Page 1

หญ้าแพรกนิวส์

ชมรมนักเรียนเก่าอำ�นวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก (รุ่นที่48) ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 • กรกฎาคม - กันยายน 2555

เพื่อน...ไม่ทิ้งกัน

อาลัย... คล่องแคล่ว พบ...ประธาน

โกมล ไวยสารา ประธานรุ่นหญ้าแพรก วาระ 2555-2556

เยี่ยม...เพื่อน

กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ

Chic Republic The First Home Fashion Store

เดินตามพระ... ไปสเปน (1) หญ้าแพรก ซุปเปอร์โบวล์ ครั้งที่ 5 พบกันวันที่ 19 สิงหาคมนี้

AMNUAY SILPA Facebook นัดพบสังสรรค์ ครั้งที่ 1 25 สิงหาคมนี้

กอล์ฟการกุศล หญ้าแพรก ’55 ชิงถ้วย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เดือนตุลาคมนี้


b u H e e Kaff

Kaffee Hub "àªÕ§ÃÒÂÃÓÅÖ¡"

528 ËÁÙ‹ 2 ¶¹¹ºÃþ»ÃÒ¡Òà µ.àÇÕ§ Í.àÁ×ͧ ¨.àªÕ§ÃÒ 57000 â·Ã. 082-574-5999 E-Mail : kaffeehub@gmail.com


ส วั ส ดี ค รั บ เพื่ อ นหญ้ า แพรกทุ ก ท่ า น หญ้าแพรกนิวส์ ฉบับที่ 17 ที่ท่านถืออยู่ในมือ

ฉบับนี้ ถือเป็นยุคพัฒนารอบที่ 3 แล้ว กล่าวคือ ฉบับแรกฉบับปฐมฤกษ์ เป็นขาวด�ำ ม.ค. - มี.ค. 2551 จ�ำนวน 16 หน้า อีก 3 ปีต่อมา เราได้ พัฒนาขึ้นเป็นสี่สีปกหน้าหลังหน้ากลางรวม 4 หน้า คือ ฉบับที่ 13 ก.ค. - ก.ย. 2554 จ�ำนวน 28 หน้า ไม่น่าเชื่อว่าอีกเพียง 1 ปี คือฉบับที่ 17 ที่ท่านถืออยู่นี้ เราได้ปรับปรุงโฉมรูปแบบ เนื้อหาให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น หน้าสีเพิ่มเป็น 8 หน้า (รวมปก) และ 2 สี อีก 8 หน้า รวม 32 หน้า อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์กย็ งั คงเป็นเช่น เดิม กล่าวคือ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรม ของเพื่อนๆ ในรุ่น 70 เปอร์เซ็นต์, เกี่ยวกับครู, สมาคม รุ่นพี่รุ่นน้อง 20 เปอร์เซ็นต์ เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วๆ ไป 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์นั้น เพื่อนๆ สบายใจได้ว่า เรามีบัญชีฯ แยกต่างหากจาก บัญชีรุ่น มีเพื่อนๆ ประมาณ 20 คน ช่วยลงขัน ออกค่าใช้จ่ายเป็นประจ�ำทุกฉบับ รวมทั้งมี เพือ่ นทีใ่ จดีเป็นสปอนเซอร์ให้อกี ส่วนหนึง่ อย่าง สม�่ำเสมอ ซึ่งผมได้แจงบัญชีอย่างละเอียดให้ ทราบในวารสารทุกครั้ง วารสารของเราเป็นที่นิยมและชื่นชอบ ไม่เฉพาะแต่ในรุ่นของเรา รุ่นพี่รุ่นน้องคณะ เรา ยังบอกรับเป็นสมาชิกเป็นจ�ำนวนมาก โดย

เพื่อน...ไม่ทิ้งกัน

ปัจจุบัน มียอดพิมพ์จ�ำนวน 2,000 ฉบับ มี พี่น้องคณะเราและครูขอเป็นสมาชิกถึง 66 คน นอกจากนี้ ยังได้ส่งให้เพื่อนที่อเมริกาอีก 10 ฉบับ ออสเตรเลีย 1 ฉบับ อาจกล่าวได้ว่า “วารสารหญ้าแพรกนิวส์” ของเราได้เผยแพร่ ไปสู่ “คณะเรา” ทัว่ โลก ถือเป็นความภาคภูมใิ จ อย่ า งหนึ่ ง ของพวกเราชาวหญ้ า แพรก ความส�ำเร็จทั้งหลายเกิดจากการเสียสละ ของคณะท�ำงานหลายท่าน ทั้งแรง กายแรงทรัพย์ ผมจึงต้องขอขอบคุณ คณะท�ำงานทีด่ ที สี่ ดุ ทีผ่ มเคยร่วมงาน มา ด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน...ไม่ทิ้งกัน อ่อง หญ้าแพรก บก. (มิ.ย. 55)

บริจาคเงินให้ ชมรมหญ้าแพรก บัญชีธนาคาร ธนชาต สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 410-2-58414-0 ชื่อบัญชี คณะเรา หญ้าแพรก โดย นายประกิจ ธงชัยเวชรัตน์ บริจาคเงินให้ วารสารหญ้าแพรกนิวส์ บัญชี ธนาคารธนขาต สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลข ที่บัญชี 410-6-00067-7 ชื่อบัญชี คณะเรา อ.น.ศ. หญ้าแพรกนิวส์ โดย นายประกิจ ธงชัยเวชรัตน์

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา : คุณณรงค์ศักดิ์ ตันติพินิจวงศ์, น.พ.วิชัย วิจิตรพรกุล, คุณกฤษฎ์ เชียงกูล, คุณศศิพงศ์ เวทวินิจ, คุณโกมล ไวยสารา บรรณาธิการ : คุณณรงค์ เลียวถาวรกุล กองบรรณาธิการ : คุณธเนศ อติกนิษฐ์, คุณฉกาจ ตรีภพนาถกูล, คุณพูนสวัสดิ์ ชุมช่วย นักเขียนประจ�ำ : คุณสุวิช มหาภาสกร, คุณธีชวัน วิตนากร, คุณธนชัย ค�ำสม, น.ท. นพ.วิวรรธน์ ชินพิลาศ, คุณณรงค์ ภักดียิ่ง, คุณประกิจ ธงชัยเวชรัตน์, คุณอดุลย์ เลาหพล, คุณสุทัศน์ แสนสุข, คุณชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ, พ.อ.อาทิตย์ สุขพลอย โฆษณา : ติดต่อ คุณสมศักดิ์ ศาศวัตศิษฎ์ โทร. 081 487 4010 หรือ คุณธเนศ อติกนิษฐ์ โทร. 081 755 6284 สมาชิก : ติดต่อ คุณพีรภัทร ตระกูลฮุน โทร. 081 955 4497 ออกแบบ : aor_art@yahoo.com พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ เฟิสท์ ออฟเซท (1993) โทร. 02-191-7125 ถึง 8 เจ้าของ : ชมรมนักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก (รุ่น 48) โทร. 081 624 1722 และ 081 955 4497 E-mail : liewthaworngul@hotmail.com, piraphat_hoon@hotmail.com จ�ำนวนพิมพ์ : 2,000 ฉบับ

หญ้าแพรกนิวส์

3


อาลัยเพื่อน

อาลัยเพื่อน...

คล่องแคล่ว จันพรพงษ์

นักบู๊ ขาสั้น ผู้เกรียงไกร

ธเนศ อติกนิษฐ คอลัมน์พิเศษนี้ ขออนุญาตท�ำขึ้นเพื่อ ไว้อาลัยแก่เพื่อน “คล่องแคล่ว จันพรพงษ์” ผู้จากไป คล่องเป็นเพื่อนที่มีต�ำนานชื่อเสียง ในแวดวงนักบู๊ ตั้งแต่ยุคกางเกงกากี ซึ่งผมได้ รวบรวมประวัตมิ าถ่ายทอด เพือ่ เป็นเกียรติและ ร�ำลึกถึงเขา ได้พอสังเขปดังนี้ คล่องเกิดทีก่ รุงเทพ เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2499 มีพี่น้องรวม 5 คน คล่องเป็นลูกคน สุดท้อง ในวัยเด็กครอบครัวของคล่องอยู่ใน ละแวกวัดหัวล�ำโพง จึงได้เข้าเรียนชั้นประถมที่ โรงเรียนสิงห์ฟ้า แถวสามย่าน และมาเข้าเรียน ต่อที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ ชั้น ม.ศ. 1 – ม.ศ. 5 จากนัน้ ได้ไปต่อ อนุปริญญา ทีส่ งิ ค์โปร์ พอกลับ มาเมืองไทย ได้เริ่มงานที่ บริษัทพาราวินเซอร์ เป็นพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ตรา นกแก้ว ต่อมาได้ลาออก ไปท�ำงานโรงงานผลิต กระดุม เพิร์ล บัททัน จนในช่วงปี 2553 ได้ไปช่วยงาน “Kaffee Hub เชี ย งรายร� ำ ลึ ก ” ที่ จ.เชี ย งราย ของ ประธานตุ่น (ศศิพงศ์ เวทวินิจ) ซึ่งก�ำลังเปิด ร้านพอดี จนถึงช่วงปลายปี 54 คล่องแคล่ว เริ่มมีปัญหาสุขภาพ เกิดอาการหัวใจวาย หมด 4

หญ้าแพรกนิวส์

สติ เคราะห์ดีที่น�ำส่ง รพ. ได้ทัน แพทย์ช่วย ชี วิ ต ไว้ ไ ด้ ตรวจพบ สาเหตุคือ เส้นเลือด หั ว ใจตี บ อุ ด ตั น ถึ ง 3 เส้น และยังมีโรค อื่ น แทรกอี ก หลาย โรค ล้วนอันตรายทั้งสิ้น ทั้งนี้ประธานตุ่นได้ให้ ความช่วยเหลือดูแล ค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อ เนือ่ ง โดยทานยารักษาโรค ติดต่อมาหลายเดือน จนอาการดีขนึ้ แพทย์ได้แนะน�ำให้ทำ� การผ่าตัด บายพาสหัวใจ แต่ยังไม่ทันได้ผ่าตัด ก็ได้เกิด อาการหัวใจวายเฉียบพลันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 10 โมง เช้า ที่ห้องพัก ในเชียงราย ซึ่งขณะนั้น คล่องอยู่ตามล�ำพัง จึงไม่มีใครพบเห็น ช่วยเหลือได้ทัน ท�ำให้คล่อง ต้องจาก ไปอย่างสงบ สิรริ วมอายุได้ 56 ปี 2 วัน พวกเราทั้ ง ที่ อ ยู ่ เ ชี ย งรายและ กรุงเทพทุกคน (หมู กฤษฎ์, ไก่ ไตร วิทย์, เจี๊ยบ สุทัศน์, เกรียงไกร) ได้ช่วย กันประสานงาน จัดหาโลงศพ กระทั่ง น�ำศพกลับถึงกรุงเทพ ส่วนทีมงานใน กรุงเทพประสานเรื่องวัด พิธีงานศพ เป็นเวลา 5 คืน น่าปลื้มใจมากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ “คณะเรา” มาร่วมงานกัน คับคั่ง เฉพาะวันที่ “รุ่นหญ้าแพรก” เป็นเจ้าภาพ มีเพื่อนร่วมรุ่นมากันถึง 83 คน รวบรวมเงินสมทบช่วยงาน ประมาณ 1 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องมาช่วยงาน โดย รุ่น 49 เกลียวทอง มาร่วมเป็นเจ้าภาพ 1

คืน น�ำโดย “เสี่ยเม้ง ทวีศิลป์” กับ คุณเลิศชัย ประธานรุ่น และคนใน “รุ่นเกลียวทอง” ให้ เกี ย รติ ม าร่ ว มงานอย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง สร้ า ง ความตื้นตันใจให้แก่ครอบครัวญาติพี่น้องของ คล่องแคล่วอย่างมาก คุณแม่และพี่สาว ถึงกับ ร�่ำไห้ บอกว่า ไม่คาดคิดว่า เพื่อนๆ ของคล่อง จะมีน�้ำใจ ช่วยเหลือกันมากถึงเพียงนี้ และฝาก กราบขอบพระคุณมายังทุกคนด้วย บรรทัดต่อจากนี้ ผมขอน�ำ ถ้อยค�ำจากใจ ของเพื่อนๆ ส่งถึงคล่องแคล่ว เพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งสายใย ที่พวกเรา “หญ้าแพรก” มีให้กัน ตลอดมา..........


สุทัศน์ แสนสุข

“หญ้าแพรกที่จากไป”

ผมกับคล่องรู้จักกันในห้อง 2/2 เป็นชั้น เรียนที่ท�ำให้ผมพบกับทางเดินของชีวิตอีกรูป แบบอย่างแท้จริง ห้อง2/2 เป็นห้องรวมดาว อย่างแท้จริง เด็กเรียนดี (คะแนนรองจากห้อง 1/1) เด็กตก (คงไม่ต้องบอกว่าแสบขนาดไหน) เด็กที่เข้าเรียนระหว่างชั้น (โดนออกมาจากที่ อื่น) รวมความแตกต่างไว้อย่างแท้จริง .....ผม ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าห้องนี้ด้วยความรู้สึก สยดสยองอย่างแท้จริง (ปกติก็เป็นหัวหน้าห้อง บ่อยๆ แต่คราวนี้หนาวจริงๆ) แล้วฝันร้ายผม ก็กลายเป็นจริงตั้งแต่วันแรกที่ได้รับต�ำแหน่ง (ฟังดูดีนะ “ได้รับต�ำแหน่ง”) ขณะที่ก�ำลังเข้า แถวเคารพธงชาติอยู่หน้าห้อง ยืนอยู่ดีๆ ผมก็ โดนรัดคออย่างแรงพอสมควรแล้วก็ได้ยินเสียง กระซิบแบบเหี้ยมๆ ว่า “มึงเป็นหัวหน้าห้อง เหรอวะ” ผมนึกในใจว่าเด็กตกเล่นกูตั้งแต่วัน แรกเลยเหรอ แต่ก็แข็งใจตอบไปว่า “ใช่” .... ไอ้แขนที่รัดคอผมอยู่ก็คลายออกแล้วก็พูดว่า “เออกูแค่อยากรู้จักเท่านั้นแหละ” ผมหันกลับ ไปดูว่าเป็นเด็กตกคนไหนมารับน้องได้น่าถีบ แบบนี้ แต่แทนที่จะพบหน้าด�ำๆ โหดๆ แบบ ไอ้บัญ ไอ้แรม ไอ้หมัด อะไรแบบนี้กลับพบกับ ตี๋ๆ ขาวๆ ตาตี่ๆ ท่าทางกวนตีนแต่ก�ำเนิด นาม ว่า “คล่องแคล่ว” หนึ่งเดียวคนนี้นี่เอง จากที่พบกันอย่างน่าสยองใจวันนั้นแล้ว

ผมกับคล่องก็คบหากันมาอีกเกือบ 40 ปี (หรือ ว่าเกินก็ไม่รู้ขี้เกียจนับ) เหมือนกับพวกเราทุกๆ คน จะว่าผมสนิทก็ไม่เต็มปาก จะว่าห่างก็ไม่เชิง เพราะชีวิตของ “คล่อง” ก็จะเหมือนที่พวกเรา รู้ๆ กันอยู่คือออกแนวบู๊ล้างผลาญ ซึ่งผมไม่ใช่ (อยู่ อนศ. มา 10 ปี เคยชกกับ ไอ้ชาญบุญอยู่ คนเดียว) แต่เราก็ติดต่อกันเรื่อยมาไม่เคยขาด มันมาทีบ่ า้ น ผมก็สอนกีตา้ ร์ให้ เทีย่ วกันบ้างแต่ ไม่บ่อย จะมาห่างกันก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เพราะรู้สึกว่าคล่องจะไปเรียนที่สิงคโปร์ หลัง จากเริ่ ม ท� ำ งานก็ เ ริ่ ม พบกั น อี ก จนต่ า งฝ่ า ยมี ลูกโตๆ กันไป ผมติดต่อเพื่อนอยู่ ก็มักจะคอย ส่งข่าวเรื่องงานแต่ง งานศพ งานบ้า งานบอ ต่างๆ ให้เพื่อนๆ รับรู้และมารวมงานกัน (เดี๋ยว นี้ชมรมหญ้าแพรกมันแย่งงานผมไปหมดแล้ว) โดยเฉพาะงานศพเวลาโทรไปหา “คล่อง” พอ รู้ว่าเป็นเสียงผมมันจะถามก่อนเราบอกเลยว่า “พ่อ แม่ ใครว่ะ วัดอะไรศาลาไหน พวกเราไป วันไหน” แล้วค่อยถามสารทุกข์สกุ ดิบกันทีหลัง จนมาเมื่ อ 2 ปี ที่ แ ล้ ว ตอนที่ “ท่ า น ประธานอ่อง” เกิดสปิริตแรงกล้า ลาออกจาก ต� ำ แหน่ ง (มั น จะรู ้ มั๊ ย ว่ า ท�ำให้ใครต่อใครวุ่นวายกัน ขนาดไหน) “คล่อง” เกิดผี เข้าโทรมาหาผมแล้วบอก ว่าจะสมัครเป็นประธานรุน่ พร้อมกับให้ผมช่วยบอกกับ เพื่อนๆ ด้วย (คือให้ผมช่วย เป็ น หั ว คะแนนให้ ห น่ อ ย นั่นแหละ) ซึ่งแม้ผมจะคิด ในใจว่ามึงเป็นบ้าอะไรว่ะ!! แต่ผมก็รับปากไป พร้อม กับคิดถึงชื่อเพื่อนที่จะโทร ไปหา (ตรงนี้ ผ มขอบอก ตรงๆ เลยว่าผมคิดว่ายังไงๆ “โกมล” ซึ่งเปิดตัวมาก่อน แล้ ว ก็ ท�ำ งานรุ ่ น มาตลอด คงจะชนะสบายๆ ผมแค่ไม่ อยากให้คะแนน “คล่อง” แพ้จนหน้าเกลียดเท่านั้น เอง) แต่เพียงแค่คนแรกที่ ผมโทรไปหาซึ่งผมคิดว่าได้ คะแนนแน่ๆ “กิตติรัตน์”

เขาทักท้วงถึงจุดด้อยของ “คล่อง” ที่ผมเถียง ไม่ออก ต้องยอมรับในความจริง และพาลท�ำให้ ผมไม่กล้าโทรไปหาคนอื่นๆ อีกเลย ซึง่ ถึงแม้สดุ ท้ายการลงสมัครเลือกตัง้ ของ “คล่อง”จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าวันนั้นมันลงสมัคร อย่างน้อยก็จะมี 1 เสียงจากผมแน่นอน แล้ว ถ้าใครถามว่าไปเลือก “คล่อง” ท�ำไม ผมคงจะ มีเหตุผลเดียวทีจ่ ะบอกคนทีถ่ ามไปว่า... “เพราะ มันเป็นเพื่อนกูว่ะ”

หญ้าแพรกนิวส์

5


ไตรวิทย์ ไชยนาพงษ์ (ไก่)

“ไปดี น ะเพื่ อ น พั ก ผ่ อ นให้ ส บาย มึงเหนื่อยมามากแล้ว”

มากกว่าครึง่ ชีวติ กับ “คล่องแคล่ว” ผมได้ เข้าเรียนอ�ำนวยศิลป์ตงั้ แต่ปี 2513 (ถ้าจ�ำไม่ผดิ ) ในชัน้ ม.ศ.1 ตอน 7 และได้พบกลับคล่องแคล่ว ในปีต่อมาในชั้น ม.ศ. 2 ตอน 2 ในวันเปิดเรียน วันแรก วันนัน้ ผมรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายใจ เพราะเมือ่ เดินเข้าไปในห้องเรียนผมสัมผัสได้วา่ บรรยากาศ ไม่คอ่ ยจะเป็นมิตรนัก มีหลายคนทีน่ า่ ตาน่ากลัว (บัญชา, หมัด, น้อย, แรม) ซึ่งผมมาทราบตอน หลังว่าห้องนี้มีเด็กตกปนอยู่ด้วย ดังนั้นเวลา นั่งเรียนก็จะแยกกันอย่างชัดเจน เด็กเรียนจะ นั่งหน้าห้อง เด็กตกจะนั่งหลังห้อง แต่ส�ำหรับ “คล่อง” ดีใจมากทีไ่ ด้เรียนห้องเดียวกับเด็กตก เนือ่ งจากเป็นมีนสิ ยั ใจนักเลง แน่นอน คล่อง จะ เลือกนัง่ เรียนอยูห่ ลังห้องร่วมกับเด็กตกและเข้า กันได้เป็นอย่างดี จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เองท�ำให้ คล่อง มี ทุ ก อย่ า งครบเครื่ อ งเรื่ อ งนั ก เลงประจ� ำ ห้ อ ง แล้วค่อยๆ ขยายอิทธิพลไปเป็นนักเลงประจ�ำ โรงเรียน ซึ่งจริงๆ แล้ว คล่อง เป็นคนตัวเล็ก มีท่าเดินแบบส่ายแบบกวนตีนเป็นเอกลักษณ์ ประจ�ำตัว ใครๆ เห็นก็จะหมั่นไส้ แต่ก็ไม่มีใคร กล้ายุง่ ด้วย เพราะถึงแม้จะตัวเล็กแต่เรือ่ งความ ใจถึงแล้วไม่มีใครสู้ได้ (คล่อง เคยเล่าวีรกรรม ให้ผมฟังหลายครั้งและที่รอดมาได้ทุกครั้งก็ เพราะความใจถึงนีแ่ หละ) ถึงแม้จะเป็นนักเลงดู เหมือนเป็นเด็กเกเร แต่ในเรื่องการเรียน คล่อง ก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครถือได้ว่าเป็นคน “หัวดี” คน หนึ่งเรียนอยู่ในระดับตอนต้นๆ ตลอด (ม.ศ.1 ตอน 9, ม.ศ.2 ตอน 2, ม.ศ.3 ตอน 2, ม.ศ.4 ตอน 3, ม.ศ.5 ตอน 8) ถึง คล่อง จะมีท่าทาง แบบนักเลง แต่เพื่อนไม่เคยรังแกใครกลับจะ 6

หญ้าแพรกนิวส์

คอยดูแลเพือ่ นๆ ทีถ่ กู รังแกมากกว่า หรือไม่กย็ ก พวกไปตีกนั โรงเรียนคูอ่ ริ ค�ำพูดทีค่ ล่องชอบพูด เสมอในช่วงวัยเรียนคือ “ใครรังแกมึง...บอกกู” สิง่ เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความรักเพือ่ น รักพวก พ้องและรักสถาบัน ที่มีอยู่ในตัวคล่อง 100% จนถึงวันที่คล่องจากพวกเราไป ตัง้ แต่วยั เรียน วัยท�ำงาน จนถึงคืนสุดท้าย ของชี วิ ต รวมเวลาแล้ ว ผมกั บ คล่ อ งคบกั น ประมาณ 42 ปี ย้อนไปเมื่อเดือน ก.ค. 2551 ผมมีโอกาสมาท�ำงานที่เชียงราย ต่อมาไม่นาน ตุ่นก็ตามมาเปิดร้าน Kaffee Hub เชียงราย ร�ำลึก คล่องก็มาช่วยงานตุน่ ทีเ่ ชียงรายด้วย เรา จึงมีโอกาสใกล้ชิดกันอีกครั้ง ในช่วงนั้นพวกเรา เจอกันเกือบทุกวันหลังผมเลิกงาน มีแขกไปใคร มาเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงเราก็ช่วยกันต้อนรับ ยามสุขก็เฮฮากันไป ยามทุกข์เราก็ปรึกษากัน ต่อมาช่วงปลายปี 2554 คล่องมาบ่นกับ ผมว่าพักนีล้ มในกระเพาะเยอะมาก กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ อึดอัด แน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออก ให้ ผมช่วยแนะน�ำยาลดกรดให้ ในวัน นั้นผมอยู่กับอี่ (นิวัฒน์ เอกวานิช) พอดี อี่จึงพาไปร้านขายยาแนะน�ำ ยาให้หลายชนิด คล่องบอกว่ากิน หมดทุกชนิดแล้วแต่ไม่หาย พวกเรา ยังหัวเราะกันอยู่เลยเพราะไม่รู้จะหา ยาอะไรให้กนิ แล้ว พอเช้าวันรุง่ ขึน้ ผม ได้รับโทรศัพท์จากตุ่นว่าไอ้คล่องหายใจไม่ออก ตอนนีส้ ง่ โรงพยาบาลแล้ว หมอบอกว่าเส้นเลือด หัวใจตีบ 3 เส้น หัวใจโต ความดันสูง ไขมันใน เส้นเลือดสูง ต่อมลูกหมากโต เป็นแม่ง..ทุก โรค!!! แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่ที่ต้อง รีบรักษาคือ ท�ำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ 3 เส้น นี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเส้นละประมาณ 3 แสนบาท หลังจากคล่องออกจากโรงพยาบาลและ ได้กินยาอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน คล่อง บอกผมด้วยสีหน้าตื่นเต้นดีใจมาก ว่า “กูไปหา หมอตามนัด หมอบอกกูว่า อาการกูดีขึ้นมาก อาจไม่ต้องท�ำบอลลูนแล้ว” แต่ถึงอย่างไร ผม ยั ง เตื อ นว่ า ให้ ไ ปเช็ ค ที่ กรุ ง เทพอี ก ครั้ ง เพื่ อ ความแน่ใจ และเย็นวันหนึ่งช่วงปลายเดือน เมษายนปีนี้ (จ�ำวันทีไ่ ม่ได้) ผมได้เจอหน้าคล่อง อีกครั้ง เห็นหน้าตาไม่ค่อยดี เลยถามว่าอาการ เป็นไงบ้าง คล่องบอกว่า “ไม่ค่อยดี กูขาดยา

มาประมาณเดือนกว่าแล้ว เพราะกูไปส่งลูกไป อเมริกาที่กรุงเทพแล้วพอดียาหมดเลยไม่ได้มา หาหมอทีเ่ ชียงราย” ผมเลยถามไปว่า “แล้วตอน นี้มึงไปหาหมอเอายามากินแล้วยัง” คล่องบอก ว่าไปหามาแล้วเอายามากินต่อแล้ว ผมก็เลย โล่งใจ ในวันนั้นคล่องพูดเป็นลางกับผมว่า “ที่ กูไปส่งลูกไปอเมริกาครั้งนี้ ก็เพราะว่ากูไม่รู้ว่า ลูกกูจะได้กลับมาเห็นหน้ากูอีกหรือเปล่า” ผม ก็เลยด่ามันไปว่า “ถ้ามึงดูแลตัวเองดีๆ กินยา ให้สม�่ำเสมอ มึงก็ยังอยู่ได้อีกนานไม่ต้องห่วง” 1 พฤษภาคม 2555 ผมเพิ่งเดินทางกลับ จาก กทม. ปกติผมจะกลับเข้าบ้านเลย แต่ในวัน นั้นไม่รู้เป็นอะไร อยากไปที่ร้านตุ่น พอไปถึงที่ ร้านก็ได้พบคล่อง ผมก็เห็นสีหน้าคล่องไม่ค่อย ดี เลยถามว่า “มึงเป็นไงบ้างวะ” คล่องก็ตอบว่า “ไม่คอ่ ยดีเลยว่ะ” ผมก็เลยนัง่ เทศนามันถึงการ

ดูแลสุขภาพอยู่พักใหญ่ จนถึงเวลาสี่ทุ่ม ผมจะกลับบ้านแล้ว ก็ไปร�่ำลาคล่องสักหน่อย ซึ่งปกติไม่เคยท�ำแบบนี้ เวลาจะกลับก็กลับเลย จริงๆ ก็กลัวมันจะยื้อนั่นแหละ รุ่งเช้า วันที่ 2 พ.ค. 2555 เวลา 11.30 น. ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์จากหมู (กฤษณ์) ค�ำ แรกคือ “มึงรู้แล้วยังว่าไอ้คล่องตายแล้ว น่า จะด้วยอาการหัวใจล้มเหลว” ผมตกใจมาก เนื่องจากคาดไม่ถึงว่าคล่องจะไปเร็วอย่างนี้ พอตั้งสติได้ก็ได้หารือกับ ตุ่น เอ๋ เจี๊ยบ ถึงการ ประสานงานต่างๆ จนในที่สุด เจี๊ยบก็ติดต่อ พี่สาวคล่องได้ เอ๋ ประสานงานเรื่องวัดและ ก� ำ หนดการต่ า งกั บ พี่ ส าวคล่ อ ง ตุ ่ น และผม จัดการเรื่องส่งศพจากเชียงรายเข้ากรุงเทพ จน ส�ำเร็จเรียบร้อยในวันที่ 4 พ.ค. 2555 ส�ำหรับผมยัง “ใจหาย” จากการจากไป อย่างกระทันหันของมัน..มาจนถึงวันนี้


เกรียงไกร อินพรวิจติ ร

“ไอ้คล่อง กูก็รักมึงว่ะ”

“กูรักมึงนะโว้ย” ค�ำค�ำนี้ หากใครเป็น เพือ่ นทีใ่ กล้ชดิ กับคล่องแคล่ว หรือไอ้คล่องของ เพื่อนๆ ก็ต้องเคยได้ยินเป็นแน่ ผมรู้จักเพื่อน คล่องมาตั้งแต่เรียน ม.ศ. 2 ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ คนละห้องก็ตาม เพราะเพื่อนคล่องจะอยู่ ม.ศ. 2/2 แต่ผมอยู่ ม.ศ. 2/3 แต่ที่มาสนิทกันสุดๆ ก็ ตอนอยู่ ม.ศ. 4/3 และมิใช่แค่ผมคนเดียวที่ใกล้ ชิดเพื่อนคล่องคนนี้ ยังมีปิยะ แว่นแดง ซึ่งเรา จะตั้งชื่อกันตามนิยายก�ำลังภายใน โดย ปิยะ เป็นตั่วเฮีย (พี่ใหญ่) เพื่อนคล่องเป็นหยี่เฮีย (พี่ สอง) ส่วนผมจะเป็นโส่ยตี๋ หรือโซ๊ยตี๋ (น้องเล็ก) แต่พอเวลาผ่านมานานวันเข้า กลับมีแต่คนเรียก ผมว่า “โซ๊ยตี๋” จนคนแทบจะไม่รู้จักชื่อจริงกัน ทีเดียว ส่วนเพื่อนสองคนนั่นไม่เห็นมีใครเรียก “ตัว่ เฮีย” หรือ “หยีเ่ ฮีย” ตามทีต่ งั้ ไว้เลย แต่นนั่ ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดถึงเพื่อนคล่องคนนี้ คล่องแคล่ว คือ เพือ่ นทีน่ �ำพาผมไปแสดง ความเก๋านอกโรงเรียนเป็นคนแรก ภายหลังจาก

ที่ได้แสดงความเก๋าในโรงเรียนมา พอสมควร ด้ ว ยการซ้ อ มมื อ เตะ ต่อยกันจริงจังกันเองระหว่างเพือ่ น คล่ อ งกั บ ผมทุ ก ตอนพั ก กลางวั น ท�ำให้ลีลาแม่ไม้มวยไทยของผมได้ ฝึกฝนกับเพื่อนคล่องจนผมคิดว่า เริ่มจะมีลีลางดงามมากขึ้น ตลอด จนได้เดินแกว่ง เดินส่ายผ่านหน้า รุ่นพี่จนเกือบโดนย�ำทีนหลายหน แล้ว จึงได้เวลาเริ่มไปตระเวนเก๋า นอกโรงเรี ย น ไม่ ว ่ า จะพาไปตี สนุ๊กแถวสะพานควายแล้วต้องกระโดด จากตึกชั้น 2 หนีต�ำรวจเข้าบ้านที่ติดกับโต๊ะ สนุก๊ แข้งขาเกือบหัก แล้ววิง่ หนีออกประตูหน้า บ้านเค้าโดยเจ้าของได้แต่มองท�ำหน้าเอ๋ออยู่ ในบ้านนั่นเอง และเรื่องอื่นๆ ที่คิดว่าหากจะ สาธยายก็คงไม่หมดในหน้าเดียวแน่นอน แต่ที่ ต้องจดจ�ำสุดๆ ก็ที่เพื่อนคล่องชักชวนกันไปตี กับโรงเรียนแถวหัวถนนพญาไท (คงไม่ต้องเอ่ย ชื่อนะครับ) ไม่ว่าจะเป็นราชเทวี ประตูน�้ำ หรือ แม้แต่หน้าโรงเรียนพญาไทข้างบ้านเราก็ตาม จะต้องลากกันไปตลอดทุกงาน หลบระเบิด หลบลูกปืนบ่อยจนรู้สึกชิน เพื่อนฝูงก็เยอะขึ้น ตามการผจญภัย แต่ก็ยังต้องมีเพื่อนคล่องกับ ผมผูกติดกันไปด้วยทุกครั้ง จนคิดว่าถ้าไม่มี เพื่อนคล่อง ผมก็ไม่อยากออกงานโดดเดี่ยว แน่นอน เพราะเพือ่ นคล่องถือเป็นตัวเฮงในการ ออกงานเลย เพราะทุกครั้งไม่เคยบาดเจ็บ หรือ ถูกจับแม้แต่ครั้งเดียว ถือว่ารอดสันดอนความ เป็นความตายมาได้พอสมควร แต่หากครั้งใด

มีเรื่องที่เริ่มก่อหวอดหงุดหงิดกันเอง เพื่อนรัก คนนี้ก็จะพยายามสร้างบรรยากาศให้กลับมาดี เหมือนเดิมด้วยการเอ่ยค�ำว่า “กูรักมึงนะโว้ย” บรรยากาศอึมครึมก็จะกลับมาสดใสขึ้นทุกครั้ง ถึงแม้ต่อมาเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ผมกับเพือ่ นคล่องก็ยงั คบกันมาโดยตลอด จนถึง วัยเริ่มหนุ่มเหลือน้อยเช่นปัจจุบันแล้วก็ตามที บางช่วงชีวิตก็ยังมีการติดต่อกันใกล้ชิดในเรื่อง งานอยู่บ้าง ถึงแม้ว่างานจะมีปัญหาเกิดขึ้นจน ล้มเหลว เพื่อนคล่องก็ยังคงเป็นเพื่อนที่น่ารัก เช่นเดิม ด้วยการเอ่ยค�ำว่า “เฮ้ย กูรักมึงนะ โว้ย อย่าคิดมาก” เหมือนเช่นเดิม จวบจนถึง วันนี้ แม้เพื่อนคล่องจะจากไปแล้ว ผมก็ยังคง จดจ�ำค�ำค�ำนี้ของเพื่อนรักได้เป็นอย่างดี และ อยากจะบอกกลับไป ถึงแม้ว่าเพื่อนจะได้ยิน หรือไม่กต็ ามว่า “ไอ้คล่อง กูกร็ กั มึงว่ะ” ลาก่อน “คล่อง..เพื่อนรัก”

หญ้าแพรกนิวส์

7


เรื่องจากปก

จากเด็กบ้านนอก... มาเป็นครูรับจ้าง ที่กรุงเทพฯ

ด.ช. พา เกิดที่ทุ่งหลวงรังสิต จังหวัด ธัญญบุรี (สมัยนั้น ปี 2456 ยังเป็นจังหวัด) ใน ครอบครัวชาวนา บิดาท่านชือ่ นายทอน เป็นคน อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พาพบรักกับคุณ แม่ปลั่ง ซึ่งเป็นคนธัญญบุรี ในครอบครัวท่านมี พี่ชายคนเดียวชื่อว่า พรหม ไชยเดช อายุได้ 5 ขวบก็เสียคุณแม่ ชีวิตท่านจึงผูกพันกับพ่อและ พีช่ ายมาโดยตลอด โรงเรียนวัดนาบุญ คลองหก รังสิต เป็นโรงเรียนแห่งแรก และหลวงลุงเป็น อาจารย์ทา่ นแรกซึง่ พ่อพามาฝากไว้ตงั้ แต่เด็กๆ บทเรียนแรกที่จดจ�ำไปตลอดชีวิต เพราะโดน หลวงลุงหวดด้วยไม้เรียวถึงกับหลังแตก ด้วย ความซนแบบเด็กๆ ท�ำให้ทา่ นบันดาลโทสะ คุณ พ่อรู้ข่าวถึงกับน�้ำตาไหลแทนลูก แต่จ�ำใจให้ลูก เรียนต่อเพราะถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญ และปรารถนาจะฝึกให้ลูกเป็นคนอดทน ...พ่อพร�่ำสอนว่า ถ้าเรียนหนังสือแล้วไม่ ได้เป็นเสมียน ก็คงจะต้องท�ำนาต่อไป เพราะ ฉะนั้ น แม้ เ วลาหยุ ด ภาคเรี ย นต้ น กลางและ

๑๐๐ ปี ครูพา ไชยเดช วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นวัน

ครบรอบอายุ ครูพา ไชยเดช 100 ปี นักเรียนเก่า อ.น.ศ. ไม่น้อยกว่า 54 รุ่นที่ยังทันยุค “ครูพา” เชื่อว่ากว่าครึ่งจะต้องโดนไม้เรียวครูพาเป็น ตราประทับในใจมาจนถึงวันนี้ เมื่อถึงวันร�ำลึก พระคุณอาจารย์ใหญ่ของ “ชาวชมพู-ม่วง” ในปี หน้าเช่นนี้ ศิษย์เก่า อ.น.ศ. นับตั้งแต่อดีตนายก รัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนราชการ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ไล่ไปจนถึงประชาชนคน ธรรมดา ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศคงจะ ไม่มีใครมองข้าม และขอมีส่วนร่วมในกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อร�ำลึกถึงท่าน อ. พา ไชยเดช หรือ “ป๋า” ของพวกเรา 8

หญ้าแพรกนิวส์

(ตอนที่ 1)

หญ้าแพรกนิวส์ ฉบับนี้ขอย้อนความหลัง น�ำเกร็ดชีวิตของครูพา ไชยเดช มาเล่าซ�้ำอีก ครั้ง โดยคัดลอกเรื่องราวจาก “อนุสรณ์งาน พระราชทานเพลิงศพ นายพา ไชยเดช” เมือ่ วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2539 ชื่อและเกียรติประวัติ ของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ในยุคนั้น จะต้องมีชื่อ “ครูพา” ผู้เป็นครูน้อยท่านหนึ่งที่ร่วมกันสร้าง ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กระทั่งชื่อครูพากลาย เป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนในยุคต่อๆ มา อาจกล่าวได้ว่า ท่านเกิดมาเพื่อเป็นครูโรงเรียน อ� ำ นวยศิ ล ป์ โ ดยเฉพาะ ทั้ ง สอนและบริ ห าร โรงเรียนมาจนถึงวัยเกษียณครบ 68 ปี เมื่อ พ.ศ. 2524

ย้ายครั้งที่ 3 ร.ร. ตั้งอยู่ที่กรมแผนที่ทหาร ที่ดินของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์


ท่านถามว่า “จะเป็นครูเอาไหม” พอตอบรั บ ว่ า เอา ท่ า นก็ เ ขี ย น หนังสือหลังนามบัตรของท่าน แล้ว ให้ไปยื่นแก่อาจารย์จิตร ทังสุบุตร ผู้จัดการโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์... ปลาย...ต้องกลับบ้านมาท�ำงานในนา พ่อไม่ ให้หยุด...ในปี 2473 ท่านได้เข้าเป็นนักเรียน สวนกุหลาบฯ ในชั้น ม.7 จนถึง ม.8 ท่านบอก ว่า การเรียนชั้นมัธยมที่นี่ให้คุณค่าแก่ชีวิตมาก ที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงวัยรุ่นที่ก�ำลังพัฒนาทาง ร่างกาย จิตใจ และสมอง การได้รับค�ำอบรมสั่ง สอนในค่านิยมที่ถูกต้อง จะเป็นสิ่งติดตัวไปจน ตาย ทั้งด้านศีลธรรม ความสามัคคี ความจงรัก ภักดีต่อชาติ นี่คงเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ น�ำมาใช้กบั ลูกศิษย์อำ� นวยศิลป์ทกุ รุน่ ในขณะที่ ท่านยังคงท�ำหน้าทีค่ รูดว้ ยจิตวิญญาณของท่าน เรียนจบ ม.8 คุณพ่อได้อพยพกลับไปอยู่ ร้อยเอ็ดบ้านเดิมแล้ว ท่านอยากให้ไปเป็นครู ประชาบาลที่บ้านนอก แต่ท่านอาจารย์อินทร์ ผู้ปกครองทักท้วงขอให้หางานท�ำที่กรุงเทพ ก่อน แต่แล้วมีเหตุ ให้ตอ้ งไปหาอาจารย์ ปวโรฬารวิ ท ยา อาจารย์ ใ หญ่ โ รง เรียนสวนกุหลาบฯ ท่ า นถามว่ า “จะ เป็ น ครู เ อาไหม” พอตอบรั บ ว่ า เอา ท่านก็เขียนหนังสือ อาจารย์จิตร ทังสุบุตร

หลังนามบัตรของท่าน แล้วให้ไปยืน่ แก่อาจารย์ จิตร ทังสุบุตร ผู้จัดการโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ และได้พบกับอาจารย์ใหญ่ประพัฒน์ วรรธนะ สาร ซึ่งอยู่กันพร้อมหน้าพอดีท่านตอบตกลง เป็ น อั น ว่ า วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2475 ชื่ อ “ครูพา ไชยเดช” ได้ทำ� งานเป็นครูครัง้ แรก รับ เงินเดือนเดือนละ 50 สตางค์

อ�ำนวยศิลป์...เริ่มต้นชีวิตครู

ท่านอาจารย์จิตร ทังสุบุตร และอาจารย์ ประพัฒน์ วรรธนะสาร ทัง้ สองท่านนี้ อาจารย์พา

