__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


editoriaL*** DESESPERACIÓ

CAMPANYA Per enèsima vegada, en arribar la tardor, els aficionats al parany hem patit desassossec, intranquil·litat i, perquè no dir-ho, por. Aquest període somniat per molts durant tot l’any que ens permet el contacte directe amb la natura, la pràctica sense fer mal a ningú de la nostra més gran afició, poder reunir-nos amb familiars i amics complint un ritus ancestral heretat dels nostres respectables avantpassats; tot allò tan desitjat i bonic es transforma, cada any, en un infern. Un cop més ens hem quedat, a València i Aragó, sense autoritzacions. A Catalunya finalment la valentia dels seus polítics va fer que la barraca fóra autoritzada. En la resta, hem de parlar d’una nova temporada d’enrenou i malestar social, sobresalts i angoixa. Aquells que, portant aquesta afició a la sang, no han pogut (o no han volgut) resistir-se a la temptació de fer allò que sempre han fet des que tenien ús de raó; s’han sentit assetjats, perseguits i en certa manera, humiliats. S’han tornat a repetir els abusos d’autoritat. Hem tornat a reviure actuacions de certs (quede clar que en cap moment estem generalitzant) membres de les forces dedicades a la guarda i custòdia de la natura i la bona gestió de la caça, que ratllen allò més inaguantable i inadmissible. Desenvolupen la seua tasca amb un zel professional, amb tal dedicació exclusiva - ja la voldríem el col·lectiu paranyer per a la resta de l’any i per altres assumptes- que en ocasions dóna peu a pensar en certa dèria respecte el parany i els paranyers. Sembla que l’únic que volen és acabar amb aquesta part important de la cultura etnogràfica i antropològica de valencians, catalans i aragonesos. Tenim exemples a Castelló, a València i també a Catalunya. En aquesta comunitat, malgrat tenir autoritzacions, els problemes s’han repetit i en algun cas els fets han arribat a extrems que podem qualificar de molt greus. Més trist encara són algunes declaracions que per pressionar més la situació fan alguns responsables d’aquests cossos, encara que la majoria de les vegades són totalment anònimes. És cert que molts paranyers també han d’aprendre i saber que “el tot s’hi val” mai serà possible ni acceptable. Però estic convençut que la solució de tal conflicte passa necessàriament per la correcta regulació del parany. Cal marcar bé les línies del camí i, després, qui xafa ratlla –estiga en una banda o bé en l’altra- paga.

02

SENTÈNCIA EUROPEA El passat 9 de desembre de 2004, la Sala Segona del Tribunal de Justícia Europeu amb seu a Luxemburg va dictar sentència sobre l’assumpte C-79/03 És molt necessari tenir clar que aquesta sentència no condemna el parany com a art de caça sinó que únicament denuncia al regne d’Espanya per autoritzar, en un temps, en unes circumstàncies i condicions determinades (Decret 135/2000 del Govern Valencià); la seua pràctica en la Comunitat Valenciana. Dit açò, cal tenir ben present que les circumstàncies i, sobretot, les condicions són modificables fent que una nova normativa/reglament regule la practica del parany; sempre dins les derogacions contemplades en la Directiva d’Aus i altres lleis europees, estatals i comunitàries. Aquesta sentència, doncs, marca un punt d’inflexió ja que es produeix un desbloqueig de la situació.

ESPERANÇA UNA BONA LLEI DE CAÇA El passat 16 de desembre de 2004 les Corts Valencianes aprovaren la Llei de caça de la Comunitat Valenciana. Nosaltres, APAVAL, sempre hem dit que necessitàvem una nova Llei de caça adaptada a la societat valenciana actual. Una Llei que d’una vegada rellevara la vetusta i obsoleta Llei en vigor des de l’any 1970, ni més ni menys. Ara estem totalment convençuts que la nova Llei de caça, encara que presenta algunes mancances i com totes les coses és millorable, és una bona Llei. Estem animats, induïts pel fet que, aquesta norma que afecta a quasi noranta mil caçadors valencians, deixa obertes de bat a bat les portes a l’esperança. Per fi veiem alguna llum. La nova Llei valenciana de caça pot permetre amb el seu desenvolupament normatiu la captura de tords amb parany d’una manera reglamentada i dins dels marcs legals tant europeus com estatals i autonòmics, així com també la de totes les altres caces tradicionals que tan arrelades estan a totes les comarques valencianes. En aquest moment crucial per a les caces tradicionals i especialment per al nostre estimat i ancestral art, el parany; cal que tothom conega la importància dels estudis de camp realitzats, en paranys de la Comunitat Valenciana, sobre l’eficàcia combinada de l’adhesiu “C-96” i del dissolvent “antiC96”. D’aquest estudi podeu trobar complida informació en les pàgines d’aquesta revista.


***editoriaL Els esmentats estudis demostren de forma clara i amb, fins i tot, rotunditat que el parany és un mètode selectiu de caça. Com hem dit en infinitat d’ocasions la selectivitat no la fa l’art de caça sinó, sempre que es donen les condicions adequades, el mateix caçador. Doncs, dit açò, cal afegir-hi que si cau accidentalment una au protegida i per tant no desitjada el paranyer la neteja i la solta. Està demostrat científicament que és totalment fals que les aus alliberades patesquen danys irreparables. És més, els estudis deixen ben palés que les aus alliberades després de capturades amb el “C-96” i netejades amb el “anti-C96”, conserven intactes totes les seus facultats i condicions per a la supervivència. Sabut açò, el que els paranyers volem és seguir practicant la nostra afició heretada dels nostres avantpassats amb total i escrupulós respecte pel medi ambient, per la fauna i la flora i, com no, el de la societat en general. Ni volem ser assassins de cap natura ni que la societat ens veja d’eixa manera. Els paranyers valencians, els catalans i aragonesos també, ens comprometem a utilitzar (ara ja ho estem fent) el nou producte sintètic “C-96” i el dissolvent “anti-C96” mitjançant el qual l’au pot alliberar-se ella sola si en uns cinc o deu minuts no arriba el caçador. Afegiu-hi que el parany pot servir per realitzar diversos estudis científics ja que les aus es capturen vives. Tots i cadascun dels nostres paranys poden funcionar com a vertaders observatoris ornitològics i col·laborar amb l’Administració. Cada any, se li poden fer arribar els resultats

obtinguts i amb tots ells aprofundir seriosament en el coneixement de les migracions, vida i miracles, dels grans túrdids europeus. Estic convençut, tinc la promesa del conseller Rafael Blasco, que la nova Llei de caça permetrà, mitjançant llur desenvolupament normatiu, la captura de tords amb parany. Només així ens igualarem als nostres veïns francesos que sí tenen autoritzacions tots els anys i, el que és més significatiu, amb el consentiment de la Unió Europea. Tanmateix, la recent aprovada Llei permetrà la regulació d’altres caces tradicionals, com sempre hem demanant des d’APAVAL i l’Associació Europea de Caces Tradicionals (AECT). En definitiva, considerem la Llei de caça elaborada per la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana, impulsada personalment pel conseller Rafael Blasco; com a molt positiva perquè, a més a més del que ja hem esmentat, reconeix la important tasca de gestió a realitzar pels mateixos caçadors i contempla, també, la seua formació. Amb aquesta esperança, il·lusionats amb la llum que s’albira a l’horitzó del parany; celebrarem la nostra XXVI Assemblea General a la Pobla de Vallbona. En aquesta pròspera i singular localitat de la paranyera comarca del Camp del Túria us espere a tots, compromissaris, socis i simpatitzants, per reviure junts una nova festa del món del parany. Pasqual Batalla i Llorens -PRESIDENT D’APAVAL-

DESESPERACIÓN CAMPAÑA Por enésima vez, al llegar el otoño, los aficionados al parany hemos sufrido desasosiego, intranquilidad y, porque no decirlo, miedo. Este período soñado por muchos durante todo el año que nos permite el contacto directo con la naturaleza, la práctica sin hacer daño a nadie de nuestra más grande afición, el poder reunirnos con familiares y amigos cumpliendo un rito ancestral heredado de nuestros respetables antepasados; todo aquello tan deseado y bonito se transforma, cada año, en un infierno. Una vez más nos hemos quedado, en Valencia y Aragón, sin autorizaciones. En Cataluña finalmente la valentía de sus políticos hizo que la barraca fuera autorizada. En el resto, debemos hablar de una nueva temporada de alboroto y malestar social, sobresaltos y angustia. Aquellos que, llevando esta afición en la sangre, no han podido (o no han querido) resistirse a la tentación de hacer aquello que siempre han hecho desde que tenían uso de razón; se han sentido asediados, perseguidos y en cierta medida, humillados. Se han vuelto a repetir los abusos de autoridad. Hemos vuelto a revivir actuaciones de ciertos (quede clar que en ningún momento estamos generalizando) miembros de las fuerzas dedicadas a la guarda y custodia de la naturaleza y la buena gestión de la caza, que rayan lo más inaguantable e inadmisible. Desarrollan su tarea con un celo profesional,

con tal dedicación exclusiva - ya la querríamos el colectivo paranyer por el resto del año y por otros asuntos- que en ocasiones da pie a pesar en cierta deria respecto al parany y los paranyers. Parece que lo único que quieren es acabar con esta parte importante de la cultura etnográfica y antropológica de valencianos, catalanes y aragoneses. Tenemos ejemplos en Castellón, en Valencia y también en Cataluña. En esta comunidad, a pesar de tener autorizaciones, los problemas se han repetido y en algún caso los hechos han llegado a extremos que podemos calificar de muy graves. Más triste aún son algunas declaraciones que por presionar más la situación hacen algunos responsables de estos cuerpos, aunque la mayoría de las veces son totalmente anónimas. Es cierto que muchos paranyers también tienen que aprender y saber que “el todo vale” nunca será posible ni aceptable. Pero estoy convencido que la solución de tal conflicto pasa necesariamente por la correcta regulación del parany. Hay que marcar bien las líneas del camino y, después, quien pisa raya –esté en un bando o bien en el otro- paga. SENTENCIA EUROPEA El pasado 9 de diciembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia Europeo con sede en Luxemburgo dictó sentencia sobre el asunto C-79/03.

03


***editoriaL Es muy necesario tener claro que esta sentencia no condena el parany como arte de caza sino que únicamente denuncia al reino de España por autorizar, en un tiempo, en unas circunstancias y condiciones determinadas (Decreto 135/2000 del Gobierno Valenciano); su practica en la Comunidad Valenciana. Dicho esto, hay que tener bien presente que las circunstancias y, sobre todo, las condiciones son modificables haciendo que una nueva normativa/reglamento regule la práctica del parany; siempre dentro las derogaciones contempladas en la Directiva de Aves y otras leyes europeas, estatales y comunitarias. Esta sentencia, pues, marca un punto de inflexión ya que se produce un desbloqueo de la situación.

