Page 1

VALÈNCIA CATALUNYA ARAGÓ BALEARS

PUBLICACIÓ OFICIAL

EXEMPLAR GRATUÏT

apaval ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

OCTUBRE-NOVEMBRE 2009

N. 24


L'Ajuntament de Vila-real amb els paranyers i les nostres tradicions


editorial Pasqual Batalla Llorens - P R E S I D E N T -

P

ossiblement, quan tingueu aquesta revista a les vostres mans, el parany serà LEGAL a la Comunitat Valenciana. Sí, com sona, després de tants anys de lluita per fi hem aconseguit veure la llum, hem arribat a la fi del fosc túnel. Sé que molts de vosaltres sempre havíeu confiat en el treball i sacrifici de la junta directiva i, en conseqüència, ara us alegreu pel parany i per tot el que aquest pas significa. Sé, també, que molts altres, desconfiats i crítics amb la nostra feina, encara li cerquen una altra pota al gat. Però la realitat és una altra. Com sempre hem dit i defensat, el temps dóna la raó a qui la té i, com no podia ser d’una altra manera, s’ha demostrat que anàvem pel camí adequat. En aquest editorial, ho hem dit per activa i per passiva. Demanàvem solucions el 2004. Us parlava de mirar el futur amb esperança al febrer i setembre de 2005. Comentàvem els estudis científics que portàvem a terme i us demanàvem, davant la tensa espera, paciència, confiança i comprensió en les editorials de l’any 2006. L’any següent, dèiem que la nostra lluita sense treva continuava i, el 2008, que resistiríem malgrat els atacs repetitius i invariables dels grups antiparany que s’atreviren, fins i tot, a tractar-nos de delinqüents sense cap prova demostrable. El camí no ha estat gens fàcil, açò ho teníem ben clar des d’un principi. Com també, a hores d’ara, tenim clar que encara no hem acabat. Ens calen encara més gestos, passos ferms i decidits per tal de demostrar que ens mereixem aquesta tradició. Segur que haurem d’assumir més sacrificis i renúncies, però ho farem perquè el que ens juguem és molt. Penseu en les pa-

PUBLICACIÓ

OFICIAL

raules de l’article de Miguel El Bastero publicat en l’última revista d’APAVAL. Em sent totalment identificat perquè a mi em passà exactament igual. Jo he viscut aquest parany, el parany pel qual tots hem lluitat. En APAVAL hem cercat solucions, hem renunciat a coses, hem contractat científics, ens hem dedicat en cos i ànima a cercar el camí que ens portara a la pràctica legal de la nostra activitat cinegètica mantenint el perfecte equilibri amb la conservació de les espècies en particular i de la natura en general. Hem fet un gran esforç per adaptar-nos a la Directiva d’aus europea i a les lleis estatals. En una paraula, el que sempre hem desitjat ha estat ser legals i, amb l’assessorament de tècnics i advocats comunitaris, estatals i europeus, ho hem aconseguit. Felicitats a tots els paranyers de debò, als de soca i arrel. A aquells que saben renunciar a totes aquelles coses que només ens han portat mals i problemes. Als qui volen el parany sense ser egoistes ni estar cegats pel recel. A tots els qui no compten quants n’agafen ni quants n’ha capturat el veí, posant sempre la qualitat enfront de la quantitat. Gràcies a tots els qui han treballat des d’APAVAL per la defensa de la nostra afició, als fundadors, al nostre primer president, Manuel Molina, i a tots els qui han estat al seu front en alguna ocasió. Felicitats també a tots els qui ja no estan entre nosaltres i varen lluitar amb totes les seues forces per aquest PARANY en majúscules. Sobretot recorde en aquests moments als directius i secretaris. Pepe Martí se n’anà preparant els últims detalls d’una assemblea general i Fernando Domínguez, qui fins l’últim moment,

ASSOCIACIÓ

DE

PA R A N Y E R S

apaval nº 24 redacció APAVAL disseny i maquetació VILA-REAL COMUNICACIÓ I DISSENY 964 530 981

3

( VA L È N C I A ,

oct.-nov. 2009

col·laboradors Pasqual Batalla, Miguel Ángel Bayarri, Pedro Campo, Ernesto Castarlenas, Manolo Mollar, Vicente Albaro i Gabinet Premsa d’APAVAL.

lluitant com estava contra una irreparable sentència dictada per una horrible i fatídica malaltia, em confessava: “Pasqual, només em sap mal una cosa i és no arribar a temps de veure el parany legalitzat”. Per ells i per Pasqual Mundina, vicepresident i president en funcions, que estava ben segur que hi havia solució, i per tots els qui ara ens vénen al pensament. Per ells, per la seua memòria i per l’herència dels nostres avantpassats cal ser, cada vegada, més responsables, escrupulosament selectius. A tots us demane un últim esforç, intentemho! Estic convençut que paga la pena tot el que hem passat i ens valdrà ara i en el futur, si ens fem mereixedors d’aquesta tradicional, genuïna i meravellosa forma de capturar tords. I encara més si sabem deixar-la en herència a les generacions futures, tal com van fer els nostres avis i besavis amb nosaltres. Enhorabona a tots!

C ATA L U N YA ,

ARAGÓ I BALEARS)

internet www.apaval.com >«>Û>«>À>˜ÞiÀÃJÌiivœ˜ˆV>°˜iÌÊUÊÃiVÀiÌ>Àˆ>J>«>Û>°Vœ“ secretaría apaval 964 53 58 37 C/ José Ramón Batalla 31-A entlo 12540 Vila-real D.L.: CS - 58 - 98

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


editorial Pasqual Batalla Llorens - P R E S I D E N T E -

P

osiblemente, cuando esta revista esté en vuestras manos, el parany será LEGAL en la Comunidad Valenciana. Sí, como suena, después de tantos años de lucha por fin hemos conseguido ver la luz, hemos llegado al final del oscuro túnel. Sé que muchos de vosotros siempre habéis confiado en el trabajo y sacrificio de la junta directiva y, en consecuencia, ahora os alegráis por el parany y por todo lo que este paso significa. Sé también que otros, más desconfiados y críticos con nuestro trabajo, aún están buscándole otra pata al gato. Pero la realidad es otra. Como siempre hemos dicho y defendido, el tiempo da la razón a quien la tiene y, como no podía ser de otra manera, se ha demostrado que íbamos por el camino adecuado. En este editorial, se ha dicho y explicado por activa y por pasiva. Pedíamos soluciones en 2004. Os hablaba de mirar el futuro con esperanza en febrero y septiembre de 2005. Comentábamos los estudios científicos que llevábamos a cabo y se os pedía, ante la tensa espera, paciencia,

apa apaval ava val

confianza y comprensión en las editoriales del año 2006. Al año siguiente, hablábamos de que nuestra lucha sin tregua continuaba y, en 2008, que resistiríamos por encima de todo a pesar de los ataques repetitivos e invariables de los grupos antiparany que se atrevieron incluso a tratarnos de delincuentes sin ninguna prueba demostrable. El camino no ha sida nada fácil, esto lo teníamos muy claro desde un principio. Como también, en estos momentos, tenemos claro que todavía no hemos terminado. Necesitamos aún más gestos, pasos firmes y decididos para demostrar que nos merecemos esta tradición. Seguro que tendremos que asumir más sacrificios y renuncias, pero lo haremos porque nos jugamos mucho. Meditad sobre las palabras del artículo de Miguel El Bastero publicado en la última revista de APAVAL. Me siento totalmente identificado con el parany y los personajes que en él aparecen porque yo he vivido ese parany, aquel por el que todos hemos luchado. En APAVAL hemos renunciado a cosas, contratado científicos y, en una palabra, buscado soluciones. Nos hemos dedicado en cuerpo y alma a buscar el camino que nos llevase a la práctica legal de nuestra actividad cinegética, manteniendo el perfecto equilibrio con la conservación de las especies en particular y de la naturaleza en general. Hemos hecho un gran esfuerzo por adaptarnos a la Directiva de aves europea y a las leyes estatales. Siempre hemos tenido un único objetivo, conseguir la legalización del parany y con el asesoramiento de técnicos, científicos y juristas lo hemos logrado. Felicidades a todos los paranyeros de verdad. A los que saben renunciar a todas aquellas cosas que sólo nos han aportado ma-

