Page 1

Curs 2009-2010

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Els nascuts a partir dels anys 80 es consideren Nadius digitals

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


CENTRE

ALUMNAT

PROFESSORAT

Institut l’Estatut de Rubí


PUNT LILA

PUNT EDU

Institut l’Estatut de Rubí

MEDIACIÓ

MEDI AMBIENT


MILLORAR els processos d’E/A PC eina personal de l’alumne CANVI metodològic

TREBALL COOPERATIU del professorat

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


EQUIP DE PROFESSORS/ES il·lusió,compromís, treball RECOLZAMENT DIRECCIÓ recolzar i assumir propostes, espai i temps per reunions

INNOVACIÓ canvis metodològics, TIC, pedagògics REFERENT TECNOLÒGIC

REFERENT PEDAGÒGIC

formació informàtica, dinamització grup

Marc teòric, dinamització grup

Institut l’Estatut de Rubí


Consens d’objectius i estratègies Pràctica reflexiva Consignes de funcionament a l’aula Protagonisme de la tutoria Treball transversal de les matèries

Institut l’Estatut de Rubí


Es presentaran problemes Probablement allò que ens passarà no serà una llista de més de 10 situacions  Hem d’observar amb serenitat què est{ passant per poder-ho resoldre.  Deixem participar als alumnes, ens poden ajudar.  Ens interessa un clima relaxat on tothom col·labora positivament.  

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Aprenentatge significatiu i aplicat per al segle XXI. Els ordinadors poden vehicular aquest canvi metodològic en les aules.

Institut l’Estatut de Rubí


X % METODOLOGIES TRANSMISSORES DE CONTINGUTS

Institut l’Estatut de Rubí

METODOLOGIES

COMPETENCIALS


Font: Núria Alart Institut l’Estatut de Rubí


- L’activitat com a base de l’aprenentatge - Treballar en la complexitat - Parlar per aprendre - Treball cooperatiu - Avaluació continua i compartida

- Autonomia de l’alumne - L’orientació i l’acció tutorial - Tractament de la diversitat - Clima emocional - Eines TIC / TAC Les competències han de contemplar l’{mbit social, interpersonal i personal Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Joan Rue. Departament de psicologia aplicada UAB Les Universitats ens proporcionen marcs teòrics com a punt de partida per treballar a l’aula. Institut l’Estatut de Rubí


• Els components del grup tenen un objectiu comú: aprendre • Cada alumne es responsabilitza d’un dels càrrecs • Per desenvolupar el treball és necessari fer treball individual • A partir del treball individual es dialoga per arribar al resultat de grup • Els dubtes i problemes es miren de resoldre dintre del grup • Els alumnes reflexionen sobre la manera de treballar • Una part de l’organització és responsabilitat dels alumnes

Institut l’Estatut de Rubí


PORTAVEU: COMUNICACIÓ DEL GRUP Representa al grup. Comunica els acords del grup, és la persona que es relacionar{ amb la resta de grups en cas d’haver de comunicar, explicar o intercanviar informacions o conclusions amb un altre grup, al professor/a o a la classe. És la persona que demanarà ajuda als altres portaveus o professor/a. Comunicar a la resta del grup les informacions rebudes del professor o d’altres grups

SECRETARI/A: INFORMACIÓ PER ESCRIT

COORDINADOR/A: PLANIFICACIÓ Organitzarà i consensuarà el treball entre tots els components del grup. Vetllarà perquè tothom respongui als compromisos adquirits, aportin al grup la tasca compromesa (lectures, deures, reflexions,...). Ajudarà a tots el membres del grup, comprovarà que tots entenen l’activitat a realitzar. Ajuda al grup a discutir l’estratègia a seguir per realitzar la tasca. Ajuda a avançar en les activitats

MODERADOR/A: DEBATS Modera les reunions, dóna paraules, controla el temps d’intervencions, procura que tothom parli, expressi alguna idea. Motivar als companys a parlar sobre l’activitat. Mediarà davant discussions que puguin derivar en conflicte. Controlarà els tons de veu i el respecte entre companys. S’esforçar{ per fer entendre les diferents posicions en les discussions de grup.

RESPONSABLE MATERIAL: MATERIAL Haurà de preveure el material que es podrà necessitar per fer un determinat treball o activitat. Controlarà i recordarà el que ha de aportar cada membre del grup. Procurarà que tot el material i mobiliari, quedi recollit i endreçat a l’acabar la feina Institut l’Estatut de Rubí

Pren nota dels temes tractats, informes o conclusions a les que arribi el grup. Emplenarà el diari de classe, full de deures, exàmens. Ha de recollir tota la informació, serà referent per a la resta del grup. Recorda al grup els acords o conclusions que s’han pogut prendre en anterioritat. Hauria de treballar conjuntament amb el portaveu La resta de membres del grup hauran de tenir tota la informació o acords als que arribi el grup per tal de poder estudiar.


Comunicatives Competència comunicativa Competència artística i cultural Metodològiques Competència digital Competència matemàtica Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal Conviure i habitar el món Competència interacció amb el món físic Competència social i ciutadana Institut l’Estatut de Rubí


Comunicatives Competència comunicativa Competència artística i cultural Metodològiques Competència digital Competència matemàtica Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal Conviure i habitar el món Competència interacció amb el món físic Competència social i ciutadana Institut l’Estatut de Rubí


Augment de l’ús del correu electrònic Ús d’eines col·laboratives Seguiment del treball online Retroacció de les produccions dels alumnes Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Professor tutor que acull un company Sessions de presentacions d’eines contextualitzades

Manuals, powers, ... Moodle, wikis, blocs Compartir propostes transversals Cursos, assessoraments, jornades, ... Xarxes Ning, twitter,... Institut l’Estatut de Rubí


Partim d’un mapa conceptual del tema. Cada professor planteja activitats que l’alumnat desenvolupa al llarg d’una setmana.  Respectem l’horari ordinari  En cada matèria acaben amb un producte digital: presentació, pòster, vídeo, ...  En finalitzar la setmana l’exposen en públic.  

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Responsable en el seu grup de treball

Proactiu

Solidari

ALUMNE PROTAGONISTA

Comparteix objectius d’aprenentatge

Institut l’Estatut de Rubí

Participa de l’avaluació


Proporciona eines d’autonomia Orienta Supervisa

Dialoga i negocia

Atenció individualitzada Institut l’Estatut de Rubí

PROFESSOR ACOMPANYANT Apropa continguts abstractes


Reflexions i crítiques Ajuda entre iguals Experimentar Amb iniciativa, autònoms Activitats creatives Institut l’Estatut de Rubí


Descriviu una situació incòmoda que penseu es pot donar en classe o heu viscut. 2. Feu propostes per millorar la vostra resposta a classe. 3. Comentari de les situacions en tot el grup. 1.

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Faig servir una power per presentar la programació d’aula Permet exposar-ho als alumnes Ajuda a sistematitzar la seqüenciació didàctica Reforço amb imatges la planificació de la unitat didàctica

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Proposo activitats d’instrucció individual Es repassen continguts de cursos anteriors Hi ha activitats de treball cooperatiu Els alumnes s’han de planificar, tenen terminis de finalització del treball  En el treball cooperatiu les activitats tenen diferents dificultats  Hi ha diversitat en el tipus d’activitats    

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


PROPOSTA: Comprova el th de Pitàgores amb el Geogebra SOLUCIÓ 1:

Institut l’Estatut de Rubí


SOLUCIÓ n:

L’alumne experimenta i s’espavila com ho fem en la vida real. El resultat final no és limitat, a la vegada la majoria d’alumnes ho poden fer. Institut l’Estatut de Rubí


PROPOSTA: Una demostració geomètrica del teorema de Pitàgores. Fer fotos amb la webcam del portàtil.

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí


PROPOSTA: Activitats JClic assignades per nivell

Institut l’Estatut de Rubí


Institut l’Estatut de Rubí

Xerrada eduCAT1x1  

Xerrada a Sant Cugat el passat 14 d'octubre de 2010

Advertisement