ESPERANZA UNA BUENA LEY DE CAZA El pasado 16 de diciembre de 2004, las Cortes Valencianas aprobaron la Ley de caza de la Comunidad Valenciana. Nosotros, APAVAL, siempre hemos dicho que necesitábamos una nueva ley de caza adaptada a la sociedad valenciana actual. Una ley que de una vez relevara a la vetusta y obsoleta ley en vigor desde el año 1970, ni más ni menos. Ahora estamos totalmente convencidos que la nueva Ley de caza, aunque presenta algunos vacíos y como todas las cosas es mejorable, es una buena ley. Estamos esperanzados, inducidos por el hecho de que esta norma que afecta a casi noventa mil cazadores valencianos, deje abiertas de par en par las puertas a la esperanza. Por fin vemos alguna luz. La nueva Ley valenciana de caza puede permitir con su desarrollo normativo la captura de tordos con parany de una manera reglamentada y dentro de los marcos legales tanto europeos como estatales y autonómicos, así como también la de todas las otras cazas tradicionales que tan arraigadas están en todas las comarcas valencianas. En este momento crucial para las cazas tradicionales y especialmente para nuestro estimado y ancestral arte, el parany; es necesario que todos conozcamos la importancia de los estudios de campo realizados, en paranys de la Comunidad Valenciana, sobre la eficacia combinada del adhesivo “C-96” y del disolvente “anti C-96”. De este estudio podéis encontrar cumplida información en las páginas de esta revista. Les mencionados estudios demuestran de forma clara y con, incluso, rotundidad que el parany es un método selectivo de caza. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones la selectividad no la hace el arte de caza sino, siempre que se dan las condiciones adecuadas, el propio cazador. Pues, dicho esto, hay que añadir que si cae accidentalmente un ave protegida y por lo tanto no deseada el paranyer la limpia y la suelta. Está demostrado científicamente que es totalmente falso que las aves liberadas sufran daños irreparables. Es más, los estudios poden de manifiesto que las aves liberadas después de capturadas con el “C-96” y limpiadas con el “anti96”, conservan intactos todas sus facultades y condiciones

04

para la supervivencia. Sabido esto, lo que los paranyers queremos es seguir practicando nuestra afición heredada de nuestros antepasados con total y escrupuloso respeto por el medio ambiente, por la fauna y la flora y, como no, el de la sociedad en general. Ni queremos ser asesinos de ninguna naturaleza ni que la sociedad nos vea de esa manera. Los paranyers valencianos, los catalanes y aragoneses también, nos comprometemos a utilizar (ahora ya lo estamos haciendo) el nuevo producto sintético “C-96” y el disolvente “anti-96” mediante el que un ave pueda liberarse ella sola si en unos cinco o diez minutos no llega el cazador. Añadid que el parany puede servir para realizar varios estudios científicos ya que las aves se capturan vivas. Todos y cadauno de nuestros paranys pueden funcionar como verdaderos observatorios ornitológicos y colaborar con la Administración. Cada año, se le pueden hacer llegar los resultados obtenidos y con todos ellos ahondar seriamente en el conocimiento de las migraciones, vida y milagros, de los grandes túrdidos europeos. Estoy convencido, tengo la promesa del consejero Rafael Blasco, que la nueva Ley de caza permitirá, mediante su desarrollo normativo, la captura de tordos con parany. Solo así nos igualaremos a nuestros vecinos franceses que sí tienen autorizaciones todos los años y, lo que es más significativo, con el consentimiento de la Unión Europea. Sin embargo, la ley aprobada recientemente va a permitir la regulación de otras cazas tradicionales, como siempre hemos pedido desde APAVAL y la Asociación Europea de Cazas Tradicionales (AECT). En definitiva, consideramos la Ley de caza elaborada por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana, impulsada personalmente por el consejero Rafael Blasco, como muy positiva porque, además de lo que ya hemos mencionado, reconoce la importante tarea de gestión a realizar por los propios cazadores y contempla, también, su formación. Con esta esperanza, ilusionados con la luz que se vislumbra en el horizonte del parany; celebraremos nuestra XXVI Asamblea General en la Puebla de Vallbona. En esta próspera y singular localidad de la paranyera comarca del Campo del Turia os espero a todos, compromisarios, socios y simpatizantes, para revivir juntos una nueva fiesta del mundo del parany. Pasqual Batalla i Llorens -PRESIDENTE DE APAVAL-


***saLudas Com a alcalde de La Pobla de Vallbona, vull donar la benvinguda a través d’aquest espai informatiu a tots els participants en la XXVI Assemblea Anual Ordinària d’APAVAL. Volguera que vos trobàreu com en la vostra pròpia cada. Els Poblans i les Poblanes som gent treballadora, senzilla i al mateix temps acollidora amb els visitants. El nostre poble compta amb una rica cultura cinegética, que més enllá de les técniques, s`ha convertit en tradició. El parany és un llegat cultural mil.lenari dels pobles mediterranis, capaç d’aglutinar a diferents generacions. Una pràctica cultural i esportiva, basada en tècniques artesanals, que ens entronca amb els postres avantpassats. Desitge que l’assemblea siga fructífera i es desenvolupe en un clima de convivencia i armonía. La participació associativa és el reflex de la implicació dels ciutadans i ciutadanes en la defensa dels interessos comuns. El diàleg i la participació democràtica són els mitjans óptims per a enriquir i conservar el nostre patrimoni cultural i natural. Sigueu tots benvinguts.

Amics paranyers i amigues paranyeres: Des de aquestes línies vull saludarvos i donar-vos la benvinguda a l’Assemblea Aacional que aquest any es convoca a La Pobla de Vallbona. Sempre he pensat que aquesta afició, tan arrelada en la nostra cultura, té al seu voltant diverses formes d’entendre aquesta modalitat de caça. He de pensar que una forma de caçar en la qual no s’utilitzen les armes de foc és, hui dia, una cosa impensable. És endinsarse en la tradició ancestral dels nostres avantpassats que se servien de la natura, els arbres i els reclams (bucals i animals) per poder fer el parany. Vull deixar constància de les vertaderes joies en qué es transformen els arbres que s’utilitzen per a aquesta modalitat, tant les carroferes com les oliveres, en les quals es plasma l’art del paranyer. Aquesta manera de preparació, que passa de pares a fills, no ha estat alterada des de temps immemorials. També vull parlar dels reclams: Els bucals, per assenyalar como d’un artifugi de llanda i de

***********

Como alcalde de La Pobla de Vallbona, quiero dar la bienvenida a través de este espacio informativo a todos los participantes de la XXVI Asamblea Anual Ordinaria de APAVAL. Quisiera que os encontrarais como en vuestra propia casa. Los poblanos y las poblanas somos gente trabajadora, sencilla y, al mismo tiempo, acogedora con los visitantes. Nuestro pueblo cuenta con una rica cultura cinegética, que más allá de las técnicas, se ha convertido en tradición. El parany es un legado cultural milenario de los pueblos mediterráneos, capaz de aglutinar a diferentes generaciones. Se trata de una práctica cultural y deportiva, basada en técnicas artesanales, que nos entronca con nuestros antepasados. Deseo que la asamblea sea fructífera y se desarrolle en un clima de convivencia y armonía. La participación asociativa es el reflejo de la implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la defensa de los intereses comunes. El diálogo y la participación democrática son los medios óptimos para enriquecer y conservar nuestro patrimonio cultural y natural. Sed todos bienvenidos. Guillermo García Báguena Alcalde-presidente del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona

la mestria dels paranyers ix el cant del tord, tan paregut en tots els paranyers, però tan particular en cadascú. Els animals, per remarcar com cuida cada paranyer els seus tords durant tot l’any per fer-los servir durant un mes i traure aqueixa modalitat de cant, el xoqueo. No vull oblidar-me tampoc de l’harmonia que es respira en la temporada de caça, ja que el parany serveix de punt de trobada per als amics, al voltant d’una bona taula. Per aquestes menudes raons que barregen dins de la cacera l’ecologisme i alló social, encara que deu haver-hi més de les quals m’oblide, aquesta modalitat de caça ha de tindre una base legal perquè es puga practicar i perquè no la tracten de furtivisme. Per tant, vull fer pública la meua solidaritat amb aquesta tradició meravellosa i mil.lenaria de caçar el tord. Des d’ací us convide a aquest certamen nacional, que espere que resulte agradable i fructífer.

Miquel Esteve Regidor d’Esports de lAjuntament de La Pobla de Vallbona

05


desde secretaría*** SEDE SOCIAL DE APAVAL C/ José Ramón Batalla, 31- A - Entlo. 12540 Vila-real (Castellón) Tel. - Fax: 964 53 58 37 E-mail: secretaria@apaval.com

*Socios sin dirección o con dirección errónea Como viene siendo habitual desde esta secretaría, rogamos a todos nuestros socios que no reciben la correspondencia ni la revista que, por favor, se pongan en contato con nosotros para poder subsanar los posibles errores.

*Concursos Como podéis observar, todos los años publicamos en nuestra revista las personas que nos representan en los concursos europeos de reclamo bucal en las modalidades de tord comú, tord ala roig y merla, así como en la modalidad de diversos, por eso mismo no podemos dejar pasar de largo al resto de concursantes que participan en los diversos concursos que se celebran en nuestra geografía, que son: Vila-real, La Pobla de Vallbona, l´Alcora, Alcanar, Lliria, Pobla del Duc y la Jana. Esta es una forma de reivindicar nuestra modalidad de caza en parany, por lo tanto, queridos asociados, nuestra participación es fundamental en este tipo de manifestaciones. Además, hay que tener en cuenta el esfuerzo que realizan los organizadores de los concursos, salvando todo tipo de obstaculos y contratiempos, es una forma de mantener viva la aficion al parany.

*Viaje APAVAL organiza este año el viaje a nuestra querida Sacile (Italia), ciudad que celebra la 732ª edición de su Feria Anual. El viaje se desarrolla entre el 17 y el 23 de agosto. Los interesados pueden ponerse en contacto con esta secretaría, háganlo lo antes posible, pues las plazas son limitadas.

*Libros y merchandising Tenemos a la venta merchandising y libros que, en un momento de sosiego, pueden ser una fuente de placer para ustedes: - “EL TRAMPEO”, DE MOISÉS DOMÍNGUEZ BOZA ………………............................................................................… 30 ¤ - “ANECDOTAS PARANYERAS”, DE FELIX QUIROS CANDAU ………………..............................................................… 10 ¤ - “TORDS”, POESIA DE ANTONI ALBALAT Y SALVADOR MALLEN ….........................................................................… 20 ¤ - “EL CAÇADOR Y EL MUSOL”, DE PASCUAL MONDINA ……………….......................................................................… 3 ¤ -VIDEOS DE PARANY ………………..............................................................................................................................… 10 ¤ -CAMISETAS M/C TALLAS PEQUEÑAS ………………....................................................................................................… 6 ¤ -CAMISETAS M/C TALLAS GRANDES ………………......................................................................................................… 8 ¤ -SUDADERAS M/L TALLAS PEQUEÑAS ………………...................................................................................................… 9 ¤ -SUDADERAS M/L TALLAS GRANDES ………………...................................................................................................… 10 ¤ -GORRAS CON EL ESCUDO BORDADO DE APAVAL ………………............................................................................… 10 ¤ -GORRAS CON EL ANAGRAMA IMPRESO DE APAVAL ……………............................................................................… 6 ¤

06


***desde secretaría *Tordos capturados por los socios de APAVAL -VICENTE PORCAR TENA capturó un tordo común con la anilla nº 5267 de APAVAL en Torre d´en Besora. -RAFAEL MURGUI MURGUI capturó un tordo común con la anilla nº 3 239558 del Ministerio de Medio Ambiente, ICONA MADRID, el 21 de noviembre de 2004 en Casinos (Valencia). -ENRIQUE MARZÁ GASCÓ capturó un tordo común en su parany con la anilla nº J A 518048 MUSEUM PARIS el 22 de 0ctubre de 2004 en Alcanar (TARRAGONA). -ALFONSO GIMENO RUPIA capturó un tordo común en su parany con la anilla nº P-5333296 MUS A FILAND en octubre de 2004, en Canet lo Roig (Castellón). -JOSE MARIA BEL BORT capturó un tordo común con la anilla nº-K 405616N. MUSEUM DE PRAGA el 20 de octubre de 2004 en Alcanar (Tarragona). -ENRIQUE MARZÁ GASCÓ, capturó un tordo común en su parany con la anilla nº Y 14921 SEMPACH HELVETIA el 30 de octubre de 2004 en Alcanar (Tarragona). -JOSÉ GARRIGA LLAGOSTERA capturó un tordo común con la anilla nº 788742 VOGEL WARTE SEMPACH HELVÉTICA el 18 de octubre de 2004 en Alcanar (Tarragona).

-JOSÉ PÉREZ BERLANGA capturó un tordo común con la anilla nº TA08566 MOSKVA el 27 de octubre de 2004 en Alcanar (Tarragona). -FRANCISCO LLOPIS VIDAL capturó un tordo común en su parany con la anilla nº- H 83522 VOGEL WARTE SEMPACH HELVETICA en el mes de octubre de 2004, en Vinaròs (Castellon). -SECUNDINO FERRANDO ESTEVE capturó un tordo común en su parany con la anilla nº Z229142 INFS OZZANO ITALY en octubre de 2004 en Benlloch (Castellón). -SANTIAGO RAMOS CALLERGUES ha capturado en su parany dos tordos comunes con las anillas nº- E8697, ANILLADO POR SIRO VILA REAL y nºE8718, anillado el 23 de octubre de 2004 por JOSÉ NEBOT en Vila-real. -AGUSTÍN BALADA SANCHO capturó un tordo común en su parany con la anilla nº- Z271169 INFS OZZANO ITALY, en octubre de 2004 en Vinaròs (Castellón). -JOSE NEBOT GIL capturó un tordo común en su parany con la anilla nºH83502 VOGER WARTE SEMPACH HELVETIA, el 23 de octubre de 2004 en Vila-real (Castellón). -ANGEL PRATS MARCO, capturó un tordo común con escopeta, con la anilla nº- 58847 APAVAL, el 22 de enero de 2005 en Tirig (Castellón).

-ELEUTERIO ALBALAT BAGUENA capturó un tordo común en su parany con la anilla nº Z286892 INFS OZZANO ITALY el 24 de octubre de 2004 en Ribesalbes (Castellón). -JOAQUÍN RODRÍGUEZ FIBLA capturó un tordo común en su parany con la anilla nº H 88384 VOGEL WARTE SEMPACH HELVETICA el 28 de octubre de 2004 en Vinaròs (Castellón). - E R N E S T O C A S TA R L E N A S BELLOSTA capturó un tordo común con escopeta con la anilla nº 20 Z 31387 MUSEUM SC NAT. 1000 BRUSSELS el dia 9 de enero de 2005 en El Grado (Huesca). -JUAN JOSÉ CARRUESCO AGUILAR capturó un tordo común con la anilla nº-K 430213 N. MUSEUM (PRAHA) el día 24 de octubre de 2004 en Buera (Huesca). -JUAN PITARCH MONFORT capturó un tordo común en su parany con la anilla nº 4238207 RIKSMUSEUM el día 20 de octubre de 2003 en Xert, (Castellón). -VICENTE VIDAL MONZO capturó un tordo común con la anilla nº Z271115 INFS OZZANO ITALY el dia 27 de octubre de 2004 en Montaverner (Vall d’Albaida). -ANTONIO CLIMENT RIBES capturó dos tordos comunes en su parany con las anillas nº TA19300 ST.ORN GOANSK POLAND el 17 de octubre de 2003 y nº-7X98038 BRUSELLES + MUSEUM, el 22 de octubre de 2003. -EMILIO BELTRÁN capturó un tordo común en su parany, con la anilla nº 8 A 40020 ZOOL.MUSEUM DENMARK, el dia 9 de noviembre de 2003 en Xert (Castellon). -FRANCISCO REVERTER QUEROL capturó un tordo común en su parany con la anilla nº TA 24785 MUSKVA, el día 27 de octubre de 2003 en Alcanar (Tarragona).

07


desde secretaría*** -ANTONIO MULET LLORENS capturó un tordo común en su parany con la anilla nº MUSEUM – PRAHA – K427935, el 23 de octubre de 2004, en Cabanes (Castellón).

- A B E L PA L A U C A S A N O VA Y CARLOS MEDALL MARTI, han capturado un peti rojo, con la anilla nº XK 20285 MOSKVA, el dia 3 de noviembre de 2003, en La Pobla de Tornesa (Castellon). Y puesto en libertad con la anilla de APAVAL. -JOSÉ ALCANIZ ADALID, tordo cazado con escopeta en Gestalgar (Valencia). Y anillado por APAVAL. -FRANCISCO MARÍN ALCAÑIZ, tordo cazado con escopeta en Lliria (Valencia). Con anilla nº- Z183403 INFS OZZANO ITALY.

-JOSÉ ANTONIO ORERO MARTÍNEZ, zorzal real cazado con escopeta el 1 de enero de 2004, en la Abejuela (Teruel). Con anilla nº- KV03682 ZOOL MUS KAUNAS LITHUANIA. -VICENTE SAURA MAS, tordo cazado con escopeta en Lucena del Cid (Castellón) en el mes de octubre de 2003 con anilla nº- 4469600 RIKSMUSEUM STOCKHOLM. -VICENTE BOIX BELLES, tordo cazado con escopeta en noviembre de 2003, en Albocácer (Castellón) en el mes de noviembre de 2003 con anilla nº- BRIT MUSEUM LONDON S.W.7 RW84262. -VICENTE ANDRIO RODA, capturó un tordo comun con escopeta, en Benicàssim (Castellón). Con anilla nº- 7X84994 BRUSELLES 4-MUSEUM, en el mes de octubre de 2003.

*Clasificación final de todos los concursos celebrados 1º JOSÉ BELTRÁN ESCRIG (S. JUAN DE MORO) …………….......................................................................……1.245 PUNTOS. 2º MANUEL CHABRERA GIRONA (VILA REAL )…….........................................................................………………1.223 PUNTOS. 3º MANUEL CHABRERA JUAN (VILA REAL) ………….........................................................................…………….1.206 PUNTOS. 4º DIEGO MIRO GARCÍA (VILA REAL) ……….........................................................................………………………1.154 PUNTOS. 5º VICENTE IZQUIERDO PÉREZ (LA POBLA DE VALLBONA) …..........................................................................… 774 PUNTOS. Los cuatro primeros son los que representarán a APAVAL en el Concurso Europeo a celebrar en Carces (FRANCIA).

*Concursos a celebrar en el año 2005 - VILA REAL: 09/09/05, EN EL AUDITORIO, A LAS 22,30 HORAS. - L´ALCORA: 17/09/05, EN EL AUDITORIO, A LAS 18,00 HORAS. - LA POBLA DE VALLBONA: 18/09/05, EN EL PARQUE, A LAS 10,00 HORAS. - LLIRIA: 25/09/05, EN EL PARQUE DE LA BOMBILLA, A LAS 10,00 HORAS. - ALCANAR: 01/10/05, EN EL CENTRO CÍVICO, A LAS 20,00 HORAS. - AGULLENT: 01/10/05, EN LA FONT JORDANA, A LAS 19,00 HORAS. - LA JANA: PENDIENTE DE CONFIRMAR FECHA Y HORA.

08


***desde secretaría *Visita a las Cortes Valencianas Los días 15 y 16 de dicembre de 2004, una delegación encabezada por el presidente de APAVAL, Pascual Batalla, se dirigió al Palacio de Benicarló donde están las Cortes Valencianas y donde se debatió el proyecto de la Nueva Ley de Caza de la Comunidad Valenciana. Los paranyeros, una vez más, nos encontramos al frente de las manifestaciones en defensa de nuestras tradiciones. Véase en el testimonio fotográfico. QUEREMOS AGRADECER LA PRESENCIA DE TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CORTES VALENCIANAS, ASÍ COMO A OTRAS PERSONAS QUE NO HAN PODIDO ASISTIR A TAL EVENTO.

*Junta directiva APAVAL LA JUNTA DIRECTIVA DE APAVAL, REUNIDA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2004, Y ATENDIENDO AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CLUB DE CAZADORES APAVAL (CONCRETAMENTE, A SU ARTÍCULO 13, POR EL QUE LOS VOCALES QUE CESAN PODRÁN PRESENTARSE A LA REELECCIÓN NUEVAMENTE) LLEGÓ AL SIGUIENTE ACUERDO: VOCALES QUE CESAN: > VOCAL 1º: D. JOSÉ SANTULARIA SÁNCHEZ > VOCAL 3º: D. FRANCISCO V. MONTANER CALAFAT > VOCAL 5º: D. JUAN MIGUEL QUERAL BELTRÁN > VOCAL 7º: D. JOSE Mª. QUEROL MIRALLES > VOCAL 9º: D. VICENTE FLORS MARTÍ > VOCAL 11º: D. MIGUEL ÁNGEL BAYARRI MONTESINOS POR DIMISIÓN DE ANTONIO QUÍLEZ LLAVATA. P R O P O N I E N D O S U R E N O VA C I Ó N Y N U E VA S INCORPORACIONES DE SOCIOS, ASÍ COMO CREAR LA NUEVA FIGURA DE VICESECRETARIO A:

> VOCAL 2º: JUAN VTE. BLASCO DOÑATE (Betxí) > VOCAL 3º: FRANCISCO V. MONTANER CALAFAT (Alcalalí) > VOCAL 4º: PEDRO CAMPO NADAL (Barbastro) > VOCAL 5º: JUAN MIGUEL QUERALT BELTRÁN (Alcanar) > VOCAL 6º: JOSÉ Mª MARZÁ GASCÓ (Càlig) > VOCAL 7º: JOSÉ Mª QUEROL MIRALLES (San Jorge) > VOCAL 8º: MANUEL PICHER TENA (Moncófar) > VOCAL 9º: VICENTE FLORS MARTÍ (Almazora) > VOCAL 10º: JOSÉ LUIS ALBERT SEGUÍ (Adzaneta de Albaida) > VOCAL 11º: RAFAEL SANJUAN SANCHÍS (Benigànim) FERNANDO DOMINGUEZ LUNA EL SECREATRIO

LA NUEVA JUNTA QUE SE PROPONE AL NO HABER PRESENTADO NINGUNA CANDIDATURA: > PRESIDENTE: PASCUAL BATALLA LLORENS (Vila-real) > VICEPRESIDENTE Y JEFE DE PRENSA: VICENTE P. ALBARO BACHERO (L’Alcora) > SECRETARIO: FERNANDO DOMINGUEZ LUNA (Castellón) > VICE-SECRETARIO: MIGUEL A. BAYARRI MONTESINOS (Lliria) > TESORERO: JESÚS ORTIZ TENA (Vila-real) > VOCAL 1º: JOSÉ SEBASTÍA NOTARI (Vila-real)

09


desde secretaría*** *Club de Paranyeros Camp de Túria i Serrans REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE PARANYEROS CAMP DE TURIA I SERRANS, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2005, EN LOS LOCALES DEL CLUB, ENTRE OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA SE LLEGÓ A LA SIGUIENTE PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 11 DE MARZO DE 2005, A LAS 20,00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 20,30 HORAS EN SEGUNDA, EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE LLIRIA, SITA EN LA CALLE GENERAL ABRIAT CANTÓ, DE LLIRIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2º DACIÓN DE CUENTA. 3º COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 4º INFORMACIÓN DE APAVAL 5º RUEGOS Y PREGUNTAS NUEVA JUNTA DIRECTIVA PROPUESTA: PRESIDENTE: D. IGNACIO GADEA HERRÁEZ. VICEPRESIDENTE 1º: D. ANTONIO PINA VICENTE. VICEPRESIDENTE 2º: D. ALFONSO FAUS BUENDIA.

10

SECRETARIO: D. SERGIO TOMÁS LUDEÑA. VICESECRETARIO: D. MELCHOR GÓMEZ ALFANJARÍN. TESORERO: D. MIGUEL MICO NAVARRO. VOCAL (APAVAL): D. VÍCTOR GÓMEZ NAVARRO. VOCAL (MATERIAL): D. VICENTE ORERO MARTÍNEZ. VOCAL: D. MANUEL PEÑARROCHA TORRES. VOCAL: D. VICENTE ALCOCER ROGLA. ASESOR ADJUNTO A LA PRESIDENCIA: D . M I G U E L Á N G E L B AYA R R I M O N T E S I N O S LA JUNTA DIRECTIVA.


***desde aragón *Situación en Aragón en la temporada 2004: “… PARA TODOS…” Como en años anteriores, se puede resumir esta temporada con la frase: “La negativa por respuesta”, ya que este año nos han contestado nominalmente a todas las solicitudes presentadas, eso sí, todas con la misma respuesta y sin variar ni una sílaba, omitiendo algunas cosas que también conocen y que pueden cambiar toda la configuración. En este tiempo transcurrido, observamos muchas mas cosas, lamentablemente muy desagradables para este colectivo, sobre todo, observamos la inmensa contaminación que hay en las distintas administraciones, no sólo nacionales, sino europeas. Pero no es menos cierto que, dentro de este colectivo, existen personas que no merecen pertenecer al mismo. Nos referimos a todas aquellas que, bien llevadas por la envidia o bien por la ignorancia, cuentan cosas que, tras la manipulación y los tapujos, son utilizadas para el desprestigio de lo que hoy es la caza del tordo de forma tradicional. Creemos que estas personas deberían ser las que denuncien públicamente que han sido engañadas y utilizadas y que lo que se ha manifestado en su día en los medios de comunicación y en otros organismos referente a ese tipo de información no corresponde a la realidad, puesto que todos sabemos que esta manipulado por esa lacra. Debido a todo lo que está sucediendo, debemos reflexionar y adoptar unos comportamientos de serenidad, paciencia (aunque sea muy difícil) y prudencia a la hora de hablar del parany y barraca… no hacer comentarios fuera de lugar porque, reiteramos, luego son interpretados de forma errónea sin importar a quien perjudican. Debemos entender, y así se manifiesta, que la junta directiva de APAVAL trabaja para este colectivo y hace los comentarios necesarios, presentando la documentación donde hay que presentarla, y que nadie crea que la junta baja la guardia en ningún momento en la defensa de nuestros derechos. P. Campo / E. Castarlenas

11


asambLea anuaL ordinaria***

CONVOCATORIA La Junta Directiva, dando cumplimiento a lo dispuesto en el vigente reglamento interior y de acuerdo con la Estatutos del Club, convoca a todos los compromisarios a la Asamblea Anual Ordinaria, que se celebrará en la Casa de la Cultura de La Pobla de Vallbona (Valencia) el día 17 de abril de 2005 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda.

ORDEN DEL DÍA Palabras de bienvenida a cargo del presidente de APAVAL y del alcalde de La Pobla de Vallbona. 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º Revisión anual de actividades por el presidente. 3º Revisión de cuentas del pasado ejercicio económico y su aprobación si procede. 4º Presupuesto para el próximo ejercicio. 5º Renovación Junta Directiva, según el artículo 13 del reglamento de régimen interior. 6º

Nombramiento de tres compromisarios para la aprobación del acta.

7º Ruegos y preguntas.

FERNANDO DOMINGUEZ LUNA EL SECRETARIO

12


***asambLea anuaL ordinaria *La Pobla de Vallbona acoge la XXVI Asamblea Anual Ordinaria de APAVAL

*Junta directiva APAVAL Este año celebramos la Asamblea Anual de APAVAL en La Pobla de Vallbona. A todos los asistentes, os recibiremos en la Casa de la Cultura de 9 a 9,30 de la mañana. A continuación, nos dirigiremos al Parque para almorzar y, desde allí, las mujeres que estén interesadas iniciarán la excursión. EXCURSIÓN ALTERNATIVA: La excursión consistirá en la visita al Castillo de Benisanó, Artevisa, S.A. y Casa Tradicional. CASTILLO DE BENISANÓ El Castillo de Benisanó fue edificado en la segunda mitad del siglo XV sobre el solar de una antigua alquería árabe denominada Benixanut gracias a los deseos de la familia Cavanilles y Villarrasa, señores de Benisanó. Se puede considerar esta edificación como un castillo-palacio donde se conjugan la fortaleza y la residencia señorial. En su aspecto primitivo, el castillo contaba con un puente levadizo y foso. El remate de la torre central era triangular y puntiagudo. Estos elementos fueron eliminados en reformas posteriores. Las principales estancias del castillo son el patio de armas, el vestíbulo, donde acceden los antiguos subterráneos ahora habilitados como

bodegas, la sala noble, en la que hay que destacar las puertas blasonadas, la chimenea, una vidriera y los azulejos, que fueron incorporados a finales del siglo XIX en la reforma realizada bajo los designios de D. Luis Beltrán Escrivá de Romaní y la habitación donde residía el rey Francisco I de Francia cuando estuvo prisionero durante dieciocho días en nombre del Rey Carlos I. Estas dos últimas estancias, tienen el techo compuesto de un friso con los escudos de los Cavanilles Villarrasa alternando con una inscripción que dice la siguiente frase: "la supervía de vos matará amos a dos", que hace alusión a una leyenda modificada con el paso del tiempo y que tiene relación con la estancia del rey Francisco I. El castillo, además, cuenta con azulejos de un gran valor histórico. Por una parte, tenemos los procedentes de la fábrica de Cárcer de finales del siglo XIV, y por la otra, están los llamados "cerámica azul", de Manises, fechada a finales del siglo XV. También, en una habitación, aparecen decorando el techo los típicos "socarrats" o "cremats". Respecto al entorno exterior del castillo, antiguamente salían tres muralles y en cada una de ellas había cuatro torres colocadas a la misma distancia y tres portales (Bétera, Llíria y Valencia), éstos aún mantienen su estado original.

13


asambLea anuaL ordinaria*** ARTEVISA Empresa que se dedica a la elaboracion de sábanas, edredones, toallas, albornoces. además, en la empresa se confeccionan y colocan cortinas. en nuestro viaje, visitaremos la fábrica y la tienda de ARTEVISA. Está situada en la calle Hernán Cortes nº 5 a, de La Pobla de Vallbona. Los viajeros podrán comprar en la tienda, que se abrirá ese domingo.

CASA TRADICIONAL La excursión incluye también una visita a la casa museo, donde se podrán ver todos los utensilios que formaban parte de la vida de esta localidad, como la prensa para la elaboracion del vino, la almacera donde se elaboraba el aceite procedente de las olivas que se cultivaban en las tierras de esta localidad, los aparejos que se utilizaban en las caballerías y otras herramientas de la época. ASAMBLEA Los socios, compromisarios, simpatizantes y autoridades, nos dirigiremos a la Casa de la Cultura, donde celebraremos la XXVI Asamblea. Como es costumbre, se informará de forma amplia y detallada sobre la reunión y gestiones realizadas por la junta directiva. LA COMIDA Se realizará en el restaurante MAS DE TOUS y el menú será el siguiente: APERITIVO EN MESA DÁTILES CON BACON CROQUETAS DE BECHAMEL CENTROS DE IBÉRICOS FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS MINUTA ENTREMES MIXTO DE MARISCOS TRES LANGOSTINOS, DOS CIGALAS DOS RULITOS DE YORK CON ESPARRAGOS CORDERO ASADO EN SU JUGO CROQUETA Y TOMATE GRATINADO POSTRES BABAROISE DE LIMÓN CON YEMA TOSTADA PIÑA Y NARANJA BODEGA V I N O S VA L E N C I A N O S : C l a re t e y T i n t o AGUAS MINERALES REFRESCOS Y CERVEZA Precio del almuerzo + la comida: 45 ¤ por persona. Los autobuses correrán a cargo de la organización. NOTA: Sólo comida 42 ¤ por persona

14

TODOS LOS QUE QUERÁIS VENIR A LA ASAMBLEA EN AUTOBÚS, TENÉIS QUE LLAMAR A SECRETARÍA AL TELÉFONO 964.53.58.37 PARA QUE TOMEN VUESTROS DATOS. EL COSTE DEL ALMUERZO Y LA COMIDA ASCIENDE A 45 ¤, QUE PODÉIS INGRESAR EN UNA DE ESTAS DOS CUENTAS: BANCAJA DE CASTELLON 2077 0428 35 3100608220 CAJA RURA DE VILA REAL 3110 5699 51 1155403528 Por favor, mandadnos el ingreso al FAX 964.53.58.37, para que podamos saber a quien corresponde.


***concursos *El VIIIé Concurs Europeu de Reclam es celebrarà a França L’equip d’APAVAL –ESPANYA participarà amb renovades esperances

El proper dia 9 de juliol de 2005 tindrà lloc a Carcés (Le Var – Aute Provence) la vuitena edició del Concurs europeu d’imitació del cant dels tords amb reclam, Novament França acull aquest certàment ja consolidad que reuneix a l’èlit del xiuladors europeus de reclam. Itàlia, Espanya i l’amfitriona França es voran de bell nou les cares en una competició que demostra les ancestrals arrels grecollatines de l’afició per la captura de tords amb metodes tradicionals. L’equip d’APAVAl que representa a Espanya estarà format en aquesta ocasió per un equip de campions, amb experiencia en aquests tipus de competicions i demostrada experiència. EQUIP D’ APAVAL – ESPANYA Manuel Chabrera Girona (Vila-real). Manuel Chabrera Juan (Vila-real). José Beltran Escrig (Sant Joan de Moró). Completarà aquest magnific equip de experts com a reserva i participan en la categoria de DIVERSOS: Diego Miró (Vila-real). Tots ells estaran acompanayts per l’alcalde de Llíria. Aquesta ciutat acollirà el IX Concurs Europeu a celebrar l’any 2006 aci a terres espanyoles.

*XII Mostra-Concurs de fotografies sobre El Parany: “TROFEU JOSÉ MARTÍ” Vila-real BASES Tema: El parany. (Tot allò que puga ser identificat amb el parany). Participants: Fotògrafs amateurs i/o professionals. A) MODALITAT: CONCURS

finalitzarà el dia 26 d’agost de 2005 a les 14 hores. El lliurament es farà en les oficines d'APAVAL, C/ Josep R. Batalla, 31-A entresol 12540 Vila-real; o en l'Ajuntament de Vila-real, plaça Major, núm. 1; personalment o per correu, sempre a ports pagats.

"TROFEU JOSÉ MARTÍ"

Obres: Cada concursant podrà presentar fins a TRES obres soltes o més en el cas que formen col·lecció. Aquestes podran ser en blanc i negre o a color. Dimensions mínimes de la fotografia 15X20 cm muntat sobre paspartú de 40X50 cm. Els treballs que no s'adeqüen a aquestes normes seran automàticament rebutjats. Identificació: En la part de darrere de la fotografia figurarà la paraula CONCURS juntament amb el títol, nom i adreça i DNI de l'autor, així com un telèfon de contacte. Lliurament de fotografies: El termini d'admissió de les obres

PREMIS: 1r premi:............. 450 euros (Il·lm. Ajuntament de Vila-real). 2n premi:................................................ 300 euros ( APAVAL). 3r premi: ............. 150 euros (CAIXA RURAL de Vila-real). El jurat podrà concedir tots els accèssits que estime oportuns en cada categoria. Jurat: Serà designat per l'Organització i estarà format per persones relacionades amb el món del parany i/o de la fotografia. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic la setmana de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia.

15


concursos*** OBSERVACIONS: > Cap autor tindrà opció a més d'un premi. > Les obres premiades restaran en poder de l'Organització, que podrà fer ús d'elles de la forma que considere més adient, sempre citant l'autor. > Les obres no premiades podran ser retirades, en les oficines d'APAVAL, del 19 de setembre endavant i amb un termini de 30 dies. (Les obres no retirades dins d'aquest termini quedaran propietat de l'organització.) > El lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració del XVIIIé CONCURS INTERNACIONAL de RECLAM BUCAL, el divendres dia 9 de setembre de 2005 a l’Auditori Municipal de Vila-real. Els autors premiats estan obligats a assistir a l’acte. > L'Organització tindrà cura, en tot moment, dels treballs presentats i no es farà responsable de les possibles pèrdues o deterioraments que puguen sofrir. > La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases. Exposició: Tindrà lloc durant la setmana de Festes del 3 al 11 de setembre de 2005 a la Casa de l'Oli, Plaça Mossèn Ballester núm.1 de Vila-real, en horari de 19 a 21 hores.

Dimensions lliures, però aniran muntades sobre paspartú de 40X50 cm. En la part de darrere figurarà la paraula MOSTRA, el nom, cognoms, adreça i telèfon del propietari. També es podran fer constar aquelles observacions (lloc, data, personatges, etc.) que hom estime adients. El lloc de lliurament serà el mateix que per al concurs. (Veure apartat “Lliurament de fotografies”). Totes les obres seran tornades en finalitzar la mostra.

B) MODALITAT: MOSTRA Per aquesta modalitat es podran presentar un màxim de TRES obres per participant, en blanc i negre o a color.

16

NOTA: L’Organització no es fa responsable en el cas de pèrdua, robatori o qualsevol altra circumstància accidental que poguera ocórrer.


***ferias *IV Edición de la Feria Provincial de Caza de Cuenca UCLÉS DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2004 APAVAL estuvo presente en una nueva edición de la Feria Provincial de Caza de Cuenca con un magnífico stand en el que se mostró con paneles explicativos qué es y en qué consiste el parany. Uclés fue esta vez la localidad elegida para la celebración de tal evento, que contó con la colaboración activa de las federaciones de Caza y de Tiro Olímpico de Cuenca. La edición del año 2004 presentó una serie de innovaciones sustanciales respecto a años anteriores. Junto al recinto ferial, que pasó a tener una superficie cercana a los 900 m2 , se instalaron los campos de exhibiciones y de tiro. El protagonismo dado a la educación ambiental constituyó otra novedad de la feria, muestra de ello fue una exposición de animales y actividades encaminadas a este fin. La delegación de APAVAL realizó durante toda la feria demostraciones en su stand de elaboración artesanal de reclamos para la imitación del canto del tordo. Así mismo y, con gran éxito, se realizaron dos actuaciones, sábado y domingo, con imitaciones del canto de zorzales y otras aves que hicieron las delicias de todos los asistentes. La feria estuvo en esta ocasión organizada por ADIMMAC (Asociación para el Desarrollo Integral de los Municipios de la Mancha Conquense), IDC ( Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca) y el Ayuntamiento de Uclés.

*I Feria de la Caza de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) La primera Feria de la Caza, a la que estuvo invitada APAVAL, se celebró los días 8 y 9 de enero de 2005 en la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla. Como ocurrió en Uclés, el stand de la “Associació de Paranyers de València, Catalunya i Aragó” fue uno de los más visitados. Además de la elaboración en vivo y en directo de reclamos para la imitación del canto del tordo, se repartieron revistas de nuestra asociación y se vendieron libros sobre el parany. También se exhibieron a lo largo de toda la feria diferentes vídeos sobre esta modalidad de caza tradicional y se realizaron hasta tres actuaciones de imitación del canto de las diferentes especies de zorzales, así como del mirlo, el mochuelo y otras aves. El público asistente premió cada intervención con entregados aplausos y disfrutó al máximo con la interpretación que los campeones de APAVAL llevaron a cabo imitando al “canarino enamorato”.

17


noticias AECT*** *L’AECT nuevo miembro de la FACE El pasado 4 de septiembre de 2004, con ocasión de la reunión del Comité de Dirección de la FACE (Asociación de Federaciones de Caza Europeas), la Asamblea General de la Federación Europea de Cazadores aprobó por unanimidad la adhesión de nuestra Asociación a la FACE como miembro adherente. En tan importante reunión la AECT (Asociación Europea de Cazas Tradicionales) estuvo representada por el Secretario General, Massimo Marracci, por expreso mandato de nuestro Presidente Bernard Mathieu; y también por el Presidente de Honor, Giovanni Bana. Esta es sin duda una muy buena noticia ya que, de esta manera, se podrán seguir más de cerca la evolución de los informes y trabajos realizados por la FACE, pudiendo participar en su elaboración. Además con ello se reafirma la presencia de la AECT en toda Europa como la asociación más importante en defensa de todas las cazas tradicionales.

*Reunión del Consejo de Administración en Aix-en-Provence (Francia) El Consejo de Administración de la AECT se ha reunido los días 20 y 21 de enero de 2004 en Aix-en-Provence (Francia). En esta ocasión ha participado en dicha reunión el Presidente de la FACE, Gilbert de Turckeim. Todos los presentes han escuchado con mucha atención su discurso y muy especialmente en lo referente a los objetivos previstos por la Asociación europea previstos para los próximos meses. En particular por la aplicación e implicación de los diferentes países miembros de la FACE por el acuerdo FACE/BirdLife Internacional sobre la gestión conjunta del hábitat y las especies salvajes; para la racional valoración de las cazas tradicionales a la vista del texto de la Directiva 79/409/CEE y de la Guía Interpretativa para su correcta aplicación. Guía que, según todos los presentes, debe ser introducida con fuerza en el Anexo V de la Directiva al objeto de que adquiera la validez jurídica; cosa por otra parte totalmente necesaria. También para la iniciativa de sensibilización del Parlamento Europeo impulsada por la AECT en el marco del nuevo Ínter grupo Caza, Pesca y Medio Ambiente, reconstituido en Estrasburgo el diciembre del pasado año. Con este propósito se ha comunicado, a todas las organizaciones de los estados miembros de la cuenca del Mediterráneo, la necesidad de auspiciar un buen equipo que consiga la puesta en común de todos los datos científicos y técnicos existentes sobre la avifauna migratoria; con el único objetivo de conseguir el reconocimiento y validación de dichos estudios a nivel europeo. En otro orden de cosas se procedió a la modificación, a propuesta del Vicepresidente Pascual Batalla, del Reglamento de los Concursos Europeos de Reclamo y se trabajó en la organización del IX Concurso que este año tendrá lugar en

18

Francia. Se acordó que el premio al país mejor clasificado se denominara, a partir de ahora, Premio Albert Herrero, en honor del que fuera Secretario General y después Presidente de la AECT, fallecido hace tres años y siempre presente en el corazón de todos por su carácter amable y su profesionalidad. Se trabajó sobre la información facilitada por el Presidente de APAVAL, Pascual Batalla, sobre la situación actual del parany en España y se decidió apoyar las iniciativas que esta asociación miembro emprenda a partir de este momento. Por último se decidió que, con ocasión de la asamblea anual de la Unión Departamental de las Cazas Tradicionales del VAR, presidida por el presidente de honor Marius Barrier, tendrá lugar un último Consejo de Administración de la AECT para tratar con detalle las cuestiones específicas referentes a la financiación y otros temas asociativos. Estuvieron presentes por España El Presidente de APAVAL que en esta ocasión estuvo acompañado por Miguel Ángel Bayarri, Secretario en funciones de dicha asociación. AECT -España


***noticias onc *Cómo evitar los accidentes causados por atropellos de fauna La Oficina Nacional de la Caza (ONC), en colaboración con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) y otras entidades organizaron el I Seminario sobre accidentes provocados por atropellos de animales. De esta importante iniciativa, se extrajeron diferentes conclusiones que exponemos a continuación. > La problemática social derivada del atropello de animales en nuestras carreteras es grave y precisa de soluciones urgentes. > Es preciso que los responsables en materia de carreteras adopten las máximas medidas de precaución para evitar que estos accidentes se produzcan. Para ello, deben señalizarse debidamente todos los tramos considerados de alto riesgo, así como limpiar las cunetas y, en general, adoptar las medidas necesarias para evitar estos accidentes. > Las administraciones competentes en materia de caza y medio ambiente adoptarán las medidas necesarias para autorizar el control de poblaciones cuando exista riesgo de que se produzcan daños en los cultivos o accidentes por atropellos con especies cinegéticas. > Las administraciones competentes en materia de tráfico procurarán que los atestados que se levanten en estos accidentes contengan el mayor número posible de datos, comprobando si el conductor cumplió o no la legislación en materia de tráfico y si pudiera haber otros causantes del accidente. > Los cazadores se comprometen a adoptar todas las medidas de precaución necesarias para evitar estos accidentes, especialmente, cuando se trate de batidas o monterías, así como cumplir estrictamente la legalidad vigente en materia de caza. > Es necesario iniciar campañas de concienciación para que los usuarios del medio rural sean especialmente respetuosos con la fauna salvaje, evitando su perturbación y la de sus hábitats.

> Requerir a los políticos de las administraciones competentes a que modifiquen la legislación vigente de forma que no se establezca una responsabilidad a priori de los titulares de los cotos en los supuestos de atropellos de especies cinegéticas ni de las administraciones medioambientales en los casos de atropellos de especies protegidas, teniendo en cuenta en cada caso la posible responsabilidad de los conductores causantes del accidente o de terceros. La Oficina Nacional de la Caza, en colaboración con la Junta de Castilla y León, celebrará el segundo seminario sobre la materia el próximo 30 de noviembre en Soria.

19


noticias face*** *ANEXO 5 Los estados miembros de la UE y de la Comisión Europea apoyan la demanda de la FACE para dar una base jurídica más fuerte a la guía interpretativa sobre la directiva "Oiseaux" (párajos). La FACE se declara muy satisfecha por el desarrollo y las conclusiones de la conferencia organizada por la Comisión Europea y la Presidencia holandesa al celebrar el 25 aniversario de la Directiva "Oiseaux", que tuvo lugar el 8-9 de noviembre en los Paises Bajos (Bergen op Zoom). Los seis representantes de la FACE han participado activamente en todos los eventos y sesiones de esta importante conferencia europea y hay que subrayar que sus intervenciones fueron tomadas muy en cuenta en las conclusiones de los trabajos, que reconocen rotundamente la importante contribución de los cazadores como asociados ineludibles a la conservación de la biodiversidad. El resultado más significativo se recoge en la declaración final, donde la conferencia ha decidido -por unanimidad- que el anexo V de la directiva fuese enmendado por la Comisión y los Estados miembros en el seno del Comité ORNIS, especialmente, para incluir una re f e re n c i a e x p l í c i t a a l a g u í a interpretativa. Eso corresponde exactamente con el deseo ya expresado varias veces por la FACE de dotar a la guía de una base más fuerte. Cabe destacar que estas conclusiones constituyen algo más que una declaración de intenciones, dado que el ministro holandés, Veerman, ha anunciado personalmente que estarán sometidas por la Presidencia holandesa al Consejo de Medio Ambiente, el próximo 20 de diciembre. Varios elementos han contribuido a conseguir este resultado satisfactorio, en particular la presentación en exclusividad durante la Conferencia de la nueva publicación de la FACE "La Caza- un valor añadido para la biodiversidad", lo que ha suscitado un gran interés por parte de los participantes. Pero sobre todo interesa el crédito que ha recibido la Comisión desde la reciente firma del Acuerdo con BirdLife International en el marco de la Investigación activa para una Caza Durable. Este acuerdo, por otra parte, fue citado en las conclusiones

20

y apoyado en varias intervenciones durante la conferencia, especialmente por el ministro Veerman, que lo define como ejemplar y que lo tiene en cuenta para un eventual futuro acuerdo sobre la agricultura durable. Este resultado muestra que la política llevada por la FACE de búsqueda de consenso y de disminución de la polarización entre los cazadores y otros conservadores de la naturaleza no ha sido en vano. Sólo comportándose como buenos gestores y usuarios responsables de los recursos naturales, los cazadores podrán conseguir defender de manera eficaz sus intereses en una Europa cada vez más "urbana" y alejada de las realidades del mundo rural. De esta forma, la FACE quiere demostrar a la opinión pública y a los responsables europeos que la caza constituye un elemento importante para conservar, llegando incluso a mejorar la biodiversidad en la Unión Europea.


***viaje a itaLia *APAVAL organitza un nou viatge a Sacile (Itàlia) Com ve sent habitual cada dos anys, APAVAL organitzarà per aquest estiu un viatge a la “Sagra dei Ocei” amb motiu de la 732ª edició de tan important fira que tindrà lloc a la ciutat italiana de Sacile (Itàlia). Com sempre aprofitant l’ocasió es visitaran altres ciutats italianes. Aquest any estan programades les visites a PISA, FLORENCIA, el LAGO DI GARDA i VENECIA. PROGRAMA:

Del

17 al 23 d’agost de 2005

Dimecres, 17.08.05 Eixida en autobús direcció a l’aeroport de MANISES. Viatge en avió VALÈNCIA – MADRID - PISA. Trasllat fins l’hotel. Visita de la ciutat de PISA. Sopar i allotjament. Dijous, 18.08.05 Visita de la ciutat de FLORENCIA. Per la vesprada eixida en autobús cap al “LAGO DI GARDA”. Sopar i allotjament. Divendres, 19.08.05 Visita del “LAGO DI GARDA” i voltants. Sopar i allotjament. Dissabte, 20.08.05 Desdejuni i eixida en autobús direcció SACILE. Instal·lació a l’Hotel “DUE LEONI” **** i dinar. Vesprada lliure. Sopar i allotjament. Diumenge, 21.08.05 Dia lliure per gaudir de la meravellosa Fira de les Aus, concursos de cant del tords i altres aus, Campionats de gossos i altres activitats paraleles. Sopar i allotjament. Dilluns, 22.08.05 Desdejuni i visita de la ciutat de VENECIA. Eixida en tren fins aquesta famosa i turísica ciutat del Mediterrani. A la vesprada tornada a SACILE. Sopar i alllotjament. Dimarts, 23.08.05 Desdejuny i eixida cap a l’aeroport “Marco Polo” de Venecia. Tornada en avió VENECIA – VALENCIA. A l’aeroport de Manises estarà esperant-nos un autobús que es traslladarà fins a Vilareal, seu d’APAVAL. Fi del viatge. NOTA: A l’hora de tancar la maquetació de la nostra revista no teníem confirmat el preu d’alguns hotels i companyies aèries. A tots els que s’apunten se’ls enviarà per carta detallada informació del viatge definitiu i preu per plaça ELS INTERESANTS CAL QUE S’APUNTEN EN LA SECRETARIA D’APAVAL Per telefon o fax: 964535837 Per correu electronic: apavalparanyers@telefonica.net secretaria@apaval.com

21


estudis científics*** *L’anellatge d’aus com a part essencial dels estudis sobre el “C-96” Els darrers anys, APAVAL ve realitzant una sèrie d’estudis amb dades de camp obtingudes directament en paranys de les comarques de València i Castelló per tal de demostrar l’eficàcia selectiva combinada dels productes “C-96” i del dissolvent “anti-C96” Aquests estudis, considerats molt importants per la Junta Directiva d’APAVAL, van encaminats a aconseguir la legalització definitiva del parany, es a dir la seua regulació en les tres Comunitats autònomes on es practica la captura de tords mitjançant aquest art tradicional: València, Catalunya i Aragó. Un dels principals objectius dels treballs es estudiar si un au que es capturada en un parany mitjançant el “C-96”, pot ser netejada amb el dissolvent “anti-C96” i alliberada sense que el procediment afecte per a rés la seua supervivència. En cas de que així fora, es podria contrarestar l’argument, d’alguns grups “conservacionistes”, de que s’ha de prohibir el parany perquè afecta negativament a espècies diferents dels tords, posant en perill de forma significativa, diuen, la seua supervivència. El mètode d’estudi utilitzat s’ha basat en anellar aus capturades al parany, tant de les espècies de tord (cinegètiques) i d’altres (protegides) com pit-roig (Erithacus rubecula), pinsà (Fringilla coelebs), cua-roja (Phoenicurus ochruros), busquerets (Sylvia sp) i altres. Cada au es anellada amb un número, anotant la espècie, dia, hora i condicions de captura. Després d’altres observacions i anotacions com l’edat (jove/adult), sexe (si es possible), pes de captura i pes abans de l’alliberament, que serviran per a tenir un base de dades molt important per a altres conclusions sobre aquestes aus (especialment dels Turdus sp); l’au es alliberada. A partir d’aquest moment l’èxit de l’estudi passa per que l’au torne a ser capturada i així poder obtenir informació rellevant sobre els seus moviments. Per exemple, si un au que fou anellada a l’octubre de 2002 en un parany d’Onda i després es capturada en un parany de Llíria a l’octubre de 2003, no sols queda patent que va volar i viure amb total normalitat després de la primera captura, sinó que també va fer el llarg viatge fins a les zones de nidificació, retornant novament a les zones d’hivernada. En resum, estaríem davant una dada inqüestionable i definitiva que ens permetria demostrar que la supervivència de les aus no te perquè estar afectada pel fet de haja estat capturada en un parany. Cal dir que aquest fet ja s’ha donat en la realitat en més d’una ocasió. Fins la secretaria d’APAVAL han arribat les dades de captures de tords anellats en l’any 2000 i capturats, un altre cop en el parany o morts per caçadors d’escopeta , durant la campanya del 2002. Quatre llargs viatges migratoris! Un altre aspecte molt a tenir en compte és el potencial existent per tal de realitzar aquesta tasca d’investigació. Incloem ací a tots, repetim a tots, els aficionats a la caça del tord, ja que si be el nombre de paranys dedicats a l’estudi (incloent l’anellatge) i per raons obvies és limitat; hi ha milers de caçadors amb armes que es dediquen cada vegada més

22

a la caça del tord. Açò significa que tenen una elevada possibilitat de recuperar aus anellades amb anterioritat, podent contribuir de manera decisiva als estudis sobre aquesta espècie. Com resulta evident, la participació de tots els paranyers i/o caçadors d’escopeta informant de forma immediata a APAVAL de la captura de qualsevol au anellada, és fonamental. Actituds com matar o engabiar l’au anellada capturada en un parany, o alliberada sense dir rés a ningú pensant que ens poden denunciar, com si haguérem fet qualsevol il·legalitat; no ajuden a l’estudi i, encara menys, a la lluita per defensar la tradició al parany. En cas de que l’au recobrada no estiga morta, després d’anotar totes les dades que consten en l’anella i seguir sempre les instruccions del personal de contacte d’APAVAL, tenim l’obligació de donar-li llibertat per a que s’inicie novament el cicle. Per a comunicar la captura de qualsevol au anellada contactar immediatament amb: APAVAL. Tfn./Fax: 964535837 e-mail: apavalparanyers@telefonica.net secretaria@apaval.com Col·labora Col·labora Col·labora Col·labora Col·labora

PARANYER, CAÇADOR

RECORDA

Si captures un tord anellat, no dubtes, posat el més ràpid possible en contacte amb

A PAVA L

És vital pel parany. És bo per la caça i els caçadors

Col·labora Col·labora Col·labora Col·labora Col·labora


***esscoLes de recLam *Escuela de reclamo bucal de Alcanar LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON EN 2004 FUERON: - ANA Mª TIRADOS PAIRO (Alcanar) ...................63 AÑOS - TOMÁS LÓPEZ JUAN (Roquetes-Tortosa) ...51 AÑOS - CARMINA GEIRA ALFARA (Alcanar) ......................35 AÑOS - JOSEP BORT CABALLÉ (Alcanar) .........................13 AÑOS - MIGUEL FOLGUERAS BADOCH (Alcanar) ............12 AÑOS - ALBERT MORRALLA BORT (Alcanar) ....................12 AÑOS - JOAN FOLGUERAS BADOCH (Alcanar) ................10 AÑOS - JORDI REVERTER GEIRA (Alcanar) .......................10 AÑOS - ADAM QUERALT SANS (Valentins) ........................10 AÑOS - LAIA QUERALT RODRÍGUEZ (Valentins) ...............10 AÑOS - MARC FERRÉ BALADA (Alcanar) ..........................09 AÑOS - ALBERT ARIAS BELTRÁN (Alcanar) .......................06 AÑOS - ALEIX CHILLIDA FORCADELL (Alcanar) ................08 AÑOS - JOSEP SOL MATAMOROS (Alcanar) .....................07 AÑOS - ALBERT SANCHO GRANELL (Alcanar) .................06 AÑOS - DAVID MARZÁ PLA (Alcanar) .................................05 AÑOS - BRAIAN QUERALT SANZ (Valentins) .....................05 AÑOS - MARTI ARASA RODRÍGUEZ (Valentins) ................03 AÑOS LOS PROFESORES SON: - ENRIQUE MARZÁ GASCÓ (Alcanar) .....................37 AÑOS - MIGUEL FOLGUERAS FORCADELL (Alcanar) ......47 AÑOS LOS ORGANIZADORES DE LA ESCUELA SON: - AGUSTÍN BALADA SANCHO (Alcanar) .................68 AÑOS - AGUSTÍN VILA SUBIRATS (Alcanar) ......................71 AÑOS OS ANIMAMOS A TODOS LOS QUE QUERÉIS APRENDER A TOCAR EL RECLAMO A QUE OS INSCRIBÁIS EN JULIO, FECHA EN LA QUE VOLVEMOS A ABRIR LA ESCUELA PARA PERSONAS DE TODAS LAS EDADES.

*Escuela de reclamo bucal de La Vall d’Albaida SITUACIÓN DE LA ESCUELA: Fuente de Asís. POBLACIÓN: El Palomar (Valencia). FECHAS: 27 de mayo, 3, 10, 17, 25 de junio. HORARIO DE LAS CLASES: De 20.00 a 21.30 horas.

23


escoLes de recLam*** *Escoles de reclam “Ja està tot amanit. La lliçó començarà en un instant. Manuel, tot il·lusió i esperança, també està preparat. La seua ma dreta aferra el reclam, amb fermesa i delicadesa extrema al mateix temps, com aquell que se sap posseïdor del tresor més valuós i delicat.” Fragment. Pasqual Batalla. Revista POBLE Vila-real

*L’escola de reclam d’APAVAL en Vila-real Un any més torna, amb il·lusions renovades, l’Escola de Reclam de Vila-real. A llarg del més de setembre, just abans d’una nova campanya de caça, els Professors Pepe Usó, Pepe Sebastià i Pepe Nebot impartiran classes sobre la forma i manera de xiular amb el reclam de llautó i com es pot perfeccionar la seua tècnica. Les classes tindran lloc els dies 20, 22, 27 i 29 de setembre de 2005 en horari de 19,00 a 20,00 hores. Poden apuntar-se a aquestes classes tots aquells que, sent socis o no d’APAVAL, estiguen interessats en aprendre els secrets de la imitació del cant dels tords amb el reclam tradicional. En finalitzar el curs s’expendrà el corresponent diploma que acredita l’assistència al mateix. Cal assenyalar que, donat

24

el caràcter intensiu del curs, per a tenir dret al diploma caldrà assistir-hi tots els dies. (S’admetrà una falta justificada) NO HO DEIXES PER ÚLTIMA HORA. APUNTAT HUI MATEIX! INSCRIPCIONS. FES-HO AIXÍ: > Crida al telèfon de la seu d’APAVAL, núm. 964 53 58 37, o bé.... > Acudeix personalment a les nostres oficines al C/ Josep R. Batalla, 31 – A entresol de Vila-real. O còmodament.... > Per correu electrònic a: apavalparanyers@telefonica.net secretaria@apaval.com Els professors.


***premios y artícuLos *Una obra sobre el parany gana la 24ª edición del Concurso de Cerámica de L’Alcora Como les avanzábamos en nuestra portada del número anterior, el artista Martí Bosch Paus ha sido el ganador de la 24ª edición del Concurso Internacional de Cerámica, en el apartado de arte tradicional, con el premio Conde de Aranda, dotado con 3.000 euros. La obra, una placa cerámica de composición en formato 62x76x3, titulada “Parany”, ha sido galardonada también con el Premio del público que ha visitado el Museo de la Cerámica de L’Alcora, con lo que el artista ha incrementado sus galardones con la votación popular. Los premios se han otorgado en presencia de autoridades locales y de la Comunidad Valenciana, en el ecuador de Cevisama, que es la feria internacional de la cerámica en la ciudad de Valencia, la más importante de España y que, en esta edición, ha sido visitada por 90.000 personas de distintos países y continentes. La placa cerámica policromada presenta formato ovalado, consta de cinco piezas ensambladas. En el centro, hay un parañero tocando el reclamo en posición de mirada alzada. En segundo plano, aparecen unos algarrobos pertrechados para la captura de zorzales por este método tradicional y, al fondo, se alzan el castillo de L’Alcalatén y la ermita del Salvador, origen histórico de esta comarca, genuinamente parañera. Los bordes de la placa están festoneados por rocallas clásicas de la Real Fábrica del Conde de Aranda, destacando en la parte superior dos reclamos bucales, dos zorzales a ambos lados y unos versos alegóricos en su parte inferior que rezan: La melosa llum de la tardor pinta en el cel de L’Alcora fugisseres volades de tords. I la lluna es torna cantora per omplir de febrils delers als antics i ferms paranyers. Autor del poema: Xiquet d’Alcalatén.

Traducción al castellano: La melosa luz del otoño pinta en el cielo de L’Alcora huidizas voladas de zorzales y la luna se vuelve cantora para llenar de febriles deseos a los antiguos y firmes parañeros. La placa es un monumento artístico al parany y será conservada en el Museo de L’Alcora que ya posee desde el siglo XVIII interesantes protocolos notariales de arrendamientos de fincas comunales a vecinos para la práctica del sistema tradicional de captura de tordos con parany. Vicente P. Álbaro

*Un zorro cazando al parany Reproducimos a continuación una vivencia cinegética que, por su curiosidad y carácter insólito, puede ser de gran interés para todos. Este artículo ha sido publicado en el número 223 de la revista Feder Caza, editada en julio de 2004. Todo comenzó en la mañana del 11 de noviembre de 2003, última semana de caza al tordo en la modalidad de parany, una caza tradicional en la Comunidad Valenciana, la zona del Basbastro, en Aragón, y el sur de Tarragona, en Cataluña. Mi parany se encuentra situado en el término municipal de Les Useres, muy conocido por su famosa peregrinación de Els Pelegrins de Les Useres, que se celebra todos los años el último viernes y sábado del mes de abril. Esa mañana alternaba la caza con la fotografía. Cerca del parany había descubierto entre la maleza una preciosa araña con su telaraña perfecta para la caza de insectos, base de su alimentación.

25


artícuLos y opiniones***

Las fotografías las debía realizar a la salida del sol para buscar un contraluz. Con la cámara montada en su trípode, enfocada y esperando el alba. Cuando se hacían presentes los primeros resplandores en el horizonte, muy cerca, detrás de mi, oí el tenue gemido de un animal, seguido de otro ruido producido por la caída de una piedra. Alarmado, miré hacia atrás y vi a un hermoso zorro con un conejo en la boca que acababa de cazar. Mi primera reacción fue darle un grito para que soltara al rabicorto. El zorro se me quedó mirando, dio la vuelta, se internó en la maleza y desapareció con su presa. Al marcharse el zorro, pensé lo mal que había actuado, había perdido la oportunidad de oro de hacer una buena foto. Muy enfadado conmigo mismo, me dispuse a fotografiar a la araña. El sol estaba a la altura óptima, aunque tenía que interrumpir la serie fotográfica por el paso de alguna nubecilla en la que se escondía. En una de esas interrupciones, al alzar la vista hacia el horizonte, veo que venía el zorro hacia mí. Seguramente había ido a enterrar el conejo y volvía al cazadero pensando que podría haber algún otro. Se acercó a unos veinte pasos, me miró. Yo empecé a hablarle con cariño, como si de un niño se tratara. Me estuvo observando un momento y, como si fuera un podenco bien adiestrado al servicio de un dueño, siguió cazando. Mientras cazaba, le pude hacer alguna foto como testigo de ese encuentro en la tertulia que solíamos tener por las noches con otros “paranyeros”.

26

A la mañana siguiente, me puse a cazar con la cámara preparada para seguir la sesión de fotos a la araña, pues se vislumbraba un amanecer sin nubes. Estaba tocando el reclamo en el aguardo para atraer a los tordos cuando, de pronto, veo aparecer el zorro llegando hasta unos cinco metros de donde me hallaba. Se me quedó mirando. Empiezo de nuevo a hablarle, siempre con mucho cariño, como cosa de medio minuto en que él me estuvo escuchando. Como si hubiera tomado posesión de su nuevo cazadero, recorrió uno por uno todos los árboles preparados para la caza. Al momento, cayó un tordo y “Amigo”, así es como bauticé al zorro, salió corriendo. El tordo estaba en el suelo contra la red. A un metro de distancia se paró, haciendo una espectacular muestra que para algún pointer yo quisiera. Luego dio un salto con las dos patas delanteras juntas, atrapando el tordo. Rápidamente, lo cogió con la boca y, rompiendo la red, se lo llevó y lo enterró. Si cogía a algún pájaro pequeño, se lo comía in situ. Esta primera mañana que “Amigo” cazó conmigo estuvo alrededor de una hora. Me rompió más de una red, se llevó más de un tordo, pero ése era el tributo que yo debía pagar a cambio de las fotografías. En el parany, usamos tordos vivos en jaulas como reclamos. El primer día, Amigo los olió pero no los atacó, cosa que me dejó sorprendido. Al día siguiente, puntual a su cita, Amigo volvió. Lo primero que hizo fue revisar todos los árboles por si había algún tordo. Yo salía del aguardo y, siempre hablándole, lo seguía para hacerle fotografías.


***artícuLos y opiniones Este segundo día observé un cambio en Amigo. Yo lo atribuyo a que había tomado confianza conmigo. Cuando hacía su recorrido de caza de árbol en árbol y se encontraba con una jaula con el tordo como reclamo, se ponía de muestra y arremetía contra él. Buena ocasión para hacer fotos. En el momento en que peligraba la jaula y el tordo, intervenía yo, tratando de disuadirlo de lo que estaba haciendo. Y era impresionante: soltaba la jaula, me miraba y seguía, como si no hubiera pasado nada. Esa mañana lo repitió con varias jaulas, pero siempre obedeciendo a mi cariñosa reprimenda. Otro día más y, al clarear el alba, aparece Amigo. Este día observé otro cambio. Al hacer el recorrido por los árboles en busca de presas, pasó por el lado de las jaulas con los reclamos sin hacer caso, con un total desprecio. Mi conclusión sobre este comportamiento es el siguiente: El primer día no tenía bastante confianza como para arremeter contra los reclamos por si le iba algún palo; el segundo día había tomado más familiaridad conmigo y fue cuando probó; y al tercer día había aprendido que los tordos en las jaulas no hay que tocarlos. En los ochos días que convivimos cazando, por finalizar el tiempo hábil de esta modalidad cinegética, nunca tocó ninguna jaula. Amigo era un macho precioso. Cuando no pasaban tordos, se sentaba en un lugar desde el que vigilaba los árboles de caza. Cuando caía uno, salía corriendo para cogerlo. Si éste se acercaba a la red, era seguro que antes de llegar yo, él ya lo había agarrado. Si el tordo estaba –en el suelo- en el centro del árbol, lo cogía yo pero Amigo seguía los movimientos desde el exterior, buscando la oportunidad de intervenir. Durante la semana que convivimos cazando, Amigo tomó tal confianza y se acercaba tanto que casi podía cogerlo con la mano. Lo intenté pero él nunca se dejó. Creo que si la caza hubiera durado otra semana, lo hubiera conseguido. Un día, cuando ya había terminado de cazar, me fue a la masía que está a un centenar de metros del parany y me preparé un bocadillo con unas longanizas tiernas para reponer fuerzas. Al salir a la puerta, vi a Amigo sentado, esperándome. Me acerqué a él y le ofrecí de mi comida con la intención de que la cogiera de mi mano, pero al estar a un metro de distancia aproximadamente, se levantó y dio un paso atrás. Comprendí que esa era la distancia que permitía acercarme. Le lancé la longaniza, la cogió al vuelo y se la comió. Luego se fue hacia el parany. Otro día la misma operación con la variante de que, al irme hacia la masía, noté detrás de mí unas pisadas, me di la vuelta y eran de Amigo que venía siguiéndome.

No dije nada y seguí caminando. La operación fue la misma que el día anterior, aunque esta vez no se marchó. Se quedó sentado debajo de un pino de los que hay delante de la masía. La pena fue que era viernes y yo tenía que ir a la ciudad a recoger a mi esposa e hija para pasar juntos el fin de semana en la finca, cosa que hacíamos todas las semanas. Al marcharme, Amigo seguía allí, le dije que me iba y que cuidara de la masía. Al volver al atardecer, Amigo no estaba. Les conté a mi mujer y a mi hija de ocho años lo ocurrido. Mi hija, como es normal, estaba ilusionada por ver al zorro. Le prometí que cuando llegara Amigo la avisaría para que viniera al parany a verlo. Era sábado, pasaban bastantes tordos y era día hábil para la caza de escopeta. Se tiraban muchos tiros. Amigo vino al amanecer, al empezar el tiroteo pero, asustado, se fue. El domingo pasaban pocos y apenas se oía algún tiro. Apareció Amigo, rastreó todos los árboles como de costumbre y se sentó a esperar que cayera algún tordo. Rápidamente fui a llamar a mi hija para que viniera a ver el zorro. Al momento apareció por el sendero pero Amigo, al divisarla, huyó, cosa que hacía siempre que veía a alguien extraño. Pensé que poniéndole mi tobardo olería a mí y acerté, pues la estrategia dio resultado. Nos sentamos los dos en el aguardo a esperar. Había pasado una media hora. Yo con la desilusión de que no volviera y se quedara mi hija sin ver al zorro, con lo ilusionada que estaba. Pero al momento de estar pasando estas reflexiones por mi cabeza, vimos con gran alegría aparecer a Amigo de nuevo. Éste, al notar algo raro, se acercó al aguardo, nos olió y, tranquilamente, se sentó junto al árbol a la espera de que cayera algún tordo. Al momento, cayó uno y Amigo comenzó a dar vueltas alrededor de la red. Como el pájaro estaba en el suelo junto al tronco, Amigo no lo podía coger. Siguió dando vueltas a la red como solía hacer. Se me ocurrió hacer una prueba: abrirle la puerta de la red para ver qué hacía. El experimento fue positivo. A la primera vuelta, vio la puerta entreabierta, entró y cogió el tordo. Luego buscó la puerta y salió. Enterró el ave y volvió a cazar, momento que aproveché para que mi hija hiciera unas fotografías junto a mi amigo. Luego se marchó. El fin de semana siguiente fuimos a pasarlo a la masía, pero esta vez con la esperanza de ver a Amigo. El sábado no apareció, pero el domingo por la mañana se presentó. Le hablé y, después de unos momentos de escucharme, se fue hacia el parany. Fue la última vez que le vi. Ésta ha sido una experiencia única que viví con un zorro y lástima que apareciera la última semana de caza y no la primera, dado que la caza hábil del parany es de un mes aproximadamente, pues creo que con más tiempo hubiera llegado a comer de mi mano. Reconozco que el zorro hace daño a la caza, conejos y sus madrigueras; nidos y pollos de perdiz, etc., pero también sé, después de haber convivido con Amigo, que es un eslabón más en la cadena alimenticia de la naturaleza. Siempre he tenido cierta animadversión hacia los zorros por los motivos arriba expuestos, pero a partir de ahora, si alguna vez se me cruza un zorro cazando con la escopeta, pensaré: ¿Y si es Amigo?. Texto y fotos: Félix Quirós Candau

27


artícuLos y opiniones*** *Teoría sobre un día de paso, jamás visto

La noche y madrugada del 22 al 23 de octubre de 2004, de viernes a sábado, pasará a los anales de los aficionados como la jornada que más zorzales han cruzado nuestros cielos. Nadie, ni los más viejos, recuerdan semejante paso que, durante toda esa noche y la mañana del día siguiente, desde Grecia hasta Portugal, un contingente de millones y millones de zorzales cruzaron desde el centro de Europa hasta los países ribereños del Mediterráneo en una sola jornada de viaje. Todas las estaciones bioacústicas diseminadas por la cuenca mediterránea comenzaron a detectar señales migratorias a primeras horas de esa tarde que se prolongaron en las 15 horas siguientes con distinta intensidad pero con un flujo constante.

Este fenómeno dio mucha felicidad a los aficionados de todo tipo, que gozaron de una jornada inolvidable y que quedará grabada en la memoria colectiva de todos. Ahora bien, este fenómeno echa por el suelo las teorías gafes de los anticaza, que hablan de la extinción del zorzal. Ahora bien, el masivo desplazamiento le da la razón a nuestro querido profesor Jean Claude Ricci, doctor del INPF París, que estudia y divulga sobre las poblaciones de zorzales en Europa y cuya salud, ha repetido muchas veces, está en buen estado.

Los días precedentes se instaló en las islas Azores un anticiclón que envió al Mediterráneo abundancia de vientos de poniente que causaron una subida importante de temperaturas. El calor abundante en plena campaña zorzalera de la segunda quincena de octubre era la tónica general, con las lógicas pocas capturas de esos días.

Pues bien, doctor Ricci, esos que dicen que a usted no le conocen ni en su casa a la hora de comer, tendrán que morderse su viperina lengua y darle la razón a sus inestimables trabajos. Nosotros así lo hacemos. Enhorabuena.

En el centro de Europa se producía al mismo tiempo una fortísima borrasca que, desde el norte de Italia, se extendía hacia Francia, Alemania, los países del Este y los mismos Montes Urales en Rusia. Esta borrasca contuvo a la mayoría de los zorzales migrantes, a la espera de mejores condiciones meteorológicas.

En cuanto a las autoridades, los mandamases de la Unión Europea, decirles que el parany no le hace daño a los tordos. Que busquen a otros depredadores, que los hay y muchos, algunos con negocios muy sofisticados, y que, además, viajen a países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, etcétera porque allí hivernan la mayoría de los zorzales y no sabemos cuantos ni quienes ni cómo los capturan. ¿Se atreverán ustedes a bajar de sus poltronas bruseleras?.

Cuando el tiempo acampó, como si la compuerta de una inmensa presa se tratara, los zorzales movieron todos de un

28

golpe hacia sus cuarteles de invierno. En toda la cuenca mediterránea se detectó el movimiento migratorio general. A diferencia de otros años, donde el paso se produce en lenta escalada hasta un día de mayor abundancia de migración, lo que denominamos “el día de paso”.

El Barberí


***artícuLos y opiniones *Somni d’un caçaor de parà Una molt tranquila nit, de les que en les grans ciutats ni per els alrededors no es poden disfrutar…vaig somniar. Son els últims dies del mes d’octubre. Es lluna plena. El cel està ple d’estreles i el soroll no existeix per ningún lloc. Eixe ambient me fa pensar en infinitat de coses i aixó es el que faig. Estic sentat en la vella agrunssadora (mecedora) que el meu avi, después de llargues i dures jornades de treballar en les terres, descansava. També en una vella manta (que no sé de qui es, peró a mí me ve mol be), estic enrollat en ella i tinc el cos, cames y braços, calents. Les orelles les tinc molt gelades però no me les puc tapar perque si me les tape no puc sentir. Tnc que aguantar en les orelles destapaes, atento per sentir si passa algún tort. La nit, per a mí, es molt bona, per el contrari, per als tots pareix que és molt roïn perque no en passa cap. Jo, en una de les moltes pero curtes becaes que pegue, tinc un llarg somni en el que molts torts estaven per terra, enviscats. Jo correr no podía. Era precís eixir a arreglar-los i reenviscar

perque ja estava claretjant el dia. De repent, me veig a la parella de SEPRONA dins la pará. Jo, en un susto molt gran, vaig despertar. Jo seguix en la il.lusió de que en la rompuda del día agarraré algún tort. També em fa il.lusió i tinc la seguretat que un día arribará en que Seprona dins la meua parà entrarà i a mí no m’asustarà. I que en bona armonía, junts, podrem perdre un timonet calentet al ferse el dia. Els que dicen que la vida es un somni tenen raó, al igual que la salut es una il.lusió. Els paranyers confiem en la inteligencia i la humanitat del tribunal superior i que en la seua próxima sentencia ens permetràn que en la nostra propietat siga posible que la mil.lenària familiar, sociable i selectiva tradició de caçar al tort en parà la pugam practicar en tota tranquilitat. Tindre il.lusió i somniar és molt barat. Paranyers, no dixeu de fer-ho i segur que trobareu la felicitat. Rafael Sanjuán

29


***revista apavaL Publicació Oficial Associació de Paranyers (València, Catalunya, Aragó) SECRETARÍA APAVAL: C/ José Ramóm Batalla, 31-A - Entlo. - 12540 Vila-real TEL.: 964 53 58 37 - mail: secretaria@apaval.com ó apavalparanyers@telefonica.net - www.apaval.com D.L.: CS-58-98 MAQUETACIÓN:

C/ Mayor, 18 - 4º dcha. - 12001 CASTELLÓN Tel.: 964 06 55 10 - Fax: 964 06 55 11 e-mail: convoca@convoca.net

*************************

APAVAL BUFET D´ADVOCATS Aquestos son els nostres advocats que presten servei a tots els nostres socis tan de València, com de Catalunya i Aragó: > Sr. Santiago Beltrán Mauricio

> Sr. José Bausá Aguilar > Sr. Félix Espellete Casinos > Sr. Emilio Polo Ostárizk

Despatxos:

Castelló: C/ Mayor,118-2º A Tfn: 964 72 3019 Fax: 964 72 30 24 Vila-real: C/ Major Sant Jaume,1-1r-p7 Tnf: 964536153


Profile for Apaval Associació de Paranyers

APAVAL núm. 15  

MIRAR EL FUTUR AMB ESPERANÇA. La societat actual del Segle XXI es troba immersa en profunds processos de canvi. Des de tots els àmbits que...

APAVAL núm. 15  

MIRAR EL FUTUR AMB ESPERANÇA. La societat actual del Segle XXI es troba immersa en profunds processos de canvi. Des de tots els àmbits que...

Profile for apaval
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded