Page 1

ЦЕНТ ЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКУВАНЕ НА ХОМЕОПАТИЯ

Q U I B E N E I N T E R R O G AT, BENE DIGNOSCIT

www.homeopath.bg

Информационен бюлетин за хомеопатия и интегративна медицина

© Всички права запазени Година I • 2013 • февруари • брой 1, разпространява се безплатно

ВЕСТНИК В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ: „ Х О М Е О П А Т И Ч Е Н К О М П А С “ Терапевтично досие Горди сме, че с вестника на ЦОПХ „Хомеопатичен компас“ продължаваме традицията, поставена от ЦОРХ в началото на 2009 година, за публикуване на статии, интервюта, клинични случаи, проучвания върху Материя медика и др. в областта на клиничната хомеопатия. Нашият вестник има за цел да разпространява информация, която отговаря на принципите на клиничната хомеопатия и интегративната медицина. Задачата ни е да съдействаме за развитието на хомеопатичната практика и професия и да помагаме на всички хомеопати, независимо от тяхната тясна медицинска специалност и подготовка, в усилията им да оказват висококачествена хомеопатична помощ на всички, които търсят този метод на лечение. В него ще намерят място и материали, достъпни и за широката публиката. Както е добре известно, сътрудничеството между лекар, фармацевт и пациент е задължително и е предпоставка за успешно лечение. Приканваме всички регистрирани читатели на сайта на ЦОПХ да използват тази прекрасна възможност за споделяне на опит чрез свои статии, интервюта, клинични случаи, проучвания върху Материя медика и др. Авторите носят пълна отговорност за своите публикации. Не налагаме ограничения, а разчитаме на индивидуалното виждане на всеки. Приветстваме приносът на всеки автор към професията на клиничния хомеопат и интегративната медицина като цяло. ЦОПХ има удоволствието да ви прикани да рекламирате във вестник „Хомеопатичен компас“. Вестникът се разпространява между всички лекари хомеопати, завършили курсовете на ЦОРХ и неговият продължител – ЦОПХ. Той е насочен и достъпен за всички вас, медицински специалисти и пациенти, които посещавате сайта на ЦОПХ. Ние ви посрещаме с „Добре дошли!“ Доброто начало е сложено, убедени сме, че по пътя по който вървим, успехите и удовлетворението от съвместната ни дейност ще са взаимни.

ТЕРАПЕВТИЧНО ХОМЕОПАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР от Ридна Лимам

стр. 2

Материя медика БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР от Доменик Жако

стр. 5

Фундаментални изследвания и хомеопатия МОДЕЛ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА: НИСКА ДОЗА НАНОЧАСТИЦИ, АЛОСТАТИЧНА КРЪСТОСАНА АДАПТАЦИЯ И СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРИ СЛОЖНА АДАПТИВНА СИСТЕМА от Айрис Бел, Мери Койтън

стр. 8

ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ НА CEDH

стр. 9


2

ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС брой 1 • февруари • 2013

ТЕРАПЕВТИЧНО ХОМЕОПАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР Ридна Лимам (Гхар Ел Мелх, Тунис) По време на Международните срещи в Реймс през септември 2011 г. нашият колега Ридна Лимам от Тунезийското дружество на хомеопатите представи много пълен и добре документиран доклад въз основа на своите наблюдения върху болестта на Алцхаймер. Тази публикация е не само допълнение към приноса на авторката, но и покана да погледнете на нашия сайт cedh.org коментарите, въпросите/отговорите и в частност дискусията за избора на медикаменти, които съпътстваха нейния доклад. (www.cedh.org/rubrique bibliotheque/les articles) Болестта на Алцхаймер (БА) – когнитивна патология с голямо влияние върху автономността и обща тенденция към залежаване, представлява важен медико-социален проблем за все по-застаряващите съвременни общества. На практика разходите за лечението й, които възлизат на милиарди долари годишно, я поставят на трето място сред скъпо струващите заболявания, каквито са онкологичните и сърдечно-съдовите. Въпреки успехите в областта на невронауките ефективността на съвременното лечение, което се базира на антихолинестеразни средства е ограничена. Поради това деменциите въобще, и Болестта на Алцхаймер в частност, са предмет на редица нови изследвания. За съжаление хомеопатичните проучвания в тази област са много редки. Като се има предвид скромната полза от сегашното алопатично лечение на БА, би било особенно ценно да се оцени приносът на комбинираната терапия т.е. приложението на хомеопатично лечение наред с инхибиторите на холинестеразата. ВИД НА ПРОУЧВАНЕТО И ЦЕЛ В този контекст проведохме настоящото продължително проспективно, двупосочно клинично проучване. Целтта му е да оценим , в течение на 2 години, въздействието на хомеопатичното лечение, прилагано паралелно с това на класическата медицина при пациенти, засегнати от лека до умеДиректор на изданието: д-р Иван Несторов Главен редактор: Мария Джамбова Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, д-р Кирил Добрев, Мария Джамбова

рено силна форма на болестта на Алцхаймер. 1. МАТЕРИАЛ В проучването са включени 30 пациенти с БА, живеещи в къщи. Включването се извърши в периода януари – юни 2008 год. Всички пациенти са проследявани на всеки 6 месеца в продължение на 2 години. 2. КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ Всички пациенти трябваше да отговарят на критериите – деменция тип Алцхаймер МСД IV, и да имат семеен асистент. Порядъкът по скалата МMSE (Mini mental state examination) трябва да е между 10 и 22. 3. КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ Бяха изключени деменции с друга етиология – сърдечно съдова деменция (образно изследване на мозъка с ядрено-магнитен резонанс, ЯМР), синдрома на Паркинсон, дефицит на витамин В12 (доза серум на витамин В12), невросифилис (серологично изследване), хидроцефалия с нормално налягане, други корови деменции – челни и челно-темпорални (ЯМР) и деменция с т. н. телца на Леви. МЕТОД При включването всички пациенти бяха подло-

Издава: ЦОПХ ЕООД София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53 тел.: 0999 821 702 e-mail: info@homeopath.bg Предпечат и електронно оформление: ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори! Съветите в бюлетина дават представа и общи понятия за лечение с методите и средствата на интегративната медицина.


брой 1 • февруари • 2013 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС

жени на фармакологично лечение на базата на антихолинестеразни средства (Donepezil®) и получаваха психо-емоционална помощ от семейните асистенти. След 12 месечно наблюдение към първоначалното алопатично лечение бе прибавено хомеопатично лечение. Касае се за три медикамента Alumina, Baryta carbonica и Plumbum metallicum), във високи разреждания – 15 СН и 30 СН. Оценката за ефективността бе осъществена при включването им, на 6-тия, 12-тия, 18-тия и 24-тия месец на база на следните параметри. 1. Когнитивни функции Когнитивните функции (памет, ориентация, език, смятане, обичайни действия) бяха оценени по MMSE (Mini Mental State Examination), чийто порядък варира от 0 до 30 (6). Когнитивното подобрение бе измерено на базата на когнитивната подскала ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale), чийто порядък варира от 0 до 70 (11). 2. Качество на живот Качеството на живот бе оценено въз основа на Скалата за прогресивни нарушения (Progressive Deterioration Scale) (5). 3. Бремето или тежестта Бремето или тежестта чувствани от семейния асистент бе оценено по скалата на Zarit (Revised Caregiver Burden Scale) (15) 4. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ Средните отклонения в различията на параметрите за оценка, цитирани по-горе, от включването в двупосочното изследване (изследване върху комбинирана терапия на хомеопатични средства и Donepezil® спрямо терапия единствено с Donepezil®) бяха определени с помощта на теста на Чи2 и представени графично. Тестът за статистическа значимост бе 0.05. РЕЗУЛТАТИ Демография Таблица 1. Описание на пациентите в момента на включване в изследването Пациенти Средна възраст Съотношение мъже/жени Когнитивен статус по MMSE Когнитивен статус по ADAS-Cog Качество на живот по скала PDS Усетена тежест/бреме по скала на Zarit

3

визита с цел включване Когнитивния статус по MMSE бе 16.2 ± 5.7, Когнитивен статус по ADAS-Cog бе 32.9 ± 8.5, този на качеството на живот по скалата PDS - 56.4 ± 1.7, Усетената тежест/бреме по скала на Zarit бе 45.8 ± 3.9. Демографските данни за пациентите са представени в Таблица 1. КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ Лечението с хомеопатичното трио Alumina, Baryta carbonica, Plumbum metallicum като допълнение към класическото лечение при нашите болни, страдащи от болестта на Алцхаймер в лека до средна степен ни дава основания да считаме, че сме постигнали значителни когнитивни подобрения.

