Page 1

Special Edition : June 2013

Issue no.

4

ฉบับพิเศษ

THAILAND - LAOS BUSINESS COUNCIL : TLBC

Thailand Laos Business Council Golf Open 2013 ครั้งที่ 1 กอลฟกระชับมิตรไทย-ลาว ครั้งประวัติศาสตร


ค วามประทับใจจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สนามกอล์ฟ

2

ลองเวียง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งสภาธุรกิจไทยลาว ร่วมกับสหพันธ์กฬี ากอล์ฟแห่งชาติลาวร่วมกัน จัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่าง ภาคเอกชนไทยทีเ่ ข้าไปลงทุนกับภาครัฐของ สปป. ลาว นับเป็นความส�าเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับ การขานรับจากคณะรัฐมนตรีของ สปป.ลาว รวม ถึงคณะเจ้าแขวงต่างๆ และผูบ้ ริหารหน่วยงานต่างๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิต รองประธานประเทศ ให้เกียรติเข้า ร่วมแข่งขันด้วยตัวเอง พร้อมกับคณะรัฐมนตรี อาทิ พลโท ดวงใจ พิจดิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงปองกันประเทศ ท่าน ดร.นาม วิยะเกด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ท่าน ดร.บอเวียงค�า วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านหนูลม สมบันดิด รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ท่านบุนทอง สีหาวง และท่านดร.สมอก กิ่งสะดา รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ท่านบุนจัน สมทะวง รัฐมนตรีช่วย กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ท่าน ค�ามะนี อินทะลาด และท่านวอระพน วอระวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ส่ ว นท่ า นเจ้ า แขวงได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ท่ า นสุ กั น มหาราด เจ้าแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ ท่าน ดร. ค�าแพง ไชสมแพง เจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นต้น (รายละเอียด อ่านในรายชื่อกวนกอล์ฟ) เช่นเดียวกันฝ่ายสภาธุรกิจไทย-ลาว ได้ เรียนเชิญ ท่านประจวบ ไชยสาส์น อดีตผู้แทน การค้าไทย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ซึ่งมี ความผูกพันใกล้ชิดกับประเทศ สปป.ลาว มาอย่าง ยาวนาน นอกจากนี้ ฯพณฯ พิษณุ จันทร์วิทัน


เอกอัครราชทูตไทย ประจ�านครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มอบหน้าที่ให้ภริยา คือ คุณธัญญา จันทร์วิทัน เป็นหนึ่งในกวนกอล์ฟของสุภาพสตรี ร่วมกับคณะภริยารัฐมนตรีของ สปป.ลาว สร้างสีสนั ในบรรยากาศกระชับมิตร รวมถึงท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย ท่านวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ และคณะ สมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่าน ได้เข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟมิตรภาพครั้งนี้ ส่วนภาคธุรกิจเอกชน และวิสาหกิจของรัฐ

ทัง้ ของ สปป.ลาว และไทย ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม กันอย่างคับคั่ง อาทิ บริษัทเบียร์ลาว การบินลาว ฮอนด้า นิวจิบเซ้ง บริษัทซีพีลาว บริษัทยูเอ็มจี ลาว บริษัท ปตท.ลาว บริษัทกิฟฟารีน บริษัท ซูซูกิ ลิสซิง่ บริษทั เจียงอินเตอร์เนชันแนล บริษทั มหาทุน บริษัทไออีทีแอล บริษัทอินฟินิตี้ เป็นต้น นอกจาก นี้ ยังมีธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ รศ.ดร.พิพฒ ั น์ ตัง้ สืบกุล ประธานสภาธุรกิจ ไทย-ลาวกล่าวว่า การจัดกอล์ฟครัง้ นี้ ถือเป็นกอล์ฟ

คณะกรรมการผูจัดงานแขงขัน TLBC Golf Open ครั้งที่ 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

รศ.ดร. พิพัฒน ตั้งสืบกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณพิสิษฐ อนมา ที่ปรึกษา คุณจตุรงค บุนนาค ประธาน คณะกรรมการ คุณวราวุธ มีสายญาติ คณะกรรมการ นายฉลองชัย ชยุตระพงศ คณะกรรมการ คุณสุภาพร พงษนุเคราะหศิริ คณะกรรมการ และเหรัญญิก คุณพงษธร พุทธรักษา คณะกรรมการ คุณสังคม พรมพักดี คณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาดานกฏกติกา คุณเบญจมาศ พุทธรักษา คณะกรรมการ คุณวิโรจน พิพัฒนไชยศิริ คณะกรรมการ คุณกฤษฎา บุตรเจริญ คณะกรรมการ คุณทํานอง พลทองมาก คณะกรรมการ คุณสุทิน ชวยธานี คณะกรรมการ คุณชาคริต นักสอน คณะกรรมการ ดร. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล คณะกรรมการ คุณเชษฐา อมรศิริวัฒนกุล คณะกรรมการ

3


กระชับมิตรสองประเทศ ที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ก็ได้ ซึง่ เป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จมาก เพราะมีบคุ คลระดับ ชาติของประเทศ สปป.ลาว ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน อย่างคับคัง่ ขนาดนี้ ซึง่ อาจยังไม่เคยมีใครจัดแบบนี้ มาก่อน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการและสมาชิก สภาทุกท่าน โดยเฉพาะสหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่ง ชาติลาว ซึ่งมีคุณสังคม พมภักดี หัวหน้าห้องการ สหพันธ์กีฬากอล์ฟแห่งชาติลาว ได้ช่วยประสาน

คุณประจวบ ไชยสาสน

กล่าวในงานสังสรรค์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ TLBC ที่ ส โมสรสนาม กอล์ฟลองเวียง สปป.ลาว “ … ผ ม ไ ด ้ รั บ โทรศัพท์จากท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่าน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ท่านขอให้ผมช่วยเปน ผู้นําหน้าพวกเราหน่อย ซึ่งท่านจารุอุดม ท่าน เปนญาติผู้ใหญ่ที่ผมนับถืออยู่แล้ว เพราะเห็น ว่ า ผมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ญาติ พี่ น ้ อ ง ทางลาวมานานแล้ว ตอนนี้เรามีสมาคมเพื่อ มิตรภาพลาวไทย เพื่อทําหน้าที่เชื่อมความ สั ม พั น ธ์ ทั้ ง สองประเทศ และก็ มี ส ภาธุ ร กิ จ ไทย-ลาว เปนกลไกสําคัญของภาคธุรกิจที่จะ เชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ใกล้ชิด ยิ่งขึ้น… 4

…สมัยผมเปนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศ ก็มี ฯพณฯ ท่าน สมสะหวาด เล่งสะหวัด เปนรัฐมนตรีต่างประเทศ เราไป ประชุมกันเรื่องทวิภาคีลาวไทยที่เมืองปากเซ ตอนนั้นต้องยอมรับว่า ฯพณฯ ท่านพลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หวั ณ ท่ า นมี น โยบายเปลี่ ย น สนามรบเปนสนามการค้า มีผลให้ถนนทุกสาย เข้ามาทีล่ าว มากันเยอะมาก เกิดโครงการใหญ่ๆ มากมายในวันนัน้ แต่ตอ้ งยอมรับว่าการเชือ่ มโยง กันตอนนั้น เรามีปญหา ซึ่งมีข้อคิดเหมือนกัน.. …ผมในฐานะผู้ริเริ่มหลักสูตรกีฬากอล์ฟ ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอให้ข้อคิดเปน อุทาหรณ์แก่นักกอล์ฟและนักธุรกิจที่จะมาทํา ธุรกิจที่นี่ จะต้องมีศีล 5 เหมือนกัน ผมเปรียบ เทียบให้เข้าใจง่ายๆ ซึ่งนักกอล์ฟทุกคนควรจะ ต้องยึดหลัก 5 ข้อดังนี้ หนึ่งอย่ารีบจนเกินไป สองอย่าลืมตัว สามอย่าโลภ สี่อย่าโกรธ และ ห้าอย่าหลงตัวเอง…”

งานผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาร่วมการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้ จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ความส�าคัญไม่ได้อยู่ท่ี ได้เล่นกอล์ฟอย่างเดียว แต่ทุกคนมีโอกาสได้รู้จัก มักคุ้นกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การพบปะร่วม มือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในโอกาสต่อไป จ�านวนกวนกอล์ฟที่ลงสนามแข่งขันรวมทั้ง สิ้น 25 กวน กวนละ 6 คน โดยคละผู้ร่วมแข่งขัน กันระหว่างลาว-ไทย ทุกกวน จัดให้เป็นกวนระดับ วีไอพี 2 กวน กวนสุภาพสตรี 1 กวน ที่เหลือเป็น จะมาจากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ที่จองไว้ล่วง หน้า ซึ่งผู้จัดได้ให้รางวัลส�าหรับผู้ตี “โฮลอินวัน” ได้ เป็นรางวัลจากบริษัท ฮอนด้า นิวจิบเซ้ง มอบ รถจักรยานยนต์รุ่นล่าสุดให้ 1 รางวัล ซึ่งมีผู้ท�า ส�าเร็จได้ด้วยช่วยเพิ่มบรรยากาศการแข่งขันได้ อย่างสนุกสนานและมีสีสันมากขึ้น หลังจากการแข่งขันแล้ว สรุปยอดรายได้เป็น เงิน 1.6 ล้านบาท และมีรายจ่าย 1.3 ล้านบาท โดย คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว ได้นา� เงินจากราย ได้ครั้งนี้ ไปทอดผ้าป่าที่วัดอ่างน�้าหุม เมืองนาซาย


รายชื่อ กวนกอลฟ กวน VVIP

กวนพิเศษ

ทาน จันทา ทมพะวงพัน หัวหนาแผนกกสิกรรม-ปาไม นครหลวงเวียงจันทน ทาน คําพา แสงดาลา รองประธานศาลสูงสุด ทาน ลังสี สีบุนเรือง รองอัยการสูงสุด คุณ เริงฤทธิ์ บุญปาง ผจก. โรงงานอาหารสัตว CP Lao คุณ จําเริญ แปนนอย ผจก. กิจกรรมสัตวปก CP Lao คุณ กิตติศักดิ์ กลอมจิตต อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจํา สปป.ลาว

กวน รพ. ในเครือวัฒนา (1)

ทาน เดชพูวัง มูนรัด ประธาน บ. LSX คุณ เกรียงไกร นิศยันต รองประธาน บ. Advance Information Technology คุณ มานพ ตรีฤทธิ์วิไล COO. บ. ซูซูกิ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) คุณ สุรชัย คชินทักษ ผอ. บ. พรวิวัฒนยานยนต ขอนแกน จก. คุณ ชัยยุทธ โรจนพร ผจก. ทั่วไป บ. ฮอนดา นิวจิบเซง จก. เพื่อนคุณสุรชัย (ไมทราบนาม)

ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด กรรมการศูนยกลางพรรค รองประธานประเทศ ฯพณฯ บุนปอน บุดตะนะวง กรรมการศูนยกลางพรรค หัวหนาหองวาการศูนยกลางพรรค ฯพณฯ คํามะนี อินทิลาด รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงพลังงานและบอแร ฯพณฯ วอระพน วอระวง รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงพลังงานและบอแร รศ.ดร. พิพัฒน ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว ทานประจวบ ไชยสาสน ฯพณฯ ดร.สินละวง คุดไพทูน รัฐมนตรี หัวหนาหองวาการรัฐบาล ฯพณฯ คําพัน เผยยะวง รัฐมนตรีชวย ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ สมสะนิด สุวันนะลาด รองรัฐมนตรี หัวหนาหองวาการรัฐบาล ฯพณฯ เพ็ดสาคอน หลวงอาไพ รองรัฐมนตรี หัวหนาหองวาการรัฐบาล ดร. สุพัน แกวมีชัย เจาแขวงสะหวันนะเขต ทาน สมพาว ไพสิด หัวหนากรมสงเสริมการลงทุน (ผูวา BOI) ฯพณฯ บุนจัน สมทะวง รัฐมนตรีชวย กระทรวงโยธาธิการและขนสง สีสะไหม ไชยะสอน นพ. นํา ตัยธุวนิตย คุณ มนัสเทพ สุรคุปต นพ. เจริญ มีชัย

กวน รพ. ในเครือวัฒนา (2)