les y problemas. A los que quieren el parany sin ser egoístas ni estar cegados por el recelo. A todos los que no les importa cuántos cogen, ni cuántos ha capturado el vecino, anteponiendo siempre la calidad a la cantidad. Gracias a todos los que han trabajado desde APAVAL por la defensa de nuestra afición, a los fundadores, a nuestro primer presidente Manuel Molina y a todos los que han estado en su dirección en alguna ocasión. Felicidades también a todos los que ya no están entre nosotros y lucharon con todas sus fuerzas por este PARANY con mayúsculas. Sobre todo recuerdo en estos momentos a los directivos y secretarios. Pepe Martí se fue preparando los últimos detalles de una asamblea general y Fernando Domínguez, quien hasta el último momento, luchando como estaba contra una imparable sentencia dictada por una horrible y fatídica enfermedad, me confesaba: “Pascual, sólo me sabe mal una cosa y es el no llegar a tiempo de ver el parany legalizado”. Por ellos, por Pascual Mundina, vicepresidente y presidente, que estaba muy seguro de que había solución y por todos los que ahora nos vienen al pensamiento. Por ellos, por su memoria y por la herencia de nuestros antepasados tenemos que ser, cada vez, más responsables, escrupulosamente selectivos. A todos os pido un último esfuerzo, ¡intentémoslo! Estoy convencido de que vale la pena todo lo que hemos pasado y nos valdrá ahora y en el futuro si nos hacemos merecedores de esta tradicional, genuina y maravillosa forma de capturar tordos. Y aún más si sabemos dejarla en herencia a las generaciones futuras, tal como hicieron nuestros abuelos y bisabuelos con nosotros. ¡Enhorabuena a todos!

PUBLIC PUB PUBLICACIÓ LICACI CIÓ Ó OFIC O OFICIAL FICIAL AL L AS ASSOCIACIÓ SS SOC OCIAC IACIÓ ÓD DE E PAR PARANY PARANYERS ANY NY NYER YER ERS R (V RS (VALÈ (VALÈNCIA, ALÈNCI ALÈ NC C A, A, CAT CA CATALUNYA, ALUNYA ALU ALUNYA N ,A NY ARAGÓ RAG RA GÓ I BA BALEA BALEARS) LEARS) LEARS) LEA RS)) RS

4


des de secretaria

IMPORTANTE

S

e recuerda a todos los socios que hayan cambiado de domicilio lo comuniquen a esta secretaría, nos encontramos con muchas cartas devueltas por el servicio de Correos con domicilio desconocido. Según la modificación de los estatutos del Club de Cazado-

Miguel Àngel Bayarri (secretari d’APAVAL)

res APAVAL, inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el nº 1325 de la Sección 19, de fecha 2 de septiembre de 2004; en el Capítulo 11, de los socios, en los artículos 11 al 14.a.i., dicen lo siguiente:

Hemos mostrado los artículos por la gran cantidad de preguntas que se realizan diariamente a la secretaría.

ESPECIES ANILLADAS POR LOS SOCIOS DE APAVAL: -Victor Gómez Navarro, en Lliria un Mirlo Macho con nº de anilla 3.324522 / MINIST. MEDIO AMB/ICONA MADRID SPAIN. -Andres Castro Mármol, en Casinos un Tordo Comùn con nº de anilla 8.820043/ZOOL MUSEUM DENMARH. -Anònimo, en Viladecam un Rapi Catalon con nº de anilla 4240 APAVAL. -Juan García Esteban, en Nules un Tordo Comùn con nº de anilla NA 111272/HIDDENSEE GERMANIA. -Juan García Esteban, en Mules un Tordo Comùn con nº de anilla 8 A 58916/ZOOL MUSEUM DENMARCH. -Manuel Rius Castellano, en Betxi una Paloma Zurita con nº de anilla RE/AG503855/FG. -Victor Gómez Navarro, en Lliria un Tordo Comùn con nº de anilla N306779/ SEMPÀCH HELVETIA. -Trinitario Beltrán Marco, en Alcora un Tordo Comùn con nº de anilla INFS OZZANO/BO ITALY/Z340713. -Antonio Adsuara Pitarch, en Vila-real un Tordo Comùn con nº de anilla 3 304058/MINIST. MEDIO AMB./ICONA MADRID SPAIN. -Manuel Cuadros García, en Vila-real un Tordo Comùn con nº de anilla INFS OZZANO/ BO ITALY/ZZ17977.

-Vte. Manuel Nebot Bonet, en Vila-real un Tordo Comùn con nº de anilla EC 21472/RADOLFZELL/ GERMANIA. -Miguel Sánchez Gómez, en Casinos un Tordo Comùn con nº de anilla MUSEUM 80.NAT/1000 BRUSSELS/ 21Z52157. -Vicente Vidal Monpo, en Montaverner una curruca con nº de anilla C.R.E.O./ ESTRASBURG/B.D.-08107. -Rafael Gandía Tolsa, en Guadasequies un Tordo Comun con nº de anilla N-EC 1417Z/ RADOLFZELL/ GERMANIA -Paco March Alcañiz, en Lliria un Tordo Comùn con nº de anilla P 606657/MUSEUM ZOOL/HKI FINLAND. -Anónimo, en Villar del Arzobispo un Tordo Comùn con nº de anilla 0287/08 APAVAL . -Marcos Murgui Capilla, en Casinos un Tordo Comùn con nº de anilla TA37-384/STORN. GDANSK/POLAND. -Javier Jordán Dauden, en Lliria un Tordo con nº de anilla -0611- APAVAL. -José Vicente Ortola, en Beniganim un Tordo Valencià con nº de anilla Y20114/SEMPACH/HELVETIA/SUIZA.

-Joaquin Ribelles Bòrt, en Vila-real un Tordo Comùn con nº de anilla 3209549/MINIST. AGRICULTURA/ICONA MADRID SPAIN. -Héctor Carnicer Montoliu, en Alcora un Tordo Comùn con nº de anilla MUSEUM PARIS IA 566085. -Rafael Orero Murgui, en Casinos un Tordo Comùn con nº de anilla NA120877/HIDDENSEE/GERMANIA. -José Balaguer Marmaneu, en Onda un Tordo Comùn con nº de anilla VOGEL WARTE/ SEMPACH/HELVETIA /H 94330. -José Miguel Maneus Ferrer, en Alcora un Tordo Comùn con nº de anilla MUSEUM S.C.NAT./BRUXELLES 4/ 19Z20035. -Antonio Sanahuja, en Betxi un Estornino con nº de anilla NA085043/HIDDENSEE/GERMANIA. -Antonio Llorens Colonques, en Vila-real un Tordo Común con nº de anilla 4 482495/ RIKSMUSEUM/ STOCKHOLM. -Rafael Sanjuán Sanchis, en Benigamin un tordo con nº de anilla 3 304259/MINIST.MEDIO AMB./ICONA MADRID SPAIN.

SEU SOCIAL D’APAVAL C/Josep Ramon Batalla, 31-A- entl. 12540 Vila-real (Castelló) Tel.- Fax: 964 53 58 37 correu electrònic: secretaria@APAVAL.com HORARIO DE OFICINA APAVAL: de lunes a viernes de 17 a 20 horas.

