การซ่อมแซม(Repair)ฟืน้ ฟูสง่ ิ ของ เครื่องใช้ท่สี กึ หรอให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3.การนำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Return) การนำ�วัสดุมาดัดแปลงเป็นสิ่งของอย่างอื่น 4.การรีไซเคิล(Recycle)การนำ�วัสดุที่ใช้ แล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่เช่นเศษกระดาษสามารถ นำ�ไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นถุงกระดาษ 5.การสร้างจิตสำ�นึก(Reject)คือรู้จัก ปฏิ เ สธหรื อ งดการใช้ สิ่ ง ของที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น การ ทำ�ลายทรัพยากร แล้วยังได้มีการสาธิตการสอนให้ลอง ทำ � การนำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ ( Return)เป็ น การนำ � เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาดัดแปลง เช่น การ เอากล่องใส่ ซีดี ดีวีดี มาดัดแปลงเป็นกล่องใส่ กระดาษทิชชู่มาดัดแปลงเป็นนาฬิก าภาพวาด แผ่ น ดิ ส ก์ ก ล่ อ งใส่ ข องที่ ทำ � จากแผ่ น ดิ ส ก์ , รถ เข็ น ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า มาทำ � เป็ น เก้ า อี้ หรื อ นำ � โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มาต่ อ ดั ด แปลงเป็ น หุ่ น ยนต์ เป็นต้น เป็นการนำ�กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิด ประโยชน์ การปลู ก สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ก็ เ ป็ น อี ก วิ ธี หนึ่ ง ในเรื่ อ งของการกำ� จั ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ซึ่ ง นั บ วั น จะมี เ พิ่ ม

นศ.ร อ งเจ าหน า ที โ ่ ปรดบริ ก ารด ว ยใจ ้ ้ ้ ้ ั สังคมแบง่ ปน ฝา่ ยบริการไรร้ อยยิ้ม แนะเพิ่มความประทับใจ

ลืมหรือเปลา่ ? คนเรามีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปมีทั้ง ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดู และความเป็นอยู่ที่เคยชิน แต่คนเราจำ�เป็นต้อง ดำ�เนินชีวิตต่อไปภายในสังคมที่กว้างใหญ่ ฉะนั้น การดำ�รงชีวิตประจำ�วันของทุกคนต้องมองเห็น ภาพของความส่วนรวมมากกว่าความเป็นส่วนตัว ในสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มใช้ชีวิตที่ขาด ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ ผู้ อื่ น จนกระทั่ ง กลาย เป็นความเห็นแก่ตัวหรือรักษาประโยชน์ส่วนตัว มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวม อาจเป็ น เพราะคน ส่วนใหญ่ลืมไปว่าการใช้ชีวิตในสังคมควรมีน้ำ�ใจ และการเสียสละ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม ส่วนนี้ไป ความเอื้อเฟื้อที่เคยอยู่ควบคู่กับคนไทย มายาวนานลดน้ อ ยลง ในปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่องการใช้ลิฟท์ คนที่เข้าลิฟท์ก่อนทุกครั้งต้องเป็น คนกดเสมอ และเวลาบอกให้กดชั้น หรือกดลิฟท์ รอก็ต้องขอบคุณทุกครั้งคือมารยาทการใช้ชีวิตใน สังคมส่วนรวม และการที่เข้าลิฟท์คนแรกทุกครั้ง จะต้องเป็นคนกดลิฟท์เพื่อให้คนเข้าทุกครั้ง ไม่ใช่ ว่าฉันเข้าก่อนฉันก็ไม่กด เพราะไม่ใช่คนกดลิฟท์ นอกจากนี้การต่อแถวขึ้นรถโค้ชจะบ่ง บอกถึงความเป็นระเบียบว่าทุกคนจะต้องต่อแถว เพื่อขึ้นรถ แต่ภาพที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยคือ การแย่งกันขึ้นรถเบียดเสียดกันขึ้นไป เพื่อจะขึ้น เลือกที่นั่งก่อนแล้วก็จะจองไว้ให้เพื่อนกลัวเพื่อน จะไม่มีที่นั่ง อย่ า งไรก็ ต าม ความเห็ น แก่ ตั ว เป็ น ตัวการสำ�คัญทำ�ให้ผู้คนเป็นทุกข์ไม่ว่าทุกข์จะเกิด กับคนอื่นก่อนเราก็ตาม แม้ความเห็นแก่ตัวจะ เป็นธรรมชาติ หรือลักษณะนิสัยที่เห็นได้ชัดที่สุด ของมนุษย์ทุกคน การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและ ถือเป็นกติกามารยาทและแบบแผนอันดีงามของ สังคมร่วมกัน เรียบเรียงโดย กระแซะ

nakasem51.indd 23

ณ เกษมเผยผลสำ�รวจด้านการบริการ วิทยาเขตร่มเกล้า ไม่ประทับใจ นศ. โหวตบริการ ่ ยิ้มแย้มตำ�สุด 24% ด้านรองอธิการฯ เผยไม่ทราบเรื่อง ยันพร้อมปรับปรุงงานบริการ

ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว หากยังมีการใช้อย่าง ไม่ระมัดระวังเหมือนอย่างในปัจจุบัน พร้อมกับ การกำ�จัดอย่างไม่เหมาะสมก็อาจก่อการรั่วไหล สู่สิ่งแวดล้ อ มและมี ค วามเสี่ ย งให้ เกิดอันตราย ต่อระบบนิเวศน์ และร่างกายของมนุษย์อย่าง แน่นอน ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ถ้ า คนเราช่ ว ยกั น กำ � จั ด ขยะเหล่ า นี้ ใ ห้ ถู ก วิ ธี ก็ จ ะเป็ น การช่ ว ยลดปริ ม าณขยะ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ กำ � ลั ง ล้ น เมื อ งให้ ล ดลงได้ ดี กว่ า ที่ เ รานั่ ง ดู เ ฉยๆโดยที่ ไ ม่ ทำ � อะไรเลย และ จะเป็นการช่วยให้ระบบสิ่งแวดล้อมกลับมาเป็น อากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ถึงมันจะต้องใช้เวลา นานแค่ไหน แค่เราคิดที่จะทำ�มันก็ดีต่อโลกของเรา

นายศาศวัต เอี่ยมมีศรี รายงาน

ละเอียดประกอบ หากเมื่อเจ้าหน้าที่กระทำ�การ เกิ น 3ครั้ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะมี จ ดหมายเป็ น ลายลักษณ์อักษร เพื่อว่ากล่าวตักเตือน จนถึง พิ จ ารณาการเลิ ก จ้ า งเพื่ อ เป็ น มาตรการขั้ น เด็ ด ขาด ส่วนมาตรการแก้ไขงานบริการที่ล่าช้า นั้นทางมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรจากวิทยาเขต พัฒนาการมาช่วยงานบริการที่วิทยาเขตร่มเกล้า ในช่วงลงทะเบียนหรือย้ายกลุ่มเรียนเป็นจำ�นวน มาก เพื่ อ เป็ น การรองรั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะใช้ บริการ อาจารย์อำ�นวย กล่าวทิ้งท้าย

จากการทำ�แบบสำ�รวจของผู้สื่อข่าว ณ เกษม กลุ่มตัวอย่าง 100 คนพบว่า มีนักศึกษาเพศ หญิงที่ตอบแบบสอบถาม 60% และเพศชาย 40% โดยพบข้อมูลนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ต่อความรวดเร็วในการบริการ 44% ส่วนการให้บริการ การให้ความรู้ความเข้าใจให้คำ�ปรึกษาและข้อ แนะนำ � 40% สำ�หรับบริการด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรือร้น และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้ บริการ 39% แต่พบว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 27% การต้อนรับด้านอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่ำ�สุด 24% อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ถือว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับพอใช้ ส่วนใหญ่คิด ว่าการบริการควรได้รับการปรับปรุง น.ส วันวิสา แย้มพุชชชงค์ รายงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้สัมภาษณ์ว่างานบริการ พูดจาไม่ค่อยสุภาพ ทำ�สีหน้าท่าทางไม่พอใจ เวลาสอบถามข้อมูลและการบริการที่ล่าช้า บางทีไปจ่าย ค่าหอพัก แล้วไม่ทราบขั้นตอนของงานบริการ ก็ไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายช่องไหนก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พูดจาไม่ สุภาพและทำ�สีหน้าบึ้งตึงใส่ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์อำ�นวย อังกาบสี รองอธิการบดี วิทยาเขตร่มเกล้า กล่าวว่า ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คิดว่ามีทางแก้ไขได้แน่นอน เพียงแต่ ขอให้นักศึกษาดำ�เนินงานตามขั้นตอน ซึ่งสามารถทำ�ได้สามวิธีดังนี้ 1. สามารถมาแจ้งที่ฝ่ายบุคลากร ได้โดยตรง 2. เขียนหนังสือเรียนถึงรองอธิการบดีฝ่ายบุคลากร 3.สามารถเขียนร้องเรียนเป็นลายลักษณ์ อักษรและใส่ลงไปในกล่องแสดงความคิดเห็น ณ อาคารเฉลมพระเกียรติชั้น 2 โดยบอกคณะที่ตนศึกษา อยู่และบอกวันเวลาที่เกิดปัญหา ส่วนกรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนควรบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจนรวมถึงราย กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วย ความสุขการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคน ที่ เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข และ เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14 กุมภาพันธ์ของทุก ปี เป็นวันแห่งความรัก (Valentine’s Day ) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั น กลั บ มี ความเชื่อกันอย่างผิดๆในกลุ่มคนบางกลุ่มโดย เฉพาะกลุ่ ม ที่ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งวั ย รุ่ น ที่ นิ ย มมอบ ความสาวหรือการมีเพศสัมพันธ์ให้แก่ชายที่ตัว เองรักและต้องการแสดงถึงการที่พร้อมยอมมอบ ทุกสิ่งโดยไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่ว่า จะเป็ น การตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร การติ ด โรค เอดส์ และสาเหตุเหล่านี้ เกิดจากการไม่ใส่ถุง ยางอนามัย ซึ่งเป็นค่านิยมผิดๆ ของวัยรุ่นว่าเมื่อ มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ใส่ถุงยางเป็นการพิสูจน์ว่า รักจริง โดยเห็นได้ชัดจากยอดการจองโรงแรม ใน เทศกาลวาเลนไทน์ ที่ พุ่ ง สู ง ไม่ แ พ้ เ ทศกาลอื่ น ๆ โดยประเทศไทยนั้นมีสถิติการทำ�แท้งเป็นอันดับ 2 ของโลก และสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย โดย เฉลี่ยปีละ 3 แสนคน หรือวันละราว 1,000 คน

วันแห่งความรักหรือวันแห่งความใคร่!! นางสาวจู น (นามสมมติ ) ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว ณ เกษม ว่ า ตนเองนั้ น ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุ 16 ปี เพราะเชื่อใจแฟนและ คิดว่าตัวเองรักแฟนคนนั้นมากจึงได้ยอมมีเพศ สัมพันธ์ด้วยในวาเลนไทน์ และหลังจากนั้นก็มีอีก เรื่อยๆ จนเมื่อถึงเวลาที่ประจำ�เดือนจะต้องมา แต่ ประจำ�เดือนของตนกลับไม่มาจึงซื้อที่ตรวจครรภ์ ตาม ร้านขายยามาตรวจ ผลออกมาปรากฏว่า ตนท้ อ งจึ ง ได้ ตั ด สิ น ใจบอกกั บ แฟนของตนแต่ กลับได้คำ�ตอบว่า ให้ไปเอาออกยังเรียนอยู่ไม่มี ปัญญาเลี้ยง ตนจึงตัดสินใจไปทำ�แท้ง ด้วยการ สอดยา โดยในขณะที่ทำ�แท้งนั้นตนมีอายุครรภ์ 2 เดือน และข่าวได้รู้ถึงพ่อแม่ของเธอในเวลาต่อมา พ่อแม่ของเธอจึงให้เธอและแฟนหนุ่มแต่งงานกัน แต่ต่อมาเพียงไม่ถึง 1 ปีก็ต้องเลิกลากันไป จากบทสัมภาษณ์ของนางสาวจูน นั้น เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น ยังมีอีกหลายกรณี

ที่บอกให้รู้ถึงผลกระทบจากการที่วัยรุ่นมีค่านิยม ที่ผิดๆ เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ฉะนั้นการจะมอบ ของขวัญหรือการแสดงความรักให้คนที่ตนเองรัก นั้นมีอีกหลายวิธีวาเลนไทน์ปีนี้อย่าลืมเลือกวิธี การแสดงความรักที่เหมาะสมและถูกต้อง ในแง่ ข องความรั ก คนส่ ว นใหญ่ มั ก มองความรั ก เป็ น ทุ ก อย่ า งของชี วิ ต แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้วความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หากกำ�ลังหลงทางยังพอมีทางที่จะหาทางออก เจอ แต่หากหลงผิด จงคิดไว้ว่าเวลาไม่อาจย้อน กลับเพื่อแก้ไขอะไรได้อีก ฉะนั้นก่อนที่จะคิดมอบ ความรักความใส่ใจให้กับใคร ควรรักและใส่ใจ ตัวเองให้ได้ก่อน และเมื่อรักและดูแลตัวเองให้มี ค่าได้แล้ว จะมีคนมากมายที่พร้อมจะดูแลและ รักคุณ น.ส วันวิสา แย้มพุชชงค์ รายงาน

13/12/2555 15:22


24

Technology

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

ชมรม “เครื JEDI ROBOT ” อ่ งรอน! เตรียมพรอมชิงชัยปีหนา ้

งานนี้สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์ห้าม พลาด ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ “JEDI ROBOT” ชมรมหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษมบัณฑิต ที่ กำ�ลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สมาชิ ก แต่ ล ะคนล้ ว นแต่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยความ สามารถ ให้คว้ารางวัลในการแข่งขัน ABU Robocon 2013 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพที่ ออกแบบเกมเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมรมหุ่ น ยนต์ ส องที ม ที่ เ ป็ น ตั ว แทน จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คือทีม เจไดเดอะ เพาเวอร์อัพ และ ทีม JEDI THE Success โดย ชมรม “JEDI ROBOT” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ รณชัย สังหมื่นเม้า เป็นที่ปรึกษาของชมรม คอย ควบคุมดูแลอยู่ โดยทีมเจไดเดอะเพาเวอร์อัพ

เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก32ทีมทั่วประเทศ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า มาชิ ง ชั ย ครั้ ง สำ � คั ญ ใน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2554 ระดับอุดมศึกษา (ABU Robocon 2011) มาแล้ว ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมของทีม นายปรเมศวร์ อยู่ศรีเจริญ นักศึกษาเกษมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หนึ่งในสมาชิกชมรม“JEDI ROBOT ให้ข้อมูลว่า“กำ�ลัง เตรียม ทีมเพื่อจะ ลงแข่ ง ในรายการ ใ น ทุ ก ๆ ร า ย ก า ร อย่างเต็มที่ และ จ ะ พั ฒ น า หุ่ น ย น ต์ และฝี มื อ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง มหาวิทยาลัย และ “รู้สึกดีใจ เพราะว่าจะได้ นำ�ประสบการณ์

ที่ได้มาใช้ เพื่อก้าวต่อไปในการแข่งนั้น ABU Robocon 2013 ที่กำ�ลังจะมาถึง ในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค. 56 ที่ เมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจุดเด่นของหุ่นยนต์เราจะ เน้นที่ความรวดเร็วและแม่นยำ� ซึ่งเบื้องหลังความสำ�เร็จครั้งนี้ คือ การฝึกซ้อมอย่างหนักให้ แม่นยำ�กับอุปกรณ์ทุกอย่างต้อง เอาให้เป๊ะ

นายสุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ รายงาน

ปลุกกระแส คืนชีพ เครื่องพิมพ์ดีด

เรตติง้ พุง่ ! “ปลืม้ ” ยัน

“VRZO”

