Page 1

http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

z ZÆ•≈õ : Á¿ûd Æ¡õI z x£ïÆì @Õ≤ÜfgA Áú£≈•éÚ „û¨öZ vÎâ d£•çZ Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì £``Ö xÚ ¨``ú¬``≈à z Á``¿ûd Æ``¡õ gZ „``™ç xZÆ``ûZ fd Õ``ç£``ù v£``ç ¨`¿øégfZ z Á`¿•ïÆ`û≠`à Ø`ûz£`•çd ‰`Ö ‰`ºúÚ xz¨`Ö }f£`≈±Ö x£`ô¨`¿±û¬`ú z Õ`çZ Æ``¡õ Zf Õ``≤Üfg gZ ’``≈à x£``≈úZÆ``ûZ £``û £``ù£``ûfÚ „``ûd ,¨``¿¿ò ‰``≈ºÜ Á``™ûf£``Ü Õ``çZ Æ``≈Ωø≤å /¨``¿úZ¬``ã Á``õ Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì d£``≈¿Ö Zf xÚ z ydÆ``Ö w£``ú Á``¿ûd z Æ``Ωûd Æ``•ïd ‰``Ö }Æ``•ïd gZ ZÆ``å z x¬``å Á``Ö Á``•≈∑ñZz x¬``å „``™ç „``ûZ ‰``ò y¨``úÆ``≈ô z y¨``¿ùd ‰``ºúÚ xz¨``Ö ,ddÆ``Ω≈õ £``®Ö£``â }f£``•é¬``ú ‰``Ö }f£``•πô gZ xÆ``Ü ‰``•±âÆ``Ö /¨``úg£``ç fZ¬``øù d¬``ã Æ``Ö Zf ’``ùz∞``à z Á``çfÆ``Ö –``úf „``ûÆ``•øò x¨``úZÆ``û≠``à }ZÆ``Ö y£``ô ‰``ô d¬``ã fZ¨``¿à ‰``Ö ‰``ò }fZ¨``û£``à x£``ùÆ``Ö z fZ¬``•çZ d¬``úÆ``ï ,Á``çzdÆ``ï gZ ¨``¿å }£``ùdzÆ``ç ,¨``úfZ≠``ô Á``õ x£``≈õ fd Õ``çfd£``ú y£``ô¨``ûd „``ûZ ¨``¿å ‰``Ö fl``ûdØ``ú £``ù xÚ } ‰``øù ‰``ò ,Õ``çZ /// z f£``µì ,}¬``ö¬``õ ,Ÿ``ï£``ä xZf¬``¿™ç „``ûZ gZ fl``û ”``≈ù z ¨``úZ ‰``•±ûg Á``õ Õ``≤Üfg gZ ‘``à v£``ç fZØ``ù „`¡ò “`ûf£`Ü Æ`Ω≤ùz∞`à ‰`ú z ¨`úZ y¨`úZ¬`ã „`ûd Æ`¡õ ‰`ú Zf d¬`ã ‚`ù ‰`•±âÆ`Ö Æ``¡õ Zf xÚ Á``•çfd£``ú ‰``Ö x£``ô¨``¿±û¬``ú ‰``ò ,‚``±≈¢ZÆ``•≈õ ‰``ò „``ûZ Æ``Ö /xZÆ``ûZ gZ ‘``à z ’``≈à Õ``±™ú }£``ù y¨``ç fd ‰``ò Õ``çZ Á``¿≈ûÚ ,¨``¿õ£``ú Á``õ Á``¿ûd xZÆ``ûZ ‰``Ö £``ù£``ûfÚ ·``≈±ô gZ ‘``à v£``ç fZØ``ù zd ‰``Ö fl``ûdØ``ú £``û Õ``≈©≈±õ 22


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

xÚ gZ Á``ú£``≤ú Õ``≤Üfg gZ ’``≈à Á``û£``ûfÚ }£``ù yÆ``≈Ü „``≈Ö fd z y¨``é fZ¨``û¨``à /ÕçZ yd¬§ú Zf „``≈ûÚ „``ûZ (}fZÆ``çZ Ã``ùZ≠```õ ) x£``ïÆ``ì wzd Æ``•ïd fd „``õ ¨```¿åÆ``ù d¬``§ú z Æ``¡õ z ZÆ``•≈õ gZ ‚``ù f£``•é¬``ú ¨``¿å fd z wZ ydÆ``ò Á``ï£``ºéZz ‰``•πô „``™ç Õ``≤Üfg }£``¡Ü£``ô £``Ö ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ z ZÆ``•≈õ „``≈Ö }¨``ú¬``≈à ‰``ú¬``ôÆ``ù x£``≤ú Õ``çZ¬``ãfd £``ùf£``Ö y£``ô¨``ûd „``ûZ x£``ô¨``¿±û¬``ú }f£``øé gZ x¬``å ˘z ,wZ Æ`ûØ`ô£`ú Zf d¬`ã ,wZ ‰`•éZ¨`ú Õ`ï£`ûfd Á`™ç£`à z ydÆ`ò ¨`¿±àdÆ`ã x£`ùÆ`Ö xdZd ‰``•éZ≠``ô x£``≈õ fd Zf f£``•±â „``ûZ fZz Õ``çÆ``¡ï z ydÆ``≤ï f£``≈±Ö ,‚``¿≈Ö Á``õ Á``•ç£``ò ‰``Ö Æ``ôZ ‚``¿ò Õ``çZ¬``ãfd Õ``éZdÆ``Ö „``ûZ £``Ö }ZÆ``øù xZ¨``¿ø≤û¨``úZ gZ z d¬``ã fZ¬``•çZ }£``ù¨``úzÚ x£``≈Ö £``Ö ,¨``úÆ``Ö Á``õ Á``à „``õ f£``•πô fd Á``•çfd£``ú z /¨úg£ç wfZØΩç£ßç z ¨¿¿ò Áû£ø¿ùZf ZÆõ z Õ``çZ ¨``¿ù z xZÆ``ûZ fd f£``ô¨``ú£``õ }£``ù£``ûfÚ x£``ûZ¨``ã gZ Á``ºû ZÆ``•≈õ '1 Z¨`ã „`ûZ gZ Á`õ£`ú ¨`úZ ydÆ`ò c¬`ò £`àzfZ z x£`ú¬``û ‰``Ö ‰``ò }Æ``Ωûd }£``ù yÆ``≈Ü Õ``çd fd Á``úZzZÆ``ï }£``ù x£``≤ú „``¡ò x£``ú¬``û ‡``¿ùÆ``ï gZ y∞``ûz ‰``Ö /¨``úZ ydÆ``§ú ZÆ``•≈õ gZ Á``õ£``ú xZf£``ôgzf „``ûZ }£``ù yf¬``µçZ z £``ù y¨``ú£``õd£``û fd z Õ``çZ w£`ú ZÆ`•≈õ gZ xZÆ`ûZ ‰`Ö ’`û¬`ã Æ``πç fd \dzÆ``ù f£``Ö „``≈•±™ú }ZÆ``Ö /Õ``±≈ú Õ``ûdzÆ``ïÚ £``Ö zZ fZ¨``¿à ‰``Ö ‰``ò ,¨``¿ò Á``õ d£``û Á``úZÆ``ûZ Á``ûZ¨``ã Zf xÚ z ydÆ``Ö £``Ö xZf£``ôgzf xÚ }£``àzfZ fd zZ ‰``ò ¨``ú£``çf Á``õ „``ûZ z ,Õ``çZ ‡``¿±øù /ÕçZ ydƺú df¬ãÆÖ Áõ£ú „≈¿å £`Ü yd¬`§ú ¨``¿ù z xZÆ``ûZ }£``ù£``ûfÚ }Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö Á``ú £``õg ”``≈ù fd ZÆ``•≈õ '2 23


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

/¨é£Ö y¨é £àÆÖ wdÆõ „ûZ „≈Ö fd zZ w£ú ‰Ö Á¿ûd z d¬``é Á``õ z y¨``é ydÆ``Ö f£``ò ‰``Ö ¨``≈éf¬``ã w¬``¡πõ ‰``Ö xZÆ``ûZ fd Æ``¡õ '3 ”``≈ù fd ZÆ``•≈õ x¬``å ,¨``úZdÆ``ôÆ``Ö Á``¿ûd Æ``¡õ ‰``Ö xZ¬``Ü Á``øú Zf ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ Æ``¡õ gZ ‚``≈úZ¬``Ü Á``øú £``õ /(1)Õ``çZ yd¬``§ú x£``±ºû ¨``≈éf¬``ã £``Ö Á``ú£``õg fd Zf ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ „``≈ûÚ z ‚``çf z ‚``≈û¬``ô „``™ç (Á``•çÆ``à ¨``≈éf¬``ã) Á``¿ûd z xZÆ``ûZ fd Õ``≤Üfg gZ ’``≈à }£``ù£``ûfÚ ‰``ò Õ``çZ Æ``≈Ωø≤å / ‚``ûfZ≠``ô x£``≈õ ,x£``¡â y¨``¿¿ûÆ``ïÚ y£``Ωû£``à fd ¨``≈éf¬``ã Æ``Ω≤û£``•ç w¬``¡πõ ‰``Ö „``ûd Æ``¡õ ¨``¿ù £``ù£``ûfÚ Õ``≤Üfg gZ ’``≈à ¨``úZ yd¬``§ú ‚``ù ,}Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö £``û z x£``ûZ¨``ã fzÆ``ç (ZzIZGd £``•çzZ fd ) @ZzdA I £``ù xÚ ‰``Ö ‰``ò ¨``ú¨``≈•çÆ``à Á``õ Á``úZzZÆ``ï x£``ûZ¨``ã w£``ú Á``ûZ¨``ã ¨``¿å Zf wdÆ``õ ‰``ú¬``ô „``ûZ „``ûd /¨``¿•πô Á``õ x£``øçÚ pzÆ``ï £``û }ZÆ`Ö Zf Õ`±≈≈ܬ`¿Ü£`ò £`û Õ`±≈≈ܬ`¿ù w£`ú xZÆ`Ω≤ùz∞``à gZ }f£``øé /¨``úZ ydZd x£``õg Æ``ù ˘z ¨``ú¨``≈•çÆ``à Á``õ Zf }d£``ûg x£``ûZ¨``ã ‰``ò ,¨``úZ y¨``ûØ``ôÆ``Ö £``ù£``ûfÚ Á``õ x£``ûZ¨``ã fzÆ``ç Zf xÚ z ¨``úd£``¡ú Á``õ }Æ``•≤≈Ö _fZ £``ù xÚ gZ Á``ºû ‰``Ö ‰``ò ¨``úZ ‰``•ï£``û Õ``çd ¨``¿ûÚÆ``Ö „``ûZ ‰``Ö y¨``é w£``®úZ }£``ù Á``çfÆ``Ö gZ /¨``¿•±úZd ’``û£``•ç / Õ``çZ yd¬``Ö x£``øçÚ d£``øú @‘``û£``ûdA g£``îÚ fd x£``úÚ }Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö /¨``úZ ‰``•ï£``û Æ``≈ô ‰``øù z Zzf „``¡ò }£``ù „``≈õgÆ``ç gZ }f£``≈±Ö fd Zf x£``øçÚ } ‰``•çZfÚ y¨``ú£``õd£``û „``ûÆ``Ü „``¡ò (£``ùdzÆ``ç i¨``∫õ ’``úZd ) Zdz ‡``ûf fd w£``ú ‰``Ö z y¨``é @i¬``û£``ûdA „``ûØ``Ωû£``â @xzfzA @£``úzfZzA }Z¨``ã £``ù£``ûfÚ zZ /ddÆ``ô Á``õ ’``•çÆ``à x£``¡â fZd x£``õ£``ç z y¨``¿ùd f£``ôg£``ç @xz ‰``•ûfA Z¨``ã „``ûZ £``ùd£``≤≈ú£``àzZ fd /Õ``çzZ ‚``≤å ¨``≈éf¬``ã z x£``øçÚ fzÆ``ç „``≈¿´øù 24


