Page 1

Mlnl

Mlnlsterul Afscerllor lnterne

toM

A\

t'B!t15,

\\attl otM D

rec,tls

ne

Inspedoratul Genâ‚Źral penlru lmlgriirl

IOM Internstlonsl Orgsnlzat on for M grstlon OIM Organlzalla lnterneltona 5 pentru Mlgrelte

RI

ol M( Al NI

A!

Accesul Str[inilor din State Terfe la Sistemul Educalional din RomAnia Access of rhird-country Nationals To The Romanian Education system I

I I I l I I I I I I I I I

't Egti cetdtean strdin provenind dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene? Esti cetdtean strain dintr-un stat ter!?

Ai ob{inut un drept de gedere in Romdnia? Vrei sd studieziin Romdnia?

Esti interesat de sistemul educafional si vrei sd urmezi o formd de invatamAnt in RomAnia?

Informeazdte gi afla care sunt drepturile 9i obliga{iile tale privind accesul la sistemul educational din Romdnia!

MG

AL Nl

As

H

1

t

I t

RE ON

Informa{iile din prezentul material au avutin vedere legislaliain vigoare pdna la data de 31 Octombrie 20l2

l


l I I

I

I I I

I I I I

I I I I I I

Conform Legii Educa{iei3,

in Romdnia invi[dmintul

general obligatoriu este de 10 clase gi

cuprinde

invdldmdntul primar, gimnazial 9i liceal. 0bligalia de a f recventa invdldmdntul de 10 clase, la forma cu frecvenfd, inceteazd la vdrsta de 18 ani.

Graficulsistemului educalional pe nivele 9i gcolicu predare in limba rom6ni: Sistemul nalional de invdldmdnt preuniversitar cuprinde urmdtoarele niveluri:

.

Educalia timpurie (0-6 ani), fsrmatd din nivelul

aniepregcolar (0-3 ani) giinvdlamdntul preqcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa micd, grupa mijlocie gi grupa mare; . invdtimintul primar, care cuprinde clasa pregdtitoare $i clasele l-lV;

. invildmintul secunda[ care cuprinde: - invdtdmAntul secundar inferior sau gimnazial:

clasele

V-IX;

invdfdmAntul secundar superior sau liceal: clasele de liceu X-Xll / Xlll, cu urmdtoarele filiere: teoreticd, vocafionald 9i tehnologicd; invildmdntul profesional, cu durata intre 6 luni 9i 2 -

.

ani;

. invitdmdntul te{iar nonuniversitar,

invdldmdntul postliceal.

:|7T.!.' :2C'.'

eeCrcate; naiorde acfualizaE

care cuprinde


Sistemul nalional de invdldmdnt superior are 3 niveluri de studii universitare: . Studii universitare de licentd;

. Studii universitare de masterat; . Studii universitare de doctorat. Anul universitarincepe, de reguld, in prima zi lucrdtoare a lunii octombrie $i include doua semestrea. De re[inut! European al RomAnia a adoptat sistemul Bologna de armonizare a sistemelor de invdfdmdnt in vederea credrii unui Spaliu prevederi precum: invd{dmdntului Superior. in acest sens, urmdnd modelul european, RomAnia a inclus in legislalie o serie de introducerea invdfdmdntului superior cu licenld 9i o duratd de 3 ani;

. . introducerea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) . recunoagterea diplomelor oblinuie in oricare lard membrd UE de citre toate celelalte

fdri.

Monnet etc. Romdnia ia parte la sistemul de schimb internafional de studenfi prin Programe precum: Erasmus, Copernicus,

lmportant! prin lnspectoratele $colare, poate Ministerul Educaliei Nalionale, in colaborare cu Autoritdlile Administraliei Publice Locale, gimnazial pentru persoane organiza programe educalionale de tip "A doua gansd", in vederea promovirii invdldmdntului care depdgesc cu peste 4 ani virsta corespunzdtoare clasei 9i care, din diferite motive, nu au absolvit secundar / gimnazial.

senatul

invilimantul

unlversitar a.

g

it

t

I

Gare este sistemul de notare in gcolile romf,neqti?

I t

in invdfdmAntul primar sistemul de notare se face prin acordarea de (B) - Bine, Satisfdcdtor (l). Insuficient Satisfacdtor, in invalamdntul secundar, profesional, terliar si superior, notarea se face de la 1 la 10:10 este cea maibund notd, iar 1 este cea maislabd notd. 5 este nota minimd de trecere. Media minimd pentru promovarea examenului de bacalaureat sustinut la sfArSitul liceului este 6.

calificative: Foarte bine (FB)- Excelent, Bine (S)

De re{inut!

I

t t.

Sistemul educalional din Romdnia garanteazd minorilor strdini a cdror gedere pe teritoriul !drii este oficial recunoscuti, conform legii, drepturi egale de acces la toate nivelurile gi formele de invdlimdnt preuniversitar, precum 9i la invdlarea pe tot parcursul vie[ii, fdrd nicio formd de discriminares.

lmportant!

in invalamdntul obligatoriu, elevii strdini benefrciazd de gcolarizare in aceleasi condi{ii ca gi cetdlenii romAni, iar in invd{dmdntul liceal secundar superior, elevii din state ter{e pldtesc taxe de gcolarizare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1120106. Taxa pentru invdldmAntul '180 euro/luna7. liceal secundar superior este la ora actuald de

i'. --* r .

:Art

2, alin 6 d n Legea nr 112011 a educallei 20 si 21 din i\,ieicdo ogla cie t)rjrnlre a stiiit s scc ar : s c;.. a_ a, za.:a'.?..j - F:-: JF:- i.,,a';.r.:-i_

'Ari

!: :

:'':

-.

'

a

.

R

E

o

N M G A L N I

A s H


rr '\

rlf-3

r

))',i

Ge condilii trebuie sd indepllneascd un eetatean strdin pentru a avea acces la sistemu! national de'invdtdmdnt din Romania?

\

l

..I

l

j\

I

.di - -l

rrr$a

G

={ al Uniunii Conditiile generale8 pe care trebuie sd le indeplineasca o persoana ce provine dintr-un stat care nu e Europene oentru a avea acces in sistemul national de invdtdmdnt din Romania sunt urmatoarele: 1) sa defina documente care atesta cetdfenia statului din care provrne; 2) sa aiba calificarea necesara, doveditd prin acte de studii eliberate de institutii de invdtdmAnt recunoscute in lara de provenien{d; 3) sa igi depund dosarul pentru studii in termenul stabilit prin Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetaienilor strdini din state care nu sunt membre ale UE in invatamdntul de stat si oarticular acreditat din RomAnia, in anul scolar / universitar 2012 - 2013: 4) sa primeascd acceptul institutiei de invdtamAnt unde doreqte sa studieze;

5

Gondi![i speelfiae; 1) promovarea testelor de aptitudini organizate pentru invaldm2ntul de arta qi pentru invatamantul sportiv liceal (in cazul liceului): 2) promovarea testelor de aptitudini organizate pentru invatamdntul de arta, sportiv si de arhitecturd (in cazul facultatii); 3) promovarea examenul de admitere la doctorat. ii rj,

