Issuu on Google+

i ihiνimi inimi

i iiiy inimi

i iiiniiiy inimi


isiiipit isiiipit iiiyiNi itipiisiviiyiy iiriti itipiivi iiivii ivir! | iiridi ipiiprip'ici iiimiiimiiiigiv! ||

(a1)

iiniviimin iirip'iti ii iiNiin ikiic iiriyiin | iirimijiiic ikirsitijiiic isitiyiiiy idirsiriv'iti ||

(a2)

iiriiN ' ic i iikiti isiriviii i iiti | iiivin iki ikisisimiriiic ikiicikriπiy ' idiriini ||

(a3)

iitimiin i iitrii ' iiyiiin i iniiyiki | ikisiy iiiyi iiiic iitiiSisiy isiii ||

(a4)

iitiiiimiyihi rii ' i ipiri iiihili i i | imihiiS itivi isimii i iiiiiviiii inir! ||

(a5)

rii ' iv iitit ri'iikii iiimi iiniri ivici | riiy ' iii iimirit'iy rip'ihirsiiT iikiyimrib'iit ||

(a6)

ibihi iiriliiiciv i itivi iii it iii | iµi iviiy imiyihi iiivi ii it iyikiti riiy ' ii iniri || (a7)


iIiiviiviirip'ii ii iim ijii riit ' i| iiyiiim imiiiiy iiyiiin iirsiiin ivi ||

(a8)

iii i in iiiin iiim iiin irii ' ibirihiNi | iiiii imiiii ikiiri'i imiihiνi ||

(a9)

imiiriik imiiivi iiijri'iriiidimi | iiiνiiisisiii iiliiTi iirik'imi ||

(a1a0)

isimi isimiiii it igi iinigiiviriNi rip'iipiin | iinivi iiii iliimiin iiiliiNi ||

(a1a1)

iirimijii isitiyisiiiic rip'iii ic ii iriti | iyiiiv iin i isiipinini iiiriviiyi isiiiin ||

(a1a2)

rip'iipiisimi iiin ii iiiiidini | irii iiviikisiy iirimisiy ipiirii ||

(a1a3)

irii isivisiy iirimisiy isivijinisiy ic irii | iidiiiig itititivii iiνiivi ic iiit i i ||

(a1a4)

isiriviiiirit i ititivijii isimirsiiin rip'iiiniin | isiriviikriπiy ' iisii iAiiiim iiciiNi ||

(a1a5)


isiriviiigiti isiii isiµrid' iIiv iiiii | iiriyi isirivisimiiciv isiiv riπiy ' idiriini ||

(a1a6)

iS ic isiriviiiiti iisiiyiniidiviriini | isiµrid' iIiv iiiiiy iiiyiN iimiiiv ||

(a1a7)

iii iN isidirsi iiiy iimivit riπ'iyidiriini | iiiinisidirsii rii ' iimi ipirsiiisimi ||

(a1a8)

iiniin isimiiyit i isiiy iiim iIiipiri | itiivi iiNisiipinini iimi isitiyipirik'im! ||

(a1a9)

iiyiSii riiS ' i i iiiyikiti riπiy ' i idiiriiisit! | rip'ikirsiii iiiiyikiti rip'ikirsiriπ'iyiimiyi ||

(a2a0)

iiviiiyin isiii! it iiciit rii ' iy imiipii | itiiyiiik isiiiin idirsiiviT iiiy i iiki ||

(a2a1)

iirivi idititivi ii iviriinimiicit | iiisini ic iimisiy iiritiiyiiicin! ||

(a2a2)

is isitiyivicirii ' iirimiiin isiiyiti | iiisiiis iiti iimi idiirii riπiy ' ! ||

(a2a3)


is ijiim ivini iiri rip'iiim i iνiiliyin | iπiirivicin iii id it iiiiyi riπiy ' iiriit ||

(a2a4)

iti riv'ijiiti rip'i rii ' iliimi iνijiim ih | iiniiiviniy isiipinini iiriin ' iidiviriini ||

(a2a5)

riit ' iri idii rii ' i irir' it' imiνidiriiyin | iimisiy idii iiiy iitiyi riiN ' isi ii ||

(a2a6)

ijinikisiy ii ii iiviiiv iiimi | isiriviliiNisiipiin iiiiµititi ivii ||

(a2a7)

ii ipiyiνigi iimi iiini iii iyi | ii iriνigi iiri iπriid ' iiriin ic ||

(a2a8)

iirsiiiirii iiti igiiii iviyisirijiyit | iihiiidiy iiimiim iiiiipii riπiy ' ! ||

(a2a9)

iiin isii ii iliimiin ic iiti | i iviin ivini igiiv iniii it ivit ibiidii ||

(a3a0)

irit'iiTimiνriip ' iy iiriivijisiy iisiit | irimiyiivisii ikirsiiv irimii ivi rit'iyi ||

(a3a1)


iivigiiirivisiiii itrit' i iniyivisin ii! | irit'iiTi igi ii irit'iiiir isiti ||

(a3a2)

ii idiirii isivirigi ijiim iilipin iit! | imirsi i itiimin iiri iviiSirip'iµiiivid ii ||

(a3a3)

iiijiyii iiiyiy iiciri'ijiyi imiibili | is ijiim ivini ii iimiidrip'iidiki ||

(a3a4)

igiiv i iimiiimini iimi isitiyipirik'im! | iAiicit riit ' iri iim! iiriyiiviirisikirsiti ||

(a3a5)

itiviiv ii iirimiji iIi iimi ivi rib'iit | ii iπ ipiriiiri iiµii iimiiyii ||

(a3a6)

in iiciit iπiiiiit iijiyi ii imiibili | iii iisiy iiiyiy iiyisi idiiv iini iini ||

(a3a7)

iiviritiiis iti iiriti iiririg'iji | is iim iminiiiyiv iimiiiipisipirsiin ||

(a3a8)

iniirii ' ikiit iijiyi iiigiminiiii | igi i iiri iiin isitiyisii iiiriiy ' i ||

(a3a9)


iimiit iiniiliiy iigirisiy ijinisiy ic | itriig ' imin iiri' idiiDiin rip'iii ih ||

(a4a0)

rip'iiiy i imiiriNiyi ii iiiviicini | iiii iiisi ihiiv iiriiigi ididiri ih ||

(a4a1)

iiiiNi iipiyigisitiyi ic iAigisitiyri'itiri iti | iAigisitiyiviciiiciv ijrii ' irid'i iiisin! ||

(a4a2)

iiDigi ic ipirimriit ' i iiiiiyiiyi | ivisit isitisiy iimisiy ivi ivinicii isih ||

(a4a3)

iRsiSi iiyigimin isiiv iviiiiririi! | is iii rip'iiri'iaiiv iiiii iti ivi ||

(a4a4)

rip'iiit i iic iiiN ivii isiiyi irii! | iRsiiimiinikiipii idiiDiiriNiyiii! ||

(a4a5)

iin itriiv ' ivisi ijiniin i iiii | iiiπi iiripiNi iii iimiiπi ||

(a4a6)

ititi iiripiNiiiiyit iUiiyiin it isiriviiiin | iiri rii ' irisi iiv iiSiNi iiv iiis! ||

(a4a7)


iijiin iri iimi iii iiv ipiiνiin | ivi itiimin iivisi ijiniin i iiii! ||

(a4a8)

iriii iihiiiyisin isihrii ' iciiridi | iti ii i ivii rii ' iv iiviNi ri'iiiiiti ||

(a4a9)

isiiyi iviriiis imiaiiici iim  iiis! | iiriyiiNiisibii iiiin is iiviNi ||

(a5a0)

in iii ibilivi ii iiviN iin i | iAiidirsitiy i itiivikiyi iiviNi iiliiiti ||

(a5a1)

ijiim isih iiici itiiyri'imipidi iti | iin iiii iir! iAipiihiy inirsiitimi ||

(a5a2)

ijiir iiiyi iimisiy igirsri'i ihiiv ijiiiS! | igirsri'i ic iihiti idirsiiviT ihirsii rii ' iv ic iii! ||

(a5a3)

iiivi iikisiitiit iiliiiiiriiy ' i| ititii it iv iiin igirsri'i idigiiviai ijiiiS! ||

(a5a4)

imiairi ig i ivi iii iiisi isiididiri ih | ikibiii iim iiiN iikirsiti iiridiriin! ||

(a5a5)


iti iihitiy imiiii idiih isivirigitiic isi | is iisiy ikiiyiaiis iibii iirimiii! ||

(a5a6)

ri'imii iirimiiii iAiigiii iiiv | i iiyigiciinimiiii iibii irii ' idini ||

(a5a7)

iibiiy iiiti isimiyik ii idiiriitimiji | ipiiii ihiνimi isiigi iiniiN ih ||

(a5a8)

ihiνimidiviciiiciv irii ' iN isiigiti | irii ' iy ic ititisirivi iiisrii ' imiibili ||

(a5a9)

iiitisitidiyiivirsititi iiiiic iiiSiti | iriiv ' iiciπ ititisirivi rii ' iv iimisiy iiniri ||

(a6a0)

iciir isiiyi iriaiiiN riit ' iiciiiniiik! | iti iiniriiin iiiνikiini rip'i ||

(a6a1)

iiiiiiti isirivi rip'iNiiiid iχiin ic | rip'iiit i i ic iiiN iti iiivii rip'i ||

(a6a2)

iiiniic ibili itrit' ikiiiis iiniri | iriiv ' iiiiitiiciit iitiyi iiiyiN iii ||

(a6a3)


iiiv rip'itiyiirii i iiiii iiyiµititim! | idiriiiis irii ' imiipirivitisiini! ||

(a6a4)

iUitisimiiiv imiiii rii ' iy iiim i iibili | iiaiiiiin i iiip isiiiriNi idiiijin! ||

(a6a5)

iiid ic iini isiaiiin isii it in imiii | iii iriitili iiv ijiniyin rip'itiyiyi iti ||

(a6a6)

ititi riit ' imiiin it iiivisiti is imiikiπi | iiikiii iimisii ijigiaim ic iii iti ||

(a6a7)

iti igirijit ihiiviri irii ' iimiπiigiLi | iin iiin imihi iirijiim ihiiiviri ||

(a6a8)

iAiνiiniy iti iii irii ' iN isimiaigiti | iijiin ic itriiv ' i iiiiin iiivi ||

(a6a9)

ititi iriiv ' iviciit ihiiv iiiniihi | iriiv ' iiv itri'iiy iiivi rip'itiyiidiyit ||

(a7a0)

is ic isiivin isiiiy iiniin iiniririSii | iii rip'iip i iiis iidirsiirijiniitimi! ||

(a7a1)


iti igirsri'isiy iviciit isiiiirihiνiin ibi | iitiijiniiir it i iN iii il iliviiriNiv! ||

(a7a2)

itrit' iliii isiiidiy iii iiviNiii! | ididiri iii iiyiyii! iAiikiviii igi! ||

(a7a3)

iiidiiiv iiin i i rip'ivirsii it ic iiidiy ic | isimiaiivisiy ic iiii imiridiiis iiriN! ||

(a7a4)

ipiic iirig'iin ihiiv isipitimirii ' iiniπ | iirimii ic iiipipiy rig'ihiNi isiµiigimit ||

(a7a5)

iAiiiiνimikit imiaiimini ii i iv iiimiidiviit | imiriSiyin iiiin ii iyiriiN ' iin it iyidirsicii ||

(a7a6)

iti idiivi iii iliikiaii iRsi iii ic iii! | iiiy riπiy ' iiiyii iiniriaiinimiikiπi ||

(a7a7)

i iigimiy imiiimini ikirsiiv iimi rip'idiiN! | iniyiidiyidiiiim idirsiiT iii itititiviti ||

(a7a8)

ititi iriiv ' isii igiiv iiri imiidii | isiµrid'i iiiiis iiiiitiyisiinii ||

(a7a9)


idiriiiis iiimini isiµrid'i isiii ipii | isiµrid'iviciiiciv iniLi ii imiiriyit ||

(a8a0)

iin igiiv iii iliii ihiiv iiviN iihi | iriaiim iisi imiνriip ' iy ipii ri'iiµiigimit ||

(a8a1)

i iµiic iti iimi ipiiSi ijinisiipi | iAimirsiSiyii i ii iii ijivilini isi ||

(a8a2)

iti iiniviciit iii ii i iv iigitikilimi! | ibi iimi isirip'ihirsiSiTi iiiti isiriviivii ||

(a8a3)

ikirimi iin imihi rii ' ikiyi isiciicir! | isiiviig iS iNi iiSiTi iiivisiy imiitimini ||

(a8a4)

iAiiiciy ic iliiii iriaiiirid'i iiiSiN! | ikirsitikirsitiyisiti ii iijiviri rip'iµiid ih ||

(a8a5)

iivitiaiiy iviri riip ' iy isiµiip i iy ic iiniin | iAiiiyi rip'ii i iimi iiSipiiN iihirsidivirsiti ||

(a8a6)

iiriiviri'imi igiiv iimi isitiyipiriarik'imi | iirit iiyiiiki ii ihiimiiti iviyisirijiyit ||

(a8a7)


iiniiiyiii ijilipin iriiv ' isiitiic isi | iiSipik! itit isiiihiy iniiriim ' i iyi iti ||

(a8a8)

iniirii ' iji iiiv riit ' irsii isii inii | iriaiim iisi imiνriip ' iy iijiyi iiniipitiin ||

(a8a9)

rip'ihirsiiT iµii iiki iiSiTi iiSiTi iiiaiiimiki | iiimi ihiyiigiic iiiiiiyiviit ij i ||

(a9a0)

in irit'imiriNi iiit rid'iiyii iiii ikiviit | iiriyiiciii iitiyi iiiSiyii ipiriv'ii ||

(a9a1)

in ii  iniji iiyi iiiit i iis imijijii ijiitivi | in iitiji iiyi iiiit i iπ ijivirikirsiti iti ||

(a9a2)

in iiaiπ iidiiyi itrit' in itisikiriiyi iti | inigii ic iiii iiniiniyiii ic ||

(a9a3)

iitiyi rip'iµiii isiiv iaiyi ikirsitii iti | iAiiviiisiiiiviT iti ibiiiviriNii ||

(a9a4)

igii iiTiyiiti idiiv iidiviiiy iiiirivivik! | iAisiiiyiyi iini idiiv rib'ihimiiiy imiiyii ||

(a9a5)


iijiviiin iitiiin iip i iiSiyi iiivi | iciaiiriviriNiyi ic ii iimin iiv iiv iiim iiiiyi ||

(a9a6)

idiiviriSisihrii ' idiiviriSiitiai ic | ii iijiy iµiiiiv rib'ihimiiki rip'iisiyi ||

(a9a7)

iIidi ipirit'i iipiini iiNiyi iiiic isiimit! | iyi ipiriim ' iciiti isiriviii rip'iµiciyi ||

(a9a8)

iitiiiyiniiiSiyi ipiin iiiyiNi iniri | isirit'irit'i isigiNi riit ' iy isiviig isiiyi ||

(a9a9)

ipiin iivi iigirsiSiitiviiit | iiyit irii ' iiipiitiviiit | iviigijini ipiNiyiilitiviiit | ijiniic iriiπ ' imihititiviiit ||

(a1a0a0)

iIiiyiiS iimrii ' iyi iiimii iiiiiy iiliii i iiiyi iki isiii iim rip'iimisisirigi ||

i iiirip iiiripiNimi ipiNimi iNimiit || iimiyiy iAiνrig'ihii – iAipiriN ihi http://saranaagathi.wordpress.com


Samskhipta Ramayanam by Adi Kavi Valmiki