5

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


actualitat

LES CORTS VALENCIANES APRUEBAN LA LEGALIDAD DEL PARANY Más de 900 aficionados al parany celebran el logro histórico frente a la sede del parlamento valenciano

El

14 de octubre pasará a la historia por ser el día en que Les Corts Valencianes dieron luz verde a la modificación de ley que permite que el parany sea practicado de forma legal. PP, PSOE i Bloc respaldaron esta modificación en la ley de caza con 82 votos a favor y cuatro en contra, por parte de Esquerra Unida e Iniciativa. El diputado popular, Mariano Castejón, hizo referencia durante su intervención al arraigo popular del parany en nuestra tierra. Por su parte, la socialista Jeanette Segarra defendió la modificación de la norma con el fin de garantizar que las especies protegidas no sean cazadas, por eso pidió a los aficionados al parany rigor y respeto a la normativa actual. Josep Maria Pañella, diputado del Bloc, apeló a un criterio de selectividad diferente para no acabar con esta regulación. Los nuevos pegamentos QX08 y antiQX-08, que permiten liberar especies y que sustituyen al visc, así como la exactitud en el número de varetes, la distan-

apaval

cia entre ellas y la selectividad, hacen de ésta una regulación rigurosa, que los aficionados deberán respetar, a cambio de que esta antigua y entrañable tradición siga viva y pueda seguir siendo heredada de unas generaciones a otras. Y precisamente por eso, por ese sentimiento tan especial que tienen todos los paranyers hacia esta tradición, más de 900 aficionados al parany estuvieron en Valencia para dar su apoyo a la modificación legislativa y agradecer este logro histórico. Procedentes de Vilareal, l’Alcora, Onda, Almassora, Betxí, Sant Mateu, Concentai-

na, Onil o Albaida y otras poblaciones con tradición paranyera, aficionados de todas las edades celebraron esta alegría, después de tantos años de sufrimiento y problemática. El primer paso, y más importante ya está dado. Ahora queda pendiente elaborar la normativa y emitir las autorizaciones, y que todos los paranyers sean prudentes y respetuosos con esta novedad legislativa que nos permite de nuevo oír el sonido del reclam, pues lo más importante ya se ha conseguido. De momento, el parany es legal.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

6


actualitat

UN DIA HISTÒRIC

R

ealment els moments viscuts a les Corts Valencianes el passat dia 14 d’octubre de 2009, cal qualificarlos d’impresionants i molt emotius. Després de vint anys de lluita hem aconseguit que el màxim organisme en materia legislativa a la nostra Comunitat modifique la Llei de Caça i reconega el parany com activitat cinegètica LEGAL. Vull agraïr a tots els paranyers que es desplaçaren a València per a viure en directe aquests moments tan importants per al coletiu paranyer. Moltes gràcies des d’APAVAL per les mostres de recolçament i reconeixement i, sobre tot, pel comportament realment exemplar de tots els presents, fins i tot, davant de la presència i provocació dels quinze ecologistes anti-parany convocats per els detractors del parany, GECEN i A.E. AGRÓ, els de sempre. Aprofite l’ocasió per agraïr els vots favorables del PP, PSPVPSOE i BLOC que demostren l’interés d’aquests grups polítics per salvaguardar una ancestral tradició valenciana i, que a més a més és, senya d’identat de moltes comarques valencianes. Gràcies. Per finalitzar aquestes reflexions no puc deixar de contar-vos que vaig viure moments molt emotius. Quan es va produïr la votació final, vaig veure davant meu a totes aquelles persones que tingueren la brillant idea de fundar APAVAL. Tots ells ficaren la llavor que després de tans anys de lluita ara nosaltres hem vist convertir-se en fruit. Però deixeu-me que us confese que junt amb mí, allì al hemicicle de les Corts, estaven aquells amb qui he treballat colze amb colze i que també ploraren d’alegria en conèixer el resultat final. Estic parlant del primer secretari de la nostra associació José Martí, el sinyo Pepe, amb el seu llapís i goma amb totes les dades al cap i fent sempre feina com una formigueta. Vivia el que feia amb intensitat i estimava el parany. Al meu costat donant-me consells amb aquella serenitat, paciència i bondat que tant em tranquilitzava, estava Pascual Mundina Balaguer. Hem tractava com a un fill i jo he aprés moltes coses bones d’aquell gran home que fora vice-president i durant uns mesos president en funcions d’APAVAL. Apretant fort el meu braç Fernando Domínguez Luna, l’anterior secretari. Quantes ganes tenia de que jo fora president? Fernando era fort, constant, ferm i incansable.Ho va donar tot pel parany! Una vegada jubilat es dedicà en cos i ànima a treballar per la legalització i reconeixement del parany. No tenia hores i, fins i tot, pel parany va estar capaç, prop a complir setanta anys, escoltat, això sí, pel vicepresident Francisco Francisco Arenós (que tenia molta experiència en aquestos menesters) i el president; de pujar i volar amb un avió fins a Atenes per presentar a Europa la nostra associació. Les llagrimes de tots inundàrem discretament els meus ulls. Fou realment impressionant i emocionant. Un dia històric. Pasqual Batalla Llorens President d’APAVAL

7

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


entrevista

Pasqual Batalla: “La satisfacció és immensa, hem aconseguit la legalització del parany ”

P

resident d’APAVAL des de 1998, Pasqual Batalla i Llorens en l’actualitat és també vice-president europeu de l’AECT (Associació Europea de Caces Tradicionals) i recentment ha estat nomenat Coordinador General dels concursos europeus. Batalla és també membre, des de l’any 2004, del Comitè d’Honor de la ‘Sagra dei Osei’ de Sacile (Itàlia), una fira nacional italiana especialitzada com a mostra, mercat i exposició de tota classe d’aus on també celebren concursos de cant de tords (comú i alaroig), merles, pinsans, guatlles i altres ocells. Per últim és membre del Consell Territorial de Caça de la Provincia de Castelló i des de tots aquests càrrecs i responsabilitats és un dels màxims lluitadors per la defensa de les caces tradicionals. Amb ell analitzem la recent aprovació del parany com a práctica legal i tot el que aixó suposa. El passat 14 d’octubre les Corts valencianes van aprovar la Proposició de Llei que modificava la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana. Des d’aleshores el parany és una pràctica legal a la Comunitat Valenciana, però... què passa a partir d’ara? Primer cal fer una bona normativa que permetrà dins la legalitat vigent posar en pràctica aquesta modalitat tradicional de captura de tords. S’han de

apaval

negociar moltes coses i els paranyers caldrà que canviem el chip. Haurem de renunciar algunes coses i per dalt de tot ser cada vegada més respectuosos amb les normes i, jo diria que escrupolosament respectuosos, amb el respecte de les especies no cinegètiques. Ens caldrà fer cursos de formació i pràctiques de reclam tradicional per poder accedir a un carnet de paranyer. Crec que si tot va bé en la temporada 2010 tot estarà ja reglat per complet. Fins arribar aquesta situació, quan de temps i quins passos s’han hagut de donar? APAVAL ha demostrat per activa i per passiva que ha tingut molta paciència perquè hem suportat pressions per tots els costats. Però hem seguit treballant i defensant la nostra afició, que creiem justa i legal. APAVAL no ha parat i hem fet tot el que estava en les nostres mans. Reunions i més reunions, molts viatges a Europa al llarg d’aquests últims sis anys i estudis científics que han demostrat el que sempre hem dit: el parany és selectiu. Quins aspectes convindria millorar en aquesta legislació? El Decret 135/2000 del Govern Valencià que autoritzava la pràctica del parany era prou restrictiu i molt bo segons els experts i alguns tècnics europeus que el varen estudiar. De totes maneres aquella normativa no

va passar el filtre de la justícia. Ara vistes les sentències sobre aquell decret no podem cometre els mateixos errors. Hem treballat per aconseguir una normativa i les proves suficients per a defensar-la allà on siga necessari. Creem que el que es farà ací a València pot ser referent en altres comunitats de l’Estat i, fins i tot, en altres països europeus. Com van respondre els diferents grups polítics representats a les Corts a les peticions d’APAVAL? Ens hem anat reunint amb tots els grups i els vam proporcionar els resultats dels estudis científics. El grup del Partit Popular a les Corts Valencianes va presentar la Proposició de Llei que modifica l’actual Llei de Caça del 2004 i que automàticament legalitza el parany. També vam contactar amb el PSPVPSOE i ens van confirmar el

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

8


entrevista respectant el medi ambient i les espècies protegides. Si s’ha fet en altres països perquè no ací, al nostre? És que nosaltres som especials? O, és que no som europeus?