L,

t, t

r a L

L

I

I

I

I

rr

oi,ii

r tLtriii.ll

Cetdlenii straini din state ter\e sunt inscrisi in invitamdntul universitar gi postuniversitar doar dupd absolvinea unui an de stuelii pregdtFtoa', in cadrul caruia invata limba romana si dobandegte cunostinte specifice in functie de profilul viitoarei pregatiri (anatomie, fizica, chimie, desen tehnic etc.) Durata eursulniI pregdtitor pentru siudii preuniversitare qr universitare de licenta este de ] an scolar/ academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat gistudiipostuniversitare de reziden{iat este de celpu}in 6luni. -kebuie Anul pregatitor nu este gnatult. sa platiti taxa aferenta acestui an, iar Inspectoratul General pentru lmigrari (lGl) elilsereaza permise de gedere pe care se specifica scopul gederiiin Romania, respectiv: an pregatitore. Exeep{ii eie la obliga$Fa de a prezemta oer"tiffiaatuqI ele abso8virc a anului pnegdtitor: o persoanele care prezinta acte de stitdii romAnesti (diplome si certificate) sau acte de studii atestand cel pulin patru ani de studii consecutivi urmali intr-o unitate scolara/ institutie de invatamant superior din sistemul national din Romania; o persoanele care promoveaza testul de limba romdna, in urma examindrii de cdtre o Comisie de specialitate formata din cadre didactice avand cel putin functia didactica de lectorr0 Pentru persoanele care steudflazd frn flflrnhi str'6ime se organizeaza un test de lirmbd strdind. Sunt exeeptate de la acest test persoanele care provin din tari unde limba oficiala a statului este limba in care se tin cursurile si care dovedesc, cu documente scolare ca au urmat cursurile in acea limba.

:..::::.|''-.-':1i:]i]]!'0:l.iil.:t]Sa]\'lla.,i]I[a]1lF.a/!

lt I

I

-4

r.i

i

1=!!

r _.s

F:i. -w

L

5{t

lr ,r

;

.l .-r,"ijir

i.? r SiOI [r:

S

:: l: r:' 'r

-

-

-.

-

R

O IM 1

A

i{ /0\


.3 lrnportant! l. inscrierea in invatamdntu! preuniversitar In Romdnia se pot inscrie in invdtamantul preuniversitar, elevii cetdfeni ai unor state care nu fac parte din UE, SEE sau Confederatia Elvetiana, dacd unul dintre pirinli, tutori sau suslindtori legali se incadreazi in una din urmdtoarele situatii: o este reoatriat: . are, prin cdsdtorie, domiciliul in Romdnia; . este posesorul unui permis de qedere in Romdnia; . desfi$oara, in conformitate cu prevederile legale, activitdti pe teritoriul Romaniei; . se afla la studiiin invalamAntul universitar sau postuniversitar de stat/ particular acreditat din Romaniall.

:a -;E

ij rl-

-{ -:

sa

De relimut! La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregatitoare pentru invatarea limbii romane, organizate la nivelul Inspectoratelor $colare, cu o durata de un an gcolar. Dosarele se depun la lMinisterul Educaliei Nalionale - Direclia Generali Rela!ii Internalionale si Europene, conform metodologiei

de primire la studii gi gcolarizare.

-{

=ra g{

ll. Cetatenii strdini din state care nu fac parte din UE, SEE sau Confederatia Elveliana sunt inscrigi in invdldmdntul universitar gi postuniversitar in cazul in care lndeplinesc una dintre urmdtoarele condi!ii: . dacd prezintd acte de studii romdneqti (diplome si certificate) sau acte de studii atestand cel putin patru ani de studii consecutivi urmatiintr-o unitate gcolard/institulie de invafamdnt superior din sistemul na{ional din Romania. . dacd au cunoqtinle de limba rorndnd si promoveazd un test de evaluare a acestor cunostinte. . dupd absolvirea anului pregdtitor,

tQ :l

=. s:{ s:l

Importamt! Pot fiinscrigi in ciclul I de studii universitare absolvenlii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta.

F

Cetdfenii din state terfe care au finalizat studiile liceale in alt sistem de invatamant gi nu au diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, pot sustine, la cerere, examenul na{ional de bacalaureat, in funclie de profilul dorit, intr-un centru de examen stabilit de catre Comisia de Bacalaureat Judefeand a Municipiului Bucuresti. Sustinerea examenului national de bacalaureat de cdtre cetdlenii din state terfe care au finalizat studiile liceale in alt sistem de invatamAnt si nu au o diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, este condilionati de achitarea taxei de gcolarizare potrivit prevederilor Legii nr. 11201012.

ilr

7 Ilq

-E

E o

-ua

Cum pot obline dreptul de gedere in scop de studii? I pas este

inscrierea $i acceptarea la o institufie de invd{dmAnt

ofiania. Institu{ia la care vei studia poate fi de stat sail particulard,cucondiTiasdfieacreditatdpotrivit|egii.

Al doilea pas este oblinerea vizei de lungd gedere pentru studii, de la misiunile diplomatice gi oficiile consulare ale Romaniei, unde vei depune documentele pentru eliberarea unei vize de lungd gedere in scop de studii13. Viza de lungi gedere se acorde pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai.multe intrdri.

)

R

E

o

N

i I

M G

A

L

r

N

I

A

S

H

I

i

I


; ,,*fi

\n. \

Care este procedura de inscriere la o institutie de invifdmdnt romdneasci

o,iL?.'if ',f liif.?'L'ffft:3'ii1T3'i?i:Slfl

iJ'TilffJ:ll

lizate, iarin unele cazuri, apostilate), institulie ce va emite un acord irect la misiunile diplomatice din lara ta de origine sau din lara cea

rtea Ministerului Educatiei Nalionale

-

Direclia Generald Relafii

I

a MEN un dosar care trebuie sd contind urmdtoarele documentela:

zootn

aueplrlrerasruur$r $ijurarrareauual{jrur s(an ursrarerurluurininvd{dmAntul

=

des

io

I.

i I

.^t^"hat

o

ail a

' ,!

\l

I I I I I I I I I I I I I i

RomAnia,inanul gcolar

q I

.

Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare completatd la toate rubricile, in doud exemplare,

o Actul de studii - copie gi traducere legalizatd care calificd persoana in cauzd pentru forma respectivd de invdldmdnt (diploma

de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

o Foile matricole

.

-

copii gi traduceri legalizate;

Adeverintd eliberatd de autoritdfile din lara de origine prin care sd se confirme

ci

actele de studii prezentate permit titularului,

in tara emitenta, accesul la studii de nivelul celor solicitate in RomAnia; o Certificatul de nagtere - copie gi traducere legalizatd;

. .

Copie dupd pagaport;

R

E

Certificatul medical (intr-o limba de circulalie internalionald) care sd ateste faptul cd persoana care urmeaza sd se inscrie la

o A

N G L

AtenIie!

N

I

Sunt prevdzute anumite termene, ce trebuie respectate.

A s

studii nu suferd de boli contagioase, ori alte afec{iuni incompatibile cu viitoarea profesie.

in anul 2012 - 2013: oentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, institutiile de invd{dmdnt superior acreditate trimit dosarul candidatului, in copie la MEN impreund cu acordul de principiu pdnd la data de 24 august 2012; scrisorile de acceptare la studii se vor trimite dupd caz, institufiei de invdldmAnt superior acreditatd, cetdlenilor strdini sau misiunilor diplomatice ale Romdniei

pind la data de

10 septembrie2012.