Фигура 1. Средно изменение на резултата MMSE след включване на хомеопатични медикаменти

В действителност основният параметър за оценка на еволюцията на когнитивния статус претърпя значително изменение по отношение на средната разлика на MMSE резултата (р 0.01) при пациенти подложени на комбинирана терапия – хомеопатично лечение и Donepezil® през втората година на лечебния курс спрямо болните лекувани само с Donepezil® през същата тази втора година. (фиг. 1).

N = 30 76.5 ± 7.8 12 / 18 16.2 ± 5.7 32.9 ± 8.5 56.4 ± 1.7 45.8 ± 3.9

От 30 включени пациенти 12 бяха мъже (40%) и 18 жени (60%). Средната възраст на пациентите при включването бе 76.5 ± 7.8 години. При първата

Фигура 2. Средно изменение на резултата ADAS-Cog (p 0.001) след включване на хомеопатични медикаменти


4

Фигура 3. Средно изменение на резултата PDS след включване на хомеопатични медикаменти

Същите констатации бяха направени относно средното изменение на ADAS-Cog (p 0.001), фиг. 2. В нашето проучване включването на хомеопатични медикаменти в терапията очевидно дава значителен благоприятен ефект като намалява тежестта, изпитвана от семейните асистенти. Това е видно от разликата в средното изменение по скалата на Zarit (р 0.05), фиг. 4.

Фигура 4. Средно изменение на резултата по Zarit след включване на хомеопатични медикаменти

5. ОБСЪЖДАНЕ Болестта на Алцхаймер (БА), описана през 1907 г. от Алоис Ацхаймер (1864 – 1915), е приоритет в научните изследвания в областта на геронтологията поради това, че се среща относително често. БА е невродегенеративно заболяване, което се характеризира с прогресивно разрушаване на когнитивните функции и специфични невродегенеративни лезии (неврофибриларни дегенерации и сенилни плаки). Естествената еволюция на заболяването води непрестанно от леко когнитивно нарушение (Mild Cognitive Impairement) към пълно разрушение на когнитивната функция до степен, която се отразява върху ежедневния живот на болния. БА

ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС брой 1 • февруари • 2013

е най-честата причина за деменция. Причината за заболяването остава неизвестна. Съществуват хипотези за нейния токсичен, генетичен, имунологичен, вирусен и радикален характер. За благоприятното въздействие на няколко хомеопатични медикамента вече са направени няколко съобщения (2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16). Доколкото, обаче, на нас ни е известно до сега са публикувани много малко проучвания върху хомеопатични медикаменти. Затова извършихме проспективно 24 месечно проучване, което имаше за цел да направи оценка на ефективнотта от комбинирана терапия с Donepezil® и хомеопатични медикаменти при пациенти, страдащи от БА в лека до средна степен. Резултатите от нашето терапевтично проучване (Алцхомео проучване), които се базират на валидни и стандартизирани скали, ни дават основание да мислим, че едновременната терапия с хомеопатични медикаменти и инхибитори на холинестеразата ще даде много по-голям ефект по отношение на когнитивните функции и качеството на живот на пациентите и техните семейни помощници отколкото терапията единствено с инхибитори на холинестеразата. Изборът на трите хомеопатични медикамента Alumina, Baryta carbonica и Plumbum metallicum в нашето терапевтично проучване се базира на токсичното действие върху централната нервна система на алуминиевия окис (деменция при диализирани) [1], на бариевия карбонат и хроничния сатурнизъм (енцефалопатия със сатурнинов произход) [13], при които се наблюдават когнитивни нарушения, близки до тези при болестта на Алцхаймер. Освен това патогенетичните опити върху тези три медикамента доказват техния поляритет върху нервната система и върху познанието, предлагано от един симилимум. Много проучвания, включващи мониторинг на пациенти с БА, свидетелстват, че субектите лекувани непрекъснато с Donepezil® поддържат своите функции до 38–та седмица [9,10]. След това, тъйкато БА е патология, която еволюира, субектите понасят срив.В резултат след едногодишно лечение с инхибитори на холинестеразата , отговорът се влошава. Това засилва разликата, наблюдавана при нашия опит, между двете паралелни групи – едната лекувана само с Donepezil, а другата с комбинация от Donepezil и цитираните три хомеопатични медикамента. Казано по друг начин, въпреки че инхибиторите на холинестеразата, одобрени от Федералната агенция по лекарствата на САЩ ( FDA), повлияват значително когнитивните функции, то те не се отразяват по някакъв начин върху ежедневните дейности, което от своя страна подчертава ползата от прибавянето на хомеопатич-


