Page 1

VALÈNCIA CATALUNYA ARAGÓ BALEARS

PUBLICACIÓ OFICIAL

apaval ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

UÊxäÊ 6 ,-,Ê ÊÊ1  $Ê Ê  11‡,/",-/ UÊ -Ê -/1 -Ê  / -Ê , //< ÊÊ-  /6//Ê ÊÊ

 Ê/,  " Ê Ê*, 9 EXEMPLAR GRATUÏT

SETEMBRE 2008

N. 22


Vila-real, una ciutat per a tu. Vine i gaudeix-la


editorial Pasqual Batalla Llorens - P R E S I D E N T -

I hom, escorcollador, amorosit i absort somnia al fons del cor en un cel ple de tords. VICENT ALBARO (Xiquet d’Alcalatén)

De

vegades penses en com és possible que després de tants anys de lluita i havent escoltat i viscut totes les coses que hem viscut i que ens ha tocat sentir, encara estiguem al lloc en què ens trobem i com ens trobem. APAVAL ha fet tots els deures. La Junta Directiva que m’honore presidir ha treballat sense descans per fer tot el que des de l’administració se’ns ha demanat. L’objectiu principal era cercar un nou producte menys tòxic i més selectiu que el que s’ha utilitzat fins ara. Primer ens posàrem en contacte amb laboratoris portuguesos i després d’algunes proves que no ens van convéncer, tornàrem ací, a casa nostra. Hem aconseguit un nou producte anomenat QX08 i un producte netejador que l’elimina per complet, anomenat anti-QX08. Tots dos, tal com ho demostren els certificats sobre toxicitat emesos per un laboratori independent i sempre seguint les normes europees, són productes NO tòxics. Hem demostrat que el nou producte és apte per a la captura de tords en parany i que, a més a més, els resultats positius en tots els aspectes demostren que amb aquests productes s’augmenta la selectivitat d’aquesta pràctica tradicional. Les proves fetes en cinc paranys de la Comunitat al llarg del mes de març, durant la migració de primavera o prenupcial, han demostrat que estem davant d’uns productes que permetran, amb tota seguretat, la captura de tords i l’alliberament, amb total garantia, de les espècies protegides que accidentalment puguen caure en les instal·lacions. Una vegada finalitzats els estudis, el director i els tècnics elaPUBLICACIÓ

OFICIAL

boraren un completíssim dossier amb totes les dades recollides durant els dies de treballs de camp. Aquest dossier, acompanyat d’un informe del professor i director Dr. JeanClaude RICCI, fou lliurat a l’Excma. Sra. Directora General de Gestió del Medi, tal com manava l’ordre amb què s’autoritzaven els estudis esmentats; el dia 4 de juny de 2008. A hores d’ara, en el moment d’escriure aquest editorial, tres mesos i alguns dies després, encara no hem tingut cap resposta per part de l’administració. APAVAL ha demanat per activa i per passiva una reunió amb la directora i amb l’honorable conseller també, però res de res. Ni tan sols una nota per a agrair al director dels estudis el detall de l’enviament del dossier. Res. Hem esperat fins a l’últim moment per si es produïa alguna novetat, però a l’hora de tancar la revista, amb retard per aquest motiu i per la qual cosa us demanem perdó, no se’ns n’havia comunicat cap. APAVAL i el IMPCF francés han sol·licitat la continuació dels estudis científics durant la migració de tardor o postnupcial i esperem tenir les autoritzacions per part de la Direcció General de la Conselleria per a poder començar el cinc d’octubre. D’altra banda, voldria dir-vos que les línies d’actuació d’APAVAL han estat sempre clares, malgrat la pressió d’aquells que només volen la desaparició de la nostra ancestral forma de caça i els qui des de dins de la nostra associació, i açò és trist haver de dirho, han fet una política destructiva, la de rebentar qualsevol procés encetat contaminant amb la xerrameca de barra de bar el col·lectiu paranyer. APAVAL, com és normal i lògic, continuarà treballant en les tres comunitats –Catalunya, València i Aragó– i, per descomptat, a Europa, on la nostra és una de les associacions en defensa de les caces tradicionals més recone-

ASSOCIACIÓ

DE

PA R A N Y E R S

apaval nº 22 redacció APAVAL disseny i maquetació VILA-REAL COMUNICACIÓ I DISSENY

3

( VA L È N C I A ,

setembre 2008

col·laboradors Pasqual Batalla, Miguel Ángel Bayarri, Vicente P. Albaro, Jean-Claude Ricci, Massimo Marracci, Pedro Campo, Ernesto Castarlenas, José Luis Albert, Félix Quirós, Joaquim Vidal, El Barberí i Manolo Mollar.

guda i prestigiosa. Lluitem i lluitarem en defensa del parany i de totes les caces tradicionals perquè, contràriament al que alguns estan instigant, estem convençuts que la solució és possible. La regulació del parany és possible per moltes raons de pes que repetim des de ja fa vint anys i que pas a pas s’han arribat a demostrar científicament. Aquest estiu he tingut la sort de conviure amb uns caçadors maltesos. Passàrem uns moments inoblidables comentant anècdotes i vivències, això sí, sempre al voltant de la caça. Quin goig veure’ls parlar tots convençuts i sobretot conformats. A Malta hi ha poca caça ja que no hi ha cap espècie sedentària, autòctona. Qualsevol activitat cinegètica a l’illa s’ha basat al llarg dels segles en les aus migratòries. Em vaig quedar bocabadat quan, en un moment de la reunió a la qual assistien altes personalitats del govern de la República de Malta, un d’ells, Raymond, defensava la seua caça tradicional de fringíl·lids amb filat i ho feia amb el cor en una mà i la raó en l’altra. M’hagués agradat poder gravar-lo. Quasi plorava aquell home, un maltés gran i fornit, cuit pel sol del nostre volgut Mediterrani. Quins sentiments més forts. Per què, com i en nom de què es pot acabar amb aquests sentiments? Quina és la causa que ens obliga, a nosaltres hereus d’aquestes fortes tradicions mediterrànies, a renunciar a allò que hem fet des que tenim ús de raó? Per què no es vol arribar a una solució satisfactòria que ens permeta, dins la legalitat vigent, continuar l’herència dels nostres avantpassats? C ATA L U N YA ,

ARAGÓ I BALEARS)

internet www.apaval.com >«>Û>«>À>˜ÞiÀÃJÌiivœ˜ˆV>°˜iÌÊUÊÃiVÀiÌ>Àˆ>J>«>Û>°Vœ“ secretaría apaval 964 53 58 37 C/ José Ramón Batalla 31-A entlo 12540 Vila-real D.L.: CS - 58 - 98

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


editorial Pasqual Batalla Llorens - P R E S I D E N T E -

I hom, escorcollador, amorosit i absort somnia al fons del cor en un cel ple de tords. VICENT ALBARO (Xiquet d’Alcalatén)

A

veces piensas en como es posible que después de tantos años de lucha y habiendo escuchado y vivido todas las cosas que hemos vivido y que nos ha tocado escuchar, todavía estemos en el lugar en el que estamos y como nos encontramos.. APAVAL ha hecho todos los deberes. La Junta Directiva que me honro presidir ha trabajado sin descanso para hacer todo lo que desde la administración se nos ha pedido. El principal objetivo era buscar un nuevo producto menos tóxico y más selectivo que el utilizado hasta ahora. Primero nos pusimos en contacto con laboratorios portugueses y después de algunas pruebas que no nos convencieron, retornamos aquí, a nuestra casa. Hemos conseguido un nuevo producto, el QX08, y un producto limpiador que lo elimina por completo, el anti-QX08. Ambos, tal como demuestran las certificaciones sobre toxicidad emitidas por un laboratorio independiente y siempre siguiendo las normas europeas, son productos NO tóxicos. Hemos demostrado que el nuevo producto es apto para la captura de tordos en parany, además los resultados son positivos en todos los aspectos, demuestran que con estos productos se aumenta la selectividad de esta práctica tradicional. Las pruebas realizadas en cinco paranys de la Comunidad a lo largo del mes de marzo, durante la migración de primavera o prenupcial, han demostrado que estamos ante unos productos que permitirán, con toda seguridad, la captura de tordos y la liberación, con total garantía, de las especies protegidas que accidentalmente puedan caer en las instalaciones. Una vez finalizados los estudios, el director y los técnicos elaboraron un completo dossier con todos los datos recogidos durante los días de trabajos de campo. Este dossier, acompañado de un informe del profesor y director Dr.

apaval

Jean-Claude RICCI, fue entregado a la Excma. Sra. Directora General de Gestión del Medio, tal como mandaba la orden donde se autorizaban los mencionados estudios; el día 4 de junio de 2008. En estos momentos, en el momento de escribir esta editorial, tres meses y algunos días después, a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la administración. APAVAL ha pedido por activa y por pasiva una reunión con la directora y también con el honorable conseller, pero nada de nada. Ni tan siquiera una nota agradeciéndole al director de los estudios el detalle del envío del dossier. Nada. Hemos esperado hasta el último momento por si se producía alguna novedad, pero a la hora de cerrar la revista, con retraso por este motivo y por lo que os pedimos perdón, no se nos había comunicado nada nuevo. APAVAL y el IMPCF francés han solicitado la continuación de los estudios científicos durante la migración de otoño o posnupcial y esperamos tener las autorizaciones por parte de la Dirección General de la Consejería para poder empezar el cinco de octubre. Por otra parte, quiero deciros que las líneas de actuación de APAVAL han sido siempre claras, a pesar de la presión de aquellos que sólo quieren la desaparición de nuestra ancestral forma de caza y los que desde dentro de nuestra asociación, y esto es triste tener que decirlo, han hecho una política destructiva, la de reventar cualquier proceso iniciado, contaminando con la cháchara de barra de bar al colectivo paranyero. APAVAL, como es normal y lógico, seguirá trabajando en las tres comunidades –Cataluña, Valencia y Aragón– y, por supuesto, en Europa, donde la nuestra es una de las asociaciones en defensa de las cazas tradicionales más reconocidas y prestigiosas. Luchamos y lucharemos en defensa del parany y de todas las cazas tradicionales porque, contrariamente a lo que algunos están diciendo, estamos convencidos de que la solución es posible. La regulación del parany es posible por muchas razones de peso que venimos repitiendo desde hace veinte años y que, paso a

paso, se han llegado a demostrar científicamente. Este verano he tenido la suerte de convivir con unos cazadores malteses. Pasamos unos momentos inolvidables comentando anécdotas y vivencias, siempre eso sí alrededor de la caza. Qué gozo verlos hablar todos convencidos y sobre todo conformados. En Malta hay poca caza ya que no hay ninguna especie sedentaria, autóctona. Cualquier actividad cinegética en la isla se ha basado a lo largo de los siglos en las aves migratorias. Me quedé boquiabierto cuando, en un momento de la reunión a la que asistían altas personalidades del gobierno de la República de Malta, uno de ellos, Raymond, defendía su caza tradicional de fringílidos con alambrada y lo hacía con el corazón en una mano y la razón en la otra. Me hubiese gustado poder grabarlo. Casi lloraba aquel hombre, un maltés grande y fornido, curtido por el sol de nuestro querido Mediterráneo. Qué sentimientos más fuertes. ¿Por qué, cómo y en nombre de qué se puede acabar con estos sentimientos? ¿Cuál es la causa que nos obliga, a nosotros herederos de estas fuertes tradiciones mediterráneas, a renunciar a lo que hemos hecho desde que tenemos uso de razón? ¿Por qué no se quiere llegar a una solución satisfactoria que nos permita, dentro de la legalidad vigente, continuar la herencia de nuestros antepasados?

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

4


des de secretaria SEU SOCIAL D’APAVAL C/Josep Ramon Batalla, 31-A- entl. 12540 Vila-real (Castelló) Tel.- Fax: 964 53 58 37 correu electrònic: secretaria@apaval.com

Nuevo Horario de Oficina de la Secretaría de Apaval: De Lunes a Viernes De las 17’00 a las 20’00 horas LLIBRES I MERCHANDISING: EL TRAMPEO, DE MOISES DOMÍNGUEZ BOZA

42€

TORDS, POESIA D’ANTONI ALBALAT I SALVADOR MALLEN

20 €

EL CAÇADOR I EL MUSSOL, DE PASCUAL MUNDINA

Miguel Àngel Bayarri (secretari d’APAVAL)

3€

HISTORIAS Y ANECDOTAS DEL PARANY, DE FÈLIX QUIRÓS CANDAU

10 €

VÍDEOS I DVD DEL PARANY / BARRACA

10 €

CAMISETES M/L TALLA GRAN

10 € 6€

CAMISETES M/C TALLA XICOTETA

Tords Poesia d’Antoni Albalat i Salvador Mallen

El Trampeo Moisés D.Boza

CAMISETES M/C TALLA GRAN

8€

CAMISETES M/L TALLA XICOTETA

8€

GORRES AMB ESCUT BRODAT D’APAVAL

10 €

GORRES AMB L’ANAGRAMA IMPRÉS D’APAVAL

6€

APAVAL BUFET D’ADVOCATS Aquests són els nostres advocats, que presten servei a tots els socis de València, Catalunya i Aragó :

Historias y anecdotas del parany Fèlix Quirós

Sr. Santiago Beltrán Mauricio Sr. José Bausá Aguilar Sr. Pedro Tejedo Aznar Despatxos:

Castelló:

C/ Enmig, 116 entresòl 1r 12001 Castelló Tel. 964230571 Fax 964230685

Vila-real:

C/ Major Sant Jaume, 11 1r-7 12540 Vila-real Tel. 964536153

El caçador i el mussol Pascual Mondina

5

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


estudis científics

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

6


estudis científics

7

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


anellament

QUÈ FER EN CAS DE CAPTURAR UNA AU ANELLADA?

E

ste fet ha de ser informat un òrgan competent (en este cas APAVAL). En la majoria dels casos s’entrega l’anella sense més o s’indica el lloc de captura, però estes dades tan importants poden ser millorades. La millor manera de fer-ho és omplint una fitxa de recuperació com la que s’ajunta al final de l’article (esta fitxa hauria d’estar en possessió de

tot caçador, ja que és susceptible de recuperar una au anellada). En ella simplement s’indiquen aspectes de vital importància com són l’espècie, data, lloc i condicions de captura de l’au anellada, a més d’altres dades d’interés com són observacions que criden l’atenció del caçador sobre l’au recuperada (marques, ferides, etc…). En el cas que l’au siga capturada en

viu i siga alliberada després de prendre les dades, s’ha d’indicar en la mateixa. Per a acabar, estes fitxes deurán ser remeses a seu d’APAVAL (l’adreça s’indica baix) perquè des d’ella s’informe de les recuperacions de manera més ordenada, a més d’incrementar la base de dades existents.

ENVIAR FITXA DE RECUPERACIÓ I ANELLA A: APAVAL C/ José Ramón Batalla, 31 – A Entlo. 12540 – Vila-Real (Castellón) POR E-MAIL A: secretaria@apaval.com

MODEL DE FITXA DE RECUPERACIÓ D’UNA AU ANELLADA NÚMERO D’ANELLA (indicar tots els números o lletres)

DATA DE CAPTURA

Dia: Mes: Any: Hora de captura:

LLOC DE CAPTURA

Paratge: Terme Municipal: Província:

ESPÈCIE

Nom vulgar: Nom comú (si es coneix): Nom científic (si es coneix):

MODALITAT DE CAPTURA (especificar com ha sigut capturada l’au)

OBSERVACIONS

DADES DE LA PERSONA QUE RECUPERA L’AU (opcional)

DATA DE COMUNICACIÓ (dia en què es lliura la fitxa de recuperació) (Podeu demanar aquestes fitxes a APAVAL)

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

8


notícies AETC

ACTO CELEBRACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ANUU-MIGRATORISTI Sr. Presidente, distinguidas autoridades, señoras i señores.

Es para mí, como presidente de APAVAL, todo un honor poder encontrarme aquí participando en este acto tan importante. Día histórico para ANUUMigratoristi i para todos aquellos que desde cualquier asociación luchamos defendiendo las cazas tradicionales europeas. Vuestra asociación es verdaderamente un ejemplo para todos nosotros. Un espejo donde APAVAL se mira, por este medio siglo de existencia que hoy tan brillantemente celebramos y por todo lo que, en este provechoso y fructífero periodo de vida asociativa, habéis defendido y logrado. La dignidad de las diferentes actividades cinegéticas solo se puede defender desde asociaciones fuertes y bien preparadas, organizadas en otras de ambito europeo que las unan y dignifiquen. Bravo por la feliz idea de fundar esta asociación ahora hace 50 años y felicidades por todos los años vividos con los ojos puestos en las aves migratorias, en las cazas tradicionales y sostenibles; abrazando de corazón el mundo rural y la naturaleza. No puedo finalizar sin dar las gracias, en mi nombre y en el de APAVAL, en primer lugar por vuestra presencia en la gran manifestación celebrada el pasado 1º de marzo en Madrid y, por supuesto, por habernos invitado a esta celebración del 50º Aniversario de ANUU. Enhorabuena por tan excelente organización que estoy seguro continuaremos disfrutando mañana con el singular espectáculo del XI Campeonato Europeo de Reclamo. Pasqual Batalla i Llorens Presidente de APAVAL - España

XI CAMPIONAT EUROPEU DE RECLAM TRADICIONAL EQUIP APAVAL – ESPANYA

Bergamo (ITÀLIA) , 29 de març de 2008-03-25 Centre de Congressos “Giovanni XXIII” Hora:.... 16,00 h. CATEGORIA OFICIAL (Turdus philomelus, turdus iliacus i turdus merula) • Manuel Chabrera Girona • Vicente Izquierdo Pérez • Francisco Revert Pérez CATEGORIA DIVERSOS • Manuel Chabrera Juan FORA DE CONCURS. Exhibició de futures promeses de les escoles de reclam. • Diego Miró Llorens (Escola de Reclam de Vila-real)

• JUTGE ............... José Luis Albert Seguí

JURAT: Assesor internacional ... Miguel Àngel Bayarri Montesinos • JUTGE ............... José P. Sebastià Notari

CAP DE DELEGACIÓ: Pasqual Batalla Llorens (President d’APAVAL i Vice-president de l’AECT)

EL XII CAMPIONAT EUROPEU TINDRÀ LLOC A SÓLLER (MALLORCA) 1 i 2 MAIG 2009

9

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


notícies AETC

REUNIÓN MIEMBROS MEDITERRÁNEOS DE LA FACE Declaración de Malta del representantes de las organizaciones de cazadores de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal que forman “FACE Med” se reunieron en Malta el 11, 12 y 13 de julio de 2008 para examinar las problemáticas vinculadas a la caza en la cuenca mediterránea y particularmente las que se refieren a la isla de Malta. Como conclusión de dicha reunión ha sido adoptada la siguiente declaración.

Los

Considerando que - El principio de subsidiaridad está establecido y reconocido por la Unión Europea en el Tratado de Maastricht; - Los pueblos europeos desean que la Unión Europea se fundamente sobre el respeto a las particularidades sociales, tradicionales y culturales de los países que la componen, en el marco de los principios fijados por las directivas y las reglamentaciones colectivas; - Las tradiciones y las actividades rurales, incluida la caza, desempeñan un papel importante sociocultural y económico y deben perpetuarse; - La caza sostenible, que se confirma cada vez más en los países miembros, contribuye de manera eficaz a la conservación de la biodiversidad y a la utilización sostenible de los recursos naturales; FACE Med se posiciona a favor del mantenimiento de la caza de aves migratorias en la isla de Malta, tradición ancestral, por las razones siguientes: - La primavera es el único período del año en que las aves migra-

apaval

torias están presentes en la isla de Malta y cuando su caza es posible. La migración post-nupcial, en otoño, es casi nula; - La isla de Malta recibe una parte ínfima de las migraciones entre Europa y África; - Según estadísticas fiables e indiscutibles, emanadas de estudios que se realizan desde hace 10 años y recientemente confirmadas, la captura realizada en un período muy limitado (de finales de abril/ la primera quincena de mayo) es insignificante y no pone de ninguna manera en peligro el futuro de las poblaciones de aves objeto (capturas controladas, programadas y coordinadas); - Esta situación única, propia de la isla de Malta, no podrá constituir ningún precedente para otros países europeos; - Una prohibición de la caza en este período específico, en contradicción con la posición muy clara tomada anteriormente por la Comisión Europea, reforzaría profundamente el sentimiento de euro escepticismo que traba la construcción de Europa y provoca fenómenos de desestimación que hoy ya todos conocemos. También, FACE Med pide expresamente a la Comisión Europea que reconsidere su posición sobre este período de caza en Malta. Un plan de gestión aceptable para todos sería un consenso válido para la defensa verdadera de la biodiversidad, respetando el principio de subsidiaridad y la caza sostenible, confirmando las instituciones y los pueblos europeos. FACE Med, en Malta, el 12 de julio de 2008

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

10


notícies AETC

NACE UNA NUEVA ASOCIACIÓN: FACE MED Tiene como objetivo difundir la estrategia de la FACE Massimo MARRACCI (Secretario - FACE MED)

F

ACE MED, que incorpora y coordina los países mediterráneos (Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España), miembros de la Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la Unión Europea (FACE), tiene el objetivo, en principio, de difundir la estrategia de FACE en dicha región y, por otro lado, estudiar y tomar acuerdos sobre los problemas específicos que inciden en las costumbres y tradiciones socioculturales del Mediterráneo, se reunió en Malta los días 11, 12 y 13 de julio de 2008. Sr. Peter Portelli, Secretario Permanente de la Oficina del primer ministro de Malta, el Doctor John Attard Montaldo Mep maltés, Sr. Roderick Galdes representante del Partido Laborista de Malta, Sr. Louis Cilia presidente del Comité Ornis, el Doctor Alex Perici Calascione consultor legal de la Federación de Caza de Malta (FKNK) y el ex-primer-ministro de Malta el Doctor Karmenu Mifsud Bonnici, actual Presidente de la Campaña para la Independencia Nacional; participaron en la sesión de tarde de la reunión. FACE MED escogió Malta como lugar para su reunión en vista de las decisiones tomadas por la Unión Europea contra las cazas tradicionales malteses como la caza de la codorniz y la tórtola en Primavera, así como otras prácticas ancestrales de captura de aves como la captura mediante redes horizontales de fringílidos con el único objetivo de mantenerlos vivos en cautividad para el canto o para su empleo como señuelos vivos. En tan importante reunión, a la que asistió representando a España D. Pascual Batalla Llorens (Presidente de APAVAL y Vicepresidente de la AECT) como miembro destacado de FACE MED acompañado de D. Miguel Ángel Bayarri, Secretario de APAVAL; así como una numerosa representación de la Federación de Caza de Malta (FKNK) y también una delegación de “San Hubert Hunters”; se ratificó la legitimidad de tales prácticas de caza teniendo en cuenta que no existe ninguna otra solución satisfactoria y que la especies objeto se encuentran en un estado de conservación favorable.

11

También se confirmó que tales prácticas se deben autorizar y seguir practicándose mediante la aplicación del Artículo 9 (Derogaciones) de la Directiva de Aves 79/409/EEC de la Unión Europea. FACE MED insistió en la necesidad de que los cazadores malteses sigan con la investigación científica sobre la migración de estas especies en la isla, así como sobre las capturas reales que son absolutamente irrelevantes y sumamente bajas comparadas con las exageradas cifras expresadas y publicitadas por Birdlife (Malta). Finalmente, FACE MED, también quiso solicitar del parlamento maltés que considere seriamente el tema de

la prohibición de estas ancestrales tradiciones porque provocaría un problema social crucial, así como el “Euro escepticismo” creciente causado por esta Europa de burócratas. Esta creencia tiende a imponerse cada vez más contra la voluntad de las expectativas de los ciudadanos europeos. El parlamento maltés ya tiene a su disposición todos los datos científicos así como todo el soporte técnico necesario de parte del FKNK para neutralizar estas acusaciones de la Comisión Europea. Al final de la reunión, FACE MED preparó “La Declaración de Malta” que será remitida a todas las Instituciones europeas.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


viatge a Itàlia APAVAL ORGANIZA UN NUEVO VIAJE A SACILE DEL 11 AL 18 DE AGOSTO VISITANDO NÁPOLES, CAPRI Y VENECIA

DÍA 11 DE AGOSTO: VILA-REAL - VALENCIA - MADRID NÁPOLES alida desde Vila-real a las 05:45 hrs., para partir en bus hacia el aeropuerto de Valencia. Llegada al aeropuerto, trámites de facturación y embarque y salida en vuelo a Madrid a las 08:00 hrs. Llegada a Madrid a las 08:55 hrs, cambio de avión y a las 10:05 salida Madrid – Nápoles. Llegada a Nápoles a las 12:40 a.m., recogida de equipajes y traslado en bus hasta el hotel. Distribución de habitaciones y comida. Tarde libre para visitar Nápoles, típica ciudad del Mezzogiorno, con reminiscencias de su pasado ligado a la Co-

S

Nápoles, la ciudad del Mezzogiorno

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

12


viatge a Itàlia rona de Aragón. Recomendamos ver la zona del Puerto, Paseo Marítimo, Las Colinas de Vomero y Capo di Monti, la zona monumental, Plaza del Plebiscito etc… Cena y alojamiento. DÍA 12 DE AGOSTO: POMPEYA Y HERCULANO Día en régimen de pensión completa. Día dedicado a visitar las ruinas de Pompeya, ciudad romana detenida en el tiempo por la erupción del Vesubio

en el año 79, con sus restos arqueológicos bien preservados, al haber estado ocultos hasta 1748, cuando se iniciaron las excavaciones. Posteriormente podremos visitar las ruinas anexas de Herculano o bien realizar un recorrido por la espectacular Costa Amalfitana, deteniéndonos primero en el Mirador De Sorrento, desde donde contemplaremos la bellísima vista de esta ciudad. Visita de la típica Positano y Amalfi. Regreso al hotel.

DÍA 13 DE AGOSTO: CAPRI Día en régimen de pensión completa, y dedicado a visitar Capri. Desde el hotel en Nápoles, traslado al puerto y embarque hacia Capri, paradisíaca isla, refugio de emperadores romanos y hoy de estrellas del celuloide, con farallones, grutas, la Marina Grande y múltiples puntos escénicos. DÍA 14 DE AGOSTO: NAPOLES - VENECIA - SACILE Desayuno en el hotel y a la hora indicada por los guías traslado en bus hasta la estación de tren para partir en dirección a Venecia / Verona. Llegada y traslado al hotel. Acomodación y alojamiento. DÍAS 15,16 y 17 DE AGOSTO: SACILE Días dedicados a seguir la programación establecida por la asociación. DÍA 18 DE AGOSTO: VENECIA-MADRID-VALENCIA-VILA-REAL Desayuno en el hotel y a la hora indicada por los guías, traslado en bus hasta el aeropuerto de Venecia. Trámites de facturación y embarque y salida del vuelo con destino Madrid a las 12.25 del mediodía. Llegada a Barajas prevista a las 14:45 hrs., cambio de avión y salida a las 16:05 hrs. desde Madrid con llegada a Valencia a las 16:55 hrs. Recogida de equipajes y traslado en bus hasta Vila-real. Fin del viaje.

RESULTATS 15ª MOSTRA CONCURS DE FOTOGRAFIA DE PARANY 1er Premi: Isidro Manrique Ortiz (Castellón)

2on Premi: David Nebot Gil (Vila-real)

3er Premi: Mª José Campos Boscà (Vila-real)

13

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


Des d’Aragó

LA SITUACIÓN DE ARAGÓN EN 2008 Pedro Campo y Ernesto Castarlenas

En

estos momentos la situación de Aragón no es muy halagüeña que digamos pero podríamos decir que, sin alzar las campanas parece muy probable que por fin, tienen interés en hacer algún tipo de estudios científicos ¡Aleluya! Tenemos el beneficio de la duda. Tenemos que comentar que la mayoría de esta situación se la debemos a nuestra Federación Aragonesa de Caza que siempre ha estado y ésta, apoyando a este colectivo y que presenta todas y cada una de nuestras quejas y solicitudes y cada año se pronuncia en los Consejos Regionales de Caza exponiendo nuestro problema y el agravio comparativo respecto a otras modalidades de caza.

toda clase de impedimentos y obstáculos para que estas modalidades de caza no puedan practicarse. Es nuestro deber manifestar que los dirigentes de esas federaciones, que manifiestan el nulo interés por defender nuestros sistemas de cazas, no merecen ocupar esos puestos representándonos en foros nacionales e internacionales de caza, y pedirles que abandonen su puesto que una federación tiene el deber y el derecho de representarnos a todos y defender nuestros derechos y no a la discriminación como están haciendo.

adecuada no tiene porque haber ninguna modalidad de caza prohibida y por eso la federación tiene la obligación de apoyar y defender cualquier sistema de caza, y aun más, si se trata de modalidad milenaria.

Debemos recordarles que con una regulación

Creo que las demás federaciones Regionales deberían tomar ejemplo y defender a todas y cada una de las modalidades de caza existentes, aunque lamentablemente no es así. Me consta que algunas federaciones Regionales, no están por la labor, sino que además se dedican a poner

apaval

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

14


Des de Vall d’Albaida

MÉS ÀNIM José Luis Albert Seguí (President Paranyers Vall d’Albaida)

La

situació legal que tenim actualment al parany no és el que tots desitjaríem. Estem passant uns anys els quals estan portant-nos malestar i confusió. Ens trobem en un parèntesi d’incomoditat. Tota aquesta problemàtica que va deixant-nos un llast, que va esgotant-nos la paciència i la il·lusió. Hem sentit al nostre President Pasqual com diu “que aquest col·lectiu té gent de totes les classes, gent il·lusionada i persistent i gent que ha perdut la confiança i

la il·lusió abandonant el parany”. És lamentable veure com l’afició va minvant i personalment, considere que la modalitat del parany, que fa tants milers d’anys que està amb nosaltres i sobretot pels nostres avantpassats paranyers que ens l’han transmès, es mereixen que tot el col·lectiu faja un sobreesforç per tal de garantir la seua continuïtat. La defensa més gran que avui té el parany és la unitat de tots els paranyers i de totes aquelles persones que li tinguen una mínima simpatia i estima. És, per tant,

missió de tothom estimular, donar confiança i ànims a tots aquestos paranyers per a que no decaiga la seua il·lusió. L’arma més potent que tenim actualment per tal de salvar el parany és la unitat incondicional de tot el col·lectiu. No és tasca fàcil el que demane però estic realment convençut que mentre estiguem units res acabarà amb el parany. Contem amb la nostra associació (APAVAL) que de sempre, tots els seus components han treballat de valent amb el mateix objectiu: protegir i expandir aquesta tradicional caça al parany. I de segur aquesta associació a la que tots pertanyem i som components algun dia no molt llarg aconseguirà la legalitat de la nostra afició. Voldria saber transmetre tota la confiança i la il·lusió que tinc intacta sobre el parany, i sobretot confie en la seua continuïtat ¡ÀNIM PER A TOTS!

15

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

UN DATO PARA LA HISTORIA Félix Quirós Candau

R

ecuerdo desde mi infancia aquellas noches que junto con mis abuelos nos reuníamos en el parany de Vicente Llorens “el Masover”, el apodo le venía porque todo el año vivían en la masía, situada en la partida Sichar Bajo de Onda, centro de reunión por las noches para cenar, de los paranys de alrededor. “Peiró”, “Formager” y “el Rullo” (mi abuelo), con todas sus respectivas esposas. Luego de la cena se hacía una pequeña velada que casi siempre versaba sobra la caza del día, principalmente sobre los tordos, y también alguna carrera realizada por los podencos detrás de algún conejo o alguna liebre. A lo largo de la historia siempre ha habido años muy flojos del paso del tordo, en alguna de aquellas tertulias, salía el comentario que cada vez pasaban menos tordos, y la frase de algún contertuliano siempre era, “esto se acaba”, era un año que pasaron muy pocos tordos. Preguntando al “Rullo” sobre las capturas de los últimos días, éste respondió, “hago la instrucción: uno, dos, uno, dos”. Si por el contrario el año siguiente el año era mejor, se olvidaban de la fatídica frase, pero si

apaval

volvía otro año malo, volvía a aparecer, “esto se acaba”. Estas palabras las hemos venido repitiendo hasta nuestros días. En mi parany de Les Useres, seguimos aquella tradición, nos reunimos para cenar algunas noches los paranyeros de alrededor. Los primeros años de este S. XXI fueron bastante flojos (por lo menos en la zona que yo cazo) y también en algunas tertulias apareció la frase, “esto se acaba”. A lo largo del transcurso de los años se ha demostrado que los tordos no se acaban. Cuando aquellos paranyeros de la tertulia de la masía del “Masover” estaban sufriendo por si se acababan los tordos, sucedió algo sin precedentes, mi abuelo me contaba que cuando yo era pequeño hubo el mayor paso de tordos que se ha conocido a lo largo de la historia. Al comprar una finca en Les Useres y hacerme un parany, una de las primeras personas que conocí, fue Vicente Marco Rubio, más conocido en Les Useres como “Sento Felip”, un buen cazador de barraca, nombre que recibe el parany en esa zona. Con Sento trabé una gran amistad. Como era

A lo largo del transcurso de los años se ha demostrado que los tordos no se acaban

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

16


opinió Empecé a indagar con mis vecinos de parany, contertulios de aquellas veladas al calor de la chimenea. Estos son Vicente Ribes Rubio “el Botiguer”, Trinitario Beltrán Marco, Vicente Branchadell Emo “Batalleta”, su hierno Juan José Bellés, Enrique Porcar y su yerno, algunos de ellos con sus esposas. Cómo llegué a saber la fecha de ese paso es una historia muy curiosa. Al preguntar al “Botiguer” si recordaba aquella “passera” de tordos, me respondió que se acordaba perfectamente de lo que ocurrió, que él era joven, pero de la fecha exacta no se acordaba, recordaba que fue algún año antes de ir a la mili, podría ser sobre el 42 o 45. Ya sabíamos algo, pero tenía que llegar a la fecha exacta. Sucedió en una de esas cenas de las que antes he

mayor y ya no cazaba, algunos días se venía a cazar conmigo, (hoy desgraciadamente ya no esta entre nosotros). En una de las tertulias luego de cenar, Sento me contó que al terminar la guerra hubo un gran paso, él se quedó sin espartos, gastaron todo el que tenían en reserva, los tordos pasaban en grandes bandos,. Éstos empezaron a pasar al anochecer y a la mañana siguiente al mediodía aún pasaban, solo con el reclamo se tiraban por todos los árboles. Sento me decía “esto no se ha visto nunca ni volverá a verse”. Le pregunté qué año tuvo lugar esa efemérides, él no se acordaba. Dándole vueltas empecé a relacionar este paso con el que me contó mi abuelo -él tampoco sabía la fecha-, me picaba la curiosidad por saberla.

Durante una tertúlia en el parany descubrimos que el gran paso fue el año 43 ó 44

hablado, la reunión estaba compuesta por Vicente Branchadell “Batalleta”, su esposa, su hija y su yerno, Juan José Bellés, mi esposa y mi hija. En la tertulia de la sobremesa le pregunté a “Batalleta” si sabía algo sobre la famosa cacería y la fecha de la misma. Vicente estaba al corriente de lo que ocurrió, él era muy pequeño la había escuchado contarlo a los más mayores. Recordaba que ese día del gran paso su padre bajó a l´Alcora a comprar una burra, y que dos días más tarde lo montaron en la albarda para ir a la huerta y se cayó dentro de la acequia de riego llena de agua. Sus padres se lo contaron tantas veces cuando se hizo mayor, que lo recordaba perfectamente. Haciendo memoria y calculando la edad que tenía cuando se cayó, llegó a la conclusión de que el año de ese paso tan grande de tordos era 1943 o 1944. Ya nos íbamos aproximando, faltaba averiguar cuál de los dos años era y el día. Dándole vueltas a la cuestión, Vicente exclamó, ¡ya lo tengo! A mi me dio un vuelco el corazón, al UNIFORMIDAD A MEDIDA >Policias

ARMERIA

>Empresas >Seguridad TALLERES DE REPARACIONES Servicio técnico >Beretta

TEL. 964 522 126 • FAX: 964 530 147 PLAZA SAN PASCUAL, 7 • 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)

>Benelli >Breda

ARMERIARAULSL@ONO.COM

17

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

fin lograría saber lo que tanto tiempo andaba buscando. “El día del gran paso fue la mañana siguiente de que en la bodega de “Jaumet el Carnisser” cayera en el lagar (en Les Useres lo llaman “cup”, palabra valenciana) una niña de corta edad, su padre llamado Ramón, apodado Ramón de Pere Diego, encargado de la bodega se tiró a salvarla, pero murieron los dos en el acto por las emanaciones de monóxido de carbono que produce el vino en su fermentación”, fue recordando. “Me contaba Joaquina Dols Aparici, bodeguera de la cooperativa de Les Useres que es un gas muy traicionero, al pesar menos que el aire esta en la capa mas baja y no se nota desde arriba, incluso en lugares vacíos para entrar a limpiarlos hay que introducir primero una vela atada a un hilo, si ésta se apaga hay que poner ventiladores hasta que al introducir la vela no se apague, es entonces cuando entran a limpiar, pero asi y todo tomando las máximas precauciones”, continuaba La historia de esta niña y su padre Ramón, a mi esposa, a mi hija y a mi, que no conocíamos la triste tragedia se nos hizo un nudo en la garganta, yo incluso me olvidé por unos momentos que habíamos descubierto la fecha de aquella gran entrada de tordos. Escribiendo estas líneas aún se me pone el vello de punta al pensar lo que es capaz de hacer un padre por salvar un hijo, sabiendo que él iba a tener una muerte segura. Para saber la fecha exacta solo fal-

apaval

taba averiguar el fatidico día de la muerte de estas dos personas. Un hermano de la niña vive en la actualidad en Adzaneta, así que Juan Josè (alguacil de esa población) se encargaría de hablar con él para saber la fecha de la muerte de su padre y de su hermana. Por fin la fecha tan buscada del gran paso fue el día 28 de octubre de 1943. Sobre esa cacería me contaron algunas anécdotas, para no extenderme mucho, solo contaré una. El padre del antes citado Trinitario, también llamado así, cazaba con “Sento Felip”, el año era muy flojo, pasaban muy pocos tordos, entonces decidieron ir a cazar cada día uno, con tan mala suerte para Trinitario, que el gran día le toco al Sr. “Sento”. Trinitario desde la cama, que daba al balcón de la calle, oía gritos, predominando los de las mujeres, ya que los hombres o estaban cazando o haciendo las labores del campo. Trinitario se preguntó, “¿Qué pasara con tanta algarabía?”, se vistió rápidamente y se asomó al balcón, preguntó qué pasaba y las mujeres le contestaron: “Ay Trinitario! lo que te has perdido, mira hacia el cielo y verás lo que esta pasando”. Cuando éste miró hacia arriba y vio los bandos de tordos, se volvía loco, “tantos tordos y yo en la cama”. Rápidamente se terminó de vestir y sin desayunar salió corriendo en dirección al parany de Balbino que estaba muy cerca del pueblo. Llegó allí tirando los bofes, pero al llegar el parany estaba en silencio, solamente se oían las titadas de los tordos de reclamo, Trinitario pensó para sus adentros

“tantos tordos pasando y Balbino sin cazar”. Abrió la portezuela de la “bardisa” y se vio a Balbino sentado y recostado al tronco del árbol, con el mochuelo sobre las piernas, con aspecto de agotamiento que daba pena Trinitario le dijo: “con tantos tordos que están pasando y tu ahí sentado!”. Balbino le contestó: “mira las perchas y verás que no queda un solo esparto, ya he gastado todo el que tenía de reserva, y yo ya no puedo con mis huesos”. Luego de este día estuvieron mucho tiempo sin nombrar la famosa frase: “esto se acaba”. Las generaciones posteriores como la mía no sabíamos de ese gran paso de tordos. A final del S.XX y principio del XXI también hubo algún año malo, en la tertulia de mi parany volvió a aparecer el “esto se acaba”, pero tuvo que llegar la noche del 22 de octubre de 2004 para que pasara una avalancha de tordos que mi generación nunca habíamos visto, aunque Vicente el Botiguer dice que no se puede comparar con la del 43. Fue a partir de esa fecha que ya no he vuelto a oír esa palabra. Con toda esta historia, llegamos a la conclusión que los tordos no se acaban, y con una buena ley que regule sus capturas tanto al parany como otras modalidades de caza, respetando las especies protegidas, debemos seguir cazando como lo hicieron nuestros ancestros, es un deber moral que tenemos los paranyeros para que hereden esta tradición de caza nuestros nietos y sus descendientes. A mí me mueve la esperanza de que las autoridades tomarán conciencia de que no se pierda esta tradición que forma parte de una cultura de nuestras tierras. Mi frase es: “Esto no se acaba”. ¡AUPA EL PARANY!

Mi frase es: “Esto no se acaba”. ¡AUPA EL PARANY!

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

18


opiniĂł

LES Ă&#x161;LTIMES PELADORES... DE TORDS Joaquim Vidal i Roig â&#x20AC;&#x153;Pacanoâ&#x20AC;?

Els

anys van passant poc a poc per a tothom. El temps ĂŠs una cosa que no es para, però cada temps en depara uns records i aquets records estan en les costums i les tradicions de cada territori en qualsevol lloc del mĂłn. Les tradicions estan patents en la gastronomia , en els jocs, en el folklore i en tantĂ­ssimes activitats com lâ&#x20AC;&#x2122;home ĂŠs capaç

Balbina Vidal Pallarès. Canetana de soca-rel encara pela de tan en tant conills, perdius tudons,becades,à necs i torts que cacen els seus nebots Joaquim, Albert i Javier.

dâ&#x20AC;&#x2122;inventar. Les costums i les tradicions van i vĂŠnen en el temps. Unes es perden per tornar a recuperar-les perquè algĂş investiga en la història la posa de moda, possiblement en treu profit i tornem a començar. Dâ&#x20AC;&#x2122;altres es perden per sempre perquè xoquen amb un progrĂŠs amb legislacions que ho fiscalitzen , perquè es perden elements que formen part de la tradiciĂł o perquè el seu Ăşs no es el apropiat en els temps moderns. Canet Lo Roig ĂŠs poble dâ&#x20AC;&#x2122;oliveres, de caçadors, de â&#x20AC;&#x153;caseresâ&#x20AC;? i tords, molts tords. Lâ&#x20AC;&#x2122;oberta de la caça ĂŠs a lâ&#x20AC;&#x2122;octubre i any rere any els tords fidels al seu instint migratori, fugen dels freds i la manca dâ&#x20AC;&#x2122;aliment de les terres del nord i centre dâ&#x20AC;&#x2122;Europa i arriben a aquest bonic poblet del Maestrat, en busca de les preades olives. Ă&#x2030;s aleshores quan a partir de la segona setmana dâ&#x20AC;&#x2122;aquest mes meravellĂłs per els caçadors de â&#x20AC;&#x153;visc en Paranyâ&#x20AC;?, a un grupet de dones del poble els i ve la faena de â&#x20AC;&#x153;pelĂ â&#x20AC;? Paca li diu a MarĂ­a i a Angeleta: â&#x20AC;&#x153;Xiques a quina hora pelem esta vesprada?â&#x20AC;? Tradicionalment els caçadors de â&#x20AC;&#x153;Barracaâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;Filatâ&#x20AC;? portaven a les cases els tords a â&#x20AC;&#x153;pelarâ&#x20AC;?. Era bonic de veure les dones, amb davantal i formant rotllana. Tenien molta traça, aprofitaven per fer safreix dels temes que corrien pel poble tambĂŠ comentaven si estaven gords o flacs (els tords). Aquesta activitat continua realitzant-se en algunes comunitats on la caça aplega puntualment moltes peces com els â&#x20AC;&#x153;ojeos de perdiuâ&#x20AC;? a Castella-La Manxa, Andalusia, Extremadura i El PaĂ­s Basc que es cacen molts de tudons, o mĂŠs a

prop, València o el Delta de Lâ&#x20AC;&#x2122;Ebre amb els Ă necs. Però esta tradiciĂł de â&#x20AC;&#x153;Pelarâ&#x20AC;? en grup estĂ  comdenada a desaparèixer, per un motiu. La Llei ofega poc a poc â&#x20AC;&#x153;el Paranyâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x153;El Filatâ&#x20AC;?. Hores i hores de tertĂşlia, vesprades pelant tords, estan en el record de tot aquell que ha viscut aquesta activitat fruit de la â&#x20AC;&#x153;caça en Barracaâ&#x20AC;?.

Maria , Paca i Angeleta pelant tradicionalment a lâ&#x20AC;&#x2122;entrada de casa, uns pocs tords que uns particular els han portat a pelar, la temporada passada.

Ă&#x192;(VSHFLDOLGDGHVHQFDUQHVDODEUDVD Ă&#x192;6DORQHVSDUD&RPXQLRQHV%DXWL]RV%RGDVHWF C/ Borriol nÂş 68 ¡ Tel. 964 53 40 87 ¡ 12540 VILA-REAL (CastellĂłn)

19

PUBLICACIĂ&#x201C; OFICIAL ASSOCIACIĂ&#x201C; DE PARANYERS (VALĂ&#x2C6;NCIA, CATALUNYA, ARAGĂ&#x201C; I BALEARS)

apaval


opinió

HOMBRES Y PÁJAROS El Barberí

Los

que hemos tenido la suerte de nacer en un pueblo y más aún, en los tiempos en que un pueblo era pueblo, no podemos por más que queramos, disociar su paisaje y sus gentes a la familia alada. Sus jaulas, casa sí y casa también, adornaban aleros, alféizares de ventanas y dinteles de las puertas otorgando a sus propietarios, una pincelada de naturaleza, una caricia de ternura y la más armoniosa melodía que pudiera escuchar el ser humano. Mi suerte es aún mayor y doy gracias a Dios, de permitirme crecer entre viejos –la vejez es sabiduría-, y no lo digo yo, las culturas clásicas y antiguas, ya veneraban a sus viejos y ellos tenían la voz y el consejo. Hoy los viejos, han sido relegados del primer plano social por una necia modernidad, despilfarrando su gran bagaje y experiencia, además de llamarles con los más pintorescos eufemismos, tercera edad, gente mayor, etc….todo menos llamarles viejos, que es su epíteto correcto aunque lo incorrecto sería el tono peyorativo con que nuestra sociedad los ha envuelto. Pues bien, mis viejos amaban los pájaros. Con locura extrema. Eran capaces de caminar largas jornadas y por parajes abruptos y encrespados para cazar los jóvenes pardillos, que les traerían felicidad al paso migratorio de octubre. Mis abuelos montaban guardia en la finca rústica, bajo los almendros donde anidaban el verderón y el verdecillo, para que la chiquillería no cogiéramos sus apetecibles nidos. Aquellos hombres, auténticos agricultores ecológicos, te transmitían su amor hacia la naturaleza, y los conocimientos precisos para desenvolverse en el medio rural con la mayor soltura. Trajinar el estiércol, podar con luna, adobar la tierra, quemar rastrojos sin peligro, manejar el arado con perfección rectilínea, construir paredes de piedra seca, etc… y además, una lista interminable de virtudes y pócimas con las hierbas medicinales que se esparcen, con perfumada alfombra, por los bancales mediterráneos. Aquellos hombres sabios amaban los pájaros. Una imagen imborrable es una estancia soleada con las paredes que huelen a cal fresca, y una larga fila

apaval

de jaulas -construidas con denso alambre y teñidas de oscuro-, y en su interior los pájaros, mimados y venerados. Los jilgueros, con su mascarilla de colores bermejos vivos y sus alas doradas. Los verdecillos chirriantes y de un amarillo vivaz; los pardillos miméticos y severos, con el pecho encendido de carmín a los albores de la primavera; el majestuoso verderón devorador de cañamones; el lugano dorado, tranquilo, y siempre juguetón con la flor del diente de león. Aquella estancia tenia una magia que nunca podré olvidar. Largas horas de escucha y observación. Soplar los cajoncitos de las semillas, agua fresca y cristalina que rebosa las jícaras de vidrio, ramitas de jaramago y hojas frescas de diente de león. Mayor ternura y mimos, imposible. De casa al colegio o a la iglesia, te acompañaba el limpio silencio de las mañanas frescas. Olores diversos, suaves y pestilentes, de algarroba y alfalfa seca, de excrementos de corral que aroman el aire de unas calles sin coches. Desde las terrazas y balcones, igual que el sol se cuela por los cañizos y ventanucos de las casas, el canto variado y orquestado de los pájaros enjaulados podía escucharse durante todo el

recorrido como una familiar música de fondo, compitiendo en alegre algarabía en un clamor de voces y colores que alegraban las calles de mi pueblo. Los de mi generación, crecimos con el Cola Cao y con el canto de los fringílidos, cualquier niño de la escuela sabía distinguirlos a la perfección, y hasta el sexo, aunque con los jilgueros algunos tenían sus problemillas y dudas. Ha pasado el tiempo, mi pueblo es hoy un amasijo de bloques de cemento donde no entra el sol a la mayoría de las casas, el tráfico a motor asfixia el espacio de sus calles. Los ruidos forman un perenne murmullo, y las gentes viven acaloradas con un frenesí interminable. Los olores han desaparecido y los cañizos también. Los cláxones de los autos y un griterío imperceptible de depresivos humanos pululan insomnes, por las estrechas aceras. De vez en cuando y solo de vez en cuando, escudriñando entre el rumor perenne, como un oasis de paz y frescor, escuchas lejano un canto familiar y amable: es un verdecillo…..y más allá un jilguerillo….pero son tan pocos!!!. Ya no quedan pájaros como antes. Se me fueron los viejos y su sabiduría secular. Las jaulas artesanas, ¿quien

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

20


opinió ros. Y no construyen paredes de piedra seca, sino páginas webb para insultar a los silvestristas. No conocen la ternura y el amor, contenidos en una mirada hacia el jilguero elegante, posado en la barrita de su pequeña jaula irradiando colores que te subyugan…..¡Cuanta ignorancia en nombre de una falsa sensiblería!. Amo a los pájaros, lo confieso, pues lo que he visto a su alrededor es bueno. Y estimo a los hombres que aman los pájaros, por que los he conocido y he comprobado que son cultos, sensibles, honrados y buenos. Y además valientes, por no dejarse llevar por el desánimo y anidar en el fondo de su corazón la bienaventurada esperanza. Ánimo a todos los parañeros, formamos parte del mismo paisaje, pero con distinta suerte. sabe donde estarán y qué densas telarañas cobijarán?. Dejaron este mundo por la fría y lúgubre sepultura. Sus manos rugosas y cálidas ya no empuñan el arado, ni remontan las piedras secas de los bancales. Las fincas rústicas están yermas, los almendros se han secado y ya no crece el jaramago. Las fuentes se han perdido por la sequía y están ahogadas en la maleza. Todo lo inva-

21

de un manto abigarrado de aliagas, y la tierra está apelmazada y áspera. No hay nidos de verdecillos, solo quedan la soledad y la nada. Se me fueron mis queridos y viejos ecologistas. Ahora hay otros, que no labran sino ladran. Que les han robado a mis viejos el honroso título, y a mí la esperanza. No estercolan la tierra, sino esparcen porquería a los amantes de los pája-


opinió

A MI PADRE MANOLO “BOSSES” Y A MI BISABUELO JOSEP “EL POLIDET” Manolo Mollar Balaguer Con sus manos iba dando forma a cada una de las barras y hogazas que después se cocerían en el horno de leña. Llamaron a la puerta, eran “el Ritet” y “Comerç”. Josep dejó a su hijo Pepe y a Antonio Felip padre acabando la hornada, y cogiendo el farolet partió con los amigos paranyers a pie camino del Plá Redó. “Quines ganes tenia d’acabar… Amb les terreroles que van passar ahir, avui no poden fallar”. En la temporada del parany Josep “el Polidet” hacía el gran esfuerzo, con gusto, eso si, de empalmar el trabajo en el horno con su gran afición. Tenía el horno más antiguo de Betxí. De camino los tres paranyers iban comentando los avatares de la temporada y sus ilusiones para la jornada que iba a empezar. Corrían los años treinta y las temporadas de parany eran lluviosas, pero a ellos no les importaba el tiempo que hiciera, cada día eran fieles a su cita, y a buen ritmo en cuarenta y cinco minutos estaban en sus respectivos paranys. El parany de Josep era muy conocido. Estaba en el Plá Redó, quinientos metros detrás del màs de Musoles,

apaval

en la misma recta y era de entrada. La finca tenía nueve hanegadas de olivos, que transformó en huerto de naranjos en 1927. Pero Josep, viendo que había buen paso de tordos dejó unos cuantos árboles para formar el parany. El Regaliste y el Flicho construyeron la casita. Hecha de piedras y arcilla y algo de cemento. El techo de tejas planas, podía presumir de no dejar filtrar una gota de agua. Aun hoy podemos ver en la foto, después de ochenta años que se conserva en buen estado. ¡Que obra tan bien hecha! Parece imposible creer que cupieran en esos dos metros y medio por tres lo que allí entraba. Había un camastro, debajo del cual se colocaban las garrafas de vino, les jarras de aceitunas partidas y los aperos del parany. Había una mesa y varias sillas. Las jaulas de los tordos se colocaban en unos estantes que había en la pared. Los sábados allí dormían los familiares que bajaban de Betxí para ver cazar y comer la paella. En el camastro dormían las mujeres y los niños. Afuera, debajo de la teja esparcían paja y dormían los hombres. Josep dormía en una mecedora en la rodá. María, la esposa de Josep, estaba impedida en

una silla de ruedas. Los domingos la subían al carro tirado por un burrito y la llevaban a pasar el día al parany. El parany estaba formado por una “rodà” detrás de la casita, con un olivo y un algarrobo, otra en el olivo de la casita, otra al lado, todas estas de olivos medianos, y una “rodà” delante con un olivo grande. Josep, por estar junto a su esposa, no se quedaba a dormir en el parany, y cada tarde cuando acababa de parar

“El Polidet” hacía el esfuerzo, de empalmar el trabajo en el horno con su gran afición

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

22


opinió regresaba a Betxí y dejaba en la casita a Romero, su perro conejero, muy buen guardián. Entonces se robaba en las casas de campo, un día al llegar Josep vio en la puerta una barra de hierro con la que habían intentado entrar y que el ladrón abandonó ante los ladridos del perro. Josep era el “cap de curruca” cuando salían a cazar al conejo, y los domingos cuando regresaban de cazar por el término pelaban los conejos y guisaban la paella en el Forn del “Polidet”, mientras comentaban los lances del día. Tal era la fama de este parany que los guardias rurales lo visitaban día si día también a la hora del almuerzo, y en la mesa no faltaba vino de Benlloch, buenos tomates y aceitunas partidas. Antonio Felip, en los años treinta un chiquillo en edad escolar, bajaba todos los días a pie para cazar con Josep, y subía al pueblo para estar a las nueve en la escuela. ¡Eso era afición! Cuando mi bisabuelo Josep dejó de trabajar en el horno, mi padre, Manolo “Bosses” le ayudaba en las tareas del parany y al acabarlas trabajaba en el huerto que lo rodeaba. Cuando se vaciaban las garrafas de vino iba con la

23

Torrot a Nules a llenarlas. En mi mente conservo algún débil recuerdo, con no más de tres años, de esos domingos en que mi padre nos llevaba a mi madre y a mi con la moto a pasar el día al parany. ¡Que buena mano tenía el abuelo para las paellas! Solo tenía un fallo, era cabezón, y cuando al tirar el arroz mi madre le decía “farem curt”, él contestaba “no t’apures, panejarem”. O sea, mezclaríamos pan para que no faltase arroz. Muy cerca del parany estaba el màs de la finca dels capellans, y antes de regresar al pueblo allí comprábamos huevos. Aún recuerdo las gallinas y pavos tan hermosos que tenían. Una noche vino a casa, y con la jaula del búho y la flauta se fue con mi padre y al rato vinieron con ese pájaro que tan raro me parecía y que era la primera vez que veía. Esa flauta la compró mi bisabuelo a la abuela “Pacífica”, y me cuenta su hijo Pepe que cuando él nació en 1917 ya la conocía, ó sea que debe rondar los cien años. Esa reliquia aún la conservo en perfecto estado y la guardo como oro en paño. Cuando fue envejeciendo cazó

unos años en un parany del Puntarró, que estaba a diez minutos a pie del pueblo. Cuando yo salía de la escuela él me recogía y nos íbamos a parar. Yo me pasaba el rato llenando los agujeros de los ladrillos de la pared del huerto con olivas y recogiendo los brinets del suelo. Pocos años más tarde era Pepe “l’Embuste” quien cada tarde venía a buscarme. “Manolín, anem a parar”, y al parany de la Casilla que nos íbamos con su moto. Quiero citar algunas anécdotas ocurridas en el parany de Josep “el Polidet”. Cada temporada venía su primo Tàfol de Barcelona, era vendedor de prensa y se guardaba sus vacaciones para esta afición. Tosía bastante y a veces en el momento más inoportuno, con lo que estorbaba algún tordo. Josep lo aceptaba con resignación. Los domingos en la rodà estaban mi madre y mis tíos, unos críos, que al ver la cara que ponía el tío Tàfol esperando los tordos les entraba risa, que iban contagiándose unos a otros. Al final el tío Tàfol cabreado les reñía. ¡Xiquets, ja ni ha prou!, lo cual les hacía reír más aún y tenían que

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

apaval


opinió

entrar a refugiarse en la casita. Mi tio Vicent “el Frare” se quedaba, después de fallecer María, la esposa de Josep en 1955, a hacerle compañía alguna noche. Cuando llegaba la hora de la cena, Josep llenaba los dos vasos de vino y cuando los habían apurado los volvía a llenar y le decía “El vi d’u no és ningú, passarem al de dos que és més melós”. Y así al acabar el segundo vaso todo eran risas. Vicent subía todos los días al pueblo con la bicicleta al acabar de cazar, y pasaba por delante del parany del “Ritet”, que quedaba en el camino. A Josep nunca le gustaba hacer propaganda de los tordos que cogía, y le decía a mi tío que llevara los tordos

apaval

dentro del capazo, pero este no le hacía caso, y cuando el pomo había sido abundante lo llevaba a la vista colgado del manillar y silbando para que el vecino lo viese y darle envidia. Cuando habían cogido pocos pasaba sin hacer ruido y con los tordos escondidos. Si “el Ritet” lo veía le decía “Fraret ¿Qué avui no xiules?” Un día de paso estaban Josep y su hijo Pepe, que tocaba el reclamo muy bien en el olivo grande. Los tordos entraban pero muchos de ellos salían de la misma forma, hasta que harto de ver esto Josep le preguntó a Pepe qué estaba ocurriendo, a lo que este le respondió que ya sabía donde estaba el fallo. Desde la “rodà” entre el

cañizo estaba viendo al niño del màs dels capellans que no paraba de hacer viajes a un charco grande que se había formado por las lluvias y era muy probable que les hubiera quitado brinets. Josep subió a “l’entravessada” y exclamó: “¡Em cague en els dimonis de l’infern, quin xiquet més maleit!” El niño para parar al agua había ido quitando “brinet” sí, “brinet” no, con lo cual muchos tordos se iban sin agarrar “brinet”. Josep tenía buen carácter y no solía enfadarse, pero ese día fue a regañar al niño la fechoría y no le quedaron más ganas de repetirla. Un día fueron al Solaig, Josep y su hermano Pascual a cazar al búho, después de tener les pilonaes dispuestas para empezar a cazar, Josep le dijo a su hermano que empezara a tocar la flauta, este le respondió ¿Qué no la has cogido tú?. Ocurrió que su hijo Pepe había ido a pedírsela a Pascual y no se la devolvió, por lo que este pensaba que la había cogido Josep. Se vinieron sin cazar, no hace falta decir la reprimenda que recibió su hijo por no haberle dicho nada. Cuando mi bisabuelo dejó de cazar, mi padre me llevaba a algún parany, “Manolo, demà anirem al de Tàfol Caixa”, decía. Esa noche me costaba mucho conciliar el sueño. Tàfol Caixa era un paranyer auténtico y muy buena persona, con quien era imposible aburrirse. Cuando tuve mi propio parany cada año, mientras sus facultades se lo permitieron lo podaba. A mediados de los setenta empecé a trabajar, y cogía mis vacaciones para ir a cazar al parany de Joaquín Montoliu unos días y al de Manolo “l’Aguasil” y Antonio Felip, entre otros. Cuando Antonio probaba los tordos al finalizar la jornada para sacar cantaors, si éste, ante el envite del búho se resistía, Antonio decía: “no menjaràs figuetes”, y el tordo ya sabía su destino. Ahora cada temporada, al preparar la casita del parany cuando se acerca el día del Pilar, cuelgo en la pared los cuadros de mi padre y mi bisabuelo, y en algunos momentos imagino conversaciones con ellos de temas paranyers. El día de paso pienso que desde allá arriba ellos han disfrutado de esa jornada y me acompañan en mi alegría. Quiero con este relato guardar el tributo que se merecen todos estos paranyers de bien, y otros muchos que no he citado, porque con su sabiduría han sabido transmitirnos e impregnarnos el amor al parany a quienes disfrutamos de su compañía.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

24


escoles de reclam

ESCOLA DE VILA-REAL Una vez más, APAVAL ofrece un nuevo curso de reclam tradicional dirigido a todos aquellos que quieren aprender a perfeccionar el arte de imitar el canto de los tordos con el mismo reclam. Las clases se impartirán en las dependencias de la sede central de APAVAL y se pueden inscribir todos los interesados. Puede hacerlo como prefiera: - Por teléfono, llamando al 964 53 58 37, de lunes a viernes en horario de 17:30 a 20:30 horas. - En persona, acudiendo a las oficinas en la calle José Ramón Batalla, 31 A

entlo., de Vila-real. - Por correo electrónico, enviando un e-mail a apavalparanyers@telefonica. net Este curso, el profesor Pepe Sebastiá enseñará los secretos de las tres modalidades: tordo común, tordo ala-roig y mirla. Una vez acabado el curso se expedirá el correspondiente diploma que acredita la asistencia. Cabe señalar que, dado el carácter intensivo del curso, para tener derecho al diploma será imprescindible asistir todos los días (se admitirá una falta justificada).

Profesores: - José Sebastiá Notari Asistentes al curso: - Lluís Sebastiá Pérez - Edgar Torres García - Izan Palomino García - Miguel Mezquita Safont - Rubén Safont Serrano - Javier Soliva Boix

Las clases se impartirán durante el mes de septiembre de 2008 DÍAS: 16, 18, 23 Y 25 HORARIO: desde las 19:30 horas hasta las 20:30 horas LUGAR: sede de APAVAL, calle José Ramón Batalla, 31 A entlo. de Vila-real.

ESCOLA DE RECLAM DEL CLUB DE PARANYERS CAMP DE TURIA I SERRANS La escuela de reclamo se celebró los días 14, 21 y 28 de junio de 2008. Profesores: - José Sebastià Notari - Manuel Chabrera Juan - Vicente Izquierdo Pérez Asistentes al curso: - Guillem Novejarque Sánchez - Luis Miguel Esteve Gadea - Sergi Tomás Cubells - Antonio Burgos García - Mª José Cervera Domínguez - Bárbara Arrue Romero - Mª Andrea Castro Pinel - Alex Izquierdo Aliaga - Carlos Latorre Pérez - Adrián Latorre Pérez - Andreu Novejarque Sánchez - Santi Boria Cubells - Elena Gómez Chust - Carlos Pina Cubells - Luís García Barba - Iván Boria Cubells - Anabel García Barba - Jorge Cebrià Martín - Julio Alberto Muñoz Pinel - F. Torres Repisa - José Garrido Capilla - Sergio Tomás Ludeña - Merche García Navarro - Enrique Calduch Navarro - Daniel Peris Cervera

25

3 años 4 años 4 años 4 años 4 años 5 años 7 años 7 años 7 años 8 años 8 años 8 años 9 años 10 años 11 años 11 años 12 años 12 años 12 años 12 años 34 años 35 años 38 años 38 años 38 años

Llíria Benaguasil Llíria Casinos Benaguasil Benaguasil Casinos Llíria Casinos Casinos Llíria Llíria Llíria Llíria Llíria Llíria Llíria Casinos Casinos Llíria Benaguasil Llíria Casinos Llíria Llíria

- Antonio Burgos Moreno - Pepe Cubells Lleó - Juan Carlos Ibañez Gomez - Rafael Drach Gil - Vicente Novejarque Peñarrocha - Vicente Orero Martinez - Vicente Cedrià Peris - Paco Ibañez Gomez - Jose Feltrer Royo - Paco Palacios Blay - Miguel Rodrigo Durà - Rogelio Domínguez Vidal - Juan Palacios Blay - German Botella Escrig - Jose Vicente Torres Silvestre - Vicente Galduf Herrero - Vicente Carpio Romero - Salvador Torres Palacios - Juan Domenech Sanchís - Jose Cubells Monzó - Jose Martinez Vilanova - Antonio Pina Vicente - Ignacio Gadea Herraez - Vicente Alcocer Roglà

39 años 39 años 40 años 41 años 42 años 43 años 44 años 47 años 49 años 56 años 58 años 58 años 58 años 60 años 62 años 62 años 63 años 65 años 67 años 68 años 69 años 73 años 74 años 80 años

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

Llíria Llíria Pedral Llíria Llíria Casinos Casinos Llíria Llíria Llíria Benaguasil Benaguasil Llíria Llíria Llíria Llíria Llíria Llíria Benaguasil Llíria Llíria Llíria Benaguasil Llíria

apaval


gastronomia

TORDOS FIDEUS RELLENOS DE CON PIMIENTO MONTANYA

TORDS AMB CEBA

INGREDIENTES: (para 4 personas) 8 tordos 4 pimientos grandes maduros 250 gramos de pasta de longaniza 50 gramos de trocitos pequeños de jamón serrano 50 gramos de pan rayado Aceite Sal

INGREDIENTS: (per a 4 persones) 50 gr. de sobrassada tallada a daus 12 tords 30 gr. de pinyons 30 gr. de panses sis cebes trossejades tres grans d´all tallats a trossos ben petits 250 gr. d´esclata-sangs tallats a grells 100 gr. de saïm un brot de tem una fulla de llorer un tassó de brou sal i pebre bo

PREPARACIÓ: Se cortan las cabezas de los pimientos y se vacían estas y el tronco de semillas. Se hace una masa con la pasta de longaniza, los trocitos pequeños de jamón, pan rayado y aceite. Con esta masa rellenamos los tordos por la tripa sin quitarles el hígado. Poner bastante cantidad de masa aunque sobresalga. Se echa un poco de sal a los pimientos por dentro. Introducimos los tordos en los pimientos, dos por cada uno. Se enganchan las cabezas a los troncos de los pimientos con palillos. Se ponen en una cazuela con bastante aceite dentro del horno. Aproximadamente una hora y media a 200 grados. Ir mirando la cocción por si nos pasamos. Como acompañamiento ideal servir con olivas partidas, negras y una buena ensalada de col de copo tierna bien adobada con aceite y vinagre. María Balaguer Blasco Maruja “la Flareta”

apaval

INGREDIENTS: (per a 4 persones) 4 o 5 tords 75 gr. de sobrassada 250 gr. de fideus ¼ de dl d´oli d´oliva 1 l d´aigua un gra d´all una ceba mitjana quatre tomàtigues de ramellet un brot de moraduix (orégano) 100 gr. de picornells (bolets) sal i pebre bo PREPARACIÓ: Sofregiu dins una cassola amb oli d´oliva, la ceba i l’all tallats finament. Afegiu-hi els tords tallats a quatre trossos i sofregiu. Afegiu-hi les tomàtigues pelades i tallades a petits trossos, juntament amb el brot de moraduix. Afegiu-hi els picornells nets i tallats. Afegiu-hi la sobrassada esmicolada. Poseu-hi un poc de sal i pebre. Aboqueu-hi el litre d´aigua i deixeu que rompre el bull. Rectifiqueu de sal i afegiu-hi els fideus. Bulliu els fideus durant vuit minuts. Retireu la cassola del foc deixant-la reposar uns minuts.

PREPARACIÓ: Talleu els tords a trossos. Assaoneu la carn dels tords amb sal i pebre bo. Sofregiu dins una cassola amb el saïm, els trossos de tords. Afegiu-hi d´all, el llorer, el tem i la ceba. Tapeu la cassola i deixeu-ho coure a foc suau. Afegiu-hi la sobrassada, els pinyons, les panses i els esclata-sangs, una vegada cuita la ceba. Afegiu-hi un poc de brou o d´aigua. Deixa-ho coure fins que la carn sigui cuita. Serviu els torts acompanyats amb patates fregides tallades a cantons.

PUBLICACIÓ OFICIAL ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

26


APAVAL núm. 22  
APAVAL núm. 22  

De vegades penses en com és possible que després de tants anys de lluita i havent escoltat i viscut totes les coses que hem viscut i que ens...

Advertisement