M

H


Ce taxe trebuie sd pldtesc dacd vreau

b

sau specializareain Romdnia?

Prin legels sunt fixate taxele minime, senatul universitatilor avand dreptul sd stabileascd taxele finale care trebuie pldtite de un cetifean strdin dintr-o lard ter{d. Taxele minime sunt fixate in func{ie de domeniul de invatamAnt, astfel:

Domeniul de invdtdmdnt

H

universitar (euro/luna)

invdldmint invdlimdnt licenti, de masterat, postuniversitar, doctorat rezidenliat (euro/luni)

de

n !

si fac facultatea

Tehnic, agronomic, gtiinle, matematici gi matematici aplicate, sport Arhitecturd

270

290

350

370

Socio-uman, psihologie, economic

220

240

Medicini

320

340

Muzicd si arte

420

440

Interpretare muzicald, teatru

750

770

Flm

950

970

!1

lmportantl Pentru invdtamdntul liceal secundar superior, taxa, conform Legii 1/2010, este de 180 euro / lund. Taxele se percep pentru intreaga duratd a anului de invafamdnt, inclusiv pentru perioadele de practica prevazute in planurile de invafamAnt. La taxele de mai sus se adaugd costul cazarii si, respectiv, al mesei, in cazulin care se beneficiaza de aceste servicii din partea institutiei de invatamAnt. Taxele trebuie pldtite pentru g luni in avans (in cazul cursurilor la zi) gi pentru 3 luni in avans (pentru cei care urmeaza forma de invafdmAnt la distanla).

conso idata

t I t t t t

Solicitarea permisului de gedere temporara eliberat de lGl se realizeaza numaiin baza chitanfei care face dovada achitdrii taxei de studii.

invitimdnt organizate conform legiil6: -invdldmAnt liceal secundar superior: pentru fiecare an de studii se platesc, cu anticipalie, taxele pentru 3 luni,

invS[dmdnt cu frecvenfi redusi gi alte forme de 1. Studii liceale

la cuantumul corespunzdtor invd{dmdntului cu frecven{d. 2. Studii universitare de licentd: pentru fiecare an de studii se pldtesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzator domeniilor de invd{dmAnt men{ionate la invdtamantul cu frecvenfd. Taxele se achitd integral, anterior primei sesiuni de examene. La sustinerea bacalaureatului, licen{ei, disertalei, tezei de doctorat se achitd taxa prevdzutd mai jos:

Domeniul de invdldmdnt

!f

t

Elevi, indiferent de profilul liceului absolvit

licen[i (euro)

Bacalaureat Diplomd de

(euro)

Disertatie

Tezd de doctorat (euro)

220

Tehnic, agronomic, gtiinle, matematici gi matematici

540

!f

aplicate, sport

i i

Arhitecturd

350

700

Sociouman, psihologie, economic

220

440

Medicind

320

640

Muzicd si arte

420

840

lnterpretare muzicala, teatru

750

Fm

950

l.

I i

lmportant! 0rice alte cheltuleli personale se asigurd de cdtre cei in cauzd (inclusiv cazarea si masa).

i.

i 13

a

1

500

1.900

RE

oN MG AL Nl

AsH


Cum pot sd studiez in Romdnia

fdri

sd pldtesc taxele pentru cetdleni strdini?

I

1

t$

' .i&, *.

);

I

gtl

*

1

-l

G

t posibilitali ca sa nu plategti taxele pentru cetd[eni straini:

Existd doud

1, Obfinerea unei burse de studiu acordata fie unilateral de statul romdn, fie in cadrul unor acorduri bilaterale intre ldri, caz in care po(i sa ob{ii vizd de intrare in Romdnia si devii bursier al statului roman, fdrd sd fie necesar la oblinerea permisului de gedere sa faci dovada mijloacelor de intre{inere, sau ob{inerea unor granturr oferite de alte state ori de cdtre organiza{ii internalionale17. t- ,tL iia):,.

r.ri:., -:rr

a,.r

i. ! t9,r'r lii-t'ia,ii

14v'/

i--it -s

l0r Lle siirtii ale tcc iil i,laza ole'lt:lleltial

i i l;

233'1!cl

I

I

I

4

L

I L T

t i

I

lli))(r) I rill,iilrl

ii.rl

in cazul organizarii si desfdsurdrii concursului pentru acordarea granturilor de studiiin baza prevederilor H.G. nr 2BBl1gg3, republicata, privind gcolarizarea in Romania a cetalenilor clin alte tdri si a L,egii nr. 112011, pentru obtinerea acestor burse ale

statului roman pot candida studentii cetateni straini care au absolvit cel pu{in un an de studii (in afara anului pregatitor) intr-o institu{ie de invafamdnt superior acreditata de stat din Romdnia si au obtinut media minim 8,00 gi absolventii cela{eni straini ai universitalilor de stat acreditate care au obtinut o meclie qeneraid de cel putin 8,00. ii

itrl rr o ii iiii n I

ri ll

s cetaten Educatiei Nalionale,

Fiecare institutie de invatamAnt

, care are studenti din state terte inmatriculati pe locuri cu taxa (cu exceptta ie romAna gi a ietatenilor romani cu Oomibiiiuf in strdinatate) va inainta Ministerului Relatii Interna{ionale 9i Europene, maximum 6 d6sarels de candidatura T insotite de o adresa oficiala semnata de rectorul institutiei de invatamant'gi de un centralizator care va cgntine un clasament al candidatilor. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur donreniu de studiu pe durata nornnald de studii, un al doilea domeniu de stucliu putdncl fr urmat doar ii regim cu taxa in valuta

t t t j

i ! I

cetatenilor moldoveni, a

tuI

2

Daed am ob.tinut dreptuX de gedere pe termera lumg (stabilire, domiciliul). Domiciliulin Romania se obfine dupd o $edere legala, continud de mimim 5 ani. In cazulin care ai fost pleca din RomAnia mai mult de 6luni consecutiv, intr-un stngur an sau l0 luni in total in toti acesti 5 ani, nu poti sd depui dosarul pentru obfinerea reziden{ei pe termen lung, La stabilirea acestei perioade se iau in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studiile. irti i.tliiLr tii Prin obtinerea rezidentei pe termen lung in RomAnia (domiciliul) beneficieziin conditiile legii, de tratament ega! au eetdlenii ronidni in ceea ce priveste aeecsufl fra toatc l"onmele s[ n[ve[ iH[Be o]e fnvd]drmdnt qn elc pr'egatire profesiofra!6, inells;w la

aeordanea burselor de stuefFu. Asife8, o pcrsoana eare posedd un arlne6at aie gcencie pe tenrnen lung, va putea eandirla pe loeurile dc la huget ale faeufitd!frfl0s' de sta{ ti[n Roman[a. ilm oazuI aeflos'oarc sunt 0msorfrsE pe Ioourfrle bg talr6, valoarr;a taxei de qeolar[zare va f[ egaf,d cr,i oea pflartfta ar]e aetatenfri ronmdmIiinserisI lte aoeste loeuri" :.-r: I

!

A

t3 I I

I

N

A

li

j

t

R

R

:r:r .. :

il

il

d

I


Fo't sa

- nn ii so

ln

tt

m lil

to

Hoilii I u

I

tii]

rrl,'stiLLl ol I u

".4

:j

t -

:,._

-

:;

;.;-:',"-

{r.'. r i;'i,l '.:t\\

f

Dacaai obtinui un drepl de secirtrcr iri iionraniain scop de si.udii, ai elrepl:ulsa-[ischimbiproi'ilulsau spc;eializarea Be t;are ai alcs-0, numai daca resl;ec1.il ciLritriir loiali a sederii pentru studiile inif iale. Pitn schitnbarea proi'ilului saLt a spee ializdrii nu poIi sd-ti rndregti eiurai;,r qeoerii iJaci, iic r:rreinplu, irr mornentul c0nd aiinccpulpiocedura ai ales o specializaro r,;are are dut.aii de un an, odatd airrnsirr l-ioirianil nu poiisd-{ischimbispecializarea, cu un alt nasterai cilreal avca 0 duraia de 2 ani. in situatia in care, pr.rn selrinnbarca iili,,fi[,hri lis sl.udiu sau a specializirrii prolcsionale, lie depirsegte durai;a ir;i:rla a qederii prev'azuIa pentru str-rrt,rte iniiirlle, cslc r'ri)00sLiia obiinerea unei noi vizc cie lLrrrrJa rctiet.c ittscop de stutJii'zO. I I f'-l

Sttlolem$nI oetd$ctrll s'ttratinl lpot

I

*

l !, ,';t:1.i,:rr',, lir ! ,j

sa

t

I iilr',A|t;1, -rU tlt t,d1.i

iluonrezre iirrr il]lorrmAriltla

pe

ll

rnOdlr_.,

:.:

a:r ,i,

:,i

loror"[oalrrla situcr]uliloH?

I,

Studen{ii, cetateni straini care au un permis de gedere

in scop de studii au voie sa lucreze Be perioada studiilor, daca respecta programul redus - maxim 4 ore lzi si daca .'.;,-ll.'

au autorizatie de munca Iaxa, la ora acluala, ce trebuie

plai.ita de angajator este mai mica, lucratorii permanenti

in

compara'rie

. :;]:

',:,. . \ .._.'l

cLr

,

- 50 de euro (echivalentul in R0N).

rAngajatoruI rilu trrehufle

sdr

fatod

rrr]ovactila

IR

..1 "." i:

obflitila[[flllou itsaaIo Ia z[.

I

(

i

Iegalidt rokt ;oIalia

,..

.i,''l

)

o -1ir\

'ri{i...}-'

Dupa finalizarea studiilor, daca fostul student este ine adrat

in munca, in specializarea studiilor absolvite, poate obi.ine I

o viza in scop de munca fdna pd

raseassc;â‚Źl

tle adtre

l,enfr tonil u

[ fiiiornld n ileil gil rTa ral aoh

angnajatllorr. lGl

ml nca, iiar'5 sdl i

I

I

r.r

G

;. S ? r'G a

aes

linafl c"^ana rlle Iul fr

t,fl

fl

sdt

tar rreat tat<re i

va elilrera autoriz_atiacalucrblor

permaneni (normd intreaga) I

at rnatfl iT[ necrusal'

p aj e

po baza contraci.ului de

lla,t

altrtglatlailor rrlocutll,lenilrollo

a ul torr'I zza iiI o

"

it..1 :i.l :l / ,

nMl

,l

L\]

A

I

fl:

',? i.

!

I

/,\


Pot

si fiu cazat in ciminele studenlegti

pe perioada studiilor?

Pe perioada efectudrii studiilor in Romdnia, poti beneficia, la cerere si in limita posibilitdlilor, de un loc de cazare in cdminele

studentesti. pentru aceasta este necesar sa faci aceasta solrcitare la secretariatul Universitdtii sau sd selectezt aceasta opliune pe formularul de aplicare, in momentulin care ili depui dosarul de inscriere. Pentru a locui in cdminele studente$ti va trebui sa plategti lunar o taxd, care diferd de la cdmin la camin, dar care este mai micd decdt dacd ai inchiria o camera intr-un apartament. De reguld, camerele de cdmin sunt impar[ite intre doud sau mai multe persoane, motiv pentru care este bine sd te informezi care sunt facilitdtile de care vei beneficia.

si-mi recunosc diplomele de studiu oblinute in alte in Romdnia? tiri daci mi aflu Pot

La nivel national existd Centrul National

*= pentru Recunoagterea gi Echivalarea *\ Diplomelor (CNRED)21, institulie ce cadrul Ministerului unc!ioneazd nale, cu atribulii in plorilelor oblinute in alte

taffil

vre ,sa-!i continui studiile sau lucrezi oe .teritoriql Romdniei, este .<l

d

SA,

cetdtenilbtrdini.

terea si echivalarea in

sirhindtate.

accesa{i: http://twori cnred edu

I I I I t

I I t I I I t t

I I I

i

Care este procedura pentru ca actele mele de studii sd fie recunoscute de Statul Romdn? Pentru recunoagterea diplomelor de bacalaureat, universitare sau postuniversitare, precum gi pentru recunoagterea calificarilor

trebuie sd trimiti o cerere, impreund cu actele doveditoare la CNRED. Dosarul se depune la Registratura Ministerului Educatiei Nalionale sau prin pogtd pentru CNRED, la adresa Begistraturii Ministerului Educa{iei Nalionale. CNRED acceptd diplome sau acte de studiu ca fiind autentice qi care corespund sistemului nostru de invdtdmAnt. CAnd sistemul

de invdtdmAnt diferd detindtorul actului de studiu trebuie sa urmeze pasii prevdzuti de CNRED (examene de echivalare, aptitudini etc).

lmportantl Diplomele $i certificatele de studii complete gi parfiale sunt recunoscute automat dacd sunt oblinute de la institufii de invd{dmdnt acreditaie din UE gi SEE; diplomele gi certificatele de studii oblinute in state terle sunt recunoscute doar in cazul in care structura studiilor din tara tertd este la fel cu cea din Romdnia, iar intre cele doud tari exista un acord de recunoagtere reciprocd a diplomelor, Recunoagterea automatd este o procedurd simplificatd. De re{inut!

Pentru continuarea studiilor preuniversitare (clasele | - Xll, Xlll), cererea se depune la Inspectoratul $colar de la locul unde se afld gcoala la care vrei sd-!i continui studiile. Cererea va fi trimisd, apoi, de cdtre Inspectoratul $colar cdtre Centrul Nafional pentru Recunoagterea gi Echivalarea Diplomelor. CNRED este institulia care va analiza doasarele. Pentru studiile universitare (facultate)gi postuniversitare (masterat, studiipostuniversitare de specializare, doctorat, studii post-doctorale), dosarul va fi analizat de o comisie din cadrul CNRED. Pentru aceaslaanaliza, CNRED urmaregte dacd studiile ce au fost efectuate sunt asemandtoare cu cele din Romdnia. Actele de studii nu sunt recunoscute in cazul in care acestea nu sunt apostilate sau supralegalizate,

li

E

fi

).

I'j

ii

t


ABREVIERI

CNRED

- Centrul Nalional pentru Recunoagterea gi Echivalarea Diplomelor

lGl - Inspectoratul General pentru Imigrdri MEN - Ministerul Educaliei Nalionale RTT - Resortisanli ai ldrilor terte (cetdleni straini care provin din tdri care nu sunt membre ale Uniunii Europene) SEE - Spaliul Economic European UE

- Uniunea Europeand

REFERINTE

1, 0rdonanfa de Urgenfd a Guvernului nr.19412002 privind regimul striinilor

in

RomAnia, republicatd, cu modificdrile si

completdrile ulterioare; 2. Legea nr.1

I

2011 a educatiei nafionale, actualizatd;

3. Metodologia de primire la studii gi gcolarizare a cetdlenilor strdini din state terle

UE

in invalamdntul de stat gi particular

-

acreditat din Romdnia, in anul qcolar / universitar 2012 2013; 4. Legea nr.1 | 2010 pentru aprobarea Ordonanlei Guvernului nr.22

I 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de gcolarizare, in valutd, a cetdlenilor care studiazd pe cont propriu in Romdnia, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum gi din cele care nu fac parte din Spafiul Economic European gi din Confederalia Elvefiand, versiune consolidatd; 5. Hotdr0rea Guvernului nr. 288

/ 1993, republicatd, privind gcolarizarea in Romdnia

6. http://ori.mai.gov.rol; 7. http://www.edu.rolindex.php;

8. http://www.cn red,edu. rol#Activitati.

I Are you a foreigner from a non-European Union country?

I I I I I I

Are you a foreign citizen from a third country? Do you have a legal right to stay in Romania? Do you want to study in Romania?

Are you interested in the education system and want to enroll in an education establishment of Romania?

I

Get informed and find out which your rights and obligations are concerning access to the education

I I I I I

system of Romania!

I I lnb

material was based 0n data concerning the legislation in force until 0ctober 21

31 ,

2012

a cetdlenilor din alte tdri;


T

I According to the Law of Education3, in Romania the general mandatory education comprises 10 years, including the

elementary, the secondary and high-school education. The obligation to attend the 10 years of education in school cease once the person has turned 18 years of age.

nshall

The graph of the educational system based on levels and

-I

Romanian-teaching schools: national undergraduate education system comprises the following levels:

lThe

l.

Early schooling (for 0-6 year-olds), made up of the level -prior to kindergarten (for 0-3 year-olds) and the kindergarten

level (for 3-6 year-olds), made up of the lower group, the middle lgroup and the upper group; Elementary school, comprising the pre-school grade and

=.

1st to 4th;

lgrades

-. Secondary school, comprising: grades f ;[i? lower secondary school, or the grammar school, 1-

The upper secondary school or high-school, grades 1Oth to specializations: theoretical,

-12th or 13th, with the following tvocational and technological;

-.

.

I I

Vocationaltraining school, ranging from 6 months to 2 years;

Non-university tertiary education, comprising the post-

highschool education.

'

2l]-'" ot',:e

naiional educaiion u0dated


The higher education system has 3 levels of university studies:

.

Graduate studies concluded by a graduation degree;

o Post-graduate studies concluded by a Master's degree;

.

Post-graduate studies at Ph. D. level.

Usually, the academic year begins on the first working day of 0ctober and shall comprise two semesters4.

Remember!

Romania adopted the Bologna system to harmonize education systems with a view to creating a European Higher Education Area. Tol

that effect, based on the European model, Romania included in its legislation several provisions such

.

I

3-year higher education leading to a graduate degree;

. The European Credit Transfer

.

as:

System (ECTS)

Recognition by all the Member States of degrees awarded in any EU Member State,

Romania is part of the international student exchange through such Programs as: Erasmus, Copernicus, Monnet etc.

lmportant! The Ministry of National Education, in cooperation with the Local Public Administration Authorities, through the School Inspectoratesl may organize "Second chance" educational programs, to promote secondary education for persons who are 4 years older than;

the age corresponding to a particular secondary grade and who, out of various reasons, could not graduate secondary/ grammar

education.

I

I

24

1

I n

What is the grading system in the Romanian schools? The elementary education system is based on qualifying grades:

T

Very well (FB); Excellent, Well (B); Well, Satisfactory (S); Satisfactory,

Insufficient (l).

The secondary, vocational, tertiary and higher education system is based on numerical grades, from 1 to 10, where 10 is the highest grade, and 1 the lowest. The minimum passing grade is 5. The minimum average to promote the baccalaureate examination at the end of highschool is 6.

Remember! The educational system of Romania guarantees according to the law, equal rights of access to all levels and forms of secondary education, as well as to lifelong learning, indiscriminatelys, to foreign children whose stay on the territory of the country is officially recognized.

In the case of the mandatory education, the foreign students shall

be schooled in the same conditions as the Romanian citizens, whereas in the higher secondary high-school education, students from third countries shall pay tuition fees, in accordance with the provisions of Law No. 1/20106. The fee for higher secondary highschool education is currently set at 180 Euro/month7. 5Article 2, para, 6 0f La\i/ No, 1/2011 of Education

\

N G L I

s H

lmportant!

L

E

6Ariictes2Oand2l 0fthei\,lethodol0gyf0rtheacceptanceofcitizensofnon-EUir,lembe,SiaiesiceC;:a:cr ;shmenis cjltir0 ile acad3T o and scfooi lir state and Oii,,,aie educai cn estab 'ez: 2i'2 - 2)' 3 -FC. m:.e ^. a. - 2.. a- CC :C " .3,1/,,, r,,,,,' e j-t a 1 - a o 1. 2t 2/2-. 2 ;< i' )--' 2 a= 1


:f-1,rr

.j " )

.

n,'

What conditions must be fulfilled by a foreign nationalto have access to the national Romanian edueation system?

;-E ,/4

-* -/\ A

. lr .,

i\'--

b

.

r,i i The general requirementss that must be fulfilled by a person who comes from a non-EU Member State on the territory of noffiia so as to have access to the national education system are as follows: 1)they must be in possession of documents attesting to the nationality of the country they come from; 2) they must have the required qualification, proven through study documents, issued by education institutions recognized in their country of origin; 3) they must have their education application file submitted to the state and private educatron establishments, accredited in Romania, for the academic year 2012-2013 within the timef rame set in the Methodology for the acceptance to education and school of citizens of non-EU Member States; 4) they must be accepted by the education establishment where they wishes to pursue their education.

Speofr f

fl

e nequirerments:

d

ilti

r! \

(

E

! _l

1)they must pass the skills tests organized for the arts education and the sports education (in the case of special high-schools

-

arts and sports); 2) they must pass the skills tests organized for arts education, sports education and architecture (in the case of higher education establishments); 3) they must pass the Ph. D. entrance examination.

id

l:]

A I

E

il

a tr-

.jil

a

ti

l\

i

I irlj)l rit[)l itlili,otr'l]

-iJfgl9jg!.gltizens from third countries shall be enrolled in the higher education and post-gractuate education onty folowing gre graduatlon of a preBaratory year of sttldy, during which they must learn Romanian and acquire specific knowledge, baseO dn tne

pProfile

of their future training (anatomy, physics, chemistry, technical drawing etc.).

Thc term of the preparatony tnaining course for undergraduate and graduate studies is 1 academic year, whereas in the case of

QMaster, doctoral and post-graduate internship studies it shall be at least 6 months The preparatory year shall not be free of ehangc. You need to pay the tuition fee for this year, whereas the General Inspectorate for Qlmmigration shall issue residence permits wherethe purpose of yourstay in Romaniashallieature as: preparatory year!, i-lExeeptlons to the ohligation to pnesent a eertlfieate attesting that you graduated the preparatory

1/ear:

' the persons who have Romanian studies documents (diplomas and certificates) or stLrdy documents that attest that at least four Etr QVears of consecutive studies were attended in an educatton establishment/ higher education establishment in the national uvitur of Homanta; N -=J3 tne persons who pass the Romanian language test, following the examination by a specialized board made of teaching staff of at G least university-lecturer level1O. r

--!

In the case of persons who study in foreign languages, a foreign language test shall be organized. persons who come I -Jcountries where the official language of the state is the language the courses shall be organized in, and who can prove with school o, 3 documents that they attended courses in that language, shall not have to take this

from

test,

aiH Ijl,

I

Enrollment to attend undergraduate cdueation

The students who are citizens of a non-EU Member State, the EEA or the Swiss Confederation may enroll to attend undergraduate -leducation in Romania F:rovided that onc of thein panents, guandlams oH 0egal cafr'ers fall undcr o6e of the folfiowinq e ases: l- Sllal rrr ', :i r il i r ll)r l( ,il)r I, '"ti r if! I ll lirti: :r! tL ;|t| ii r,ti )/,, I I ;tr,l,lr \ ,0Lir -r-rirelfl JftlllS i,rillf ll i{/ii f,rt,/)L ,t Llt|irt, -- I \i r.lt(lli ,il lllilr"lli]LtL i,t, iir:d|ll!,1ltill(l !ltai ttlstillf,llil Slll|TD[i 1:i.-i.r: trsrt el ce {li rf aIiiiil! .l.flt.o,'.t ( \'sai li.su, 0'i ii, _..':lr :.:r :-.1 -:,r : :::: i,...- -ii.:it! frI -;-.ii'rlt!S;l! :-l ::,. ::: -:

:

I

I

:-.:

r li Lli rrr T L jirirtr:i rll: -t11 I tft:,,f(,t,,ai1ly];t:t; ;,:i1g;111 ,-ll,r)l )lLi Lrl TFr, i,v rclri()r :i 1-.11, )lil \1".,:1 liiit ril.il! ilrilll Li , t:t :i_.i i-, ira,r'ti ,t;:i rit ;tr.l,.r:i,(ia:it eI l:i liitd f.rit.,,rrt,t l::,r -::- : .r a-:r:fl - -:!,r -l:,i-t-r: _r: ..

1


. They are repatriated; . TheV have their residence

in Romania by marriage; o TheV have a residence permit for Romania; . TheV conduct activities on the territory of Romania, under the law; o TheV pursue a higher or post-graduate education in the state/ private accredited system of Romaniall

Hememben! Based on their application, students may go to training courses to learn Romanian, organized by School Inspectorates for a period of one academic year. Application files must be lodged with the Ministry of National Education General Directorate International and European

-

Relations, according to the methodology of acceptance to studies and

schooling.

1

1

i

I ll. Foreign citizens of non-EU Member States, of countries which are not part of the EEA or the Swiss Confederation shall be enrolled in the higher and post-graduate education if they fulfill one of the following requirements: !

'

. lf they have Romanian study documents (diplomas and certificates) or study documents ihat attests that at least four consecutive years of studies were attended in a school establishment/ higher education establishment of the national system of I o lf thev speak Romanian and pass a test to assess this level of knowledge'

Romania.

.

Following the graduation of the preparatory

year.

I

lrnportant! High-school graduates with a baccalaureate or equivalent diploma may be enrolled in the first cycle of higher education

studres.

I

Third-country nationals who completed their high-school education in a different education system and have no baccalaureate diploma I or its equivalent, may apply to sit for the national baccalaureate examination, based on the profile they aim for, at an examination center I set by the County Biccalaureate Board of Sitting for the national baccalaureate examination by third-country nationals who completed their high-school education in a different educition system and have no baccalaureate diploma or its equivalent shall be subject to payment of a tuition fee, according to the I provisions of Law No.

Bucharest

1/201012.

How can I get the

I

so as to continue my education? ''':.

The first step is

*

to enroll and be

accepted by an education

establishment of Romania. The institution you will pursue your studies in may be state-owned or private, on condition ihat it is accredited according to the law. The second step is to get a long-term visa for studies from the diplomatic mission and consular offices of Romania, where you will submit your documents so as to be granted a long{erm visa for studiesl3. The longterm visa shall be granted for a period of g0 days, with one or several entries.

E

Nmportamt! To get the longterm visa for studies, you must pay a

iJ

!,

q

fee in the state you lodge your application. Currently, this fee is 120 Euro. Aliens who are fellows of the Romanian state are not under an obligation to show proof of having paid the tuition fee and that they can support themselves throughout, so as to get the visa,

N G L

whereas those of Romanian origin shall not be compelled to show proof that they can support themselves throughout.

s

0nce in Romania, the third step is to get the residence permit for studies. The application file to get the residence permit for studies

shall be submitted to the General lmmigration Inspectorate (Gll)

tl ri

and the permit shall be valid for one-year. The residence permit may be renewed on a yearly basis, whereas the extension application must be lodged at least 30 days before the expiry of the previous permit. The extension of the residence

permit shall be granted only following the submission requested documents.

=

of

Gll-

I

H


to Ro

t!: f country where you have diplomatic missions of Romania. . 2. You will get an acceptance or a rejection letter from the Ministry of National Education - General Directorate for f International and European Relations. 3. lf you were accepted to study in Romania, you must send in to MNE a case file that must contain the following documentsl4: f

1. Send in your application file esta$ishpent glyour choice, either directly through mail, or by going there ypurself if you are already in n al$ beirdtrt through MNE or the diplomatic mission in your country (all documents of the application file must be translated jn lofianian oi'in a most widely spoken language, they must be notarized and, in certain cases, they must bear an apostil), whereasthe institution shall issue an agreement as a matter of principle. You can inquire about the study offer in Romania directly at the diplomatic missions of your country of origin of in the closest ,

$nrticte

ZO

ogy for the acceptance of citizens of non-EU Member States to education and

schoo

in

education establishments during the acaclemic yea/ 2012-2013

\30il

T

q . Application to be issued

an acceptance letter, duly filled out in two coples;

il . Study document - a copy and an authenticated translation that qualifies the applicant for that respective form of education

I I

(baccalaureate diploma or its equivalent);

il

permit the applicant's access, in the issuing country, to studies of the same level as those intended to be pursued in Romania;

.

Record sheets

r

A "To Whom lt May Concern" letter issued by the authorities in the country of origin that confirms that the study documents

. it . 1l

I 3,

I 3.

t I I

-

Birth certificate

copies and authenticated translations;

-

copy and authenticated translation;

Passport copy;

o Healthcare certificate (in a most widely spoken language) certifying that the person who intents to pursue their studies

in

E

Romania does not have any transmissible diseases or any other illnesses incompatible with the future profession.

N G

lmportant!

L

There are several timeframes that must be observed.

I

Forthe year 2012-2013: to issue their acceptance letterfor studies, accredited higher education establishments shall send in a copy of the applicant's case file to MNE, jointly with their agreement as a matter of principle by August 24,2012; acceptance letters for studies shall be sent, as the case may be, to the accredited higher education establishment, the foreign nationals or Romania's diplomatic mission by September 10,2012.

iI t 31

;

J

s H


What tuition fees must I pay if I want to go to Universig or have my speclalization in Romania?

t

The lawls set the rninimal tuition fees, whereas the Universities' senate has the final say concerning the final tuition fees that must be paid by a foreign national from a third country. The minimal tuition fees are set based on the education field, as follows:

Graduatehighereducation,Master's Post-graduateeducationsystem,

Field of education Technical, agronomical, sciences, math-

program, internships 270

ematics and applied mathematics, sports Architecture Social-humanistic, psychology, .ra

,l

Medicine

(Euro/month)

doctoral degree (Euro/month) 290

350

economy

370 240

220 320

Music and arts M usical interpretation, theater

420

340 440

750

770

Movies

950

970

lmportant! In the case of the higher secondary high-school education, the tuition fee, according to Law No. 1/2010, is of 180 Euro/month, Tuition fees shall be collected for the entire duration of the academic year, including for practice periods provided in the educational planning. Add to the tuition fees mentioned before the cost of accommodation and meals respectively (if the education establishment provides such services). Tuition fees must be paid for 9 months in advance (in the case of a fulltime participant) and 3 months in advance (in the case of ail

those who attend the distance fulltime involvement).

LI

tl !l it

'I 't il

il !l

il il

'I (

Application for the Gll-issued temporary stay permit shall be submitted only based on the receipt that proves that the tuition fee had been paid.

Low-frequency education and other forms of education, organized according to the law16: 1. High-school studies - higher secondary high-school education: for each year of studies, the fees for 3 months shall be paid in

advance, in the amount relevant for full{ime education. 2, Graduated higher education studies: for each year of studies, fees for 3 months shall be paid in the amount relevant for the fields of education mentioned under full-time education. Fees shall be paid in full, prior to the first session of examinations. Upon defense of baccalaureate, graduation paper, Master's paper or doctoral thesis, the following fee must be paid:

Students, irrespective of the profile of the they graduated

high-school

(Euro)

Graduation Graduation paper

(Euro)

E

270

540

N G L

applied mathematics, sports Architecture Socio-human, psychology,

-

economy

350

700 440

I

220 320

Music and arts, musical interpretation, theatre

420

Musical, theatrical performance

750

640 840 1 500

Fm

950

1.900

rL

lmportant!

il

Any other individual expenses shall be paid by the applicants (including accommodation and meals).

I'l

-,-:!i'riemberSiaiesasr//e asironicourlr

I

Doctoralthesis

(Euro)

220

Technical, agronomical, sciences, mathematics and

Medicine

diploma

Baccalaureate

Field of education

-r:rrir

ng to Orcirnance No 2212009

es,,'rhrchaTefot0art cirh(]Erro0eanEconomcAreac

33

lireS,,'ssCc'.ieiicaio-

s H I


i

\ \ \ (

Application for the Gll-issued temporary stay permit shall be submitted only based on the receipt that proves that the tuition fee had been paid.

Low-frequency education and other forms of education, organized according to the law16: 1. High-school studies - higher secondary high-school education: for each year of studies, the fees for 3 months shall be paid

in

advance, in the amount relevant for fulllime education. 2. Graduated higher education studies: for each year of studies, fees for 3 months shall be paid in the amount relevant for the fields of education mentioned under full{ime education. Fees shall be paid in full, prior to the first session of examinations. Upon defense of baccalaureate, graduation paper, Master's paper or doctoralthesis, the following fee must be paid:

(

Baccalaureate

Field of education

L

Students, irrespective of the profile of the they graduated

\ :

\ \

(Euro)

E

N G

220 270

540

350

700

L

-

economy

Music and arts, musical interpretation, Musical, theatrical performance

t

Doctoralthesis

(Euro)

applied mathematics, sports Architecture

Medicine

L

diploma

Graduation Graduation paper

Technical, agronomical, sciences, mathematics and

Socio-human, psychology,

5

high-school

(Euro)

theatre

220 320 420

-

Film

I

440

s

640 840

750

1

950

1.900

H

500

:f. Ll

I

=

tiril

llirlliir.lr

l iill

Any other individual expenses shall be paid by the applicants (including accommodation and meals).

!=

I

I

:-* How can I study in Romania without paying the taxes for foreign citizens?

I

J

!L

t t -"" .4' eL

I -* ii r.

'ti3,

tf

'

,t

I

t; il

'ie

I

U

.lr There are two possibilities so as not to pay taxes applicable to foretgn citizens: i'i of bilateral framework or in the state, the Romanian 1. lf you have a scholarship, which has either been unilaterally awarded by iJ agreements between countries, in which case, you can get an entry visa for Romania and shall become a fellow of the Romanian Elr state, which means that you wrll no longer be required to prove that you may support yourself when you want to get your residence permit or when you want to be awarded grants offered by other states or by international organizationslT. fi

:l .'t-ir :'riiir ]ll't9r r rti f 't

I0

e!l

lal0nals 3c'00 lrlcl

I

n0 ila lil

ii

!! al;

tl


'ti,,t,,jltlll In ihe case of organizirrg and rmplemeniing cornpeliiions Lo award study grarrirtl{i basec, on the provisions 0i G D \lo 28Bl1993, as L republished, concerning schoolirig in llornania oi'citizerrs i'rom olher couniries and Law l\lo. 1/20i'i when l.hey wani to gct these scholarships provided by ihe Romanian, slaie loreign citizens rnusL have graduaied at least onc year of educaiion (liesides the preparaiory year) in a higher educaiion eslablishment, accrediled by ihe siale rn llornania ancr must irave scorer) at least B 00 or they I musi be foreign citizcns who graduaied accrediieelstai.e instilttiions vrrith a general aver"aLle of at leasl B 00

t

,, i11ilt,,l Each accredited higher educaiion e$lablishrnent with lhird country siudenls enrolled lhat nruslpay luition leos (excepl lor lMoldovan I cilizens, alien eitizens of Romanian descenland llomanian ciiizens; residin,El abroad)i;halls;ubrni'i io ihe l\4inistry ol Naiional Fdueaiion, Genera|[lirectorate|ni'ernationa|andHUr0pean|=:le|aLionsatrtr'al;rflllnullm !. letter signed by the dean of the erlucation esiablishmenLand by a labulaierl lislcontaining lhe [icores oiapplicants An appticanlrruho I

issuccessfu|maygetiundingfromihesLatebudgeiforjusiones1r,tuttti]yaltrreailol

L

second study area may only tre pursued

t.