5

брой 1 • февруари • 2013 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС

ното трио от една страна за ежедневните дейности на пациента и от друга за намаляване на тежестта върху неговия асистент/помощник. Настоящото проучване има редица ограничения, които изискват внимание при обощаване на получените резултати. В действителност малкият брой на включените в проучването пациенти намалява неговата статистическа значимост. Друго ограничение представлява липсата на група за сравнение. Това бе неизбежно поради факта, че не е препоръчително по етични причини, пациенти, страдащи от деменция да бъдат лекувани с плацебо при дългосрочни проучвания. Ефективността на лечение, обединяващо хомеопатични медикаменти с инхибитори на холинестеразата, трябва да бъде доказана чрез рандомизирани терапевтични проучвания, провеждани в различни медицински центрове и в по-голям мащаб. 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В обобщение това проучване показва, че прибавянето на трите хомеопатични медикамента към класическото лечение на болестта на Алхаймер, дава основание да се мисли, че то може да подобри когнитивното състояние на болните и тяхното качество на живот от една страна, а от друга да намали тежестта, която понася семейството или асистента на болния. Тези заключения отварят нови перспективи пред лечението на деменция от типа на болестта на Алцхаймер. В този смисъл терапия, обединяваща инхибитори на холинестеразата с хомеопа-

тична такава, би преставлявала една нова и интересна стратегия. БИБЛИОГРАФИЯ 1. Alfrey A.C., Le Gendre G.R., Kaenhny W.D. The dialysis encephalopathy syndrome: possible aluminium intoxication. New England J Med 1976: 294: 184-188. 2. Billot J.P. Demences. In: Homéopathie et gériatrie 1992; Paris Maloine: 89-92. 3. Billot J.P. Les diatheses en geriatrie. L’actualité homeopathique 1989; 1[4] 12-15. 4. Caville P. Homeopathy in demencia and agitation. Homeopathy 2002; 91[2]: 109-112. 5. Dejong R. Osterlund O.W., Roy G. W. Measurement of Quality of Life changes in patients with Alzheimer’s Disease. Clin Ther 1989; 11: 545-54. 6. Folstein M.F., Folstein S.E. et al. Mini Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for clinician. J Psychiatres behavior 1975; 12: 189-198. 7. Hervieux L. La maladie d’Alzheimer. Cahiers de biotherapie 2005; 191: 70-73. 8. Nougez J., Alemani D. O[pium. Quatre cas cliniques. La Revue du CEDH 2007; 5: 33-38. 9. Pratt R., Geldmacher D., Perdomo C. An evaluation of long term efficacy of Donepezil in patients from Phase III clinical extension trial. Neurology 1999; 52 [6 supp.2]: A481-A482. 10. Rogers S., Friedhoff L. Long –term efficacy and safety of Donepezil in the treatment of Alzheimer’s desease: in interim analysis of the result of US multicenter open label extension study. Eur Neuropsychopharmacol 1998; 67-75. 11. Rosen W.W.G., Mohs R.C., Davis K.L. A new rating scale for Alzheimer’s desease. Am j Psychiatry 1984; 141: 1356-1364. 12. Rougemont D. Neurologie du sujet âgé: quoi de neuf en l’an 2000? Cahiers de biothérapie 2001; 167: 19-24. 13. Squinazi F. Effet du plomb sur la santé. Santé publique 1992; 5: 2637. 14. Tétau j. M. Approche homéopathique de la maladie d’Alzheimer. Cahiers de biothérapie 2001; 167: 25-27. 15. Zarit s.H. Behavioral disturbances of demencia and caregiver issues. 1996; Int. Psychogeriatr 8 suppl 3: 263-8. 16. Zissu R. Considérations sur la maladie d’Alzheimer. L’Actualité homéopathique 1990; 2 [2]: 53-56. n

БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР Д-р Доминик Жако, Франция, Таверни (77) Началото на заболяването се характеризира с нарушения на паметта. Подборът на хомеопатични медикаменти ще бъде съобразен с този показател. Неврологично тези нарушения се изразяват в засягане на асоциативния фронтален и темпоро-париетален кортекс, в резултат на което се получават тежки когнитивни увреждания, промени в настроението, тревожност, депресия, възбуда, клоняща към агресивност. В това експозе няма да се спираме върху хомеопатичните медикаменти, покриващи всички аспекти в еволюцията на заболяването. • Целта на терапията е да спре развитието на малките нарушения в паметта (при статистически