seu recolzament a aquesta proposta i igualment ho va fer el BLOC. Com sempre Esquerra Unida es va declarar en contra d’aquesta tradició valenciana al igual que altres partits minoritaris. Però també és important destacar que hem parlat a nivell estatal amb el PSOE a Madrid i també estan per la llavor de normalitzar d’una vegada aquesta anòmala situació ara que hi ha suficient documentació com per a fer-ho. Quins són ara els objectius d’APAVAL? Sense cap dubte, l’objectiu més immediat és aconseguir una bona normativa que permeta la pràctica del parany amb les màximes garanties de compliment de les excepcionalitats contemplades en el Art. 9 lletra c) de la Directiva 349/79 de la Unió Europea i que venen explicades en la Guia Interpretativa de 2008 de la Comissió Europea de la DG XI. Açò és possible i, a més a més, puc dir que l’esborrany d’aquesta futura normativa està prou avançat. Altres objectius també estan en l’agenda d’APAVAL. Per a nosaltres el més important és la formació dels paranyers i per aquest motiu ja estem organitzant des de fa temps escoles de reclam tradicional en totes

9

les comarques paranyeres. Ara tenim ja en marxa l’escola municipal del parany tradicional ací a Vila-real. Avui en dia la formació dels practicants de qualsevol activitat cinegètica és imprescindible i necessària. Una vegada legalitzat el parany, APAVAL es dedicarà de forma intensiva a la formació dels nostres associats. Com a president d’APAVAL què demanaria als socis i als aficionats del parany? I als grups d’ecologistes? Als paranyers els demanaria un últim esforç, una vegada més paciència i molta calma. Hem de demostrar a la societat que ens mereixem una regulació de la nostra afició sent cada vegada més responsables i respectuosos. Cal canviar algunes coses, renunciar a algunes altres i complir les normes per a ser cada vegada més bons paranyers. Als ecologistes antiparany que no siguen tan radicals en les seus postures. Ells són els primers que hauríem de demanar una bona regulació per així acabar amb el furtivisme i els abusos. Es pot regular complint les lleis actuals perquè hi ha excepcions contemplades en totes elles que permeten mantenir les tradicions heretades dels nostres avantpassats

I per últim, i ja que recentment ha estat nomenat Coordinador General dels concursos europeus de l’AECT, quin significat té per vosté aquest nou càrrec? A nivell personal, és tot un honor haver estat designat màxim responsable dels concursos europeus. Sobre tot perquè sempre he pensat que aquests tipus de demostracions són mostra d’una cultura estesa per tot el mediterrani i d’un art que cal defensar com a costums i senyes d’identitat de tots els pobles de la conca del Mare Nostrum. Perquè és un art imitar el cant dels ocells amb un senzill instrument de llautó, de la mateixa manera, amb el mateix deler i igual emoció; com ho feien els nostres avantpassats fa segles. Com a president d’APAVAL, m’ompli de satisfacció perquè representa el reconeixement a nivell europeu de la gran llavor portada a terme per la nostra associació en defensa de totes les caces tradicionals i en especial la del parany. APAVAL en els darrers deu anys a augmentat la seua presència a Europa, APAVAL te veu i vot a Europa i això és molt important. Per a mi va estar tot un repte aconseguir-ho, des de que hem vaig fer càrrec de la direcció de l’única associació que lluitava per la defensa del parany ací al nostre Estat. La nostra veu calia que fóra escoltada en Europa i tots els esforços realitzats per la junta directiva han anat encaminats, des del primer dia, a aconseguir aquest objectiu.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


dossier de premsa

ASÍ LO CONTÓ LA PRENSA Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia 15 de octubre de 2009 - titulares MEDITERRÁNEO “Les Corts dan un paso histórico en la defensa del parany y legalizan su caza” “El reclam del tord toma Valencia” REVISTA POBLE (Octubre)

LAS PROVINCIAS “El parany ya es ‘legal’ pero Medio Ambiente no garantiza que se pueda cazar en 2010” EL MUNDO

LEVANTE “Las Corts dan cobertura legal al parany” “PP, PSPV y BNV dan cobertura legal al «parany» en las Corts”

“Las Cortes legalizan la caza con parany”

“Pasqual Batalla: el parany és legal a la Comunitat Valenciana”

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

10


reunions

APAVAL EN VINARÒS Y PARÍS

Los

representantes d e A PAVA L s e reunieron con diputados de la Generalitat y aficionados a las cazas tradicionales (barraquistes) de Cataluña y Vinaròs, donde también existe una gran pasión por el parany.

Allí compartieron las últimas novedades legislativas y todos aquellos objetivos en los que APAVAL sigue trabajando en la defensa del parany. Del mismo modo, el presidente de APAVAL, Pasqual Batalla se reunió en París con

representantes internacionales de las diferentes entidades de cazas tradicionales. Este encuentro sirvió para unificar criterios y compartir los resultados de las últimas investigaciones llevadas a cabo.

Dos momentos de la reunión de Vinaròs.

El día 15 de octubre tuvieron lugar en París sendas reuniones de OMPO y de FACE.

FELICITATS. SOM LEGALS! APAVAL CELEBRA AMB ELS SEUS SOCIS AQUEST ESDEVENIMENT HISTÒRIC 11 apaval PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)


anellament

QUÈ FER EN CAS DE CAPTURAR UNA AU ANELLADA?

E

ste fet ha de ser informat un òrgan competent (en este cas APAVAL). En la majoria dels casos s’entrega l’anella sense més o s’indica el lloc de captura, però estes dades tan importants poden ser millorades. La millor manera de fer-ho és omplint una fitxa de recuperació com la que s’ajunta al final de l’article (esta fitxa hauria d’estar en possessió de

tot caçador, ja que és susceptible de recuperar una au anellada). En ella simplement s’indiquen aspectes de vital importància com són l’espècie, data, lloc i condicions de captura de l’au anellada, a més d’altres dades d’interés com són observacions que criden l’atenció del caçador sobre l’au recuperada (marques, ferides, etc…). En el cas que l’au siga capturada en

viu i siga alliberada després de prendre les dades, s’ha d’indicar en la mateixa. Per a acabar, estes fitxes deurán ser remeses a seu d’APAVAL (l’adreça s’indica baix) perquè des d’ella s’informe de les recuperacions de manera més ordenada, a més d’incrementar la base de dades existents.

ENVIAR FITXA DE RECUPERACIÓ I ANELLA A: APAVAL C/ José Ramón Batalla, 31 – A Entlo. 12540 – Vila-Real (Castellón) POR E-MAIL A: secretaria@APAVAL.com

MODEL DE FITXA DE RECUPERACIÓ D’UNA AU ANELLADA NÚMERO D’ANELLA (indicar tots els números o lletres)

DATA DE CAPTURA

Dia: Mes: Any: Hora de captura:

LLOC DE CAPTURA

Paratge: Terme Municipal: Província:

ESPÈCIE

Nom vulgar: Nom comú (si es coneix): Nom científic (si es coneix):

MODALITAT DE CAPTURA (especificar com ha sigut capturada l’au)

OBSERVACIONS

DADES DE LA PERSONA QUE RECUPERA L’AU (opcional)

DATA DE COMUNICACIÓ (dia en què es lliura la fitxa de recuperació) (Podeu demanar aquestes fitxes a APAVAL)

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

12


concursos

Concursos de reclam 2009 MALLORCA (SOLLER) ULLDECONA BENISANÓ VILA-REAL L´ALCORA POBLA VALLBONA ONTINYENT

08/08/2009 29/08/2009 05/09/2009 12/09/2009 19/09/2009 20/09/2009 26/09/2009

a les a les a les a les a les a les a les

20.30 h. 19.00 h. 18.00 h. 19.00 h. 18.30 h. 11.00 h. 19.00 h.

Can Posteta Pabelló Esportiu En la Plaça Auditori municipal Auditori de la Caixa Rural Parque Municipal La Glorieta

Curs de reclam de Muro (Mallorca) Moments del curs intensiu de toc de reclam tradicional que va tenir lloc a localitat de Muro (Mallorca) organitzat per l’ajuntament i la Societat de caçadors (Monts Reials) de Sóller, que fou impartit per professors d’APAVAL.

Ha nascut un nou paranyer Ximo Crespo Oltra, fill i net de paranyer, va nàixer el 19 de novembre de 2008. A la seua família hi ha una llarga tradició del parany, i amb ell, el futur paranyer de la família està assegurat. Benvingut Ximo!

13

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


XII Concurs Europeu de Reclam

ESPANYA SUBCAMPIONA AMB DOS PRIMERS PREMIS EN CATEGORIES OFICIALS I UN SEGON PREMI EN LA CATEGORIA DIVERSOS

E

l dos de maig de 2009 va tenir lloc a la localitat de Sóller (Mallorca) la dotzena edició del Concurs Europeu de Reclam que, cada any i en un país diferent, organitza l’AETC (Associacions Europea de Caces Tradicionals). En aquesta edició tota la responsabilitat anava a càrrec d’APAVAL, ja que tan important esdeveniment se celebrava, per quarta vegada, a Espanya. El concurs va ser tot un èxit gràcies al treball realitzat per la Societat de Caçadors Monts Reials de Sóller i la inestimable col·laboració i

apaval

patrocini del Consell e Mallorca I l’Ajuntament de Sóller. Per equips, un any més, França fou la guanyadora absoluta seguida a pocs punts per Espanya i Itàlia. Cal dir que el nivell de tots els participants fou realment excel·lent i van posar les coses molt difícils al jurat. L’equip d’APAVAL-Espanya, format pels vila-realencs Manuel Chabrera Juan, Manuel Chabrera Girona i Diego Miró Llorens, acompanyats pel castellonenc José Beltrán Escrig va tenir una actuació memorable.

Manuel Chabrera Girona aconseguia el títol de Campió Europeu en la categoria de tord comú, en una brillant actuació que meravellà el jurat. El seu pare, Manuel Chabrera Juan, feia el mateix en la categoria de merla i unia el trofeu de Campió d’Europa als molts èxits aconseguits en les seues participacions internacionals. El jove vila-realenc, Diego Miró Llorens aconseguia ser subcampió en la difícil categoria de diversos demostrant que és tota una promesa del reclam I està cridat a ser, en un proper futur, tot un campió europeu.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

14


XII Concurs Europeu de Reclam CLASSIFICACIÓ Sóller (Mallorca) Categoría Tord Comú 1- Manuel Chabrera Girona (E) - 70 2- Camilo Prosdocimo (I) - 69 3- Cyrille Tassone (F) – 68 Categoría Tord Ala-Roig 1- Cyrille Tassone (F) – 69 2- Quintin Arduino (F) – 67 3- Manuel Chabrera Juan (E) - 59 Categoría Merla 1- Manuel Chabrera Juan (E) – 68,5 2- Loris Dal Maistro (I) – 68 3- Quintin Arduino (F) – 67,5 Categoría Diversos 1- Ettore Scabino (I) – 70,0 2- Diego Miró Llorens (E) – 68,5 3- Joel Bau (F) – 66,5 Jurat Assessor internacional: Miguel Ángel Bayarri Montesinos Jutge: José P. Sebastià Notari Jutge: José Luis Albert Seguí Cap de delegació Pasqual Batalla Llorens

La XIII edició del Certamen Europeu de Reclam tindrà lloc a la localitat de BOUC BEL AIR en la Provença (França) el 19 de juny de 2010

15

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


des de Turia i Serrans

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

16


des d’aragó

DEBEMOS FELICITARNOS TODOS POR EL LOGRO CONSEGUIDO Pedro Campo y Ernesto Castarlenas

Es

nuestra obligación dar la enhorabuena a nuestra junta directiva por el trabajo realizado durante tanto tiempo con todos los obstáculos e inconvenientes encontrados a lo largo de todo el proceso hasta conseguir la legalización del parany. Han sido muchos los años transcurridos, y muchas las inconcurrencias encontradas, la mayoría faltando a la verdad, teníamos que soportar, toda la clase de amenazas, insultos, mentiras, calumnias y todo tipo de críticas en contra de nuestra tan querida afición como es la caza tradicional milenaria del parany, barracas, barraques etc. Por fin creemos que se ha hecho justicia que el tiempo pone las cosas en su justa medida, dando la razón a la verdad y que con ella, podemos presentarnos donde sea necesario. Tengo que hacer mención especial a nuestro presidente Pasqual Batalla que ha estado, y está, en todas las actividades, y reuniones ya sean Autonómicas Nacionales e Internacionales “donde hace falta” y ha su

17

Sra. porque está soportando con endereza y paciencia todos los inconvenientes que conlleva el ser presidente de una sociedad de cazadores tradicionales como es A.P.A.V.A.L. De verdad no tengo palabras para expresar mi sincera gratitud. Estamos en un momento de mucha euforia y alegría (no es para menos) y quizá estemos olvidando a las personas que como nosotros, también lucharon por la misma causa y que desgraciadamente nos abandonaron porque la vida les jugó una mala pasada. Me refiero a José Martí y Fernando Domínguez, secretarios de la mencionada asociación A.P.A.V.A.L. entre otros, que también nos dejaron sin conocer el resultado de esta lucha (vaya para ellos nuestro más sincero recuerdo). Nos ha costado mucho llegar a esta situación, pero hemos llegado, todavía nos queda mucho camino por recorrer, y debemos andar con paso firme y seguro que nadie crea que esta todo “fet” que no es así, debemos demostrar que todo lo conseguido somos capaces y

tenemos agallas o… para conservarlo, siendo respetuosos y acatando las normativas que nos serán impuestas. Desde Aragón reiteramos nuestro agradecimiento al presidente Pasqual Batalla y a todos los miembros de la junta directiva por el trabajo realizado durante tanto tiempo y que a pesar de todo y entre todos, lo hemos conseguido. Esperemos que tomen ejemplo las demás administraciones autonómicas y se pongan las pilas para evitar la discriminación y agravios comparativos que pudieran surgir. No queda más que decir “aupa las cazas tradicionales”.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

ADAGIO EN EL PARANY DE LA ESPERANZA Vicente Albaro

“Cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario” Jorge Guillén, poeta español

I

nmersos en estos tiempos de zozobra en que nos toca vivir, se hace cada vez más difícil hablar de esperanza, en la agónica supervivencia del mundo en general, y del parany en particular. Golpes y más golpes, han ido cercenando las ilusiones y anhelos de muchas personas que durante generaciones han hecho siempre lo mismo, en el mismo lugar y con la misma gente. La vida nunca ha sido un camino de rosas, quizás hayamos vivido unos años de espejismo, de abundancia egipcia donde tocaba llenar graneros para paliar el tiempo de escasez. Pero no hemos tenido a un José, esclavo y vendido por sus hermanos, humilde, sabio e interpretador de sueños, que nos advirtiera del desastre venidero en el que ya estamos inmersos. Me decía un buen amigo, mucho mayor que yo, y de los que ya no quedan, que su vida a día de hoy no tenía sentido.

apaval

Que cuanto aprendió y vivió en su juventud, no le sirve de nada. Que todo está al revés, que se siente un extraño en su propio entorno. Me decía: “El mundo está todo cambiado, he estado toda una vida respetando a mis padres, he cuidado amorosamente a mis hijos, y de mí, no se interesa nadie”. “Lo que me enseñaron en mi niñez, está muerto y enterrado y nadie quiere ni hablar de ello”. “Lo que me perdí, fruto de aquel tiempo y es mucho, nadie me lo va a resarcir”. “Aquello que siempre he amado con pasión, ahora me lo prohiben y si me resisto a rendirme, me tratan como a un delincuente”. “Me violentan a mí, un hombre de setenta y dos años que he pasado hambre y privación por no robar ni un trozo de pan”. I aquello que siempre amó con pasión, es: Cazar al Parany. No corren buenos tiempos para estas personas. La vida

golpea inmisericorde a los que en tiempos duros levantaron un país destrozado por una guerra, no hay para ellos gratitud ni condescendencia. Como un ventanuco carcomido del más del Rogle, golpeado por el viento de levante hasta desvencijarlo. Su historia de luchas, renuncias, trabajo y sacrificios parecen no importarle a nadie. Sus lamentos se hacen realidad palpable, porque los sumos sacerdotes del ecologismo visceral, han pronunciado el letánico karma de que el parany es ilegal. Lo han repetido tantas veces, que hasta los hombres de ley, que a modo de Tribunal de las Aguas, debían de proteger esta costumbre ancestral, han sucumbido a los vientos dominantes de la presión mediática. Hasta los niños dibujan al cazador como el hombre el saco, el maligno, el saginero de nuestra infantil edad. ¿Cómo se puede ser tan injusto?. ¿Cómo se puede ser tan cruel?. La pregunta a