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

£``¡úÚ ‰``ò d¬``é Á``õ Á``•ûdÚ xZ¨``úgÆ``ï ydgZzd £``û Á``û£``ûfÚ ufØ``Ö x£``ûZ¨``ã fzÆ``ç Zf £``ù£``ûfÚ y£``ô ”``≈ù ˘z xZfzd „``ûZ Æ``çZÆ``ç fd ¨``¿õ£``ú Á``õ £``≈•ûdÚ Zf „≈¿å Zf d¬ã Ø≈ú £ù xÚ z ¨úZ y¨úZ¬™ú @„`ûd£`úzfZzA £`û @„`ûd i¬`¢£`ûdA £``•ò¬``ç w£``ú ‰``Ö dzÆ``ç 1028 gZ ‰``•çZfÚ Á``Ω¿Hâ Zdz ‡``ûf /¨``úZ y¨``≈õ£``¿ú x£`ûZ¨`ã „`ûZ _fZ ‰``Ö /¨``úZ y¨``é ydzÆ``ç Á``û£``ûfÚ x£``ûZ¨``ã ’``û£``•ç fd ‰``ò Õ``çZ ¨`úZ y¨`ûØ`ôÆ`Ö x£`úÚ }ZÆ`Ö ‰`ò Á`û£`ù ygzÆ`ï z £`ùdzÆ`ç „`ûZ f£`øé gZ xZ¬`Ü Á`õ x£``¿≈Ö „``ézf ‰``ò Á``≤ûf 400 ‰``Ö fl``ûdØ``ú Zf £``ù £``•ò¬``ç „``ûZ /dÆ``Ö Á``à ’`I¿Gõ ‰`Ö ‰`•±Ö x£`ûZ¨`ã jgfZ zÆ`¿ûZ gZ /¨``úZ ‰``•çZfÚ ,¨``úZ yd¬``Ö }¬``ô dzÆ``ç ¨``¿å Zdz Æ``çZÆ``ç fd ˘z Õ``çZ y¨``é x¬``ôÆ``ôd x£``û¬``ô dzÆ``ç ’``ûZÆ``ô z w£`ú ‰`Ö £`ù xÚ gZ }f£`øé z ¨``úZ yd¬``Ö }¨``¿æÖ y£``Ωû£``à }ZfZd ‰``•ç¬``≈à Á``ûZ¨``ã „``ûÆ``•≤≈Ö /¨``úZ y¨``é ’``û£``•ç Á``•≈ô x£``õ£``ç } y¨``úfZd £``àÆ``Ö z x£``ûZ¨``ã fzÆ``ç ‰``ò Õ``çZ y¨``é ydzÆ``ç ‡``¿â }Z¨``ã (f¨``úZ) Zf¨``¿ûZ ’``û£``•ç fd £``ù£``•ò¬``ç fd dzÆ``ç 50 z ·``∫•±õ dzÆ``ç 250)¨``é£``Ö Á``õ 300 £``ù xÚ f£``øé ’``û£``•ç fd £``•ò¬``ç ‰``ø¡¿ûZ xdzÆ``ç yØ``≈ΩúZ /(Æ``Ωûd x£``ûZ¨``ã £``Ö Á``ùZÆ``øù Áõ „™ç Áú£õg gZ xÚ }£`¡≤™Ö „`ûÆ`•≤≈Ö Zdz ‡`ûf fd ‰`º•±¿ûZ Zf¨`¿ûZ }ZfZd ‡``¿â }Z¨``ã z ¨``úZ yd¬``Ö ‡``¿â fd x£``≈õ¬``Ö £``Ö £``ù£``ûfÚ ‰``ò ¨``û¬``ô ‚`ù zf „`≈øù gZ /Õ`çZ y¨`é Á`õ ‰`•éZ¨`¿à £`¡úÚ ‰`úZgzf Á`ô¨`úg }ZÆ``Ö jgfZ z ‰``úZgzf }£``ùg£``≈ú £``Ö Æ``•≤≈Ö ¨``úZ y¨``ûØ``ôÆ``Ö Z¨``ã „``ûZ }ZÆ``Ö ‰``ò Á``û£``ù ygzÆ``ï 200 Ø``≈ú ’``ÜÚ }Z¨``ã Á``¿ôÚ ’``û£``•ç fd /Õ``çZ f£``ôg£``ç wdÆ``õ }d£``õ y£``Ωû£``à }ZfZd ’``ÜÚ £``ù£``ûfÚ „``≈Ö fd /Õ``çZ y¨``é ydfzÚ fd dzÆ``ç ‰``Ö £``•ò¬``ç 25


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

‰``•±úZd Á``õ ‰``û£``øú ‰``ç }ZfZd Zf ’``¢Ú }Z¨``ã Á``¿ôZ z Õ``çZ yd¬``Ö }¨``¿æÖ (x£``øçÚ z „``≈õg „``≈Ö) }¬``â ,Õ``çZ ‰``ú£``ã y£``Ω≤¢Ú x£``øù ‰``ò Á``¿≈õg /¨``úZ yf£``øé /¨``úZ x£``ôf£``•ç z ¨``éf¬``ã ‰``ò Á``ú£``øçÚ ,¨``é£``Ö Á``õ ’``ãfeÚ ‰``ò ¨``¿•±≈ú xZzZÆ``ï „``≈¿å ¨``úZ y¨``é ‰``•çZfÚ £``úzfZz ’``û£``•ç fd ‰``ò Á``û£``ùdzÆ``ç ‰`ò ‰`ú¬`Ωú£`øù z Õ`çZ Á`ú£`øçÚ z }¬`¿≈õ f£`≈±Ö Z¨`ã „`ûZ }£`ù ygzÆ`ï ˘z Ø``≈ú £``ùd£``≤≈ú£``àzZ fd Á``•ä z £``¡úÚ x£``û£``à £``Ü Zdz ‡``ûf g£``îÚ gZ ¨``é x£``≈Ö Õ`çZ Æ`≈Ωø≤å ˘z /Õ`çZ x£`ûZ¨`ã fzÆ`ç z ¨`¿æÖ ‘`Ö y£``Ωû£``à }ZfZd £``úzfZz d¬`é Á`øú Õ`ï£`û Zdz ‡`ûf fd ˙`∫•±õ dzÆ`ç ”`≈ù ZÆ`•≈õ ’`û£`•ç fd ‰`ò ‰`•πô „`™ç ZÆ`•≈õ gZ 59 }£`•ò¬`ç w¬`ç }ÍZ¨`ú£`õ fd gZÆ`ï ‰`ú fd £`¡¿Ü z Á``õ w£``ú ddÆ``ô Á``õ x£``úÚ ¨``ú¬``≈à yØ``≈ΩúZ ‰``ò £``¡ú£``±úZ Õ``çzd Zf zZ z y¨``é fd z ddÆ``ô Á``õ }Æ``•≤≈Ö jgfZ }ZfZd £``úzfZz f£``¿ò fd yg£``Ü ZÆ``•≈õ /¨``úÆ``Ö ZÆ``•≈õ yhZz w¬``¡πõ /Õ``çZ y¨``é ’``û£``•ç £``úzfZz 'ZÆ``•≈õ w£``ú ‰``Ö dzÆ``ç 22 z Á``•çzd £``¡Ü£``ô Á``•ä z }¨``¿ù Á``úZÆ``ûZ „``¡ò }£``ù y¨``ú£``õd£``û ‰``øù fd Á``û£``ûfÚ „``¡ò y¨``ú£``õd£``û ”``≈ù fd ¨``é x£``≈Ö ‰``ò ‰``ú¬``ô x£``øù /Õ``±ûfZ¨``ú£``ø≈à ydÆ`Ö Á`ú£`Ωøù „`ûd fl`û w£`ú ‰`Ö ZÆ`•≈õ y¨`¿•çÆ`à £`û Á`•çÆ`à ZÆ`•≈õ gZ Á`õ£`ú yÆ``¶≈õ ) Õ``≤û fl``û fd Ø``â ZÆ``•≈õ gZ „``¡ò }£``•çzZ fd /Õ``çZ y¨``≤ú y¨``ûÆ``ïÚ ZÆ``•≈õ ‚``ù Õ``≤û „``ûZ fd /Õ``çZ y¨``≤ú ‰``•πô d£``ûg „``™ç (Õ``≤û ‰Ö Á¿ûd xZ¬•Ö £Ü ,x£ûZ¨ã fzÆç £û y¨¿¿ûÆïÚ }Z¨ã ‰ú ,ÕçZ ZdØõ Zf¬`ùZ /ÕéZ¨¿à ZÆ•≈õ w£ú Zf ZdØ``õZf¬``ùZ z ¨``úZ yd¬``Ö Á``•≤Üfg x£``≈úZÆ``ûZ Õ``≤û „``ûZ xdzÆ``ç x£``õg fd 26


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

z “ûf£Ü ¨ûd gZ /¨¿•±úZd Áõ xZdØ`ûZ } ‰`øù „`≈¿´øù z x£`¡â f£`ô¨`ûÆ`ïÚ Á``õ£``ú x£``≈≤¿õ£``™ù Á``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï g£``îÚ fd y¨``ú£``õ }£``âÆ``Ö }£``ù ‰``•≤§ú ‡``¿ç ’``û£``•ç gZ Á``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï „``ûZ x£``û£``à ‰``Ö fl``ûdØ``ú fd yg£``Ü z Õ``±≈ú ZÆ``•≈õ gZ ZÆ``•≈õ }ZÆ``Ö Á``û£``ù y£``Ω≤•çÆ``à z d¬``é Á``õ ydÆ``§õ£``ú £``•≈ù£``úÚ f£``¿ò fd xÚ y¨``é ydÆ``§õ£``ú xZfzd „``≈øù fd Ø``≈ú x£``ò ZÆ``•≈õ „``≤â gZ /ddÆ``ô Á``õ £``àÆ``Ö /y¨`ûdÆ`ô Õ`çfd£`ú }£`ùfZ¨``¿à yØ``≈ΩúZ ‰``ò y¨``õÚ }gZÆ``ï Õ``≤û yÆ``¶≈õ fd /Õ``çZ Zf bZÆ``ï }£``ùfZØ``¿øå fzÆ``ç Æ``¶≈õ „``õ ‰``ò y£``ΩúÚ /Õ``çZ „``≈¿å gZÆ``ï „``ûZ )‚•ã£ç ’`û¬`ã _fZ ‚`ù g£`øú z ’`û£`•ç fd Zf zZ ,¨`õ£`•≈ßçZ }Z ,w¨`ûÆ`ïÚ ’``û£``•ç fd Õ``≤û Æ``ù ‰``ò dÆ``ò j¬``õZÆ``ï ¨``û£``§ú (ZdØ``õZf¬``ùZ x£``Ög gZ f£``•πô Æ``¿ù xÚ Õ``éZ¨``ôfØ``Ö fd ¨``é¬``ò Á``õ y¨``¿ûZÆ``ç z y¨``é ydzÆ``ç Á``ùZ¬``™öd dØ``ûZ Õ``ï£``ûfd xZ¬``Ü Á``õ gZÆ``ï „``≈øù gZ „``ûZ Æ``Ö ‰``•é≠``ô /dÆ``≈ô f£``ò ‰``Ö Zf d¬``ã ‰``ú Õ``çZ Õ``çÆ``àZdØ``õ y¨``¿ûZÆ``ç z Õ``çZ ZÆ``•≈õ dØ``ûZ y¨``¿¿ûÆ``ïÚ ZdØ``õZf¬``ùZ ‰``ò x£``õg ‰``Ö Zf Õ``≤û „``ûZ gZ Á``û£``ù ’``™Ö xZÆ``Ω≤ùz∞``à gZ }f£``øé /„``ûd Æ``¡õ ‰``ò ¨``¿é£``Ö Á``õ Á``úZ¨``¿ø≤úZd £``ù „``ûZ /¨``¿úZd Á``õ ‰``•±ÖZz Õ``≤Üfg gZ ’``≈à dÎ``≈õ gZ ’``≈à ‚``•≤ù £``Ü ‚``•πù }£```ù y¨``ç fd Zf Õ``≤Üfg ’`` ûZ¨``≈à v£``ä Æ``ù fd ˘z / Õ``çZ Õ``çfd£``ú „``Ö gZ Õ``éZdÆ``Ö „``ûZ ‰``ò ,¨``úZ ‰``•éZ¨``¿à ‰``Ö Ø``ôÆ``ù xÚ Á``Ω¿û Æ``ûd ,‚``≈úZ¨``Ö „``¡ò ‚``ù Zf Õ``≤û „``û Z gZ Á``≤™Ö Æ``ôZ ‰```ò Õ```çZ xÚ Æ```Ü y¨```û¨```¿±à ‘```à /d¬```Ö ¨```ùZ¬```™ú „```¡ò }£```ùZdz ygZ¨```úZ xZfzd ‰```Ö z ‚```≈¿ò }g£```çg£```Ö Zdz ‡`` `ûf gZ Zf ZÆ```•≈õ } ‰```õ£```¿ç£```¿é fd ‰``ò }Æ``¡õ / ‚``≈ùd x £``û£``à x£``ûg£```Ü x¨``é yÆ``≈å g£``îÚ z x£``≈ú£```ç£``ç 27


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Õ``çZ y¨``é „``ºïZ ¬``ÜÆ``à Á``õÎ``çZ Á``úZÆ``ûZ ‡``¿ùÆ``ï ‰``Ö z y¨``≈≤ãfd ‰``õ£``¿ù£``é Ø``≈ú Á``¿ûd Æ``¡õ z Õ``±≈ú x£``±ºû Á``û£``•çzZ Æ``¶≈õ z Á``ûZdz }ZÆ``•≈õ £``Ö x£``≈õzf (‚``±≈¢ZÆ``•≈õ) gZ Á``•éZdÆ``Ö ‰``ò Õ``çZ x£``≈úZÆ``ûZ ‚``•±≈Ö y¨``ç y¨``ûÆ``ïÚ /¨é£Ö Áõ Á`ºû z¨`¿ûZ ˘z Õ`çZ Á`û£`•çzZ Æ`¶≈õ x£`øù Á`çf£`à yhZz ¨`¿åÆ`ù Æ`¡õ '4 Á``Ω•±§øù }Z¨``ã z x£``ø≈à dØ``ûZ }¨``¿ù }ZÆ``•≈õ z £``•çzZ yÆ``¶≈õ /¨``¿•±≈ú }£``â ‰``Ö z yd¬``Ö x£``±ºû ¨``≈éf¬``ã £``Ö Æ``¡õ ‰``º≈ö£``ä fd ,¨``úd¬``Ö Á``•çzd z ‰``øù gZ ’``≈Ö ‰``ò ‰``õ£``¿ù£``é fd /Õ``çZ y¨``é Á``õ ‰``•ïÆ``ô f£``ò ‰``Ö yhZz „``ûZ Áú£±øù „`ûZ Á`¿ézf ‰`Ö dfZ≠`ô Á`õ x£`≈õ fd Zf x£`≈úZÆ`ûZ Á`•çÆ`à ¨`≈éf¬`ã yd¬`§ú Æ`ÖZÆ`Ö ¨`≈éf¬`ã £`Ö ZÆ`•≈õ Ø`ôÆ`ù Zdz z £`•çzZ fd (2)/d¬`é Á`õ y¨`ûd ¨``≈éf¬``ã w£``úÆ``ï iZÆ``•≈õ ‰```Ö ‰``ò Á``õzf ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ fd Á```•ä z Õ``çZ G iZÆ``•≈õ f£``¿ò fd ¨``≈éf¬``ã ,¨``údZd (i¬``•ºû¬``úZ ·``Hç) Æ``û≠``à£``ú Õ``±ºé ’``∫ú (‰``ÖZÆ``•≈õ) iZÆ``•≈õ }£``ù y£``Ω≤û£``•ç ‰``øù fd z ddÆ``ô Á``õ ’``û£``•ç ¬``≈æù) Á``ûZÆ``•≈õ ‚``≤é y£``Ωû£``à „``ûZ Æ``Ö ‰``•é≠``ô /¨``é Á``õ y¨``ûd ‚``ù ¨``≈éf¬``ã xZÆ``ûZ fd ‰``º¿ûZ ‰``Ö jÆ``Ωú £``Ö /Õ``éZd w£``ú ¨``≈éf¬``ã fl``≈à £``û (i¬``õzfd ‰``Ö i¬``õzfd ¬``≈æù w£``ú ,¨``úZ ydÆ``ò xZdÆ``ôÆ``Ö Á``¿ûd Æ``¡õ Zf ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ ¨ùZ¬ã ZÆ•≈õ fl≈à w¬¡πõ ‰`Ö ‰`ò Õ`çZ y¨`é y¨`ûØ`ôÆ`Ö Æ`¡õ fl`≈à Á`•çfd£`ú ¨`≈éf¬`ã ¨`§¿ô z y£`Ωû£`â Ø`≈ú ‰`ÖZÆ`¡õ w£`ú „`≈¿´øù ¨`≈éf¬`ã fl`≈à ‰`ú ,¨`é }£``ù x£``ùÆ``Ö z d¬``úÆ``ï /Õ``ç ZÆ``•≈õ y£``ΩÜf£``ûg £``û y£``Ωû£``â ‰``ò ‰``ú d¬``é Á``õ fd ‰`ò Õ`çZ Õ`çd fd ¨`≈éf¬`ã z Æ`¡õ xd¬`§ú x£`±ºû fd Á``úZzZÆ``ï fZ¬``•çZ 28