ดร. นาม วิยะเกด

รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง อุตสาหกรรมและการค้า “….ก่อนอื่นข้าพเจ้า ขอแสดงความขอบใจคณะ กรรมการผูจ้ ดั งานแข่งขันกีฬา กอล์ฟในครัง้ นี้ ซึง่ เปนโอกาสทีด่ ที ี่ ทําให้พวกเราทุกกรมกองได้พบปะปรึกษาหารือ กัน และยังได้ประชันฝมอื แสดงถึงความสัมพันธ์ ทางด้านกีฬาร่วมกัน ซึ่งข้าพเจ้าขอชมเชยทุก ท่านในที่นี้ …ลาว-ไทย มีการร่วมกันทัง้ ทางประเพณี และประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความร่วมมือกันอย่าง ใกล้ชิดทั้งทางด้านการค้าขาย ปจจุบันการค้าใน ลาวมีทั้งจีนและเวียดนาม ซึ่งกําลังมาแรง แต่มี ความแตกต่างกัน ความสําคัญของลาวกับไทย ไม่ได้มีเพียงแค่ความบ้านใกล้เรือนเคียงกัน แต่ มีส่วนพัวพันร่วมมือกันทางการค้าการขาย และ ขยายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน…” ทอง นครหลวงเวียงจันทน์เป็นประมาณ 48 ล้านกีบ ร่วม กับผูม้ จี ติ ศรัทธาสมทบทุนถวายเพิม่ ขึน้ อีก และได้บริจาค ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมพรินเตอร์อีก 2 ชุด ชุดละ 50,000 บาท ให้กบั โรงเรียนวัดอ่างน�า้ หุม เพือ่ สงเคราะห์ ให้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนต่อไป นับว่าการแข่งขันกอล์ฟประวัติศาสตร์ Thailand Laos Business Council Golf Open 2013 ครั้งที่ 1 เป็นผลงานของความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ที่ช่วย กันสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนให้เกิด ความร่วมมือเพื่อจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด และเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ เดียวกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งไม่ใช่มีแค่ไทยกับ สปป. ลาว เท่านัน้ แต่รวมถึงประเทศในภูมภิ าคอาเซียนด้วยกัน บวกกับจีน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย เพราะในอีกไม่ช้าที่นี่ จะเป็นเขตเศรษฐกิจของ ภูมิภาคอาเซียนที่จะมีอนาคตสดใสแห่งหนึ่งแน่นอน

กวน รพ. กรุงเทพ อุดรฯ

ทาน พลจัตวา ดร.บุนชู นามมะจัก ผูบัญชาการตํารวจนครหลวงเวียงจันทน ทาน พลจัตวา สีสะหวาด แกวมาลาวง หัวหนากรมใหญ กระทรวงปองกันความสงบ นพ. พิเชษฐ ชุนพิพัฒน ผอ. รพ. กรุงเทพ อุดรธานี คุณ จักรพันธุ ทองอํ่า เลขานุการ ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย คุณ ธนเสฏฐ ฤทธิธาดาชินพงศ ผูพิพากษาศาลเยาวชน หนองบัวลําภู คุณ จักรพันธุ สุขทะเล อนุกรรมการสนามกอลฟแหงประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฯพณฯ ศ.ดร.สม-อก กิ่งสะดา รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงสาธารณสุข ฯพณฯ รศ.ดร.บุนคง สีหะวง รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงสาธารณสุข ดร. กิแกว จันทะบุลี หัวหนาหองการ กระทรวงแผนการและการลงทุน ทาน เสนอ จุนละมะนี รองประธาน บริษัท ฮอนดา นิวจิบเซง จก. คุณ สุธรรม พันธุศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา พล.ต.อ. วงกต มณีรินทร สมาชิกวุฒิสภา

กวน บ. IETL

ทาน วารง สีบุนวง ทาน บุนเกื้อ ไชยะสอน ทาน มีไช จิดตะลาด ทาน บุนเสียง ลัดทะนาสง คุณ ทวีศักดิ์ สุริยะมงคล คุณ ธนภัทร ภูมิวงศ

กวน บ. Intra & Mekhong I.V.M

ทาน สีสะหวาด ทิลาวง ทาน เพ็ดสะหวัน ลัดตะนะทงไช ทาน ทองเพ็ด ดวงเงิน ทาน วงมะนี สอนเกดสุลิน คุณ พิสิฐ อันมา คุณ วัชระ รัถยาภิชาติ

กวน บ. ACAS Engineering

ทาน คําปะเสิด เทบปนยา ทาน ดวงสี พาลายก ทาน ยันคํา ดวงสะหวัน ทาน สอนเพ็ด เมืองวง ทาน เคน เทบวงสา คุณ อภิชาต วนากุล

