Page 1

LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 1 2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

SỐ 2 LÊ QUÍ ĐÔN

07h37

SỐ 2 TRẦN HƯNG ĐẠO

07h40

20 LÊ THÁNH TÔNG

07h42

29 PHAN CHU TRINH

07h47

57 TRẦN HƯNG ĐẠO

07h50

NGÃ BA DÃ TƯỢNG - TRẦN HƯNG ĐẠO

07h54

86 QUÁN SỨ

07h54

33 PHAN BỘI CHÂU

07h56

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 15/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANÇAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 2 2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN ĐỐI DIỆN SIÊU THỊ INTIMEX

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h22

102 MINH KHAI

07h27

124 MINH KHAI

07h29

28 TRẦN ĐẠI NGHĨA

07h40

101 PHẠM NGỌC THẠCH

07h50

KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN

07h53

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 12/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 3 2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

63 THÁI THỊNH(Khách sạn Hacinco)

07H32

196 THÁI THỊNH

07H38

26 LÁNG HẠ

07H42

530 ĐƯỜNG LÁNG

07H46

NGÕ 640 ĐƯỜNG LÁNG

07H48

NGỌC KHÁNH

08H05

LYCEE

08H20

A COMPTER DU 19/09/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 19/09/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 4

2012/2013 ARRETS – ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

B3 MỸ ĐÌNH1

07h25

C6 MỸ ĐÌNH 1

07h28

CT3A MỸ ĐÌNH 2

07h30

ĐẦU CẦU CÓT

07H47

121 CHÙA LÁNG

08H00

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 19/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 19/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h50 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h50 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANÇAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 5

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN HÀM CÁ MẬP-PHỐ CẦU GỖ

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H42

76 HÀNG TRỐNG

07H45

SỐ 1 PHAN ĐÌNH PHÙNG

07H50

ĐỐI DIỆN 37 LÝ NAM ĐẾ

07H52

ĐỐI DIỆN 93 LÝ NAM ĐẾ

07H54

34B TRẦN PHÚ

07H57

209 ĐỘI CẤN

08H05

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 03/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 03/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 6

2012/2013

ARRETS – ĐIỂM ĐÓN 67 TÔ NGỌC VÂN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H45

49 TÔ NGỌC VÂN

07H47

11 TÔ NGỌC VÂN

07H49

LYCEE

08H20

A COMPTER DU 10/09/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/09/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h50 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h50 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 7

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN 36 LÊ ĐỨC THỌ

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h35

PHÚ ĐÔ

07h40

THE MANOR MỸ ĐÌNH

07h44

KHU B KEANGNAM (LỐI RA KHU B)

07h48

ĐỒNG BÔNG-DỊCH VỌNG HẬU

07h53

649 KIM MÃ

08H01

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 5/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h50 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h50 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 8

2012/2013

ARRETS – ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE

E1 CIPUTRA

GIỜ ĐÓN 07h33

P1 CIPUTRA

07h34

E4 CIPUTRA

07h39

19D4 CIPUTRA

07h43

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 15/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY15 /10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 9

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h40

93 PHỐ LÒ ĐÚC 12 TUỆ TĨNH

07h43

179 BÙI THỊ XUÂN

07h45

78 TUỆ TĨNH

07h47

NGÃ 3 TRIỆU VIỆT VƯƠNG - NGUYỄN DU

07h50

SỐ 3 PHỐ HUẾ

07h51

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 10/09/2011 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/09/2011.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 10

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE

BIỆT THỰ SỐ 10 ĐẶNG THAI MAI

GIỜ ĐÓN 07h45

NGÕ 12 ĐẶNG THAI MAI

07H46

NGÕ 6 ĐẶNG THAI MAI

07H47

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 5/09/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/09/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 11

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h35

6 KIM ĐỒNG 229 PHỐ VỌNG

07h45

47 ĐẠI CỒ VIỆT

07H52

NGÃ 3 HOA LƯ-ĐẠI CỒ VIỆT

07h54

102 ĐẠI CỔ VIỆT

07H55

200 XÃ ĐÀN

08h00

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 10/09/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/09/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 12

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h40

54 TÂY HỒ NGÕ 48 TÂY HỒ

07h41

NGÕ 30+28 TÂY HỒ

07h42

NGÕ 20+11 TÂY HỒ

07h43

110 NGỌC HÀ

08H02

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 11/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 13

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h43

51+45 XUÂN DIỆU 31 XUÂN DIỆU

07h44

LÀNG HOA NGHI TÀM

07h46

ĐẦU CẦU NGŨ XÃ

07h51

CHỢ CHÂU LONG

07h53

SỐ 1 CHÙA MỘT CỘT

08H03

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 11/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h50 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h50 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 14

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h40

12T5 CIPUTRA C1 CIPUTRA

07h41

C7 CIPUTRA

07h42

19D4 CIPUTRA

07h43

22 D2 + 8G1 CIPUTRA

07h44

293 LẠC LONG QUÂN

07h50

NGÕ 639 HOÀNG HOA THÁM

07h54

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 15/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/10/2012

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 15

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H25

NGÕ 465 + 437 NGỌC THỤY LYCEE

08h20

A COMPTER DU 12/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 16

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H42

XÓM CHÙA 94 XÓM CHÙA

07H43

CỔNG PHỦ

07H45

NGÕ 27 XUÂN DIỆU

07H47

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 11/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 17 2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H45

52 TÔ NGỌC VÂN 36/12 ĐẶNG THAI MAI

07H48

XÓM CHÙA

07H49

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 11/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 11/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 18

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07h25

163/30 PHỐ TƯ ĐÌNH ĐẦU PHỐ TƯ ĐÌNH + 44 TƯ ĐÌNH

07H28

DỐC TƯ ĐÌNH

07H30

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 12/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 19

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H47

32 TÔ NGỌC VÂN LYCEE

08h20

A COMPTER DU 10/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 20

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE

TOÀ NHÀ A-190 NGUYỄN TUÂN

GIỜ ĐÓN 07H30

17T6 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH

07H36

17T4 TRUNG HOÀ – NHÂN CHÍNH

07H37

18 NGUYỄN THỊ ĐỊNH

07H39

SỐ 4 LÔ 4A TRUNG YÊN

07H47

128 TRUNG KÍNH, TRUNG HOÀ

07H49

43 TRUNG KÍNH, TRUNG HOÀ

07H51

109 NGUYỄN CHÍ THANH

07H58

101 NGUYỄN CHÍ THANH

07H59

LYCEE

08H20

A COMPTER DU 1/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 1/10/ 2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 21

2012/2013

ARRETS – ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H27

327 AN DƯƠNG VƯƠNG NGÕ 15 AN DƯƠNG VƯƠNG

07H31

TOÀ NHÀ VEAM TÂY HỒ

07H34

G2+ G3 CIPUTRA

07H38

G10 CIPUTRA

07H40

275 ÂU CƠ

07H48

109B XUÂN DIỆU

07H50

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 15/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 22

2012/2013

ARRETS – ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN 07H25

CỔNG LÀNG LÂM DU NGÃ 3 BỒ ĐỀ-NGUYỄN VĂN CỪ

07H30

HÀM TỬ QUAN

07H45

12 HÀNG THAN

07H50

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 10/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 23 2012/2012 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

LÀNG SOS DOÃN KẾ THIỆN

07h35

192 HOÀNG QUỐC VIỆT

07h42

A25 HOÀNG QUỐC VIỆT

07h45

CÔNG AN PHƯỜNG NGHĨA TÂN

07h46

G10 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG

07h48

A3 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG

07h50

NGÃ 4 ĐƯỜNG B4-A2 LÀNG QTẾ THĂNG LONG

07h51

C1 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG

07h52

ĐẦU CẦU DƯƠNG QUẢNG HÀM

07h55

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 1/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 1/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 24

2012/2013

ARRETS – ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE

242 NGHI TÀM

GIỜ ĐÓN 07H42

310 NGHI TÀM

07H44

34 ÂU CƠ

07H45

208 ÂU CƠ

07H47

NGÃ 3 XUÂN DIỆU-ÂU CƠ

07H48

111 ÂU CƠ

07H50

60 PHỐ YÊN PHỤ

07H53

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 5/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 25

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

405 NGỌC THỤY (CỬA ĐÌNH NGỌC THUỴ)

07h20

CHỢ NGỌC THỤY

07h26

NGÕ 6+53 NGỌC THỤY

07H29

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 12/10/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/10/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35


LYCEE FRANCAIS ALEXANDRE YERSIN DE HANOI

BUS 26

2012/2013 ARRETS - ĐIỂM ĐÓN

HORAIRES DE RAMASSAGE GIỜ ĐÓN

NGÕ 376 ĐƯỜNG BƯỞI

07H25

ĐỐI DIỆN 75 THỤY KHUÊ

07H40

ĐỐI DIỆN 151 THỤY KHUÊ

07H44

249A THỤY KHUÊ

07H47

349 ĐỘI CẤN

07H51

435 ĐỘI CẤN

07H54

39 LINH LANG

07H56

LYCEE

08h20

A COMPTER DU 19/9/2012 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 19/9/2012.

Départ du bus du lycée :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h55 / 16h35 Le mercredi : 12h55 / 14h55 / 16h35

Giờ xe xuất phát từ trường : Các ngày thứ hai, ba, năm và sáu : 14h55 / 16h35 Thứ tư : 12h55 / 14h55 / 16h35

Trajets de Bus 2012-2013 Oct 2012  

Lignes de Bus 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you