เกาะกระแสทีวอี อนไลน์

ปลืม้ ยืนยันอยากทำ�กระแสทีวีออนไลน์

เพราะกำ�ลังมาแรงและน่าสนใจ เผยยอดผู้ชมบน Youtube Channel รวมกว่า 100 ล้านวิว เกาะ กระแสดังผ่านสื่อทีวีออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ง้อ สถานี VRZO รายการชื่อดัง ออกอากาศทาง Youtube Channel ฝ่ากระแสสื่อหลัก เมินสถานี โทรทัศน์ หันมาจับมือทีวีออนไลน์ ยันกระแสตอบ รับดี ทั้งยอดผู้ชม และสปอนเซอร์ สุรบถ หลีกภัย หรือ ปลื้ม พิธีกรรายการ VRZO และดำ�รงแหน่งผู้ผลิตรายการ กล่าวกับ ผู้สื่อข่าว ณ เกษม ถึงแนวคิดการทำ�งานว่า ที่หัน มาจับมือกับสื่อทางเลือกอย่างทีวีออนไลน์ เพราะ ผมเคยโดนปฏิเสธจากทางสถานีมาแล้วและการ ตอบรับจากผู้ใหญ่ทางสถานีก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ ที่ สำ�คัญกว่านั้น กว่ารายการจะได้ออกอากาศต้อง ผ่านกระบวนการเซ็นเซอร์ ซึง่ แบบนัน้ ผมไม่ตอ้ งการ จริงๆ แล้วจุดประสงค์ที่ทำ�รายการคือเพื่อเป็นไกด์ ให้เด็กและเยาวชน ในเรื่องที่เด็กอยากรู้แต่ไม่มี ผู้ให้คำ�ตอบ ซึ่งผมว่าเด็กควรที่จะมีโอกาสได้รู้ว่า ใครคิดอย่างไร เพราะสังคมไม่ได้สวยงามเสมอไป ตอกยำ�ก้ ระแสทีวีออนไลน์ ด้วยปรากฏการณ์ 100 ล้านวิว ในช่วงปลายพฤศจิกายน 2555 มีจำ�นวน กดไลค์แฟนเพจ VRZO มากถึง 1,001,427 คน ซึ่ง เป็นจำ�นวนที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่รายการทาง Youtube channel มีผู้คนให้ความสนใจและได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดี โดย นายสุรบถ หลีกภัย ให้ข้อมูลกับ ผู้สื่อข่าว ณ เกษม ว่า เพราะผมเลือกที่จะนำ�ทีวี

nakasem51.indd 24

ออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยข้อดีของสื่อ ออนไลน์ ทำ�ให้รายการ VRZO เป็นที่รู้จัก และมีผู้ ชมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ผู้เข้าชมรายการ แชร์ ลิงค์ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงโซ เชียลเน็ตเวิร์คอย่างเฟสบุ๊ค นายสุรบถ ยังกล่าวอีกว่า ทีวีออนไลน์ มีจุดเด่น ตรงที่เปิดซ้ำ�ได้อีก แตกต่างจากทีวีทั่วไป ที่ฉายได้ครั้งเดียว ถือว่าเป็นการก้าวตามให้ทัน ผู้บริโภคที่เริ่มหันไปดูวิดีโอออนไลน์ หรือบนมือถือ กันมากขึ้น ผู้ที่คร่ำ�หวอดในวงการหนังสือพิมพ์มา นาน อย่าง นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิ เสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนัง สือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าใน ประเทศไทยสื่อกระแสรองอย่างทีวีออนไลน์ยังไม่ แพร่หลาย มีผู้ใช้เป็นคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อย่าง เช่น คนที่ชอบดูละครย้อนหลัง ก็จะคลิกเข้าไปดู จากใน Youtube Channel รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้ บริการทีวีออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมองว่า โอกาสการ เติบโตของสื่อพวกนี้ ยังไม่น่าสนใจมากนัก อีก ทั้ ง ยั ง ไม่ ใ ช่ คู่ แ ข่ ง กั บ สื่ อ กระแสหลั ก อย่ า งสถานี โทรทัศน์ หนึ่งในจำ�นวนผู้ชมรายการ VRZO ได้ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ณ เกษม ถึงการแชร์และ อัพโหลดในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่ง นางสาวรพิพรรณ มาศงามเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ผู้ติดตามชมรายการ กล่าวว่า ส่วนตัวชื่นชอบพีธีกรรายการอยู่แล้ว ที่

ในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ Manual ถึงแม้ว่าจะ มีปัญหาบ้าง ในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมไม่ค่อย สมบูรณ์ ปัญหาหุ่นยนต์ไม่สมบูรณ์ เวลาในการ ฝึกซ้อมน้อยและเวลาแก้ไขมีไม่มากนัก ปัญหาหุน่ ยนต์ขัดข้อง ระหว่างแข่งบ้าง ก็จะนำ�มาปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และยังยืนยันที่จะทุ่มเทกายใจ ทำ�ให้สำ�เร็จ หุ่นยนต์บางคนคิดว่ายากแต่ถ้า เราลองมาทำ�จริงมันจะไม่ยากเราจะเข้าใจ เรา จะสนุกกับการได้คิดสร้างสรรค์ หุ่นยนต์ขึ้นมา ประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยความตั้งใจได้หนึ่งตัวเราจะ ภูมิใจมากครับ” สุดท้ายนี้อยากขอฝากให้พี่ๆน้องๆชาว เกษมบัณฑิต อย่าลืมช่วยกันส่งแรงเชียร์เป็นกำ�ลัง ใจช่วยชมรม “JEDI ROBOT” ให้ประสบความ สำ�เร็จสามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน ABU Robocon 2013 ที่กำ�ลังจะมาถึงนี้ ให้สำ�เร็จเพื่อ นำ�ชัยชนะและชื่อเสียงมาฝากชาวเกษมบัณฑิต ทุกคน

แชร์และอัพโหลดรายการลงบนเฟสบุ๊ค เพราะ รายการดีก็เลยแชร์ เนื่องด้วยเนื้อหาน่าสนใจ สนุก มีความแปลกใหม่ และสะท้อนความคิด จึงอยากให้คนอื่นได้ติดตามชมด้วยที่สำ�คัญตน รู้จักVRZOก็เพราะเพื่อนแชร์รายการมาให้ ขณะ ที่ผู้ติดตามชมรายการที่เคยแชร์ลิ้งค์ VRZO ผ่าน ทางเฟสบุ๊ค นางสาวตวงพร บุญโห้ ชั้นปีที่ 2 สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต กล่าวว่า ตนรู้จัก VRZOเพราะเพื่อนแนะนำ�ให้ชม เนื่องจากรายการ มีสาระ อีกทั้งยังมีข้อคิดดีๆ และ เนื้อหาของรายการไม่ตึงเครียดจนเกินไป ชมแล้ว รู้สึกผ่อนคลาย สาเหตุที่แชร์ เพราะถูกใจคำ�ถามที่ ใช้ถามในแต่ละตอน อย่างไรก็ตาม นายเสด็จ บุนนาค ได้ให้ ข้อเสนอแนะทิ้งท้ายกับเยาวชนไว้ว่า “ Youtube เปรียบเหมือนดาบสองคม มีทั้งดีและไม่ดี ด้าน ดีก็มีอยู่มาก เพราะเป็นสื่ออิสระที่ผู้ใช้สามารถ อัพโหลดคลิปอะไรก็ได้โดยไม่เสียค่าบริการ อีกทั้ง ยังสามารถรับข่าวสารและความบันเทิงได้ตลอด 24 ชม. แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ เรื่องละครติดเรท ซึ่งละครประเภทนี้ทางสถานีโทรทัศน์จะนำ�ออก อากาศหลังเวลา 4 ทุ่มเท่านั้น แต่หากว่าเราดูใน Youtube จะสามารถดูได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจนำ�ไป สู่ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนไทยได้” นางสาวพรชนก ขาวสิทธิวงษ์ รายงาน

