Page 1

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ Вноситься Кабінетом Міністрів України  

ЗАКОН УКРАЇНИ

М. АЗАРОВ 2013 р.  

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність до норм Законів України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ________________________________________________________ Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 21, ст. 170; 2009, № 45, ст. 684; із змінами внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5456-VI): 2. Статтю 12 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995, №№ 47 – 52, ст. 349; 2012 р., № 95, ст. 36; 2013 р., № 7, ст.65; із змінами, внесеними законами України від 16.10.2012 № 5462-VI та від 20.11.2012 № 5502-VI) доповнити частинами п’ятою – п’ятнадцятою такого змісту: 3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст. 27; 2008, № 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними законами України від 02.10.2013 № 5395-VI, від 16.10.2013 № 5462- VI, від 02.07.2013 №№ 365-VIІ та 366- VIІ): 4. У Законі України “Про ветеринарну медицину” (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 5-6, ст. 53; 2011, № 39, ст. 387; 2012, № 4, ст. 17): 5. Статтю 21 Закону України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 2, ст. 10; 2007, № 34, ст. 444; 2009, № 44, ст. 654; 2010, № 28, ст. 353, № 34, ст. 486; 2011, № 6, ст. 47, № 34, ст. 343, № 50, ст. 537; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI) після частини третьої доповнити частиною четвертою такого змісту: 6. У статті 74-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (Відомості Верховної Ради України 2011, № 50, ст. 537; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5460-VI): 7. У Законі України “Про карантин рослин” (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 19-20, ст. 167): 8. У Законі України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”(Відомості Верховної Ради України, 1994, № 27, ст. 218; 2002, № 29, ст. 190; 2004, № 36, ст. 434; 2007, № 34, ст. 444; 2011, № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5460-VI):

1) у статті 12: у частині шостій слова “регулюється “затверджується Кабінетом Міністрів України”;

законодавством України” замінити

словами

після частини шостої доповнити новими частинами такого змісту: “Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає заяву: щодо об’єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на які є санітарні норми або нормативні документи, що затверджені згідно з чинним законодавством України, до установи, закладу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері державного санітарноепідеміологічного нагляду якого перебуває заявник, та отримує направлення головного державного санітарного лікаря або його заступника цього закладу; щодо об’єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на які відсутні санітарні норми, затверджені нормативні документи та в інших особливо складних випадках (відсутність відповідних санітарних норм, вимог стосовно об'єкта експертизи - критеріїв безпеки, умов використання, гігієнічних та епідеміологічних регламентів тощо, імпортна продукція, продукція спеціального призначення або виготовлена без нормативних документів, затверджених згідно з чинним законодавством України, об'єкти, дослідження яких потребує спеціальних методів, та об'єкти, визначені головним державним санітарним лікарем України тощо), центральному органу виконавчої влади, що формує державну


політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, та отримує направлення на проведення експертизи до експертної комісії, яка утворюється головним державним санітарним лікарем, та установи, закладу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зазначеним експертній комісії, установі, закладу, окрім направлення, заявник подає для проведення експертизи: а) сировини, продукції: 1) заяву про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2) специфікацію (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації); 3) документ власника, що декларує відповідність об’єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для здоров’я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності, склад, характеристику, терміни придатності, умови зберігання тощо); 4) дані щодо реєстрації об’єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об’єкт експертизи; 5) рекомендації із застосування та інструкція для споживача; 6) етикетку; 7) документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об’єкта експертизи; 8) лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень; 9) зразки об’єкта експертизи; 10) нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об’єкт експертизи (за наявності); 11) акт про обстеження підприємства-виробника продукції (за наявності); 12) ветеринарний дозвіл для продукції тваринного походження та карантинний дозвіл для продукції рослинного походження, якщо їх наявність регламентована чинним в Україні законодавством; 13) протоколи досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки - якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі - і за кордоном (за наявності); 14) токсикологічне досьє (для основних діючих речовин, а також для спеціальних інгредієнтів) за розділами: гостра токсичність, підгостра токсичність, хронічна токсичність, алергенна, сенсибілізативна,імунотоксична, тератогенна, ембріотоксична, канцерогенна, мутагенна дія тощо з посиланням на виконавця досліджень (у випадках, передбачених законодавством України). Токсикологічне досьє може надаватися українською, англійською, російською мовами, а його анотована частина - у перекладі українською мовою; 15) результати клінічних, натурних випробувань, епідеміологічних, популяційних досліджень тощо або науково обґрунтовані докази їх недоцільності (у випадках, передбачених законодавством України); 16) методи контролю небезпечних факторів в об’єктах експертизи; б) проектів, нормативних документів: 1) заяву про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2) проект документа (нормативний, проектний, державний, галузевий стандарт, технічні умови тощо), програми в одному примірнику. Документ подається в останній редакції із супровідним листом, де наводяться реквізити організації-розробника. У разі повторного подання документа обов’язкове посилання на номер і дату раніше виданого висновку або погодження головним державним санітарним лікарем. У проекті документа повинні бути відомості про: призначення продукції, об’єкта, виробництва, споруди або програми; основні характеристики, склад та конструкція; періодичність і обсяг контролю конкретних гігієнічних, медико-біологічних та інших показників щодо безпеки для здоров’я людини; вимоги безпеки для здоров’я при виготовленні та застосуванні продукції, реалізації програм, забудови та експлуатації; заходи щодо захисту людини від шкідливого впливу продукції, промислового об’єкта тощо під час її виготовлення, будівництва, застосування, експлуатації;


заходи щодо охорони навколишнього середовища, у тому числі утилізація і знешкодження відходів виробництва, продукції по закінченні гарантійного строку та інші вимоги до її безпеки. Ці відомості можуть подаватися як окремий документ. Разом з проектом документа подаються: пояснювальна записка з описом матеріалів, сфери та умов застосування, фізикохімічних властивостей, небезпечності, токсичності, міграції речовин, методик їх виявлення, способів утилізації матеріалів по закінченні гарантійного строку, якщо вони не зазначені в документі; результати відповідних вимірювань, випробувань, досліджень, обстежень, регламентації тощо (за наявності); проект маркування, інструкції; опис технологічного процесу, регламенту (технологічна інструкція) виготовлення та застосування продукції; інші відомості, необхідні для оцінки можливого впливу продукції на здоров’я людини; в) технології, діючого об’єкта: 1) заяву про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2) специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації); 3) документ власника, що декларує відповідність об’єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров’я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності); 4) дані щодо реєстрації об’єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об’єкт експертизи; 5) рекомендації із застосування та технологічна інструкція експлуатації; 6) документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об’єкта експертизи; 7) лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень; 8) зразки об’єкта експертизи; 9) нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об’єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо) (за наявності); 10) протоколи досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки, якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі за кордоном (за наявності); 11) акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності. Забороняється вимагати від заявника надання документів, матеріалів та зразків, не передбачених законом. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза здійснюється на платній основі. Рішення про видачу або відмову у видачі висновку державної санітарноепідеміологічної експертизи приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза нових харчових продуктів проводиться протягом 90 робочих днів після отримання заявки на експертизу нових харчових продуктів. До такого строку не входить період, протягом якого об’єкт експертизи перебуває на додатковому дослідженні, та період, що необхідний заявникові для усунення зауважень (у разі наявності). Підставами для відмови у видачі позитивного висновку державної санітарноепідеміологічної експертизи є: порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі; виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;


наявність результатів досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки, що не відповідають вимогам санітарного законодавства; порушення вимог санітарного законодавства. Підставою для переоформлення висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження. Підставою для видачі дубліката висновку експертизи є його втрата або пошкодження.

державної

санітарно-епідеміологічної

Переоформлення та видача дубліката висновку здійснюється безоплатно. Строк дії висновку державної становить не більше п’яти років.

санітарно-епідеміологічної

експертизи

Підставами для анулювання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: звернення суб’єкта господарювання щодо анулювання висновку; відмова суб’єкта господарювання в проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта та невиконання ним приписів та пропозицій, виданих за результатами проведення державною санітарно-епідеміологічною службою планових та позапланових заходів; результати повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об’єкта, призначеної головним державним санітарним лікарем України, що визнають недійсними результати попередньої експертизи.”;

Vytyag 2 1 1 9  
Vytyag 2 1 1 9  
Advertisement