ถือว่าเป็น “ปฐมาจารย์” ในชีวติ การท�ำงานของท่าน เพราะมิได้แค่เป็นตัวอย่างครูสอนหนังสือที่ดี เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมการบริหารจัดการ งาน บริหารด้านวิชาการ และงานบริหารบุคลากร ซึ่ ง ขณะที่ ท ่ า นยั ง เป็ น ครู น ้ อ ยจึ ง ได้ พ ยายาม ศึกษาเรียนรู้จากผู้ใหญ่ โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2469 โดยเริ่มจากเป็นโรงเรียน พิเศษท�ำการกวดวิชา เฉพาะภาคบ่ายและค�่ำ ตั้งอยู่ที่ตึกแถวเลขที่ 707-709 ถนนอัษฎางค์ ปากคลองตลาด อ� ำ เภอพระนคร จั ง หวั ด กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินกิจการโดยคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยได้รับความ ช่วยเหลือจากรองอ�ำมาตย์เอกขุนกล่อมวิชชา สาสน์ (ปลอบ ประดิษฐานนท์) ผู้ช่วยอาจารย์ ผูป้ กครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับเป็น ธุระจัดการในเรื่องขออนุญาตตั้งโรงเรียนจน เป็นผลส�ำเร็จ ทั้งยังได้กรุณาตั้งนามให้ด้วยว่า “โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์” อันมีความหมายว่า “โรงเรียนซึ่งเป็นที่ให้วิชา” ซึ่งครูพาเล่าว่ายุค ก่อตั้ง ท่านยังเป็นนักเรียนอยู่บ้านนอก แต่ ทราบวัตถุประสงค์วา่ โรงเรียนต้องการให้เด็กใช้ เวลาหลังเลิกเรียนมาเพิม่ เติมความรู้ โดยเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มพูนราย ได้แก่ครูด้วย ในปีทคี่ รูพาเข้ามาท�ำงาน เป็นสมัยที่ 2 ที่ โรงเรียนมาตัง้ อยูใ่ นอาคารตึกแถว ในตรอกขาว ตรงข้ามกันโรงเรียนสตรีเสาวภา ใกล้อาคาร หญ้าแพรกนิวส์

9


เรียนเดิม โดยเปิดเป็นโรงเรียนราษฎร์ สอน ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.7 แผนกวิทย์ แต่เปิดได้ไม่นาน เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2475 ซึง่ ไม่มผี ลกระทบนักโรงเรียนยัง เปิดสอนตามปกติ เพราะสมัยนั้นข่าวสารยังไม่ แพร่หลาย กิจกรรม ร.ร. อ�ำนวยศิลป์ทั้งลูกเสือ และการกี ฬ าซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น ของโรงเรี ย นยั ง ด�ำเนินต่อไปในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล สมัยที่ 3 โรงเรียนย้ายมาตั้งที่กรมแผนที่ ทหาร ปากคลองตลาด ด้วยเพราะความนิยม ของประชาชนที่มีต่อโรงเรียนราษฎร์มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลใหม่ย้ายกรมแผนที่ออก ไป ซึ่งที่แห่งนี้เป็นสมบัติของพระองค์เจ้าจุล จักรพงษ์ ซึ่งยังคงศึกษาอยู่ต่างประเทศทาง โรงเรียนจึงขอเช่าต่อจากผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ ของ ท่าน และในปี 2482 ครูจติ ร ทังสุบตุ ร ได้ขอเช่า อาคารสถานทีข่ องพระยามไหสวรรค์ (ก. สมบัติ สิริ) ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรี เปิดเป็น

นักเรียนยุค “ระหว่างสงคราม” จึงผูกพันกับครูพาเป็นอย่างมาก ที่ยังอุตสาห์สอนหนังสือช่วยงาน ครูจติ ร-ครูเอิบ แม้ในช่วงสงคราม กรมแผนที่ทหาร อ.น.ศ. ก่อนย้ายไปอยู่พญาไท

ที่ตั้งโรงเรียนหอพักนักเรียนกลาง ที่วังกรม สมมติอมรพันธ์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

“โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ธนบุรี” ช่วย ให้นักเรียนได้มีที่เรียนเพิ่มขึ้น โดยใช้ ครูและข้อสอบชุดเดียวกับโรงเรียน อ�ำนวยศิลป์ ปากคลองตลาด

ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ...เรียนต่อวิชาการหนังสือพิมพ์

ครู พ าเรี ย นจบหลั ก สู ต รพิ เ ศษประถม (พป.) ในปี 2480 และพิเศษมัธยม (พม.) ใน ปี 2481 ที่สามัคยาจารย์สมาคม (ร.ร.สวน กุหลาบปัจจุบัน) ระหว่างที่เรียนอยู่ท่านได้พบ กับอาจารย์บุญเรือน มณีโชติ ต่อมาภายหลัง ได้มาเป็นคู่ชีวิตของท่าน กระทั่งมีการประกาศ สงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี 2482-85) โรงเรียน อ�ำนวยศิลป์จ�ำต้องต้องปิดชั่วคราว ครูพาถือโอกาสช่วงบ้านเมืองยังไม่ปกติ ไปเรียนต่อวิชาการหนังสือพิมพ์ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จนส�ำเร็จ หลักสูตรในปี 2485 ตรง กั บ ปี น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ ทั่ ว ประเทศ ในขณะนั้นยัง เป็นช่วงหลบภัยสงคราม อยู ่ แต่ ก ระนั้ น ครู จิ ต ร และครู เ อิ บ ยั ง คงดู แ ล ชีวิตของครูในโรงเรียน เหมื อ นเดิ ม รวมถึ ง ครู พาด้วย จึงเปิดโรงเรียน “หอพักนักเรียนกลาง” ที่ วั ง กรมพระสมมติ อมรพั น ธ์ โดยสอน หนังสือให้กับนักเรียนที่ ไม่ได้หลบหนีสงครามได้ เรียน ด้วยเหตุนี้ นักเรียน

ยุค “ระหว่างสงคราม” จึงผูกพันกับครูพาเป็น อย่างมาก ที่ยังอุตสาห์สอนหนังสือช่วยงานครู จิตร-ครูเอิบ แม้ในช่วงสงคราม หลังจากสงครามสงบแล้ว ทุกอย่างเข้าสู่ ภาวะปกติ แต่โรงเรียนยังต้องเผชิญกับปัญหา เรื่ อ งสถานที่ ตั้ ง โรงเรี ย น เนื่ อ งจากเจ้ า ของ สถานที่ขอสถานที่คืน ขณะนั้นมีนักเรียนต้อง รับผิดชอบกว่า 2,000 คน เรื่องนี้ยุติลงโดย ค� ำ พิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ์ สั่ ง ให้ โ รงเรี ย น อ�ำนวยศิลป์ออกจากสถานที่เช่าเดิมภายในปี การศึกษา 2494 ในที่สุดครูจิตรก็สามารถจัดหาสถานที่ ตั้งโรงเรียนได้ ณ ที่ดินของส�ำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ตรงข้ามโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา พญาไท เดิมที่ตรงนี้เป็นที่กอง ขยะของเทศบาล ต่อมามีแผนกดับเพลิงของ ต�ำรวจนครบาลมาตั้งติดกัน นับเป็นการย้าย สมัยที่ 4 แล้ว โดยท�ำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2494 และกรมโยธาเทศบาลได้เร่ง ด�ำเนินการก่อสร้างจนสามารถเปิดได้ทันในต้น ปีการศึกษา 2495 ในปีนนั้ มีนกั เรียน 2,415 คน ฉบับนี้ขอจบเพียงแค่นี้ เนื่องจากหน้า กระดาษมีจ�ำกัด “หญ้าแพรกนิวส์” จะขอน�ำ เสนอเกร็ดชีวิตอาจารย์พา ที่น่าทึ่ง และน่า ศึกษาเป็นแบบอย่าง ในฉบับต่อๆ ไป...แล้วพบ กันฉบับหน้าครับ

คัดลอก-เรียบเรียงจาก อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายพา ไชยเดช ขอขอบคุณ ภาพและประวัติย่อโดยสังเขป โดย อ.วิเชียร เฉิดศรีวงศ์ อ.น.ศ. รุ่น 51 (สิงห์ผยอง) อ.น.ศ. ช่วงก่อสร้างโรงเรียนเพิ่งเสร็จ วางศิลาฤกษ์ ในปี พ.ศ. 2494

10 หญ้าแพรกนิวส์


Comment

โอกาสและความหวังของ SME และ OTOP

และแล้ว..ประเทศไทยก็เดินมาถึงจุด

เปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งส�ำคัญที่จะมีผลโดยตรงต่อ อนาคตของประเทศชาติ จับตาดูอาการตอบ รั บ จากตลาดหุ ้ น บ้ า นเรากระดี๊ ก ระด๊ า อย่ า ง ออกนอกหน้า ดูทีท่าของประเทศเพื่อนบ้าน ก็มีอาการขานรับในทางบวก พ่อค้าแม่ขาย ชายแดนต่างยิ้มแย้มเบิกบานส�ำราญใจ ชาว บ้านชาวช่องมองเห็นรอยยิ้มกันเป็นส่วนใหญ่ ได้พูดคุุยกับผู้ประกอบการร้านค้ายันไป ถึงเจ้าของกิจการโรงงานน้อยใหญ่ ต่างก็มคี วาม หวังที่สดใส มั่นใจกับนโยบายและมาตรการ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลใหม่ไม่น้อย นี่ละสัจธรรม ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน มีเกิด ก็มีดับ มีรักก็มีชัง สง หวั ง ก็ มี ผิ ด หวั ง เก่ า ไปใหม่มา ทุกคนต่าง มีความหวังกับสิ่งใหม่ ที่จะมาทดแทนของเก่า ฉะนั้น อารมณ์นี้รัฐบาล เก่ า ก็ ค งต้ อ งพยายาม ท� ำ ใจ ส่ ว นรั ฐ บาลใหม่ ก็ ต ้ อ งรี บ เตรียมการบ้านข้อใหญ่ ไว้ตอบโจทย์ซอื้ ใจรักษา ความรู้สึกความคาดหวังของผู้คนทั้งหลาย สังคมนี้ให้..โอกาส..ท่านและคณะเข้า มาบริ ห ารชาติ บ ้ า นเมื อ งแล้ ว ต้ อ งไม่ ท� ำ ให้ ประชาชน..ผิดหวัง.. โอกาส และความหวัง สองค�ำนี้มีความ สัมพันธ์ชนิดที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เลย ครั้ง นี้พิสูจน์แล้วและหากรัฐบาลใหม่ยังท�ำได้ไม่ดีก็ จะเห็นการพิสูจน์ในครั้งหน้าเฉกเช่นเดียวกัน ทุกภาคส่วนก�ำลังรอคอยความหวังจาก รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเอส เอ็ ม อี แ ละโอท็ อ ปที่ มี อ ยู ่ ห ลายล้ า นรายทั่ ว ประเทศเฝ้ารออานิสงส์จากทุกรัฐบาลทีจ่ ะหยิบ ยืน่ ความช่วยเหลืออย่างจริงจังให้เขาเสียที เอส เอ็มอีรายเล็กรายย่อยที่ไม่แข็งแรง ชาวบ้าน

โอท็อปทั้งหลายที่ถูกทอดทิ้งปล่อยขว้างให้ล้ม หายตายจากอย่างน่าสงสาร ชาวบ้านร้านค้า คนท�ำมาหากินชุมชน หมู่บ้านกิจการในครัวเรือน ต่างทุกข์ระทมที่ ถูกน�ำไปปนอยู่กับการเมืองโดยไม่รู้ตัว ยุคไหน มีการช่วยเหลือส่งเสริมมากหน่อย คนเหล่านี้ ก็ลืมตาอ้าปากได้ แต่ถ้ายุคไหนไม่เห็นด้วยไม่ สนใจ กลัวท�ำแล้วไปซ�้ำรอยตามก้นคนอื่น ก็ ทอดทิ้งไปตามยถากรรม ทุกจังหวัดจึงมีผู้ประกอบการรายย่อย และโอท็อปเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาล ใหม่ต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง ต้องบรรจุใน นโยบายอย่างชัดเจน ท�ำให้เป็นวาระแห่งชาติ ใครไปใครมาก็ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง ความช่วยเหลือด้านการผลิต เอสเอ็มอี และโอท็อปล้วนใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้อง ถิ่นเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน อย่างมาก เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องช่วยเหลือ เทคโนโลยีต้องเสริมเพิ่มเติมให้เขา มาตรฐาน การผลิตเป็นหัวใจในการพัฒนา อย่าปล่อยให้ ชาวบ้านท�ำแบบงูงูปลาปลาเหมือนในอดีต ความช่วยเหลือด้านการตลาด เป็นเรื่อง หลักที่ชาวบ้านผู้ประกอบการรายย่อย คนเบี้ย น้อยหอยน้อยท�ำเองไม่ได้ รัฐบาลต้องเปิดช่อง สร้างโอกาสทั้งตลาดในและต่างประเทศ ถ้า คนไทยยังไม่นิยม จะหวังลมๆ ให้คนต่างชาติ อุดหนุนได้อย่างไร การสร้างแบรนด์สินค้าไทย เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ ส่วน เรื่องดีไซน์สร้างสรรค์จะพูดอย่างเดียวมันไม่ได้ ต้องมีรูปธรรมจับต้องได้ให้ชาวบ้านเขาเข้าใจ และท�ำตามได้ ความช่วยเหลือด้านการเงิน แบงค์รัฐ ที่มีอยู่พร้อมเป็นกลไกอัดฉีดทุนสนับสนุนได้ แต่ไม่มียุคไหนกล้าเข้าไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ กติกา การวัดผลยังดูที่ก�ำไร กฎเหล็กเอาตาย กับคนท�ำงานยังครอบง�ำอยู่ หน่วยงานก�ำกับ ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลยิ่ ง ใหญ่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ห ากรั ฐ บาลใหม่ กล้าทบทวน กระบวนการ ท�ำงานจนถึงมือผู้ประกอบ การอย่างทั่วถึง

โดย อดุลย์

เลาหพล

กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ที่ปรึกษาบริษัท ที.วี.พี. เอ็ดดูเท็นเม้นท์ จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกหญ้า โฮลดิ้ง จ�ำกัด

โจทย์สั้นๆ คือ ท�ำให้..เงินถูกและทั่วถึง.. เอสเอ็มอีและโอท็อปจะซาบซึ้งและเติบโต โอกาสของรัฐบาลมาถึงแล้ว อยู่ที่ว่าจะ ท�ำให้..โอกาสเป็นวิกฤติ..หรือจะเป็นผลงาน ความส�ำเร็จก็ได้ เช่นเดียวกันโอกาสของผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีและโอท็อปก็มาถึงแล้ว อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยน..โอกาสเป็นความสุข ความ สมหวัง หรือเป็นแค่..กลยุทธ์นักสู้ภูธร และที่ส�ำคัญที่สุด ก็คือตลาดอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเราเตรียมตัว กันขนาดไหน มองๆดูแล้วยังไม่ชัดเจนเลยว่า หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนไหนเตรียม ความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ประชาคมอาเซี ย น (AEC : ASEAN Economic Community) ผมก็ฝากมาถึงเพื่อนๆ ชาวหญ้าแพรก พี่ๆ น้องๆ อ.น.ศ. ทุกท่าน ที่เป็นทั้งธุรกิจ SME หรือ OTOP ให้เตรียมความพร้อม เพื่อจะได้ ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนก่อน แบบมือ ใครยาวหรือใครพร้อมก่อนก็จะได้ก่อน

หญ้าแพรกนิวส์

11


พบ...ประธาน

โกมล ไวยสารา ประธานรุ่นหญ้าแพรก วาระ 2555-2556

ากการเลือกตัง้ ประธานชมรมหญ้าแพรก หรือนักเรียนเก่า อ.น.ศ. รุน่ 48 เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังจากเลื่อนการประชุมเนื่องจากเกิด วิกฤติน�้ำท่วม กทม. ปลายปีที่แล้ว นับเป็นคะแนน ที่เป็นเอกฉันท์ยกต�ำแหน่งให้คุณโกมล ไวยสารา รับหน้าที่ประธานกลุ่มสืบทอดภารกิจเป็นสมัย ที่ 6 แล้ว คุ ณ โกมล ไวยสารา เจ้ า ของส� ำ นั ก งาน กฎหมาย บวรธรรม ทนายความ พื้นเพเป็นจังหวัด ลพบุรี เข้ามาเรียนโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ตงั้ แต่ ม.ศ.1 จนถึง ม.ศ.3 ช่วงสอบต่อชั้น ม.ศ.4 ปรากฏว่า คะแนนไม่ถึงวิทย์ จึงตัดสินใจมาสอบใหม่ก็ผ่าน มาได้ ในสายวิทย์ ประจ�ำชั้น ม.ศ.4 ตอน 27 พอ เข้ามาก็ได้รับบทบาทหัวหน้าชั้น เพราะเป็นเด็ก เก่าคุณครูประจ�ำชั้นรู้จักดี แต่การเป็นหัวหน้าชั้น ที่นี่ไม่ค่อยสนุกนัก เพราะหากวันไหนเพื่อนๆ หนี เรียน หัวหน้าก็มีโทษด้วยฐานบกพร่องในหน้าที่ นับว่าเป็นบริบทแรกของการฝึกผู้น�ำของ “คณะ เรา อ.น.ศ.” ซึ่งก็ได้ผลดีมากท�ำให้นักเรียนในห้อง มีความสามัคคีกนั ดี และรักกันจนถึงวันนี้ ส่วนหนึง่ เพราะทุกคนเป็นเด็กใหม่ ซึง่ ล้วนมาจากต่างถิน่ ต้อง มาใช้ชวี ติ อยูร่ วมกัน ก็เป็นความประทับใจวัยเรียน

12 หญ้าแพรกนิวส์

อีกแบบหนึ่ง ต่อมาสอบผ่านขึ้นชั้น ม.ศ. 5 ตอน 2 (หลายคนตกก็มี บางคนก็ยา้ ยไปเรียนทีอ่ นื่ ) เมือ่ จบ จาก อ.น.ศ. ก็ไปเรียนต่อนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย รามค�ำแหง (รหัส 18) ประมาณปี 2550 โกมลเข้ามาร่วมงานกับ ชมรม ด้วยการชักชวนของเพื่อนๆ บุคคล ที่รู้จักคุ้นเคยมาก่อน คือ ไก่ด�ำ ประกิจ เหรั ญ ญิ ก ของกลุ ่ ม เข้ า มาช่ ว ยงานก่ อ น หน้ า นี้ แ ล้ ว โดยตนเองเข้ า มาช่ ว ยงาน ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งยังขาดบุคลากรฝ่ายนี้ พอดี ประกอบกับงานที่ส�ำนักงานสามารถ วางมือได้บ้าง จึงอาสาเข้ามาท�ำงานตั้งแต่ วันนั้น คุณโกมลกล่าวว่า จุดแข็งของพวก เราอยู่ที่ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ซึ่งมีทั้ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ตั้ ง แต่ มั ธ ยมต้ น มารวมกั บ กลุ ่ ม มัธยมปลายได้อย่างกลมกลืน ประกอบ กับได้ท�ำกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ ยอมรับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง อ.น.ศ. ซึ่งเรียกว่าเราเป็น แบบอย่างให้กับรุ่นต่อๆ ไป คุ ณ โกมลเล่ า ว่ า ต� ำ แหน่ ง ประธานมั น ขลุกขลักตอนช่วงประธานอ่องหมดวาระ บังเอิญ มีเพื่อนเราคนหนึ่งอาสาจะรับต�ำแหน่งประธาน แต่เพื่อนอีกหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วย จึงขอให้คุณ โกมลเป็นตัวเลือก ทัง้ ๆ ทีค่ ณ ุ โกมลได้บอกกับเพือ่ น ตั้งแต่ต้นแล้วว่า “ผมขอเป็นตัวเลือกคนสุดท้าย” แต่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ ใหม่ให้กับกลุ่มหญ้าแพรก เพราะสามารถรวมพล ได้มากเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ตุ่น

ศศิพงศ์อาสาเข้ามาเป็นตัวเลือก อีกคน โดยได้มแี รงสนับสนุนจาก เปี๊ยกเพื่อนซี้ แต่ยังไม่ทันจะถึง วันเลือกตัง้ เพือ่ นทีข่ ออาสาท่าน แรกเกิดเปลี่ยนใจกะทันหันขอ ถอนตัว เลยกลายเป็นว่าโกมล แข่งขันกับตุ่น (ทั้งๆที่ไม่จ�ำเป็น ต้องแข่งขันก็ได้) ในที่สุดตุ่นได้ รับเป็นประธานคนที่ 5 แต่แล้วประธานตุ่น รับภารกิจได้ระยะหนึ่ง ก็ไม่สะดวกจะมาช่วยงานได้อย่างเต็มที่ จึงขอมอบ งานให้คณ ุ โกมลช่วยด�ำเนินงานต่อไปจนหมดวาระ โดยท่านประธานตุน่ ยังคงให้การสนับสนุนทุกอย่าง เพื่อให้งานของหญ้าแพรกด�ำเนินต่อไปโดยไม่ต้อง สะดุด ก็หมายถึงว่าคุณโกมลต้องรักษาการมาจน

มาถึงรอบของตัวเอง ภารกิจที่ประธานโกมลจะพยายามผลักดัน ต่อไป “ผมอยากรวบรวมเพื่อนในแต่ละภาค เป็น ตัวแทนหญ้าแพรกที่นั่น เพื่อจะขยายฐานสมาชิก ของกลุ่ม และสานงานกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล ในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดมากขึน้ ” นอกจากนี้ อยากจะตัง้ กลุม่ แม่บา้ นหญ้าแพรก มาเป็นกองหนุนการท�ำงาน ให้พวกเราและเพิ่มความสามัคคีกลมเกลียวกันหมู่ เพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันดี ส่วน การขยายฐานสมาชิกก็ควรเริ่มชักชวนเพื่อนห้อง เดียวกัน จัดพบปะเป็นกลุ่มๆ และค่อยๆ ดึงเข้า ร่วมงานตามวาระโอกาส ส�ำหรับปีหน้าการจัดงาน 100 ปีครูพา ของ มูลนิธิ พวกเราหญ้าแพรกคงได้มีส่วนร่วมการจัด งานร�ำลึกครูพาด้วย การรวมกลุ่มของพวกเรามี ความส�ำคัญต่อสมาคมนักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ อย่างมาก เพราะจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กิจกรรม ในนามอ�ำนวยศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์เป็นผลงาน ตามเจตนารมณ์ที่สืบทอดกันมา และงานใหญ่ที่ ทีมงานจะท�ำให้สำ� เร็จตามเจตนารมณ์ของประธาน อ่องก็คอื ให้ทมี งานหญ้าแพรกเข้าไปบริหารงานของ สมาคมนักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ในปีหน้า


กิจกรรม...หญ้าแพรก

วันที่ 16 มิ.ย. ช่วง 7 โมงเช้า ผมเปิด Facebook เห็นข้อความจาก ชัยโย หน่อ สุวรรณ รุ่นน้อง 50 สิงห์ส�ำอาง เป็นผู้อ�ำนวย การ รร.ชุมชนบ้านกุดเป่ง อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี ที่เคยไปเจอกันในงาน อ.น.ศ รวมใจ นครราชสีมา หลายเดือนก่อน ผอ.ชัยโย ส่ ง ภาพนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น วงดุ ริ ย างค์ ม า พร้ อ ม ข้อความว่า อยากขอความช่วยเหลือสนับสนุน หาอุปกรณ์ดนตรีมาทดแทนของเดิมที่ใช้งาน มานานจนเสื่อมสภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนมี กิจกรรม ทั้งพัฒนาความสามารถ การฝึกวินัย ความพร้อมเพรียงสามัคคี สร้างกิจกรรม ห่าง ไกลยาเสพติด ผมสอบถาม ทราบว่า ต้องใช้ งบซื้อเครื่องดนตรี เบื้องต้น ประมาณ 30,000 บาท เครื่องเป่าเมโลเดียน 6 ตัว, กลองดุริยางค์ ใหญ่ 1 ใบ, กลองเทนเนอร์ 2 ใบ, กลองแทรค 4 ใบ, เบลไลลา (นิ๊งหน่อง) 1 ตัว ฉาบ 1 ชุด วง ดุริยางค์มี 15 คน (เครื่องดนตรี 15 ชิ้น) ผมนัง่ คิดหาวิธกี าร แล้วเลือกใช้ประโยชน์ จาก การสื่อสารออนไลน์ผ่าน Facebook แจ้ง ข่าวขอสนับสนุนจากสมาชิกใน Facebook ไม่ถึง 15 นาที ก็มีเพื่อน “สมบูรณ์ พัฒน

ซุปเปอร์แมน ให้เกียรติ

บุญศักดิ์ พลชนะ “ซุปเปอร์แมน” แชมป์สิงค์โปรโอเพ่น ล่าสุด ให้เกียรติ ใส่เสื้อหญ้าแพรก ปชส. รุ่น@ที่ท�ำการ ชมรมฯ บางนา

จัดหาเครื่องเล่นดนตรีดุริยางค์ ให้ รร. ชุมชนบ้านกุดเป่ง จ.อุบลราชธานี ธเนศ อติกนิษฐ์

รัตนเจริญ” ตอบรับคนแรก ให้การสนับสนุน เงินถึง 10,000 บาท ผมรู้สึกอึ้ง...ดีใจ และมี ความหวังขึ้นทันที จากนั้น ก็มีพรรคพวก พี่ๆ น้องๆ ใน Facebook หลั่งไหลแสดงน�้ำใจที่ เปี่ยมด้วยกุศลจิต บริจาคเงินเข้ามาอย่างต่อ เนื่อง ถึง 36,500 บาท ภายในระยะเวลาไม่กี่ ชั่วโมง มีทั้งคณะเราอ�ำนวยศิลป์ และเพื่อนฝูง แม้กระทั่งอยู่ไกลถึงอเมริกา ก็ยังส่งน�้ำใจโอน เงินมาช่วย ผมถ่ายทอดการบริจาคเงินของทุก ท่านผ่านหน้า wall Facebook ตลอด ท�ำให้ ทุกคนได้รบั รูค้ วามคืบหน้า และโพสท์ความเห็น ช่วยสนับสนุน ทาง ผอ.ชัยโย อยู่กับนักเรียนที่ จ.อุบลฯ ก็เปิดคอมพิวเตอร์ดู โดยฉายขึ้นจอ โปรเจคเตอร์ให้ นักเรียนดูด้วย เด็กๆ ดีอกดีใจ ส่งเสียงไชโยๆ ทุกครั้งที่มีข้อความโพสท์ว่า มีผู้ ขอร่วมสนับสนุนเงิน ในขั้นตอนการจัดซื้อ ผมได้รับการติดต่อ จากชมรมดนตรีคณะเรา (อ.หมู วงแมคอินทอช และชัยวัฒน์ ไตรกิง่ วง Heavy Mod อ.น.ศ. รุน่ 50) ว่าจะช่วยประสานเจรจากับห้างจ�ำหน่าย เครื่องดนตรีที่เวิ้งนาครเขษม ให้ขายในราคา พิเศษ และอาจมีการแถมอุปกรณ์อะไหล่ หรือ อุปกรณ์ชนิ้ อืน่ ๆ เพิม่ ให้ดว้ ย และหากมีเงินเหลือ ผมแจ้งสมาชิกไปว่าจะมอบให้ทาง รร. น�ำไปเท พื้นคอนกรีต ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนให้ดูดี

โดยนัดหมาย ผอ.ชัยโย ว่าจะน�ำตัวแทนนักเรียน มารับมอบที่สมาคม นักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 55 ซึ่งผมได้แจ้งเชิญทุก คนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ มาร่วมเป็น สักขีพยานและต้อนรับคณะครูนักเรียน ร.ร. บ้านกุดเป่ง นอกจากนี้ผมยังประกาศเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา หากมีใจอยากบริจาคอุปกรณ์ กีฬา หรือคอมพิวเตอร์มือสองสภาพใช้งานได้ ก็ให้น�ำมามอบในวันดังกล่าวด้วย ในการมอบ ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมของรุ่นหญ้าแพรก ผมได้ แจ้งประธานโกมล และท่านอ่อง นายทะเบียน และเลขาฯ อ้อ ทราบแล้ว และเรียนเชิญทีม งานพวกเราทุกคนให้มาพร้อมเพรียงกันในวัน นี้ด้วยนะครับ ส�ำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งนี้ เปิด สอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้น ป.6 มีนักเรียน 248 คน นักเรียนเดินทางจากหลายหมู่บ้าน ปัจจุบนั อาคารเีรยี น สภาพเก่า อายุ 31 ปี สร้าง เมื่อปี 2524 หากมีผู้สนับสนุน ทางโรงเรียน อยากจะปรับปรุงภูมทิ ศั น์ โดยท�ำถนนคอนกรีต และทาสี อ าคารเรี ย น และซ่ อ มแซมอาคาร อเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นห้องกิจกรรม พัฒนา ผูเ้ รียน และท�ำห้องสมุด ต่อไป (บันทึกเมือ่ วันที่ 21 มิ.ย. 55) สรุปยอดเงินที่ได้รับ (30 มิ.ย.) รวม 44,000 บาท หญ้าแพรกนิวส์

13


หญ้าแพรกทอดผ้าประจ�ำปี วัดเขาไม้เคน-วัดถ�้ำตะโก งานทอดผ้าป่าหญ้าแพรกสามัคคี เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. 55 คณะหญ้าแพรกกว่า 50 คน พร้อมคณะครู 10 ท่าน เดินทางไปทอดผ้าป่า วัดเขาไม้เดน อ.พยุหคิรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งมี พระธีรศักดิ์ ธัมมชโย เจ้าอาวาส (เรียนรุน่ หญ้า แพรก) มีเพือ่ นๆ จาก จังหวัดใกล้เคียงมาสมทบ อีกนับสิบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปทอดผ้าป่า วัดถ�้ำตะโก ลพบุรี บ้านเกิดของประธานโกมล ซึ่งรุ่นหญ้าแพรกจะมีกิจกรรมทอดผ้าป่า 2 วัด นี้ ประจ�ำทุกปี ยอดที่รวบรวมเงินท�ำบุญได้ 249,000 บาท ได้แบ่งเป็น 3 กอง ถวายวัดเขาไม้เดน นครสวรรค์ 90,000 บาท วัดถ�้ำตะโก ลพบุรี 90,000 บาท และถวายพระราชพุ ท ธิ มุ นี (ท่านคิวปิค) สร้างห้องสุขา ร.ร. พุทธวิมุต กาญจนบุรี อีก 50,000 บาท ที่เหลือเป็นค่า ใช้จ่ายต่างๆ 19,000 บาท ตามที่เหรัญญิกรุ่น ได้แจ้งไว้ รายชื่อผู้สมทบเงินท�ำบุญดังนี้ - ประธานตุ่น 30,000 บาท - สุวรรณ ตั้งมานะสกุล 30,000 บาท

- อภิชาปราโมช 10,000 บาท - ธเนศ อติกนิษฐ รวบรวมได้ 15,000 บาท - สมบูรณ์ พัฒนรัตนเจริญ 15,000 บาท - เส เสกสิทธิ์ ตลาดน�้ำหัวหิน สามพันนาม 12,000 บาท - ธนวัฒน์ (บุญจริน) หวังคุณธรรม 10,000 บาท - ประธานอ่อง 5,000 บาท - พิชญา สุชาโต 5,000 บาท - หน่อย ตลาดออเงิน ตั้งต้นผ้าป่า รวมได้ 10,000 บาท

- สายเหรัญญิกไก่ด�ำ 10,000 บาท - เล็ก ทรงพร รุ่นเกลียวทอง 1,000 บาท - ต่าย ยุทธภาค (หัวหิน) 1,000 บาท - และเงินที่ประธานโกมล และ เพื่อนๆ ตลอด จนญาติมิตร ร่วมท�ำบุญ อีก 95,000 บาท

ม.ศ 4/44 จัดงานพบปะสังสรรค์ และแสดงมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 55 สรายุทธ มัลลัม สุวรรณ ตั้งมานะสกุล นัดพบเพื่อนหญ้าแพรก ม.ศ. 4/44 จัดงานพบปะสังสรรค์ และแสดง มุทิตาจิต ให้ครูกาญจนา ด่านธนสาคร และ คุ ณ ครู สุ พิ ณ เพิ่ ม สุ ว รรณ ที่ “ร้ า นอาหาร ปากน�้ำโพ” ของสืบศักดิ์ (อ๊อด) ชลประทิน มี เพื่อนร่วมห้องมา 25 คน งานนี้ 14 หญ้าแพรกนิวส์


นัดพบปะสังสรรค์เพื่อนชั้นประถม 4-5 และคุณครู เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 18.00 น. สรายุทธ มัลลัม, ธเนศ อติกนิษฐ, สุทศั น์ แสนสุข, วรวิทย์ หงวนศิริ นัดเพื่อนๆ ชั้นประถม 4-5 ไปพบปะ สังสรรค์ ที่ร้าน Water side เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โดยเชิญคุณครูประจ�ำชั้น 3 ท่าน มี ครูประแนบ สมโรจน์รตั น์ ครูปราณีต วรพันธ์ และครูยุพดี ภมรานนท์ มีเพื่อนๆ มา ร่วมงาน 25 คน งานนี้ได้รวบรวมเงินมอบให้ คุณครูประแนบ จ�ำนวน 10,000 บาท ด้วย รายชื่อเพื่อนที่มาร่วมงาน 25 คน ได้แก่ 1) สรายุทธ มัลลัม โรงแรม Blue Ocean และ กลุ่ม Phuket Marine 2) วรวิทย์ หงวนศิริ Honda นวมินทร์ 3) เลอศักดิ์ วิเศษกุล ค้าวัสดุ ก่อสร้าง 4) สุทศั น์ แสนสุข ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์ (ศูนย์หนังสือนายอินทร์) 5) สุพจน์ แสนสุข 6) เกรียงไกร อินพรวิจิตร VMD บ.ธนารักษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ 7) สราวุ ธ แก้ ว บั ว สาย การบินไทย 8) ไสยสิน ญาโณทัย ผอ. ฝ่ายตรวจ สอบ กฟภ. 9) วาทะ วาทยานนท์ ผอ. ฝ่าย

คดีพิเศษ ธ.กรุงไทย สนญ. 10) ชาญบุล แกมนิล กรมสืบสวน คดี พิ เ ศษ DSI 11) น.อ ม.ล.เทพสฤษดิ์ เทวกุล ผอ.กองซ่อม อากาศยาน ทหาร อากาศ 12) ประวิทย์ ฉายสุวรรณ ผอ.ฝ่าย วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 13) พ.อ. (พิเศษ)อาทิตย์ สุข พลอย บก.ทบ. 14) เชาวลักษณ์ ฉลอง วงศ์ การไฟฟ้าส่วน ภู มิ ภ าค 15) พี ร วรวั ฒ น์ จารุ จ รณ ส�ำนักพระราชวัง 16) ธวัชชัย แสงน�้ำเพชร

หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 17) นฤนาท โป๊ะล�ำโพง ธุรกิจแม่พมิ พ์พลาสติค 18) เอกฉัตร ณรงคชวนะ ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ 19) ศรายุทธ ขาวลออ อะหลั่ยรถแทรคเตอร์ 20) กวีวัฒน์ เจริญผล รับเหมาก่อสร้าง 21) ณรงค์ ภักดียงิ่ บ.เทเวศน์ ประกันภัย 22) ฉกาจ ตรีภพนาถกุล โรงงาน ผลิตเครื่องรีดยางพารา 23) ดิลก จาริกานนท์ งานบริการ 24) ธเนศ อติกนิษฐ งานก่อสร้าง 25) ธรายุทธ แซ่จิว

ประชุมรุ่นหญ้าแพรกครั้งที่ 3 /2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ประชุมรุ่น หญ้าแพรกเป็นครั้งที่ 3/2555 โดยมีกรรมการ และสมาชิกรุ่นเข้าร่วมประชุม 18 ท่าน จัดขึ้น ทีร่ า้ น Koze ซ.ไวท์เฮ้าท์ รังสิต ของคุณสมบูรณ์ พัฒนรัตนเจริญ พวกเราขอขอบคุณในน�้ำใจ ของท่านอีกครั้ง นอกจากได้ใช้ห้องประชุมแล้ว ท่านยังเตรียมต้อนรับด้วย อาหาร เครื่องดื่ม คาราโอเกะเพียบพร้อม หญ้าแพรกนิวส์

15


เพื่อนหญ้าแพรก ป.5 ง จัดงานมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 55 ณรงค์ (กิ๊ด) ชวน เพื่อนหญ้าแพรก ป.5 ง จัดงานมุทิตาจิต ให้ ครูพจนีย์ อรุณธารี ที่ “ร้านอาหารปากน�้ำโพ” มีเพื่อนร่วมห้องมา 15 คน เจ้าของร้าน คือ สืบศักดิ์ (อ๊อด) ชลประทิน ให้การต้อนรับ

ประชุมวาระพิเศษที่ร้าน Koze’ 25 พ.ค. 55 รุน่ หญ้าแพรกนัดประชุมวาระพิเศษ โดย มีกรรมการรุ่นและสมาชิกมา 20 คน จัดขึ้นที่ร้าน Koze’ ห้องอาหารหรู ในอพาร์ทเม้นท์ใหม่เอี่ยม ซ.ไวท์เฮ้าท์ รังสิต หนึ่งในธุรกิจที่สมบูรณ์ พัฒนรัตนเจริญ บริหาร งานอยู่ และเป็นโอกาสดีเพราะเป็นวันเกิดของเจ้าของร้าน เพือ่ นๆ ได้ Happy Birthday ในวาระเดียวกัน พร้อมๆ กับ ได้ตอ้ นรับการกลับสูเ่ มืองไทยของประธานโกมล หลังจาก เดินทางไปประเทศสเปน 16 หญ้าแพรกนิวส์


ร่วมแข่งโบว์ลิ่งกับรุ่น 57 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 55 ประธานรุ่นโกมล ไวยสารา พร้อมด้วย คุณณรงค์ (อ่อง), ธเนศ (เอ๋), เหรัญญิกประกิจ (ไก่) เลขาอ้อ ดิลก รุน่ หญ้าแพรก ร่วมงานแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล ของ อ.น.ศ. รุ่น 57 ที่ Esplanade bowling รั ช ดา โดยที ม หญ้ า แพรกส่ ง เข้ า แข่ ง ขั น 1 ที ม มี คุณไพรัช เจริญชัยพงศ์ เป็นตัวแทน ผลการแข่งขัน ทีมหญ้าแพรกชนะเลิศ ได้ครองถ้วยของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ร่วมงานเลี้ยงประจ�ำปี รุ่น 56 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 55 ธเนศ ชัยรัตน์ เกรียงไกร และ เลขาอ้อ ธน ชัย เป็นตัวแทนรุ่นหญ้าแพรก ไปร่วมงานเลี้ยงประจ�ำปีของรุ่น 56 (ฉลองกรุง) ที่ตึกช้าง รัชดาภิเษก งานนี้รุ่นน้อง 56 มาร่วมงานราว 180 คน แต่มรี นุ่ พีร่ นุ่ น้อง อีกราว 200 กว่าคน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก Facebook อ� ำ นวยศิ ล ป์ พระนคร และแฟนคลับ มา สมทบ ท�ำให้ยอดจ�ำนวนคน มาร่วมงานมากถึง 470 คน เป็นยอดที่ทางสถานที่จัดงาน เรียกเก็บค่าบริการ

หญ้าแพรกนิวส์

17


เยี่ยม...เพื่อน

12 เป็นห้องเด็กเรียนแน่นอน ก็ไม่แปลกที่จบ ม.ศ.5 อ.น.ศ. แล้วสอบเข้าวิศวจุฬา ได้อย่าง ภาคภูมิใจ (อ.น.ศ. ภูมิใจมากที่สุด ที่นักเรียน มัธยมปลายติดบอร์ดมากที่สุดในประเทศไทย แต่แทบจะไม่มีใครมองว่าก็มีเด็กตกมากที่สุด เหมือนกัน ฮา)

Chic Republic

The First Home Fashion Store

คุณกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ

President & Chief Home Fashion Officer

ปกติขบั รถผ่านหน้า Chic Republic

ริมถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัยเป็น ประจ�ำ สังเกตอาคารภายนอกดูโดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ เชื่อแน่ว่าจะต้องขายสินค้าที่ ดูดี มีรสนิยมแน่นอน พอทราบว่าเจ้าของ กิจการแห่งนี้เป็นศิษย์เก่า อ.น.ศ. รุ่นหญ้า แพรกเหมือนกัน ยิง่ ท�ำให้ความรูส้ กึ ดีๆ อยาก เข้าไปสัมผัส ชื่นชมกับความส�ำเร็จของเพื่อนร่วมสถาบัน และก็ไม่ผิด หวังจริงๆ คุณกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็น กันเอง พร้อมกับถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ข้อคิดดีๆ แบบไม่หวง วิชา พอรู้ว่าเป็นสื่อของหญ้าแพรกนิวส์มาพบ และประเดิมเป็นแขก ของคอลัมน์เยี่ยมเพื่อนในฉบับนี้เป็นท่านแรก คณะเราเป็นกองบรรณาธิการแบบจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วยผม (แบล็ค) เอ๋ ธเนศ และ ต้น ฉกาจ มาชวนคุยกันมากกว่าจะมาสัมภาษณ์ เหมือนสือ่ อืน่ ๆ ทีค่ ณ ุ กิจจาเคยพบ แต่กไ็ ด้เนือ้ หาเข้มข้น น่าติดตาม โดย การสนทนาตามประสาเพื่อนเก่ามาเยี่ยมถึงบ้าน พูดคุยกันเรื่องความ หลังที่ประทับใจในวัยเรียนกันตามสมควร คุณกิจจา เป็นคนสุโขทัยโดยก�ำเนิด เรียนหนังสือในชั้นประถม และมัธยมต้นที่พิษณุโลก จากนั้นเข้ามาเรียนต่อมัธยมปลายที่ อ.น.ศ. สายวิทย์ ในปี 2516 ชัน้ ม.ศ.4 ตอน 18 และ ม.ศ.5 ตอน 12 ครูประจ�ำ ชั้น อ.ผดุงเกียรติ รุ่นเดียวกันคงทราบว่าดี ว่านักเรียนตอน 10 ถึงตอน 18 หญ้าแพรกนิวส์

ชีวิตท�ำงาน...เรียนรู้จากลูกค้า

การเริม่ ต้นได้ดี ย่อมไปถึงเป้าหมายได้เร็ว คุณกิจจาเริ่มท�ำงานจากปริญญาที่เรียนจบ คือ วิศวเคมี เขาเลือกท�ำงานกับบริษทั ฝรัง่ และเข้า


มาบริษัทของญี่ปุ่น เพียงระยะ 2-3 ปี ก็พบว่า ตัวเองอยากท�ำงานโรงงาน จึงลาออกไปเรียน ต่อด้านวิศวอุตสาหกรรมที่ เท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา กลับมาท�ำงานกับบริษัทบริษัท อั ง กฤษที่ เ ป็ น จอยท์ เ วนเจอร์ กั บ คนไทย ซึ่ ง เป็นช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังพัฒนาเศรษฐกิจ ขนานใหญ่ การลงทุนน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถูกเข้ามาพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก ขึ้น เป็นโอกาสทองส�ำหรับวิศวกรหนุ่มไฟแรง อย่างคุณกิจจาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ โนว์ฮาวที่ทันสมัยในยุคนั้นอย่างเต็มที่ จนเขา ก้าวไปท�ำงานให้อกี บริษทั ของสวีเดนในลักษณะ เดียวกัน จังหวะที่บริษัทเตรียมจะส่งตัวไปดูแล รับผิดชอบงานที่ต่างประเทศ เขากลับคิดว่าน่า จะถึงเวลาที่จะมีโรงงานเป็นของตัวเองบ้าง จึง เลือกจะมาร่วมงานกับคุณอาตั้งโรงงานผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ยี่ห้อ “WINNER” ด้วยวัย เพียง 30 ปี จุดเปลี่ยนจากวิศวกรมืออาชีพ มาเป็น ผู้ดูแลควบคุมการผลิตและการจ�ำหน่ายสินค้า โรงงาน นับเป็นความท้าทายความสามารถ อย่างยิง่ เขารูด้ วี า่ สินค้าจะขายได้ นอกจากมีรปู แบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว จะ ต้องได้ทั้ง “มาตรฐานและคุณภาพ” ที่ดีเพียง พอ ถึงจะขายในตลาดระดับโลกได้ ซึ่งเป็นที่ หวังของผู้ประกอบการทุกเจ้า “ผมโชคดี ได้รู้จักกับลูกค้าญี่ปุ่นรายหนึ่ง เขาเห็นความตัง้ ใจของเรา แม้วา่ สินค้าเราจะดูดี แค่ไหน เขาบอกเราตรงๆ ว่า ยังไม่ซอื้ นะ เพราะ งานเราคุณภาพยังไม่ถึง แต่เขาแนะน�ำให้ไปดู งานทีญ ่ ปี่ นุ่ ก่อน” จุดเริม่ ต้นของการเรียนรู้ คือ ให้ทราบว่าลูกค้าต่างประเทศเขาต้องการสินค้า ลักษณะไหนก่อน และพบว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เหล็กที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการในสมัยนั้น ส่วน

ใหญ่น�ำเข้าจากประเทศไต้หวัน แน่นอนว่าถ้าจะเดินบนเส้นทาง สายอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ส่ ง ออก สมควรจะไปศึ ก ษาการผลิ ต ที่ ไ ต้ ห วั น แต่ ก็ ยั ง ไม่ เพี ย งพอ เพราะโนว์ฮาวของอุตสาหกรรม การผลิตทีม่ นั สมัยและมาตรฐานสูง จะต้องกลับ ไปซื้อเครื่องจักรที่ญี่ปุ่นอีก ในที่สุดสินค้ายี่ห้อ “WINNER” สามารถส่ ง ออกไปตลาดต่ า ง ประเทศจนเป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดยุโรป และ เอเชีย และกัลยาณมิตร ชาวญี่ ปุ ่ น คนนั้ น ก็ เ ป็ น ลูกค้าของบริษัทมาโดย ตลอด

เมืองอย่างสมบูรณ์แบบ ทุ ก วั น นี้ คุ ณ กิ จ จา ขายหุ ้ น INDEX หมด แล้ว เพื่อจะค้นหาความ ท้าทายใหม่ด้วยประสบการณ์และมุมมองที่ แตกต่าง และเป็นธุรกิจของครอบครัวตัวเอง อย่างแท้จริง เพราะคุณหมอคูช่ วี ติ ก็มาร่วมดูแล กิจการด้วยกัน “ผมตัดสินใจมาท�ำตลาดสินค้า ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์น�ำเข้า ที่มุ่งเน้น ตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีรสนิยมการใช้ชีวิตที่เป็น เอกลักษณ์ของตัวเอง หลายคนมองว่าเป็นตลาด กลุ่มเล็ก แต่ผมมองตรงกันข้ามว่าเป็นตลาดที่ ก�ำลังจะเติบโต ถ้าศึกษาตลาดจริงๆ จะพบว่า ตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีพื้นที่อีกกว้าง ทุกวันนี้

INDEX… อีกก้าวของการ สร้างแบรนด์

ความส� ำ เร็ จ ของ “ W I N N E R ” น� ำ ม า ต ่ อ ย อ ด เ ป ็ น สิ น ค ้ า เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาร์ ติ เ คิ ล ภายใต้ แ บรนด์ I N D E X ห า ก สิ น ค ้ า ประเภทนีม้ ตี ลาดใหญ่โต มากกว่า และเข้าถึงกลุ่ม เป้ า หมายได้ ทุ ก ระดั บ สิ น ค้ า INDEX จึ ง ต้ อ ง มีจุดขายที่โดดเด่นและ แตกต่ า งกั บ สิ น ค้ า กลุ ่ ม เดี ย วกั น ในท้ อ งตลาด อย่างไรก็ตาม ถ้าจะตอบ สนองความต้องการของ ลูกค้าให้มคี วามมัน่ ใจกับแบรนด์มากยิง่ ขึน้ แล้ว จ�ำเป็นจะต้องผลิตสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ให้ครบทุก ชนิด ส�ำหรับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ด้วยเหตุผล ดังกล่าว INDEX จึงต้องเพิ่มเติมสินค้าน�ำเข้า ส่วนหนึ่งเข้ามาเติมเต็ม ในโชว์รูมของห้าง ซึ่ง INDEX ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่ มีสินค้าครบทุกอย่างในชีวิตประจ�ำวันของคน

ดีไซเนอร์ออกแบบบ้านคิดงานได้แล้วแต่ไม่รจู้ ะ ไปหาสินค้าตกแต่งบ้านที่จะเข้ากับคอนเซ็ปท์ เขาได้ที่ไหน เพราะบ้านเราสินค้าตกแต่งบ้าน จะมีเหมือนๆ กันหมด ถึงจะหาได้บ้างแต่ราคา ก็สูงมากๆ”

หญ้าแพรกนิวส์

19


“..ผมไม่กลัวใครจะมาก็อปปี้ คอนเซ็ปท์ของ Chic Republic ก็คือ The First Home Fashion store หมายถึงมา ที่นี่จะเจอของใหม่เสมอ ..”

Chic Republic ...ทางเลือกใหม่ของผู้มีรสนิยม

ชื่อ Chic Republic เป็นอีกแบรนด์ที่ เพิ่งเปิดมายังไม่ถึง 2 ปี คุณกิจจามุ่งมั่นจะ ปั้นแบรนด์ Chic ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า เริ่มต้นจากการคิดชื่อ Chic มีความหมายใน ท�ำนองของเก๋ไก๋ ดูดีมีรสนิยม ส่วน Republic เพิ่มเข้าไปหมายถึงความหลากหลายครบครัน รวมกันก็เป็นภาพพจน์ที่ลูกค้าสามารถเข้ามา สัมผัสได้จริงในห้างแห่งนี้ สินค้าของ Chic เน้น สินค้าทัง้ เฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้าน ในสไตล์ วิ น เทจ และคั น ทรี ซึ่ ง หาไม่ ไ ด้ จ ากที่ อื่ น ๆ แน่นอน เพราะเป็นสินค้าเดียวกันกับที่ขาย ในตลาดยุโรป อเมริกา หากแต่เป็นราคาที่คน ไทยซื้อได้ ถูกกว่าสินค้าตามห้างใหญ่หรือร้าน แถวสุขุมวิท “สินค้าที่นี่หมดแล้วหมดเลยครับ เพราะ ผมไม่เก็บสต็อค ถ้าลูกค้าสนใจแล้ว ต้องรีบ ตัดสินใจ ของรุ่นใหม่เข้ามาก็จะมีรายละเอียด แตกต่างไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไม่กลัว ใครจะมาก็อปปี้ คอนเซ็ปท์ของ Chic Republic ก็คือ The First Home Fashion store หมาย ถึงมาที่นี่จะเจอของใหม่เสมอ” เหตุ ผ ลที่ ส ามารถท� ำ ราคาพิ เ ศษได้ 20 หญ้าแพรกนิวส์

มากกว่าคนอื่น เพราะ Chic มีสาขามากกว่า 1 แห่ง เริ่มจากที่เมกาบางนา และก�ำลังจะ เปิดที่หัวหิน พัทยา และตามแหล่งท่องเที่ยว ส� ำ คั ญ ในอนาคตอี ก หลายแห่ ง ซึ่ ง จะช่ ว ย ระบายสินค้าได้เร็ว ข้อส�ำคัญลูกค้ามาถึงที่นี่ จะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ ที่คัดสรรมาแล้ว อย่างพิถพี ถิ นั และมีดไี ซน์ เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้เป็น เพราะเขาดีลกับโรงงาน ในต่างประเทศที่ผลิตเพื่อ ส่ ง ออกตลาดกลุ ่ ม ยุ โ รป อเมริกาโดยตรง ซึ่งล้วน แล้วแต่เกิดจากมิตรภาพ ในแวดวงอุ ต สาหกรรม การค้ า ที่ คุ ้ น เคยมายาว นานกว่ า 30 ปี เขาถึ ง ตระหนักเสมอว่า “เพือ่ น” มีความส�ำคัญอย่างไร

งานต้ อ งเริ่ ม จาก ความรัก..และให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อย กว่าเสมอ

ด้วยบุคลิกทีร่ า่ เริงแจ่มใส เปิดเผย ตรงไป ตรงมา และมีน�้ำใจกับผู้อื่นเสมอ ท�ำให้เขาเป็น ที่ยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจจากแวดวงการค้า ในต่างประเทศไม่น้อย “ผมคิดว่าการท�ำงาน ต้องเริม่ จากสิง่ ทีต่ วั เองรักเสียก่อน เพราะความ รักจะท�ำให้เราอดทน ถึงจะเหนื่อยก็ไม่ท้อ มี ความสุขกับการท�ำงานด้วยความหลงใหล และ ท�ำงานนั้นให้ดีที่สุด ผมไม่ได้หวังที่ท�ำธุรกิจจะ ต้องมีผลก�ำไรสูงสุด เพราะจะรู้สึกกดดันตัว เองเกิ น ไป แต่ ก าร ท�ำงานด้วยความรัก จะท�ำให้เราปรับตัว ได้เร็ว ในโลกทุกวันนี้ การแข่งขันท�ำให้ทุก อย่ า งเปลี่ ย นแปลง เร็ ว ฉะนั้ น ถ้ า ใคร จะปรับตัวได้เร็วกว่า คนนั้นก็อยู่รอด” อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่างานจะก้าว หน้ า ไปได้ ก็ ต ้ อ งใช้ “คน” และ “ใจ”

ท�ำงานเสมอ ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ในบทบาท ของผูน้ ำ� องค์กร ก็ตอ้ งเป็นตัวอย่างทีด่ ดี ว้ ย และ สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความส�ำคัญกับ “ลูกค้า” ให้เขาเชือ่ มัน่ ในตัวสินค้าเราก่อน เช่น เดียวกัน เมื่อเราย้อนถามว่า อยากฝากอะไรให้ กลุ่มหญ้าแพรกของเราบ้าง คุณกิจจาให้ความ เห็นว่า น่าภูมิใจมากที่พวกเราหญ้าแพรกรวม ตัวกันได้ขนาดนี้ และท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์มา อย่างต่อเนื่อง ก็อยากฝากให้ท�ำกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา เพราะพวก เราก็ถือว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่น อนาคตอาจ จะท�ำกันเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษา แก่เด็กๆ ที่ยังด้อยโอกาสอีกมากมาย ก็จะเป็น กุศลและเป็นชื่อเสียงของกลุ่มด้วย นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของศิ ษ ย์ เ ก่ า อ.น.ศ. รุ่นหญ้าแพรกอีกหนึ่งคน สมกับเพลง ที่ปลูกฝังให้พวกเรามาจนถึงวันนี้ ...เชื่อเถิด เชื่ อ เถิ ด เราไม่ ใ ห้ ต�่ ำ ลง เชื่ อ เถิ ด เชื่ อ เถิ ด เราก้าวหน้าตรงไป.......


เดินตามพระ...ไปสเปน (1)

ารเดินทางไปเทีย่ วสเปนของผมและ สมชาย ภักดีพนั ธ์ เพือ่ นกลุม่ หญ้าแพรกด้วยกัน ได้รับความเมตตาจากพระเทพสุทธิกวี และ พระราชพุทธิมุนี (ม.ล. คิวปิค ซึ่งท่านก็เป็น ศิษย์เก่า อ.น.ศ. รุ่นหญ้าแพรก) ให้ร่วมเดิน ทางไปด้วย การเดินทางไปประเทศสเปน จาก การรับการนิมนต์ของท่านกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำ กรุงมาดริค ประเทศสเปน ด้วยเหตุผลที่ท่านกุลกุมุทเคย บวชเรี ย นอยู ่ ที่ วั ด บวรนิ เ วศวรวิ ห ารมาก่ อ น เมื่อ 20 ปีที่แล้ว และยังกลับมาบวชให้มารดา ของท่านอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว เป็นเวลา 20 วัน ท่านให้ความเคารพและนับถือพระผู้ใหญ่ในวัด บวรฯ โดยเฉพาะเจ้าคุณระแบบเป็นอย่างมาก พวกเราจึงได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ด้วยจากท่าน กุลกุมุท ซึ่งท่านให้เกียรติรับรองคณะเรา โดย ให้พักอาศัยอยู่ที่ท�ำเนียบประจ�ำต�ำแหน่งของ ท่าน ตลอดจนพาทัวร์เทีย่ วชมสถานทีต่ า่ งๆ โดย ท่านเป็นธุระจัดให้ ไม่ว่าตั๋วเข้าชมสถานที่ หรือ จะไปทานอาหารที่ร้านไหน แม้เรื่องที่พักต่าง เมือง ท่านทูตก็จัดเป็นผู้จองให้ทั้งสิ้น

ขอเล่าประวัตสิ เปน...พอให้เห็น ภาพ

ท่านกุลกุมทุ ได้เล่าให้ฟงั ว่าประเทศสเปน นัน้ มีชนชาติตา่ งๆ ได้เข้ามามีอทิ ธิพลในดินแดง สเปนมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ เช่ น พวกเคลต์ ไอบีเรียน โรมัน วิซิกอน (ชนชาติเยอรมัน) และ แขกมัวร์ ในยุคก่อนคริสต์ศตวรรษพวกโรมัน ได้ยึดครองพื้นที่สเปนทั้งหมด หลักฐานจาก

ท่องต่างแดน

โกมล ไวยสารา

สิ่งปลูกสร้างยุคโรมันยังหลงเหลือให้เห็นทั้งใน เมืองและนอกเมือง เมื่อหมดยุคโรมันก็มาถึง ยุคอ�ำนาจพวกวิซิกอน กระทั่งมาถึงยุคกลาง เป็นยุคชาวมุสลิมมีอำ� นาจ ซึง่ กษัตริยช์ าวมุสลิม หรือแขกมัวร์ได้ปกครองประมาณ 500 ปี ได้ สร้างวัฒนธรรมมุสลิมขึ้นในสเปน ทั้งในด้าน สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง การทดน�้ำและ การเกษตรกรรม จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 อาณาจักรคาสตีลและอารากอน ได้ขับไล่พวก แขกมัวร์ออกไปจนหมดสิน้ แต่กใ็ ช้เวลารวมแล้ว เกือบ 770 ปีจึงส�ำเร็จ ในปีเดียวกันนัน้ เอง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ก็ ไ ด้ ค ้ น พบโลกใหม่ ซึ่ ง เป็ น การค้ น พบโดย บังเอิญ เนื่องจากกษัตริย์สเปนส่งโคลัมบัสให้ ไปอินเดีย แต่ลมเกิดเปลี่ยนทิศทางท�ำให้เรือ ของโคลัมบัสไปพบดินแดนทางฝั่งอเมริกาใต้ จึงได้ก�ำเนิดดินแดนอาณานิคมของจักรวรรดิ สเปนขึน้ เช่น ประเทศอาร์ เจนติน่า โคลัมเบีย ในยุค นั้ น จะพบว่ า การรุ ก ราน ครอบครอง ไม่ว่าจะเป็น แขกมั ว ร์ หรื อ พวกชาว คริสต์ทั้งหลายก็ตาม เมื่อ ยึ ด เมื อ งได้ แ ล้ ว ก็ จ ะไม่ มี การท� ำ ลายบ้ า นเมื อ ง เพียงแต่จะน�ำอิทธิพลทาง วั ฒ นธรรมของพวกตน เข้าไปครอบครองแทนที่

เท่านั้น

วันแรก..ชมเมืองมาดริด

เมื่ อ ไปถึ ง เมื อ งมาดริด วันแรก เป็นวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของประเทศ คณะเราได้เข้าพักที่ท�ำเนียบของท่านกุลกุมุท (บ้ า นพั ก เอกอั ค รราชทู ต) ซึ่งอยู่ค นละที่กับ ที่ท�ำการของสถานทูต ท�ำเนียบแห่งนี้ใหญ่โต มาก มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ อยู่ในหมู่บ้านของ คนชัน้ สูง เรียกว่ามีฐานะทัง้ นัน้ รวมถึงคฤหาสน์ ของเดวิด เบ็คแฮม อดีตนักเตะรีล มาดดริดก็ อยู่ในโซนนี้ด้วย ท่านทูตเล่าว่า สถานทูตไทยซื้อต่อมา จากนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง ที่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ ด้วยความสวยงามจาก สถาปัตยกรรมแบบมุสลิม มีเสาประตูหน้าต่าง โค้ง กลางบ้านมีน�้ำพุตรงกลาง ห้องพักอยู่ 5 ห้องด้านบนแต่ละห้อง เมื่อเปิดประตูออกมา ก็จะเห็นน�้ำพุทุกห้อง ที่ท�ำเนียบแห่งนี้ มีพ่อ

หญ้าแพรกนิวส์

21


ท่านกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำ กรุงมาดริค ประเทศสเปน

ครัวท�ำอาหารไทยชื่อ คุณพีระพล ฝีมือการท�ำ อาหารดีมาก สามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจาก ของทีน่ มี่ าท�ำอาหารไทยได้อร่อยไม่แพ้เมืองไทย ในวันแรก หลังจากพระฉันท์เพลเสร็จ แล้ว ประมาณบ่ายกว่าๆ ท่านทูตก็จะได้ให้คน ขับรถชื่อ นายสมพล หรือ “พอล” เป็นคนไทย ที่อยู่ในกรุงมาดริดมา 20 ปีแล้ว เป็นคนขับรถ พาไปเที่ยวชมสถานที่รอบๆ เมืองมาดริด ผ่าน พระราชวัง อนุสรณ์สถาน และประตูชัย ท่าน ทูตเล่าว่า กองทัพนโปเลียนก�ำลังจะถอยทัพ เพราะเห็นว่าเมืองนี้ไม่มีอะไรให้ยึดแล้ว ยัง ไม่ทันถอยดี ฝ่ายทหารสเปนตามมาไล่ส่งมีร่อง รอยปะทะเป็นรูกระสุนปืนเจาะประตูชัย ซึ่งก็ ไม่ได้เสียหายอะไรมากนัก แต่ทางราชการเขา อนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ เรานั่งรถชมเมืองต่อมา ถึงสนามฟุตบอลทีมมาดริดขับรถวนหนึ่งรอบ แล้ววกกลับที่พัก หมดไปหนึ่งวัน

คนไทย...ชอบเที่ยววัง

หลังจากเจ้าคุณทัง้ สององค์ฉนั ท์เพลเสร็จ เป็นอันว่าคณะเราพร้อมเดินทางได้แล้ว ย่าง เข้าวันที่ 2 แล้วท่านทูตพาเราชมพระราชวัง PALACIO REAL DE MADRID ซึ่ ง เป็ น พระราชวังใช้ส�ำหรับงานพิธีการ ไม่ใช่เป็นที่ 22 หญ้าแพรกนิวส์

ประทับของกษัตริย์ พระราชวังดังกล่าว แต่ เป็นสถานทีใ่ ช้สำ� หรับงานราชพิธี เช่น งานเลีย้ ง รับรอง หรือเสด็จมารับ “สาส์นตราตั้ง” จาก เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ลืมบอกไปว่า ค่าเข้าชมเสียเงิน 10 ยูโร แถมยังมีคนเข้าคิวเป็น แถวต้องรอเป็นชัว่ โมงกว่าๆ ส�ำหรับรอบเช้า แต่ ในตอนบ่ายคนเข้าชมจะน้อยกว่า เงื่อนไขการ เข้าชมพระราชวังก็เหมือนกับในบ้านเรา คือ ห้ามถ่ายรูปภายในพระราชวัง ผมจ�ำมาเล่าต่อ ดังนี้ ในพระราชวังก็ จะมีห้องจัดเลี้ยงรับรอง ห้องว่าราชการ ห้อง บรรทม ห้องส�ำหรับเป็นที่เล่นของพระโอรส พระธิดา ฯลฯ แต่ที่น่าแปลกก็คือจะมีอยู่ห้อง หนึ่ ง ที่ ต กแต่ ง แบบจี น ที่ เ รี ย ก ว่า “ห้องไม้ไผ่” มีโต๊ะมุกของ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นของจีนทั้ง สิน้ สันนิษฐานว่าประเทศสเปน กั บ ประเทศจี น น่ า จะมี ค วาม สัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานนับ ร้อยๆ ปีแล้ว อาจจะตั้งแต่สมัย โคลัมบัสก็ได้ เพราะภาษาพูด บางค�ำมีความหมายเหมือนกัน เช่น สีที่แปลว่า ใช่ หรือ กาเซีย ที่แปลว่าขอบคุณ แม้แต่อาหาร

บางอย่าง เช่น หมูหนั ทีป่ ระเทศสเปนก็มกี ารกิน หมูหันเหมือนกัน ซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังต่อตอน ไปเที่ยวเมือง SEGOVIA ชมพระราชวังเสร็จแล้ว ก็มาดูในห้อง อาวุธ ก็จะเป็นห้องรวบรวมอาวุธสมัยโบราณ ปืนยาว ปืนสัน้ ปืนใหญ่ ชุดเกราะของทหารและ ม้าศึก อาวุธห้องนี้สามารถถ่ายรูปได้ ผมสังเกต ชุดเกราะของทหารสเปน ดูแล้วเหมือนชุดของ เด็กใส่ เพิง่ มารูท้ หี ลังว่าชนชาติสเปนนัน้ ตัวเขา จะเล็กเหมือนคนเอเชีย ส่วนใหญ่เท่าทีเ่ ห็นตาม หัวเมืองต่างๆ ที่ผ่านตามา ผู้หญิงหรือผู้ชายจะ มีความสูงไม่เกิน 150 ซม. นายสมพลโชว์เฟอร์คนเก่งพาคณะเราไป


ดูสนามสู้วัวกระทิง พร้อมเป็นไกด์เล่าว่า เกม การสู้วัวกับคน จะต้องจบลงด้วยความตายของ วัว เพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่มีวันชนะคน ซึ่งมี ทั้งมีด หอก คอยทิ่มแทง หลังจากยั่วโมโหมัน จนมันตายคาสนาม โดยมีวันละ 6 คู่ สู้แบบวัว 1 ตัวกับคน 6 คน คิดดูเอาเองแล้วกันว่าเราจะ รูส้ กึ อย่างไร แต่นกี่ เ็ ป็นหนึง่ ในกีฬาทีเ่ ขาสืบทอด กันมา พวกเราขับรถผ่านพาไปดูสะพานทีม่ ถี นน เชื่อมระหว่างสันเขาความสูงกว่า 40 เมตร ชาว บ้านเรียกว่า “สะพานอกหัก” เพราะมีวัยรุ่น ที่อกหักมากระโดดฆ่าตัวตายหลายคนจนทาง ราชการต้องติดกระจกสูงกั้นไว้ รอบนี้ขับรถมา ชมมรณะสถานทั้งนั้น ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่า ชีวิตนี้..อย่าประมาท

เรียนรู้สเปน จากไกด์กิติมศักดิ์

หลังจากนั้น กลับมาตั้งหลักที่ท�ำเนียบ ท่านทูตกุลกุมุท แล้ววางโปรแกรมการเที่ยวใน วันต่อไป ว่าจะไปเมืองไหนดี โดยท่านทูตจะ ให้ข้อมูลเมืองนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง นับว่าผมโชคดี มากที่ได้มาร่วมทริปครั้งนี้ เพราะได้รับความรู้ อย่างมากจากท่านกุลกุมุท ท่านเล่าว่า ตัวเอง ไม่เคยเป็นนักเรียนทุนที่มาเรียนที่นี่ ต่างกับ เอกอัครราชทูตท่านอื่นๆ ที่เคยมาประจ�ำก่อน หน้านี้ แต่ดว้ ยความมุมานะ ท่านใช้วนั หยุดเดิน ทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ พยายามจะ ฟังไกด์พูดภาษาอังกฤษหรือสเปนบ้าง เล่าถึง ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ แล้วท่าน ก็มาอ่านหนังสือเกีย่ วกับสถานทีด่ งั กล่าว ฉะนัน้ ในปีแรกที่มีการสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติสเปน ปรากฏว่าท่านท�ำคะแนนได้สูงกว่า นักศึกษาชาวสเปน จนอาจารย์ผู้สอนแปลกใจ ว่าเหตุใดท่านจึงรู้ประวัติศาสตร์สเปนมากกว่า

คนสเปนเสียอีก

มุ่งลงใต้...เมือง Cordoba เมืองสถาปัตยกรรมโดดเด่น

เช้าวันที่ 3 ของการเดินทาง ตามโปรแกรม ที่ท่านทูตแนะน�ำ เราจะมุ่งหน้าลงใต้ไปเที่ยว เมือง CORDOBA (โคร์โดบาร์) ซึง่ จะใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 4 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ ท่านทูตได้ จัดเตรียมข้าวผัดใส่กล่องพร้อมผลไม้เตรียมไว้ เป็นมื้อกลางวัน เกรงว่าพระสงฆ์จะไม่ทันฉันท์ เพลจึงได้ส�ำรองไว้ก่อน พอถึงเวลา 11 โมงเศษ เราเลือกเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่สะดวกอยู่ ติดกับปั้มน�้ำมัน ผมสั่งข้าวผัดสเปน ซุปทะเล และอาหารอืน่ ๆ ตามรูปในเมนู มาทานเพิม่ เติม ความรู้สึกแรกที่ลิ้มรสอาหารสเปน ยอมรับว่า “เค็ม” หมดทุกเมนู ว่ากันว่าเขาชอบรสชาติ แบบนี้ มีสลัดผักเท่านั้นที่พอจะรับประทานได้ อิ่มท้องแล้ว ก็เดินทางต่ออีก 30 กม.โดย ประมาณก็จะถึงเมืองคอร์โดบาแล้ว แต่ต้อง ประสบกับปัญหารถเสียกลางทาง แต่ยังโชคดี ว่ารถยังอยูใ่ นระยะประกัน ภาระจึงตกเป็นของ เจ้าของอู่ จัดการให้รถมารับพวกเรา แล้วลากรถ ไปซ่อมในเมือง พวกเราเข้าเมืองได้ก็รีบติดต่อ หารถเช่า 3 วันคิด 270 ยูโร ข้อดีคือขับกลับ มาดริคได้เลย เพราะบริษัทรถให้เช่ามีตัวแทน รถอยู่เมืองใหญ่ทั่วประเทศ เมื่อมาถึงเมืองคอร์โดบาก็เย็นแล้วเกือบ 6 โมงเย็น แต่ที่นี่ท้องฟ้ายังสว่างแจ้ง กว่า พระอาทิตย์จะตกมืดค�่ำก็เป็นเวลา 4 ทุ่มไป แล้ว คุณสมพลได้รถก็ขับรถรอบๆ เมืองและ ไปเดินดูรอบๆ เขาบอกว่าเมืองคอร์โดบาเป็น เมืองที่ศาสนากลืนกินกันเป็นทอดๆ เพราะ เคยเป็นเมืองคริสต์แล้วมาเป็นมุสลิมสลับไปมา เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วแห่ ง หนึ่ ง ผมได้เห็นวังมุสลิม หรือ มัสยิด เมซกีตา บริเวณรอบๆ วังจะมี ที่ขายของที่ระลึกเป็นจ�ำนวน มาก โดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ มี รู ป ลักษณ์สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของเมืองนี้ ขับเที่ยว ชมเมืองถึง 4 ทุ่ม ก็ขอกลับมา พักผ่อนที่โรงแรม เตรียมเดิน ทางต่อในวันรุ่งขึ้น ผมยังต้องเดินทางต่ออีก

หลายวันนะครับ ยังไม่จบ แต่หน้ากระดาษ “หญ้าแพรกนิวส์” เรามีแค่นี้ ติดตามต่อฉบับ หน้านะครับ

หญ้าแพรกนิวส์

23


ตอน

เทพสุรา..พาเที่ยว

“หญ้าแพรกสัญจร : รักษาโรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 2”

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ทั้งหลาย ...ฉบับนี้

เทพสุรา จะมาเล่าสูใ่ ห้ฟงั ถึงกิจกรรม เด่น-ดี-ดัง ที่ท�ำให้รุ่นหญ้าแพรก ของพวกเราได้รับความ ชื่นชมยินดีจาก ญาติมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่ ด้วยเหตุที่ว่า กิจกรรมการ “หญ้าแพรกสัญจร รักษาโรคนิ้วล็อก” เป็นการสงเคราะห์ผู้ป่วย ในพื้นที่ห่างไกล ถึงแม้ว่า จ.ภูเก็ต จะเป็นเมือง ทีเ่ ศรษฐกิจดี คนมีตงั ค์เยอะก็ตาม แต่การรักษา ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ คือ การผ่าตัดเปิดปาก แผล ดังนัน้ เมือ่ คุณหมอวิชยั วิจติ รพรกุล “ฤทธิ์ มีดสั้น” เปิดไฟเขียวให้คิวกับเราเป็นที่แน่นอน

24 หญ้าแพรกนิวส์

โดย ธเนศ อติกนิษฐ ผมก็โทรศัพท์สายด่วนประสานไปยัง สรายุทธ มัลลัม (บัง) เพือ่ นผูก้ ว้างขวางของเรา ทีอ่ พยพ ไปตัง้ ถิน่ ฐานท�ำมาหากินอยูภ่ เู ก็ตนานแล้ว เป็น ทั้งนักกฎหมาย เจ้าส�ำนักทนายความ ผู้บริหาร ระดับ GM ของโรงแรมหรู หลายแห่ง และยัง มีต�ำแหน่งเป็น อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต อีกด้วย

เตรียมงาน...

หลังจากที่ ยุทธ รับทราบแล้ว ถึงงานจะ ล้นมือแค่ไหน เพื่อนเรารีบตอบกลับในเวลาไม่ เกิน 2 ชั่วโมงว่า “โอเค ทุกอย่างเรียบร้อย” โดยได้ตดิ ต่อประสานงานกับท่าน ผูว้ า่ ราชการ จังหวัด ตรี อัครเดชา (อ.น.ศ. 43 รุ่นจานบิน) และ ท่าน นายก อบจ. ภูเก็ต คือ พีไ่ พบูลย์ อุปตั ิ ศฤงค์ (อ.น.ศ. 47 รุ่น VIP) ให้ใช้ รพ.องค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นที่รับการรักษา ก�ำหนดดีเดย์ จันทร์ที่ 23 เม.ย 55 พวกเรา ได้ข่าวความคืบหน้าแล้วรีบเร่งประชาสัมพันธ์ ออกสื่อทั้ง FACEBOOK, E-MAIL ให้พี่ๆ น้องๆ “คณะเรา” รับทราบ และช่วยกันเป็นกระบอก

เสียง กระจายข่าว ต่อไปถึงผู้ป่วย ทั้งในจังหวัด ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนทาง ยุทธ มัลลัม ก็ใช้สื่อวิทยุท้องถิ่น รวมทั้งให้ คณะเราภูเก็ต กระจายข่าว ให้ประชาชนทีต่ อ้ งการรักษาไปลง ทะเบียนล่วงหน้า ที่ รพ. อบจ. ภูเก็ต พรรคพวกที่อยู่กรุงเทพ เตรียมงานจัด โปรแกรมการเดินทางและกิจกรรมเสร็จ จาก นั้ น สอบถามความสมั ค รใจของเพื่ อ นๆ ใคร พร้อมจะไปด้วยกันบ้าง เราวางแผนไว้ว่า กลุ่ม ที่เดินทางโดยรถยนต์จะออกเดินทางเช้าวัน อาทิตย์ ที่ 22 เม.ย จะได้ถึงก่อนและพักเอา แรง 1 คืน ก่อนวันงาน ส่วนใครที่ไม่ชอบนั่ง รถนานๆ จะเป็นเพราะ “โรคริซซี่..ดวง” หรือ อย่างไร ถ้ายอมกระตุกขนหน้าแข้ง ควักเงินค่า เครื่องบิน ใช้เวลาเพียง 1 ชม. เศษ ก็ถึงภูเก็ต แล้ว สรุปว่า นับไปนับมาได้สมาชิกทีจ่ ะเดินทาง จาก กรุงเทพ รวม 20 คน รถตู้ของประธาน โกมล, มีคุณลักษณ์ (ภรรยา), เลขาอ้อพาคุณ ป้าแอ๊ว แม่ของลูกไป มีนายทะเบียนวัฒน์ เป็น โชเฟอร์ คันต่อไปของป๋าหน่อย เจ้าของตลาด ออเงิน พาลูก เมีย ขับรถโน่งเน้ง โน่งแกละ เดิน ทางล่วงหน้าไป ตั้งแต่วันเสาร์ สงสัยจะจ�ำเรื่อง นิทานกระต่ายกับเต่ามา เลยบอกว่า “ป๋าจะไป ช้าๆ แต่มนั่ คง ปลอดภัย ป๋าขอไปก่อน แต่คงถึง พร้อมกันแหละนะ” อีกคันเป็นรถ MU-7 ของเสี่ยสุวรรณ ตั้ง มานะสกุล นอกจากจะพาอาซ้อ กับลูกสาว ไป แล้ว ยังมีน�้ำใจให้ เสธ. แดง อารวิน และ หรั่ง สุเมธ อาศัยไปด้วย ยังมี ศานิต จาก ระนอง ไปสมทบอีก ส�ำหรับพวกขึ้นเครื่องบินแยกเป็น 4 ชุด คนละเวลา แบบว่าไม่ต้องเกรงใจคนที่ ต้องไปรับสนามบิน (ก็เพื่อนยุทธ อีกนั่นแหละ) ไฟล์ทเช้า เทพสุรา กับฤาษีหมู กฤษณ์ ตามมา ด้วยช่วงบ่าย อนันต์ กิจพูนลาภ กับภรรยา ตาม มาด้วยไฟลท์เย็น ท่านอ่อง เหรัญญิกไก่ ประกิจ


สมจิตร รุ่งตระกูลชัย และ ธีรยุทธ ศิริชยาพร โดยเพือ่ นยุทธ มัลลัม จัดเตรียมห้องพัก โรงแรม ที่เพื่อนดูแลบริหารงานอยู่ 2 แห่ง ชื่อ BLUE OCEAN RESORT อยู่ในเขตชุมชน อ.ป่าตอง และอีกแห่ง ชื่อ BLUE OCEAN BEACH อยู่ บนหน้าผาริมทะเล ทัศนียภาพสุดสวย และยัง มีชุดของประธานอ่อง พักที่โรงแรมของธีรยุทธ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน มื้ อ ค�่ ำ ของวั น แรก พวกเราทั้ ง หมด ประเดิมทดสอบความพร้อมด้วย “กิจกรรม สุราสามัคคี ริมสระว่ายน�ำ้ ” ของโรงแรม BLUE OCEAN RESORT เป็นการวอร์ม อุ่นเครื่อง ดื่มสังสรรค์ ถือโอกาสแนะน�ำเพื่อนที่ยังไม่คุ้น เคยกันดี ให้รู้จักกัน นอกจากนี้ เรายังมีเพื่อน รุ่นหญ้าแพรกที่ท�ำมาหากินอยู่ในภูเก็ต และ จังหวัดใกล้เคียง มาร่วมต้อนรับด้วยหลายคน เช่น ประเสริฐ (ป๋าหลง) ลีละบรรยงค์ มาเปิด กิจการร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Exchange) หลายสาขา เรียกว่า เป็น รายใหญ่ทีเดียว ยังมีธีรยุทธ ศิริชยาพร อดีต ผจก.แบงค์ ก็มาลงทุนกิจการโรงแรม บุญส่ง เรืองพานิชภิบาล เจ้าของเรือท่องเที่ยวระดับ หรู อันดามัน เวฟมาสเตอร์ และยังมีรีสอร์ทบน หมู่เกาะ พีพี อีกด้วย ดนัย ค�ำเอียด ท�ำกิจการ ปลาทูน่าแช่แข็งส่งออก อลงกต ปลื้มจิตต์ ท�ำงานเป็นนายช่างกรมทรัพยากรทางทะเล ศานิต มหพันธ์ทิพย์ เจ้าของพันธ์ทิพย์ฟาร์ม จ.ระนอง คืนแรกเราคุยกันว่าเอาแค่เบาๆ เทีย่ ง คืนก็แยกย้ายพักผ่อน เก็บแรงไว้ร่วมกิจกรรม ในวันรุ่งขึ้น

โรงพยาบาลใหม่เอี่ยม ตั้งอยู่ใน อ.เมือง ใกล้กับ ศาลากลาง ส่วนผมกับยุทธ มัลลัม ไปสนามบิน เตรียมรอรับ หมอวิชยั ซึง่ บินมากับการบินไทย เที่ยว 7.30 น. ถึงภูเก็ตราวๆ 9.00 น. ตาม เวลานัดหมายคุณหมอมาถึง รพ. จะขึ้นไปห้อง ประชุมชัน้ 2 ซึง่ มีคนไข้รอผ่าตัดและลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว โดยมีสื่อมวลชนหลายส�ำนัก มา รอท�ำข่าวด้วยความสนใจ ขอให้เครดิต รศ.นพ. วาทิต วัฒนศัพท์ ผู้อ�ำนวยการ รพ. และคณะ แพทย์ออโธปิดิกส์ ได้เตรียมงานไว้เป็นอย่างดี พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อท่านผู้ ว่าราชการ และ ท่านนายก อบจ. มาถึง โดย ท่าน ผอ.รพ. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึง วัตถุประสงค์ ที่มาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น ท่านผู้ว่าตรี อัครเดชา กล่าวตอบอย่าง ชัดเจนว่า “ผมก็เป็นเลือดชมพู-ม่วงเหมือนกัน ตื่นเช้า รีบหาเสื้อโลโก้คณะเรา ส�ำหรับมางาน นี้เลย” ซึ่งทราบว่าวันนี้ท่านติดประชุม แต่ขอ ปลีกเวลาวิ่งมาเปิดงานนิ้วล็อก เพราะเห็นว่า เป็นกิจกรรมของ อ.น.ศ. เป็นเรื่องที่ดี สร้าง

ประโยชน์ให้สังคม และยังสร้างชื่อให้สถาบัน ด้วย แถมมุขเล็กๆ ว่า “งานนีไ้ ม่มา ไม่ได้ เพราะ คุณสรายุทธ มัลลัม สั่ง..ต้องมาให้ได้” ท�ำเอา เพื่อนยุทธ เรานั่งอมยิ้ม ถูกอกถูกใจ ส่วนท่าน นายก อบจ. ไพบูลย์ ก็ช่วยงานเต็มที่สปิริต อ.น.ศ. เข้มข้น ไม่แพ้กัน ถึงคิวหมอวิชยั ขึน้ กล่าวแนะน�ำตัว พร้อม กับอธิบายถึงแนวทางการรักษาโรคนิว้ ล็อกแบบ ใหม่ ซึ่งท่านได้คิดค้นพัฒนาจากประสบการณ์ กว่า 20,000 ราย เป็นวิธีใหม่ปฏิบัติการเพียง แค่ 10 นาที ไม่ต้องผ่าเปิดปากแผล จึงไม่ต้อง เย็บแผล เพียงแค่ใช้เครื่องมือเจาะผ่านผิวหนัง ปลดล็อกข้อเอ็น แผลเล็กมาก คนไข้ไม่ต้องเจ็บ ปวดทรมาน รักษาเสร็จพันผ้าปิดเพื่อไม่ให้โดน น�้ำ สามารถใช้มือหยิบจับได้ตามปกติ ภายใน 7 วันเท่านั้น สาเหตุของโรคนี้ ส่วนใหญ่มา จากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นิ้วมือ หิ้วของหนักจนชิน หรือแม้แต่นักกอล์ฟก็ตาม หมอวิชัยเล่าไปหยอดมุขฮาไปตลอด เล่นเอา คนไข้เคลิ้ม ไม่รู้สึกตื่นเต้น หลังจากบรรยาย เสร็จคุณหมอเตรียมเข้าห้องปฏิบัติการ ท่าน ผวจ. ให้ความสนใจวิธีการรักษามาก จึงตาม เข้าไปดูภาคปฏิบัติเป็นรายแรก เทพสุราและ สุเมธ (หรั่ง) ขออนุญาตเพื่อจะบันทึกภาพ ทั้ง ถ่ายภาพ และ VDO ให้หมอวิชัย ได้เก็บไว้เป็น ข้อมูลการรักษาด้วย ผูป้ ว่ ย 20 กว่ารายผ่านไปอย่างรวดเร็วถึง 4 โมงเย็น นอกจากจะรักษาให้ฟรีแล้ว หมอวิชยั

หมอวิชัย...พร้อม

เช้าวันจันทร์ 23 เม.ย. พวกเรารับประทาน อาหารมือ้ เช้าเสร็จแล้ว ก็เคลือ่ นพลส่วนใหญ่ไป ยัง รพ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็น

หญ้าแพรกนิวส์

25


บนเกาะ โดยพวกเราเก็บกันคนละ 500 บาท เท่านั้น ถือว่า เป็นน�้ำใจของบุญส่ง มากๆ ข้า น้อย ขอคารวะหลายจอก

เตรียมตัว...กลับบ้าน

ยังได้ถ่ายทอดเทคนิคการรักษาเป็นวิทยาทาน ให้แก่ทมี แพทย์ ออโธปิดกิ ส์ ของ รพ. อย่างหมด เปลือก นพ. สิทธิชัย เป็นหนึ่งในทีมแพทย์หนุ่ม อายุราว 30 ต้นๆ ประวัติจบเกียรตินิยมอันดับ 1 หมอวิชัยเห็นหน่วยก้านดี ให้ลองลงดาบ เอ๊ย ลงมือท�ำจริง โดย อ.หมอวิชัย ดูแลอย่างใกล้ชิด ในที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี สร้างความประทับใจแก่ คุณหมอรุ่นใหม่ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริ ง กั บ อาจารย์ ห มอโดยตรง เป็ น อั น เสร็ จ ภารกิจของคุณหมอตามเป้าหมายทุกประการ

เสร็จภารกิจ..ถึงวาระ “คณะเรา”

พอเย็นย�ำ่ ตะวันตกดิน ก็เป่านกหวีดรวม พล เพื่อเดินทางไปงานพบปะสังสรรค์ คณะเรา ชมพู-ม่วง รวมใจ ที่ยุทธ มัลลัม และเพื่อนหญ้า แพรกเจ้าถิน่ ร่วมกันต้อนรับ โดยเฉพาะป๋าหลง หรือ ประเสริฐ ลีละบรรยงค์ มอบน�้ำใจต้อนรับ เพื่อนด้วยการ เปิดเซพรับเป็นเจ้าภาพออก ค่าอาหารมื้อค�่ำ 20,000 บาท ท�ำเอาเพื่อนฝูง น�้ำตาคลอด้วยความปิติ ที่ไม่ต้องลงขันกันเอง งานสังสรรค์มื้อค�่ำนี้ จัดที่ร้าน แหลมหิน ซีฟู๊ด ของโกน้อย รุ่นน้อง อ.น.ศ. 58 เมื่อคณะ ของเราไปถึงร้าน ก็พบกลุ่มเพื่อนหญ้าแพรก และ รุ่นน้องๆ หลายรุ่น อาทิ รุ่น 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69 ราว 20 คน รอต้อนรับอย่าง

26 หญ้าแพรกนิวส์

เนืองแน่น คณะเราในจังหวัดภาคใต้ได้ขา่ วก็มา สมทบกัน รวมกับคณะหมอ ท่าน ผอ.รพ. และ หมอสิทธิชัย ซึ่งมีเพื่อนกลุ่มโรตารี่ของหมอ วิชัย รวมแล้วเกือบ 60 คน ลูกค้าในร้านทยอย กลับเหลือแต่พวกเรา ส่งเสียงเพลงคณะเรา (มัจฉาร่วมข้อง) ต่อด้วยเพลง “มานะ มานะ” ....ชักหยุดไม่ได้ตอ้ งมีเพลงยกตัวเอง อย่าง เพลง ขวัญใจอ�ำนวยศิลป์ ..อ�ำนวยศิลป์ชอื่ เสียงโด่งดัง สตรีวดั ระฆังการช่างเสาวภา เลยไปสวนสุนนั ทา สตรีวิทย์ สายปัญญา ศิษย์วัฒนาคอนแวนต์... บรรยากาศท�ำท่าจะไม่อยากกลับไปนอนง่ายๆ แล้ว.... บังยุทธ ผู้กว้างขวางแห่งเกาะภูเก็ต ยื่น ข้อเสนอทีไ่ ม่มใี ครอยากปฏิเสธ “ไม่ตอ้ งเถียงกัน ข้าพเจ้าเตรียมการไว้ให้พวกเอ็ง เรียบร้อยแล้ว” จากนัน้ พาพวกเราไปทัศนศึกษายามวิกาล ถึงได้ เข้าใจว่า ศิลปะ ดนตรี และลีลาแนวยิมนาสติค ของ Russian มันน่าพิศวง งงงวย ...ไม่ต้อง บรรยายดีกว่า สรุปว่าคืนนีน้ อนฝันดีทกุ คน (ฮา) อย่างไรก็ตาม เช้าวันใหม่ อังคาร 24 เม.ย. เรียกความสดชื่นกลับมาอีกครั้ง เมื่อได้ขึ้นเรือ ท่องเทีย่ วระดับหรู ล�ำใหญ่ ของบริษทั อันดามัน เวฟมาสเตอร์ ซึ่งบุญส่ง เรืองพานิชภิบาล เพือ่ นหญ้าแพรก เป็นเจ้าของกิจการ ได้เอือ้ เฟือ้ อภินันทนาการให้พวกเราได้ใช้บริการห้อง VIP บนเรือ แถมได้ลงเทีย่ วเกาะต่างๆ พร้อมอาหาร

ในวั น สุ ด ท้ า ยวั น พุ ธ ที่ 25 เม.ย. หลั ง อาหารเช้า ต่างแยกย้ายกันกลับรถใครรถมัน ก็ยังมีเพื่อนรับรองเป็นระยะ ท่านศานิต ขอ เป็นเจ้าภาพมือ้ กลางวัน ส่วนกลุม่ ของเทพสุรา, หมู กฤษณ์, อนันต์ ได้ป๋าหลง ประเสริฐ ขับ รถพาไป จ.กระบี่ เพื่อไปเยี่ยมเยี่ยนมิตรสหาย คือ โกจู๊ด อติพจน์ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร “ตะโกลา” และ The Cliff resort เป็นเจ้า ภาพดูแลต้อนรับทั้งอาหารมื้อค�่ำและที่พักหรู โดยมีเพื่อนหญ้าแพรกที่ จ.กระบี่ ชื่อ อจ.พงษ์ ศักดิ์ ค้ามาก เป็นผู้อ�ำนวยการ รร.เหนือคลอง พาภรรยามาร่วมต้อนรับด้วย เราพักอยู่กระบี่ 2 คืน จนครบก�ำหนดเวลาที่สัญญากับภรรยา ไว้ จึงเดินทางกลับ กทม. กับสายการบินแอร์ เอเชีย ในวันที่ 27 เม.ย. ถือเป็นชุดสุดท้ายของ หญ้าแพรกสัญจร สรุป การมาท�ำกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร รักษานิว้ ล็อกครัง้ นี้ ได้พสิ จู น์ความพร้อมเพรียง ของพวกเรา ตั้งแต่การเตรียมการ การประสาน งาน กิจกรรมส�ำเร็จลุล่วงอย่างดี ได้ท�ำกุศล ได้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ ส ถาบั น และรุ ่ น ได้ ส าน สั ม พั น ธไมตรี กั บ รุ ่ น พี่ รุ ่ น น้ อ ง ที่ ส� ำ คั ญ หมอ วิชัย ได้สร้างหมอรักษานิ้วล้อกเพิ่มอีก 1 คน คือ นพ.สิทธิชัย แห่ง รพ. องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดวิทยายุทธจาก “หมอพ้ง ฤทธิ์มีดสั้น” ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่า ตรี อัครเดชา, ท่านนายก อบจ., ท่าน ผอ.รพ. คณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และ ขอบคุณน�้ำใจของ ประเสริฐ (ป๋าหลง) ลีละ บรรยงค์ บุญส่ง เรืองพานิชภิบาล ตลอดจน เพื่อนๆ ที่มาช่วยกิจกรรมทุกท่าน โดยเฉพาะ นพ. วิชัย วิจิตรพรกุล วีรบุรุษของเรา บุคคล สุดท้ายที่ต้องกล่าวชื่นชมคือ สรายุทธ มัลลัม (บัง) ผูท้ มุ่ เทเสียสละ เป็นกลไกส�ำคัญของงานนี้ แฟ้มบุคคลขอปรบมือให้ ด้วยใจจริงครับ สวัสดี และขอบคุณที่ติดตามคอลัมน์ “เทพสุราพาเที่ยว” นะครับ


เล่าสู่..กันฟัง

ต ามที่ สั ญ ญากั บ เพื่ อ นๆ ที่ นิ ย มชม ชอบพระเครื่องและการลงทุน ซึ่งการลงทุนใน

ปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, ทองค�ำ, ดอกเบี้ย หรือในธุรกิจประเภท ต่างๆ การลงทุนเกี่ยวกับพระเครื่องก็เป็นการ ลงทุนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ ให้ผลตอบแทน ที่สูงมาก แต่ก็ต้องมีความรู้ มีการคาดการณ์ ล่วงหน้า มีความละเอียดรอบคอบ ก่อนอื่นขอ จ�ำแนกพระเครื่องออกเป็นรูปแบบหลักๆ ก็จะ เป็นพระกรุ (พระเก่าสร้างเก็บไว้ในกรุหรือสถูป ต่างๆ) และพระเกจิ (พระสงฆ์เป็นผู้สร้าง) อื่นๆ เช่น แม่ชี พราหมณ์ ฤาษี ถ้าแบ่งตามวัสดุที่ใช้ สร้างหลักๆ ก็จะเป็นเนื้อโลหะ และมิใช่โลหะ เนือ้ โลหะก็จะมีหลากหลาย ตัง้ แต่โลหะที่ มีคา่ เช่นทองค�ำ, นาค, เงิน, ส�ำริด, นวะ, ปรอท, ทองแดง, อัลปากา, ตะกั่ว, แร่ต่างๆ เหล็กน�้ำพี้ จ�ำแนกไม่หวาดไหว แล้วแต่สูตรการผสมโลหะ และการสร้างพระโลหะก็จะมีวิธีการสร้าง 2 แบบหลักๆ คือหล่อ (เผาโลหะให้เป็นของเหลว เทลงเบ้าแม่พิมพ์) และปั๊ม (ท�ำโลหะเป็นแผ่น แล้วใช้แม่พิมพ์ปั๊ม) เนื้อมิใช่โลหะเช่นดิน (ดินดิบ, ดินเผา) ผง (ปูนเปลือกหอยรวมกับผงวิเศษชนิดต่างๆ) ว่าน, งา, กระดูกสัตว์ รวมถึงกระดูกมนุษย์ และ อื่นๆ เช่น ไม้, ถ่าน สมัยก่อนพระเครื่องที่เป็นโลหะมีน้อย สร้างยากแต่ในปัจจุบันพระเครื่องที่เป็นโลหะ จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะโลหะจะ แยกแยะพิมพ์ทรง, ความเก่า ความแท้ได้ชดั เจน (ดูง่าย) เก็บรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่แตกหักง่าย คงสภาพได้เป็นเวลานาน เกร่นในเรื่องพื้นฐาน การแยกแยะพระเครื่องมาพอสังเขปแล้ว (บาง คนอาจแยกแยะพระเครื่องต่างจากผม) ก็ขอ เข้าเรื่องการลงทุนพระเครื่องอย่างไรถึงจะได้ ผลคุ้มค่า ซึ่งที่จริงก็เหมือนกับการเก็งหุ้น จะ

อย่าเล่พ.อ.นอาทิพระ..คนเดี ย ว ตย์ สุขพลอย (081-9791382)

ได้เลือกเก็บ แคบเข้าไปอีกหน่อย ดูจากพระ สงฆ์ที่สร้าง พระสงฆ์จะมีสองลักษณะ 2 กลุ่ม คือพระปฏิบัติ กับพระเวทย์มนต์ โดยมากพระ ปฏิบตั จิ ะราคาไม่คอ่ ยสูงมาก (มีเฉพาะบางองค์) ส่วนพระที่เก่งทางด้านเวทย์มนต์จะมีแนวโน้ม ราคาดี, ดูจากขนาดขององค์พระต้องไม่ใหญ่ จนเกินไป มีรปู แบบทีเ่ ป็นสากล มีความสวยงาม จ�ำนวนการสร้างชัดเจน (ไม่มากหรือน้อยเกิน ไป) พิธีการสร้างดี, วัตถุประสงค์ในการสร้างดี คณะกรรมการสร้างเป็นผู้มีชื่อเสียงไว้ใจได้ ไม่ หาประโยชน์และที่ส�ำคัญลูกศิษย์ของพระสงฆ์ ที่สร้างเป็นผู้มีอันจะกิน ประสบการณ์จากผู้ที่ น�ำพระมาใช้แล้วมีการบอกต่อๆ กันมาว่าดีจริง น่าจะมีปัจจัยตามที่ได้กล่าวมานี้ ก็ลองศึกษาดู ว่าจะเก็บสะสมพระประเภทไหนดี ส่วนตัวผมทีอ่ ยูอ่ ยูใ่ นวงการพระเครือ่ งมา นาน ได้เห็นพระมาหลายยุค หลายรุน่ ราคาพระ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนบางองค์กลายเป็นพระ ในฝันสูงเกินเอื้อม ส่วนพระที่น่าสะสมเวลานี้มี อยู่หลายองค์เช่น หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ ตั้งแต่ รุ่นแรกจนถึงปี 2512, หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่, หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ (เฉพาะปี 19, 12, 17 และปี 36) ส่วนรุ่นอื่นๆ ต้องดูให้ดี เพราะสร้าง ไว้เยอะมาก พระที่น่าสะสมมีอยู่มากมาย แล้วแต่ใครจะชอบพระประเภทไหนแต่ ที่ส�ำคัญที่สุดต้องเป็นพระแท้ และสากล

ยอมรับ (อย่าเล่นพระคนเดียว หรือกลุ่มเล็กๆ กลุ ่ ม เดี ย ว) การลงทุ น ทุ ก อย่า งมีค วามเสี่ย ง ส�ำคัญทีส่ ดุ ต้องรูจ้ ริง อย่าโลภ อย่าเล่นพระด้วย หู พยายามหากลุ่ม หาผู้รู้จริงเป็นที่ปรึกษา ก็ ขอให้เพื่อนที่คิดจะลงทุนเกี่ยวกับพระเครื่อง ลองศึกษาดู หรือมีอะไรสงสัย จะสอบถามผม ก็ยินดีให้ค�ำแนะน�ำ สุดท้ายมีเรือ่ งประชาสัมพันธ์ เมือ่ วัยเสาร์ ที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาชมรมกอล์ฟหญ้าแพรก ได้ จัดประชุมทีส่ นามกอล์ฟค่ายภาณุรงั ษี จ.ราชบุรี (ดูภาพบรรยากาศ ในคอลัมน์ชมรมกอล์ฟหญ้า แพรก) มีเพื่อนมาร่วมประชุม16 คน โดยมีคุณ สมเดช เป็นประธานการประชุมเรือ่ งการจัดการ แข่งขันกอล์ฟการกุศลของรุ่นหญ้าแพรกของ เรา สรุปว่าจะจัดทีส่ นามกอล์ฟศูนย์พฒ ั นากีฬา กองทัพบก (ที่เดิม) ชิงถ้วยอดีตนายก พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ จะจัดประมานกลางเดือน ต.ค. 55 ราคาค่าสมัครทีมทั่วไป 20,000 บาท ทีม V.I.P. 30,000 บาท ก็ขอความร่วมมือจาก เพื่อนๆ เหมือนเดิม ซึ่งทางชมรมกอล์ฟของ เราก็จะประชุมวางแผนให้ออกมาดีที่สุด ไม่ให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว อ.น.ศ. ของเราต้อง ผิดหวัง

หญ้าแพรกนิวส์

27


เอาเพื่อน..มาอำ�

“กูจะรีบ”

สุทัศน์ แสนสุข

“ไอ้บัน” หรือ บัญชา เป็นพี่ชายของ ธนากร เชยโสภณ ที่จริงเป็นรุ่นพี่แต่สอบตก มาอยู่กับพวกเรา ตอน ม.ศ. 2 ในหมู่พวกเรา ก็จะรู้ๆ กันอยู่ว่า แกเป็นขาโหดระดับแถวหน้า คนหนึ่ง แม้ปัจจุบันจะปรับตัวพูดจาไพเราะนิ่ม นวล แต่กเ็ ป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก เพราะดู จากลักษณะงานทีแ่ กท�ำ คือ “หน่วยรักษาความ ปลอดภัย” ซึ่งไม่ใช่ รปภ. ตามหมู่บ้านแต่เป็น รปภ. ของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เหมือง เพชร เหมืองทอง ในประเทศลาว ซึ่งต้องโหดๆ ถึง “เอาอยู่” ช่วงทีแ่ กพักผ่อนอยูใ่ น กทม. ด้วยความที่ ไปอยูต่ า่ งประเทศซะนานกลับมาขับรถใน กทม. ก็เกิดอาการเงอะๆ งะๆ ไม่ชินกับถนนและการ ขับรถสลับเลนบ้างพอสมควร วั น หนึ่ ง ขณะที่ ขั บ รถด้ ว ยความรี บ เร่ ง อยู ่ แ ถวสี่ แ ยกห้ ว ยขวางก็ เ กิ ด เฉี่ ย วชนกั บ รถ

มอเตอร์ไซค์เจ้าถิน่ แถวนัน้ คันหนึง่ แต่เป็นเพียง เล็กน้อย ซึ่ง “ไอ้คุณบัน” เป็นฝ่ายถูกดูแล้วว่า ไม่มใี ครเสียหายอะไรมาก ก็เปิดกระจกรถลงมา พูดอย่างให้อภัยและอารมณ์ดี “ไม่เป็นอะไรใช่ มั๊ยน้อง งั้นแยกกันเลยนะพี่ไม่ว่าอะไรหรอก พอดีพี่ก�ำลังรีบ” น้องมอเตอร์ไซค์ของพี่บัน เห็นเจ้าของรถถึงจะหน้าโหด แต่พูดจาสุภาพ เรียบร้อยก็ได้ใจ สวนมาว่า “ใครเป็นน้องมึง ชน แล้วจะหนี ไม่รับผิดชอบเหรอ” “ไอ้คุณบัน” สะอึกนิดๆ แต่ด้วยความที่ ก�ำลังรีบและไม่อยากมีเรื่องก็ตอบไปนิ่มๆ ประ ชดหน่อยๆ “งั้นคุณพี่จะว่ายังไงละครับ คุณพี่

ขับรถมาเฉี่ยวผมเอง ผมก็ไม่ว่าอะไร คุณพี่กับ รถก็ไม่เสียหายอะไรแล้ว จะให้ผมรับผิดชอบ อะไรครับ” “กูก็ไม่ใช่พี่มึงอีกนั่นแหละ” พี่มอไซด์ สวนมาด้วยความกร่างสุดขีด “ลงมาคุยกันให้ รู้เรื่อง” ด้วยความใจเย็นสุดขีด “ไอ้คณ ุ บัน” ตอบ ไปว่า “แยกกันเถอะ ไอ้หนู รถคนอืน่ เขาติดแล้ว ผมก็กำ� ลังรีบด้วย” “ไอ้คณ ุ บัน” พยายามชีแ้ จง ความรีบร้อนของตัวเองอย่างเต็มที่ “มึงเรียกกู ไอ้หนูเหรอ ไม่รเู้ หรอว่ากูขาใหญ่แถวนี้ ลงรถมา เลยก่อนที่กูจะโมโห” “ไอ้คุณบัน” ได้ยินก็ของขึ้น มันยังไม่ โมโห แต่กูปรอทแตกแล้ว เปิดประตูลงจากรถ ไม่พูดอะไรอีกแล้ว ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ไปสี่ห้า ชุด “มอไซค์ขาใหญ่” ลงไปกองอยู่กับพื้น “ไอ้ คุณบัน” ไม่หน�ำใจกระทืบแถมไปอีกสามสี่ที จนแน่ใจว่าหลับแน่นอนแล้ว ก็ยังไม่หาย “ไอ้ คุณบัน” ควักปืนประจ�ำตัวออกมาจ่อที่หัวของ “มอไซค์ขาใหญ่” พร้อมปล่อยกระสุนออกมา เป็นสาย อย่างแม่นย�ำ ปัง..ปัง..ปัง !!! ....... มันเป็นเรื่องจริงผ่านจอ

ชมรมกอล์ฟหญ้าแพรก

ตีกอล์ฟ...หาทุน ได้บุญ อิ่มใจ สวัสดีครับเพือ่ นนักกอล์ฟชาวหญ้าแพรก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีการประชุม ประจ�ำปี และออกรอบกันที่สนามกอล์ฟเมือง เอกรังสิต และช่วงเวลาเย็นก็มาสังสรรค์ รับ ประทานอาหารกันที่ร้าน “หัวหิน ซีฟู๊ด” ซึ่ง ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟเมืองเอกนัก ค่าใช้จ่าย

28 หญ้าแพรกนิวส์

โดย T_T (Double T)

ต่างๆ ชมรมกอล์ฟหญ้าแพรกเป็นสปอนด์ เซอร์ให้ทั้งหมด สุราคุณเสกสิทธิ เป็นเจ้า ภาพให้ 4 ขวด เพื่อนสมาชิกมาร่วมกัน 16 ท่าน น�ำโดย ประธานสมเดช สินธุชัย เสธ.แดงอาทิตย์ สุขพลอย คุณเสกสิทธิ รัตนสุนทร ท่านต่ายหัวหีน เพ็ช 3 พัน นาม พอ. ทันพงษ์ ป๋าแหวน ณ เชียงราย เจี๊ยบ กุ๊กกรู้ วิโรจน์ พิมแบงค์ คุณฉกาจ ต้น-พระประแดง รองประธานชวน พุทธสันติ ธรรม (ซุปเปอร์บัฟ) จาลอง ศรัณ วิบูลย์ หอ ธรรมะ สุรกิจ ตุ๊ดซี่ สท.หนู แห่งโคราช ทนาย ป่อง สิรภพ ทิพย์เทีย่ งแท้ และเพือ่ น อีกทีจ่ ำ� ชือ่ ไม่ได้ ผลของการประชุม จัด “กอล์ฟหาทุนเข้า รุ่นหญ้าแพรก” ประมาณเดือน ตุลาคม 2555 เพื่อนๆ อย่าลืมมาช่วยกัน นะคร๊าบ

หญ้าแพรกกอล์ฟสัญจร ณ สนามกอล์ฟ ภาณุรังสี (ทหารช่าง ราชบุรี) เมื่อวันเสาร์ที่ 9-10 มิถุนายน 2555 เริ่มทีออฟ กัน 11.30 น. เสธ.แดง จัดให้ลงทะเบียนเพียงท่านละ 500 บาท รวมอาหาร ถ้วยรางวัล ของจับสลาก (ได้ ทุกท่าน) และสุรา จากคุณเสกสิทธิ รัตนสุนทร กับ ประธานสมเดช สินธุชัย พร้อมห้องพัก ระดับ วี ไอ พี ส�ำหรับ ท่านที่นอนค้าง อีก 1 คืน


นักกอล์ฟมาลงทะเบียน 16 ท่าน คุณสืบศักดิ์ ชลประทิน ตีดไี ด้อนั ดับ 2 นับจาก ท้าย คะแนน 110 ชนะ ป๋าแหวน ณ เชียงราย ไปฉิวเฉียด ที่ได้คะแนน บ๊วย 115 รับ “ถ้วยหมู” จากประธานสมเดช มาครองอย่างเต็มภาคภูมิ บรรยากาศ งานเลีย้ ง สนุกสนาน คละเคล้าไปด้วยเสียงหัวเราะ ของชาวกอล์ฟหญ้าแพรกทุก คน เรียกว่าเปี่ยมความสุขกันทั่วหน้า รองเปี๊ยก-อภิชาปราโมท ลักษณพรหม และพวกเราผลัดกันขึ้นมาโชว์เสียงเพลงกันเต็มเหนี่ยว ด้วยเสียงเพลงมันๆ ดิ้น กันสุดฤทธิ สุดเดช จนลืมวัยตัวเอง จะบอกให้..สมาชิกที่พลาดครั้งนี้ ครั้งต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาด เดี๋ยว จะ หาว่าหล่อไม่เตือน!!!

ความประทับใจ ณ กอล์ฟหญ้าแพรกสัญจร 9 มิ.ย. ที่สนามกอล์ฟภาณุรังสี จ.ราชบุรี โดย เจี๊ยบ สุทัศน์

ปกติผมไม่ค่อยได้ไปตีกอล์ฟหญ้าแพรก สัญจรต่างจังหวัด (มีภาระในเขตอ้อมแขนมาก ไปหน่อย) แต่พอดีวันเสาร์ที่ 9 ที่ผ่านมา ได้ จังหวะเหมาะไปซะที หลังจากทีไ่ ด้ยนิ เสียงเข้าหู ทัง้ ทางดีและไม่ดี และเมือ่ ได้เจอของจริงเข้ากับ ตัวก็รู้สึกอึ้ง เสียใจ และผิดหวังมากๆ กับผู้ที่ไม่ ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ และงานครั้งที่ผ่านมา รวมถึงที่จะเกิดต่อๆ ไป ซึ่งจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ผมว่าคราวนี้ห่างจากค�ำว่า “สมบูรณ์ แบบ” แค่ซักกระเบียดหนึ่งได้ ชอบครับ ชอบ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ สนามโอเค ไม่ถึงกับดี

เยีย่ ม แต่สว่ นประกอบอืน่ ดีมาก ลบข้อด้อยของ สนามจนไม่มีใครพูดถึงเรื่องสนามกันเลย ไม่ว่า จะเป็นราคา Green Fee อาหาร ที่พัก สถานที่ จัดเลี้ยง บรรยากาศ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เสธฯแดง ท�ำได้ประทับใจสุดๆ (ด่ามันมาหลายรอบแล้ว แต่งานนีไ้ ด้ใจผมเต็มๆ ไปเลย ขาดแต่หมอนข้าง มันพกไปคนเดียวลืมเพื่อนไปเลย) งานการก็ประชุมกันเรียบร้อย ได้ทั้งงาน ทั้งบันเทิงครบ บรรยากาศในสนามเฉพาะก๊วน ผมก็เฮฮาสุดๆ ท่านสุดใจยังติดใจน้องน�้ำที่มา เยี่ยมบ้านเมื่อปลายปีอยู่ไม่หาย หลุมไหนมีน�้ำ ต้องขอไปคุยด้วยตลอด ....คุณแหวน ธรรมรงค์ สามหลุม ผมก็ตามฟอร์มครับ ลูบหน้าลูบหลัง ปลอบอก (ใหญ่ๆ) ปลอบใจแคดดี้ไปตลอดทาง บางช่วงเมื่อยๆ เหนื่อยๆ ก็นั่งพักริมสะพานจู๋จี๋ กันให้เพือ่ นฝูงอิจฉาเล่น แม้แต่แคดดีด้ ว้ ยกันยัง มากระซิบถามผมว่าพีเ่ ขาพักห้องเลขทีเ่ ท่าไรคืน นี้จะมีคนไปหา (ไม่ต้องอิจฉาครับเพราะท่าน แหวนไม่ได้คา้ ง) ส่วน อ๊อด ปากน�ำ้ โพ หลังจาก ไปสะสมตบะบารมีมา สองสามปี ออกมาจาก ถ�้ำก็ขนมุขลูกเล่นต่างๆ ออกมาใช้อย่างเมามัน (สามช่ายังอาย) แถมยังสวิงสุดยอดคว้าถ้วย รางวัลจากใจของท่าน ประธานสมเดชไปครอง อีกด้วย (ถ้วยสุดยอดตามค�ำคุยจริงๆ ครับท่าน ประธาน) สุรกิจ สองเมือง (ตุด๊ นครนายก) โชว์ วงสวิงสุดฮ็อต เข้าที่สองคะแนนรวม (41-41) แพ้ท่านประธานคะแนนเดียว แถมยังบอกอีก

ว่าดึงนิดๆ ชนะไปเดี๋ยว เขาไม่ชวนมาเล่นอีก ส่วน ผมกับ ชวน เดอะบัฟ ไม่ ต้องกล่าวถึงนะครับ เบื่อแล้วทั้งคู่ บรรยากาศตอนตีผมยังงงๆ ว่า มันมาตี กอล์ฟกันหรือมาดื่มเบียร์สังสรรค์กันแน่ คุย กันเสียงดังมาก ด่าพ่อล่อแม่กันให้วุ่นวายไป หมด ขนาดก๊วนข้างๆ จะ T-OFF ยังหยุดตีหัน มาท�ำตาเขียวใส่เลย (มารยาทไม่ดีครับตีกอล์ฟ แต่ส่งเสียงดัง มีเฉพาะหญ้าแพรกเท่านั้น) ตี กอล์ฟ แต่เบียร์หมดเป็นลัง ขนาด ตาแหวน สาม หลุมยังอดใจไม่ไหวแอบซดไปหลายกระป๋อง เหมือนกัน บรรยากาศงานเลีย้ งตอนเย็นไว้ตอนหน้า นะครับ ท่านเสสัง่ ไว้อย่าเขียนยาว แต่บอกได้คำ� เดียวว่าอย่าพลาดฉบับงานเลีย้ งเด็ดขาด เห็นรูป กันเป็นตัวอย่างแล้วว่าขนาดไหน

หญ้าแพรกนิวส์

29


ท้ายเล่ม

โดย ธีชวัน

“ค�ำพูดดี ไม่มีประประโยชน์ ถ้าไม่มีใครท�ำตาม”

ป็นประโยคที่ใช้กับนักการเมืองไทย ไม่ได้ จากสถานการณ์ ที่ผ่านมาในสภาผู้แทน พฤติกรรมที่ต่างเห็นแก่ได้ซึ่งไม่ควร เป็นแบบ อย่างของสาธุชนทัว่ ไป มีปญ ั หาของบ้านเมืองก็ มี มากมายนานาเรื่อง หลายองค์กรก็สร้างเรื่อง สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่โอกาสของบ้าน เมืองในเอเชียอาคเนย์เป็นของไทยโดยตลอด มา แต่แล้วเสียโอกาศครั้งแล้วครั้งเล่า อนิจจา ประเทศไทย

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ครูพา ไชย เดช พวกเราชมพู-ม่วง มีโอกาสแสดงความ กตัญญู กตเวทิตาต่อบรรพครูของเรา และกลุ่ม หญ้าแพรกของเรามีโอกาสได้แสดงบทบาทใน การจัดงานร่วมกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง รุ่มหญ้าแพรก ทุกท่าน ก็ขอให้มคี วามร่วมมือ ปรองดอง (ขอใช้ ค�ำทันสมัยบ้าง) สร้างผลงานให้ยงิ่ ใหญ่และเป็น ประโยชน์ต่อคณะเรา อ.น.ศ. ทุกๆ คน การปรับคุณภาพของหนังสือหญ้าแพรก

นิวส์ ยิ่งจะท�ำให้สังคมพวกเราเป็นที่รู้จักกัน กว้างขวางมากขึ้น รู้จักตัวตนมากขึ้น เนื้อหา มากขึ้น รูปเล่มสวยขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้น ด้วย ผมขอให้ เพื่อนๆ ที่เห็นความส�ำคัญของ หนังสือชองพวกเราอยู่ให้ได้นานเท่านาน ก็ อย่าท�ำหน้า “เป็นปลาบู่ชนเขื่อน” นะครับ ช่วยโอนเข้าบัญชีของวารสารหญ้าแพรก เลขที่ 410-6-00067-7 ธนาคารธนชาต สาขา คลองเตย ช่วยกันบริจาคตามก�ำลังนะครับ คนละหมื่นได้ก็ดีนะ (ล้อเล่น) ขอขอบคุณครับ

ชมรมนักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก สรุป บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับรอบบัญชี เมษายน ถึง มิถุนายน 2555

รายได้ ยอดยกมา ดอกเบี้ยรับ รวมรายได้ รายจ่าย ช่วยงานรุ่นพี่รุ่นน้อง ค่าโทรศัพท์ ช่วยงานเพื่อนๆ ในรุ่น แก้วหญ้าแพรก 576 ใบๆ ละ 30 บาท สนับสนุนงานหญ้าแพรกสัญจรภูเก็ต ค่าอาหารประชุม 2 ครั้ง สนับสนุนงานโบว์ลิ่ง 57 สนับสนุนงานโบว์ลิ่ง บางนา-ปากน�้ำ สสนับสนุนงานรุ่น 56 สนับสนุนงานชมรมฟุตบอล อ.น.ศ. รวมรายจ่าย คงเหลือ (เงินฝากธนาคาร)

76,559.32 501.62 77,060.94 5,000.00 4,000.00 12,758.00 17,280.00 6,525.00 6,070.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 63,633.00 13,427.94*

ยอดเงินฝาก ธ. ธนชาต สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี 410-2-58414-0 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

สรุป บัญชีวารสารหญ้าแพรกนิวส์

ส�ำหรับรอบบัญชี เมษายน - มิถุนายน 2555 รายได้ ยอดยกมา 68,541.02 ดอกเบี้ยรับ 100.44 คุณนนทชัย (เก้ง) 10,000.00 คุณศักดิ์ระพี 5,000.00 น.พ.ชาลี, คุณวสันต์ คนละ 3,000.00 6,000.00 คุณชาญชัย, คุณสุวรรณ, คุณสมบูรณ์, คุณเส สามพันนาม คนละ 2,000 8,000.00 คุณสมศักดิ์ มารูโจ้, คุณสมจิตร์, คุณเอ๋ ธเนศ, คุณสมเดช, คุณชวน, คุณประยุทธ, คุณหมู ทนาย, คุณหน่อย ออเงิน คนละ 1,000 8,000.00 คุณเกษม 500.00 รวมรายได้ 106,141.46 รายจ่าย หญ้าแพรกนิวส์ฉบับที่ 16 30,000.00 ค่าส่งฉบับที่ 15-16 19,025.00 รวมรายจ่าย 49,025.00 คงเหลือ 57,116.46* ธ. ธนชาต สาขาคลองเตย เลขที่ 410-6-00067-7 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ชื่อบัญชี คณะเรา อ.น.ศ. หญ้าแพรกนิวส์ โดย นายประกิจ ธงชัยเวชรัตน์ เหรัญญิก (30/6/55) ***รุ่นหญ้าแพรกขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ มานะเจริญ ให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดมูลค่า***

แผนงานกิจกรรม ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. - ต.ค. • กิจกรรม “หญ้าแพรกสัญจร พบเพือ่ นในภาคอิสาน” เริม่ สัญจรตัง้ แต่ เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยประธานโกมล น�ำทีมกรรมการรุ่น ออก เยี่ยมเยียนพบปะเพื่อนรุ่นหญ้าแพรกที่อยู่ในภาคอิสาน เช่น สกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอนแก่นและนครราชสีมา

• เสาร์ที่ 25 ส.ค. 55 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์สมาชิก Amnuay Silpa FACEBOOK จัดขึ้นที่ สมาคมนักเรียนเก่าอ�ำนวยศิลป์ ประชาชื่น ตั้งแต่ 18.00 น. บัตรร่วมงานราคา 600 บาท มีเสื้อยืดโลโก้ FB คณะเรา 1 ตัว อาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี พร้อม คาดว่าจะมีสมาชิกมาร่วมงานกว่า 200 คน

• อาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 55 ทางรุ่นจะจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง “หญ้าแพรก ซุปเปอร์โบวล์ ครั้งที่ 5” ที่ SF Strike Bowl เดอะมอลล์บางกะปิ ราคา บัตรทีมละ 3,000 บาท พร้อมรองเท้าและคูปองอาหาร ในงานมีรางวัลการ แข่งขันและของช�ำร่วยแจกทีมทีเ่ ข้าแข่งขัน รายได้จากการจัดงานนี้ สมทบทุน เพื่อจัดงานประจ�ำปี “หญ้าแพรกกลับบ้าน’55” และเป็นค่าใช้จ่ายในงาน ต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของรุ่น

• เดือน ต.ค. 55 รุ่นหญ้าแพรกจะจัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล หญ้า แพรก 55” ที่ สนามกอล์ฟ ทบ. บัตรทีมทั่วไป ทีมละ 20,000 บาท บัตร ทีม VIP ทีมละ 30,000 บาท ถ้วยรางวัลจาก พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ใน งานจะมีของช�ำร่วยและ รางวัลจับสลากมากมาย เสร็จการแข่งขันร่วมทาน อาหารเย็น สังสรรค์กันที่ห้องจัดเลี้ยงของสนามกอล์ฟ

30 หญ้าแพรกนิวส์


โกต้น..ชวนชิม

ข้าวหน้าไก่...

พูนเลิศ 75

ค อลัมน์นี้มีจุดมุ่งหมายจะประชาสัมพันธ์

“ร้ า นอาหาร” ของเพื่ อ นพ้ อ งน้ อ งพี่ “คณะเรา อ.น.ศ.” ไม่ว่าจะอยู่รุ่นไหน ถ้าอาหารรสชาติดี อร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน เราก็จะชวนกันไปอุดหนุน วันนีผ้ มมีภารกิจแถวถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย จังหวัด สมุทรปราการ แวะทานมือ้ เทีย่ งที่ “ร้าน พูนเลิศ 75” พอเข้ามาในร้านก็เจอป้ายสติ๊กเกอร์ คณะเรา ผมได้ พบเจ้าของร้าน “น้องบอย” พีระพงษ์ พูนล�้ำเลิศ อยู่ อ.น.ศ. รุ่น 67 ซึ่งได้แนะน�ำเมนูเด็ดๆ เช่น ข้าวเหนียว หมูแดง เกีย๊ วทอด บะหมีห่ น้าไก่ ฯลฯ ผมสัง่ มาทดลอง

สั่ง 3 รายการ จานแรกเป็น ข้าวราดหน้าไก่ห้าแยก น�้ำราดหน้าเป็นไก่ตุ๋นน�้ำแดงสูตรดั้งเดิมของห้าแยก พลับพลาไชย รสชาติกลมกล่อม หวานน�ำนิดๆ แต่ กลิ่นหอมยั่วยวนมาก ว่ากันว่าเป็นสูตรโบราณ กว่าร้อยปี รายการต่อไปเป็น บะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้ง โรย หน้าด้วยเนือ้ ปูสด บะหมีล่ วกได้นมุ่ มาก เคีย้ วนุม่ ลิน้ ความหวานของเนื้อปูบวกกับเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่ ทาน แล้วบอกได้คำ� เดียวว่าต้องรีบมาทดลอง ปิดท้ายด้วย โกยซี่หมี่ เขาเอาเส้นบะหมี่ไปผัดในน�้ำมันจนมีกลิ่น หอมและกรอบเล็กน้อย เวลาทานต้องใส่ซอสเปรี้ยว (ชิกโฉ่) โรยพริกไทให้หอม อร่อยเหาะไปเลยครับ เส้นทางมาที่ร้านพูนเลิศ 75 อยู่ฝั่งตรงข้าม กับธนาคารกรุงเทพสาขาปู่เจ้าสมิงพรายพอดิบพอดี สนนราคาไม่แพง เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 9 โมงเช้าถึง บ่าย 3 โมง ถ้ามาไม่ถูกโทรถามที่ 0-2394-1639

บริการอาหาร ไทย-จีน-ยุโรป รับจัดงานเลี้ยงและมี หองคาราโอเกะไวบริการทาน เปด 10.30 น. - 22.00 น. สำรองที่นั่ง 0 2902 4735-40 #1401 When You’re here, You’re family

ตลาดน้ำในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ดำเนินงานโดยทีมงาน ตลาดน้ำอโยธยา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีร้านค้าทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า 40 ลำ โอบล้อม ไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ำธรรมชาติ “ลำห้วยสามพันนาม” มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ทุกเทศกาล รองรับกรุ๊ปทัวร์กว่า 500 บริษัท เดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่จอดรถ กว่า 1,000 คัน

88/8 ม.13 ถ.หนองหอยทั บ ใต้ ต.ทั บ ใต้ อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์


ติดตั้ง Cooling Tower ติดตั้ง Cooling Man

บริษัท บางกอก รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด ผูผลิตและติดตั้งหอระบายความรอน “Cooling Man” บริหารงานโดยทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณและมีความรู “เครื่องระบายความรอนขนาดใหญ” เปนอยางดีสามารถใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาแกผูสนใจได บริษัทฯ เปดดำเนินการมาแลวกวา 10 ป ปจจุบันมีโรงงานผลิตตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร Cooling Tower คือ “หอระบายความรอน” ดวยน้ำ ทำหนาที่ในระบายความรอนใหกับ Condenser และเครื่องจักรตางๆ โดยนำน้ำที่รอนจาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดใหเปนฝอย แลวปลอย ลงมากจากดานบน ขณะที่น้ำไหลลงมาอุณหภูมิของน้ำจะลดลง และไหลลงสูดานลาง โดย “น้ำ” จะมีสารปองกันการเกิดตะกอน ตะไคร และเชื้อแบคทีเรียดวย Cooling Tower ชวยระบายความรอนจากแอร คอนดิชั่นขนาดใหญ อาทิ หางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม หองเย็น โรงน้ำแข็ง ศูนยประชุมขนาดใหญ หรืออาคารที่มีการติดตั้งแอร จำนวนมาก ซึ่งเปดการใชงานติดตอกันเปนเวลานาน 24 ชั่วโมง สนใจติดตอ บริษัท บางกอก รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด 17 ซอยพัฒนเวศน 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel. 0-2392-7968-9, 0-2711-7083-4, 0-2390-2606, 0-2390-2610,

081-917-5310, 081-734-6587, 081-936-0841 Fax. 0-2381-8359, 0-2711-7180 E-Mail : coolingman11@gmail.com, nontachai@hotmail.com

หญ้าแพรกนิวส์ ฉบับที่ 17  

หญ้าแพรกนิวส์ ฉบับที่ 17

Advertisement