หลังจากที่ วิวัฒนาการของ เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด (typewriter) ขยับขึ้นมาจนเป็น เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ดี ด ไฟฟ้า ทุกอย่างก็ดู เหมือนจะหยุดอยู่ แค่นั้น เพราะหาก คอมพิวเตอร์เข้ามา แทนที่ สิ่ ง พิ ม พ์ ส มั ย เก่ า อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด หมดความ หมายไป แม้กระทั่ง โรงงานผลิต เครื่องพิมพ์ดีดยังต้องปิดตัวลงไป ยกตัวอย่าง เช่น โรงงานสมิทพรีเมียร์ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาล ที่ 5 โดยใช้ชื่อสินค้าว่า Smith PremierTypewriter หรือแม้แต่บริษัท “Godrej and Boyce” ซึ่ ง ได้ รั บ การกล่ า วขานว่ า เป็ น โรงงานผลิ ต เครื่องพิมพ์ดีดแห่งสุดท้ายของโลก ประกาศ ปิดกิจการแล้วในปี พ.ศ 2552 อีกด้วยทำ�ให้ หลายคนจึงมองข้ามเครื่องพิมพ์ดีดที่ตกยุคไป ปัจจุบันมีความพยายามที่จะฟื้นฟูเครื่องพิมพ์ ดีดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง Jack Zelkyn นัก ประดิษฐ์ชาวอังกฤษสร้างสรรค์เครื่องพิมพ์ดีด เก่าๆให้สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้โดยได้ ตั้งชื่อว่า“USB Typewriter”เป็นการเชื่อมโลก อดีตเข้ากับปัจจุบันด้วยการฟื้นฟูเครื่องพิมพ์ดี ดเก่าๆ ให้สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แนวคิดของ USB Typewriter คือ สามารถทำ�งานร่วมกับ computer PC หรือ Macintosh ของบริษัท apple หรือ แม้แต่ แท็บเล็ต เพียงเสียบสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตโดยเฉพาะเมื่อเราพิมพ์ผ่าน USB Typewriter  เราสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ ไม่เพียงแค่นั้นในขณะที่เราพิมพ์ข้อความเหล่า นั้ น ปรากฏบนจอคอมพิ ว เตอร์ ไ ปพร้ อ มๆกั น เป็นการฟื้นฟูเครื่องพิมพ์ดีดที่ล้าสมัยไปแล้ว ให้ ก ลั บ มามี ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ อ ย่ า ง แท้จริง ความน่าสนใจของ USB Typewriter ในฐานะคียบ์ อร์ดแล้วสามารถตอบสนองฟังก์ชน่ั การใช้ ง านครบถ้ ว นทำ � ให้ ไ ม่ ลำ � บากในการ ใช้งานจริงๆ ผสมกับอารมณ์ความรู้สึกเวลา ดีดเครื่องพิมพ์ดีดกับแป้นพิมพ์ มันต่างออก ไปทำ � ให้ ผู้ ใ ช้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ที่ แ ตกต่ า งอย่ า ง ชัดเจน เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องพิมพ์ ดีดนี้คือจะมีเสียงกระดิ่งเล็กๆ แจ้งเตือนเวลา ปัดแคร่ขึ้นบรรทัดใหม่ USB Typewriter ไม่ เพียงแต่ทำ�หน้าที่เป็นคีย์บอร์ดให้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะเครื่องพิมพ์ดีด USB Typewriter  ยังไม่ได้ทิ้งผ้าหมึกที่มีในเครื่อง พิมพ์ดีดสมัยก่อนไปสามารถนำ�กระดาษไปใส่ แล้วพิมพ์ผ่านผ้าหมึกได้จริงอีกด้วย นายเจษฎา คูณอเนกสิน รายงาน

13/12/2555 15:22


Women and youth

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

25

สังคมเสื่อม!! เยาวชนหญิงไทยฉาวหนักกวา่ เดิม

โพสตค์ ลิปเปลือยแลกไลค์

มุมมืดในรั้วสีสม้

ครอบครั ว มี บ ทบาทสำ� คั ญ ที่ จ ะสอนให้ เด็กรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศ ตรงข้ามซึ่งจะทำ�ให้ตัวเด็กมั่นคงในความ เป็นหญิงหรือความเป็นชายของตัวเอง

ในสังคมเราก็ยังเน้นเรื่องของการรักนวลสงวลตัว อี ก อย่ า งพฤติ ก รรมตรงนั้ น อาจจะนำ � ไปสู่ ก ารมี เพศสัมพันธ์ได้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะลดปัญหา การท้องก่อนวัยอันควร หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อน วันอันควรได้ คำ�สอนของโบราณที่สอนเราก็ดีอยู่ แล้ว เช่น อย่าชิงสุขก่อนห่าม รักนวลสงวนตัว สมัยนี้แทนที่จะสอนในเรื่องนั้น แต่กลับสอนใน การป้องกัน จริงๆแล้วฐานของปัญหาทั้งหมดคือ ครอบครัว ลองมองย้อนไป ถ้าครอบครัวรักและ เอาใจใส่อย่างดี ทุกครั้งที่เราจะทำ�อะไร เราจะ นึกถึงพ่อแม่ เราจะไม่กล้าทำ�ผิด เพราะคิดว่า พ่อ แม่รักเรา และมีอะไรก็จะปรึกษาท่าน อย่างที่อ.รัชนีย์ได้กล่าวข้างต้นมานี้ ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมาก กับพฤติกรรมครอบครัว เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพของ สั ง คมและประเทศชาติ ฉะนั้ น ครอบครั ว จึ ง มี บทบาทสำ�คัญที่จะสอนให้เด็กรู้จักการวางตัวให้ เหมาะสมกับเพศตรงข้ามซึ่งจะทำ�ให้ตัวเด็กมั่นคง ในความเป็นหญิงหรือความเป็นชายของตัวเอง ไม่อึดอัดหรือปรับตัวไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเพศตรง ข้าม ให้เกียรติและช่วยเหลือกัน ควรหลีกเลี่ยง การถูกเนื้อต้องตัว การอยู่ลำ �พังในที่ลับตาคน หรือแม้กระทั่งที่เที่ยวในสถานทีเริงรมย์ และแต่ง กายให้เรียบร้อยมิดชิด

พฤติกรรมของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ก็เป็นอีกปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่ง ด่วน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยและ สังคมไทย จากการสอบถามแม่บ้านท่านหนึ่งพบว่า ส่วนมากมักพบเห็นนักศึกษาชายหญิงกอด จูบ แต่ ก็ เ คยเห็ น มี เ พฤติ ก รรมทางเพศที่ ล่ อ แหลม ด้านล่างอาคารตอนดึกๆบ้างและยังกล่าวต่อว่า พฤติ ก รรมไม่ เ หมาะสมระหว่ า งชายหญิ ง น่ า จะ มาจากความใกล้ชิดมากกว่า ถ้าไม่มีความใกล้ ชิดหรือเข้าใกล้ก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิด ขึ้น อีกอย่างบางทีนักศึกษาก็มีเพศสัมพันธ์แบบ โจ๋งครึ่ม จนอาจทำ�ให้เสื่อมเสียไปถึงสถาบันเมื่อ มีบุคคลภายนอกมาพบเจอ แหล่งข่าวท่านหนึ่งกล่าวว่า “ผมเห็นคูห่ นึง่ พลอดรักกันที่โต๊ะบริเวณใต้ตึกสอง กำ�ลังกอดจูบ ลูบคลำ�กันโดยไม่อายผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา” ด้าน อ.รัชนีย์ แก้วคำ�ศรี อาจารย์ประจำ� คณะจิ ต วิ ท ยา กล่ า วว่ า ”เป็ น การเข้ า ใจในสิ ท ธิ เสรีภาพที่ผิด เอาค่านิยมตะวันตกมาใช้ แต่จะ ต้องคำ�นึงว่าเราอยู่ในสังคมไทยวัฒนธรรมไทย ปลายปากกาแห่งความศรัทธา เรียบเรียง

สื่อมวลชนกับสำ�นึก

พลเมืองเรื่องผูห ้ ญิง

เป็นเรื่องที่น่าจับตามอง กับการที่ผู้หญิงเริ่ม มีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย ถึงอย่างนั้นผู้หญิง ก็ ยั ง ไม่ มี จุ ด ยื น ที่ ชั ด เจนในแง่ ข องการเป็ น ผู้ นำ � หรือการมีสิทธิการเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง ซึ่ง หมายรวมถึงผู้หญิงต้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมือง มีสิทธิในการตั้งพรรคการเมือง สิทธิ ในการรับราชการหรือสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิก ขององค์กรของรัฐอื่นๆ แต่ปัจจุบันผู้หญิงเปรียบ เหมือนหุ่นเชิดของเกมการเมืองที่มีผู้ชายอยู่เบื้อง หลังเท่านั้น สื่อมวลชนยังนำ�เสนอภาพลักษณ์ ของผู้หญิงที่เป็นเพศที่อ่อนแอ ไม่สามารถตัดสิน ใจอะไรได้อย่างเด็ดขาดต้องพึ่งพาผู้ชายเป็นเสา หลักอย่างอดีตที่ผ่านมา งานวิจัยของ ดร. ชเนตตี ทินนาม ผู้ช่วย คณบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่องสื่อมวลชนกับ สำ�นึกพลเมืองเรื่องผู้หญิง ที่ได้นำ�เสนอในงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “IAMCR Internationnal Association for Media and Communication Research 2010 ประเทศโปรตุเกส

nakasem51.indd 25

ขณะนี้กำ�ลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลก ออนไลน์อย่างมาก ในกรณีที่มีการจัดตั้งเฟสบุ๊ค แฟนเพจที่นอกจากจะไม่สร้างสรรค์ด้วยการโพสต์ ภาพที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังเป็นการสร้างค่านิยม ผิดๆในหมู่วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-20ปีอีกด้วย โดยบรรดาเยาวชนหญิงเหล่านี้จะชอบโพสต์รูป ตัวเองโชว์หน้าอกและเรือนร่าง เพื่อแลกกับกา รกดไลค์พร้อมข้อความต่างๆที่ดูล่อแหลมเช่น “ถึง นมหนูจะเล็ก แต่หนูก็...จัดนะ” “ประสงค์ออกนม ไม่ประสงค์ออกนาม” เห็นเค้าโชว์ก็อยากโชว์บ้าง” ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนการโพสต์ภาพเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขของการกดไลค์และกดแชร์และการ โชว์ของเยาวชนหญิงเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นาย ธนิต ประภาตนนท์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักป้องกันและปราบปรามการกระทำ�ผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า “แนวทาง แก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก โชว์ ภ าพโป๊ เ ปลื อ ยบนเฟสบุ๊ ค ทางกระทรวงไอซีที สามารถที่จะดำ�เนินการกับ ภาพต่างๆที่ผิดต่อศีลธรรมได้โดยการส่งภาพดัง กล่าวให้กับทางเซิร์ฟเวอร์ หลังตรวจสอบแล้ว เพื่อกระทำ�การลบภาพหรือเพจต่างๆ เหล่านี้ทิ้ง ไป แต่จะมีระยะเวลาในการดำ�เนินการ 2-3 วัน เนื่ อ งจากจะต้ อ งยื่ น เรื่ อ งไปยั ง ผู้ ดู แ ลเซิ ร์ ฟ เวอร์ หลัก จึงจะทำ�การลบภาพและเพจนั้นๆได้” แต่การแก้ไขปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง ยาก เพราะนอกจากทางหน่วยงานจะทำ�ได้แค่ ได้รับแจ้งเรื่อง และทำ�การลบเพจนั้นไป ก็มีการ ตั้ ง เพจใหม่ ม าทดแทนอี ก และยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ดู เหมือนว่ากระแสนิยมของเด็กเหล่านี้จะยิ่งหนัก ขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่มีการโชว์เต้าอย่าง เดียว แต่มีการโชว์สรีระเปลือยเปล่าของตนเอง โดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียว และยั ง มี ก ารแสดงท่ า ทางบ่ ง บอกว่ า ตนเองเก่ ง เรื่องเพศสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบวิดีโออีกด้วย เพื่อความสนใจ เพื่อที่คนจะได้แชร์และกดไลค์ เยอะ นางสาวรัชนีย์ แก้วคำ�ศรี อาจารย์ด้าน จิตวิทยา กล่าวต่อว่า”เด็กเหล่านี้มีความคิด ความ เชื่ อ ที่ ผิ ด อาจจะตามกระแสสั ง คมเห็ น คุ ณ ค่ า ตนเองน้ อ ย มองว่ า การโชว์ แ บบนี้ แ ล้ ว มี ค นมา

กดไลค์เยอะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบ ฐานของเด็ก เหล่านี้ก็มาจากการขาดความรัก อาจจะบอกว่า พ่อแม่ให้ทุกอย่าง แต่อาจจะให้เงิน แต่ไม่มีเวลา ให้หรือเปล่า ลึกๆในใจเด็กอาจรู้สึกขาดความ รัก ขาดการสนใจการเอาใจใส่ แต่เวลาที่เขาอยู่ใน โลกออนไลน์แล้วโพสต์ภาพเหล่านี้ออกมา แล้วมี คนมากดไลค์ ก็คิดว่ามีคนรักเขาจากที่คิดว่าไม่มี ใครรัก ก็คิดว่านี่แหละทำ�แบบนี้มีคนมารักเยอะ แยะ เลยเกิดเป็นความเชื่อและการกระทำ�ที่ผิด” ถ้าจะกล่าวโทษแค่เด็กว่าทำ�ผิดเพราะขาด ความอบอุ่นก็เห็นจะไม่ถูกต้อง เพราะเด็กมักมี พฤติกรรมชอบเลียนแบบ โดยเฉพาะการเลียน แบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เพื่อที่ตนจะได้รู้สึกเป็น ผู้ใหญ่ขึ้น พฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องถามว่าเด็กเอา ความคิดที่จะทำ�เรื่องแบบนี้มาจากไหน ก็มาจาก ผู้ใหญ่ทำ�ให้เด็กเห็นนั่นแหละ ในเมื่อผู้ใหญ่ทำ�ได้ เด็กก็ทำ�ได้ แล้วอย่างนี้จะสอนเด็กให้ทำ�เรื่องดีๆ ได้อย่างไร ดูได้จากข่าวอาชญากรรมที่มีอยู่ทุก วันก็เป็นฝีมือผู้ใหญ่ทั้งนั้น เมื่อผู้ใหญ่ทำ�ให้เห็น เป็นตัวอย่าง เด็กจึงทำ�ตามออกมาในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งโพสต์ภาพเปลือย ข่มขืน ชิงทรัพย์ฯลฯ ถ้าเราไม่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กในวันนี้ ใน อนาคตข้างหน้าสังคมเราคงมีแต่อาชญากร หญิง ค้าบริการ ที่ถ่ายทอดพฤติกรรมเหล่านี้มาจากรุ่นสู่ รุ่นไปจนชั่วลูกชั่วหลาน น.ส.สุภารัตน์ ธรรมศิริ รายงาน

มีใจความสำ�คัญว่า ข้ออ้างประการหนึ่งในการ กี ด กั น คนกลุ่ ม ต่ า งๆจากการมี บ ทบาทในพื้ น ที่ สาธารณะที่ ยั ง คงปรากฏให้ เ ห็ น ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ สื่ อ ขณะนั้ น คื อ การมองว่ า สตรี เ ป็ น ผู้ ที่ ยั ง ขาด คุณสมบัติพื้นฐานของพลเมือง หรือผู้ที่มีบทบาท ทางการเมืองควรจะมีเช่นผู้หญิงขาดคุณสมบัติ ของความเป็ น พลเมื อ งตามแนวคิ ด เสรี นิ ย มซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการใช้ เ หตุ ผ ล ไม่ ใ ช้ อารมณ์ ห รื อ อคติ แ ละไม่ พึ่ ง พิ ง ผู้ อื่ น สั ง คมใน ปัจจุบันจะให้ความสนใจกับบทบาทของผู้หญิง ในพื้ น ที่ ส าธารณะ ในฐานะที่ ผู้ ห ญิ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครบ้างเช่นเป็นลูกสาว ใคร เป็นภรรยาของใคร มีลูกกี่คนมากกว่าที่จะให้ ความสำ�คัญกับการกระทำ�และผลงานของผู้หญิง โดยความหมายนี้แสดงให้เห็นถึงการผูกติดสภาพ ภายนอกบ้านของตนเองหรืออัตลักษณ์ของผู้หญิง เอาไว้กับใครคนหนึ่ง นั่นคือผู้ชายในฐานะสามี หรื อ พ่ อ ของผู้ ห ญิ ง เท่ า นั้ น ผู้ ห ญิ ง ไม่ ส ามารถอยู่ ตามลำ�พังได้ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน ดร. ชเนตตี กล่าวว่า ปัจจุบันดูเหมือนทั้ง ผู้หญิงและผู้ชาย เข้าใจคำ�ว่า “ความเท่าเทียม” แล้ว และปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค แต่กลับ เป็นสื่อมวลชนเองที่ยังคงตีกรอบสังคมเสมอใน เรื่องของเพศ เพราะมีเส้นกั้นบางๆระหว่างความ จริงความถูกต้อง และจรรยาบรรณในการการ

รายงานข่าวบนพื้นที่สาธารณะ คำ�ว่า พลเมือง แท้จริงแล้วคือประชากรที่อยู่ ภายในรั ฐ หรื อ ประเทศพลเมื อ งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะออก เสี ย งหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มใน เรื่องต่างๆที่รัฐได้เสนอออกมาเป็นนโยบายต่างๆ แต่ ดู เ หมื อ นทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งจะ เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้หญิง ก็ เ ป็ น พลเมื อ งหนึ่ ง ๆที่ มี ค วามเป็ น ตั ว ตนที่ แ ตก ต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เพราะบางองค์กร มีข้อจำ�กัดในการรับผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาททาง ด้านสื่อมวลชนก็คงไม่ใช่กฎตายตัวแต่เป็นเหมือน กรอบสังคมมากกว่า การมีวัฒนธรรมขององค์กร ที่ต้องการความเป็นหนึ่งดูเข้มแข็ง ทำ�ให้ตัดสิน ใจเลือกรับผู้ชายมากกว่า อีกประการหนึ่งก็คือ การทำ�ข่าวอาชญากรรมหรือข่าวการเมืองที่มีการ ปะทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมบ่อยครั้ง ความอ่อนแอ ด้านสรีระและด้านจิตใจของผู้หญิงทำ�ให้ผหู้ ญิงไม่ สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ คงจะดีไม่น้อยหากผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในจุด ที่เท่าเทียมกันจริงๆ เราคงจะได้เห็นสีสันทางการ เมืองหรือการทำ�งานในฐานะสือ่ มวลชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีข้อจำ�กัดทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง เชื่อว่า ผู้หญิงยุคใหม่หลายคนมีความสามารถและมีบาง มุมมองที่ต่างจากการทำ�งานของผู้ชาย รายงานโดย : ฟ้าใส

13/12/2555 15:22


26

Sport

มกบ.ทมุ่ งบ 8 ลา้ นหนุนกีฬามหา’ลัย

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

เนน้ สง่ เสรมิ กฬี าเดน่ ควบคูก่ ารเรียนดี ม.เกษมบั ณ ฑิ ต เผยงบสนั บ สนุ น พั ฒ นานั ก กี ฬ ากว่ า 8 ล้ า นบาท เพื่ อ เตรี ย ม พร้ อ มการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว ง เดือนมกราคมปี 2556 พร้อมตั้งเป้าติดอันดับ 1 ใน 10 “ พลบดีเกมส์ ” โดยเน้นนโยบาย นัก กีฬาต้องเรียนดี กีฬาเด่น ควบคู่กัน เพื่อเป็น ใบเบิกทางในอนาคต มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ทุ่ ม งบ ประมาณกว่ า 8 ล้ า นบาท ให้ ทั พ นั ก กี ฬ าของ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น การเสริ ม ศั ก ยภาพให้ นักกีฬารวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอน ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้ น เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ การแข่ ง ขั น มหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 หรือ “ พลบดีเกมส์ ” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัด ชลบุรี อาจารย์ สมเดช โอบอ้ อ ม หั ว หน้ า แผนกกี ฬ ากล่ า วว่ า “ในแต่ ล ะปี ที่ ผ่ า นมานั้ น มี ปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการลงแข่งขัน กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย คื อ ในเรื่ อ งของงบประมาณ เพราะในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในทุกๆ ปี จะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะพอสมควร โดย เฉพาะกี ฬ าประเภทที ม จะใช้ ร ายจ่ า ยมากกว่ า กีฬาประเภทเดี่ยว ที่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับ ตัวโค้ช บางกีฬาจะใช้โค้ชที่เคยเป็นอดีตทีมชาติ มาฝึกสอนทำ�ให้รายจ่ายค่อนข้างสูงและยังรวมถึง ใช้จ่ายให้กับตัวนักกีฬา เสื้อผ้าต่างๆของทีม และ อุปกรณ์กีฬาของทางมหาวิทยาลัย ฯ เป็นต้น แต่ การแข่งขันครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน อย่างเต็มที่ เพื่อหวังตั้งเป้าที่จะทำ�ผลงานนักกีฬา ของมหาวิ ท ยาลั ย ภาพรวมนั้ น เป็ น ที่ ป ระทั บ ใจ ที่สุดและจะสร้างมาตรฐานให้กีฬามหาวิทยาลัย ในครั้งต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น”

เก็บเอามาฝาก...

นั

บ ถอยหลั ง ...กั บ การแข่ ง ขั น กีฬามหาวิทยาลัย “พลบดีเกมส์” ครั้งที่ 40 ทุก มหาวิทยาลัยต่างก็เรียกตัวนักกีฬาทำ�การฝึกซ้อม กันอย่างหนัก และต่างก็เรียกนักกีฬาดีกรีทีมชาติ มาเสริมทัพ เพื่อที่จะทำ�ให้มหาวิทยาลัยประสบ ความสำ�เร็จ ทางด้าน ม.เกษมบัณฑิต ได้เก็บตัว และฝึกซ้อมอย่างสม่ำ�เสมอมาตั้งแต่ในช่วงเปิด ภาคเรียน ทำ�ให้มีความหวังที่จะทำ�ผลงานได้ดี กว่าครั้งที่ผ่านมาไม่มากก็น้อย พร้อมทั้งตั้งเป้า คาดหวังทำ�ผลงานให้ติด 1 ใน 10 เราลองมาดูซิ ว่า สถิติกับอันดับสรุปเหรียญทอง 3 ครั้งหลังสุด ของ ม.เกษมบัณฑิต เป็นอย่างไรบ้าง

เกษมฯ ก้าวหน้าสนับสนุนกีฬาและการเรียน ต่ อ ประเด็ น การให้ ก ารสนั บ สนุ น นั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต อ.สมเดช กล่าวว่า มีนโยบายให้การสนับสนุนเรื่องของกีฬา มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ แ พ้ ส ถาบั น อื่ น แต่ ที่ มั่ น ใจกว่ า นั้นก็คือ ไม่ได้ใช้การกีฬาโปรโมทสถาบันอย่าง เดียว แม้ว่าเกษมฯจะมีนักกีฬาทีมชาติเก่งๆ ที่เป็น ความหวังของมหาวิทยาลัยอยู่หลายคน แต่เป้า หมายหลักคือ เรื่องของการศึกษา เราเน้นที่การ เรียนเป็นหลักด้วย ถ้ากีฬาดีแต่เกรดตกไม่สนใจ การเรียน เราก็ตัดตามกฎของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาเก็ บ เกี่ ย วความรู้ และมี คุ ณ ภาพใน การนำ�วิชาชีพไปใช้ให้มากที่สุด ต้องรู้จักหน้าที่ ของตนเองว่า เล่นกีฬาไปด้วยและเรียนไปด้วย ควบคู่กันไป ไม่ใช่ว่ามาเล่นกีฬาอย่างเดียว กีฬา เป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่ง เสมือนเป็นใบเบิก ทางให้กับนักศึกษา สามารถเรียนได้ดีและมีความ สามารถในการเล่นกีฬาเช่นกัน สิ่งนี้ีมีผลต่อการ ออกไปประกอบอาชีพการงานในอนาคตได้ด้วย อ.สมเดช ได้ ก ล่ า วต่ อ ท้ า ยอี ก ว่ า ใน ช่ ว ง 4-5 ปี ที่ ผ่ า นมานี ้ กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย เกษม บั ณ ฑิ ต ประสบความสำ � เร็ จ อย่ า งมาก เคยได้ รองชนะเลิ ศ ของกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมดเมื่ อ ปี 2553 เป็นรองจาก ม.จุฬาลงกรณ์ ที่มีสถาบัน การแข่งขันทั้งหมดกว่า 100 สถาบัน ถือว่ามีชื่อ เสียงไม่น้อยกว่าสถาบันอื่น ปัจจัยที่ประสบความ สำ�เร็จก็มีหลายๆแง่มุม เช่น กีฬาที่บรรจุในการ แข่งขันเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารก็ให้ความสนับสนุน เต็มที่กับส่วนกีฬามาก และที่สำ�คัญนักกีฬาของ มหาวิ ท ยาลั ย อาจเป็ น คนที่ ล งแข่ ง ขั น ที่ ผ่ า นมา

ทำ � ให้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการแข่ ง ขั น มากกกว่ า นักศึกษารุ่นใหม่บางคน การตั้งเป้าตามนโยบายปี พ.ศ.2555 ของกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ในครั้ ง ที่ 41 คื อ จะทำ � อันดับให้ติด 1-3 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ส่วน ครั้งที่ 40 ที่จะถึงนี้ในช่วงเดือนมกราคมปี 2556 นี้คาดหวังว่าจะอันดับไม่ต่ำ�กว่าปีที่ผ่านมา และ ตั้งเป้าว่าจะพยายามให้ทัพนักกีฬาติดอันดับ 1 ใน 10 ให้ได้เสียก่อน เพราะว่าครั้งที่ 40 อาจจะ เป็นการทดสอบนักกีฬาหรืออุ่นเครื่อง อาจไม่เต็มที่ กับครั้งที่ 40 ส่วนครั้งที่ 41 คาดว่าจะดีขึ้นตามลำ�ดับ

นายณั ฐ พร ศรี ม า นั ก ฟุ ต บอลของที ม ม.เกษมบัณฑิต ได้กล่าวถึงความพร้อมที่จะฟาด แข้ ง ศึ ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ที ม ฟุ ต บอลเกษม บัณฑิต ได้ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิด ภาคเรียน ซึ่งมีการซ้อมอย่างหนัก บวกกับทางโค้ช อ.ทวิช ไกลถิ่น มั่นใจในนักเตะชุดนี้เพราะจากการ ฝึกซ้อมนักเล่นกันได้เป็นรูปแบบตามที่วางไว้และ ความสัมพันธ์ภายในทีมก็ถือว่าดีมาก เชื่อว่าผล งานจะออกมาดีกว่าครั้งที่แล้ว แต่ก็จะไม่ประมาท เหมือนครั้งที่ผ่านมา นายณัฐพล นิมา รายงาน

ที่ เ ห็ น ตั ว เลขสถิ ติ ใ นตารางนี้ หลายๆ คน คงอาจจะใจหายสำ � หรั บ ผลงานของทั พ นั ก กีฬาเกษมฯว่า ทำ�ไมมีผลงานที่ไม่น่าประทับใจ แม้ว่าอันดับจะติดในท็อปเท็นก็ตาม สาเหตุน่า จะเกิดจาก นักกีฬาที่มีฝีมือดีและดรีกรีทีมชาติ นั้น สำ�เร็จการศึกษาและหาทดแทนไม่ได้ เพราะ นักกีฬาเยาวชนที่มีฝีมือดี ก็อาจจะจะถูกดึงตัวไป ยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรืออาจจะเป็นเพราะ โค้ชบางคนอาจ มีชื่อเสียง ส่วนใหญมักจะถูกดึงตัวไปเซ็นสัญญา ระยะยาว ทำ�ให้นักกีฬาของเราเร่งสปีดตามไม่ทัน มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อาจจะพร้อมกว่าและได้รับ การฝึกสอนที่ดี และจริงจังมากกว่า และประเด็ น สุ ด ท้ า ยที่ ค าดว่ า ก็ น่ า จะ เป็นเรื่องงบประมาณ เงินอัดฉีดที่ออกล่าช้า ส่งผล ให้ตัวนักกีฬาเองขาดกำ�ลังใจในการฝึกซ้อม ทำ�ให้ ผลงานของกีฬาไม่ประสบความสำ�เร็จ

อันดับที่ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

37

2

23

15

17

55

38

9

13

7

10

30

39

10

12

8

18

38

nakasem51.indd 26

อาจารย์ สมเดช โอบอ้อม หัวหน้าแผนกกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คาดหวังกีฬามหาวิทยาลัยทำ�ผลงานดีกว่าฤดูกาลก่อน

สรุปตารางเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 ครั้งหลังสุด ครั้งที่

ทีมฟุตบอล ม.เกษมฯ หนึ่งในความหวังลุ้นเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย “ พลบดีเกมส์”

ปั ญ หาดั ง กล่ า ว เป็ น ปั ญ หาที่ ท าง มหาวิทยาลัยควรให้ความสำ�คัญ เพื่อเรียกขวัญ และกำ�ลังใจของทัพนักกีฬาเกษมฯ ให้มีสิทธิ์พิชิต เหรียญทอง รวมถึงทวงตำ�แหน่งแชมป์กลับคืน มา โดยเฉพาะกีฬาที่เคยโดดเด่น เช่น กรีฑา ยูโด ยิงปืน ซึ่งทัพนักกีฬา ม.เกษมฯ เคยคว้าเหรียญ ทองมาหลายสมัย แต่ระยะหลัง ตกอันดับหล่นลง ไปอย่างน่าเสียดาย สร้างความผิดหวังทั้งต่อตัว นักกีฬาและกองเชียร์

จากที่เห็นปัญหาหลายๆ ด้าน ที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยของเรานั้นจะมีการแก้ไขปัญหา อย่างไร และจะทำ�ผลงานในครั้งหน้าได้ดีกว่านี้ หรือไม่? ยังคงเป็นคำ�ถามที่ค้างคาใจหลายๆ คน แต่อย่างไรเสีย ก็คงจะต้องลุ้นกันตัวโก่ง ให้เกาะติด 1 ใน 10 ในศึกกีฬามหาวิทยาลัย “พลบดีเกมส์ ” นะครับ ศรชีิ้ทิศ & เด็กข้างสนาม

13/12/2555 15:22


Sport

ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

เปิดใจ “ฉลามบิ๊ก”

ลั ด ขอบสนาม

เจาะลึกส่วนตัวกับการเป็นครูสอนว่ายน้ำ�

สิ

ท ธิ เ วช คงสมฤกษ์ นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าวารสารศาสต์ แ ละสื่ อ ใหม่ คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต นั ก กี ฬ าว่ า ยน้ำ � ของทั พ นั ก กี ฬ า ม.เกษมบั ณ ฑิ ต หนุ่มฉลามบิ๊ก ได้สร้างผลงานอย่างน่าประทับ ในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 โดยกวาดเหรียญ มา 3 เหรียญทั้งหมด ได้แก่ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง ไม่ใช่แค่ว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ� เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นชั้นเป็นครูฝึกสอนว่ายน้ำ�ให้แก่ เยาวและเด็กรุ่นใหม่ ให้เป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่ ไ ด้ ก้ า วมาถึ ง จุ ด ๆ หนึ่งที่อาจบอกได้เต็มปากว่าประสบความสำ�เร็จ กับกีฬาว่ายนํ้า ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของผม แต่นั่น ก็ เ ป็ น แรงกระตุ้ น ให้ ผ มได้ ก้ า วสู่ บั น ไดอี ก ขั้ น ใน อนาคต เพราะในช่วงวัยเด็กผมมีความคิดว่าจะ ก้าวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ� เนื่องจากโดนพ่อแม่บังคับ ให้มาเอาดีทางด้านกีฬาว่ายนํ้า จากนั้นก็เริ่มที่มี แรงผลักดันให้ตนเองพัฒนาขึ้นมา มีความอดทน สูงในการฝึกซ้อม และลงแข่งขันทุกรายการเพื่อ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อที่จะให้มีผลงานที่ดี ผมคิดว่า ในการที่จะเป็นเยาวชนทีมชาติได้นั้น ก็ ต้องใช้ความฝึกซ้อมอยู่เป็นประจํา ไม่ว่าจะซ้อม หนักหรือเบา ก็ต้องอดทนรับแรงกดดันให้ได้ แต่ทุกวันนี้ “ฉลามบิ๊ก” พัฒนาตนจาก นั ก กี ฬ า ให้้ ก้ า วมาเป็ น ครู ฝึ ก สอนว่ า ยน้ำ � ให้ กั บ

nakasem51.indd 27

เด็กๆ ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดของที่ตนมีให้กับ เด็กๆ ได้พัฒนาตนเอง และเป็นนักกีฬาที่ดีได้ “ที่ได้มาเป็นครูฝึกสอนนั้น เป็นความ ชอบส่วนตัวอยู่แล้ว กับการว่ายนํ้า เพื่ออยากจะ ให้เด็กๆ เยาวชนนั้นได้ว่ายน้ำ�เป็น ช่วยเหลือตัว เองได้ เวลาไปเล่นน้ำ�ที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะ ว่ า ยน้ำ � ไม่ ไ ด้ บวกกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นตั ว ในการแบ่ ง เบาภาระครอบครัว ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ ก็คาดหวังไว้ว่าการเป็นครูฝึกสอน จะทำ�เป็นอาชีพ เสริมในช่วงเวลาว่าง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ จะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่ต้องมี การวางแผนจัดการเวลาให้เหมาะสม จะได้ไม่มี ผลกระทบภายหลัง” ผมจะให้คำ�แนะนำ�เด็กๆ ทุกคนว่าใน การจะเป็ น นั ก กี ฬ าที่ มี ร ะดั บ เก่ ง ต้ อ งใช้ ค วาม อดทนสูงก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่า จะให้การ สนั บ สนุ น มากน้ อ ยเพี ย งใด และการฝึ ก ฝนของ ตั ว เยาวชนเองว่ า มี ใ จรั ก กั บ กี ฬ ามากน้ อ ยแค่ ไหน และมี ค วามสามารถมากน้ อ ยแค่ ไ หน แต่ ในด้านการสอนกับเด็กๆ ที่มาเรียนนั้น รู้สึกว่ามี คุณสมบัติที่ดีสำ�หรับจะเป็นนักกีฬาได้ เพราะเด็ก ทุกคนมีความพยายามในการฝึกซ้อม ดูแล้วน่า จะมีอนาคตกับเส้นทางของกีฬาว่ายน้ำ� และเด็กๆ ที่ฝึกนั้น ส่วนมากจะให้ความเคารพ ให้ความร่วม มือในการฝึกว่ายนํ้า โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น

ผมจะให ้คำ�แนะน ำ� เ ด็ กๆ ท ุ ก ค น ว่ า การจะเป ็นนักกีฬ า ที่ เ ก่ ง ไ ด ้ ต้ อ ง ใ ช ้ ความอด ทนสูง

27

นักว่ายน้ำ� ” ฉลามบิ๊กกล่าวทิ้งท้าย ผู้ ป กครองของเด็ ก ๆ ที่ ม าฝึ ก ว่ า ยน้ำ � ได้กล่าวว่า ลูกของตนได้มีการพัฒนาได้รวดเร็ว อย่างมาก จากที่เคยว่ายน้ำ�ไม่เป็น เป็นโรคขี้กลัว นํ้า จนกระทั่งตอนนี ้ ว่ายน้ำ�โดยไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะมีครูฝึกที่ดี ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปก ครองหลายๆคน เป็นครูฝึกสอนที่มีอายุน้อย แข็ง แรง และมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทำ�ให้ผู้ปกครองหายห่วงได้ เด็กข้างสนาม...รายงาน

จับตาทัพนักกีฬา ม.เกษมฯ

นี่ ก็ ใ กล้ แ ล้ ว สำ � หรั บ มหกรรมกี ฬ า มหาวิทยาลัย “ พลบดีเกมส์ ”ครั้งที่ 40 ที่จะเกิด ขึ้นในจังหวัด ชลบุรี โดยมีสถาบันการพลศึกษา เป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น และนำ � ช้ า งที่ เ ป็ น สั ต ว์ คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งของประเทศไทย มาใช้ เ ป็ น มาสคอต แล้ ว ใช้ ชื่ อ ว่ า น้ อ งสามั ค คี ซึ่ ง มี ที่ ม าจากตรา สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ให้ ค วามหมายได้ ว่ า ความสามั ค คี ข องนั ก กี ฬ าที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กีฬามหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกน Love united spirted spirit hit the games รู้รักสามัคคี มี น้ำ�ใจ สู่เส้นชัย เชื่อได้เลยว่า ในรอบมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์ กว่าครั้งที่ ผ่านมา ทางด้าน ม.เกษมบัณฑิต มีความพร้อม ในรอบมหกรรม จึงทำ�ให้ทัพนักกีฬามีความมั่นใจ และมีหลายชนิดกีฬา ที่น่าจะเป็นความหวัง เช่น ยูโด คาราเต้โด กอล์ฟ แบดมินตัน ตะกร้อลอดห่วง ลีลาศ เรือพาย และเทเบิลเทนนิส ในแต่ละชนิด กีฬา มีนักกีฬาทีมดีกรีชาติและโค้ชที่มีฝีมือ อย่าง กีฬายูโด มีนางสาววรรณวิสา หมื่นจิตร เป็นถึงดีกรีทีมชาติ และนางสาว ออม พงษ์เฉียว ซึ่งทั้งคู่ก็กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.โท โดยได้ครู ฝึกสอนที่ดีอย่าง นาวาอากาศพิทักษ์ โค้ชเก่าที่มี ฝีมือดี อดีตทีมชาติกลับมาช่วยงานอีกครั้ง กีฬากรีฑา มี นายสถาพร ขจร ที่ทำ�ผล งานสวยหรูไว้ในครั้งที่แล้ว กวาดไป 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ทำ�ให้ได้โค้ชดีที่มาจากสมาคมกีฬา อ.เอกวิช แสวงผล มาช่วยติวเข้มให้อีก ทำ�ให้มี ความหวังมากขึ้น และอีกกีฬาที่น่าจะได้ลุ้นเหรียญ ก็คือ ตะกร้อลอดห่วง เคยมีผลงานคว้าเหรียญทองมา แล้ว ทำ�ให้ปีนี้มีลุ้นเหรียญทองแน่นอน แต่ละประเภทกีฬาก็อยู่ในช่วงระหว่าง การเตรี ย มเอกสาร ส่ ว นการฝึ ก ซ้ อ มนั้ น เริ่ ม มา ตั้งแต่เดือนตุลาคม และจะมีการเก็บตัวนักกีฬา และฝึกซ้อมกันอย่างเต็มรูปแบบ ถ้าหากทุกอย่าง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ KBU ก็สามารถมีลุ้นเป็น เจ้าเหรียญทอง “ พลบดีเกมส์ ” ค่อนข้างสูง อยากจะให้นักศึกษาช่วยส่ง แรงใจ แรง เชียร์ให้ทัพนักกีฬา KBU สู่ความเป็นหนึ่ต่อไป นาย อดิศร เหมประพันธ์ รายงาน

13/12/2555 15:22


ฉบับประจำ�เดือน มกราคม 2556

JOURNALISM

FAMILY

ที่ปรึกษา : อาจารย์รจนา พึง่ สุข,อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์,อาจารย์กรกช แสนจิตร บรรณาธิการบริหาร: อรุณรัตน์ จตุพรเทียนชัย บรรณาธิการข่าวมหาวิทยาลัย : นุสรา ศรีเลิศรับสุข บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรม : อุทุมพร ชูวงศ์ บรรณาธิการข่าวบันเทิง : ธิฌาภัทร นิศวงค์ บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว : อรุณรัตน์ จตุพรเทียนชัย บรรณาธิการข่าวสิง่ แวดล้อม: จิรายุ แก้วแดง บรรณาธิการข่าวกีฬา: ณัฐพล นิมา

บรรณาธิการข่าวสังคม/ชุมชน: คัทรียา ประชุมพันธ์ บรรณาธิการข่าวเทคโนโลยี : เจษฎา คูณอเนกสิน บรรณาธิการข่าวท่องเทีย่ ว: ณัฐพร มูลโคตร บรรณาธิการฝ่ายภาพ: นิวฒ ั น์ ดีเรือง บรรณาธิการศิลป์: อภิชาติ แซ่โคว้ กองบรรณาธิการ: กาญจนรัตน์ พันธุ์ไชย,ชฎาพร บุญพิทักษ์ , กฎษดา ภูวจิ ติ ร,อดิศร เหมประพันธ์ ศิรริ ตั น์ บุญธิมา,ศาศวัต เอีย่ มมีศรี , สุพล เตชะวัฒนาเลิศกิจ , ขจรเดช มัง่ สุวรรณ พิสจู น์อกั ษร: ขนิษฐา แสงกล้า

ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเอ็น “ตังกู”

เครื่องเขียน .

โทร.038-661-050

nakasem51.indd 28

ปลีก-ส่ง โทร.086-555-2029 ฮาซันแมนชั่น

ห้องพักรายเดือนราคาย่อมเยา เพียง 1700-1800/เดือน โทร. 081-3384202,02-7194652

13/12/2555 15:22

News  

nakasem5 by Kasem Bundit University Communication arts Journalism and New Media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you