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

x£```øù gZ ‰```ú¬```øú }ZÆ```Ö /Õ```ãZdÆ```à £```ù xÚ ‰```Ö xZ¬```Ü Á```øú ydÆ```≤ï „```ûZ Æ`Ö x£`ùÆ`Ö „`û¨`¿å xZ¬`Ü Á`õ Á`û£`•çzZ Æ`¡õ x£`≤ú „`ûÆ`Ü ‰`•±âÆ`Ö ,Õ``≤ûÆ``¶≈õ ’``≈à Æ``¶≈õ : ‰``æøâ gZ ‰``ò dZd x£``≤ú ,¨``údØ``ûZ zd ¨``≈éf¬``ã z Æ``¶≈õ ‰``º¿ûZ / /ddÆ`ô Á`õ x£`û£`øú ZÆ`ù y¬`ò }Í£`Ö Æ`Ö Ã`çZ Ø`≈Ü z Æ`û≠`à£`ú£`¿ï ¨`≈éf¬`ã gZ zZ y£``Ωû£``â /dgZdÆ``à Á``õ Á``ú£``Ö y¨``ûd ‰``Ö ¨``≈éf¬``ã x¨``é ¨``û¨``à£``ú w£``Ω¿ù z / z ¨```≈éf¬```ã (Á```•≈¢ZÆ```ù£```û) (gÆ```§öZ) Á```•≈ûgÆ```ÖZÆ```ù y¬```ò }Í£```Ö fd Zf gZ zZ jdÆ``ô / / / ¨``úZ ‰``•ã£``ç Zd Ø``õZf¬``ùZ x£``õÆ``ï ‰``Ö ZÆ``úÚ xZ¨``¿ßç£``≤õZ w£``ú ‰``Ö Á``•≤û ‚``ù £``•çzZ fd /(¨``≈éf¬``ã ‰``úzfZz) Õ``çZ fz£``ã ‰``Ö Æ``•ã£``Ö f¬``ã w¬``¡πõ ‰``Ö £``•çzZ fd ¨``≈éf¬``ã /Õ``çZ ¨``≈éf¬``ã w£``ú ‰``Ö Á``•≤û z Æ``¶≈õ w¬`¡πõ ‰`Ö Á`û£`•çzZ Õ`≈À≤ã £`û }¬`æ¡à @Õ`IéA £`û ¨`≈é /Õ`çZ x£`≤ãfd ' y¨``¿Ö£``Ü f¬``ã xÚ ‚``¡ûzf ‰``ò ¨``≈éf¬``ã yÆ``ò w¬``¡πõ ‰``Ö f¬``ã z Õ``çZ x£``≤ãfd }£``ûZ¨``ã gZ z ¨``¿•πô Á``õ @‰``Gûf¬``çA ZÆ``úÚ Zdz fd /ddÆ``ô Á``õ x£``≤ãfd £``û }£``ù£``ûfÚ ‰``ò Õ``çZ Æ``≈Ωø≤å /¨``õÚ Á``õ f£``ø≤Ö £``≈•ûdÚ yzÆ``ô fd ‰``•±âÆ``Ö Ø``ôÆ``ù £``¡úÚ ‰``ò ,Õ``πô xZ¬``Ü Á``øú ‚``ù Õ``çÆ``à ¨``≈éf¬``ã Zf Õ``≤Üfg gZ ’``≈à ‡``ûf fd /¨``¿•±úZd Á``øú ufØ``Ö ‚``ù Zf¨``¿ûZ £``û £``úzfZz ‰``û£``à ‰``Ö Zf ¨``≈éf¬``ã ‚``ù }Æ``Ωûd }Z¨``ã /Õ``çZ y¨``õÚ @‰``Gûf¬``çA ’``û£``•ç fd £``•ò¬``ç yd £``¡¿Ü Zdz }¬`¿≈õ xZ¬`Ü £`û y¨`¿úZØ`≈ΩúZ Æ`Ö Zf xÚ ‰`ò y¨`é ’`û£`•ç @}Æ`•ûz£`çA w£`ú ‰`Ö y¨``é ydzÆ``ç £``•ò¬``ç 11 ‚``ù Z ¨``ã „``ûZ ’``û£``≈ú fd /¨``úZ ‰``•±úZd ¨``≈éf¬``ã f£``øé fd z y¨``é Á``ºû }Æ``•ûz£``ç £``Ö ‰``ûf¬``ç ,z¨``¿ù }£``ù ‰``ú£``±ïZ fd /Õ``çZ Ø``≈ú xZfzd „``ûZ fd Á``•ä ˘z /¨``Ö£``û Á``õ }Æ``•≤≈Ö jgfZ Á```•ûdÚ 12 29


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Õ``çZ y¨``õÚ Á``õ f£``ø≤Ö £``úzfZz x£``•çdÆ``ûg gZ Á``ºû z yd¬``§ú }Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö Á``ú£``≤ú Ø``≈ú „``¡ò }£``•çzZ fd Æ``Ωûd Á``û¬``ç gZ /Õ``çZ £``ù Á``•ûdÚ fzÆ``ç ‰``ò xÚ }£``ù Á``ô∞``ûz }ZfZd £``û z Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö y£``Ωû£``à fd ¨``≈éf¬``ã ‰``º¿ûZ Æ``Ö ‰ò ¨¿é£Ö Áõ Áû£ù yÆ≈Ü £¡¿Ü xZÆûZ z ¨`¿ù }£`ù£`ûfÚ x¬`å /Õ`±≈ú ,¨`é£`Ö ‰``ú „``¡ò }£``ù£``ûfÚ ‰``ò Õ``πô xZ¬``Ü Á``õ ‘``à ,¨``úZ y¨``≈õ£``ú Á``û£``ûfÚ Zf d¬``ã ¨``≈éf¬``ã w¬``¡πõ ‰``Ö „``ûd Æ``¡õ ‰``ú z „``ûd ZÆ``•≈õ w¬``¡πõ ‰``Ö „``ûd Æ``¡õ fd ’``ÜÚ ‰``ò dÆ``ò j¬``õZÆ``ï ¨``û£``§ú Æ``Ωûd Á``û¬``ç gZ ˘z /¨``úZ yd¬``Ö Õ``çÆ``à ’``ÜÚ }£``ùd£``øú gZ Á``ºû ‚``ù ¨``≈éf¬``ã z Õ``éZd Á``úZzZÆ``ï _fZ £``ù£``ûfÚ „``≈Ö £``ù Á``ç£``ò gZ /¨``é£``Ö }¨``¿æÖ ‰``û£``à z d£``ûg jgfZ }ZfZd Á``•±û£``Ö Á``õ ,Õ``çZ fd Á``û£``ù ‰``ú£``≤ú ,¨``¿•±ûg Á``õ „``¡ò ·``Ö£``Ö gÆ``õ z xZÆ``ûZ Æ``•ã£``Ö fd ‰``ò f£``§Ü z yÆ``≈Ü /¨``¿•±úZd Á``õ ufØ``Ö }Z¨``ã Zf ‰``Gûf¬``ç £``¡úÚ ‰``ò Õ``çZ Õ``çd Á``ùzÆ``ô z Á``û£``ûfÚ Zf £``¡úÚ Á``ãÆ``Ö ,y¨``≤ú ‰``•ã£``¿é Á``•çfd ‰``Ö wdÆ``õ „``ûZ Zf £``¡ûÆ``õ¬``ç z ¨``úZ y¨``úZ¬``ã }Æ``õ¬``ç }£``¡≈ܬ``ô z x£``≈õÎ``ûZ gZ }Z yØ``≈õÚ gZ }¨``¿ù }£``ù y¨``ú£``õd£``û fd /¨``úZ ‰``•±úZd Á``û£``ûfÚ yÆ``≈Ü ‰``Ö ‰``•±ÖZz Ø``≈ú ,¨`úZ ‰`•éZd £`à Æ`Ö £`ù y£`Ω≤•çÆ`à ‰`ûf¬`ç }ZÆ`Ö ‰`ò ¨`úZ ‰`•πô „`™ç x£`û£`ºç z yd¬``Ö Á``ûZ¨``ã „``û¨``¿å ‚``ù £``¡úÚ ‰``ò ¨``ûd ‚``≈ùZ¬``ã ‚``ûÆ``Ωú fl``≈ú Æ``ôZ ˘z ’``≈ò z ‰``•™≈õÚ fd £``ùz¨``¿ù £``Ö Ø``≈ú w£``®úZÆ``ç z ¨``¿•éZ¨``ú }Z y∞``ûz „``ûd Æ``¶≈õ z Æ``¡õ Á``ú£``õg ‰``å z ‰``ú¬``Ωå ‰``ò ¨``ûd ¨``û£``Ö v£``ä /¨``¿•ïÆ``û≠``à Zf £``¡úÚ ?¨`é dfZz xZÆ`ûZ ‡`¿ùÆ`ï fd ‰`ú¬`Ωå Á`¿ûd Æ`¡õ z ¨`ú¨`é Á``ºû ¨``≈éf¬``ã z £``Ö ‰``•±ÖZz y¨``é Õ``ï£``û ¨```≈éf¬``ã-ZÆ``•≈õ gZ ‰``ò Á```ú£``≤ú „``ûÆ``Ü ‰```¿ûÆ``ûd 30


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

H }£``ù ‰``ø≤åÆ``ç z Á``ú¬``¿ò ‰``≈òÆ``Ü fz£``ã fd Á``¿≈õgÆ``ç @„``ô£` I `øòA x£``ù£``éd£``à x£``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï /Õ``çZ ‰``•éZd w£``ú @£``•ç£``õ¬``HçA xÚ Õ``™•û£``à ‰``ò Õ``çZ \ZÆ``ï z Á``úZÆ``ûZ }£``ù yÆ``≈Ü gZ }Z yØ``≈õÚ f¨``¿ºçZ }gzÆ``≈à gZ ‘``à „``≈õgÆ``ç „``ûZ ’``û¬``ã x£``ò£``≈ú }£``¡≤≈ò gZ ‰``•™≈õÚ Á``¿ûd ¨``ú¨``≈é¬``ò ‰``ò ¨``úd¬``Ö Á``ú£``ú¬``û Á``úZÆ``ûZ ufØ``Ö x£``ûZ¨``ã zd yØ``≈õÚ ‰``ò Zf dØ``õfzZ ' i¬``¢g £``¡úÚ /¨``¿¿ûØ``ôÆ``Ö ZÆ``•≈õA Zf d¬``ã f£``Öfd x£``§≈•≤à dØ``ûZ z }Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö ¨``úd¬``Ö Á``ú£``ú¬``û ' /¨ú¨ûØôÆÖ yÆ≈Ü zd „ûZ } ‰•±âÆÖ dØûZ zd yØ≈õÚ @i¬≈æù fd /Õ``çZ ydZ¨``ãf dÎ``≈õ gZ ’``≈à ‚``ûzd y¨``ç ‰``Ö fl``ûdØ``ú ’``¿ûØ``ô „``ûZ x£``ù£``é gZ Á``ºû ,i¬``ò¬``≈•úÚ ,y¨``é Õ``ï£``û ‰``≈òÆ``Ü pZddzÆ``øú fd ‰``ò Á``≤∫ú ZÆ•≈õ /¨ùd Áõ x£≤ú i¬≈æù ZÆ•≈õ £Ö xdZd Õçd v£ä fd Zf yÆ≈Ü „`ûZ pzÆï xÚ fzd Zfzd ‰ò dfZd Æç Æ`Ö (Á`¿õfZ) Á`úZÆ`ûZ Á`ùÎ`ò ’`∫ú „`ûZ fd }£``ù ‰``õ£``â /@i¬``≈æùZÆ``•≈õ¬``æàÚA y¨``õÚ xÚ Æ``ûg z ¨``≤ãfd Á``õ ¨``≈éf¬``ã „``≈øù £``Ö ZÆ``•≈õ ’``∫ú x£``ù£``é „``ûZ gZ ‘``à /¨``¿ú£``±ºû Ø``≈ú y£``é z ZÆ``•≈õ fz£``ã fd x£``é¬``ò x£``ù£``éd£``à gZ y¨``ú£``õ }£``â Æ``Ö }£``¡ú£``≤ú fd Zf £``ù Á``ô∞``ûz y∞``ûz ‰``Ö) £``¡ú£``≤ú „``ûZ fd ˘z ,‚``≈¿≈Ö Á``õ ,¨``úd¬``Ö Á``•≤Üfg ‰``ò ,xZÆ``ûZ gZ Á``û£``¡≤∫ú ‡``¿ç fd /Õ``çZ y¨``é i¬``≈æù ZÆ``•≈õ :ZÆ``•≈õ w£``ú (£``ù ‰``ºç Æ``¡õ w£``ú z yd£``•±ûZ y£``é f£``¿ò fd x¬``ô¨``≈éf¬``ã yÎ``ò £``Ö ZÆ``•≈õ x£``≈ú£``ç£``ç /dfZd (¨≈éf¬ã £û i¬≈æù xz¨Ö) z Á``ïZÆ``∏â gZ Á``éfZØ``ô fd x£``é¬``ò x£``ù£``é z i¬``ã¬``≈•úÚ xZfzd ‰``Ö fl``ûdØ``ú Zf ¨``≈éf¬``ã x£``≈úZÆ``ûZ ‰``ò Õ``çZ y¨``õÚ x¬``ÖZÆ``•çZ x£``ú¬``û fZ¨``õ£``ú xZd “``ûf£``Ü 31


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Á``•éZdÆ``Ö x£``øù Õ``çfd „``ûZ z ,¨``¿õ£``ú Á``õ ZÆ``•≈õ Zf zZ z ydÆ``ò ’``•çÆ``à „¡ò x£≈úZÆûZ yf£`Ö fd x£`ûg£`Ü jf¬`û gZ ‘`à x£`≈úZÆ`ûZ ‡`¿ùÆ`ï fd ‰`ò Õ`çZ /ÕçZ y¨é x£≈Ö :¨ûÚ Áõ ÆÖ „≈¿å y£Ü¬ò z ydÆ≤ï ÁçfÆÖ „ûZ gZ £``û Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö y£``Ωû£``à fd ZÆ``•≈õ ’``•çÆ``à w¬``¡πõ ‰``Ö Á``¿ûd Æ``¡õ '1 „``≈Ö fd Õ``≤Üfg gZ ‘``à ‰``ú z Õ``≤Üfg gZ ’``≈à ‰``ú x£``¡â f£``ô¨```ûÆ``ïÚ /ÕçZ y¨é Áøú Õï£û „¡ò }£ù£ûfÚ £û x£≈úZÆûZ }£``ù y¨``ç gZ Æ``¡õ w£``ú ‰``Ö xÚ ’``û£``•ç z ¨``≈éf¬``ã z ZÆ``•≈õ }Æ``ÖZÆ``Ö '2 }Z ‰``¿¡à fd ’``ùz∞``à Æ``Ö£``¿Ö) xZÆ``ûZ Æ``•ã£``Ö fd Õ``≈©≈±õ g£``îÚ ‰``Ö fl``ûdØ``ú Õ``≈∑ñZz „``ûZ „``•ïÆ``û≠``à £``Ö /Õ``çZ y¨``é fZ¨``û¨``à (‰``≈òzd£``à£``ò £``Ü x£``•±¿õfZ gZ yd¬``Ö Á``•≤Üfg x£``ûg£``Ü x¨``é yÆ``≈å gZ ’``≈à £``Ü xZfzd „``ûZ fd x£``≈úZÆ``ûZ ‰``ò ‰`ò ‰`ú¬`Ωú£`øù ˘z /¨`é£`Ö ZdØ`õZf¬`ùZ Á`•±û£`Ö Á`õ x£``úÚ }Z¨``ã „``ûÆ``ÜÆ``Ö ,¨``úZ gZ y∞``ûz ‰``Ö z x£``≈≤¿õ£``™ù x£``û£``à gZ y¨``ú£``õ }£``âÆ``Ö xZzZÆ``ï }£``¡ú£``≤ú fd x£``õg „``ûZ y¨``é yZf∞``ò ’``≈ò fd ,‚``≈¿≈Ö Á``õ x£``≈ú£``ç£``ç Á``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï xZfzd x£``≈•≤Üfg }Z¨``ã ‰``ú£``Ωû ¨``û£``Ö Õ``≤Üfg jg¬``õÚ ‰``Ö ‰``ò ,ZdØ``õZf¬``ùZ f£``¿ò fd ZÆ``•≈õ z ¨``ú¨``é Á``õ ’``û£``•ç xZdØ``ûZ w£``ú ‰``Ö }Æ``Ωûd }£``ù ‰``´ûZ¨``ã ,¨``é£``Ö x£``û¬``®Ω¿â z x£``ûf£``Öfd }Z¨``ã Æ``•≤≈Ö ‰``ò d¬``Ö x£``ûZ¨``ã '¬``ûd „``ûZ gZ Á``ºû x£``≈úZÆ``ûZ gZ Á``ùzÆ``ô ‰``ò Õ``çZ x£``≈ú£``ç£``ç xZfzd „``ûZ fd /Õ``ïf Á``õ f£``ø≤Ö ¨`ú¨`ûØ`ôÆ`Ö ¨`≈éf¬`ã }ZÆ`Ö Zf Æ`¡õ w£`ú z ‰`•ã£`ç Æ`ÖZÆ`Ö ¨`≈éf¬`ã £`Ö Zf ZÆ`•≈õ Á``•çÆ``à ¨`` ≈éf¬``ã 'Æ``¡õ fZ¨``¿à /¨```¿•ã£``ç ZdØ``õZf¬``ùZ f£```≈•çd Zf zZ z 32


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

„``ûZ gZ ¨``û£``é ,y¨``é Æ``òe f£``≈±Ö ‰``õ£``¿ù£``é fd y∞``ûz ‰``Ö ‰``ò ,„``¡ò x£``≈úZÆ``ûZ Õ``çfd£``ú fZ¨``¿à „``ûZ ZÆ``å ¨``ûd ¨``û£``Ö x¬``¿òZ /¨``é£``Ö ‰``•ïÆ``ô ‰``≤ûf £``ù y¨``ú£``õd£``û ‰`•ï£`û jÆ`•±ô „`≈¿å @Õ`çZ yd¬`Ö Á`¿ûd Æ`¡õ xZÆ`ûZ „`¡ò x£`ïÆ`ì ‰`û£`àA ‰`ò Á``õ Õ``§±ú x£``ïÆ``ì „``ûZ ‰``Ö ‰``º≈û£``¡øçf z £``¡ézf ,£``ùfz£``Ö ,£``ù ‰``≤û¨``úZ z ?ÕçZ ‡¿ùÛøù Áõzf ‚±≈¢ZÆ•≈õ £Ö ¨¿ùd xZfzd fd Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì gZ qfh Á``çfÆ``Ö £``Ö £``¡¿Ü f£``•±â „``ûZ d¬``øúg£``Ö ,Õ`çZ Æ`û≠`à w£`®úZ ‚`±≈¢ZÆ`•≈õ z Á`•çÆ`àÆ`¡õ £`Ö xÚ ¨`ú¬`≈à z x¬`ô£`ú¬`ô }£`ù (3) ,Õ``±≈ú £``ù ’``ùz∞``à „``≈¿å }ZÆ``Ö £``â ,y£``ܬ``ò ‘``Ö f£``•é¬``ú „``ûZ fd ‰``ò ‰``Ö Á``ºå¬``ò ‰``úgzf ¨``û£``é ‰``•ºú ¨``¿å x£``≈Ö £``Ö £``Ü ¨``≈é¬``ò ‚``ùZ¬``ã £``¡¿Ü „``õ /‚û£≤ΩÖ bZÆï ‘Ö ‰¿¡à „ûZ z x¬``å Á``Ö ‰``ò ˙``èZ „``≈•±™ú ,„``¡ò xZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì x£``≈¿Ö Á``çÆ``Ö fd '1 }£``ù£``ûfÚ ’``≈ò ,Á``¿ûd Æ``¡õ gZ „``≈ûÚ „``ûZ ‰``º•±¿ûZ d¬``≤≈õ ‰``• ïÆ``û≠``à ZÆ``å z £``ù yf£``éZ ’``¿ûØ``ô „``ûZ } yØ``≈ΩúZ /Õ``çZ ‰``•ïÆ``ô ‰``≤ûf Õ``≤Üfg gZ ’``≈à z ‰``úZgÆ``ï xZ¨``¿ø≤¿≈Ö }£``ùdzÆ``ç z x£``¿™ç fd ‰``ò Õ``çZ Á``û£```ù ‰``•ºú }¬``ôg£``Ö z ¨``ú¬``é Á``õ y¨``ûd Ÿ``ï£``ä y∞``ûz ‰``Ö ,Á``úZÆ``ûZ ygZzÚ Æ``à x£``ûZÆ``±¿™ç ‰``ò Õ``çfd£``ú fZ¨```¿à „``ûZ x¬``å ,¨``¿é£```§≈õ Á``õzf ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ }£``ùfz£``Ö £àzfZ ‰Ö ÕçZ yd¬Ö Õ≤Üfg gZ ’≈à x£≈úZÆûZ „`¡ò „`≈ûÚ x£`øù ‚`±≈¢ZÆ`•≈õ ‰``Ö Zf £``ù yf£``éZ „``ûZ ,Õ``çZ ‰``•≤ô ¬``Ω•πô Á``Ö fz£``Ö fl``û x¬``¿òZ ,y¨``é ydÆ``Ö }ZÆ``Ö ‰``ò ¨``¿úZzZÆ``ï £``¡ú£``≤ú „``ûZ /¨``¿¿ò Á``õ ‰``•±ÖZz }f£``ΩúZ Á``¿ûd Æ``¡õ :‚≈¿ò Áõ ¬ôg£Ö Zf Ÿï£ä gZ yf£éZ ¨¿å ‰ú¬øú 33


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

\£®ú yZf Õ±≈å ‰ò ‚•πô y¨º≈õ Æ≈à ‰Ö x¨≈é¬à gZf Õπô z Áõ w£â ÕçZ¬ã ‰Ö /(ÕçZ j¬ô fd vgZ gI ‚ú£∏õ Æ≈à ‰∫æä) ‰``Ö x£``ûZÆ``±¿™ç gZ }f£``≈±Ö }£``ùdzÆ``ç fd ‰``ò y¨``º≈õ Æ``≈à £```®¿ûZ fd y¨``õÚ / / /‰``ú£``™≈õ Æ``≈à ,jzÆ``π≈õ Æ``≈à ,\£``ÖZÆ``ã Æ``≈à ,x£``∏õ Æ``≈à }£``¡õ£``ú t¬``æç x£``ÖdÆ``ú ‰``æà „``ûÆ``ÜÆ``Ö ‰``ò ,f¨``à y£``Ωû£``à ‰``Ö yf£``éZ Zf ‰``øù ,Õ``çZ „``≈ûÚ }£``ùd£``≈¿Ö gZ Á``ºû Ø``≈ú Á``é¬``àgZf /¨```¿úZd Á``õ ,Õ``çZ Á``ûZÆ```•≈õ xZfZdgZf £``Ö Ø``â ¨``ú¨``¿Ö Á``õ x£``ø≈à ZÆ``•≈õ xZg£``ÖÆ``ç ‰``ò Õ``çZ ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ /¨¿û¬Ωú „™ç £ù ‰•ïÆôZÆï gZ („ø®úZ „ûZ xZ¨ú¬øù £û ‘±õ) I yÆ``¡å Æ``Ö ¬``Ü Æ``¡õ ‚``ñf

d¬Ö £õ £Ö }Æ∂ú Õû£¡ú ‰ºúÚ d£Ö d£û d¬Ö Z¨≈à £õ

/d¬```Ö x£```•çÆ```à ZÆ```•≈õ }£```¡ú£```≤ú gZ Á`` `ºû xdg Á```ú£```≤≈à Æ```Ö ZÆ```•≈õ pZd :„≈¿´øù }dg y¨¿ã a¨ñ \¬ñ£û ¬å ‰ºúÚ d£Öd£û d¬Ö £ù Õû£ºä ¬Ü ·∑ö z „õ x£≈õ fd ‘úZ ‘æ®õ fd ydg Áä¬§è ‰ºúÚ d£Ö d£û d¬Ö £õ £Ö Z¨ã z ‚ûd¬§ú f£û z „õ Øâ }Z ‰``Ö£``é¬``ú x¨``≈é¬``ú z Õ``çZ ‰``ÖZÆ``•≈õ fd xZfZdgZf ‘``úZ ‘``æ®õ ‰``Ö yf£``éZ £``ù „``ø®úZ „``ûZ fd /¨``úÆ``≈ô Á``õ x£``±øù Á``•≤Üfg dØ``≈õ £``Ö ZÆ``úÚ ‰``ò y∞``ûz ’``≈à fd ‚``ù (Z¨``ã) iZÆ``•≈õ ‘``û¨``¿Ü z ¨``¿øùdÆ``ô (xZf£``û) xZfZdgZf £``¡¿Ü 34


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

:„≈¿´øù z ,ÕçZ x£úÚ Õ≤ô Áõ ‚Ö£•ì ‰Ö Õø≤å ¬å ‰ºúÚ d£Ö d£û d¬Ö £ãƺé Ãö fd Õû¬±≈ì Æ®∑õ „``≈ûÚ /Õ``çZ iZÆ``•≈õ gZ d£``û Á``±≈ì ‰``Ö yf£``éZ ¨``úfz£```Ö „```ûZ Æ```Ö ‰```ò zÆ``¿ûZ gZ z ¨``é £``¿Ö ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ }£``¡øçf gZ Á``û£``ù ‰``û£``à Æ``Ö Õ``≈©≈±õ :„≈¿´øù z ,¨¿úZd Áõ Æ¡õ x£øù Zf Á±≈ì H ‰``úfZ ,dZ¨``ú Œ``§ã Õ``≥ãHf x£``é¬``à rgfZ ›``ä f¨``úZ „``õ ‡``úÆ``æô Æ``≈à d¬Ö £ù Õû£ºä gZ ’``≈à dZ¨``õ£``Ö Á``ãÆ``ç z Õ``éZd „``Ü Æ``Ö bÆ``ç }Zdf Á``ù£``ô iZÆ``•≈õ / (Õ≤û Æ¡õ fd) ÕçZ Æ¡õ x£≤ú Ø≈ú ¨≈éf¬ã x¨õÚÆÖ gZ ‰```ò ,¨```¿¿ò Á```õ „`` `Ü Æ```Ö bÆ```ç }Zdf Ø```≈ú Á```©≈±õ }£```¡ö£```¿ûdf£`` `ò z £``ù „``™ç fd £``ù yf£``éZ z £``¡ú£``≤ú ‰``ú¬``Ω¿ûZ gZ /¨``úd¬``Ö ‰``•ïÆ``ô ‚``±≈¢ZÆ``•≈õ Á``úZÆ``ûZ Á``õÎ``çZ ‡``¿ùÆ``ï „``ûg£``îÚ xZfzd x£``úZ¨``¿™ç gZ }f£``ø≤≈Ö }£``ùdzÆ``ç ‰``û£``à x¬``å Á``¿ûd Æ``¡õ x¨``ûØ``ôÆ``Ö }ZÆ``Ö }¨``úzÚ Zf £``¡úÚ ‰``ò ,¨``ú¬``é Á``õ Õ``ï£``û fd „``≈ûÚ „``ûZ gZ Á``û£``ù ‰``ú£``≤ú ‰``ºúÚ }ZÆ``Ö /¨``¿úZd Á``õ xZÆ``ûZ „``¡ò x£``ïÆ``ì ‰``Ö Zf xÚ z ¨``úÆ``≈ô Á``õ }f£``û £``•çzZ gZ ¨``¿Ö£``≈Ö xZÆ``ûZ „``¡ò ‡```¿ùÆ``ï Zf Á``ú¬``¿ò ‰``úZgÆ``ï d£``•çZ zd gZ f£``•πô zd ‰``ú¬``øú }ZÆ``Ö /¨``ú¨``¿Ö Á``õ Õ``≤Üfg Á``õ ¬``ôg£``Ö ,¨``úZ „``û¬``ú }£``ù y£``ô¨``ûd gZ y£``ôÚ z ¨``¿ø≤úZd Ø``≈ú zdÆ``ù ‰``ò :‚≈¿ò ¨``±û¬``ú Á``õ Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì }Æ``¡õ }£``ù ‰``≤ûf fd d£``éÆ``ï }¨``¡õ Æ``•òd 35


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

:(1368 xZÆûZ x£ïÆì) Á``âZzf xZÆ``ûZ fd Õ``≤Üfg gZ ’``≈à ,x£``•ç£``Ö x£``≈úZÆ``ûZ ’``≈ò Æ``¡õ „``≈ûÚ £``àzfZ z wf fd fzd f£``≈±Ö }£``ùgÆ``õ ‰``Ö £``Ü „``≈±à }£``ù y¨``ç fd z ‰``•éZd }Z ‰``ú£``≤ú zZ Õ``≤û Æ``¡õ fd z Õ``≤Üfg }£``•çzZ fd /Õ``çZ ‰``•ï£``û ‰``ì£``éZ ‰``ÖZÆ``¡õ fd /Õ``çZ Z¨``û¬``ù zZ }¨``¿øâfZ z Á``ûÍZz z Æ``¡õ dØ``ûZ gZ }£``àÆ``ûd gZ y¨``ú£``õ Á``ñ£``Ö f£``áÚ fd z Á``û£``àzfZ }£``ù „``≈õgÆ``ç fd y¨``é Õ``ï£``û }£``ù /ÕçZ Z¨≈à Áº≈ú ‰`Ö Æ`¡õ \f¨`ñ Æ`à }£`à df Ø`≈ú Ã`ù≠`õ Æ`¡õ }f¬`ëZÆ`ßõZ /ÕçZ Áú£ïÆì ƺπÜ }£ù ‰ú¬•çZ x£øù Æ¡õ ’≈ò }£ù ‰û£à / / :(1368) ¨±û¬ú Áõ xZÆûZ x£ïÆì ‰ø≤åÆç fd Áú¬û£øù d¬∑±õ Æ•òd Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì ‰``ò , Æ``¡õ Õ``∫ûÆ``ë fd Zf xZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì ‰``≤ûf „``ûÆ``Ü Á``øû¨``ñ Õ`çZ Á`úZÆ`ûZ Á`¿≈Ö x£`¡â z Õ`∫ûÆ`ë Æ`¡õ „`≈ûÚ /// dÆ`ò Z¨`≈à xZ¬`•≈õ Õ`çZ /¨`é£`Ö Á`õ Á`úZÆ`ûZ x£`ΩúZgÆ`ï d¬`¡é ‹`≤ò z ‰`ÖÆ`®Ü v£``ç xZfZØ``ù y¨``≈ûZg ‰``ò / ÕçZ ‰•éZd d¬âz xZÆûZ fz£ã fd Õ≤Üfg gZ ’≈à Õ∫ûÆë „ûZ / / z Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì } ‰``û£``à Zf Á``¿ûd Æ``¡õ ‰``ò Á``úZ¨``¿ø≤û¨``úZ } ‰``øù y£``ô¨``ûd zd „``ûZ f£``•πô x£``±øù ‚``ò z ’``≈Ö ,¨``¿úZd Á``õ Õ``≤Üfg gZ ’``≈à Á``¿≈ûÚ /‚ûdÆò ¬ôg£Ö ZÆúÚ gZ }Z yf£à ‰ò Õ±û¨¿ø≤úZd Á``•çÆ``àZÆ``•≈õ x£``øù £``û Á``¿ûd Æ``¡õA :‰``ò Õ``çZ „``≈¿å fz£``Ö „``ûZ ydÆ``≤ï }fz£``ã x£``≈úZÆ``ûZ „``ûd Õ``≤ Üfg gZ ’``≈à ‰``ò Õ``çZ Á``¿≈ûÚ ( ‚``±≈ûZÆ``•≈õ) ydÆ`Ö £`ù „`≈õgÆ`ç „`ûZ ‰`Ö d¬`ã £`Ö ZÆ`úÚ £`àzfZ ‰`Ö x£`úÚ }f£`ß±ùf £`Ö z yd¬`Ö 36


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

fd ˘z ,dfzÚ dzÆ```ï d¬```ã ¨```¿æÖ y£```Ωû£`` `à gZ Zf ZÆ```•≈õ Õ```≤Üfg /¨```úZ fd ‰``å Zf „``≈ûÚ „``ûZ x£``≤ú /Õ``ã£``ç ZdØ``õZf¬``ùZ ‰``û£``ßøù Zf zZ Õ``≤ûÆ``¶≈õ z wzf xZf¬``ÜZÆ``ßõZ fz£``Ö fd ‰``å z (‚``±≈ûZÆ```•≈õ) Á``õzf Á``•çÆ``àZÆ```•≈õ £``ùdzÆ``ç fd /Õ``ï£``û xZ¬``Ü Á``õ zZ }£``•çzZ z Õ``≤Üfg jg¬``õÚ fd „``≈¿´øù gZ }f£``≈±Ö ‰``ò wÎ``çZ gZ ‘``à Á``úZÆ``ûZ x£``ΩúZgÆ``ï z x£``ûZÆ``±¿™ç f£``•πô z Á``¿ézf ‰``Ö ZÆ``úÚ }£``àdf xZ¬``Ü Á``õ Ø``≈ú ,¨``¿•éZd ’``ûZÆ``ô ’``≈ò „``ûZ ‰``Ö £``¡úÚ /@Õï£ûfd £`Ö ¨`é ¬`ôg£``Ö xZ¨``¿ø≤úZd „``ûZ f£``•πô gZ ‰``ò Zf }gZÆ``ï ¨``¿å x£``øù Æ``ôZ v£``ä /dÆÖ ‚≈ùZ¬ã Áà x£úÚ y£ô¨ûd Á•çfd£ú ‰Ö ‚≈¿ò ÁéZz Á¿≈Ö ydÆã Á`•çÆ`àZÆ`•≈õ y£`Ω´≈ù zZ gZ ‘`à ‰`ú z Õ`≤Üfg gZ ’`≈à ‰`ú ‰`ò ‚`û¨`ûd '1 £``¡úÚ ‰``ºæÖ ,Õ``çZ yd¬``§ú ¨``úZ x£``≈úZÆ``ûZ x£``øù Á``•çfd ‰``Ö ‰``ò ,x£``≈û£``ûfÚ „``ûd /¨``údÆ``ò Á``õ ’``û£``•ç Á``û£``ûfÚ x£``ûZ¨``ã gZ }Æ``Ωûd yzÆ``ô yf£``øé fd Zf ZÆ``•≈õ Á``ú£``≤ú ‰``ú¬``Ω´≈ù (Á``¿ûd Æ``¡õ) Á``•çÆ``àZÆ``•≈õ w£``ú ‰``Ö ‚``ù y∞``ûz Á``¿ûd gZ /Õ±≈ú ydÆ``Ö £``ù „``≈õgÆ``ç „``ûZ ‰``Ö £``àzfZ ‰``Ö £``ù£``ûfÚ ·``≈±ô £``Ö Á``•çÆ``àZÆ``•≈õ '2 }£``¡¿≈ûÚ f£``¿ò fd ‰``ò ,Á``õzf ‚```±≈ûZÆ``•≈õ ’``ûZ¨``≈à £``Ü z Õ```çZ y¨``≤ú gZ Á``ú£``≤ú ‰``ú ,y¨``é x£``ú¬``û z wzf }£``ù „``ûÆ``•±≈õ gZ Á``ºû ,Æ``Ωûd }fZÆ``çZ wdÆ``õ „``ûZ (x£``ûZ¨``ã „``ø®úZ) x¬``À•ú£``à fd ‰``ú z Õ``çZ yd¬``Ö Á``¿≈ûÚ „``≈¿å /d¬é Áõ y¨ûd Æ¡õ £û iZÆ•≈õ ,ZÆ•≈õ gZ Áõ£ú fd ‰``ò ,Æ``¡õ £``Ö „``Ö gZ wzf fd iZÆ``•≈õ ‰``ò dÆ``ò j¬``õZÆ``ï ¨``û£``§ú '3 37


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Á``õ Õ``ï£``û xZÆ``ûZ x£``ΩúZgÆ``ï z x£``ô¨``¿ûZÆ``ç }£``ù y¨``ú£``õd£``û z £``ù ‰``û£``õf£``ò ,ZÆ``•≈õ x£``øù gZ „``û¬``ú }Z yÆ``¡å iZÆ``•≈õ ‰``º≈ö£``ä fd /Õ``çZ¨``â ,d¬``é ¨``≈éf¬``ã ‰``ò ‚``û¨``ûd z Õ``çZ ¨``≈éf¬``ã w£``ú Æ``¡õ Õ``çZ Á``û£``ûfÚ „``¡ò }Z¨``ã £•çzZ fd /ÕçZ yd¬§ú x£±ºû ZÆ•≈õ £Ö „¡ò xZÆûZ fd ‰å z ¨¿ù fd ‰`å /¨údØûZ zd ZÆ•≈õ z ¨≈éf¬ã Ø≈ú Á``úZÆ``ûZ x£``ûZ¨``ã fzÆ``ç zZ gZ ‘``à z Õ``≤Üfg gZ ’``≈à ¨``≈ éf¬``ã Á``•ä '4 (Á``•çÆ``à¨``≈éf¬``ã) Á``¿ûd Æ``¡õ w£``ú ‰``Ö Zf }Z y∞``ûz „``ûd £``Ü ‰``ò Õ``çZ yd¬``§ú /‚ûfZØô x£≈õ fd „¡ò x£≈úZÆûZ }ZÆÖ z ¨```úd£```¡ú ‰```û£```à ZÆ```úÚ }Æ```•ã£```Ö x£```ç£```¿éfz£```ã ‰```ò Á```•çfd£```ú fz£```Ö '5 ZÆ``úÚ Zzf£``ú }zÆ``≈à }zf gZ z }Æ``Ωú fl``≈ú xz¨``Ö Ø``≈ú Á``úZÆ``ûZ xZ¨``¿ø≤úZd z Õ``≤Üfg jg¬``õÚ x¨``ú£``ç£``¿é }ZÆ``Ö £``•çzZ gZ }fzÚ x£``ùÆ``Ö ,¨``údÆ``ò v£``§úd z ‰``úZz£``º®¿ò Á``çfÆ``Ö –``úf d¬``ã Æ``Ö xZÆ``Ω≤ùz∞``à „``ûZ /Õ``ç£``¡Ü£``ô ‰``û£``øúzfd £``Ü ¨``úZ ‰``•éZ¨``ú Zzf ‚``ù £``Ö Zf z¨``¿ûZ ’``®¿ç z £``•çzZ z £``¡Ü£``ô qfh ‰`úzfZz £`¡≤çÆ`à gZ }f£`≈±Ö fd z f£`ôg£`ç£`ú ‚`ù £`Ö z¨`¿ûZ ‰`û £`øúzfd ¨`¿Ö£`ûfd Á``¿≈ÖØ``ûf £``Ö Zf £``¡Ü£``ô f£``§ºû Á``•ä ‰``ò }¨``¿õdÆ``ã /¨``úÆ``Ωû¨``ºû f£``•±≈øù z £``•ºû ‰``ò dÆ``û≠``à Á``õ ZÆ``å z x¬``å Á``Ö ¨``é£``Ö y¨``úZ¬``ã }fzZd ’``≈à xz¨``Ö z £``û z £``•çzZ ‰``ú¬``Ωú£``±úZ xZzZÆ``ï xZdØ``ûZ ’``û£``•ç £``Ö Õ``≤Üfg yÆ`I `Gç Á``•çÆ``à „``Ö gZ ,£``ù£``øú Æ``Ω≤ùz∞``à gZ Á``ãÆ``Ö }dfzÚ fd „``õ Á```•çÆ```à ‰```ú£```ôzd }£``ù y¨``ûÆ``ïÚ ’``û£``•ç z Á``•çÆ``à Õ``Ö ‰``ò Á``ºûf£``Ü xZfzd fd / ¨``úf£``ôg£``ç£``ú z f£``®¿ù£``ú }£``ù yÆ``¡å £``Ö Á``û£``¡ú£``±úZ ‰``ø≈ú z xZ¬``≈ä ¨``§ ö£``ò fd ˘£``≈ã 38


