Page 1

E A S Y T R I P E V E R Y D AY

p i r T y a Onนัe่งสามล้D อกินลม เดินชมวัดเก่า เล่าตำ�นาน ย้อนวันวาน นครเขื่อนขันธ์..

ั้งหนึ่ง.. กา ลคร ระทับใจ ป สุดแสน


ONE DAY TRIP

นั่งสามล้อกินลม เดินชมวัดเก่า

เล่าตำ�นาน ย้อนวันวาน นครเขื่อนขันธ์..

MORNING โปรแกรมการเดินทางช่วงเช้า

08.30 น.

ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั น ที่ จุ ด นั ด หมาย.. เจ้าหน้าที่ วี วินเนอร์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ อ�ำนวยความสะดวก

08.45 น.

ออกเดินทาง..โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP พร้อมเสิรฟ์ อาหารว่าง (1) และเครือ่ งดืม่

09.05 น.

เดินทางถึงท่าเรือปูเ่ จ้าสมิงพราย น�ำท่าน ลงเรือข้ามฝัง่ มุง่ สู่ ท่าน�ำ้ อ.พระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์”

activity! 09.50 น. นำ�ทุกท่านออกเดินทางด้วยรถสามล้อปั่น

9.35 น. กราบสักการะ “ศาลหลักเมือง” เนือ่ งจาก จังหวัดสมุทรปราการมีศาลหลักเมือง 2 แห่ง คือ อ.เมืองฯและ อ.พระประแดง ซึ่งเป็น ศาลหลักเมืองแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีความพิเศษที่องค์พระพิฆเนศวรเก่า แก่ที่สุดประเทศไทยมีอายุมากกว่า 1,000 ปี และได้อญ ั เชิญมาประทับอยูบ่ นเสาหลักเมือง แห่งนี้ร่วม 197 ปี นับแต่มีการสร้างเมือง นครเขือ่ นขันธ์ นอกจากนีย้ งั ได้รบั การยกย่อง ให้เป็นศาลหลักเมืองทีม่ คี วามเก่าแก่ มากทีส่ ดุ ไม่แพ้ “ศาลหลักเมือง ศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์


ONE DAY TRIP

นั่งสามล้อกินลม เดินชมวัดเก่า

เล่าตำ�นาน ย้อนวันวาน นครเขื่อนขันธ์..

Like this

Like this

10.00 น.

เดินทางสู่ “วัดทรงธรรมวรวิหาร” วัด พระอารามหลวงชัน้ โท ชนิดวรวิหาร เป็นวัด แห่งแรกทีส่ ร้างขึน้ พร้อม“เมืองนคร เขือ่ นขันธ์” ในสมัย รัชกาลที่ ๒ มีศลิ ปกรรมส�ำคัญได้แก่ อุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชยั พุทธ ลักษณะ งดงามตามช่างนิยม สมัยสุโขทัย พระมหาเจดีย์ รามัญสร้างเมือ่ สมัยรัชกาลที่ ๔ และมีพระวิหาร เก่าภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจ�ำลอง

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

11.10 น.

น�ำท่านเดินทางสู่ “วัดโปรดเกศเชษฐาราม” พระ อารามหลวงชัน้ ตรี เป็นวัดไทย-พุทธเพียงวัดเดียว ในย่านพระประแดง สร้างขึน้ สมัยรัชกาลที่ ๒ ทีม่ ี สถาปัตยกรรมโดดเด่น คือ พระอุโบสถไม่มชี อ่ ฟ้า ใบระกา หน้าบันมีศลิ ปะปูนปัน้ ลายเครือเถาประดับ เครือ่ งลายคราม ภายในมีพระประธานหล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระวิหารมีลกั ษณะ สถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมี พระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งดงามมากและเก่าแก่ ทีส่ ดุ ในจังหวัดสมุทรปราการและมีพระมณฑปสร้าง อยูก่ ลางน�ำ้ ล้อมรอบด้วยบ่อเต่าและปลานานาชนิด

11.40 น.

เดินทางสู่ “วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร” พระอารามหลวงชัน้ โท สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ราวปี พ.ศ.2362 ชมสถาปัตยกรรมและการ ตกแต่งทีอ่ อ่ นช้อยสวยงามผสมกลิน่ อายวัฒนธรรม จีนโบราณของช่างฝีมอื สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลวดลายบนเสาภายในพระอุโบสถเป็นลวดลาย ชนิดเดียวกับ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และหน้าต่าง-บานประตู แกะ สลักจากไม้อย่างวิจิตรบรรจง Like this

Lunch! 12.00 น.

Like this

10.40 น.

เดินทางสู่ “วัดอาษาสงคราม” สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2363 โดย สมิงอาษาสงครามนักรบ ชาวรามัญ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีพระเจดีย์ ทรงรามัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2370 และชมกุฏิหลังแรกของวัด ซึ่งถือว่าเก่าแก่และมีอายุราวเกือบ 200 ปี ผัดไทยไร้เส้น

รับประทานอาหารกลางวัน “ ร้านอาหาร ริมน�ำ้ บางพึง่ ” ซึง่ เป็นร้านอาหารทีม่ ชี อื่ เสียงใน อ.พระประแดง และอยูต่ ดิ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา พร้อมเสิรฟ์ ด้วยเมนูขนึ้ ชือ่ คือ.. ผัดไทยไร้เส้น, ต้มย�ำปลาเก๋า, ผัดคะน้าปลา เค็ม , ทอดมันปลากราย และขนมไทย


Itinerary โปรแกรมการเดินทาง

Afternoon โปรแกรมการเดินทางช่วงบ่าย

13.15 น.

เริ่มออกเดินทาง..โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP น�ำท่าน Check in ตลาด น�้ำบางน�้ำผึ้ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการน�ำ ผลผลิตในท้องถิน่ มาจ�ำหน่าย ท่านจะสัมผัสกับวิถชี วี ติ ริมน�ำ้ ตลอดจนกิจกรรม ต่างๆ มากมายและความพิเศษอีกอย่างคือ เป็นตลาดศูนย์สินค้า OTOP ที่ สร้างสรรค์จากคนในชุมชน

14-10 น.

น�ำ ท่า นสู่จ ุด หมายต่อ ไป..นวด ประคบผ่อนคลายด้วยธัญพืช โดย “กลุม่ วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพือ่ สุขภาพ” และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้คอื พืชสมุนไพร ทีอ่ ยูภ่ ายในท้องถิน่ น�ำมาใช้ ในการบ�ำบัด ในรูปแบบของแพทย์แผนโบราณ

14.50 น.

ชมการสาธิตแทงหยวกหรืองาน จ�ำหลักหยวกกล้วย คือการใช้มดี สองคม แทงลงไปบนกาบกล้วยให้เกิดลวดลาย ไทยในลักษณะต่างๆ จัดเป็นศิลปกรรม แบบไทยประเพณีที่มีจุดก�ำเนิดและ สืบทอดจากงานช่างในราชส�ำนัก โดย คุณบุญแถม เพ็ชรประดิษฐ์ หรือ ลุง แถม ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สืบทอด วิธกี ารแทงหยวกกล้วยแบบดัง้ เดิมนี้ไว้

17.15 น.

15.40 น.

“เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากเรา.. วี วินเนอร์ ทัวร์”

สักการะหลวงพ่อดวง มีทรัพย์ อายุกว่า 200 ปี ชมประวัตศิ าสตร์อนั น่าทึง่ และ โบราณสถานและวัตถุโบราณอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ทีว่ ดั บางกระสอบ ตืน่ ตาตืน่ ใจ

16.20 น.

จุดสุดท้าย “วัดจากแดง” ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยาฝัง่ ขวา ต.ทรงคนอง สักการะหลวงพ่อ หินสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ช่ี าวบ้านในพืน้ ทีเ่ ลือ่ มใส ศรัทธาและสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ ชมวิวเก็บภาพสวย สะพานภูมพิ ล 2 ก่อน พระอาทิตย์ตกดิน

FOR MORE INFORMATION ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่..

085-074-7779

wewinnertour

โปรแกรมทัวร์  

บ.วีวินเนอร์ จำกัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you