50 SLOV / WORDS #5

Page 1

50

/ words #5


50 SLOV – Výstava fotografií v autobusoch mestskej hromadnej dopravy 24 hodín denne

50 WORDS – photographic exhibition in public bus transportation 24 hours a day

1. 11. – 30. 11. 2014

1. 11. – 30. 11. 2014

50 SLOV – je skupinová výstava mladých fotografov 50 WORDS – is a group exhibition by young photographers v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Oslovili displayed in public buses. We have addressed students of sme mladých fotografov, študentov a absolventov foto- photography and graduates from photographic schools grafických škôl, aby každý z nich vytvoril fotografie and asked everyone to create photographs on topic na tému „slová“. Túto tému sme vybrali preto, lebo zák- ‘words’. This topic has been chosen because the essence ladom komunikácie sú slová a cieľom tohto projektu of the communication is words and the aim of the project je komunikovať. Komunikovať s divákom, nie však veris to communicate. Communicate with a spectator but bálne, ale vizuálne. Netradičný priestor na prezentáciu not on the verbal basis, yet visual. The unusual space for fotografií sme vybrali tak, aby fotografie oslovili the presentation of photographs has been chosen so that aj náhodného diváka, ktorý si málokedy nájde čas photographs could address also random spectator who na návštevu galérie. Takto má možnosť pozrieť si fotorarely finds some time to come to a gallery. This is the way grafie priamo pri cestovaní. how we can have a look at the picture while travelling. Výstava 40 slov bola po prvýkrát organizovaná občianskym združením Photoport v roku 2006. Od roku 2007 do 2009 sa konala už ako 50 slov. 5 ročník organizuje s morálnou podporou Photoportu občianske združenie APART.

The exhibition 40 words took place for the first time at 2006 and was organized by civic association Photoport. Since 2007 to 2009 it has expanded into 50 words. The 4th year is organized by civic association APART with the moral support of Photoport.

apartproject.sk | facebook.com/projectapart

apartproject.sk | facebook.com/projectapart

APART je občianske združenie, ktorého cieľom je iniciovať a podporovať aktivity smerujúce k integrácii ľudí a skupín, ktorí chcú rozvíjať a obohacovať svoj spoločenský a kultúrny život do kontextu celosvetového diania v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Súčasným cieľom združenia je vytvárať optimálne podmienky pre sprostredkovanie výtvarného umenia a fotografie verejnosti, a to najmä prostredníctvom projektov a publikačnej činnosťi.

APART is a civil association with the aim of taking the initiative and supporting activities leading to integration of people and groups who want to develop and enrich their social and cultural life in the context of worldwide happening in visual art and photography. The current goal of the association is to create the optimal conditions for mediation of visual art and photography to public, mostly by projects and publishing activities.

Katalóg projektu 50 SLOV / WORDS

Catalogue of the 50 SLOV / WORDS project

Vydavateľ: Apart, Dechtice 80, 919 53

Publisher: Apart, Dechtice 80, 919 53

E–mail: mail@apartproject.sk

E-mail: mail@apartproject.sk

Preklad: Andrej Žabkay

Translation: Andrej Žabkay

Grafická úprava: Magdaléna Scheryová

Graphic design: Magdaléna Scheryová

Tlač: PetitPress a.s.

Print: PetitPress a.s.

Náklad: 5000 ks

Edition size: 5000 copies

Ďakujeme zúčastneným autorom.

A big thanks to all participants

© Apart a zúčastnení autori, 2014

© Apart and participated authors, 2014

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie, vystrihovanie, šírenie

All rights reserved. Any copying, cutting out, text and photography sharing,

textu, fotografií, vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim

including data in digital form only with previous written arrangement with

písomným súhlasom vydavateľa.

the publisher.

Nepredajné

Not for sale


Lora Azza & Dimitri Dimov_FR/DE Peter Berko_SK Miloushka Bokma_NL Kathrin Brunnhofer_DE Benedetta Casagrande_IT/UK Fred Cray_USA Tereza Červeňová_SK/UK Jackson Drowley_UK Michaela Dutková_SK Jana Ficová_SK Matej Gavula_SK Alex Giegold_DE Zuzana Golinska_PL Jana Gombiková_SK Dante Guthrie_CAN David Hadley_UK Claudia Halačová_SK Jana Ilková_SK Erik Janeček_SK Juliana Johanidesová_SK Andrea Juneková_SK Margarita Kirilkina_LT/CZ Tereza Kopecká_SK Dávid Koronczi_SK Jan Kostolanský_SK Marie Kukulová_CZ Lita Poliaková_RU Rudi Rapf_DE Benedetta Ristori_IT Anna Rose_SK Urška Savič_SLO Xiaohui Shan_CN Denisa Slávová_SK Ján Skaličan_SK Juraj Starovecký_SK Teo Sprock_CZ Arpád Szigeti_HU Millan Tittel_SK Ondrej Urban_SK Jan Viazanička_SK Wiktoria Wojciechovska_PL Laura Zdunek_NO/PL


Juraj Starovecký_CESTA/PATH_SK


Dรกvid Koronczi_romantik/romancer_SK

Jan Viazaniฤ ka _lรกska/love_SK


Anna Rose_vlasy/hair_SK

Claudia Halaฤ ovรก_symfรณnia/symphony_SK Arpรกd Szigeti_rovnovรกha 03/balance 03_HU


Lora Azza & Dimitri Dimov_zložité/difficult_FR/DE


Arpád Szigeti_rovnováha 01/balance 01_HU Andrea Juneková_zátišie/still life_SK Dante Guthrie_filozofia/philosophy_CAN


Erik Janeฤ ek_ 50 m/50 m _SK

Denisa Slรกvovรก_otvor/opening_SK


Wiktoria Wojciechovska_ťah/move_PL

Urška Savič_rozlúčka/farewell _SLO


Jan Kostolanský_bezpečie/safety_SK

Juraj Starovecký_osud/destiny_SK


Michaela Dutková_napätie/tension_SK

Ondrej Urban_trikolóra/tricolora_SK Xiaohui Shan_modrá/blue_CN


Lita Poliaková_žila/vein_RU

Jackson Drowley _cesta/path_UK


David Hadley_domov/home_UK Fred Cray_na탑ive/alive_USA Alex Giegold_pohlavie/gender_DE


Juliana Johanidesová_budúcnosť/future_SK

Jan Kostolanský_domov/home_SK


Laura Zdunek_znamenie/sign_NO/PL

Denisa Slรกvovรก_ucho/ear_SK Teo Sprock_vล ba/willow_CZ


Jana GombikovĂĄ _vtedy/then_SK

Benedetta Ristori_zrĂştenie/collapse_IT


Kathrin Brunnhofer_zima/winter_DE


Margarita Kirilkina_tajomstvo/secret_LT/CZ

Teo Sprock_v채zba/bond_CZ


Jana Ilková_príbeh/story_SK

Peter Berko_nevyslovitelné/unspeakably_SK


Miloushka Bokma_objatie/embrance_NL


Tereza Kopeckรก_mhd/public transport_SK

Michaela Dutkovรก_neha/tenderness_SK


Millan Tittel _kunda/snatch_SK

Ján Skaličan _portrét/portrait_SK


Benedetta Casagrande _strata/loss_IT/UK

Tereza Červeňová_Madona/Madonna_SK/UK


Rudi Rapf_nepokoj/riot_DE

Zuzana Golinska_ leto/summer _PL


Marie Kukulová_šťastie/happyness_CZ

Marie Kukulová_sobota/Saturday_CZ


Jana Ficovรก_spรกnok/sleep_SK

Matej Gavula_nezvoniลฅ/do not ring_SK


Wiktoria Wojciechovska_dych/breath_PLŠ APART LABEL

Published in Bratislava, SK www.apartlabel.sk


Rudo Prekop, Achilleus, 1983–1984

Štúdia pohybu / Movement Study, 1925

SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA THE SLOVAK NEW WAVE 80. ROKY / THE 80s

RUDOLF KOPPITZ Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác Panská 19, Bratislava

Dom umenia / Kunsthalle Bratislava Námestie SNP 12, Bratislava Ranné diela Tona Stana, Mira Švolíka, Ruda Prekopa, Petra Župníka, Kamila Vargu, Vasila Stanka a Jána Pavlíka.

Stará mama / Grandmother, 1964

© Sara Naomi Lewkowicz, séria‚ Shane and Maggie, 2014

Kurt Schwarzer: Dvojica s motorkou pred elektrárňou vo Vockerode / Couple with Motor Scooter in front of Vockerode Power Plant, 1963

FARBA PRE REPUBLIKU COLOUR FOR THE REPUBLIC Galéria Médium, Bratislava Deutsche Museum pripravilo výber z farebných propagandistických fotografií v Nemeckej demokratickej republike konca 50. rokov 20. storočia

Evgenia Arbugaeva, Tiksi, 2013

SONY WORLD PHOTO AWARDS 2014 Dom umenia / Kunsthalle Bratislava Námestie SNP 12, Bratislava

LEICA OSKAR MILOTA AWARD HAVRÁNKOVÁ BARNACK 2013 D

Každoročná výstava a ocenenia Sony World Photography Award sa stali spoľahlivým barometrom trendov a inovácií v oblasti fotografie. Vystavené práce fotografov boli vybrané z takmer 140 000 príspevkov zo 166 krajín.

24. MESIAC FOTOGRAFIE 24 MONTH OF PHOTOGRAPHY NOVEMBER 2014 BRATISLAVA TH

VÝBER Z TVORBY SELECTED WORKS 1964–2014

Galéria Slovenskej výtvarnej únie – Umelka Dostojevského rad 2 Bratislava

EVGENIA ARBUGAEVA CIRIL JAZBEC

Stredoeurópsky dom fotografie Galéria Martina Martinčeka Prepoštská 4, Bratislava Víťazné diela z roku 2013 prestížnej európskej ceny pre autorov nastupujúcej generácie.

3.–30.11.2014 MESIACFOTOGRAFIE.SK WWW.SEDF.SK


5 slov