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

y£`Ω•ç£`ã fd z d¬`Ö ydÆ`•±ô £`ù „`≈õgÆ`ç „`ûZ Æ`çZÆ`ç fd / / / £`çÚ v¬``î / / /£``¡ú£``õ£``é z xZÆ``ôzdz£``â z ,£``¡®≈çzZ z £``¡ú£``àÆ``ò }Æ``§ùf ‰``Ö Õ``≤Üfg y£ôÚ£ú wdÆõ z ¨ú¨ûÆïÚ Áõ ˘£≈ã }Z¨ã flû Á∑≈§ë } y¨û¨à Æ`ù }ZÆ`Ö ‰``Ö z ¨``údÆ``ò Á``õ \f£``î w¬``ù¬``õ }£``ù y¨``ûÆ``ïÚ „``ûZ xdÆ``ò Æ``≈ç w£``ú ‰``Ö Zf Õ≤Üfg f£ºù£é „ûÆ•ôfØÖ ,¨ú¨úZØ≈ΩúZ Áõ ÆÖ ‰û¨ù z Áú£ÖÆñ z ’º≤≈à z fzÆ``à y¨``¿Ö ‡``¿ùÆ``ï £``Ö ygf£``§õ ¨``¿ø≤û¨``úZ ‰``úZgÆ``ï z ¨``¿õdÆ``ã x£``±úZ „``ûZ (y¬``I¢Gd) x£``ûZ¨``ã „``ûZ } ‰``øù :dZd Z¨``ú £``çf ‡``¿ùÚ £``Ö ‰``ò d¬``Ö Ø``≈•ç dÆ``ã f£``ºæîd xZf£``ôg¬``õÚ z £``ù Á``®ú£``≈õ z ¨``¿égfZ Á``Ö z c¬``à z pzfd ¬``ûd x£``≤•çfd£``ú jg¬``õÚ ‰``ò ,¨``¿ùZf ∞``ò z f£``º§ûÆ``ï @xZ¨``ú¬``ô fdA Ø``≈ú £``¡úÚ £``Ö ,Á``¡öZ dÆ``ã ¬``ÜÆ``à fd ’``¿≈Ö z ’``úZd £``Ö /¨``úfzÚ Á``õ f£``Ö ‰``Ö Á``ô¨``úIg£``ú ¨``≈¿ûØ``ôÆ``Ö ’``û¬``ã Õ``çfd yZf fl``≈ú fZdÆ``ò z f£``•πô z ‰``≤û¨``úZ z t£``à ˘d £``Ö Õ``ã£``¿é) Õ``çZ Á``•™§é¬``ã z Á``û£``çf z Á``ô¨``úg xÚ fd ‰``ò (x£``ïÆ``ì) /(¨õ£®úZ Áõ ÁûZd¬Ö £û }fZ¨≈Ö ‰Ö ‰ò dÆã z Áù£ôÚ Á``õ£``ú ZdØ``õZf¬``ùZ Ø``â }f£``ô¨``ûÆ``ïÚz dØ``ûZ gZ ‚``ù f£``§ºû £``¡Ü£``ô Æ``çZÆ``ç fd ,ZÆ``•≈õ „``≈¿´øù z Á``û£``ûfÚ x£``ûZ¨``ã z xZdØ``ûZ } ‰``øù z ,Õ``çZ y¨``≤ú ydÆ``Ö Æ``Ωûd z Õ``≤û Æ``¶≈õ xZ¬``Ü Á``õ ‰``ú¬``Ωå ‘``à /¨``¿îzfd xZ¬``ûd „``≈øù gZ z xZ¬``ûd £``û z xZdØ``ûZ „``≈øù ’```û£``•ç Æ``çZÆ``ç ‰``ò ,Zf £``• çzZ }£``¡•≤û ,¨``¿é£``Ö Á``õ y¨``¿¿ò yZÆ``øô xZf£``ôg¬``õÚ x£``øù y¨``ûÆ``ïÚ z ¨``úZ Á``îzfd x£``ûZ¨``ã „``™ç / / Õ``≤Üfg }£``•çzZ z Õ``≤û Æ``¡õ gZ z Õ``ã£``ç ‰``•±ÖZz Õ``≤Üfg ‰``Ö z ‰``û£``à ¨``¿æÖ (Æ``¡õ) w£``ú ‰``Ö Á``≤≈ò Õ``çfd£``ú Õ``éZdÆ``Ö „``ûZ £``Ö z ?Õ``πô 39


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

x£`ïÆ`ì } ‰`û£``à , dÆ``û≠``à Á``õ Zf zZ }¨``¿øâfZ z Á``ûÍZz Õ``≤Üfg ‰``ò }dØ``ûZ E E E ? ¨úZ¬ã ÁúZÆûZ „¡ò ‰`ò Á`õZÆ`ô y¨`¿úZ¬`ã z Õ`±≈ú ydÆ`•±ô }¬`Ω•πô }ZÆ`Ö £``â f£``•é¬``ú „``ûZ fd ‚``ûzd Æ``•ïd ‰``Ö ‰``ò ¨``é£``Ö xÚ Æ``•¡Ö ¨``û£``é ,dfZd g£``≈ú }Æ``•≤≈Ö }£``ù¨``úzÚ ‰``Ö ‰``¿≈õg fd }f£``•πô ‰``ò ) Õ``≤Üfg ‚``¡ú ^£``å z (}fZÆ``çZ Ã``ù≠``õ) x£``ïÆ``ì fl``≈ú (Õ``çZ y¨``é ydzØ``ïZ [£``•ò x£``û£``à ‰``Ö x£``ç£``¿é fz£``ã Õ``çfd£``ú }£``ùfz£``Ö /¨û£øú }ÆΩú gZ y∞``ûz ‰``Ö ,£``¡Ü£``ô Õ``ï£``ûfd }ZÆ``Ö £``•çzZ gZ }Æ``≈ô yÆ``¡Ö Õ``çfd£``ú jzf „``ûZ £``¡¿Ü ‰``ú ,¨``¿ùd Á``õ x£``≤ú Á``Ω•±§öd xZÆ``ûZ ‡``¿ùÆ``ï ‰``Ö ‰``ò Á``ú£``±ò }¬``ç x£ûg Ø≈ú ‰û£õ ÆHà z „¡ò ‡¿ùÆï „ûZ Õçfd Õã£`¿é ‰`Ö ‰`ºæÖ ,Õ`çZzf£`ú w¬``¡πõ z £``¡Ü£``ô }ZÆ``å z x¬``å Á``Ö Õ``ï£``ûfd ‰``ò Õ``çZ Õ``çfd /¨``¿ú£``çf Á``õ f£``ò xZd£``•çZ ‰``øù z Õ``çZ y¨``≤ú „``ézf ¨``ç fd ¨``ç g¬``¿ù xÚ x¬``ô£``øù z ’``û¨``úZ ‚``ù xÚ }£``ù ‰``û£``øúzfd xZdÆ``ôÆ``Ö fd x£``Ög „``ûZ i£``¿éf£``ò z ¨``õÚ ‚``ù ,‚``¡úÚ ¨``ç fd 20 £``Ü 10 Õ``éZdÆ``Ö fd Æ``ôZ ˘z ,¨``¿•±≈ú ‡``¿ùÛ``øù z }d£``≈¿Ö }¨``¿Ö xZ¬``™•çZ }f£``û ‰``Ö xZ¬``Ü Á``õ Á``ú£``çÚ ‰``Ö ,¨``é£``§ú Á``ûZzÚ Õ``ï£``ûfd z Á``≤û¨``úZ ∞``ò gZ w£``≈à „```ûZ y¨``¿ûZÆ``ç Á``¿≈Ö x£``¡â z y£```ô¨``ûd ¨``çfd 20 „``ûZ Õ``çfd ‰``Ö fl``ûdØ``ú w¬``¡πõ ‰``Ö z dÆ``ò }Æ``≈ô¬``æâ Õ``çfd£``ú z £``ù y¨``ú£``õd£``û xÚ }£``ù ‰``≤ûf z Á``úZÆ``ûZ „``¡ò x£``ïÆ``ì Çf£``Ö fd /dÆ``Ö Á``à ,d¬``é Á``õ ‰``≈ºÜ ‰``´úÚ Æ``Ö z Õ``±≈ú Õ``çd fd }Z y¨``¿±Ö }£``ù Á``û£``ø¿ùZf ‰``•ïf ‰``•ïf z y¨``é fZ¨``û¨``à x£``ûg£``Ü }gzÆ``≈à gZ ‘``à ‰``ò Õ``çZ Á``û£``¡ú£``≤ú 40


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Á``Ö ‰``ò ,Õ``ã£``¿é z Õ``ï£``ûfd jzf „``ûZ }g£``çg£``Ö /Õ``çZ ‰``•ï£``û Õ``≤ôÆ``ï xZzZÆ``ï }£``ù Á``çfÆ``Ö ‰``Ö g£``≈ú ,Õ``çZ „``¡ò ‘``Ö }£``ù ‰``≤ûf }ZfZd ¬``Ω•πô ‚``ù }¨``õÚfd ’``≈à }ZÆ``Ö £``â ydÆ``≤ï ‘``Ö y£``ܬ``ò f£``•πô „``ûZ fd ‰``ò dfZd /‚¿ò Áõ y¨¿±Ö ‰•ºú ¨¿å x£≈Ö ‰Ö £¡¿Ü „õ z Õ±≈ú £`Ö ‰`•ç¬`≈à ‰`úZ¨`ø≤¿≈Ö }£`ù y£`ô¨`ûd z Á`π±æï }£`ù ‰`≤û¨`úZ „`¡ò xZfzd fd yÆ``≈å £``Ö zf „``≈øù gZ /¨``¿•éZd ¨``ú¬``≈à Á``¿≈ûÚ }£``¡•¿ç z Á``¿ûd }£``ùfz£``Ö ‰``ò Æ``ô ‰``¿ãf z Æ``≈ôZÆ``ï Á``¿ûd y∞``ûz ‰``Ö ,„``û¬``ú Á``ú£``Ωøù „``≈ûÚ fl``û x¨``é „``û¨``Ö ‰``•±ÖZz }£``ù ‰``≤û¨``ú Z ,ddÆ``ô Á``õ¬``ñ Á``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï z }fzÆ``ç yØ``≈ΩúZ gZ ‘`à Ø`≈ú xZÆ`ûZ fd /¨`ú¬`é Á``õ j¬``õ£``ã gZfd Á``ú£``õg £``Ü ydf¬``ã Õ``±ºé f£``≤•úZ z jf£``Ωú z Á``±û¬``ú Á``çf£``à }gZfd x£``õg x£``ûg£``Ü Á``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï Ø``≈ú Á``ÖÆ``ì ‡``¿ùÆ```ï fd /¨``ú¨``ûzÆ``ô Á``û£```•±ûZ ‰``Ö Á``úZÆ``ûZ }£``ù ‰```≤û¨``úZ Á``øú y¨``ûd Á``ú£``ïÆ``ì z Á``π±æï ‰``•±âÆ``Ö Á``úZÆ``ûZ }£``ù ‰``≤û¨``úZ gZ Á``û£``¡ú£``≤ú ,xZÆ```ûZ Æ```Ö x£```ûg£`` `Ü x¨```é yÆ```≈å „`` `ûg£```îÚ xZfzd fd zf „```ûZ gZ /¨```é „``≈Ö fd xÚ gZ ‘``à }£``ù y¨``ç fd ‰``ò ‰``ú¬``ΩúÚ ‰``Ö ,x£``ïÆ``ì gZ Á``û£``¡ú£``õd£``û /Õ±≈ú Õçd fd ,ÕãZdÆà Áû£çf ‰Ö x£ú£øæ±õ Á``û£``ùf }ZÆ``Ö ,¨``ú¨``≈≤û¨``úZ Á``õ x¨``ú£``õ Á``úZÆ``ûZ ‰``Ö ‰``ò Á``ú£``≈úZÆ``ûZ z x£``≈•≤Üfg ’``ûZÆ``≈à z }fzÚdÆ``ô ‰``Ö w£``øÜ [£```•é £``Ö ,‰``ûØ``â Õ``ãZdÆ```à £``û fZgÚ gZ ,¨é Áõ ÕéZdÆÖ „ûd „ú£ò flû ‰•±û£é x£õØúÚ ¨`ûd gZ ‰`ò Á`û£`¡ú£`õd£`û ‰``ò Õ``çZ „``ézf /¨``¿ú£``ç£``¿≤Ö [£``•ò Ã``ä£``è Zf d¬``ã ¨``¿úZ¬``•Ö £``Ü ¨``¿•ãZdÆ``à ÁúZÆûZ ‰π±æï z x£ïÆ`ì } yf£`Ö fd ¬`Ω•πô ‰`Ö }g£`≈ú £`¡º±ú ‰`ú¬`ô „`ûZ fd 41


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

‰``•ïf ‰``•ïf x£``ú£``øæ±õ x¨``é yÆ``≈å gZ ‘``à x£``ïÆ``ì ‰``¿≈õg fd ‰``´úÚ /d¬``§ú /d¬``Ö q¬``≥Ü ,¨``ûdÆ```ô ,Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ`` ì }ZÆ``Ö }Z ‰``û£``à z Õ``ïÆ```ô ·``ºé z }f¬``¥ä ’``¿≈Ö £``Ö ‰``ò ¨``úd¬``Ö Á``ú£``øæ±õ x£``û£``çf£``à „``≈•±™ú x£``≈ï¬``è „``ûZ xZÆ``Ω≤ùz∞``à gZ }f£``øé /¨``¿•éZ¨``ú }¨``ú¬``≈à xZ¨``¿å }d¬``¡é Õ``ã£``¿é Æ``Ö ‰``≈ºÜ £``Ö ‰``ò ¨``¿úZd Á``õ Á``ú£``û£``çf£``à Zf x£``øæ±õ x£``ê£``ÜÆ``õ „``≈•±™ú z bgzd iÆ``Ü gZ ,}d£``õ x£``¡â ‰``Ö xdÆ``ò Õ``≤à fd xÚÆ``ñ }£```ùf¬``•çd ‰``Ö xÚ xZzZÆ``ï }£``ù \≠``ö z Õ``≤¡Ö ‰``Ö ¨``≈õZ z t£``¿çZÆ``ù }£``ù ‰``®¿ºé £``¡úÚ /¨``úZ ydÆ``ò £``≈úd tÆ``Ü yÆ```±ºû z ydfzÚ }zf }f£``òØ``≈ùÆ``à z ¨``ùg [£``©èZ Zf x£``≈ï¬``è „``ûZ xZzÆ``≤≈à d¬``ã y£``ô¨``ûd ‰``≈â¬``Ü }ZÆ``Ö „``≈¿´øù ¨¿úZ¨≈õ ‰πè yhZz gZ ‰•ïÆ`ôÆ`Ö Ø`≈ú Zf Á`ï¬`è Á`•çfd£`ú ‰`Ö z y¨`úZ¬`ã ‰`πè }fZ¨``¿à ‰``ò ¨``¿¿º≈õ x£``≈Ö Á``û£``¡ú£``•çZd yzÆ``ô „``ûZ Á``û£``çf£``à z ¨``ùg fd z ‰```ò Õ```±ûf£```•πô £```¡ú£```•çZd „```ûZ ‰```æøâ gZ /Õ```çZ f£```ºéÚ £```¡úÚ xd¬```Ö gZ }Æ``≈ô yÆ``¡Ö £``Ö d¬``ã ‰``≈ï¬``è ]ZÆ``≈õ [£``•ò fd [¬``òfg „``≈±©öZ¨``§ì Á``õ r£``πÜZ }gzfA /Õ``çZ ydfzÚ „``≈¿å ⁄``øæöZz qÆ``∑Ü aÆ``é }£``ù ‰``ö£``çf x£``úÚ gZ fl``ûÆ``ù /¨``údf¬``ã Á``õ £``õÆ``ã fl``û ,„``Ü ·``¡å ‰``Ö x£``≤ûZ ‰``ò d£``•ïZ gZ dfZ¬``õ Á``¥∑Ö fd /dZd Á``õ }Æ`` Ωûd ‰``Ö z ¨``≈≤å Á``õ Zf £``õÆ```ã Á``øú ‘``ò £``Ö ’``û¬``ã v£``ä ,‰``øù „``ûZ £``Ö /¨``ú¨``é Á``õ j¬``¡≈Ö Á``Ω¿çÆ``ô d¬``ã z ¨``úd¬``Ö ‰``¿ùÆ``Ö Æ``•≤≈Ö ‰``πè [£``©èZ „``ûZ ‰``ò ¨``úZ ‰``•πô Ø``≈ú /¨``¿•πô ‰``ò £``¡úÚ ¨``≤≈õ g£``øú w£``Ω¿ù x¬``å /¨``údÆ``ò Á``õ x£``¡¿à ‡``ûf x£``≈õ Zf £``Ü ¨``ú¨``é Á``õ x£``¡¿à ‡``ûf fd z ¨``údÆ``ò Á``õ g£``øú ¨``¿•éZd }Z ‰``õ£``â 42