2.

iithe applicanis pay a tuiiion

ia,

rNl

':

iec; in harrj cLrrrency,

tl

frf

you

tharve i,lhe r'[.qlirt ilo

legal, continuous stay olaileasi 5 years lf you were oui of Romania more i:han 6 monifrs consecui:ively in any given year or i0 months in total in all lhese [ive years, you cannoI apply to gciyour long term r""sidencc llalf oiifie residence period ior stLidies shall l:e laken

inio aceount when cslablishing this pertodre

il

!,; t-tl jlr

l

,,t1,

ii

I

l rj

rl

i'lr

Whenyouobtain|ong-termresidenceinRomania(resiclence),according|othe|awyounlulssirtltl['Htll;liitlcl]oto1t,laliiyr1j'r[]]orllalnilan ortizrens as regards a,xlcess GorrlseolrLren'it

salhnro ls

of

he ealuaI t

',ts ,li

)

"lli

rlli , ,i Arl. r,

Iiormianfar

"

iial hhaiL Loa[c[

ii

t,

I

r,i

t,)!ir,

,;

Lli,

hV l:irilmira;nilarrrr rcliluzzens,i enrrilillc;rtiion illhese

'

il'l 'll

,l)t.ti

|

ll,r

:,

i

posii'tr,fiorrnss"

irr'

ri

lt

:

l,

i

'

,ri

I

I

35 I

l:;;, tllL

l, .';:ltl;:

ll

rr

ll:r: ,[jrtr: I r

'rrrr

.;.:,

'ijl;r

'111i'

,1;ri/ - l'ilj(riii'(

I

.

,.i .. :if rirB

lr"

I

li'you have ihe rightto stay in llomania i.o pursuc your etJucatiorr, you havc i.irr: i'iEhi:lo changc ihe proiile orthe speeializalion ihaiyou selected cnly iiii obsnrvi;r: iho ioial length of your siay for lhc irriJial :;Lrrdies. You t:annoi inerease the tcrm ol your siay by changing l/our profile or spltr;ii;lizaiion. lf, for insiance, whcln yoLr :;l;iLcd the procedure, Vou selecied a one year specializaiion, oncc iit Roinlniir V0r,r riannot change yaur area ol spet;ializalron by choostinq a lVlasier's pro{-Jram ihat is two years lono.

|iwhen1totlehangr-;dyotl'si-ur,Ill1]l0i,||cilipniit:,illnzl| Vour iniiial sLudies ,i0Ll ir L:;i ge, a irv\1 iirnq-i,i:i=rn visa lor siudir:s20 r

I c/[]

fl.ii|t In ;I, cll

llllsN(]i-j

F

'.

r'ta,

i

lll,

0ttteltts

30

I


L Can foreign students work in Romania while they pursue their studies?

\ :l

L

,

Students, foreign citizens who have a residence permit for

L-studies

are allowed to work while they study if they have a

lparttime

schedule

-

a maximum of 4 hours/ a day and if

., they have a labor license. The cunent payroll tax paid by the Lemployer is lower, as compared to the fulltime emproyees

|-

E

50 Euro (the equivalent in R0N). The employer must not

fprove

N G L

payment of outstanding tax.

flmportant!

. Upon completion of their studies, if former students are Lemployed

I

s

according to the specialization of their studies,

H

Ltney may get a work visa without having to leave the territorv of Romania and without the employer having ,-.-to pay the tax thereof. Gll shall issue the permanent L(tutt-time) worker's license without having to ask the employer to submit the documents required for this a -_type of authorization.

L t I

ti

Can I be accommodated in students' dormitories while I pursue my studies?

1

I

While you pursue your studies in Romania you have access to accommodation in students' dormitories, insofar as places are available, based on an application. To do so, you must make this application at the Secretariat of the University or select this option on your application form when you lodge your registration file. You will have to pay a monthly fee to live in a students' dormitory, that may be different from one dormitory to the other, but which is much lower than if you rented a room in an apartment. Usually, two or more people share the students' dormitory rooms, that is why it is best to get informed from the onset concerning the facilities that will be made available to you. t:

At the national level, there is a

lam already in Romania?

:-j

Center

for

Diploma Recognition

and

operating within Education, which

.1i1's1 a,-_l-_l s w \\.[

the recognition of in dther countries to

lf

you want

to

pursue-your education the territory' of Romania, your diplomas that were

state and they must or bear an apostil, as - Fnr mnro

infn

rol+, Acti,, itati

may De.

gc ic:

hitp://wu,ir,'cnred edu

ii:


t I

What is the procedure to follow so that my study documents get recognized by the Romanian state?

L (

get your baccalaureate, graduate or post-graduate diplomas, as well as your qualifications recognized, you need to send in an ," To application to the NCDRE, which should be accompanied by the appropriate documents. The application file shall be submitted to the

1

Registrar's of the Ministry of National Education or by mail to the NCDRE, at the address of the Registrar's of the Ministry of National Education.

( ruCOnf accepts diplomas or study documents as authentic that match our education system. When the education system is different, ,(.Nthe holder of the study document must follow the NCDRE- provided steps (equivalence, skills examinations etc).

E

IG

: ( the countries. , I Automatic recognition is a simplified procedure. S iH - Remember! ( To continue undergraduate education (grades 1st to 12th, or 13ih), you must lodge your application at the School Inspectorate that shall forward your application to the National Center - has authority for the school that you want to attend. Then the School Inspectorateprocess I for Diploma Recognition and Equivalence. The NCDRE is the institution that shall the files. graduate post-graduate (Master's program, post-graduate specialization studies, continue education (university) and ,I To doctoral or post-doctoral studies), the case shall be analyzed by a Committee from within the NCDRE. To do this analysis, NCDRE check whether the studies pursued are similar to those in Romania. 1 - shall Study documents shall not be recognized if they do not have an apostil or are not super-notarized. nd partial study diplomas and certificates shall get automatic recognition if they are awarded by EU and EEA accredited L education establishments; diplomas and study certificates awarded in third countries shall be recognized only if the structure of I third country is similar to that in Romania and if there is a mutual diploma recognition agreement between the two

ACRONYMS NCDRE - The National Center for Diploma Recognition and Equivalence

Gll - The General Inspectorate for lmmigration MNE - The Ministry of National Education TCN - Third-country nationals (foreign nationals who come from states that are not members of the European Union) EEA EU

- European Economic Area

- European

Union

REFERENGES:

1. Government Emergency 0rdinance No. 194/2002 concerning the aliens'stay in Romania, republished, with its subsequent amendments and supplements; 2. Law No. 1/ 2011 on national education, updated; 3. Methodology to accept aliens from

EU

Romania, during the academic year 2012

third countries to enrol and study in the state and private education institutions accredited in

-

2013;

4. Law No. 1/ 2010 to endorse Government 0rdinance No.221 2009 concerning the establishment of the minimum amount of school fees in hard-currency, in the case of citizens who study on their own in Romania, who come from countries which are not members of the European Union, as well as from countries which are not part of the European Economic Area and the Swiss Confederation, consolidated version;

5. Government Decision No. 288/ 1993, republished, concerning the education in Romania for citizens who belong to other countries;

I

6. http://ori.mai.gov.rol;

i

I

7.

http://www.edu.rolindex.php;

8

htto://www.cnred.edu.rol#Activitati.

I

40


urilor migratorii"

'3T3ililJifflffi:ii:il

(Rrr) in Rom6n a"

Europene' cesar pozitia oficiala a Uniunii

x'Ji:l'i8lfit"'*'

mai cu Permisiunea autorilor'

Data Public5rii: ianuarie 2013 Rdresa de sesiz5ri: iombucarest@iom'int

f

Migration Flows"

nationals' 2011 Annual Programme Romania" nationals (TCN) integration in

the European Union' epresent the official position of ization for Migration (IoM) nrY bY Permission of

ComPlaints

: iombucarest@iom'int

the authors'

E E

Accessul Strainilor din State Terte la Sistemul Educational din Romania  

Programul general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii"