Page 1

RÚBRICA PER AVALUAR UN EXERCIC I D’EXPRESSIÓ ESCRITA. PUNTUACIÓMÀXIMA: 40 PUNTS. • Si el text no s’ajusta a l’extensió mínima demanada pot reduir-se la puntuació proporcionalment ( a la meitat, un terç,...) o fins i tot no puntuar-se. • Si el nombre d’errades ortogràfiques és superior a 20 o les que hi ha fan molt difícil la comprensió del text, aquest pot puntuar-se amb un 0. • Les puntuacions són orientatives i per suposat que es poden usar decimals o notes intermèdies a cada apartat.

Les idees són clares i ben expressades. El text s’ajusta al tema demanat. El lèxic és adequat i variat. Les idees són presentades amb ordre. S’utilitzen correctament paràgrafs. Hi ha una puntuació correcta i variada. Hi ha un ús correcte i variat de connectors. El format del text és adequat a l’exercici demanat. Hi ha correcció ortogràfica i gramatical. (-1 punt per errada)

EXCEL·LE NT 3 3 3 2 2 3 2 2 20-15

SUFIC IE NT 2 2 2 1 1 2 1 1 14-9

INSUF IC I E NT 1 1 1 0 0 1 0 0 8-0

NO AVALUABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rúbrica exercici d'expressió escrita  
Rúbrica exercici d'expressió escrita  

Rúbrica / Graella senzilla per avaluar un text, redacció o exercici d'expressió escrita

Advertisement