Page 1

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH Trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội 12, phố núi Trúc , Giảng võ , Hà Nội, Việt Nam

Điều lệ đã được Hội nghị bất thường Hội phụ huynh học sinh thông qua ngày______ tháng____ năm 2009

ĐIỀU LỆ Hội phụ huynh học sinh trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội Đìều 1 :Thành lập Hội Một đoàn thể, với tính chất hoạt động phi lợi nhuận, được thành lập và tuân theo Luật ban hành ngày 01/07/1901 và Nghị định ngày 16/08/1901 (theo Pháp luật Pháp), và được gọi tên là Hội phụ huynh học sinh trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội, sau đây gọi tắt là ‘’ Hội ‘‘. Điều 2 :Mục tiêu hoạt động của Hội Dựa trên những qui định chi phối hệ thống giáo dục Pháp, đồng thời không nhằm mục đích chính trị và tôn giáo, Hội hoạt động với mục tiêu giúp các PHHS trường Pháp Alexandre Yersin là hội viên của Hội: (1) Quảng bá và bảo vệ những nguyên tắc giảng dạy của các trường học Pháp ở nước ngoài. (2) Thảo luận về bất kỳ mục tiêu nào liên quan đến quyền lợi tinh thần và vật chất của con em mình. (3) Bày tỏ ý kiến về một mục tiêu và tham gia vào quá trình thực hiện mục tiêu đó. (4) Đảm bảo tính đại diện của PHHS hội viên trong các hội đồng và ban công tác của nhà trường. (5) Thành lập, phát triển và quản lý dịch vụ đưa đón học sinh, các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội cũng như các loại hình sinh hoạt khác phù hợp với mục tiêu hoạt động của Hội. (6) Đảm bảo liên lạc thường xuyên giữa ban giám hiệu nhà trường và PHHS hội viên trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, và khái quát hơn, đảm bảo sự hợp tác thường xuyên với ban giám hiệu nhà trường trong những điều kiện được quy định bởi các chỉ thị liên bộ liên quan đến việc hợp tác này. (7) Đại diện cho các PHHS hội viên bên cạnh chính quyền và làm việc nhân danh họ một cách hợp pháp. Trụ sở của Hội Điều 3 :Trụ sở của Hội được đăt tại Liên Hội PHHS các trường Pháp ở nước ngoài (FAPEE), 101, phố Raspail, 75006 Paris. Ban đại diện Hội có thể ra quyết định thay đổi địa chỉ giao dịch; và quyết định đó cần được phê chuẩn thông qua Hội nghị Hội.

1/5


BAPE – Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoi

Địa chỉ thư tín của Hội: Trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội, 12 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Điều 4 :Hội viên của Hội Trở thành hội viên của Hội tất cả các phụ huynh có ít nhất một con là học sinh đang theo học tại trường, và đã đóng đầy đủ hội phí thường niên theo mức quy định của Ban đại diện. Mỗi gia đình chỉ được tính một lá phiếu và do một trong các thành viên gia đình làm đại diện. Ban đại diện Hội có thể trao tư cách Hội Viên Danh Dự cho một số người, và với tư cách này hội viên đó sẽ không phải đóng phí hội viên và có thể tham dự các cuộc họp của Hội nhưng chỉ với tư cách tham vấn. Danh hiệu Hội Viên Hảo Tâm được trao cho những hội viên đóng gấp mười hoặc trên mười lần phí thường niên theo quy định. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, quốc tịch Pháp hoặc nước ngoài, sống, làm việc tại Việt Nam hoặc không, đều có thể trở thành Nhà Hảo Tâm khi biếu, tặng Hội một khoản tiền bằng mười hoặc hơn mười lần mức phí thường niên mà hội viên phải đóng theo quy định. Các Nhà Hảo tâm có thể tham dự các cuộc họp của Hội, nhưng chỉ với tư cách tham vấn. Điều 5 :Chấm dứt tư cách hội viên của Hội Tư cách hội viên của Hội sẽ tự động chấm dứt ngay lập tức mà không cần phải có ý kiến bằng văn bản của Hội gửi cho hội viên liên quan, khi một trong các trường hợp sau đây xẩy ra: -

Con em thôi học tại trường, Bản thân hội viên qua đời, Mất khả năng làm đại diện hợp pháp, Không đóng tiền hội phí Bị Ban đại diện Hội tuyên bố khai trừ vì phạm lỗi nặng, sau khi đương sự đã nhận được yêu cầu giải trình, và có thể đề đạt việc thay đổi quyết định của Ban đại diện trong Hội nghị thường kỳ của Hội.

Những người hết tư cách hội viên đương nhiên sẽ mất quyền sử dụng mọi khoản mà họ đã đóng góp cho Hội, dù dưới bất cứ hình thức nào. Việc chấm dứt tư cách hội viên mặc nhiên kéo theo việc chấm dứt ngay và không cần phải có ý kiến bằng văn bản, các chức vụ đã được bầu trong Hội. Điều 6 :- Nguồn tài chính và việc tổ chức tài chính của Hội Nguồn tài chính: Nguồn tài chính của Hội được cấu thành từ khoản đóng góp của các thành viên, từ những khoản thu được thông qua các hoạt động Hội tổ chức hay tham dự, từ các khoản trợ cấp và/hoặc tài trợ mà Hội có thể tiếp nhận. Mọi khoản trợ cấp hoặc tài trợ đều phải được Ban đại diện Hội xem xét trước khi chấp nhận. Chủ tịch Hội, thành viên phụ trách tài chính và một thành viên thứ ba trong Ban đại diện, mang quốc tịch Pháp và được chỉ định ủy quyền, có quyền giao dịch với ngân 2/5


BAPE – Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoi

hàng trong việc chuyển hoặc rút tiền của Hội. Mỗi một lần chuyển tiền vào hay rút tiền ra đều phải có chữ ký của 2 trong 3 người nêu trên. Chu kỳ ngân sách: Ngân sách của Hội, thực hiện theo năm tài chính, được chủ tịch và thành viên phụ trách tài chính chuẩn bị trước khi trình Ban đại diện xem xét. Hàng năm, thành viên phụ trách tài chính lập báo cáo tổng kết vào ngày 31 tháng 3 và, sau khi được Ban đại diện thông qua, sẽ trình bày tại Hội nghị thường kỳ của Hội để thông qua. Mọi chênh lệch về thu cũng như chi có thể ảnh hưởng đến tính cân đối tài chính của các trương mục phải được Chủ tịch Hội báo cáo ngay trong hội nghị thường kỳ; và trong trường hợp cần thiết, có thể phải triệu tập một hội nghị bất thường (đối chiếu Điều 10). Thành viên phụ trách tài chính có trách nhiệm quản lý các tài khoản của Hội, đồng thời theo dõi việc thu hội phí của các hội viên cũng như các khoản thu khác từ các hoạt động do Hội tổ chức. Hoạt động thu, chi phải được cập nhật để mọi hội viên khi muốn có thể tiếp cận thông tin. Điều 7 : Ban đại diện Hội Vai trò của Ban đại diện Hội (sau đây gọi tắt là “Ban đại diện”): Là cơ quan đại diện các hội viên, Ban đại diện điều hành các hoạt động của Hội. Các thành viên của Ban đại diện được hội nghị Hội phụ huynh bầu cho nhiệm kỳ một năm. Công việc của Ban đại diện bao gồm: (1) Triệu tập các hội nghị thường kỳ và bất thường; (2) Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến đời sống của Hội; (3) Thông báo cho các hội viên mọi thông tin về đời sống của Hội và của nhà trường. (4) Ra quyết định hành động vì công bằng nhằm bảo vệ các quyền lợi tinh thần và vật chất của Hội. Thành phần của Ban đại diện: Ban đại diện bao gồm ít nhất là 8 và nhiều nhất 12 thành viên do hội nghị Hội phụ huynh thường kỳ đầu năm học bầu ra, trong đó tối thiểu phải có 3 thành viên mang quốc tịch Pháp. Các thành viên Ban đại diện phải tuân thủ nguyên tắc bí mật nội bộ và thực hiện trách nhiệm của mình hoàn toàn tự nguyện. Ban đại diện lựa chọn trong các thành viên của mình để bầu ra Ban chấp hành, bao gồm: - 01 Chủ tịch, mang quốc tịch Pháp và đã đăng ký danh bạ tại lãnh sự quán Pháp tại Hà Nội. - 01 Phó Chủ tịch, có thể thay thế tạm thời Chủ tịch trong những trường hợp cần thiết. - 01 phụ trách tài chính, mang quốc tịch Pháp, và đã đăng ký danh bạ tại lãnh sự quán Pháp tại Hà Nội. - 01 thư ký. Nhiệm kỳ công tác của các thành viên Ban đại diện là một năm và có thể được bầu lại không giới hạn. 3/5


BAPE – Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoi

Hội mua bảo hiểm đầy đủ nhất có thể cho các thành viên Ban đại diện, nhằm bảo hiểm mọi trách nhiệm dân sự mà các thành viên này có thể liên quan. Bầu cử: Việc bầu cử các thành viên Ban đại diện trong hội nghị thường kỳ của Hội được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với đa số tương đối so với tổng số phiếu bầu của các hội viên tại hội nghị. Việc vận động ứng và đề cử được Ban đại diện tiến hành trong tháng sau ngày khai giảng năm học. Quyền hạn của chủ tịch: Chủ tịch có những quyền hạn sau đây: (1) Thay mặt Hội giao dịch với người thứ ba. (2) Khi cần, có thể tạm thời uỷ quyền một phần hoặc toàn bộ quyền hạn cho Phó Chủ tịch. (3) Ký mọi quyết định thuộc thẩm quyền của mình, sau khi đã được Ban đại diện Hội thông qua. (4) Báo cáo tình hình chung và tình hình tài chính của Hội. (5) Đại diện cho Hội về mặt pháp lý. Quyền hạn của thành viên phụ trách tài chính: Với sự chấp thuận của Chủ tịch, thành viên phụ trách tài chính có những quyền hạn sau đây: (1) Thực hiện các cam kết tài chính của Hội, (2) Báo cáo kết quả thực hiện tài chính trước Ban đại diện để Ban đại diện có trách nhiệm cho khóa sổ những tài khoản đã đến kỳ. Điều 8:- Tổ chức các cuộc họp của Ban đại diện Ban đại diện nhóm họp theo triệu tập của Chủ tịch hoặc theo yêu cầu của 2/3 số thành viên của Ban, và tối thiểu ba tháng một lần. Chương trình nghị sự được ấn định trên giấy triệu tập họp hoặc được ghi rõ trong đơn đề nghị của các thành viên. Mọi vấn đề được quyết định theo đa số phiếu của những thành viên có mặt, và trong trường hợp ngang phiếu thì lá phiếu của Chủ tịch mang tính quyết định. Ban đại diện có thể quyết định mời Tham tán văn hóa Đại sứ quán Pháp, đại diện ban lãnh đạo nhà trường, đại diện giáo viên, đại diện PHHS dự một số cuộc họp của mình. Điều 9:- Hội nghị thường kỳ Mỗi hội viên của Hội đều có quyền bỏ phiếu và mỗi gia đình chỉ có quyền một lá phiếu cho dù có bao nhiêu con theo học tại trường. Mỗi hội viên dự họp có thể nhận tối đa ba uỷ quyền đã được người uỷ quyền ghi và ký tên rõ ràng. Hội nghị thường kỳ được tổ chức theo triệu tập của Ban đại diện và tối thiểu một năm hai lần (trong học kỳ 1 và trong học kỳ 3) để: (1) Thông qua các báo cáo chung và báo cáo tài chính về năm tài khoá đã kết thúc, 4/5


BAPE – Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Alexandre Yersin de Hanoi

(2) Bầu Ban đại diện mới vào đầu năm học. Những điểm khác trong chương trình nghị sự được Ban đại diện ấn định hoặc được ghi rõ trong đơn đề nghị của các hội viên. Điều kiện về số lượng hội viên có mặt tối thiểu không đặt ra đối với hội nghị này. Mỗi hội nghị cần thiết phải được triệu tập trước 10 ngày. Mọi quyết định của hội nghị sẽ được thông qua bằng đa số phiếu tuyệt đối của các hội viên có mặt hoặc đại diện theo ủy quyền. Điều 10 :- Hội nghị bất thường Hội nghị bất thường được tiến hành theo triệu tập của Ban đại diện hoặc theo đề nghị có lý do của 1/4 số hội viên, để: (1) Thông qua sửa đổi Điều lệ Hội, (2) Giải thể Hội, (3) Giải quyết mọi vấn đề quan trọng khác (đối chiếu Điều 6). Mỗi hội nghị cần phải được triệu tập trước 10 ngày. Để có thể thông qua hợp lệ một vấn đề, cần phải có tối thiểu 1/4 số hội viên có mặt trong lần triệu tập thứ nhất. Trường hợp phải triệu tập lần thứ hai thì điều kiện này không cần thiết nữa. Mọi quyết định sẽ được thông qua bằng đa số phiếu tuyệt đối của các hội viên có mặt hoặc đại diện theo uỷ quyền. Điều 11 :- Giải thể Hội, Giải thích nội dung Trường hợp Hội giải thể, và sau khi đã thanh toán hết mọi khoản nợ tồn đọng đến thời điểm giải thể, phần tài sản Có còn lại sẽ thuộc hoàn toàn về trường Pháp Alexandre Yersin, để phục vụ cho các hoạt động giáo dục, xã hội và văn hóa của nhà trường. Mọi tranh chấp về nội dung một điểm nào trong Điều lệ này đều sẽ được Hội nghị toàn thể Hội giải quyết và tuyên bố lời giải thích phù hợp với các quy định pháp luật về Hội PHHS.

Điều lệ này đã được Hội nghị bất thường Hội PHHS trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội thông qua ngày _________ tháng ________ năm 2009.

Chủ tịch Hội

5/5

new statuts APE (version vietnamienne)  

proposition de nouveaux statuts pour l'APE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you