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

18


opinió plantearse sería: ¿Cómo se puede ser tan intolerante con la práctica de la caza, y al mismo tiempo mirar para otra parte o incluso congraciarse, cuando se mata a un neonato, o se prostituye la juventud?. Es el mundo al revés de mi buen amigo. Partiendo de la base de que el zorzal-tordo-tord es una especie cinegética, o sea cazable y no protegida. De que los estudios poblacionales son positivos y dan contingentes al alza en toda Europa. De que en la vecina Francia existe un sistema similar de caza con liga regulada, por supuesto autorizada. De que una vez cruzan el Mediterráneo y en el Magreb, no sabemos los tordos que se capturan, ni su sistema de caza. Me imagino que todo valdrá para llevar proteínas a casa. Si se cuidan unos bancales improductivos, se sostienen árboles centenarios, existe una correlación social amistosa y cultural. Se conservan utensilios, recetas culinarias, vocablos, aperos, artesanías afines, costumbres, y por encima de todo ello la comunicación amiga y familiar, en definitiva la vida estacional de pueblos, aldeas, comarcas y vecindad en general...y la salud mental de personas mayores como mi amigo, que pudiendo irradiar afabilidad a su alrededor, solo siembra amargura y rencor... me viene otra pregunta, ¿Acaso todo eso no tiene ningún valor? Como dice el poeta, no podemos confundir valor y precio. Y la necedad imperante, lo confunde con suma facilidad. No hemos aprendido nada del pasado, si así fuera, respe-

19

taríamos la sagrada tradición de nuestros mayores y no les humillaríamos gratuitamente por cuestiones baladíes, como la captura de dos docenas de zorzales. No tenemos la lección aprendida y estamos en peligro de repetir errores pasados. No hay ninguna autoridad que se respete, que actúe con arrogancia y se mofe, se burle, increpe o avasalle a una pareja de ancianos bajo cualquier olivo, de cualquier rincón de nuestras comarcas. Para ellos, es como una ejecución moral sumarísima, al apuntar el alba. ¿No lo entiende señor defensor de animales?. A ellos, les parieron bajo ese mismo olivo, al calor del plumaje ocráceo, entre los últimos estertores de los zorzales, y al paso de un otoño ya lejano. Su historia es como un viejo y racial poema de García Lorca. Todos nuestros políticos regionales, aún de distinto signo, y ya bastante mermados de credibilidad en estos tiempos, tienen un serio compromiso y una gran responsabilidad. Regular por ley, lo que la ley de la costumbre tiene por normal derecho, y el pueblo además, lleva arraigado en el fondo de su alma. Ya hay mucho camino recorrido y allanado por renuncias y desengaños. La solución puede llegar, y no solo puede, sino que debe llegar. Hará falta valor, coraje y mucho respeto hacia estas personas que han dado lecciones de estoico comportamiento, en los últimos años. Cada árbol de paray derruido, enmarañado, de ramajes desgajados, de andamios rotos, la caseta violada....todos, son la común historia de una derrota, un abandono, una rendición,

una ansiedad insoportable, una esperanza vencida y una amargura latente. No contribuyamos a más dolor inútil, debemos tomar la voz del Sumo Amor y hacer, el Sábado al Hombre y no el Hombre al Sábado. La vida es demasiado corta para andar con disputas estériles, hay demasiadas cosas buenas e importantes que realizar. Saquemos nuestro espíritu noble, y sopesemos aquello que merece realmente una postura rígida y firme por la grandeza de su finalidad. Démosle al pueblo sus pequeñas distracciones, sencillas y entrañables, que le dan paz y armonía. Y no creemos conflictos vanos donde no los hay. Todo puede resolverse con voluntad, y cediendo generosamente posturas tercas, si no es mucho pedir a los que confunden, el amor a los animales con el odio a las personas. Hay personas preparadas y dispuestas para llegar a la solución definitiva, solo falta tender puentes y buscar un encuentro. Sería el fin de un largo y penoso camino. Sería la alegría de muchas personas sufridas y luchadoras, a veces denostadas injustamente, pero siempre firmes. Algunas de ellas ya no están con nosotros, pero estoy seguro que festejarían ese gozo compartido. Siempre presentes desde esa luz que brilla al alba, sobre las montañas que delimitan nuestro cercano horizonte, alzándose refulgente al cielo infinito. Y empecé citando a la esperanza y esperanzado, con ella termino: “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. Martin Luther King.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

‘‘LA CACERA DEL MUSSOL’’ Manolo Mollar Balaguer “El Frare”

A mis amigos de ‘cacera del mussol’ de la Peña Chota de Betxí

L

as fiestas de septiembre en honor al Cristo de la Piedad en Betxí tocaban a su fin. Uno siempre tenía la sensación de que con ellas acababa el verano. El contraste era grande. Tras esa semana de diversión, buenos guisos, las tertulias en el casal con el gin tonic después de la comida compartiendo en armonía, el lunes después de fiestas, el invierno -sino climatológicamente sí en nuestra mente- nos caía de lleno. El día ya se acortaba mucho. El último domingo a las doce del mediodía tocaba limpieza del casal de la Peña Chota. -“Ala, demà el Betxí profundo. Quina tristor!”- comentaba Pura. Íbamos juntando en la mesa las “sobras” de la semana grande. - “Aço ho apartarem per a la cacera del mussol”- decía Boni. - “El divendres a les quatre i mitja ací”- ahora era Pepe Joaquín quien hablaba. - “Manolo el Frare i Mano-

apaval

lo Rius recordeu-vos de les flautes”- apuntaba Salva. Invariablemente el fin de las fiestas era sinónimo de cacera del mussol el viernes siguiente. Puntuales a la cita en el casal, cogíamos todos los preparativos. Llegamos al parany de Manolo “l’Agutzil” y Antonio Felip. Allí estaban los dos afanados clavando las cañas que sujetarían las telas de les rodades. Roberto Filets, arriba en l’entravessà, iba poniendo las barras y acababa de arreglar algún capoll, mientras nos decía: “el primer que agafeu ha de ser per a nosaltres, que per això caceu al nostre parany”. - “Ramallets està primer, guapo”- le contestaba Manolo Rius en defensa de su suegro. - “Ací en la caseta està l’espartonà neta que vam guardar de l’any passat”- decía Manolo l’Agutzil. -“Ara l’arremullaré”- contestaba Pepe Joaquín. - “Jaime, agafem les lligones i cabassets i anem a fer terra que es farà tard, i ací teniu cabirons i teuletes per fer les pilonades”- ahora era Manolo el Frare quien hablaba. - “Tocarem en la rodà del

garroferet, dalt de la caseta posarem tres pilons i en eixe ferro que ressalta en posarem un altre”- comentaba Salva. Y así cada uno estaba afanado en su tarea. - “Bò, encetem una litrona, no?”- decía Boni saliendo con una cerveza fresca que era vista y no vista. - “Jaime, ves i ompli el caldero d’aigua. No en tires molta, a vore si fem el fang massa moll”- hablaba Pepe Joaquín mientras amasaba la tierra. - “Açò ja està, aniré posant els muntons de fang i aneu parant que ja se’n senten”apostillaba poco después. Y de esta forma en un instante el escenario del concierto estaba montado. El parany de Manolo “l’Agutzil” y Antonio Felip está en la partida d’Aigues Vives, en el término de Nules, en la cima de un pequeño montículo. Los últimos años que cazaron en él se quedaban toda la temporada “l’Agutzil”, Felip y Filets, con sus esposas Carmen, Ana y Fina. Solo iban al pueblo para reponer víveres. Actualmente no se caza en este parany. - “Anem a la caseta a per cadires, beguda, les piles i les flautes”- decia Juan Carlos. Las flautas eran las de Paco Ramallets y la de mi bisabuelo Josep el Polidet, del cual ya cité una anécdota en la revista de octubre pasado. Cual si de una orquesta se tratase, cada

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

20


opinió

una tenía su particular sonido. La de Paco sacaba un tono más agudo y la de mi bisabuelo más grave. Y así, haciendo un círculo dentro de la rodà y empezando una nueva cerveza comenzaba la sinfonía. En esto también formábamos un equipo. Una flauta tocaba más fuerte cuando el mussol se oía lejos. Poco a poco se iba acercando. “¡Tuuuuut, tuuuuut! ¡Meu!”, se escuchaba cada vez más cerca, para llegar al “¡Meu cucut!” seco y ya muy cercano. El silencio en la cuadrilla era sepulcral en esta primera parte del concierto. Entonces la otra flauta entraba en acción para tocar un suave y amoroso: “¡Tuuuuut, tuuuuut!” más suave que el primero. De repente el mussol dejaba de contestar. De pronto se escuchaba un golpe seco y allá que saliamos todos corriendo: “Ha sigut per ací. Enfoca. Pues esta pilonà està completa. A vore, enfoca ací. Mira’l ací, ha agafat tota la pilonà. Ja no fem porra! Ves i deixa’l en la gàbia de la caseta i porta una altra cervesa. Vinga que hui estan bons, anem a aprofitar abans de sopar, que després ja se sap”. “Ara toqueu tu i Boni, Salva”. Y asi todos los componentes de la orquesta intervenían. Recuerdo el año en que no sé porque extraña razón, seguro que fruto de la casualidad, cogimos cinco mussols, todos ellos en mi turno de flauta. Ni

21

que decir tiene que estaba més ample que llarg, mientras la cuadrilla comentaba: “Açò sí que té collons, pues que no estarà ací Beethoven!!!” Y así, ahora tocas tú, ahora toco yo, se vislumbraban en la oscuridad de la noche las luces de los coches por el camino. “Vinga, que ja estan ací els que falten”. Y llegaban Vicente, Rambla, Peju, Jesús, Willy, Min y Ramón. “Anem a preparar el sopar. Olives partides, capellans, llonganisses de pasqua, pernil, tomates y una cabeça d’alls”, a la que Salva le pegaba un buen metido. Durante la cena comentábamos los lances. Ese mussol que tan cerca había estado y no había cogido pilonà ó aquel que al levantarse el tocador de la silla había hecho ruido con las hojas secas del algarrobo y se había marchado espantado. Terminada la cena llenábamos los vasos de gin tonic y cogíamos provisiones para iniciar la segunda parte del concierto. Ésta no tenía nada que ver con la primera. Donde en aquella reinaba el silencio, aquí tras una flautà mal pegada ya tot eren riotes, y els mussols ante tal escándalo no se acercaban. -“Vinga fem un altre gin tonic. Ala, Min i Vicent, toqueu vosaltres ara”. Hay que decir que a veces, con un esfuerzo se hacía el silencio y se acercaba el mussol. “¡Tuuuuut, tuuuuut!. ¡Plom! Vinga, les piles! Mira’l ací!” Y así el concierto iba llegando a su recta final. -“Au xiquets, anem a llevar les pilonaes, ja en tenim prou. A l’any que vé mès.” Recuerdo una anécdota el año que vino un amigo -del cual omitiré su nombre por

si se enfada-. Era su primer a c a c e r a d e l mussol y e n la oscuridad estábamos tocando y de repente oímos: “ ¡ P l o m ! . Vi n g a q u e j a h a caigut, agafa la pila. Puja a l’entravessada”. El amigo, pila en mano comenzó a subir la escalera, hasta que no pudimos aguantar y estallamos todos a reir. Alguien había tirado un zapato y le hicimos creer que el mussol estaba arriba en l’entravessada con els brinets. O aquella otra en que otro amigo, harto del escándalo que formábamos dijo: “el mussol abans de sentir veu”, y el resto al escucharlo tan solemne explotamos en carcajadas. No le faltaba razón, pero era tan difícil poner orden. Recuerdo con nostalgia estas cacerías del mussol. Ya hace muchos años que esta tradición se ha perdido, porque ya nadie se atreve a cazar con mussol. Ojalá en un futuro próximo esa sea una realidad, y podamos rememorar todas estas jornadas que en armonía disfrutábamos de una manera noble, sana y sin hacer daño a nadie, ni al mussol, porque a nadie se le olvide que es el mejor cuidado del parany, bien alimentado durante toda la temporada y al final puesto en libertad. Quiero aprovechar la ocasión para publicar la foto de mi padre, Manolo Mollar To r r e s “ e l B o s s e s ” , a l q u e hace un año dediqué un arvtículo junto a mi bisabuelo Josep “el Polidet” y no fué incluida, entiendo que por motivos de espacio. Ellos también disfrutaron mientras pudieron cada año de esta cacería.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

IN MEMORIAM RAFAEL SOLER ESPÍ

El

passat 6 de juliol ens va deixar Rafael Soler Espi, un company, un paranyer de raça, un caçador que fins l’últim dia va viure pel parany. Un home que fins l’última temporada de caça, malgrat la seua avançada edat, 88 anys, encara amb tota l’il.lusió va arreglar el seu menut i volgut parany, i encara va estar ahí, al peu del canó tota la temporada, tenint, això sí, algun dia de glòria, merescut a tota una vida dedicada a aquest art, que ell es va encarregar de que perdurara i de trasnmetre als seus. Un home volgut, i admirat per tots al seu poble, Agullent; i en tots aquells llocs on anava, i que feia del parany la seua manera de viure; que dedicava tot l’any a cuidar i als menesters dels seus arbres; de fer-se l’espart, de secarlo, de separar-lo i cremar-lo, i meticulosament tallar-lo i lligar-lo a manollets idèntics. De tallar-se i preparar-se les perxes, de baladre, com abans. Dels seus tords que es guardava d’un any a l’altre, sempre nets, i marcats. Els titaors, els xoquejadors… Els tallava figues seques, els donava raimet bort…els malcriava. Al seu parany es podia “menjar a terra”. Les parets de les garroferes i de les oliveres pareixien fetes a plom, fent gal.la de seu ofici de sempre, l’obra. Els enfilats perfectes, les raquetes sempre preparades, i els reclams penjats a la seua cadira. L’espart per passar els tords quan els agarrava

apaval

sempre estava a punt. No faltava mai llenya, per fer foc i fer-se la torrà per esmorzar, ni vi en la bota, ni café, i whisky per la “xorraeta”. Tot controlat i apuntat a la seu llibreteta, on no hi havia dia que no apuntara els que agarrava, les “pales” i les denúncies també. Estava tot controlat, no faltava de res, eren tants anys i tanta l’experiència… Tot un art, com els caçadors d’abans, que malogradament no podrem gaudir ja més entre nosaltres, però que tots hem de lluitar, per ell i per tots els nostres avantpassats, per que aquest art mil.lenari, per què aquesta caça, no s’acave mai, encara que algú s’empenye en acabar amb tot açò. També vull recordar ací del company de caça d’aquest últim any de Rafael, de Vicent Belda, Belda per a tots; un gran caçador i una gran persona, que ens va deixar poques dies

després d’acabar la temporada. I encara estant delicat de salut, va traure forces per fer allò que més li agradava i aguantar, per agarrar els que serien els seus últims tords. I si amb Rafael, amb Belda i els altres no han acabat, tampoc podran fer-ho amb nosaltres. Gràcies Rafael, gràcies “uelo”, gràcies Belda, per tots eixos moments que hem passat junts. Gràcies per tot el que ens heu ensenyat. Gràcies per tot.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

22


espècies protegides

LA PALPUT (UPUPA EPOPS)

La

palput ĂŠs un dels habitants mĂŠs caracterĂ­stics i coneguts dels nostres camps, tĂŠ una cresta espectacular i uns colors molt vius. És un pardal insectĂ­vor de plomes rosses amb les ales i la cua llistades de blanc i negre. Fa entre 25 i 29 cm de llarg i l’envergadura de les ales amida entre 44 i 48 cm. SĂłn inconfusibles, especialment pel seu vol errĂ tic que s’assembla al d’una papallona gegant. Passetja pel sòl com un estornell i caça insectes i larves. És un depredador natural de la processionĂ ria del pi. El seu cant ĂŠs un trisil¡lĂ bic “up-upupâ€? que ĂŠs l’origen del seu nom cientĂ­fic. TĂŠ una olor molt peculiar i a la vegada desagradable. El seu hĂ bitat es troba al camp conreat i obert. És una gran amiga dels llauradors, ja que elimina multitud d’invertebrats i

L a p a l p u t (Upupa epops) CastellĂ : a b u b i l l a

cada any els anuncia l’arribada del bon temps. Com que Ês una au d’indrets cà lids, a l’hivern la majoria de palputs marxen cap a l’Àfrica, tot i que hi ha algu-

nes que es queden a les parts menys fredes (valls i planes) de les nostres comarques. Fa niu en els forats dels arbres vells o en marges de pedra.

ARMERIA

Ăƒ(VSHFLDOLGDGHVHQFDUQHVDODEUDVD Ăƒ6DORQHVSDUD&RPXQLRQHV%DXWL]RV%RGDVHWF C/ Borriol nÂş 68 ¡ Tel. 964 53 40 87 ¡ 12540 VILA-REAL (CastellĂłn)

23

TEL. 964 522 126 • FAX: 964 530 147 PLAZA SAN PASCUAL, 7 • 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)

UNIFORMIDAD A MEDIDA >Policias >Empresas >Seguridad TALLERES DE REPARACIONES Servicio tĂŠcnico >Beretta >Benelli >Breda

ARMERIARAULSL@ONO.COM

PUBLICACIĂ“ OFICIAL ASSOCIACIĂ“ DE PARANYERS (VALĂˆNCIA, CATALUNYA, ARAGĂ“ I BALEARS)

apaval


cultura

VILA-REAL PRESENTA LA ESCUELA DE PARANY TRADICIONAL

V

ila-real pone al alcance de los aficionados del arte del parany una escuela de parany tradicional en la que poder formarse sobre la historia, cultura y ejecución de esta destreza tan arraigada en la provincia de Castellón. Héctor Folgado, concejal de cultura, ha presentado este año una nueva iniciativa que enriquecerá más aún la escuela de cultura de Vilareal, L’escola del parany tradicional, que se llevará a cabo en el marco de la normativa comunitaria y traslado a la época actual. Desde APAVAL, organizadora del curso, se cree que es necesario para la formación del cazador fomentar la función ecológica de la caza, ya que es una herramienta útil para la preservación de los usos tradicionales del suelo, mejorar de nuestra diversidad, adquirir conocimientos en materia de caza asequibles a aquellos cazadores o interesados en la caza y trasladar a sus estudiantes la sensibilización social en pro de esta actividad a partir de una información rigorosa y verídica. Para ello, el curso ofertado por el ayuntamiento vila-realense se dividirá en cuatro bloques: “El parany tradicional” que tratará los elementos e historia

apaval

de un parany tradicional así como la situación actual, costumbres, gastronomía, anécdotas… desde un punto etnológico y etnográfico. En segundo lugar también se procederá a la “Formació del paranyer”, donde se establecerá el decálogo del buen paranyer y las normas que hay que respetar en un parany y en la caza de aves. Además también se impartirán clases de “Ornitología” que tratarán del estudio de las aves protegidas y cinegéticas a partir de unas nociones básicas de la biología de las aves y conocimiento de las especies. Por último, el curso impartirá clases de “iniciació al toc de reclam tradicional”, donde se enseñará a hacer sonar el instrumento

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

de reclamo como lo hacían en el pasado imitando a las aves. Este arte tradicional está muy arraigado en los vecinos de Vila-real y alrededores por lo que seguramente el cursillo será todo un éxito, ya que además contará con visitas esporádicas de expertos en la materia. Las clases están dirigidas a todas las personas interesadas a partir de los 6 años, se impartirían en la Cámara Agrária situada en la avenida de la Murà del 17 de noviembre al 6 de mayo y tendrán un coste de 10 euros mensuales.

24


gastronomia

Tords amb fesols del Barco

Lolita Llorens

INGREDIENTS: (per a quatre persones)

400-500 g de fesols del Barco 4 tords 1 tros de xoriç ibèric 1 ceba 1 cabeça d’alls 4 boletes de pebre negre 2 fulles de llorer 1 got de vi blanc o cava oli d’oliva 2 culleretes de vinagre sal PREPARACIÓ:

La nit anterior, durant un mínim de 12 hores, poseu els fesols a remulla sempre amb aigua freda. Al dia següent, un cop ben eixugats, fiqueulos en una cassola, cobriu-los d’aigua i porteulos a ebullició a foc lent. Lleveu l’escuma que produesquen i esglaieu-los unes tres vegades afegint un got d’aigua freda quan inicien el bull. Afegiu a aquesta cassola la cabeça d’alls sencera, amb un tall al voltant del seu diàmetre;

25

una ceba amb quatre talls en creu, el pebre negre, el vinagre i un poc de safrà. En una paella a banda, sofregiu els tords amb dos alls, dues fulles de llorer, el xoriç trossejat i un got de vi blanc o cava. Quan estiguen cuits, aboqueu-ho tot dins de la cassola amb els fesols. Cal servir calent.

t Bon profi

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


gastronomia

Zorzales estofados al oloroso INGREDIENTES: (para cuatro personas)

· 12 zorzales (8 codornices o 12 tordos) · 2 copas de jerez oloroso · 4 cucharadas de nata líquida · 3 zanahorias · 3 cebolletas · 3 puerros · 3 dientes de ajo · 1 tomate grande y maduro · laurel, tomillo, 2 clavos · 8 granos de pimienta negra · aceite de oliva · harina y sal gorda PREPARACIÓN:

Limpios los zorzales y salpimentados, los pasamos por harina, friéndolos un instante en aceite fuerte. Los reservamos y, en parte de su aceite, salteamos cortadas las diferentes verduras. Una vez doradas y blandas, incorporamos los zorzales, flambeamos el conjunto con el jerez, añadiendo las hierbas y especias. Luego lo cubrimos con caldo o agua, dejándolo cocer despacio hasta ablandarse. Sacamos de nuevo los zorzales y trituramos la salsa con un pasapuré, antes de pasarla definitivamente por un colador fino.

Para la guarnición, y con los dedos pulgar e índice, deshuesamos 100 gramos de aceitunas y las escaldamos un instante en agua hirviendo, refrescándolas bajo el grifo y reservándolas. En abundante agua con sal y unas gotas de aceite, cocemos 200 gramos de arroz durante 25 minutos. Pasado ese tiempo, lo escurrimos, para rehogarlo sobre un fondo de puerro, ajo y cebolleta, salteado en algo de mantequilla. Removemos un par de minutos a fuego reducidísimo, incorporándo las aceitunas, unas cucharadas de nata líquida y un alegre toque de pimienta blanca. Con los zorzales (codornices o tordos) aún al dente dentro de pimientos rojos, los cubrimos con la salsa antes citada, dejando que, al horno y en cazuelas de barro, finalicen su cocción. Sin duda, un lujo para el paladar.

Tordos al limón INGREDIENTES: (para cuatro personas)

· Aceite de oliva · 2 limones · 8 tordos · 1/4 de litro de agua · 2 pastillas de caldo de pollo

PREPARACIÓN:

Desplumamos y dejamos bien limpios los tordos. Los partimos por la mitad y los sofreímos en una cazuela de barro con aceite hasta que estén bien dorados. Luego, añadimos un cuarto de litro de agua en la que se habrá diluido las 2 pastillas de caldo de pollo. Lo mantenemos a fuego lento hasta que el

apaval

líquido se haya reducido a la mitad de su volumen inicial. Vertemos en la cazuela el zumo de los limones. Dejamos que se cuezan hasta que los tordos embeban parte del zumo y quede en el fondo de la cazuela simplemente el aceite. Lo servimos caliente y adornamos los tordos con piel de limón cortada en espiral.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

26


APAVAL núm. 24  

Possiblement, quan tingueu aquesta revista a les vostres mans, el parany serà LEGAL a la Comunitat Valenciana. Sí, com sona, després de tant...