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

/@¨úzf g£øú ‰Ö z ¨¿é¬ßÖ £ù ‰õ£â xZÆΩûd xd¬``Ö Õ``çfd£``ú ‰``Ö ‚``≈¿ò Á``ï£``ºéZz Zf £``¡•éZdÆ``Ö „``ûZ Á``¿≈ÖØ``ûf £``Ö Æ``ôZ ˘z z Õ``ê£``ûf yf£``Ö fd }f¬``•çd xÚÆ``ñ fd ‰``ú ‰``ò ZÆ``ûg ,dÆ``Ö ‚``≈ùZ¬``ã Á``à £``¡úÚ „``ûZ gZ Á``ú£``≤ú zZ xZ¨``ú£``ã z wÎ``çZ Æ``§ø≈à Á``ô¨``úg fd ‰``ú z Õ``ç£``≈úd tÆ``Ü gZ }Æ``≈ôZÆ``ï Zf £``¡•ê£``ûf „``ûZ Ø``≈ú }f£``øé /d¬``é Á``õ y¨``ûd £``¡ûfZgÚ d¬``ã }£``ù y¨``ç fd z Õ``±≈ú Õ``çfd ‚``¡úÚ ‰``ò ,¨``¿úZd Á``õ Á``©≈±õ x£``ú£``§ùf „``•ã£``ç £``àÆ``Ö z wzf }f¬``ÜZÆ``ßõZ z £``±≈æò ¨``ú¬``≈à }dÎ``≈õ ‚``•≤ù z ‚``•πù }ZÆ``Ö }Z ‰``úZzÆ``à £``¡π∫çZ z £``¡ö£``¿ûdf£``ò Á``ô¨``úg y¬``ºé z Æ``ï z ^£``à f£``Öfd ‰``ò xZÆ``≈õZ z x£``ûZzÆ``ú£``õÆ``ï xZ¨``úgÆ``ï gZ }f£``≈±Ö /dZ¨``≈øú £``¡•ê£``ûf ‰``ú¬``Ω¿ûZ w£``ú ‰``Ö ,¨``ú¨``é Á``õ wzÆ``©õ f¨``à Á``¿≈≤ú£``â ›``ä gZ ¨``éfZ Æ``±à gZ ‘``à ‰``Ö Zf ‰``∑õ¬``è Á``•çÆ``àÆ``ç £``û ˘£``¿ûdf£``ò y£``Ωû£``à £``±≈æò Æ``≈ õZ z ydZØ``ù£``é g£``îÚ fd £```¡¿Ü /¨```¿•±ûg Á```õ w£```øÜ y¬```ºé £```Ö z ¨```údfzÚ Á`` `õ Õ``çd /¨ú¨é Áõ Õï£û (x¬≈ø≈ç) x¬å Áú£ê£ÜÆõ ‰ò d¬Ö Õ≈©≈±õ fd /Õ``ê£``ûf ‰``ú d¬``Ö yZÆ``øù Á``•±ûg yd£``ç £``Ö Á``µçz xzÆ``ñ fd Õ``≈ú£``§ùf „``¡ò wgfZ¬``ã „``≈õgÆ``ç £``û xZÆ``ûZ fz£``ã fd }¨``¿ù }£``¡¿≈ûÚ ‰``¿ãf x£``õØ``úÚ Á``ô¨``úg jzf z d¬``Ö d£``ûg f£``≈±Ö ( / / / z “``æÖ z zÆ``õ ,x£``çZÆ``ã v£``øé) x£``ûZ¨``ô z (‰``§ùZf z Ã``ùZf ) „``≈â „``≈ûÚ x£``é¬``à x£``øçÚ z ¨``¿ù „``≈ç£``≈¿ç /Õ``éZ≠``ô }d£``ûg x£``≤ú „``≈ï¬``≥•õ Á``ô ‰``≤≈à Õ``ê£``ûf fd Á``ûZd¬``Ö dÆ``ô yfzd ‚``≈ùZÆ``ÖZ A x¬``å „``≈•±™ú x£``≈ï¬``è gZ ‰``ò d¬``Ö xZÆ``ûZ fz£``ã „``≈øù fd Æ``≈Ωø≤å / ¨``¿ùd Á``õ jfZØ``ô / / / Á``ãÆ``ò qzÆ``∑õ ,Á``ï£``ä Æ``≤Ö @‚``ùdZ 43


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

Zd¬``Ö Á``ô¨``úg ‰``Ö fl``ûdØ``ú f£``≈±Ö Zf ‚``ùdZ ‚``≈ùZÆ``ÖZ Á``ô¨``úg x£``•çZd ‰``ò Õ``çZ /¨úZ ydÆò x£≈Ö \£``õ£``∫õ z v¬``º≤ò z ‰``©§ç z Õ```ä£``≈ç z Æ``∫ïA [¬``òfg ‰``•é¬```ú ‰``Ö vZ¬``äZ ,Á``ûZd¬``Ö }ZÆ``∫ï dØ``ú fd Õ``ç£``¡úÚ v£``¶õZ z Æ``û£``∂ú fzÚd£``û ‰``≈ï¬``è ‰``Ö Zf Æ``ù¬``æÖ z ‹``çZe¬``Ö f¬``¡≤õ Õ``é≠``ôÆ``ç z Zd¬``Ö x£``• çZd ,‚``ùdZ ‚``≈ùZÆ``ÖZ /@dfzÚ Áõ Æë£ã ‰``•ïf ‰``ò ¨``é g£``îÚ Á``•≤ôÆ``ï „``≈•±™ú x£` I `≈ï¬``è Õ``ê£``ûf z ¨``ùg f£``¿ò fd z bgzd ’``ÜÚ gZ Á``û£``ùf }£``â ‰`` Ö ,}f£``Ω•çf x£``ô¨``¿û¬``â q¨`` ù ‰``•ïf z ¨`ûdÆ`ô }f¬`¥ä ‚`æì z }d¬`¡é Õ`ã£`¿é £`û x£`ïÆ`ì ,Õ`≤¡Ö ‰`Ö Á`Ö£`≈•çd fd z x¨``≈≤û¨``úZ Æ``ÜÆ```Ö Õ``ã£``¿é ‰``Ö ,„```•ïf zÆ``ï d¬``ã fd z Õ``§ñZÆ``õ }£`ùf£`ò w£`®úZ z Õ`ê£`ûf z }fZgÚ d¬`ã „`≈≤ú£`â ,xd¬`Ö Õ`∫≈∫ä }¬`®•±â gZ Á``û£``¡ú£``≤ú ‚``ò ‚``ò ‰``ò d¬``Ö x£``õg „``ûZ fd „``õ fz£``Ö ‰``Ö /¨``é £``çÆ``ï xZ¬``Ü fd /¨``ûdÆ``ô x£``û£``øú xZ¨``¿õ ‰``≤ û¨``úZ „``ûZ }£``ù y£``ô¨``ûd fd Á``úZÆ``û Z x£``ïÆ``ì £``Ö (£``¿âÆ``à) Õ``ïÆ``∑õ z Õ``ã£``¿é ‰``•ç¬``≈à xÚ }£``ù ‰``ã£``é z }¨``¿ù x£``ïÆ``ì z ’``ûZg jdÆ``ô gZ Á``û£``ùf fd (‰``≤ò¬``õ) }f£``Ω•çf z d¬``Ö yZÆ``øù Õ``ê£``ûf ,Á`ô¨`úg –``úf gZ Á``û£``ùf z £``úZzÆ``≈ú ‰``Ö „``•ç¬``≈à £``û z (yf£``±¿ç bÆ``å) uÆ``õ ÕçZ Æ≈Ωø≤å }Æô y∞ûz ¨¿å }ZfZd ÁúZÆûZ x£`ïÆ`ì ˘z /¨`õÚ Á`õ Õ`ç¨`Ö ‰``•±ÖZz Á``úZÆ``ûZ „``¡ò }£``ù ‰``≤û¨``úZ ‰``Ö xZ¬``Ü Á``õ Zf £``¡úÚ }£``ù ‰``≤ûf ‰``ò Õ±úZd /’§¿â z ’é¬ò z jÎÜ '1 44


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

gZ Á``ú£``≤ú ‰``ò f¬``ú z Æ``¡õ) ’``™Ö Á``ô¨``úg z y¨``ú g£``ç ›``≤ì z ’``≤ò '2 /(ÕçZ Á•±ù z £õÆô Á``∫≈ç¬``õ z gZzÚ z dzÆ``ç £``û o£``øç £``Ö ‰``ò) }Æ``¡Öd£``é z ˘d y¨``úg '3 /(ÕçZ yZÆøù ¨``¿ù fd ‰``ò ‚``≈Ö£``û Á``õ Õ``çd ¨``¿ûÚÆ``Ö „``ûZ ‰``Ö ydÆ``•±ô Á``çfÆ``Ö fl``û fd z ‡``úf Æ``à Á``•≈ô z Õ``∑≈§ë ‰``Ö z ¬``ôdzÆ``ç jÎ``Ü Æ``à vd y¨``úg }£``ù£``ûfÚ z ¨``¿•éZ¨``ú Á``≤ûZÆ``ô ‰``ú¬``Ω´≈ù }fZgÚ d¬``ã z Õ``ê£``ûf ‰``Ö ‰``•±§öd ‡``¿ùÚ Á`û£`ùzÆ`≈ú ’`û£`•ç £`Ö Zf Õ`∑≈§ë ’`û¬`ã jzÆ`ã z j¬`â Æ`à }£`ùdzÆ`ç fd Á``õ fz£``¿¡à x£``øçÚ f¬``ú z Á``•≈ô }£```ù y¨``û¨``à }£``ùd£``øú Zf £```¡úÚ ‰``ò Æ``•≤≈Ö Á``ú£``õd£``é z Æ``•¡Ö Á``ô¨``úg }ZÆ``Ö x£``úÚ gZ ,ydÆ``ò ’``û£``≈ú ,¨``¿•éZ¨``¿à £``àZf£``ù ‡``¿ùÆ``ï }£``ù y¨``ú£``õg£``Ö z Á``õ¬``Ö ’``≈ò ‰``¿ãf £``Ö /¨``¿•çZ¬``™≈õ zÆ``≈ú Õ``ê£``ûf z £``≈úd tÆ``Ü ‰``Ö ‰``•ïf ‰``•ïf £``ù£``ûfÚ „``≈ûÚ fd ,zfZd¬``®¿ù¬``õ z Á``•™Ö¨``Ö z dfd z –``úf Zf Á``ú£``¡â Á`` ô¨``úg z x£``¡â z ‰``•ï£``û ’```ûZÆ``ô /ÕçZ ufØÖ Á•™§é¬ã z }f£Ω•çf xÚ gZ Áû£ùf ‰ò ¨¿•±úZd ‚``≤å ‰``ò Õ``çZ @„``≈ç£``≈¿çA Á``¿øùZÆ``Ö y£``Ωû£``à „``ûÆ``ÜÆ``Ö £``ùd£``≤ ≈ú£``àzZ fd „``ûZ ‰``Ö x¨``≈çf fd z ¨``é£``Ö Á``õ xÚ w£``ô „``≈•±™ú x£``¡â gZ yÆ``±ºû Á``é¬``à fd ydÆ`õ Zf zZ z ¨`údÆ`ò Á`õ £`àÆ`Ö }f£`ß±ò£`ã „`≈ûÚ Á`ç£`≈¿ç }ZÆ`Ö y£`Ωû£`à z ‰``•ïf Æ``ÜZÆ``ï Á``õ£``ô „``ûZ gZ „```≈â „``≈ûÚ fd /¨``ú¨``úZ¬``™≈õ x£```¡â „``ûZ ‰``Ö Á``ù£``ô ¨``úZ ‰``•ï£``û Õ``çd £``¿≈â gzÆ``≈à fzÍd ‰``õ£``ô ‰``Ö ‰``ò Á``¿≈ç¨``∫õ /¨¿çf £úZzÆ≈ú ‰Ö £Ü ¨¿úg Áõ Õçd Á≤òd¬ã 45


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

‰``é¬``ô z ¨``ùZg x£``≈ï¬``è z dZ¨``ãf Á``ú¬``ôÆ``ôd „``ûZ ‰``úzfZz Õ``çfd xZÆ``ûZ fd x£``¡â gZ }¨``¿ù }£``ù „``≈ûÚ ‰``¿ãf £``û z fl``≤ã x£``øûZ yØ``≈ΩúZ ‰``Ö ‰``ò }Æ``≈ô ‰``Ö ¨``úd¬``Ö x£``ûÆ``ô z xZgÆ``ö bgzd iZÆ``ù gZ „``ûZ d¬``âz £``Ö z y¨``≈é¬``à ‚``≤å ,_Î``ä ,[£``≥ñ ,gZØ``Ö ,}£``ù w£``ú gZ ‰``ò ¨``ú¨``é x¬``ôÆ``ôd jÎ``ÜÆ``à }£``ïÆ``ì ’``é¬``ò z f£``ò £``Ö ‰``ò ¨```ûÚ Á``õ Æ``Ö £``¡úÚ / / / _ZÆ``ç ,gZÆ``ã ,gZgf ‡`¿ùÚ z xgz ‰`Ö ‰``ò ’``û¨``úZ qfh xZf¬``¿™ç z x£``ûZÆ``ç ‰``õ£``å z ¨``úf£``ôg£``ç Õ``≤¡Ö z ¨``úgZdÆ``à Á``õ o£``øç ‰``Ö }d£``é z f¬``é £``Ö z ¨``¿¿ò Á``õ }zf ,¨``¿úg Á``õ ¨``¿ãg¬``à xÚ bgzd Æ``Ö z ¨``¿ézÆ``ï Á``õ }¬``Hâ ‰``Ö Zf Õ``∑ûÆ``é z ¨``ùZg Æ``≈πºÜ gZ z ¨``úfzÚ Á``øú dzÆ``ï Á``•πõ y£``Ω≤≈à fd Æ``ç ‰``ò Á``û£``¡úÚ „``≈ú¬``ã yÆ``¡å £``Ö fZd }Í£``Ö fd ,¨``¿çZÆ``ù Á``øú Ã``±•©õ ‰``®¿ºé z fZgÚ z j¬``â Æ``à b£``•±ô z ¨``úf z ¨``úzf Á``õ r¬``≤∑õ fZ¨``û¨``Ö Æ``≈öd z d£``≤öd z ¨``®±õ /¨``¿û£``ø≈à Á``õ x£``∏õ Æ``≈à z \£``ÖZÆ``ã z y¨``º≈õ yZf ,jzÆ``ã gZ /¨``úf£``ßç Á``õ Õ``çÆ``à Æ``ù£``í ¨``ùZg ‰``Ö Zf ‰``≈∫ï z “``≈é z [ZÆ``¡õ Á`õ zÆ`ï d¬`ã fd ‰`ò £`®úÚ ,\£`ÖZÆ`ã fd z ¨`úfZØ`≈Ö ‰`∑õ¬`è Ã`é \£`â£`¿õ Á``õ Õ``çd ›``ä Õ``ïÆ``∑õ z d¬``¡é ‰``Ö /¨``ú¨``ú¬``≈à Á``õ Á``•±ù ‰``Ö z ¨``úzf Æ``≈Ωø≤å }f¬``¿™ç z ‰``≤û¨``úZ ‰``¿¡à xZfzÍd „``ûZ £``ùf£``•πô fd ‰``´úÚ ¨``¿Ö£``û ‘``πñ gZ Zf x£``±úZ ¨``é¬``º≈õ ‰``ò Õ``çZ gÆ``õ Á``Ö z fz£``¿¡à ¨``ûd ,Õ``çZ z ‰``•ã£``ç £``ùf „``ºïZ Á``ûZ¨``â z fl``≤ã [ZdÚ z f£``∑é z ˘d f¬``ò ‡``¿Ü ,Õé≠ô z ·ù£±Ü z Æ`¡õ z ›`≤ì Á`≤û¨`úZ qfh z Á`¿≈Ö bZÆ`ï x£` I øçÚ ‰`Ö ’é¬ò „ûZ fd £¡úÚ ÆôZ /¨ùd gZzÆà / / / ˘¨`øù z }df¨`øù z Á`¿ÜzÆ`ï 46


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

z ,¨`æ∫õ z ¨`ùZg z Á`•πõ z “`≈é Æ`≈∫©Ü z Æ`≈πºÜ gZ fZÆ`ï }ZÆ`Ö £`û d¬`ã ,x£`õg ¨`¿Ö¬`æâ gZ Á`û£`ùf z ’`û¬`ã ‰`≤û¨`úZ gZzÆ`à x£`øçÚ jÆ`•±ô }ZÆ`Ö £`û z x£``∏õ Æ``≈à ‰``Ö z ¨``úÆ``≈ô Á``õ yÆ``¡Ö g£``®õ z ‰``û£``¿ò z }f£``∑•çZ x£``Ög gZ x£``≤ú ,¨``¿¿ò Á``õ yf£``éZ / / / z Á``ú£``≤≈à Æ``Ö Æ``¡õ ‚``ñf z \£```ÖZÆ``ã }£```ùfz£```Ö z Á```•çÆ```à Õ```Ö xZfzd d¬```Öd£```û „```≈ûÚ fl```û ‰```Ö Á```ôdÆ```ßçÆ```ç fl``≤ã f£``∑é z ‰``û£``õ Á``Ö [ZdÚ Æ``Ö fZ¬``•çZ ‰``ò }Æ``ôzd£``â z Á``•±≈ú£``õ£``é ‰``ú¬``ô £``Ö ygf£``§õ fd xͨ``¿ézf „``ûZ Æ``•≤≈Ö /¨``é£``Ö Á``øú ,Õ``çZ yd¬``Ö }¨``§∑õ ¨`úZ ydÆ`ò }zf x£`ïÆ`ì ‰`Ö }fZg£`Ö }£`¡≤û£`øú z £`ù Á`§ûÆ`ï wdÆ`õ „`ûZ gZ }Z x£``≤ú fl``û ¨``úZ ‰``•ïÆ``ô }f£``û ‰``Ö Zf xZÆ``ûZ „``¡ò ‡``¿ùÆ``ï gZ Á``û£``ù ‰``û£``õ z ‰``Ö ‰``â¬``Ü ‰``ò Õ``çZ f¬``ú ‰``•±âÆ``Ö y£``Ωû£``à z _fZ Á``úZÆ``ûZ x£``ïÆ``ì fd Æ``Ωûd fd /Õ`çZ ‰`•ïÆ`ô ‰`ø≤åÆ`ç xÚ gZ Ø`≈ú y£`Ω≤ÜÚ z ’`ÜÚ z Æ`¡õ £`û ¨``≈éf¬``ã yd¬``Ö x¬``Ωøù Á``•±ù £``Ö f¬``ú }Z ‰``ú¬``ô ‰``Ö Á``úZÆ``ûZ „``¡ ò }£``ù y¨``ú£``õd£``û ‰``øù Á``•±ù £``Ö Zf ›``æµõ f¬``ú xZÆ``ûZ „``¡ò xZ¨``¿ø≤û¨``úZ ‰``ò Õ``πô xZ¬``Ü Á``õ z ›`æµõ Õ`∫≈∫ä £`û ¨`úzZ¨`ã ‰`ò Õ`çzf „`≈øù gZ /¨`úZ ‰`•±úZd x£`± ºû ›`æµõ „``¡ò }£``ù y¨``ú£```õd£``û fd /¨``ú¨``≈õ£```ú Á``õ @fZ¬``úÍZ f¬```ú A „```≈¿´øù Zf ¨``úzZ¨``ã @ZdØ``õZf¬``ùZA „``¡ò }£``ù y¨``ú£``õd£``û fd /¨``ú¨``≈õ£``ú Á``õ @ZdØ``õZf¬``ùZA /ÕçZ f¬ú zÆøæñ fzÆç ,dÆã z x£â Á``õ y¨``≈õ£``ú @fZ¬``úÍZf¬``úA „``ûÆ``ÜÆ``Ö Õ``∫≈∫ä }dfzÆ``¡ç rZÆ``éZ Õ``øºä fd Zf ‰``•ºú „``ûZ £``ùf£``Ö £``úͬ``õ y£``ô¨``ûd Á``ï£``ºéZz fd Á``û £``øù d£``•çZ / / /d¬``é Á`õ ¨`¿ú£`õ f¬`ú ‰`Ö Á`õdÚ x£`â £`úͬ`õ x£`ïÆ`ì fd ‰`ò dfZ≠`ô Á`õ x£`≈õ fd 47


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

/ÕçZ £¡ú£â z £ùf¬ú x£ò [£•ïÚ z ¨≈éf¬ã z d¬é dfZd }Z ydÆ`•±ô „`™±Ñ?¨`û¬`ô Á`õ ‰`å ‰`õ£`ú }¬`ö¬`õ Õ`±™ú ’`™Ö fd zZ ,ÕçZ „≈¿å xÚ } ydÆ≤ï ‰ò gZ d¬``≥∫õ z /Õ``çZ @d¬``âzA qdZÆ``õ rZÆ``éZ “``≈é aÎ``µèZ fd f¬``ú d¬``â¬``öZ Ã``âZz \Ze @fZ¬``úÍZ f¬``úA z }Æ``ù¬``â \Zd¬``â¬``õ @‰``ø¢£``ñ fZ¬``úZA fZ¬``úZ ‰``æ±æç x£``¿´øù ‰``æø®ö£``Ö z / / / i¨``∫Ü z ‰``ú£``é ˘£``∑Ü ,Õ``çZ Á``õ Á``¡•¿õ @w¬``≈ñ f¬``úA z @fZ¬``úÍZf¬``úA ‰``Ö £``Ü d¨``ú¬``≈à Á``õ ‚``¡Ö d¬``âz Á``ñZÆ``éZ ‚``≈ºä ¨``¿ú£``õ Ø``≈ú }¬``ö¬``õ ‰``ò ¨``û¨``≈¿é ·``§ñ }£``ù ‰``•πô fd /ddÆ``ô /d¬Ö ydÆò ¨¿ú£õ [£•ïÚ fd @f¬úA ‰Ö Zf ÁõdÚ x£â ‰```Ö Õ```§±ú d¬```Ö ¨```è

£øç ¨≈éf¬ã f¬ú flû xÚ ¬´øù £ù ‰ú£ã „©è

x£≈õ fZ¬ûd ¬Ü }Æ≈ôÆÖ ‰ºú¬å

x£éfZ¬úZ ‰øù ¨é£Ö flû fl≈ö

£¡úZ¨ÖZ xgzf xzfd fd

£¡ú£â [£•ïÚ ¨é rÆ•∏õ

}£``ù ‰``ú¬``øú ‰``ò ,\£``¡≈§≤Ü „``ûZ :¨``±û¬``ú Á``õ Á``ú£``¿™ç x£``≈Ö gZ ‘``à zZ \¨``äz z d¬``âz \¨``äz Õ``∫≈∫ä ‚```≈•πô ‰``ºú£``¿å ,Õ``é≠``ô ‚`` ù jÆ``Ωûd /ÕçZ d¬â¬õ Á``õ x¬``å ,¨``úZ¬``ã Õ``±≈ûZÆ``•≈õ z „``ûd Æ``¡õ Zf £``úͬ``õ xZ¬``Ü Á``õ £``ûÚ v£``ä :¨û¬ô / / / ‚û¬ô [£•ïÚ g ‰øù ‚Ö£•ïÚ wÎî ¬å : £û z 48


http://www.lookiran.com

„≈õg xZÆûZ

‰``Ö ‚``çÆ``ßÖ zZ gZ x£``¡ú ‰```Ö

Áú£øâÆÜ ›ûÆë ‰Ö ,‚Ö£•ïÚ v¬çf ¬å ‚û¬ô [Z¬â £øé

„``≈Ö ydÆ``ã x£``ô¨``¿úZ¬``ã ‰``Ö Zf }fzZd z ‚``ú£``çf Á``õ x£``û£``à ‰``Ö Zf f£``•πô /‚¿ò Áõ fZ≠ôZz *** /ÕçZ yd¬§ú Áºû ¨≈éf¬ã £Ö,Áõzf ‚±≈ûZÆ•≈õ fd Á•ä ,y¨é Áõ y¨úZ¬ã w£ú „ûZ ‰Ö ‰ò Áú£õg £Ü ZÆ•≈õ -1

£``û Õ``çÆ``à ¨``≈éf¬``ã Zf £``¡úÚ ‰``•ç¬``≈à x£``≈úZÆ``ûZ „``ûd £``≈Ö i¬``Ü ufØ``Ö f¬``¿™é ‰``úZgÆ``ï ‚``≈ºä -2 fd z /// Õ``çzZ „``ûd x£``ôÆ``¡õ x¨``≈çÆ``à :¨``û¬``Ω≈õ xz¨``ûÆ``ï yf£``Ö fd zZ /Õ``çZ y¨``≈õ£``ú Æ``¡õ y¨``¿û£``•ç : ¨ûZƱ≈õ ’™Ö „≈øù f¨à „≈ò ‰Ö ’•±Ö ‡¿Ü Æøò Æç dÆÖ ÆÖ ¨≈éf¬ã ‰Ö xz¨ûÆï : ÆΩûd }£â z ¨¿õ¬¡πõ flû }ZfZd Æ¡õ z ¨≈éf¬ã d¬≤≈õ y¨ûd ‰ò /// dÆò ¨≈éf¬ã }¬ç Æç z ¨≈ö£ú ‰Ö fZ¬`éd z gZfd ‘`Ö yZÆ`¿ûZ fd Á`û£`¡õ£`ô ¨`≈é¬`ò ‚`ùZ¬`ã ,¨`é ¨`ùZ¬`ã Æ`•ïd 12 gZ ’`≈Ö ‰`ò ‰`ì¬`ø®õ fl`û fd „`õ -3 / wfZdÆÖ

49

Zartosht  

22 Áú£≈•éÚ „û¨öZ vÎâ d£•çZ „≈õg xZÆûZ 23 „≈õg xZÆûZ 24 „≈õg xZÆûZ 25 „≈õg xZÆûZ 26 „≈õg xZÆûZ 27 „≈õg xZÆûZ 28 „≈õg xZÆûZ 29 „≈õg xZÆûZ 30 „...