กวน บ. CPF

กวน มหาทุนเช่าสินเชื่อ

กวนเทศบาลนครอุดรธานี

คุณ ชัยฤทธิ์ เขาวงศทอง สมาชิกเทศบาลนครอุดรธานี คุณ เริงฤทธิ์ เจริญเนตร คุณ รังสรรค ขรรเขต คุณ เทพกร ชัยภูมิ คุณ พุทธา (ไมทราบนามสกุล) Mr. Adanwon

กวน TLBC (สุภาพสตรี)

คุณ ธัญญา จันทรวิทัน ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ประจํา สปป.ลาว ทานนาง ดร.ไกสอน จุนละมะนี ภริยาทานเสนอ จุนละมะนี ทานนาง แสงมะนี วิยะเกด ภริยาทาน ดร.นาม วิยะเกด ทานนาง สายสะหวัน สมบันดิด ภริยาทานหนูลน สมบันดิด ทานนาง ดาวสะถอน บุปผา ภริยาทานพงสะหวัด บุปผา ทานนาง บัวคํา สีหาวง ภริยาทาน รศ.บุนทอง สีหาวง

กวนคุณปีเตอร์ (ผูวาฯ หนองคาย)

ทาน สุกัน มหาลาด ทานเจาครองนครหลวงเวียงจันทน ทาน ดร. อานุพาบ ตุมาลม รองเจาครองนครหลวงเวียงจันทน ทาน วิรัตน ลิ้มสุวัฒน ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ทาน วิเชียร ปยะวราภรณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย คุณ ชาญชัย บุญเสมอ นายอําเภอเมือง จ.หนองคาย คุณ อิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

กวน ส.ว.ประดิษฐ์

ฯพณฯ หนูลม สมบันดิด รัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ฯพณฯ ดร.นาม วิยะเกด รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา คุณ ประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ สมาชิกวุฒิสภา คุณ สมศักดิ์ บุญเปลื้อง สมาชิกวุฒิสภา คุณ พิสิฐ เกตุผาสุก สมาชิกวุฒิสภา คุณ จารึก ปริญญาพล อดีตผูวาราชการการอุดรธานี

กวนโรตารี่ อุดรธานี

กวน บ. SCI

ทาน ดร.สมพอน ดวงมาลา ผอ. สายการบินลาว และคณะโรตารี จ.อุดร อีก 6 ทาน

กวน เบียร์ลาว

คุณ เอกชัย ปองกัน คุณ พัฒนา สรรพกิจกําจร คุณ ขวัญเมือง คําเมือง พล.ต.ต. เชษณัฐ บุญญสุขเจริญ ทาน สว.ประจิตร โรจนพฤทธิ์ พล.ต.ต. วุฒิชัย

กวน Giffarine

ทาน สีสุวัน พวบพานิด ทาน คําพู พูนสะหวัด ทาน พูวง พิลาลม คุณ สมศักดิ์ รามสูต คุณ สุรชัย โยธาวิจิตร คุณ สถาพร ชัยรบ

ทาน สมพิด แกวเพยจัน ทาน จันโท ลัดตะนะเพ็ง ทาน วิดทะยา อินทิลาด ทาน บุนปาละมี สีวันเพ็ง คุณ เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล คุณ คูณทวี อันมา ทาน สุนทร พมมะจัก รองประธานอาวุโส บ.เบียรลาว ทาน ดาววอน พะจันทะวง ประธานบริษัทที่ปรึกษาบัญชี ทาน เย็น ลัดตะนะวง รองประธานอาวุโส บ.เบียรลาว ทาน อดิสัก โพสะนาลัก ทาน แสงดาลา เตียมติสัก ทาน สังคม จันสุก ประธานสภาอุตสาหกรรมการคา นครหลวงเวียงจันทน ทาน นิวอน ยอยสายคํา ทาน คําหลา สูนนะลาด ทาน คําแปง สีปะเสิด ทาน ทองสอน พุดสะหวัด ทาน สีวอน นอละสิง ทาน สมสัก สะกุนคํา

กวน ธนาคารกรุงไทย

กวนเสี่ยน้อยรวมกับผู้การวุฒิชัย

กวน สยามอินเตอร์

กวนสภาอุตสาหกรรมหนองคาย รวมกับ บ. เจียง

ทาน วิชัย นะเวียงจัน ประธานศูนยการคาอาเชี่ยนช็อปปง ทาน ทินนะกอน ทองคํา ทาน มะโนคํา วงไช คุณ กิตติศักดิ์ สกุลคู คุณ พงกะพรรณ ตะกลมทอง

กวนสภาอุตสหกรรมมุกดาหาร

ฯพณฯ เจริญ วาลินทะลาสัก รัฐมนตรีชวยกระทรวงแถลงขาววัฒนธรรมและทองเที่ยว ฯพณฯ พูเพ็ด คําพูนวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงิน ฯพณฯ พล.ต สันยารัก พมวิหาน รัฐมนตรีชวย กระทรวงปองกันความสงบ ทาน สิททิสอน เทบพาสี หัวหนากรมสวยสาอากร คุณ จตุรงค บุนนาค ผจก. ธนาคารกรุงไทย นครหลวงเวียงจันทน พันเอก โฆษิต ชินวลัญช ผูชวยทูตทหารบก

ทาน ไชปะเสิด พมสุพา ทาน พันละคร สีบุนเรียว คุณ จันทร ตยางคนนท คุณ ประสงค เอี่ยมอุตมะ คุณ บัณฑิต ตั้งประกิจ คุณ ภูมิน สุเมหะวัฒนะ

ฯพณฯ ศ.ดร.บอเวียงคํา วงดาลา รัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทาน ดร.สอนไช สีพันดอน เจาแขวงจําปาสัก ทาน ดร.คําแพง ไชสมแพง เจาแขวงหลวงพระบาง คุณ ฉลองชัย ชยุตระพงศ ผจก. บ. UMG Lao คุณ ปรีดา สุทธิกิจไพศาล คุณ นิสิต พงศวุฒิประพันธ ผจก. บ. PTT Lao

คุณ ไพโรจน ศุภกิจจานุสันติ์ คุณ ธงชัย พานทอง คุณ ธีระ วาณิชธีรนนท คุณ อนันต ปยะตันติ คุณ ปราโมช ชัยพูล คุณ จรัล เกสร

กวน UMG LAO

กวนคุณวิโรจน์

5


กิจกรรม TLBC ในรอบ 2 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจไทยลาว และคณะกรรมการสภาเปิดเวทีสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเตรียม ความพร้อมรับมือกับ AEC ของนักลงทุนไทย ใน สปป.ลาว” โดยนายจตุรงค์ บุนนาค ผู้จัดการของธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ละได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ วิทวัส ศรีวหิ ค เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำนครหลวงเวียงจันทน์ ในขณะนั้น มาร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา

ร่วมประชุมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่1

ร่วมประชุมคณะท�ำงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้า การลงทุน ใน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาวได้เข้าร่วมประชุม Lao-Thai 1 st. Public and Private Sector Dialogues ที่โรงแรมเมอร์เคียว นครหลวง เวียงจันทน์ โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ผู้แทนฝ่ายไทย และ ดร. บุนทะวี สีสุพันทอง ผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว ได้ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนประเด็นการค้าทั้ง 2 ประเทศ

ร่วมจุดเทียนถวายพระพร 5 ธันวาคม

6

เปิดเวทีสัมมนา กลยุทธ์ทางธุรกิจรับมือ AEC

รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว และคณะกรรมการจัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ที่ ศูนย์แสดงสินค้า ลาว-ไอเทค นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำนครหลวงเวียงจันทน์ในขณะนั้น พร้อมกับ ฯพณฯ หลี บุนค�้ำ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจ�ำประเทศไทยร่วมในพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ และเปิดเวที เสวนาเรื่อง “ผลประโยชน์ร่วมในการค้าการลงทุน ไทย-ลาว”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ.สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำนครหลวง เวียงจันทน์ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เชิญคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาวและนักธุรกิจชาวไทยมา ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจ ไทย-ลาว และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะท�ำงานกลุ่มย่อยในยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการค้าการลงทุน ใน สปป.ลาว โดยมี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทน การค้าไทย เป็นประธานที่ประชุม ณ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

งานเลี้ยงต้อนรับท่านทูต

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ.สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำนครหลวง เวียงจันทน์ได้จัดงานต้อนรับ ฯพณฯ พิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยซึ่งเพิ่งมา รับต�ำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว ได้ร่วมแสดง ความยินดีต้อนรับ


ต้อนรับสมาคมสมุนไพรไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจ ไทย-ลาว ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมสมุนไพรไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมที่ ส�ำนักงานสภาธุรกิจไทย-ลาว เพื่อมาศึกษาตลาดสมุนไพรในประเทศ สปป.ลาว

งานเลี้ ย งขอบคุ ณ ผู ้ ร ่ ว มแข่ ง ขั น กอล์ ฟ TLBC GOLF OPEN ครั้งที่ 1

เมื่อคืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สโมสรสนามกอล์ฟลองเวียง รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ และได้มอบ รางวัลต่างๆ แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกันมอบรางวัลด้วย บรรยากาศอบอุ่นด้วยมิตรภาพของทั้งสองประเทศ

ทอดผ้าป่าสามัคคี สภาธุรกิจไทย-ลาว

ประชุมคณะกรรมการสภา TLBC ที่หอการค้าอุดรธานี

วันสงกรานต์ ไทย-ปี ใหม่ลาว

ร่วมงานสบายดีปีใหม่ลาว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สภาธุรกิจไทย-ลาว ได้จัดผ้าป่าสามัคคี โดยน�ำราย ได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ TLBC Golf Open 2013 เป็นเงิน 69,660,930.00 กีบ หรือเทียบเท่า 263,697.35 บาท ไปถวายวัดอ่างน�้ำหุม เมือง นาทรายทอง นครหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อสมทบสร้างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ส�ำเร็จ และมอบ คอมพิวเตอร์ครบชุด ให้แก่โรงเรียนประถมบ้านอ่างน�้ำหุม 1 ชุด และโรงเรียนประถม บ้านห้วยน�้ำเย็น 1 ชุด

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 คณะกรรมสภาธุรกิจไทย-ลาว ได้เข้าร่วมงานวัน สงกรานต์ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดย ฯพณฯ พิษณุ จันทร์วิทัน เป็นเจ้าภาพเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งลาวและไทยจ�ำนวนมาก ซึ่ง เป็นประเพณีทุกปี ในช่วงเช้าที่สภาธุรกิจไทย-ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีรดน�้ำ ด�ำหัวเช่นเดียวกัน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจ ไทย-ลาว ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาว เต็มคณะอย่างเป็นทางการ โดยหอการค้าอุดรธานีให้การอนุเคราะห์สถานที่ประชุม เป็นวาระก่อนสิ้นสุดวาระสมัย

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ประธานสภาธุรกิจ ไทย-ลาว และคณะกรรมการ เข้าร่วมงานปีใหม่ลาวที่สถานเอกอัครราชทูตลาว ประจ�ำ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย ฯพณฯ หลี บุนค�้ำ เป็นเจ้าภาพเชิญแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน เป็นประเพณีทุกปีเช่นเดียวกัน

7


สาขานครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว SIAM CITY LAW OFFICES LIMITED

CHAVALIT LAW GROUP

THAILAND LAOS MYANMAR SIAM CITY LAW OFFICES LIMITED Rajanakarn Building, 20th Floor 183 South Sathorn Rd., Yannawa Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2 6766667-8 Fax: +66 (0) 2 6766188 E-mail: ladda@siamcitylaw.com www.chavalitlaw.com

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน

โทรศัพท (009) 856 21 213 480, (009) 856 21 222 761 โทรสาร (009) 856 21 222 762

เว็บไซต บมจ.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th

WATTANA HOSPITAL (UDONTHANI AND NONGKHAI)

ศูนยใหคำปรึกษาและเคลื่อนยายผูปวย Consult & Referral Center

ติดตอ ศูนยเคลื่อนยายผูปวย Tel. 084-954-1276 E-mail : Referral@wattanahospital.net

โรงพยาบาลนอรทอีสเทอรน-วัฒนา โรงพยาบาลเอกชนแหงแรกในภาคอีสานเหนือ ที่ผานการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) First Private Hospital accredited with Thailand Hospital Accreditation (HA) and ISO9001:2000 in Udonthani and Nongkhai

Thailand - Laos Business Council no.4  

Thailand - Laos Business Council no.4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you