Page 1

i ihiνimi inimi

i iiiy inimi

i iiiniiiy inimi


isiiipit isiiipit iiiyiNi itipiisiviiyiy iiriti itipiivi iiivii ivir! | iiridi ipiiprip'ici iiimiiimiiiigiv! ||

(a1)

iiniviimin iirip'iti ii iiNiin ikiic iiriyiin | iirimijiiic ikirsitijiiic isitiyiiiy idirsiriv'iti ||

(a2)

iiriiN ' ic i iikiti isiriviii i iiti | iiivin iki ikisisimiriiic ikiicikriπiy ' idiriini ||

(a3)

iitimiin i iitrii ' iiyiiin i iniiyiki | ikisiy iiiyi iiiic iitiiSisiy isiii ||

(a4)

iitiiiimiyihi rii ' i ipiri iiihili i i | imihiiS itivi isimii i iiiiiviiii inir! ||

(a5)

rii ' iv iitit ri'iikii iiimi iiniri ivici | riiy ' iii iimirit'iy rip'ihirsiiT iikiyimrib'iit ||

(a6)

ibihi iiriliiiciv i itivi iii it iii | iµi iviiy imiyihi iiivi ii it iyikiti riiy ' ii iniri || (a7)


iIiiviiviirip'ii ii iim ijii riit ' i| iiyiiim imiiiiy iiyiiin iirsiiin ivi ||

(a8)

iii i in iiiin iiim iiin irii ' ibirihiNi | iiiii imiiii ikiiri'i imiihiνi ||

(a9)

imiiriik imiiivi iiijri'iriiidimi | iiiνiiisisiii iiliiTi iirik'imi ||

(a1a0)

isimi isimiiii it igi iinigiiviriNi rip'iipiin | iinivi iiii iliimiin iiiliiNi ||

(a1a1)

iirimijii isitiyisiiiic rip'iii ic ii iriti | iyiiiv iin i isiipinini iiiriviiyi isiiiin ||

(a1a2)

rip'iipiisimi iiin ii iiiiidini | irii iiviikisiy iirimisiy ipiirii ||

(a1a3)

irii isivisiy iirimisiy isivijinisiy ic irii | iidiiiig itititivii iiνiivi ic iiit i i ||

(a1a4)

isiriviiiirit i ititivijii isimirsiiin rip'iiiniin | isiriviikriπiy ' iisii iAiiiim iiciiNi ||

(a1a5)


isiriviiigiti isiii isiµrid' iIiv iiiii | iiriyi isirivisimiiciv isiiv riπiy ' idiriini ||

(a1a6)

iS ic isiriviiiiti iisiiyiniidiviriini | isiµrid' iIiv iiiiiy iiiyiN iimiiiv ||

(a1a7)

iii iN isidirsi iiiy iimivit riπ'iyidiriini | iiiinisidirsii rii ' iimi ipirsiiisimi ||

(a1a8)

iiniin isimiiyit i isiiy iiim iIiipiri | itiivi iiNisiipinini iimi isitiyipirik'im! ||

(a1a9)

iiyiSii riiS ' i i iiiyikiti riπiy ' i idiiriiisit! | rip'ikirsiii iiiiyikiti rip'ikirsiriπ'iyiimiyi ||

(a2a0)

iiviiiyin isiii! it iiciit rii ' iy imiipii | itiiyiiik isiiiin idirsiiviT iiiy i iiki ||

(a2a1)

iirivi idititivi ii iviriinimiicit | iiisini ic iimisiy iiritiiyiiicin! ||

(a2a2)

is isitiyivicirii ' iirimiiin isiiyiti | iiisiiis iiti iimi idiirii riπiy ' ! ||

(a2a3)


is ijiim ivini iiri rip'iiim i iνiiliyin | iπiirivicin iii id it iiiiyi riπiy ' iiriit ||

(a2a4)

iti riv'ijiiti rip'i rii ' iliimi iνijiim ih | iiniiiviniy isiipinini iiriin ' iidiviriini ||

(a2a5)

riit ' iri idii rii ' i irir' it' imiνidiriiyin | iimisiy idii iiiy iitiyi riiN ' isi ii ||

(a2a6)

ijinikisiy ii ii iiviiiv iiimi | isiriviliiNisiipiin iiiiµititi ivii ||

(a2a7)

ii ipiyiνigi iimi iiini iii iyi | ii iriνigi iiri iπriid ' iiriin ic ||

(a2a8)

iirsiiiirii iiti igiiii iviyisirijiyit | iihiiidiy iiimiim iiiiipii riπiy ' ! ||

(a2a9)

iiin isii ii iliimiin ic iiti | i iviin ivini igiiv iniii it ivit ibiidii ||

(a3a0)

irit'iiTimiνriip ' iy iiriivijisiy iisiit | irimiyiivisii ikirsiiv irimii ivi rit'iyi ||

(a3a1)


iivigiiirivisiiii itrit' i iniyivisin ii! | irit'iiTi igi ii irit'iiiir isiti ||

(a3a2)

ii idiirii isivirigi ijiim iilipin iit! | imirsi i itiimin iiri iviiSirip'iµiiivid ii ||

(a3a3)

iiijiyii iiiyiy iiciri'ijiyi imiibili | is ijiim ivini ii iimiidrip'iidiki ||

(a3a4)

igiiv i iimiiimini iimi isitiyipirik'im! | iAiicit riit ' iri iim! iiriyiiviirisikirsiti ||

(a3a5)

itiviiv ii iirimiji iIi iimi ivi rib'iit | ii iπ ipiriiiri iiµii iimiiyii ||

(a3a6)

in iiciit iπiiiiit iijiyi ii imiibili | iii iisiy iiiyiy iiyisi idiiv iini iini ||

(a3a7)

iiviritiiis iti iiriti iiririg'iji | is iim iminiiiyiv iimiiiipisipirsiin ||

(a3a8)

iniirii ' ikiit iijiyi iiigiminiiii | igi i iiri iiin isitiyisii iiiriiy ' i ||

(a3a9)


iimiit iiniiliiy iigirisiy ijinisiy ic | itriig ' imin iiri' idiiDiin rip'iii ih ||

(a4a0)

rip'iiiy i imiiriNiyi ii iiiviicini | iiii iiisi ihiiv iiriiigi ididiri ih ||

(a4a1)

iiiiNi iipiyigisitiyi ic iAigisitiyri'itiri iti | iAigisitiyiviciiiciv ijrii ' irid'i iiisin! ||

(a4a2)

iiDigi ic ipirimriit ' i iiiiiyiiyi | ivisit isitisiy iimisiy ivi ivinicii isih ||

(a4a3)

iRsiSi iiyigimin isiiv iviiiiririi! | is iii rip'iiri'iaiiv iiiii iti ivi ||

(a4a4)

rip'iiit i iic iiiN ivii isiiyi irii! | iRsiiimiinikiipii idiiDiiriNiyiii! ||

(a4a5)

iin itriiv ' ivisi ijiniin i iiii | iiiπi iiripiNi iii iimiiπi ||

(a4a6)

ititi iiripiNiiiiyit iUiiyiin it isiriviiiin | iiri rii ' irisi iiv iiSiNi iiv iiis! ||

(a4a7)


iijiin iri iimi iii iiv ipiiνiin | ivi itiimin iivisi ijiniin i iiii! ||

(a4a8)

iriii iihiiiyisin isihrii ' iciiridi | iti ii i ivii rii ' iv iiviNi ri'iiiiiti ||

(a4a9)

isiiyi iviriiis imiaiiici iim  iiis! | iiriyiiNiisibii iiiin is iiviNi ||

(a5a0)

in iii ibilivi ii iiviN iin i | iAiidirsitiy i itiivikiyi iiviNi iiliiiti ||

(a5a1)

ijiim isih iiici itiiyri'imipidi iti | iin iiii iir! iAipiihiy inirsiitimi ||

(a5a2)

ijiir iiiyi iimisiy igirsri'i ihiiv ijiiiS! | igirsri'i ic iihiti idirsiiviT ihirsii rii ' iv ic iii! ||

(a5a3)

iiivi iikisiitiit iiliiiiiriiy ' i| ititii it iv iiin igirsri'i idigiiviai ijiiiS! ||

(a5a4)

imiairi ig i ivi iii iiisi isiididiri ih | ikibiii iim iiiN iikirsiti iiridiriin! ||

(a5a5)


iti iihitiy imiiii idiih isivirigitiic isi | is iisiy ikiiyiaiis iibii iirimiii! ||

(a5a6)

ri'imii iirimiiii iAiigiii iiiv | i iiyigiciinimiiii iibii irii ' idini ||

(a5a7)

iibiiy iiiti isimiyik ii idiiriitimiji | ipiiii ihiνimi isiigi iiniiN ih ||

(a5a8)

ihiνimidiviciiiciv irii ' iN isiigiti | irii ' iy ic ititisirivi iiisrii ' imiibili ||

(a5a9)

iiitisitidiyiivirsititi iiiiic iiiSiti | iriiv ' iiciπ ititisirivi rii ' iv iimisiy iiniri ||

(a6a0)

iciir isiiyi iriaiiiN riit ' iiciiiniiik! | iti iiniriiin iiiνikiini rip'i ||

(a6a1)

iiiiiiti isirivi rip'iNiiiid iχiin ic | rip'iiit i i ic iiiN iti iiivii rip'i ||

(a6a2)

iiiniic ibili itrit' ikiiiis iiniri | iriiv ' iiiiitiiciit iitiyi iiiyiN iii ||

(a6a3)


iiiv rip'itiyiirii i iiiii iiyiµititim! | idiriiiis irii ' imiipirivitisiini! ||

(a6a4)

iUitisimiiiv imiiii rii ' iy iiim i iibili | iiaiiiiin i iiip isiiiriNi idiiijin! ||

(a6a5)

iiid ic iini isiaiiin isii it in imiii | iii iriitili iiv ijiniyin rip'itiyiyi iti ||

(a6a6)

ititi riit ' imiiin it iiivisiti is imiikiπi | iiikiii iimisii ijigiaim ic iii iti ||

(a6a7)

iti igirijit ihiiviri irii ' iimiπiigiLi | iin iiin imihi iirijiim ihiiiviri ||

(a6a8)

iAiνiiniy iti iii irii ' iN isimiaigiti | iijiin ic itriiv ' i iiiiin iiivi ||

(a6a9)

ititi iriiv ' iviciit ihiiv iiiniihi | iriiv ' iiv itri'iiy iiivi rip'itiyiidiyit ||

(a7a0)

is ic isiivin isiiiy iiniin iiniririSii | iii rip'iip i iiis iidirsiirijiniitimi! ||

(a7a1)


iti igirsri'isiy iviciit isiiiirihiνiin ibi | iitiijiniiir it i iN iii il iliviiriNiv! ||

(a7a2)

itrit' iliii isiiidiy iii iiviNiii! | ididiri iii iiyiyii! iAiikiviii igi! ||

(a7a3)

iiidiiiv iiin i i rip'ivirsii it ic iiidiy ic | isimiaiivisiy ic iiii imiridiiis iiriN! ||

(a7a4)

ipiic iirig'iin ihiiv isipitimirii ' iiniπ | iirimii ic iiipipiy rig'ihiNi isiµiigimit ||

(a7a5)

iAiiiiνimikit imiaiimini ii i iv iiimiidiviit | imiriSiyin iiiin ii iyiriiN ' iin it iyidirsicii ||

(a7a6)

iti idiivi iii iliikiaii iRsi iii ic iii! | iiiy riπiy ' iiiyii iiniriaiinimiikiπi ||

(a7a7)

i iigimiy imiiimini ikirsiiv iimi rip'idiiN! | iniyiidiyidiiiim idirsiiT iii itititiviti ||

(a7a8)

ititi iriiv ' isii igiiv iiri imiidii | isiµrid'i iiiiis iiiiitiyisiinii ||

(a7a9)


idiriiiis iiimini isiµrid'i isiii ipii | isiµrid'iviciiiciv iniLi ii imiiriyit ||

(a8a0)

iin igiiv iii iliii ihiiv iiviN iihi | iriaiim iisi imiνriip ' iy ipii ri'iiµiigimit ||

(a8a1)

i iµiic iti iimi ipiiSi ijinisiipi | iAimirsiSiyii i ii iii ijivilini isi ||

(a8a2)

iti iiniviciit iii ii i iv iigitikilimi! | ibi iimi isirip'ihirsiSiTi iiiti isiriviivii ||

(a8a3)

ikirimi iin imihi rii ' ikiyi isiciicir! | isiiviig iS iNi iiSiTi iiivisiy imiitimini ||

(a8a4)

iAiiiciy ic iliiii iriaiiirid'i iiiSiN! | ikirsitikirsitiyisiti ii iijiviri rip'iµiid ih ||

(a8a5)

iivitiaiiy iviri riip ' iy isiµiip i iy ic iiniin | iAiiiyi rip'ii i iimi iiSipiiN iihirsidivirsiti ||

(a8a6)

iiriiviri'imi igiiv iimi isitiyipiriarik'imi | iirit iiyiiiki ii ihiimiiti iviyisirijiyit ||

(a8a7)


iiniiiyiii ijilipin iriiv ' isiitiic isi | iiSipik! itit isiiihiy iniiriim ' i iyi iti ||

(a8a8)

iniirii ' iji iiiv riit ' irsii isii inii | iriaiim iisi imiνriip ' iy iijiyi iiniipitiin ||

(a8a9)

rip'ihirsiiT iµii iiki iiSiTi iiSiTi iiiaiiimiki | iiimi ihiyiigiic iiiiiiyiviit ij i ||

(a9a0)

in irit'imiriNi iiit rid'iiyii iiii ikiviit | iiriyiiciii iitiyi iiiSiyii ipiriv'ii ||

(a9a1)

in ii  iniji iiyi iiiit i iis imijijii ijiitivi | in iitiji iiyi iiiit i iπ ijivirikirsiti iti ||

(a9a2)

in iiaiπ iidiiyi itrit' in itisikiriiyi iti | inigii ic iiii iiniiniyiii ic ||

(a9a3)

iitiyi rip'iµiii isiiv iaiyi ikirsitii iti | iAiiviiisiiiiviT iti ibiiiviriNii ||

(a9a4)

igii iiTiyiiti idiiv iidiviiiy iiiirivivik! | iAisiiiyiyi iini idiiv rib'ihimiiiy imiiyii ||

(a9a5)


iijiviiin iitiiin iip i iiSiyi iiivi | iciaiiriviriNiyi ic ii iimin iiv iiv iiim iiiiyi ||

(a9a6)

idiiviriSisihrii ' idiiviriSiitiai ic | ii iijiy iµiiiiv rib'ihimiiki rip'iisiyi ||

(a9a7)

iIidi ipirit'i iipiini iiNiyi iiiic isiimit! | iyi ipiriim ' iciiti isiriviii rip'iµiciyi ||

(a9a8)

iitiiiyiniiiSiyi ipiin iiiyiNi iniri | isirit'irit'i isigiNi riit ' iy isiviig isiiyi ||

(a9a9)

ipiin iivi iigirsiSiitiviiit | iiyit irii ' iiipiitiviiit | iviigijini ipiNiyiilitiviiit | ijiniic iriiπ ' imihititiviiit ||

(a1a0a0)

iIiiyiiS iimrii ' iyi iiimii iiiiiy iiliii i iiiyi iki isiii iim rip'iimisisirigi ||

i iiirip iiiripiNimi ipiNimi iNimiit || iimiyiy iAiνrig'ihii – iAipiriN ihi http://saranaagathi.wordpress.com

Samskhipta Ramayanam by Adi Kavi Valmiki  

Samskhipta Ramayana is narrated by Sage Narada to Adi Kavi Valmiki. This is written as the First Sarga in Bal Kanda of Valmiki Ramayana.