незначим резултат или ограничения в специфичните тестове). • Освен това този вид терапия ще предотврати неоправданата прескрипция на инхибитори на холинестеразата, които при натрупване се понасят зле от организма. • Ще позволи в хода на заболяванията, свързани с нарушения на паметта, да бъдат комбинирани класическата и хомеопатичната терапия. • Този терапевтичен подход е част от глобалния подход към болния и има за цел да гарантира едно по-добро качество на живот на засегнатите лица.


6

1. Хомеопатично „трио при болестта на Алцхаймер“. Медикаменти, подбрани въз основа на токсикологични данни за увреждане на централната нервна система и патогенетичен експеримент, който потвърждава тяхната полярност върху централната нервна система. Предписват се във високи разреждания 15 СН и 30 СН, по 5 гранули дневно, в комбинация с класическото лечение. Аlumina 15 CH • Тъжен, оплаква се непрекъснато; самотен, но същевременно раздразнителен и твърдоглав с околните. • Забавено мислене, което контрастира с трескаво състояние. • Чувства се объркан при събуждане. • Нерешителност. • Преценката му е неточна, не е в състояние да разбира, не може да различи истина от лъжа. Представата за собствената му личност е обръкана. • Трудно се концентрира. • Слаба памет, прави грешки при писане. • Тревожност, променливо настроение, последвано от депресия. • Трепване при вида на остри инструменти. • Подобрява се, когато е на открито и по време на хранене, но предпочита топлина. • Сутрин, при ставане е в по-тежко състояние. Преобладаващите соматични симптоми са следните: термична нестабилност, при която доминира липсата на жизнена топлина, астения, главоболия, вертиго, обща сухота на лигавиците (констипация) и кожата. •

• • • • • • • • • • • • •

Plumbum 15 CH Медикаментът е изключително подходящ за тънки и слаби, „студени“ и изпитващи потребност да бъдат покрити с нещо, дори при топло време, субекти (Psorinum). Изключително променливи субекти. Енцефалопатия, свързана със сатурнизъм. Бавно схваща, трудно разбира, не може да намери думите, които му трябват. Меланхолична депресия, обезкуражаване. Тъга, умора, безпокойство, страх от някакво зло, налудности. Нарушен нощен сън (абдоминални спазми). Сънливост през деня. Интелектуална слабост, тъга. Трудно намира подходящите думи. Артериална склероза. Хипертония. Вертиго. Парализа на крайниците, на разтегателните мускули, везикални и ректални парези. Тремор на горните крайници, който се влошава при умора. Общ тремор. Слаб, астеничен субект със суха и набръчкана кожа. Влошаване при движение (на открито), през

ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС брой 1 • февруари • 2013

нощта, при умствено усилие. Преобладаващите соматични симптоми са: съдова склероза, хипертония, упорит запек, спастична болка на дебелото черво. • • • • • • • •

Baryta carbonica 30 СН Преждевременна сенилна склероза, срамежливост. Избягване на хора, които не познава, прогресираща интелектуална слабост. Загуба на памет (за настоящи или скорошни събития), за собствени имена, пропуска букви или думи при писане. Объркване. Прекалена съвестност. Тенденция към инфантилизъм. Липса на вяра. Нерешителност, недоверие, скрупули, въображаеми грижи. Обърканост в поведението. Треперене на ръцете, главоболия, виене на свят. Притеснения, грижи, страхове (Causticum). 2. Други медикаменти

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Causticum 30 CH Тъжен и обезкуражен; загубата на памет го изолира и дезориентира. Тревожност, сякаш съществува заплаха от някакво нещастие. Виновност, чувствителен към болките на другите. Редува се с гняв (за дреболии), бунт, раздразнителност. Възрастен индивид, слаб, с отслабена памет. Влошава се при умствено натоварване. Чувствителност към сух студ. Световъртежи, главоболия, нарушения на зрението. Парези, локализирани парализи. Влошава се вечер, на тъмно. Conium 30 CH Био-психо тип със забавени реакции, пресенилен. Патогенетичното експериментиране предизвиква умствена слабост, асоциирана с депресивно състояние. Последното се изразява в меланхолия, трудно запаметяване, бавно и трудно разбиране. Объркване, депресия, безразличие към работа и дейности. Забавяне на движенията, рефлексите и поведението, сънливост през деня. Световъртежи, възходящи парезии и парализи от гръбначно-мозъчен произход. Желание и същевременно страх да остане сам. Calcarea carbonica 30 CH Често предшества Baryta Carbonica Ранна артериална склероза Дебел, тревожен и изпълнен със страх индивид. Забавяне на мисловния процес в артериален контекст; хипертония, световъртежи.


брой 1 • февруари • 2013 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС

• Апатия, отслабване на интелектуалния капацитет и паметта.

Lycopodium 15 CH Теренни медикаменти с превантивна цел в ранните стадии на заболяването. • Преждевременно остаряване. • Липса на самоувереност, интелектуална и морална депресия. • Хиперемоционалност. • Тревожност. • Дефицит на паметта: забравяне на букви, думи, лапсус. • Загуба на контрол, обиди, агресивни намерения. • Яд. • Самоподценяване, последвано от истински интелектуален дефицит. • Страхува се от самотата, но желае спокойствие. • Загуба на памет, разместване на букви при писане, лапсус. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anacardum orientale 15 CH Трудно разбира. Загуба на памет, нерешителност. Лошо настроение, раздразнителност. Загуба на самоувереност. Влошаване при интелектуални усилия. Подобрение при хранене. Недоверие, страх. Аморалност, порочност, халюцинации. Natrium carbonicum 30 CH Бавно разбира, чувства се глупаво. Безразличие. Необщителен, не иска да вижда никой. Нарушения на паметта поради невъзможност да се концентрира, не е завършил още изречението, а е забравил началото му. Влошаване при умствена работа. Тъжен. Свръхчувствителен (музика). Главоболия, които се влошават от топлина. Gelsemium 30 CH Скованост, забавена умствена дейност (забавен и затруднен говор). Сънливост, инхибиране на сетивните възприятия. Склонност към хипертония. Емоционалност. Треперене, което се засилва от някакви емоции. Парези, парализи. Страх от падане. Притъпяване, вцепененост, безразличие. Търси самота.

• Замъглено съзнание, чувствителност, раздразнителност. • Влошаване при недоспиване или липса на сън. • • • • • •

Graphites 30 CH Общо забавяне на всички функции. Хипотиреоидизъм. Апатичен индивид, тъжен, плаче. Апатичен, трудно разбира. Забавено мислене, нерешителност, мързеливост. Нарушения на паметта, забравяне на неотдавнашни събития.

3. По-рядко изписвани медикаменти: Показани са за по-напреднал стадий на болестта, който се характеризира с фази на агресия и възбуда. • • • •

Agaricus 30 CH Редува фази на мозъчна и двигателна възбуда със спазми, контракции и безредни движения, бъбривост: вълнува се, тича, пее, трепери. Делириум, възбуда, последвани от апатия и интелектуална слабост. Мутизъм Да се сравнява се с Hyoscyamus.

Hyoscyamus 15 CH Делириум с възбуда. Бъбривост, ментално объркване. Страхове ( от вода, от това да не бъде отровен). Халюцинации. Спазми, гърчове. Импулс да избяга. Да се сравнява със Stramonium 15 CH: повече сълзи; влошава се от силна светлина, тъмнина, самота. Пристъпи на гняв; импулси към насилие; халюцинации (призраци, животни). Пристъпи на силна тъга.

• • • • • •

Capsicum 30 CH Мързел, умствено и физическо забавяне. Иска да бъде оставен на спокойствие. Лесно преминава към агресия и насилие. След преминаване – носталгия. Безсъние, страхове. Да се сравнява с Calcarea carbonica, Graphites.

• • • • • • • •

Cocculus 15 CH • Мудност и умствена умора. Забавяне на възприятията и мозъчната координация. • Бавни реакции.

7

• • •

Nux moschata 15 CH Патогенетичните експерименти провокират симптоми, свързани с възприятията и поведението, които са характерни за някои форми на болестта на Алцхаймер. Сънливост, объркани мисли, амнезия; индивидът забравя всичко, което възнамерява да направи или напише. Живее като в сън. Световъртежи, делириум, говори несвързано. Променливо настроение. Рязък преход от смях към сълзи. n


8

ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС брой 1 • февруари • 2013

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ НАНО-ЧАСТИЦИ. НАНО-МЕДИЦИНА И ХОМЕОПАТИЯ През изминалите 200 години, основният аргумент на скептиците спрямо метода на хомеопатията е съсредоточен върху нейната правдоподобност (т.е., как могат ултра-разредени лекарства извън броя на Авогадро (10-23), да въздействат върху биологичните системи?). В последните години науката за нано-частиците и нано-медицината бързо се разширява. Принос към това е настоящето проучване върху хомеопатични лекарства на международно признатия изследовател в областта на комплементарната медицина д-р Айрис Бел, д.м. (Университет на Аризона), който разглежда най-новите открития в тази област. Докладът е препоръчително четиво за здравните специалисти. Поради големия му обем публикуваме само резюме.

МОДЕЛ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА: НИСКА ДОЗА НАНОЧАСТИЦИ, АЛОСТАТИЧНА КРЪСТОСАНА АДАПТАЦИЯ И СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРИ СЛОЖНА АДАПТИВНА СИСТЕМА Айрис Бел, Мери Койтън BMC Complementary and Alternative Medicine, Nov. 2012 Резюме

Увод

Този документ предлага нов модел за въздействието на хомеопатичното лекарство върху живите системи. Изследванията показват, че хомеопатичните лекарства: (а) съдържат измерими източници и наночастици на силициев диоксид, хетерогенно разпръснати в колоиден разтвор; (б) действат чрез модулиране на биологичната функция на алостатична мрежа за отговор при стрес (в) предизвикват двуфазни действия върху живите системи чрез органо зависими адаптивни и ендогенно усилващи се въздействия.

Обсъждане Предложените активните съставки на хомеопатични лекарства са наночастици от изходната субстанция в колоиден разтвор на водна основа, а не

лекарства в насипна форма. Наночастиците имат уникални биологични и физико-химични свойства, включително увеличена каталитична реактивност, протеинова и ДНК адсорбция, бионаличност, електромагнитни, и квантовите въздействия при съхранена доза, които са различни от тези на субстанциите в насипна форма. Пулверизирането и / или разклащането по време на класическата подготовка на лекарственото средство създава наноструктури "отгоре-надолу". Растенията могат да биосинтезират лекарствени шаблони на наноструктури на силициев диоксид. Наночастиците стимулират хормезата т.е. благоприятстват адаптивен отговор при ниска доза. Хомеопатичните лекарства, предписани в ниски дози, вземани през определени периоди действат като биологични сигнали, които стимулират алостатичната мрежа за биологически отговор на организма при стрес. Те предизвикват нелинейна, моду-


брой 1 • февруари • 2013 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС

латорна самоорганизираща се промяна. Потенциалните механизми включват зависима от времето сенсибилизация (ЗВС), вид адаптивна пластичност / метапластичност, включваща постепенното усилване на отговорите на приемащите, които сменят посоката и се колебаят във физиологични граници. За да мобилизира хормезата и ЗВС, лекарството трябва да бъде окачествено като нововъзникнала, но с ниско ниво заплаха, стресор, или хомеостатично нарушение за целия организъм. Наночастиците силициев диоксид адсорбират източника на лекарството и усилват въздействието му. Правилно дозираното и разпределено във времето лекарство предизвиква компенсаторен обрат в посоката на неадаптивната динамика на алостатичната мрежа, като по този начин увеличава устойчивостта и води до възстановяване от заболяване.

Обобщение Хомеопатичните лекарства се разглеждат като

9

източник на наночастици, които мобилизират хормезата и сенсибилизацията във времето чрез нефармакологично въздействие върху специфични биологични адаптивни и усилващи се механизми. Наночастичното естество на хомеопатичните лекарства ги отличава от конвенционалните лекарства по структура, морфология и функционални свойства. Резултатите ще зависят от способността на организма да реагира на лекарството като нов стресор или хетеротипна биологична заплаха чрез иницииране на обрат в кумулативните, кръстосано-адаптирани биологични неадаптации, предизвикващи заболяване в алостатичната мрежа за отговор на стрес. Системната устойчивост ще се подобри. Този модел осигурява основата за теоретични изследвания за ролята на наночастиците в живите системи, за механизмите на действие на хомеопатичните лекарства и съответното приложение в наномедицината. n

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ НА CEDH 13-14 септември, Толедо, Испания

Хомеопатичен компас  
Хомеопатичен компас  

Всичко което може да ви интересува за хомеопатията може да видите тук.

Advertisement