UDON FOCUS 10

Page 1


จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางการค้าและการบริการของภาคอีสานตอนบนที่ติด กับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็น “เมืองแห่งโอกาส” (City of opportunity) ของทุกๆ คน ในอดีต จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นแหล่งอารยธรรม เป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาไม่นานมีกลุม่ พ่อค้า ชาวจีนจากหลายๆ จังหวัดเข้ามาปักหลักท�ำการค้าช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้เข้มแข็ง ยิ่งขึ้น เมื่อ 50 ปีก่อน กองทัพ จีไอ. เข้ามาตั้งฐานทัพที่อุดร ยุคสงครามเวียดนาม ส่งผลให้ เศรษฐกิจของจังหวัดก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว อุดรธานีพฒ ั นาการเติบโตได้จากแรงงานของประชากรหลายเชือ้ ชาติทงั้ ไทย จีน เวียดนาม ลาวพวน ฯลฯ ต่างเข้ามาท�ำมาหากินกันตัง้ แต่รนุ่ บรรพบุรษุ จนถึงรุน่ ลูกหลานอย่างมีความสุข อาจ กล่าวได้ว่า ถึงวันนี้อุดรธานีเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่มีเที่ยวบินมากที่สุด มีรถประจ�ำทางวิ่งทั้ง ในเมืองและต่างอ�ำเภอครบแทบทุกต�ำบล นอกจากนี้ อุดรธานียังมีโรงแรมระดับ 4 ถึง 5 ดาว ที่ พร้อมสรรพทัง้ ห้องประชุม ลานกิจกรรม นับอีกหลายแห่ง ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นนี้ เป็น ที่มาให้เกิดหนังสือเล่มนี้ UDON FOCUS 10 เพื่อจะสื่อสารให้ทราบว่า จังหวัดอุดรธานีพร้อมจะ เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ รวมทั้ง ศูนย์กิจกรรมระดับชาติ ด้วยเพราะ เราตั้งเป็นยุทธศาสตร์ว่าให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลาง MICE ของอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (Udon Thani : GMS MICE City) ในวันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากความตื่นตัวของชาวอุดรธานีด้วย กันเองในการ “เป็นเจ้าบ้านทีด่ ”ี เพือ่ เป็นหลักประกันความส�ำเร็จ ประกอบกับการได้รบั ความร่วมมือ จากภาครัฐ รวมถึงจากประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคนี้ ด้วย อนาคต MICE จะเกิดขึน้ ได้ในทุกพืน้ ที่ ในภูมิภาคนี้ที่มีพื้นฐานความพร้อมรองรับ เพราะเราจะเติบโตและจะก้าวไปด้วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

前言 莫肯府是东北部以北的商业中心,邻近友邦的城市,是属于大家的“充满机会”之城.过去莫肯府是个 农业社会, 后来有很多的侨商迁到莫肯府来创业经商, 使莫肯府的经济蓬勃发展与稳固至今, 于四十几年前, 得利于美军在这里建立基地(越战时期), 让莫肯府的经济更迅速地发展起来. 有泰国;中国;越南和寮喷族人, 等等. 就因为有很多种族的劳工和商人聚居在莫肯府里, 有助于这儿的繁荣和发展. 莫肯府是东北地区有最多班机的城府,有市区和周围各个乡镇往来的公交车, 除此之外莫肯府还 有四星级和五星级的大饭店, 有大广场, 也有设备齐全的大会堂, 莫肯府具有这些优越条件, 才有今天 “莫肯府十个焦点" 这本书的由来. 莫肯府已经为将来准备好了, 这里将成为湄 公河流域地区的经贸旅游和开国际大会的中心. 无论如何, 要达成这个目标, 必须得到莫肯府全 体人民的共同合作, 做莫肯府的 "好主人", 因为我们要一起成长.

2


Forewords Udonthani Province, or “Muang Udon” in common usage, is an important centre of trade and service in the Upper Isan (Northeast) region on Thailand’s borders with its neighbouring countries - a true “City of Opportunities” for all. In the past, Udonthani was a mainly agricultural domain, while waves of immigration of numerous overseas Chinese traders from other provinces helped transform and strengthen its economy. Then, over forty years ago, American G.I.’s flooded the Province as a US military base was set up here during the Vietnam War, an event that provides Udon with an edge of internationalism, propelling its economic growth. Udonthani has thrived because of industry and efforts of peoples from various ethnic backgrounds - the Thais, overseas Chinese, Vietnamese, Lao Phuans, etc., all came to settle here many generations ago, and their many descendants have happily remained and are still the principal contributors to the Province’s developments. As a major economic hub, Udonthani has the most number of inbound and outbound flights of all Thailand’s northeastern provinces. Public transport reaches all corners of the city to almost all the sub-districts. Hotels with four or five stars abound, with convention facilities, recreational grounds and amenities. The buzz of Udonthani is the inspiration for publishing this work, so as to reflect its readiness to perform as an international centre of conferences, fairs and activities, moving steadily towards the goal of establishing Udonthani as the GSM MICE City for the Mekong sub-region in the near future. Such mission cannot be accomplished without enthusiastic participation of the people of Udonthani in performing their role as good hosts or aid from the public sectors in Thailand and its neighbours. In the future, MICE activities are foreseen to take place in any ready location within the Province. We will grow and walk hand-in-hand. Bite-Sized History H.R.H. Prince Prachaksinlapakhom was born H.R.H. Prince Thong Kon Yai to H.M. King Mongkut (Rama IV). Nong Prachak Park was originally called “Nong Na Kluea” (Salt Field Lake) as rock salt was cultivated in this area. Its location in Ban Dua Mak Khaeng is strategically advantageous and deemed appropriate for founding the new Udon Province. The Provincial Public Health Office is in a building formerly home to H.R.H. Prince Prachaksinlapakhom and thus called the “House of the White Lord”. Popular for entertainment among American G.I.’s based in Udonthani between 1964 and 1976 were the Charoen Hotel and Pradise Hotel. The first school in Udon Province was named “Rong Rien Nang Sue Thai”, whose premises burnt down shortly after the school’s founding. Later, Prince Wattana, as Civil Superintendent of the Udon Province, founded a new school north of the Provincial Hall near Wat Matchimawas, which was given the name “Rong Rien Udon Pittayanukul” in 1902. Thung Sri Muang (Sri Muang Field) was used by Prince Prachaksinlapakhom as training ground for the royal army’s men and horses. Phra Phuttharatsamee is the principal Buddha image of Wat Phothisombhorn. At 700 years old, records show that this image was commissioned by a princess of the Lan Xang Kingdom. The 7 oldest designated National Treasures are on displace in the Ban Chiang National Museum: a dipper, a bronze sharp-pointed weapon and painted terracotta wares in various shapes. Luang-Pu Man Bhuridatto was a highly venerated Buddhist priest following the itinerant, hermetical way of life. He once famously lodged temporarily within Wat Non Niwes in 1940, having chosen the adjacent cemetery as a place for meditation according to his simple temperament. A canine skeleton almost 1,000 years old from the Ban Chiang pre-historic period was discovered in 2003. H.M. King Bhimibol Adulyadej (Rama IX) graciously bestowed the dignity and name of “Khun Thong Boran” (roughly translated as “Sir Ancient Gold”) posthumously to the animal, which has been chosen as the mascot for Udonthani. Provincial Governor of Udon Thani UDON FOCUS 10

3


5 9 29 47 68 89 110 126 137 143 154 159

ข้อพึงรู้และระมัดระวัง เมื่อเข้าเมืองอุดรธานี 10 ประการ 10 THINGS TO KEEP IN MIND WHEN IN UDONTHANI

4

进入莫肯府所必须知道的事项

แหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง 10 Must-Visit Sights 十个旅游景点

แหล่งเรียนรู้ “อยากรู้ อยากเห็น” 10 เรื่อง 10 Recommended Learning Centres for the Curious 十个增广知识的地方

โรงแรมและห้องประชุม แนะน�ำ 10 แห่ง HOTEL & SEMINAR LOCATIONS 大饭店和开 会大厅,有十个地方

ห้องอาหาร ชิล...ชิล (Cafe’ & Restaurant) 10 แห่ง 10 CHILL CAFE & RESTUARANTS 咖啡厅和餐厅

เทศกาล... พลาดไม่ได้ 10 งาน 10 Unmissable Festivities 不能错过的10个大节日

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 10 แห่ง OUTDOOR ACTIVITY SPACES & SPORTS ARENAS 露天广场和运动场

กิจกรรม ห้ามพลาด 10 กิจกรรม 10 MUST-DO ACTIVITIES 十个活动项目

สินค้าที่ระลึก 10 อย่าง 10 MUST-BUY SOUVENIRS IN UDONTHANI 十种特产和纪念品

วัด...ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 แห่ง 10 MUST-VISIT TEMPLES 莫肯府的十座庙宇

สิ่งศักดิ์สิทธิ์...คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี 10 แห่ง UDONTHANI’S 10 SACRED LANDMARKS 莫肯府的神明.十个地方

ร้านอาหารท้องถิ่น 10 แห่ง 10 Recommended Local Restaurants 本地有名餐厅和招牌食品.(有10家)


10 THINGS TO KEEP IN MIND WHEN IN UDONTHANI 进入莫肯府所必须知道的事项

H.R.H. Prince Prachaksinlapakhom was born H.R.H. Prince Thong Kon Yai to H.M. King Mongkut (Rama IV). 巴扎席拉巴孔大臣, 是泰国第四圣皇的王子陛下.

UDON FOCUS 10

5


1. อุดรธานีเป็นเมืองพระพุทธศาสนา จะให้ความเคารพบูชาต่อวัด พระพุทธรูป พระสงฆ์ รวมถึง ผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยโดยทั่วไป 2. การให้ความเคารพนับถือต่อพระมหากษัตริยแ์ ละราชวงศ์ และจะต่อต้านผูห้ มิน่ ต่อสถาบันกษัตริย์ 3. การ “ไหว้” เป็นวัฒนธรรมของคนไทย แสดงถึงมิตรภาพอันดีงาม รวมถึงการเคารพนับถือผู้ที่ อาวุโสมากกว่า 4. ควรแต่งกายสุภาพเมือ่ เข้าชมสถานทีส่ ำ� คัญ หมายถึงการให้เกียรติและเคารพต่อสถานทีน่ นั้ ๆ รวมถึง การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนไทย และบางสถานทีส่ ำ� คัญ เช่น โบสถ์ วิหาร ต่อหน้าพระพุทธรูป 5. คนไทยจะเคารพนับถือ “ผูม้ มี ารยาท” ซึง่ เป็นบรรทัดฐานของสังคมทัว่ ไป เช่น มีระเบียบการเข้าคิว การไม่ส่งเสียงดัง ไม่แสดงกิริยาน่ารังเกียจ ให้เกียรติแก่สุภาพสตรี คนชรา และเด็กๆ เป็นต้น 6. คนไทยโดยทั่วไปมีนิสัย “ขี้เกรงใจ” ไม่แสดงออกทางสีหน้ามากนัก เก็บความรู้สึก อาจท�ำให้การ สือ่ สารผิดพลาด หรือเข้าใจไม่ตรงกัน ฉะนัน้ ควรแสดงความต้องการทีช่ ดั เจน ตรงไปตรงมา ด้วย ความสุภาพ 7. คนไทยไม่ชอบให้ใครลูบหัวเล่น เพราะถือเป็นของสูง 8. นสิ ยั คนอุดรจะเป็นกันเอง ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ให้การต้อนรับผูม้ าเยือนด้วยความยินดี ซึ่งเป็นมารยาทสากล และรังเกียจการดูถูก ดูหมิ่น 9. ควรจะเคร่งครัดและเคารพกฎจราจรในท้องถิ่น เพราะเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประชากรหนาแน่น ในเขตเทศบาลนคร ซึ่งมียวดยานพาหนะ ประเภทต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก 10. การ “ยิ้ม” จะช่วยให้คุณเที่ยวเมืองอุดรได้อย่างมีความสุข ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม

10 THINGS TO KEEP IN MIND WHEN IN UDONTHANI 1. To be courteous by following the Thai custom of being respectful to temples, sacred worshipping statues, and monks as well as people of authority as Udonthani is a Buddhist city in general. 2. To express respect to the King and the monarchs while also withstanding those who depreciate them. 3. To “Wai” as a way to express goodwill and respect to elders which is also a traditional Thai custom. 4. To dress modestly and respectfully when entering important historic sites to honour them and to show your respect, as well as to take off your shoes before entering any Thai households or religious locations. 5. Thai people tend to hold high regards to those who are polite and well-mannered. These well-mannered etiquettes include queuing up in an orderly manner, not making loud noises, not displaying any socially inappropriate behaviour, being courteous towards women, elders and children, for instance. 6. Customarily, Thai people are very polite and tend to have “Greng-jai” manner which roughly means they do not show much facial expression and tend to keep their feelings private which might lead to miscommunication. Visitors are advised to be politely clear and explicit with any requests or queries. 7. Please be advised to not touch others’ head as it is the body part deemed worthy of the highest respect. 8. Udon locals are very friendly, easy-going, and would always enjoy welcoming visitors. Hostile or disrespectful behaviour is always frowned upon. 6


9. To strictly adhere to the local traffic laws and regulations as Udonthani is a large province with a densely populated municipal zone busy with commutes of many types of vehicles. 10. By always smiling, your expedition in Udonthani will be even more pleasant and filled with joy. It will also help you overcome any obstacles you may encounter along the way as well. 进入莫肯府所 必须知道的事项 1. 莫肯府是佛教之城, 对庙宇;佛像; 僧侣和长者是非常之尊崇的. 是这 儿人们的良好风俗品德. 2. 尊崇皇上和皇室, 而强力抵制违反者. 3. 双手合十的恭敬拜法, 是表示对长 辈的恭敬, 也象征良好的友谊. 4. 进入庙宇的时候要脱掉鞋子以示尊 敬, 服装也要整洁得体, 或到泰国朋 友的家做客, 进屋之前也要脱鞋子的. 5. 泰国人非常尊敬 “有礼貌人仕", 这 是一般的社会标准, 如:按顺序排队, 不制造噪声, 尊敬妇女老幼, 更不该 做出令人不高兴的举动. 6. 泰国民风是非常“客气" 的民族, 忍让不行于脸色上, 也许会在沟通 上发生彼此的误解, 因此应该很有 礼貌而清楚地表明所需要的. 7. 泰国人最忌讳的事, 就是不高兴别 人摸他的头, 认为那是高高在上的 东西不可犯. 8. 泰国人民是非常热情的, 时常带着 微笑的脸, 乐意地迎接来访的游客, 非常讨厌蔑视或看轻人的眼光和 态度. 9. 要严格遵守交通规则, 因为是个大 城府,市里人口稠密, 而且有很多各 式各样的车辆. 10. “微笑”会让你在莫肯府旅游期 间玩得更愉快, 虽然有时会遇到一 些挫折.

Potentials of Udon Thani • เป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มน�้ำโขงได้อย่างใกล้ชิด อาทิ สปป.ลาว และเวียดนาม • ด้านคมนาคม นับเป็นจังหวัดที่ได้รับประโยชน์จากเส้นทาง การขนส่ง ด้วยระบบขนส่งทางรางเต็มรูปแบบ ในอนาคต ด้วยโครงการเชื่อมโยงเส้นทางนานาชาติ • ปัจจุบัน อุดรธานี มีเที่ยวบิน 25 เที่ยวต่อวัน ด้วย 5 สาย การบิน มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 6,069 คน นับเป็นจังหวัดที่ มีผู้โดยสารใช้บริการมากเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน • เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว “มรดกโลก” ด้านวัฒนธรรม ที่ “บ้านเชียง” อ.หนองหาน และแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ ติดอันดับโลก เช่น “ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี” • มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของภาคอีสาน ประกอบด้วยหลากหลายชนชาติ หลากหลาย ชาติพันธ์ • จังหวัดอุดรธานี นับเป็นอุทยานธรรมมะที่สมบูรณ์แบบแห่ง หนึง่ เป็นผลจากพระสงฆ์ทเี่ คร่งครัดในสายปฏิบตั กิ รรมฐาน จนเป็นแบบอย่างในวัตรปฏิบตั ขิ องสงฆ์ซงึ่ สร้างศรัทธาให้แก่ ชาวพุทธทั่วประเทศ • จังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจากการค้าส่ง ค้าปลีกและบริการ เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตาม ล�ำดับ • ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเป็นล�ำดับที่ 4 ของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 25 ของประเทศ • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของจังหวัดอุดรธานี UDON FOCUS 10

7


• Udonthani acts as a bridge bringing the neighbouring countries around the Mekong river closer together. • This province benefits the most from the transportation system including the advantages from the upcoming rail transit project to interconnect the rail routes internationally. • Udonthani is considered to be one of the most frequently visited province in the Isan region as there are 25 flights available daily offered by 5 different airlines carrying approximately 6,069 passengers per day as well. • This province is home to a World Heritage tourist and cultural attraction which locates in Ban Chiang in Amphur Nong Han as well as a world-ranking natural attraction site such as the Red Lotus Lake at Nong Han, Kumpawapi. • Its arts and culture including the traditional customs of the Isan region are unique and distinctive as they have evolved from a colourful mix of the different ethnic groups’ traditions. • Udonthani is recognised as an ideal garden of Dharma where Buddhist monks strictly practise and meditate which has given faith to Buddhists nationally. • This province’s top Gross Regional and Provincial Product (GPP) are mainly from wholesale and retail trades as well as service business and its second-ranking GPP are mostly from agriculture and industry. • Udonthani’s Gross Regional and Provincial Product is highly ranked as the 4th in the Northeast region and it is also ranked as the 25th in Thailand. • Udonthani Rajabhat University is a university-level educational institution that operates as an academic service centre to advance and further develop Udonthani’s human resources and its human capital.

• • • •

莫肯府可以和湄公河流域的邻邦连接得很亲密. 交通方面得利于将来非常便利的铁路线, 可以和国际的铁路线连接在一起. 莫肯府现在每天有 25 班机,包括5家航空公司, 每天平均有 6,069 位的乘客, 是东北部乘客最多之一的城府. 有闻名于世的旅游景点, 有万羌的世界文化古迹遗产, 还有谷帕瓦壁 镇的红荷花海. 有非常特殊的艺术和文化, 因为有很多的种族居住在这里, 因此每个 民族都各有自己的 艺术和文化. 莫肯府在修行打坐念佛这方面全国闻名, 因为有真正修行念佛的和尚在这里建庙修行. 莫肯府在经济的成果方面, 居于首位的是批发; 零售业和服务业. 按 顺序接下来的是农 业和工业. 生产总值是东北部第四位, 全国第 25 位. 莫肯府的师笵学院, 是培育人才和学术等方面的服务中心.

• • • •

8


แหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง 10 Must-Visit Sights 十个旅游景点

Nong Prachak Park was originally called “Nong Na Kluea” (Salt Field Lake) as rock salt was cultivated in this area. Its location in Ban Dua Mak Khaeng is strategically advantageous and deemed appropriate for founding the new Udon Province. 浓巴扎公园, 原名 : 盐田. 因为原先是生产井盐 的地方而得名, 为于万德莫肯乡, 适合建立莫肯府的地方.

UDON FOCUS 10

9


10


แหล่งอารยธรรม • Historical Attractions

Ban Chiang National Museum 万羌博物馆 : 位于浓含镇

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง ตัง้ อยูท่ ี่ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน เป็นรู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลก บ้านเชียง สืบเนื่องจากกรมศิลปากรได้ท�ำการส�ำรวจขุดค้น พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุราว 1822-4600 ปีก่อน ประวัติศาสตร์ ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จด ทะเบียนให้ “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” เป็นมรดกโลกทาง ทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นล�ำดับที่ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก เมื่อเดือนธันวาคม 2535 ณ เมือง คาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย Ban Chiang National Museum located at Tambon Ban Chiang, Amphur Nong Han, is known worldwide as the world heritage site of the Ban Chiang Culture since he Thai Fine Arts Department discovered a site of high archeological importance dating from c. 1822 - 4600 BCE and has been accorded status of UNESCO’s World Heritage Site in 1992. 万羌博物馆 : 位于浓含镇, 万羌是闻名于世的世界遗产. 经过国家艺术馆开始探测和挖掘这个历史古迹, 大约于史前时代 1822-4600年, 后来由联合国教科文组织登记为“万羌文化古迹” 称为世界历史遗产, 于1992年 卡特城 突尼西亚.

UDON FOCUS 10

11


Phu Phra Bat Historical Park 铺葩岜历史文物城:位于蒙攀镇

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ บริเวณเชิงเขาภูพาน พบหลักฐานภาพเขียนสีโบราณ อายุไม่น้อยกว่า 2,000 - 3,000 ปี ก่อนยุคประวัติศาสตร์ สัณนิษฐานว่าเคยเป็นศาสนสถานคนในยุคทวารวดี สืบเนือ่ งมา จนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง แสดงให้เห็นถึงวิวฒ ั นาการทางสังคม ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี Phu Phra Bat Historical Park located at Tambon Muang Phan, Amphur Ban Phue, at the foot of the Phu Phan Mountains, where prehistoric paintings have been discovered dating from c. 2,000 - 3,000 BCE, is also thought to be a used continuously as a religious site from the Dvaravati Period to the flourishing of the Lan Xang Culture. The long period of its human occupation provides unique glimpses into the evolution of human society in this area. 铺葩岜历史文物城:位于蒙攀镇, 被发现有古代彩色图的证据, 于史前时代不少于 2,000 - 3,000 年, 有着浓厚的宗教色彩.

12


UDON FOCUS 10

13


แหล่งธรรมชาติ • Natural Attractions

Red Lotus Lake at Nong Han 红荷花海 : 位于浓含大湖

ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำขนาด ใหญ่เป็นล�ำดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ครอบคลุม 3 อ�ำเภอ (อ.กุมภวาปี อ.กู่แก้ว และ อ.ประจักษ์ฯ) มีระบบนิเวศ อย่างสมดุลตามวิถีธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายเผ่าพันธุ์รวมทั้งนกและปลา จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่ นี่ คือ การเกิดบัวแดงเต็มบึงหนองหานเรียกว่า “ทะเลบัวแดง” ใน ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ทกุ ปี ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่นนี้ ท�ำให้ขา่ วต่างประเทศให้ความสนใจ กระทัง่ CNN ยกให้ทะเล บัวแดง หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี ติด 1 ใน 15 “World’s strangest lakes” เมื่อปี 2014 Red Lotus Lake at Nong Han, Kumpawapi, is located within the second largest wetlands in Northeastern Thailand and features a well-balanced ecological system as habitat for large varieties of birds and fish. The Lake becomes almost completely covered in red lotus flowers between December and February, drawing attention for all corners of the world and has been included on CNN’s list of 15 World’s Strangest Lakes in 2014. 红荷花海 : 位于浓含大湖, 是泰国东北部的第二大湖, 有着完美的生态系统环境, 是鸟和鱼的乐园, 这里的特点就是机乎 长满了红色荷花的大湖, 是每年的十二月至二月的特别景色,于2014年, 有线电视新闻网(CNN) 列为浓含大湖上的 “红荷花海”是世界十五名之 一的 “World strangest lakes" 世界上最奇特的湖泊.

14


UDON FOCUS 10

15


ภาพจาก Internet

ภาพจาก Internet

16


ภูฝอยลม

Phu Foi Lom 飞龙山

ภูฝอยลม ตัง้ อยูใ่ นเขตเทือกเขาภูพานน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค อ�ำเภอหนอง แสง จังหวัดอุดรธานี ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าอุดม สมบูรณ์มาก มีความชืน้ สูง อากาศหนาวเย็นตลอด ปีทำ� ให้เกิด Lichen ชนิดหนึง่ เรียกว่า “ฝอยลม” มี ลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทาคล้ายหนวดฤาษี ปัจจุบนั ธรรมชาติเปลีย่ นแปลงไปจึงถูกปรับปรุงให้ เป็นสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษามหาราชินี และ ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ และจุดชมวิว Phu Foi Lom, located on the Phu Phan Noi Mountain Range in the Phan Don-Pa Ko National Reserve, Amphur Nong Saeng, Udonthani. Originally a fertile wilderness with high humidity and all-year-round cool temperature conducive to the thriving of “Foi Lom”, a type of lichens with grey-green tentacles resembling beards of wise men in local lore, the site has adapted to the climate change and been conserved as a botanical park, in honour of H.M. Queen Sirikit, with opportunities for ecotourism and incredible views. ภาพจาก Internet

飞龙山 : 位于小普攀山脉的国家森林保护区 “攀东帕克国家森林保护区”, 在莫肯市浓盛镇. 终年 天气寒冷, 现在是个专供实习研究的大植物园, 也是个 有名的观光景点.

UDON FOCUS 10

17


Phu Hin Jom That National Park 铺今钟塔石山国家公园

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ อ�ำเภอกุดจับ มี ลักษณะเป็นภูเขาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกราว 270 ล้านปีที่แล้ว หินที่ โดดเด่นคือ “ภูหินจอมธาตุ” เพราะคล้ายเจดีย์ บรรจุ “พระธาตุ” เป็นที่มาของชื่อวนอุทยาน แห่งนี้ จุดชมวิวบนภูหินจอมธาตุจะอยู่สูงจาก ระดับทะเล 450 เมตร สามารถชมทัศนียภาพ จากมุมสูงมองเห็นเขื่อนห้วยหลวงและภูฝอย ลมได้อย่างชัดเจน Phu Hin Jom That National Park, located in the Pa Kud Chab National Reserve, features mountains and valleys forms by shifts in the earth’s crust approximately 270 million years ago. The name Phu Hum Jom That comes from a remarkable rock formation resembling a Buddhist pagoda where holy relics (“Phra That”) are usually kept. Its scenic point is elevated 450 meters from sea level and has a surreal view of the Hua++y Loang Dan and Phu Foi Lom. 铺今钟塔石山国家公园 : 位于顾咱国家森林 保护区里, 是两亿七千万年前因地壳的变动而形成 的石山, 最有特点的是“铺今钟塔石山" 形像一座塔 里面供奉着佛陀的舍利, 在海拔 450 米的高点, 可以 从远处看得很清楚的飞龙山和化罗水库.

ภาพจาก Internet

18


ภาพจาก Internet

UDON FOCUS 10

19


20


Phan Freshwater Lake 南攀水库

อ่างน�้ำพาน เป็นอ่างเก็บน�้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ 8,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอสร้างคอม เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบล นาสะอาด ต�ำบลเชียงดา อดีตเคยเป็นแหล่ง ท� ำ การประมงของชาวบ้ า น ปั จ จุ บั น องค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การสนับสนุนจากภาค รัฐให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเด่น คือการ “ล่องแพ” ซึ่งได้รับความนิยมมาก ขณะนี้มีผู้ ประกอบธุรกิจล่องแพในต�ำบลไม่น้อยกว่า 150 แพ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม Phan Freshwater Lake, covering 6.88 square kilometers, is a large freshwater lake in Amphur Sang Kom and borders Tambon Na Sa-Ard and Tambon Chiang Da. Previously an abundant resource for local fisheries, the Lake has been promoted by the local administration and national government as a touristic site. Visitors can enjoy views of the lake on the 150 bamboo rafts operated by locals also offering food and drinks. 南攀水库 : 是个自然大水库, 有 1,955 英亩, 现在已经开发成旅游景点, 有150个木筏出租给游客, 还有餐饮上的服务样样齐全. ภาพจาก Internet

UDON FOCUS 10

21


แหล่งท่องเที่ยวผจญภัย • Adventure Travel

Kiriwongkot Village 奇力翁阁小农村

หมู่บ้านคีรีวงกต แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น เส้นทางท่องเที่ยวแบบผจญภัย ตั้งอยู่ที่ ต.นาแค อ.นายูง อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่บ้าน เล็กๆ การเดินทางต้องใช้ “รถอีแต็ก” ลัดเลาะผ่านน�้ำตก และล�ำห้วยหลายแห่ง สลับการเดินเท้า สัมผัสวิถชี วี ติ ของ ชาวบ้าน รับประทานอาหารป่าพื้นบ้าน สไตล์ “แคมปิ้ง” เป็นโปรแกรมการท่องเทีย่ วทีจ่ ดั โดยองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น “ล่องแก่งดูเขา กินข้าวในป่า” Kiriwongkot Village, an ecotourism attraction, located in Tambon Na Khaw, Amphur Na Yoong, is surrounded by verdant mountain forests. It is a collection of small villages scattered along forest paths dotted with many waterfalls, perfect for adventurous exploration of nature by “e-tak”, a local type of motorized cart, and on foot. Camping-style wild cuisine is a must. The local authority also regularly organises the “Raft, Hike, Taste” tour programme. 奇力翁阁小农村 : 位于哪 课镇,丰富的森林环境,山村里. 是 一个生态系统旅游的景点。有很 多的小村落, 沿路有许多的瀑布, 来 这里游玩的口号是“程木筏游山玩 水吃野餐”

22


UDON FOCUS 10

23


Stone Bridge 石桥:位于鹿山国家公园

สะพานหิน ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยาน ภูเขาสวนกวาง ต�ำบลทมนางาม อ�ำเภอ โนนสะอาดและต�ำบลท่าลี่ อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกท�ำให้เกิด “สะพานหินธรรมชาติ” ประกอบด้วยสภาพ ป่าธรรมชาติเป็นป่าเต็งรัง นับเป็นเส้นทาง ท่องเทีย่ วอันซีน เหมาะกับการท่องเทีย่ วแบบ ผจญภัยและการอนุรักษ์ธรรมชาติ Stone Bridge, in Phu Khao Suan Kwang Forest National Park, Tambon Na Gnam, Amphur Non Sa-Ard and Tambon Taa Lee, Amphur Pumpawapi, is a curious natural rock bridge formed by geological changes, surrounded by a lush hardwood forest. Hiking routes around the bridge offer opportunities to appreciate Thailand largely unseen natural treasures for those who are looking for eco-friendly adventure. 石桥 : 位于鹿山国家公园, 踏力镇, 莫肯市, 在国家的森林保护 区里, 因地壳的变动而形成自然石 桥的壮观美景. 是冥冥之中难得的 探险旅游区.

24


UDON FOCUS 10

25


26


แหล่งท่องเที่ยวในเมือง • Community Attractions

Thai-Chinese Cultural Centre 中泰文化中心

ศาลเจ้าปู่-ย่า และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้ เป็นจุดศูนย์รวมอนุรกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรม วิถบี รรพชน และหลักปรัชญา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน จังหวัดอุดรธานี ภายในมีการจัดแสดงสวนคุณธรรม พันปี 24 กตัญญู ตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน และ ถูกจัดสรรให้เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ ดนตรีจนี การเขียนภาพแบบจีน เป็นต้น ซึง่ ทัง้ หมด ตัง้ อยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกับศาลเจ้าปู-่ ย่าประจ�ำจังหวัด อุดรธานี บริหารโดยมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า Thai-Chinese Cultural Centre, Chao Pu-Ya Shrine, within the municipal centre of Udonthani, has been established as a hub for preserving artistic, cultural, social and philosophical heritage of Chinese diaspora who settled in Udonthani and became ancestors to many Thais. The Centre curates the unique “1,000 Year Garden of Virtue and 24 Gratitudes”, ornamented with auspicious plants and organises a wide range of educational activities such as Chinese music and painting classes. Visitors are also encouraged to pay their respects at the Chao Pu-Ya (Ancestral) Shrine, located in the same premises.

ภาพจาก Internet

中泰文化中心, 莫肯本头公姆基金会 : 位于市区 中心, 是中国华侨的文化与联谊中心, 还有展览中国二 十四孝的院会, 也是学习中国音乐和教画中国画的中心.

UDON FOCUS 10

27


พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร

Muang Udonthani Museum 莫肯市博物馆

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ เดิมเป็นที่ตั้ง โรงเรียน “ราชินูทิศ” ในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ เมืองอุดรธานี เพื่อจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี นับ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึง พระประวัตแิ ละพระเกียรติคณุ ของกรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม ผูก้ อ่ ตัง้ เมืองอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2436 (อันสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112) Muang Udonthani Museum, on Po Sri Road, near Wat Bodhisombhorn, was originally home to the Rajinudis School in during the reign of King Rama VI and has recently been renovated and converted into a museum to host an integrated exhibition on Udonthani’s history, archeological discoveries, geological characteristics, local lores and cultural treasures as well as the biography and gracious deeds of H.R.H.Prince Prachaksinlapakhom, who founded Muang Udonthani in 1893 during the Franco-Siamese War. 莫肯市博物馆 : 位于波溪路旁, 展览有关莫肯市的历史与发展, 以及当地古代文化 和艺术等等. 还设有宏扬跋匝市拉巴孔大臣建城者的丰公伟业展览室.

28


แหล่งเรียนรู้ “อยากรู้ อยากเห็น ” 10 เรื่อง 10 Recommended Learning Centres for the Curious 十个增广知识的地方

The Provincial Public Health Office is in a building formerly home to H.R.H. Prince Prachaksinlapakhom and thus called the “House of the White Lord”. 莫肯府的卫生所, 以前是巴扎席拉巴孔大臣的宫殿, 名为: “赵考”宫 .“วังเจ้าขาว”

UDON FOCUS 10

29


กลุ่มทอผ้าบ้านนาข่า

กลุ่มทอผ้าไหมขิด ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ

30


Traditional Local Fabric Weaving Groups 本地织布团体

กลุ่มงานผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุดรธานีที่สร้างรายได้มากที่สุดได้แก่ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมา อย่างยาวนานจากบรรพบุรุษคนภาคอีสาน ปัจจุบันจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายการสร้าง Branding ให้เป็น เมืองศูนย์กลางผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เนื่องจากศิลปะจากผ้าทอมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มน�้ำโขงมีความคล้ายคลึงและกลมกลืนอย่างมหัศจรรย์ จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันพัฒนายกระดับ มาตรฐาน “ผ้าทอมือ” เหล่านี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าในระดับเวิลด์คลาสในอนาคต กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้แก่ • กลุ่มทอผ้าบ้านนาข่า ต.นาข่า • ชุมชนท�ำผ้าหมักโคลน อ.ประจักษ์ศิลปาคม • กลุ่มทอผ้าไหมขิด ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ • ผ้าทอมือกลุม่ บ้านสามทอ (ท่ายม ท่าสี ทับไฮ) • กลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อ.พิบูลย์รักษ์ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง • กลุ่มทอผ้าบ้านเชียง อ.หนองหาน • ชุมชนบ้านโนนกอก (แหล่งผ้าทอไหมขิด) ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง

Traditional Local Fabric Weaving Groups

Udonthani’s most successful OTOP products are in the woven fabric and apparel groups, especially the wide range of traditional local woven fabrics, made using typical Northeastern Thai techniques passed on from generation to generation. At present, Udonthani’s administration aims to brand itself as the hub of hand-woven fabrics in the Mekong sub-region, building on the uniquely harmonious but varied weaving styles that exist within the sub-region, which provides a common point on which the base the cooperation among different weaving groups to strive towards the goal of transforming their hand-woven fabrics into world-class products. Udonthani’s local weaving groups are: • Ban Non Kok Weaving Community (silk bro• Ban Na Kha Weaving Group cade weavers) at Tambon Nong Na Kham, • Silk Brocade Weaving Group at Tambon Non Amphur Mueang Wai, Amphur Nong Wua Saw • Indigo Tie-Dye Weaving Group at Amphur • Clay-Fermented Cotton Cloth Weaving Community in Amphur Prachaksinlapakhom Phibunrak • Ban Chiang Weaving Group at Amphur Nong • Ban Sam Tor Hand-Woven Fabric Weaving Group (at Tha Yom, Tha Si, Thab Hai) in Han Tambon Saengsawang, Amphur Nong Saeng 本地织布团体,以当地手织布彩纹艺术最为出名,为自古以来的民间手织艺术,销路最好的是布料和服装,是属于” 一村一特产”是国家有关单位所赞助与推广的.为村民带来了商机和丰盛的收入,将来的目标更要创出自己的品 牌,本府将成为手织工艺中心,这也是湄公河一带的共同特色,因此更会彼此共同合作与发展,提高手织工艺,让它成 为世界级的手织产品. 本府的手织工艺团体有: ·那卡村手织工艺团体 ·浓阁村手织工艺团体 ·浓瓦梭手织工艺团体 ·浓巴扎手织工艺团体 ·匹文浪手织工艺团体 ·浓商手织工艺团体 ·万羌浓含手织工艺团体

UDON FOCUS 10

31


พระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยังศูนย์การเรียนรู้ในโครงการส่วนพระองค์ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

โครงการ "ปิดทองหลังพระ" บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ (โครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน)

32


Self-Sufficiency Economy Projects under the “King’s Philosophy” 自力经济中心,尊照“国王经典”

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ด้วย “ศาสตร์พระราชา”

ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียว อ้อย ยางพารา ข้าวเจ้า และมันส�ำปะหลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตของเกษตรกรจะต้อง ด�ำเนินควบคูก่ บั การสร้างรายได้จากผลผลิตด้วย เพือ่ สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในวิถชี วี ติ ของเกษตรกร ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน “ทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง” ให้แก่เกษตรกรและผู้บริหารบ้านเมืองน�ำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตด้วย “ศาสตร์พระราชา” ได้แก่ • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน • ศูนย์สาธิตการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน ตามพระราชด�ำริฯ โครงการส่วนพระองค์ บ้านติ้ว มูลนิธิชัยพัฒนา ต.เมืองพาน อ.บ้าน (พระเจ้าหลานเธอ) บ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง ผือ อ.บ้านดุง • ศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรผสมผสาน บ้านยามกาน้อย ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ • โครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่าม-แสง อร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ (โครงการ • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่สวนเงินเวียน บริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน) มา ต.นากว้าง อ.เมือง

Self-Sufficiency Economy Projects under the “King’s Philosophy”

People of Udonthani earn their living largely in the agricultural sector, producing, for example, sticky rice, sugar cane, rubber, rice and tapioca. Their quality of life must also be developed in parallel with their production capacity. Thus, to help create stability and sufficiency for the livelihood of Thailand’s agriculturalists, H.M. King Rama IX graciously bestowed his “Sufficiency Economy Theory” to the people of Thailand as guidelines to be implemented especially by agriculturalists and government officials in their own situations. Learning Centres implementing the “King’s Philosophy” in Udonthani are: • Learning Centre for Sustainable Sufficiency • Mixed Agriculture Development and DemonstraEconomy according to Royal Philosophy un- tion Centre in Ban Tiu, Chaipattana Foundation, der the Royal Patronage in Ban Lao Luang, Tambon Mueang Phan, Amphur Ban Phue Tambon Wang Thong, Amphur Ban Tung • Mixed Agriculture Development and Demonstra• Pid Thong Lang Phra Project in Bang Kok tion Centre in Ban Yam Ka Noi, Tambon Ban Laam - Saeng Araam, Tambon Kud Mak Fai, That, Amphur Phen Amphur Nong Wua Saw (sustainable manage- • Learning Centre for Sufficiency Economy in Rai ment of water resources) Suan Ngoen Wien Ma, Tambon Na Kwang, Amphur Muang 自力经济中心, 尊照“国王经典”, 莫肯府大多数人民以务农为主, 种有稻米 ; 糯米 ; 甘蔗 ; 地薯 ; 橡树, 人民的生 活品质和收入必须平衡发展, 农民的经济要得到改善与稳固的发展, 因此 自力经济哲学 是当地人民与有关单位 要努力地去实行的共同目标. ** “国王经典”的实习中心 · 永恒自力经济实习中心, 老龙村, 万农镇.

· 综合农业万德实习中心, 财帕塔纳基金会, 鹏镇. · 自力知足经济实习中心, 是种植果树的农园, 位于本市区. · 综合农业万仰咖内实习中心, 万塔乡, 平镇. · 永恒发展与管理水源计划, 位于浓瓦梭镇. UDON FOCUS 10

33


ภาพจาก Internet

สหกรณ์การเกษตร วังสามหมอ

ภาพจาก Internet

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม

34


Holistic Agriculture and Farming Groups 发展农作物和蓄牧业的一贯作业实习中心.

กลุ่มพัฒนากสิกรรมและปศุสัตว์แบบครบวงจร

แหล่งศึกษาเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ จัดจ�ำหน่าย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุดร ได้แก่ • สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอจ�ำกัด อ.วังสามหมอ (เลี้ยงโคเนื้อ) • ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ • กลุม่ ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ (แปลงเกษตรสมัยใหม่) • กลุ่มแม่บ้านถั่วคั่วทราย บ.หนองโน ต.กุดจับ อ.กุดจับ • กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.หนองวัวซอ • กลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองส่งออก อ.สร้างคอม

Holistic Agriculture and Farming Groups Learning Centres focusing on systematised processing and distribution of agricultural produce in Udonthani are: • Wang Sam Mo Agricultural Cooperative in Amphur Wang Sam Mo (beef cattle farming) • Learning Centre for Increasing Agricultural Production Efficiency in Tambon Chiang Pheng, Amphur Kud Jab • Large-Scale Agriculture Support Centre in Tambon Nong Or, Amphur Nong Wua Saw (modern farming) • Tua Kua Sai Housewives Group, Ban Nong No, Tambon Kudjab, Amphur Kudjab • Mango Producers for Export Group in Amphur Nong Wua Saw • Golden Banana Producers for Export Group in Amphur Sang Kom 发展农作物和蓄牧业的一贯作业实习中心. 发展农作物加工和经销, 为提高农民的收入, 有以 下几个地方: 旺绅默镇, 农业合作社, 养肉牛. 增加农产品的生产效率实习中心, 位于谷杂镇. 赞助大农田开发团, 位于浓瓦梭镇, 是现代化的农田. 用沙炒花生的妇女团体. 位于浓诺乡, 谷杂镇. 芒果生产与外销团体, 位于浓瓦梭镇. 香蕉生产与外销团体, 位于商孔镇.

• • • • • •

UDON FOCUS 10

35


ภาพจาก Internet

อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง อ.กุดจับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ภาพจาก Internet

โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยสามพาด

36


Centres for Development of Water Resources 发展水源,为了提供农业与居民用水

แหล่งพัฒนาทรัพยากรน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ในอดีตจังหวัดอุดรธานีเคยประสบปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ อุปโภคและบริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตร ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขบรรเทาไปบ้างแล้ว และได้ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งประมง รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกน�้ำ หลายชนิด เป็นผลมาจากโครงการพระราชด�ำริ รวมถึงภาคราชการช่วยกันสานต่ออีก นับหลายโครงการ ได้แก่ • อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง อ.กุดจับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร • โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยสามพาด โครงการอันเนื่องจากพระราชด�ำริ รัชกาลที่ 9 ต.ทับกุง อ.หนองแสง • โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ รัชกาลที่ 10 อ่างเก็บน�ำ้ ล�ำพันชาดน้อย ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำทอน อันเนื่องจากพระราชด�ำริ ต.ค�ำด้วง อ.บ้านผือ

Centres for Development of Water Resources In the past, Udonthani regularly sufferred from water shortages both for consumption and agricultural use. This problem has been largely alleviated, as can be seen from recent designations of various areas within the Province as ecotourism sites, fishing areas and natural habitats of various aquatic birds, due to the work of various Royal Projects and contribution of public sector as follows: • Huay Luang Reservoir, Amphur Kud Jab, and the Support Centre for Agriculturalists • Huay Sam Pad Reservoir under the initiative of H.M. King Rama IX in Tambon Tab Kung, Amphur Nong Saeng • Royal Project under the initiative of H.M. King Rama X at Lam Phan Chad Noi Reservoir, Tambon Pha Suk, Amphur Wang Sam Mo • Lum Nam Thon Basin Development Royal Project, Tambon Kham Duang, Amphur Ban Phue 发展水源, 为了提供农业与居民用水, 过去莫肯府经常发生缺水为患, 缺水的问题, 目前有一部 分已经得到了改善, 并且开发为自然旅游景点 ; 渔业, 也是许多鸟类栖居的好环境, 这是皇上计 划的大恩典. 有关单位继续推广与发展的还有 : 皇家计划, 怀山盘水库, 位于堂坤乡, 浓盛镇. 皇家计划, 拉攀擦内水库, 位于旺山磨镇. 怀罗水库, 发展农业中心, 位于谷杂镇. 皇家计划, 发展南通水域, 位于万鹏镇.

• • • •

UDON FOCUS 10

37


บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ำกัด

ภาพจาก Internet

บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ�ำกัด

38


Provincial Industrial Development Groups 市政府发展工业区机构

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อต่อยอดภาคการเกษตรและการบริการ เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมเป็นล�ำดับ 3 ส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมเพื่อรองรับพืชผลการเกษตร อาทิ โรงสีข้าว โรงงานน�้ำตาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุดรธานี เริ่มมีทิศทางเพื่อขยายการเติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาค นี้ รองรับระบบโลจิสติคส์ในอนาคต และส่งเสริมให้ “แรงงาน” ชาวอุดรกลับสู่มาตุภูมิ จากอดีตที่เคยแยกย้ายกันไปขายแรงงานต่างถิ่นมายาวนาน กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ • บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ำกัด (นิคมอุตสาหกรรม) • บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ�ำกัด (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์) • บริษัท น�้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จ�ำกัด, โรงงานน�้ำตาล ไทยอุดรธานี, โรงงานน�้ำตาลกุมภวาปี (ตราช้อน)

Provincial Industrial Development Groups Udonthani’s third largest source of revenue is generated from the industrial sector, mainly consisting of processing of agricultural produce, such as rice mills and sugar presses. At present, there are policies to boost industrial growth within the Province, improve its logistical capacity and provide attractive homecoming job opportunities for the large portion of the Province’s workforce that have left the area to look for employment elsewhere. Various industrial development groups include: • Udon Thani Industrial City Co., Ltd. (industrial estate) • Udon Mastertech Co., Ltd. (manufacture of electronics parts) • Rerm Udom White Sugar Co., Ltd., Udonthani Thai Sugar Industry, Kumphawapi Sugar Industry (Spoon Brand) 市政府发展工业区机构, 目标是为了赞助农业与服务业, 这里的经济来源, 工业所得排行第三名, 大部分是农业加工产品工业, 如 : 碾米场 ; 糖场. 莫肯府开始有目标地发展, 将成为东南亚地区 的经济发展,和交通枢纽做好准备. 而希望能让长年到外地工作的劳工归乡. 有以下几个工业 : 莫肯府工业城有限公司 (工业城) Udon Mastertech Co., Ltd. (生产电子零件) RERM UDOM Co., Ltd. (汤匙标, 糖场)

· · ·

UDON FOCUS 10

39


ภาพจาก Internet

ศูนย์พัฒนาเด็กฯ อบต.จ�ำปาโมง

ภาพจาก Internet

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ

40


Groups for the Development of Quality of Life 发展社会与人民生活品质的机构和团体

กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและประชาชน • ศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กเล็ก อบต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ • โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ • โรงเรียน ในโครงการ UD New Gen 8 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา โทร. 089 274 5493 2. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์ โทร. 099 462 2699 3. โรงเรียนหนองส�ำโรงวิทยา โทร. 061 746 3365 4. โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ โทร. 080 184 8418 5. โรงเรียนบ้านปะโค โทร. 081 739 0229 6. โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา โทร. 089 618 3394 7. โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม โทร. 089 942 3033 8. โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยา โทร. 087 955 1188

• โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่งดังนี้ 1. รร.ตชด.ห้วยเวียงงาม โทร. 085-709 8153 2. รร.ตชด.นาชมพู โทร. 089-580-5489 3. รร.ตชด.บ้านเมืองทอง โทร. 087-231-6619 4. รร.ตชด.เทพภูเงิน โทร. 087-229 8863 • โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี โทร. 042-110379

Groups for the Development of Quality of Life • Centre for the development of primary-school age children and care centre for young children of the Champa Mong District Administration Organisation, Ban Phue • Learning Centre for the Elderly of the Na Phoo District Administraiton Organisation, Amphur Phen • 8 Schools under the UD New Generation Project • School for Border Patrols in Ban Na Muang Thong, Tambon Na Yoong • Udon Thani International School 发展社会与人民生活品质的机构和团体 :

• 幼儿托儿所 , 赞巴盟区公所, 位于万鹏镇. • 高龄者学校,那瀑区公所, 位于平镇. • 莫肯府新一代计划, 一共有八所学校. • 边境警察学校, 位于孟通村, 那润镇.

UDON FOCUS 10

41


Retail and Distribution Centres 批发市场中心

ศูนย์จ�ำหน่ายและกระจายสินค้า • ตลาดค้าส่งอุดรเมืองทอง • ศูนย์การค้าตั้งงี่สุ่น (ค้าส่งท้องถิ่น) • ตลาดโบ้เบ้ อุดรธานี

Retail and Distribution Centres

• Udon Muang Thong Wholesale Market • Tank Ngee Soon Shopping Centre (local wholesale) • Bo Bae Market, Udonthani 批发市场中心 :

• 孟通乍冷席批发市场 • 陈义顺商场中心 • 世顶商场中心,

批发衣服和零售中心.

ภาพจาก Internet

ตลาดค้าส่งอุดรเมืองทอง

42


Integrated Local Cultural Centres 溶合当地艺术文化中心

แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบผสมผสาน

• ชมรมศิลปินพื้นบ้านอีสาน สมาคมหมอล�ำ จังหวัดอุดรธานี (หมอล�ำกลอน) • ศิลปะการแสดง เส็งกลองกิ่ง วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลเจ้าปู่ย่า (วงออร์เคสตร้าจีน)

Integrated Local Cultural Centres

• Thai-Chinese Cultural Centre, Pu-Ya Shrine (Chinese orchestras) • Siang Isan Music Troupe (by Miss Nok-noi Uraiphorn) • Phin Kan Dan Isan Music Troupe (by Miss Siriphorn Amphaiwong) 溶合当地艺术文化中心 :

• 中泰文化中心, 本头公妈( 中国古乐团 ) • 本土民谣歌唱家, 东北之生乐团. • 东北部乐团笛和琴

ภาพจาก Internet

นกน้อย อุไรพร คณะเสียงอีสาน ศิลปินลูกทุ่งหมอล�ำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศไทย UDON FOCUS 10

43


Buddhist Meditation Centres 佛教徒实习打坐静修的地方

แหล่งฝึกสมาธิเจริญสติ ตามแนวพุทธศาสนา • ศูนย์ศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ในวัดต่างๆ • สถานปฏิบัติธรรม ในวัดและองค์กรมูลนิธิต่างๆ

Buddhist Meditation Centres

• Meditation centres in various local temples • Various meditation centres run by temples and charitable foundations 佛教徒实习打坐静修的地方:

• 在各个庙里的实习打坐静修中心 • 在各个修道院和各个基金会机构

ภาพจาก Internet

ศูนย์ศึกษาวิปัสนากรรมฐาน

44


World Heritage Sites and Ethnographical Centres 世界遗产实习中心和种族中心

แหล่งศึกษากลุ่มชาติพันธุ์

• ศูนย์รวมชาติพันธ์ไท ไทพวน บ้านเชียง, บ้านผือ • บ้านลุงโฮ จิ มินห์ แหล่งศึกษาประเพณีวัฒนธรรมชาวเวียดนาม • วัฒนธรรมภูไท อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ

World Heritage Sites and Ethnographical Centres

• Ethnographical centres for the Tai, Tai Puan in Ban Chiang, Ban Phue • Uncle Ho Chi Minh’s House, Vietnamese culture learning centre • Phu Tai Culture Learning Centre, Amphur Wang Sam Mor and Amphur Sri That 世界遗产实习中心和种族中心 :

• 探讨各个厉史遗迹, 万羌世界遗产保护区 • 泰彭和寮彭种族中心, 位于万羌镇和鹏镇. • 胡志明之家, 实习越南风俗和文化中心 • 普泰族文化, 位于旺散磨镇, 和席塔镇.

ภาพจาก Internet

ศูนย์รวมชาติพันธ์ ไท ไทพวน บ้านเชียง, บ้านผือ UDON FOCUS 10

45


วัฒนธรรมประเพณีชาวไทย-จีน-เวียดนาม จังหวัดอุดรธานี

ภาพจาก Internet

วัฒนธรรมภูไท อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ

46


HOTEL & SEMINAR LOCATIONS 大饭店和开 会大厅,有十个地方

Popular for entertainment among American G.I.’s based in Udonthani between 1964 and 1976 were the Charoen Hotel and Pradise Hotel. 美军最喜爱的娱乐场所 : 咂棱大饭店(Chareon Hotel) 和天堂大饭店(Paradise Hotel). 于1964-1976年(越战时期)美国曾经在这里建立军事基地.

UDON FOCUS 10

47


48


โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี

277/1 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : +66 (0) 4234 3555 แฟกซ์ : +66 (0) 4234 3550 โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางของเมือง ประกอบด้วย ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ และเมเจอร์โบว์ล • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 4 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 7 ห้อง

Centara Hotel & Convention Centre Udonthani 277/ 1 Prajaksillapakhom Road, Amphur Muang, Udonthani, 41000 Tel: +66 (0) 4234 3555 Fax: +66 (0) 4234 3550 The hotel is situated in the centre of the city which comprises of Central Plaza Udonthani, Robinson Department Store, Tops market Central Plaza, Major Cineplex, and Major Bowl Hit Central Plaza. • There are 4 seminar rooms that can accommodate the maximum of 50 -100 people. • There are 7 seminar rooms that can accommodate fewer people with the maximum of 50. 圣塔拉大酒店. 莫肯府. Centara Hotel 门牌227/1 号, 巴扎路, 莫肯府, 41000. 电话: +66 (0) 4234-3555 传真: +66 (0) 4234-3550 位于市中心, 附近有中央百货公司; 罗宾善百货公司; 托普百货公司, 还有两家大电影院. 可容纳 50-100 位的大会厅, 有4间. 可容纳 50 位以下的有7间.

• •

UDON FOCUS 10

49


โรงแรมบ้านเชียง

เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร : (042) 327 911-29 แฟกซ์ : (042) 223 200 โรงแรมบ้านเชียง เป็นโรงแรมมาตรฐาน ตัง้ อยูใ่ จกลางเขตเทศบาล นครอุดรธานี อบอุ่นด้วยบริการแบบไทยไทย ประกอบด้วยด้วยจ�ำนวน ห้องพัก 149 ห้อง และบริการอื่นๆ ครบถ้วน • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนมากกว่า 500 คน จ�ำนวน 1 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 5 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 2 ห้อง

Ban Chiang Hotel 5 Mookmontri Road, Amphur Muang, Udonthani, 41000 Tel: (042) 327 911-29 Fax: (042) 223 200 Ban Chiang Hotel adequately meets the requirements of the hotel standards. It is situated in the city’s municipality of Udonthani. The services of the hotel will warm the guest with Thai style hospitality. Overall, the hotel consists of 149 guest rooms with all around services. • One seminar room to support more than 500 people. • There are 5 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • There are 2 seminar rooms available to accommodate the maximum of 50 people. 万羌大饭店. Ban Chiang Hotel 门牌 5 号幕盟笛路, 莫肯 府, 41000. 电话: +66 (042) 327 911-29 传真: +66 (042) 223 200 万羌大饭店有149间房, 以热情的泰式服务为特点. 有可容纳 500 位以上的大会厅 1 间. 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 5 间. 可容纳 50 位以下的有 2 间

• • • 50


UDON FOCUS 10

51


52


โรงแรมเจริญโฮเต็ล Charoen Hotel 大酒店

โรงแรมเจริญโฮเต็ล

เลขที่ 549-559 ถนนโพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-248-155, 042-246-121-4 แฟกซ์ 042-241-093 โรงแรมเจริญโฮเต็ล เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ขนาดห้องพัก 239 ห้อง แบ่งระดับห้องพักเป็น 3 แบบ ได้แก่ซูพีเรีย ดีลักซ์ และจูเนียร์ สวีท ตั้งอยู่ติดถนนโพศรี ใกล้สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ใกล้เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี และ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนมากกว่า 500 คน จ�ำนวน 1 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 4 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 1 ห้อง

Charoen Hotel 549 - 559 Phosri Road, Amphur Muang, Udonthani, 41000 Tel : 042 248 155 Fax : 042 241 093 Charoen Hotel is a 3-star hotel consisting of 239 guest rooms available. The guests are able to choose from 3 types of guest rooms which are the Superior rooms, the Deluxe rooms, and the Junior Suites. The hotel is located on the Phosri Road, juxtaposed next to the transport station and the railway station which is close to Central Plaza Udonthani and UD Town Department Store. • One seminar room to support more than 500 people. • There are 4 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • One seminar room is available to accommodate the maximum of 50 people. Charoen 大酒店 门牌 549-559 号, 坡席路, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 248-155, (042) 246-121-4 传真: +66 (042) 241-093 Charoen 大酒店是三星级大饭店, 有239间房间. 位于火车站附近; 附近还有中央百货公司和 UD TOWN 百货公司 有可容纳 500 位以上的大会厅 1 间. 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 4间 可容纳 50 位以下的有 1 间

• • •

UDON FOCUS 10

53


โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล

เลขที่ 111 หมู่ 11 ถ. ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. : 042 240 444, 095 115 5444, 081 380 1212 แฟกซ์ : 042 304 123 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เป็นโรงแรมทีม่ ดี ไี ซน์และท�ำเลที่ โดดเด่น เนื่องจากตั้งอยู่ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจประจ�ำจังหวัด • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 3 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 3 ห้อง

Prajaktra Design Hotel 111 Moo 11 Suphakit Chanya Road, Tambon Makkhaeng, Amphur Muang, Udonthani 41000 Tel : 042 240 444, 095 115 5444, or 081 380 1212 Fax : 042 304 123 Prajaktra Design Hotel has its own unique architectural layout as well as situating in a prime location, edging next to Nongprajak Public Park, also known as the Udonthani’s common relaxation space. • There are 2 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • There are 2 seminar rooms available to accommodate 50-100 people. • There are 3 seminar rooms available to accommodate the maximum of 50 people. 巴扎搭大饭店. Prajaktra Design Hotel 门牌111/11, 素帕吉簪雅路, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 240 444, 095-115 5444, 081-380 1212 传真: +66 (042) 304 123 位于巴扎大湖公园旁, 环境尤美, 是本市的休闲中心. 可容纳 100-500 位的大会厅,有 3 间 可容纳 50-100 位的大会厅, 有 2 间 可容纳 50 位以下的有 3 间

• • • 54


UDON FOCUS 10

55


56


โรงแรมพาราไดซ์

44/29 ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร: 042 237 490, 042 237 491, 042 237 492, 042 237 493 มือถือ: 080 183 5193, 084 878 8060 แฟกซ์: 042 221506 • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 4 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 4 ห้อง

Paradise Hotel 44/ 29 Phosri Road, Tambon Makkhaeng, Amphur Muang, Udonthani 41000 Tel: 042 237 490, 042 237 491, 042 237 492, or 042 237 493 Mobile: 080 183 5193 or 084 878 8060 Fax: 042 221 506 • There are 2 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • There are 4 seminar rooms available to accommodate 50-100 people. • There are 4 seminar rooms available to accommodate the maximum of 50 people. 天堂大饭店. Paradise Hotel 门牌44/29, 莫肯路, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 237 490-93. 传真: (042) 221 506 手机: 080-1835193, 084-878 8060 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 2 间 可容纳 50-100 位的大会厅, 有 4 间 可容纳 50 位以 下的有 4 间

• • •

UDON FOCUS 10

57


58


โรงแรมนภาลัย

เลขที่ 572 หมู่5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042 347 444 โรงแรมนภาลัย อยู่ในมาตรฐานระดับ 3.5 ดาว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล นคร เป็นอาคารสูง 12 ชั้นห้องพัก 234 ห้องพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครัน • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนมากกว่า 500 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 4 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 1 ห้อง

Napalai Hotel 572 Moo 5, Pracharaksa Road, Tambon Makkhaeng, Amphur Muang, Udonthani, 41000 Tel: 042 347 444 Napalai Hotel is a 3.5-star hotel, locating in the city’s municipal area. The hotel is a 12-floor building comprising of 234 guest rooms along with all the necessary facilities and services. • There are 2 seminar rooms available to more than 500 people. • There are 4 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • There are 2 seminar rooms available to accommodate 50-100 people. • One seminar is room available to accommodate the maximum of 50 people. 纳帕莱大饭店. Napalai Hotel 门牌572/5, 巴擦蜡沙路, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 347 444 纳帕莱大饭店是 3.5 星级大饭店, 有 234 间房间. 可容纳 500 位以上的大会厅, 有 2间 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 4 间 可容纳 50-100 位的大会厅, 有 2 间 可容纳 50 位以下的有 1 间

• • • •

UDON FOCUS 10

59


โรงแรมสยามแกรนด์

เลขที่ 444 หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อุดรธานี 41000 โทร. 042 204 505 โรงแรมสยามแกรนด์ อยู่ในมาตรฐานระดับ 3.5 ดาว ตั้งใน ต.หนองขอนกว้าง พร้อมสระว่ายน�้ำกลางแจ้งและห้องอาหาร • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 2 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 1 ห้อง

Siam Grand Hotel 444 Moo 4, Tambon Nongkhonkwang, Amphur Muang, Udonthani 41000 Tel: 042 204 505 Siam Grand Hotel is a 3.5-star hotel is nested in Tambon Nongkhonkwang and is inclusive of an outdoor swimming pool and a dining hall. • There are 2 seminar rooms available to accommodate 100-500 people. • There are 2 seminar rooms available to accommodate 50-100 people. • One seminar room is available to accommodate the maximum of 50 people. 暹罗大酒店. Siamgrand Hotel 门牌444/4, 农肯乡, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 204 505 暹罗大酒店是3.5星级大饭店, 设有露天游泳池和餐厅. 可容纳100-500 位的大会厅, 有 2 间 可容纳 50-100 位的大会厅, 有 2 间 可容纳 50 位以下的有 1 间

• • •

60


UDON FOCUS 10

61


62


โรงแรมบราวน์เฮาส์โฮเทล

เลขที่ 234/5 หมู่ 1 ซอย ริมหนองบัว 6 ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี โทร. 042-322-888 โรงแรมบราวน์เฮาส์ โฮเทล โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในกลางเมือง เน้นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน ใน สไตล์บูติคโฮเทล • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 1 ห้อง

Brown House Hotel 234/5, Moo 1, Soi Rimnhongbua 6, Tambon Makkhang, Amphur Muang, Udonthani Tel: 042 322 888 Brown House Hotel is a 4-star hotel, situating in the heart of the city. The hotel adapted the architectural design from the Isan region (North-East region of Thailand) with a touch in the style of a boutique hotel. • One seminar room is available to accommodate 50-100 people.

宝豪大酒店. Brown House Hotel Udornthani 门牌234/5, 邻浓波6巷, 莫肯里, 莫肯府41000. 电话: +66 (042) 322 888 宝豪大酒店是4星级大饭店, 以东北部色彩为特点. 可容纳 50-100 位的大会厅, 有 1 间

UDON FOCUS 10

63


โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท

เลขที่ 425 ม.1 ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ : (042)-218 280-3 แฟกซ์ (042)-218 284 โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท ห่างจากเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประมาณ 14 กม บนถนนสายมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย มีความ สะดวกสบายครบครัน • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 100-500 คน จ�ำนวน 1 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 1 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 3 ห้อง

Nakhaburi Resort 425 Moo 1, Udonthani-Nongkhai Road, Tambon Nakha, Amphur Muang, Udonthani 41000 Tel: 042 218 280 3 Fax: 042 218 284 In the direction towards Nongkhai province, the distance between Nakhaburi Resort and Udonthani’s municipal area is approximately 14 km. This resort is equipped with all around services. • One seminar room is available to accommodate 100-500 people. • One seminar room is available to accommodate 50-100 people. • There are 3 seminar rooms available to accommodate the maximum of 50 people. 纳卡部利渡假村. Nakhaburi Resort 门牌425/1, 莫肯浓凯路, 纳卡乡, 莫肯府. 电话: +66(042) 218 280-3 传真: +66(042) 218 284 纳卡部利渡假村离市区大约 14 公里, 舒适又方便. 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 1 间 可容 50 -100 位的大会厅, 有 1 间 可容纳 50 位以下的有 3 间

• • •

64


UDON FOCUS 10

65


66


โรงแรม เดอะพรรณราย โฮเทล

เลขที่ 19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-345-111, 042-344-999 แฟกซ์ 042-3454-018 042-344-002 โรงแรมเดอะพรรณราย ตัง้ ในใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟ จ�ำนวนห้องพัก 79 ห้อง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวน 50-100 คน จ�ำนวน 1 ห้อง • ห้องประชุมรองรับจ�ำนวนน้อยกว่า 50 คน จ�ำนวน 2 ห้อง

The Pannarai Hotel 19/8, Sampanthamit Road, Amphur Muang, Udonthani 41000 Tel: 042 345 111 or 042 344 999 Fax: 042 3454 018 or 042 344 002 The Pannarai Hotel is located in the heart of the city, adjacent to the railway station. The hotel consists of 79 guest rooms with all around facilities and services. • One seminar room is available to accommodate 50-100 people. • One seminar room is available to accommodate the maximum of 50 people. 攀纳来大饭店. The Pannarai Hotel 门牌19/8, 三攀塔密路, 莫肯府 41000. 电话: +66 (042) 345 111, (042) 344 999 传真: +66 (042) 344 002 位于火车站附近, 有79间房间, 可容纳 100-500 位的大会厅, 有 1 间 可容纳 50 位以下的有 1 间

• •

UDON FOCUS 10

67


10 CHILL CAFE & RESTUARANTS 咖啡厅和餐厅

เดอะ บาร์โค

ห้องอาหารบนดาดฟ้า ชั้น 4 ของโรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. โทร. 042 240 444

The Barco The rooftop restaurant on the 4th floor of Prajaktra Design Hotel Udonthani. Opening Hours: 6 pm - midnight. Tel: 042 240 444 The Barco (Fl.4) Prajaktra Design Hotel Udonthani 巴扎搭大饭店4楼天台上餐厅. 营业时间 18.00 - 24.00 电话 : 042-240444

68


The Barco

UDON FOCUS 10

69


Good Everything

70


Good Everything ริมถนนเพาะนิยม ตรงข้ามหนองประจักษ์ เป็นบ้านเรือนไม้สีขาวอยู่บนเนิน บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ บริการอาหารนานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด โทร. 042 245 544

Good Everything It is located on Phoniyom Road, opposite Nongprajak Public Park. It is a white, wooden house atop the hill with calm and pleasant vibes from the surrounding greenery. The restaurant offers international cuisine along with a variety of beverages. Tel : 081 901 4486 样样好餐厅 位于巴扎大湖旁, 白色木屋国际式餐饮. 电话 : 042-245544

UDON FOCUS 10

71


ชาร์มส์ คาเฟ่

ตั้งอยู่ ในซอยโพธิ์ทอง ถนนวัฒนานุวงศ์ (ซอยตรงสะพานหลังห้างเซ็นทรัล อุดร) บริการกาแฟ ขนมเค้ก เบเกอร์รี่ เปิดทุกวัน 10.00 - 20.00 น. (ร้านปิดทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน) โทร. 081 901 4486

Charms Cafe’ It is in Soi Photong, on Wattananuwong Road (the alley next to the bridge behind Central Plaza Udonthani). It offers a wide range of coffee, cakes, and bakery. Opening Hours: Everyday 10 am - 8 pm. (closed on every 2nd Monday of the month) Tel: 081 901 4486 查士咖啡厅 位于坡统巷,有咖啡糕饼与点心. 营业时间 10.00 - 20.00 (每月的第二个星期一休息) 电话: 081-901 4486

72


Charms Cafe’

UDON FOCUS 10

73


Beyond Cafe’

74


บียอนด์ คาเฟ่ 54/10 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง บรรยากาศโล่งสบาย เรียบง่าย มีมุมอ่านหนังสือ เปิด 2 สาขาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โทร. 095 654 4412

Beyond Cafe’ 54/10 Bannon Road, Tambon Makkhaeng, Amphur Muang It is structured as an open-plan while keeping the interior rather simple; it also has 2 reading corners. There are currently 2 operating branches within Udonthani municipal area. Tel: 095 654 4412 碧然咖啡厅 门牌54/10号, 万浓路, 清闲自在, 可以看书. 有两家分店. 电话 : 095-654 4412

UDON FOCUS 10

75


ก้องสยาม

ร้านอาหารกินดื่ม นั่งฟังเพลงจากการแสดงดนตรีสด ตั้งอยู่ 26/1 ถ.อดุลยเดช เปิดบริการ 18.00 - 24.00 น. โทร. 042 184 344

Kong Siam

A food and drinks kind of scene while enjoying the music from the live band. It is located at 26/1 Adulayadej Road Open from 6 pm - midnight Tel. 042 184 344

76


UDON FOCUS 10

77


Faroh House

78


ฟาโรห์ เฮาส์

ตั้งอยู่ริมถนนวงแหวน ใกล้สี่แยกบ้านเลื่อม Faroh House เป็น Restaurant & Wine เปิดบริการ 10:00 - 22:00 น. โทร. 042 347 257

Faroh House It is located on the side of Wongwaen Road, close to Banluem intersection. It serves as a Restaurant & Wine dining place. Opening Hours: 10 am - 10 pm Tel : 042 347 257 法老屋 供应餐饮和葡萄酒. 营业时间 : 10.00 - 22.00 电话 : 042-347 257

UDON FOCUS 10

79


คีตกวี ร้านอาหารกินดื่ม ชมการแสดงดนตรีสดเพลงเพื่อชีวิต 4 ภาค ตั้งอยู่ 600 ซ.โนนพิบูลย์ เปิดบริการ 16.00 - 24.00 น. โทร. 042326019

Kita Kawee A restaurant kind of vibe accompanied by a live band with Thai country music style from all 4 regions of Thailand on its playlist. It is located in 600 Soi Nonpibul. Open from 4 pm - midnight Tel. 042 326 019

80


คีตกวี

UDON FOCUS 10

81


Samuay & Sons

82


ซาหมวย แอนด์ ซันส์ (Samuay & Sons) 133/25 ถ. โพนพิสัย ร้านอาหารไทยร่วมสมัย เมนูปรับปรุงให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ 11:00 - 14:30 และ 17.00-21.30 น. โทร. 086-309-6685, 083-056-0380, 083-056-3383

Samuay & Sons

133/25 Phon Pisai Road A contemporary Thai restaurant where the menu caters for the modern crowd Opening Hours: Tuesday to Sunday 11 am - 2.30 pm and 5 pm - 9.30 pm Tel: 086 309 6685, 083 056 0380, 083 056 3383 三妹和儿子餐厅. (道地东北餐饮) 门牌133/25, 位于喷匹赛路, 供应道地东北餐饮. 星期二至星期日: 营业时间 : 11:00 - 14:30 和17:00 - 21.30 电话 : 086-309 6685, 083-056 0380, 083-056 3383

UDON FOCUS 10

83


Dose Espresso Thailand & Dose Factory Dose Espresso ร้านกาแฟ 106/40 อาคารราชพัสดุ ถ.บริเวณตลาดธนารักษ์ เปิดบริการ 7.00-18.00 น. และ Dose Factory ร้านอาหาร 112/1 ถ.นเรศวร เปิดบริการ 11:00 - 21:30 น. โทร. 098 661 4641

Dose Espresso Thailand & Dose Factory 106/40 Ratchapatsadu Building, around Taladthanarak Road Opening Hours: 11 am - 9.30 pm Tel: 098 661 4641 Dose Espresso Thailand & Dose Factory 杜氏咖啡厅 : 位于塔纳蜡商场. 营业时间 : 7.00-18.00 杜氏餐厅 : 纳磊酸路. 营业时间 : 11.00 - 21.30 , 电话: 098-661 4641

84


Dose

UDON FOCUS 10

85


BAR’ ISTA

86


Bar'ista Brasserie ตั้งอยู่ริม ถ.ทองใหญ่ ตรงข้ามยูดีทาวน์ เป็น Cafe & Restaurant เปิดบริการตั้งแต่ 8.30 - 24.00 น. โทร. 064 579 7663

Bar’ista Brasserie

It is located on the side of Thongyai Road, opposite UD Town Department Store. Its service is in the cafe & restaurant style. Opening Hours: 8.30 am - midnight Tel: 064 579 7663 Bar’ista Brasserie 位于通雅路, 供应咖啡与餐饮. 营业时间 : 8.30 - 24.00 电话 : 064-579 7663

UDON FOCUS 10

87


โรงแรมเด่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี 1. The Ozone Boutique Hotel Tel. 042 211 722 2. The One Residence Hotel Tel. 042 244 330 3. Much Chemanta Boutique Hotel (มัชเฌมันตา) Tel. 042 245 222 4. Trakanta place (ตระการตา) Tel. 098 264 7225 5. Karnmanee Place (กานต์มณี) Tel. 042 221 123 6. Good home @ udonthani Tel. 042 243 722 7. President Hotel Tel. 042 327 777 8. The Lion King Hotel Tel. 042 240 717 9. The One Residence Hotel Tel. 042 244 330 10. B2 Udon Thani Hotel Tel. 02 222 1133 11. Udoncabana Tel. 089 403 9403 12. Karin Hotel (การิน) Tel. 042 211 405 13. Panya Resort Hotel (ปั้นหยา) Tel. 042 222 411 14. Kavin Buri Green Hotel Tel. 042 326 888 15. The Siri Place Udonthani Tel. 042 221 266 16. Thanburi Hotel (ธารบุรี) Tel. 042 224 321 17. Leelawadee Grand Hotel Tel. 042 325 505 18. Kitlada hotel (กิตติ์ลดา) Tel. 042 245 542 19. Wara Boutique Hotel Tel. 042 111 244 20. Udon Airport Hotel Tel. 042 346 223-4

ร้านอาหารเด่นๆ

ร้านอาหาร ชิล ชิล

1. Coffee Pate 2. ยิ่งอุดมไข่กระทะ 3. ส้มต�ำเจ๊ไก่ 4. ลาบนัว อุดรธานี 5. อุดรเมี่ยงปลาเผา 6. Piccola Roma บ้านจั่น (Italian Foods) 7. ราเมง อุดร ทาเกะ (Japanese Foods) 8. Little Pine Tree (Japanese Foods) 9. Relax Steak 10. เป้งก๋วยเตี๋ยวเป็ด 11. อุดรโภชนา 12. ก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด 13. เอมโอช ไข่กระทะ 14. อิ่มปลาเผา 15. สวนอาหารมัจฉา ผาสุก

1. I-View Cafe 2. Coffee Cafe 3. Under The Tree 4. SET a day 5. Wolf's Den 6. Vintage Cafe Udon 7. Wood You Like Cafe 8. Nat's Sister Cafe 9. Little Love Coffee 10. 89 UPPER @ UDTOWN 11 . บ้านไม้ขาว 12. Sip Salad

88


10 Unmissable Festivities 不能错过的 10 个大节日

Phra Phuttharatsamee is the principal Buddha image of Wat Phothisombhorn. At 700 years old, records show that this image was commissioned by a princess of the Lan Xang Kingdom. 菩提蜡纱觅佛像, 在菩提诵彭庙里, 已有七百年的历史, 建于烂昌盛世时期.

UDON FOCUS 10

89


90


งานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดร อ.เมือง

การก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี มีความเป็นมานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง ประจักษ์ศลิ ปาคมเป็นแม่ทพั ใหญ่ยกทัพขึน้ ไปปราบพวกฮ่อทีก่ อ่ การกบฏ ส้องสุมก�ำลังปล้น สะดมชาวบ้านที่เมืองหนองคาย มณฑลลาวพวน ในปี พ.ศ. 2428 จนกระทั่งในปี 2436 (กรณี ร.ศ. 112) ไทยเกิดกรณีพิพาทพรมแดนกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองดินแดนฝั่งขวาแม่น�้ำ โขงในขณะนัน้ เป็นเหตุให้ตอ้ งย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคายถอยร่น ลงมาถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีชัยภูมิเหมาะสม อุดมสมบูรณ์ ด้วยห้วยหนองคลองบึง พระองค์จึงทรงตั้งกองบัญชาการและสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ ณ ที่แห่งนี้ และถือเอา วันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นวันก่อตั้งเมืองนับแต่นั้นเป็นต้นมา งานเฉลิมฉลองวันก่อตัง้ เมืองอุดร ได้ถกู บันทึกเป็นสถิตโิ ลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness world record) ว่ามีคนมาร�ำบวงสรวง“Largest Thais Dance” รอบๆ อนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนับเป็นจ�ำนวนมากที่สุดในโลกเมื่อ ปี พ.ศ. 2557

Celebrating the Founding of Udonthani, Amphur Mueang

In 1885, H.M. King Chulalongkorn (Rama V) appointed His august younger brother, H.R.H. Prince Prachaksinlapakhom, as Major General commanding a division of the royal army sent to quell the rebellious Chin Haw forces that were causing disorder in Nongkhai in Lao Phuan Province at the time. Later, during the Franco-Siamese War of 1893, in which Siam was obliged to cede its territory on the right side of the Mekong to France, the army headquarters in the Lao Phuan Province had to be relocated from Nongkhai down to Ban Dua Mak Khaeng, whose location was strategically advantageous with abundant natural resources. The area around the relocated regional army headquarters was then developed into a town, which was officially founded on 18 January 1893. Celebrations are held every year in commemoration of Udonthani’s founding, and the spirit worship dance held around the Prince Prachaksinlapakhom Monument during the 2014 events was recorded by the Guinness World Records as the largest Thai dance in the world. 一月庆祝建立莫肯府大节日 建立莫肯府的历史, 开始于当时 泰国第五圣王, 派其弟巴扎欣拉巴孔大统帅率兵来剿灭这一带的褐族土匪, 在这之 后军营设于浓开府. 于18 85-1893 年间, 泰国边境和当时占据寮国的法国军队起冲突, 因此就将军队从浓开府迁到 现在的吁隆府营地. 于一月十八日一八九三年开始建立莫肯府至今. 于2014 年的庆祝建立莫肯府大节日里, 空前 未有的人数前来参加其舞蹈献祭仪式, 而且得到吉尼斯世界纪录, 登记为有人数最多的舞蹈献祭仪式的世界记录.

UDON FOCUS 10

91


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

เป็นงานประเพณีท�ำบุญของชาวอีสาน หลังจากการเก็บ เกี่ยวข้าวในนาแล้ว ซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนสาม (เดือน กุมภาพันธ์) โดยชาวนาทุกคนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ “การท�ำบุญ กุ้มข้าวใหญ่” ก็คือ การท�ำบุญด้วยข้าวเปลือก เพื่อถวายให้แก่วัด นอกจากใช้บริโภคในวัดแล้วยังแปรไปเป็นกองทุนเพื่อท�ำนุบ�ำรุง พระพุทธศาสนาต่อไป ส�ำหรับจังหวัดอุดรธานี อ.ประจักษ์ศลิ ปาคม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ ท�ำพิธีรับขวัญข้าว บูชาพระแม่โพสพ ซึ่งถือเป็นขวัญและก�ำลัง ใจให้กับชาวนา

Boon Kum Khao Yai Festival, Amphur Prachaksinlapakhom In the old days, after the rice harvest around February, farmers would join together in merit making by donating their unhusked rice to the local temples, which is not then used only for consumption but can be used to raise funds for upkeep of the temples and perpetuation of Buddhism. In Udonthani, the Amphur Prachaksinlapakhom and the Local Administration host the Boon Kum Khao Yai Festival, the Rice Blessing Ceremony and Worship of the Rice Goddess (Mae Pho Sop) to keep up the farmers’ spirits after the busy harvest. 巴扎席拉巴孔镇, 供奉稻米节年会 于每年二月至三月, 这里有个习俗叫供奉稻米节,在收割稻米后, 农民除 了拿去卖之外, 还会留一部分自已吃, 另一部份会拿去捐给当地的寺庙.

92


ภาพประกอบจาก Internet

UDON FOCUS 10

93


94


งานมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ต�ำบลบ้านเชียง อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ท�ำการส�ำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จากหลักฐานต่างๆ พบว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ มีอายุราว 5,600 - 1,800 ปี โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่ง โบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์เมื่อเดือนธันวาคม 2535 และ รวบรวมหลักฐานโบราณคดีต่างๆ ไว้ใน “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง” พร้อมห้อง นิทรรศการแสดงอย่าง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “งานมรดกโลกบ้านเชียง” ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีและ เป็นโอกาสที่เชิญประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ กิจกรรม 7 Amazing in Ban Chiang ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ชมขบวนแห่และการแสดงศิลป วัฒนธรรมบนเวทีจาก สปป.ลาวและเวียดนาม สัมผัสวิถีชีวิตและชิมอาหารพื้นบ้าน ไทพวน รับประทานอาหารแบบพื้นบ้านชุดโฮมพาแลง (คล้ายขันโตก) และชมการ แสดงแสงสีเสียงม่านน�้ำพุ นับเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของจังหวัด ส่วนใหญ่จะจัดงาน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

Ban Chiang World Heritage Festival, Amphur Nong Han The Ban Chiang World Heritage Site in Tambon Ban Chiang, Amphur Nong Han, is a highly significant archeological site for scholarship in Northeastern Thai and Southeast Asian history. The Thai Fine Arts Department, in their excavations of the site, concluded from the large number of finds that Ban Ching dates from the prehistoric period, with an age of between 1,800 and 5,600 years. UNESCO has designated the site as a World Heritage Site in December 1992, and all archeological evidence found on the site is carefully preserved and displayed in the Ban Chiang National Museum. The World Heritage Festival has thus taken place every year since 1992, and it presents a joyous occasion to invite our neighbours to join in the festivities that include the “7 Amazing in Ban Chiang” tours that include a visit to the Museum, spectacular views of the pageantry and stage performances from Laos and Vietnam, traditional Tai Phuan cuisine tasting, experiencing the Home Pha Laeng set meal served in the traditional manner and enjoying an ornate light-andsound show through a curtain of water jets - a truly unmissable event in February! 二月万羌世界古迹遗产节 位于浓含镇, 是万羌世界古迹遗产闻名于世. 经过国家艺术馆开始探测和挖掘这个历史古迹, 大约于史前时代 1822-4600 年前, 于 1992 年由联合国教科文组织登记为“万羌文化古迹” 成为世界的历史遗产. 现在每年都有举办庆典活动, 是本府的大庆典, 还邀请老挝国和越南来参加这个大庆典, 有台上的各国文化与舞蹈表演. 还有不能错过的各国所带来的道地饮食餐点.

UDON FOCUS 10

95


งานมะม่วงแฟร์ อ.หนองวัวซอ

อ�ำเภอหนองวัวซอ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นอันดับ 1 ของ จังหวัดอุดรธานี ปลูกทั้งหมด 5,693 ไร่ เกษตรกร 431 ครัวเรือน ผลผลิตทั้งในและนอกฤดูประมาณ 3,539 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท สินค้าเด่น เช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้สีทอง น�้ำดอกไม้ เบอร์ 4 และเขียวเสวย ที่ปลูกเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ อาจกล่าวได้ ว่าอุดรธานีส่งออกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานก็ว่าได้ เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้จัดงานประเพณีใน งานกาชาดมะม่วงแฟร์ (ของดีหนองวัวซอ) ทีอ่ ำ� เภอหนองวัวซอทุกปี ทุกเดือนมีนาคม ด้วยขบวนแห่ตื่นตาตื่นใจวันพิธีเปิดงานประจ�ำปี และร้านจ�ำหน่ายมะม่วงหลากหลายพันธุ์ เพือ่ เชิญชวนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศเดินทางมาชมงาน

Mango Fair, Amphur Nong Wua Saw

Amphur Nong Wua Saw is the biggest mango-producing area of Udonthani. 431 farming families tend to over 9 sq. km. of plantations, producing over 3,539 tonnes of mangoes per year (valued at THB 130 million). Highlights are the Golden Nam Dok Mai, Nam Dok Mai No.4 and Khiew Savoey breeds, grown exclusively for export. The asset makes Udonthani one of the first mango-exporting provinces of the Northeast. To boost the economy, the Provincial Administration hosts the annual Red Cross Mango Fair (Specialties from Nong Wua Saw) in March, which features an impressive opening pageant and countless stalls offering all varieties of mangoes to visitors.

芒果展览会. 位于浓瓦梭镇. 于每年的三月间, 订为芒果展览年会, 莫肯府盛产芒果居东北部第一位. 种植总面积为2277英亩, 每年总产连量3539吨. 为了发展旅游业, 还举办美丽的游行队舞.

96


UDON FOCUS 10

97


งานถนนอาหารสงกรานต์อุดรฯ

98


งานวันสงกรานต์ อ.เมือง

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันเปลี่ยนผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ตาม ประเพณีไทยจะถือว่าเป็น “วันสงกรานต์” หรือเรียกว่า “วันปีใหม่ของไทย” โดยจัดเป็น เทศกาลประจ�ำปีทั่วประเทศไทย ประเพณีสงกรานต์ ปกติมีทั้งหมด 3 วัน คือเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13-15 เมษายน มีความหมายเพราะเป็น “วันกลับบ้าน” ลูกหลานที่ท�ำงานต่างถิ่น จะกลับมาอยูบ่ า้ นพร้อมหน้าพร้อมตากัน ร่วมกันท�ำบุญเพือ่ ระลึกถึงบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไป แล้ว และการรดน�้ำด�ำหัวขอพรจากผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ รวมถึงการเล่นสาดน�้ำในกลุ่ม ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง สร้างความชุ่มฉ�่ำและสนุกสนานในเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด เทศกาลวันสงกรานต์ในจังหวัดอุดรธานี ปิดให้ถนนเทศา ริมหนองประจักษ์ศลิ ปาคม ให้เป็นสถานที่ท�ำบุญตักบาตร สรงน�้ำพระ รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ และจัดเป็นถนนอาหาร รวมทัง้ จัดให้มเี วทีการแสดง ลานหน้าสถานีดบั เพลิง เปิดโซนนิง่ เล่นน�ำ้ สงกรานต์บนถนน สายนี้ พร้อมชมขบวนแห่ตระการตา นับเป็นเทศกาลใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

Songkran Festival, Amphur Mueang On 13 April every year the Sun moves from Pisces into Aries, marking the beginning of the New Year on the traditional Thai calendar. Three-day long festivities (13-15 April) abound throughout the country, during which families gather to show respect to the elderly and remember their ancestors, not to mention the worldrenowned water-splashing festival, much needed in April, the hottest month of the year. The Songkran celebrations in Udonthani include closure of Thanon Thay Sa along the Prachaksinlapakhom Lake, turning it into a Buddhist merit-making area filled with food stalls, and a temporary stage for public performances in front of the Fire Station, special designated zones for water splashing and impressive pageantry. 四月, 宋干泼水节. 四月十三日是泰国宋干泼水节, 也是泰国的新年, 是泰国的共同庆祝的节日. 从13-15日开始连续 三天, 宋干节也是家庭团圆节, 全国到处可以看到人们彼此泼水玩乐, 来庆祝这炎热的暑期. 宋干节期间巴扎大湖旁的马路全都关起来, 给大家痛快地玩水, 是全国大家一起庆祝的大节日.

UDON FOCUS 10

99


งานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ

จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งรวมอารยธรรมจากคนหลายชาติพนั ธุ์ หนึง่ ใน งานประเพณีที่ไม่ควรพลาดซึ่งจัดขึ้นที่อ�ำเภอศรีธาตุ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัย ของชนเผ่าผู้ลาว ผู้ไทย และย้อ มานับตั้งแต่บรรพบุรุษ หลังจากมีการตั้งเป็น อ�ำเภอศรีธาตุเมื่อราวปี 2516 อ�ำเภอได้ฟื้นฟูประเพณีชนสามเผ่าให้เป็นงาน ระดับอ�ำเภอ เพือ่ เชิญชวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของชนสามเผ่า ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการร�ำบวงสรวงศาลหลักเมืองศรีธาตุ ด้วยนางร�ำ นับร้อยคน เป็นงานใหญ่ในวันสถาปนาอ�ำเภอศรีธาตุเป็นประเพณีทุกปี จัดขึ้น ช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี

Three Ethnicities of Sri That Festival, Amphur Sri That Udonthani is a melting pot of civilisations with various roots, and this unmissable festival takes place in Amphur Sri That, where the Phu Lao, Phu Tai and Yor have lived in peace since ancestral times, to highlight this uniqueness. Amphur Sri That was officially formed in 1973, and since then the Local Administration has recognised the festival as of high importance and promoted it to welcome visitors interested in the way of life of these ethnic groups. The festival, which takes place on the Amphur Sri That Establishment Memorial Day at the end of April, includes a dance offering to the Sri That Palladium performed by a hundred dancers. 泰三族年会. 位于喜塔镇. 于每年的四月底举办泰三族年会, 有谱寮族 ; 谱泰 族和岳族. 为了发展旅游业而举办的泰三族风俗年会, 让更多的游客到这里 来观看泰三族的古老风俗和文化, 还特设有祭奠神社的美丽舞蹈 队伍,有上百人的女舞蹈队伍, 是喜塔镇的圣典年会.

100


UDON FOCUS 10

101


102


งานแห่บญ ุ บัง้ ไฟ อ.เพ็ญ อ.ศรีธาตุ อ.กูแ่ ก้ว

งาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ” ช่วงกลางเดือน 6 ของทุกปี (ราวเดือนพฤษภาคม) ซึ่งถือเป็น เอกลักษณ์ของภาคอีสาน จัดขึ้นในหลายจังหวัด หลายอ�ำเภอ ที่จังหวัดอุดรธานี อ.เพ็ญ ถือเป็น งานประเพณีวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น ในอดีตเคยมี การแข่งขันบัง้ ไฟล้าน บัง้ ไฟแสน บัง้ ไฟหมืน่ แตกต่าง ตามขนาดของบั้ ง ไฟ ปั จ จุ บั น เหลื อ แต่ ป ระเพณี แห่บั้งไฟ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตมากขึ้น สืบเนื่องจากการมาขอแก้บนด้วยบั้งไฟในเทศกาล ครั้งนี้ สีสันภายในงานคือการประกวดบั้งไฟของอ�ำเภอต่างๆ นั่นเอง

Rocket Festival, Amphur Phen, Amphur Sri That, Amphur Koo Kaew The Rocket Festival in the middle of the sixth lunar month (around May) is famously celebrated by all northeasters in many areas in Udonthani, especially in Amphur Phen, Amphur Sri That and Amphur Koo Kaew. In the past, competitions involving firing the traditionally crafted rockets in all sizes were held, but, due to the dangers involved, the rockets are no longer fired in competition by paraded around with much pageantry. The competitions, no less exciting, are now based on the artistry, and not the power, of the rockets. 五月, 放冲天炮节日 放冲天炮节日, 是万塔乡的一大特色, 前来参加的人非常之多, 热闹非凡.还有 各个乡镇的冲天炮比赛, 分为大中小号的冲天炮来进行比赛. 大家还有一个烧香拜佛和许愿的习俗, 每年前来还愿的人也很多. 来参加的 人以泰国人和老挝人居多.

UDON FOCUS 10

103


งานแข่งเรือ อ.กุมภวาปี

เทศกาลออกพรรษา (เดือนตุลาคม) จะมีงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอีสาน มีความเชื่อว่าพญานาคจุดขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชา ต่อพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ไปโปรดพระมารดา ในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งเมืองมนุษย์ สวรรค์ และเมืองบาดาล ต่างก็ สาธุการจัดงานสมโภช ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 ของทุกปี งานบั้งไฟ พญานาคทีร่ มิ แม่นำ�้ โขงจึงเป็นทีโ่ ด่งดัง โดยเฉพาะสถานทีท่ ผี่ กู พันกับต�ำนานพญานาค อีกหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี เช่นเดียวกัน ที่ อ.กุมภวาปี บริเวณล�ำน�้ำปาว อบจ.และเทศบาลต�ำบลกุมภวาปี ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณีทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

Boat Festival, Amphur Kumphawapi At the end of Buddhist Lent (around October) each year, a festival is held according to dearly-held, age-old, local beliefs that the Serpent Deity would light a magic fire as a welcome offering to the Buddha on his return from heaven (where he had sojourned for 3 months in order to share the truth gained in His enlightenment to his mother who had passed away days after his birth). Legend has it that all three worlds have been celebrating this event and commemorative festivities are held each year upon full moon of the eleventh lunar month. The Serpent Deity Rocket Festival is thus a grand occasion everywhere along the Mekong, especially in areas of Udonthani traditionally associated with the Serpent Deity legends. At the same time, boat races are held in the Pao River at Amphur Kunphawapi, organised by the local administration, for which the highly prestigious trophy is bestowed upon the winners by H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn. This event is recommended as a fun way of preserving local cultural heritage. 十月, 放冲天龙炮和赛龙舟 出夏节 (佛教大斋期结束), 东北部居民有个传统文化节日, 相信点燃龙炮是为了祭奠佛主的奠仪, 于每年的泰国农历十一月初十五日举办的. 于此同时莫肯府区内还有几个乡镇也同样举办这个 圣奠. 为了延续这个美好的风俗文化, 莫肯府古帕瓦壁镇, 每年都举办赛龙舟, 有关单位特为颁 发 诗琳通公主陛下的“皇家奖杯”给胜利的团队.

104


UDON FOCUS 10

105


ภาพประกอบจาก Internet

106


งานประเพณี โ คมลมลอยฟ้ า ผ้ า มั ด หมี่ ย ้ อ มคราม อ.พิบูลย์รักษ์

งานประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมีย่ อ้ มคราม อ.พิบลู ย์รกั ษ์ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ เชือ่ กันว่าการปล่อยโคมลมในช่วงหลังวัน ออกพรรษาแล้ว (ราวเดือนพฤศจิกายน) หมายถึงส่งเทวดาอารักษ์ เหล่านั้นกลับคืนสู่สวรรค์ อีกความหมายหนึ่ง ถือเป็นการปล่อยทุกข์ โศก อัปมงคลต่างๆ ให้ลอยไปกับโคมลมด้วย นอกจากประเพณีการ ละเล่นโคมลมแล้ว ในงานยังจัดแสดงผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เนื่องจาก อ.พิบูลรักษ์ เป็นแหล่งผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็น สินค้าโอท็อปดาวเด่นของอ�ำเภออีกด้วย

Flying Lanterns and Indigo Silk Festival, Amphur Phibunrak The Flying Lanterns and Indigo Silk Festival in Amphur Phibunrak is held under the belief that lanterns are to be sent up into the sky at the end of Buddhist Lent (around November) each year to thank the holy beings that have guarded the access to heaven during Lent. This activity is also thought to be a symbolic letting go of all one’s sufferings and bad luck. 匹文乐镇的风灯和攀冬乡的竹香饭年会 匹文乐镇放风灯的传统文化, 人们相信放风灯可以将下凡的神仙送回天堂, 另一个意思是可以飘走霉运和伤悲, 让它随风飘去. 离匹文乐镇不远的攀冬 乡也举办他们的竹香饭年会, 是居民的智慧与创作, 做出可口好吃的竹香饭, 和一般的竹香饭有所不同.

UDON FOCUS 10

107


งานทุ่งศรีเมือง งานนิทรรศการผ้าพื้นเมือง GMS Fabric Expo

งานประจ�ำปีทุ่งศรีเมือง และงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์วัฒนธรรมของดีอุดรธานี การแสดงผลงานของ ส่วนราชการ การแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 20 อ�ำเภอ ชมขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร จัดงานธิดาผ้าหมี่ขิด นอกจากนี้ ยังมี ขบวนแห่ของหน่วยราชการและสถานศึกษา พร้อมกับการแสดงและการละเล่น มังกรทอง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่ล่อโก้ว และเอ็งกอ ของศาลเจ้าปู่-ย่า ซึ่งเป็น สถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเดียวกัน บางปีรวมเอางานนิทรรศการ GMS Fabric Expo เพื่อ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจากภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ด้วย อย่างไรก็ตาม "งานทุ่งศรีเมือง" จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ส่วน งาน GMS มุ่งส่งเสริมผ้าพื้นเมืองจะจัดในเดือนถัดไป

Thung Sri Muang Festival the GMS Fabric Expo The Thung Sri Muang Festival and the Udonthani Red Cross Fair are the highlight of the year that locals all look forward too. Purposed to raise awareness and preserve Udonthani’s unique cultural heritage and traditions, these events include exhibitions of the government sector’s achievements in that year, display and sale of local products from twenty different Amphur (districts), a parade of the tradition auspicious flower arrangements, the Daughter of the Silk Brocade Beauty Pageant and parades organised by the local government and schools, as well as dragon and lion dances and parades organised at the Pu-Ya Shrine. Around the same time is the GMS Fabric Expo, initiated to promote trade for the local fabrics produced in the Mekong basin countries (held in December or January). 喜孟广场年会和手织工艺品展览会 GMS Fabtic Expo 莫肯府的红十字会和喜孟广场举办的年会, 有二十个乡镇将自己的产品展出与販卖各乡 镇的商品, 还有穿着手织布料的美女选美会, 更热闹的是有莫肯府本头公妈的舞龙狮队 的精彩表演. 于此同时为了提倡与发展手织工艺, 在喜孟广场年会里, 也举办湄公河流域地区的手织工 艺品展览会, 包括邻近的友邦也带着自己的产品来参加展览.

108


UDON FOCUS 10

109


OUTDOOR ACTIVITY SPACES & SPORTS ARENAS 露天广场和运动场

Thung Sri Muang (Sri Muang Field) was used by Prince Prachaksinlapakhom as training ground for the royal army’s men and horses. 习孟广场, 这里曾经是巴扎席拉巴孔大臣用作训练士兵和训练马的地方.

110


สวนทุง่ ศรีเมือง ตัง้ อยูต่ รงกันข้ามกับศาลากลางจังหวัด มุมด้าน ซ้ายเป็นทีต่ งั้ ศาลหลักเมือง ตรงกลางเป็นศาลาพิธที งุ่ ศรีเมือง และมุม ด้านขวาเป็นศาลาประทับเจ้าปูย่ า่ ในวันพิธี ส่วนพืน้ ทีด่ า้ นหลังเป็นลาน ส�ำหรับจัดกิจกรรม และนิทรรศการตามวาระโอกาส Thoung Sri Muang Courtyard is located opposite the city hall. On the left corner of the courtyard stands the City Pillar Shrine and Chao Pu-Ya Shrine resides on the right corner. The space behind the courtyard is frequently used as a common activity space and to occasionally hold any festivities. 是莫肯府的大广场, 位于市政公所对面, 此广场专 供举办重要节庆或展览会之用.

UDON FOCUS 10

111


ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารราชินูทิศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 เป็นอาคารเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม นับตั้งแต่การก่อตั้งเมืองอุดรธานีเมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พื้นที่รอบๆ บริเวณได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้กลมกลืนกับสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของอาคาร Rachinuthit building is the only remaining building that still has its original, colonial architectural style untouched since the establish of Udonthani in 1893. This building is where the museum currently operates. The landscape of the museum’s surrounding space has been uplifted to blend in better with the Nongprajak Public Park which is right behind the museum. 博物馆是一栋古建筑大楼, 建于西元1893年, 环境优美的巴扎大湖就在博物馆的后面.

112


สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองอุดร เดิมชื่อ “หนองนาเกลือ” ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดร และตั้งชื่อใหม่เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี นั่นคือ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ด้วยภูมิทัศน์ที่พัฒนาแล้ว ในสวนจึงมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ เป็นลานกิจกรรม ออกก�ำลังกายประเภทต่างๆ รวมถึงลานสังคีตเพื่อแสดงดนตรีกลางแจ้งได้อีกด้วย

Nongprakjaksilpkom Public Park (aka Nongprajak Public Park)

It is located right in the heart of Udonthani; its original name was Nongnagluea which was renamed as to honour the founding fathers of Udonthani whom is Kromluang Prajaksilpkom. It presently is the city’s common relaxation place. Other than the park’s calming landscape, an area for activities, for physical exercise or musical performances, is also accommodated within the park.

浓巴扎大公园 位于市中心, 内有运动广场, 还可以举行露天音乐会.

UDON FOCUS 10

113


ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่-ย่า

เป็นที่ตั้งศาลเจ้าปู่-ย่าดั้งเดิมซึ่งอยู่ติดกับสระหนองบัว ปัจจุบันมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่าได้ขยายพื้นที่ เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลัก ปรัชญา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนส�ำหรับชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี และปรับปรุงภูมิทัศน์อย่าง สมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างห้องเรียนดนตรีและศิลปะจีน รวมทัง้ หอประชุมส�ำหรับแสดงนิทรรศการอีกด้วย

Wang Mat-Cha Public Park, Nong Bua (Chao Pu-Ya Shrine) The park adjacent to Nong Bua Lake is within the premises of the Chao Pu-Ya Shrine, which has been extended to form the current Thai-Chinese Cultural Centre and Arts and Culture Conservation Centre of the customs and philosophy of the Thai-Chinese population in Udonthani. Whilst the centre’s landscape was uplifted, rooms for music and Chinese Arts lessons as well as convention hall were incorporated. 鱼王宫公园. 位于浓波湖旁, 在本头公妈慈善机构里. 现在莫肯府本头公妈慈善机构, 已经发展成为今天 的“中泰文化中心”, 莫肯府本头公妈慈善机构内, 设有大礼堂, 还有学习中国乐器的音乐室, 提供华 侨子弟学习中国文化与哲学的机构.

หอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

ลานกิจกรรมศาลเจ้าปู่-ย่า

114


หอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรืออาคารวังแดง เป็นอาคารเรียนหลังแรกสมัย ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยยังคงอนุรกั ษ์อาคาร และปรับเปลีย่ น ให้เป็น”หอประวัต”ิ โดยยังคงรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ซึง่ เป็นมรดกวัฒนธรรมส�ำคัญของเมืองอุดร และเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการส�ำคัญๆของมหาวิทยาลัย ในแต่ละวาระโอกาส

Udonthani Rajabhat University’s History Hall The building where Udonthani Rajabhat University’s History Hall operates, also known as Wangdang Building, is the first classroom building when the university was only Udonthani’s Teacher Training School in Agriculture. At present, as the building has been well-preserved by the university, it was then converted into the History Hall while still maintaining its original architectural values as they are still considered to be Udonthani’s significant heritage. It is also where university’s exhibitions are usually held. 莫肯府师笵大学历史大楼 历史大楼是一栋历时已久的建筑大楼, 是莫肯府 的第一所师笵大楼, 目前已经修复为历史大楼.

UDON FOCUS 10

115


ลานวัฒนธรรมไทพวน บ้านเชียง

ลานวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ อ.หนองหาน เป็นสถานที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเมื่อหลายพันปีก่อน ปัจจุบันได้ อนุรักษ์สถานที่เพื่อรักษากลิ่นอายของร่องรอยความเจริญของอารยธรรมซึ่งเกิดมาแล้วหลายยุคหลาย สมัย และเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลมรดกบ้านเชียงประจ�ำทุกปี

Tai Phuan Cultural Courtyard, Tambon Ban Chiang Tai Phuan Cultural Courtyard is lodged within Ban Chiang National Museum, which is also the world’s heritage site of Ban Chiang culture, in Amphur Nong Han. It is where archaeological evidence was uncovered thousand years ago. Until today, the site’s civilisation footprints throughout a long period of time have been well-preserved and it, now, functions as an exhibition centre of the world’s heritage site of Ban Chiang culture. 泰盆族文化广场, 万羌, 浓含镇. 位于万羌博物馆区内, 万羌世界遗产保护区, 位于 浓含镇, 每年都在这里举办万羌遗产节.

116


ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ต.สามพร้าว ห่างจากมหาวิทยาลัย ราชภัฎอุดรธานี ถ.ทหาร ประมาณ 17 กม. บนเนื้อที่ 2,090 ไร่ เป็นที่ตั้งศูนย์กีฬาของจังหวัด หอประชุมขนาดใหญ่ โดยสร้างอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

Activities Grounds of Udonthani Rajabhat Instutute, Sam Prao Campus Udonthani Rajabhat Instutute, Sam Prao Campus is located about 17 km. from the main Tahan Road campus in a 3.3 sq. km. property. This is where Udonthani’s provincial sports stadium is located, including other halls of various sizes built in the modern style. It is also the planned location of the Science Parks, which is aimed to be built as an educational centre. 莫肯府师笵大学广场三袍中心. 位于三袍中心, 离莫肯府师笵大学约17公里, 总面积有836英亩. 园内设有莫肯府体育中心和 中央图书馆, 还有科学公园也建立在这里.

UDON FOCUS 10

117


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์

เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองฮาง ถ.อุดรกุดจับ ต.เชียงพิณ อ.เมือง ความส�ำคัญของสถานที่เกี่ยวข้องกับท่านโฮจิมินห์ ซึ่งเคยเข้าเคลื่อนไหว ในประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ.1930 เพื่อต้องการปลดแอกเวียดนามจากการปกครองฝรั่งเศส โดยแอบ ซุ่มมาใช้สถานที่บ้านหนองโอนประมาณ 3 เดือน ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้และเป็นที่แสดง ชีวประวัติ รวมถึงกิจกรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

Ho Chi Minh Historical Studies and Tourism Site This is a very educational site as well as being a good spot for a historical tour about Ho Chi Minh. It is located at Ban Nong Hang on Udon - Gudjub Road, Tambon Chiang Phin, Amphur Muang. The significance of the site is due to its relevance to Mr. Ho Chi Minh who initiated a movement in Thailand during 1930 to liberate Vietnam from the French ruling. Mr. Ho Chi Minh did it by secretly inhabiting in Bang Nong Oun approximately for 3 months. At present, the site is still very well-conserved and it currently holds the biographical exhibition, including the traditions and customs, of the Vietnamese-Thai population in Udonthani 胡志明历史博物馆 位于浓杭村, 强拼乡. 为了记念志明同志而设立 的历史博物馆. 于1930年, 当时胡志明同志为了 解放越南, (当时越南被法国占领), 曾经在这个地 方活动了三个月的时间. 当今也是泰国越南侨民 举办各种活动的地方.

118


สวนรวมพรรณไม้ ภูฝอยลม Phu Foi Lom Botanical Park 飞龙山植物园. 浓瓦梭镇

สวนรวมพรรณไม้ ภูฝอยลม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน�้ำทะเล 600 เมตรอยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติป่าพันดอน-พะโค อ�ำเภอหนองแสง ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุดร รวมถึงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานทีจ่ ดั งานนิทรรศการและกิจกรรมประเภทต่างๆตามวาระโอกาสอีกด้วย เนือ่ งจากมีทพี่ กั ซึง่ อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ

Phu Foi Lom Botanical Park This is an ideal location for a tour of natural attractions. It sits on a mountain, 600 m. above sea level within the National Forest Reserve, Phan Don-Pa Ko, in Amphur Nong Sang. It was developed and grown into a botanical park of in honour of H.M. Queen Sirikit’s 60th birthday. The park now performs as a recreational area for the Udonthani’s dwellers as well as being a route for nature study. Nevertheless, it is also where various exhibitions and activities take place along with the availability of guest accommodations under the care of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation as well. 飞龙山植物园. 浓瓦梭镇. 位于海拔 600 米的高山上, 在森林保护区里, 国家 森林管理局等单位还提供游客的住宿与餐饮.

UDON FOCUS 10

119


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ล่าสุด ตั้งอยู่ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา หรือ “ค่ายรามสูร” ต.โนนสูง อ.เมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอโุ มงค์ใต้ฐานยาวถึง 400 เมตร เนือ่ งจากเคยเป็นทีต่ งั้ ฐานทัพทหารสหรัฐอเมริกาในช่วงสงคราม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2518 ปัจจุบันได้พัฒนาสถานที่ใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สงครามในยุคสมัยนั้น

Ramsun Camp History Museum This is the most recent venue for a historical tour; it is situated at Ramsun Camp in Tambon Noun Soong. The largest radar station in Southeast Asia is nestled in this museum along with the 400 m. long, underground tunnel which was part of the US military base during the Southeast Asia war in 1965 - 1975. It has been modified into a historical learning site about the war. 蓝码顺历史博物管 Ramsun Camp History Museum 位于蓝码顺营地, 是东南亚地区最大的雷达站, 雷达站下面有400米长的隧道, 因为以前是美军 基地 (东南亚战争 1965-1975), 目前是研究东南亚 战争的历史博物管.

120


STADIUMS FOR 10 TYPES OF SPORTS 种不同项目的运动场

สนามฟุตบอล ม.ราชภัฎอุดรธานี

Football Stadium, Udonthani Rajabhat University, Amphur Muang 莫肯府师笵大学足球场

สนามเทนนิส อบจ.

Tennis Court, Provincial Administration Office 市政府网球场

UDON FOCUS 10

121


สนามยิงธนู อุดรอาเชอรี เทศบาลนครอุดรธานี

Udon Archery, Udonthani 莫肯府的射箭场

สนามยิงปืน ค่ายเสนีย์รณยุทธ

Shooting Range, Senee Ronayut Camp 西尼营地的打靶场

122


สนามกอล์ฟ หนองส�ำโรง

(Nhongsamrong Golf Course.) (สนามกองทัพบก 9 หลุม) Nhong Samrong Golf Course (9-holes), managed by the Royal Thai Army 高尔夫球场, 位于浓三龙, (陆军球场 9 个洞)

สนามแข่งม้า Intergames Park อ.เมือง (แข่งเฉพาะวันอาทิตย์)

Racecourse, Intergames Park, Amphur Muang (races only on Sundays) 吁隆府赛马场. (只有星期天才有赛马)

UDON FOCUS 10

123


สนามบินพารามอเตอร์ ชมรมกีฬาการบินอินทรีอีสาน อ.เมือง

Paramotor Flying Site, In-See Isan Flying Sports Club, Amphur Muang

动力伞飞机场, 东北部动力伞飞鹰飞行社团.

สนามกีฬาเวสสุวรรณ เทศบาลนครอุดรธานี Wesuwan Stadium, Udonthani Municipal Zone 围书旺体育广场

124


สนามวู้ดบอล ชมรมคนรักษ์วู้ดบอลอุดรธานี อ.เมือง Woodball Course, Udonthani Woodball Fan Club, Amphur Muang 莫肯府木球场, 莫肯爱木球者社团

สนามเจ็ทสกี ชมรมอุดรเจ็ทสกี สวนสาธารณะดงหนองทา บ้านค�ำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง

Jet-skiing Site, Udon Jet-ski Club, Dong Nong Tha Public Park, Ban Kham Kling, Tambon Ban Chan, Amphur Muang 莫肯府喷气滑水机社团

UDON FOCUS 10

125


10 MUST-DO ACTIVITIES 十个活动项目

The 7 oldest designated National Treasures are on displace in the Ban Chiang National Museum: a dipper, a bronze sharp-pointed weapon and painted terracotta wares in various shapes. 国家重要的古代古董, 首七件在万羌博物馆里, 有水瓢;青铜铸造的矛, 其他的是画有各种花纹的陶器品.

126


µÅҴ⾸ÔÈ ì ÃÕ VT á˹Áà¹×ͧ

ÇѴ⾸ÔÊÁÀó

ÈÒÅà·¾ÒÃÑ¡É

¾ÃеÓ˹ѡ

เข้ า ให้ ถึ ง เมื อ งไหน ก็ ต ้ อ งไปสั ม ผั ส ชี วิ ต และศึ ก ษา ประวัติศาสตร์ของเมืองนั้น วิธีที่ง่ายและทุกคนควรแสวงหา โอกาส นัน่ คือ นัง่ รถรางวนรอบเมือง เพราะทีอ่ ดุ รธานีมรี ถราง เที่ยวรอบเมืองพร้อมให้บริการ เพียงแค่ 30 นาที ท่านก็จะ เข้าใจและเข้าถึงจิตวิญญาณของเมืองอุดร ด้วยเส้นทางผ่าน จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองอุดรกระทั่งเป็น จังหวัดใหญ่ในปัจจุบัน (ดูแผนที่ประกอบ) เวลาแห่งความ เพลิดเพลินจะผ่านไปรวดเร็วมาก ซึง่ นักท่องเทีย่ วไม่ควรพลาด

Èٹ ¢ŒÍÁÙÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ

¨Ç¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ

ÈÒÅà¨ŒÒ »Ù† ‹Ò

¡ÒªÒ´ ·Ø‹§ÈÃÕàÁ×ͧ

ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍشøҹÕ

¾Ãоط¸â¾¸Ô· ì ͧ ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧ ÈÒŨѧËÇÑ´ÍشøҹÕ

Udonthani Tram City Tour

ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ ÍشøҹÕ

·ŒÒÇàÇÊÊØÇÃó

µŒ¹ä·Ã»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃ

ÇÑ´ÁÔ¬¬ÔÁÒÇÒÊ

à·ÈºÒŹ¤Ã

ÇÑ´áË‹§ááàÁ×ͧÍØ´ÃÏ

ªØÁª¹ËÁÍÅÓ ÅÓËŒÇÂËÁҡᢌ§ ǧàÇÕ¹Ë͹Ò�Ô¡Ò â¤Ã§¡ÒêŻÃзҹ

ËŒÒá¡ÇØ‹¹ÇÒÂ

นั่งรถรางชมเมืองอุดรธานี

ËÅǧ¾‹Í¹Ò¤

µÅÒ´ºŒÒ¹ËŒÇÂ

µÅÒ´áË‹§ááàÁ×ͧÍØ´ÃÏ

When in Udonthani, do as the Udonthani preople do and learn the history of their home-city. The most convenient way to do that is to go on the Tram City Tour rides for a full tour of Udonthani. The Udonthani Tram is at your service and it takes only 30, short and sweet, minutes to fully grasp the soul of the city. The route that the tram city tour takes will cover all the main historical attractions relating to the establishment of the Udonthani province (View map). The 30-min ride will fly by with enjoyment so it cannot be missed by any travelers.

ૹ·ÃÑžÅÒ«Ò

ʶҹÕöä¿

坐电车环游莫肯府 首站的起点设在中央百货公司的前面, 三十分钟的车程, 车上有导游 带您环游莫肯府一周, 经过的路线是关于建立莫肯府的历史和发展 过程, 从曼旗玛瓦庙 ; 浓巴扎大湖 ; 市政公所 ; 习孟广场等地, 快乐 地环游之后, 将带您回到中央百货公司, 是游客不能错过的一项节目.

UDON FOCUS 10

127


เหมารถสกายแล็ป ชมเมือง

ไปกรุงเทพมีรถตุ๊กตุ๊ก มาเที่ยวอุดรก็มีรถ “สกายแล็ป” เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดร ถึงจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพกลายมาเป็นรถสามล้อเครื่องก็ตาม ก็นับว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ชาว บ้านนิยมใช้มานาน เพราะมีความทนทาน ราคาประหยัด และสามารถปรับใช้เป็นรถบรรทุกทั่วไปก็ได้ กระทั่งเป็น “จุดขาย” เพื่อการท่องเที่ยวแนวตื่นเต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความนิยม

Sky-Lab City Tour

Whilst “Tuk-Tuk” is Bangkok’s signature car-hiring service, Udonthani is also very well-known for its “Sky-Lab” rides. Even though, the Sky-Lab was merely adapted and modified into a 3-wheeler motorbike, it is still considered to be a multipurpose engine that the Udonthani dwellers have been relying on for daily lives for a long time. This is due to its durability, economical cost, and its adaptability to be used as a truck or lorry. The Sky-Labs have become a big sensation amongst the foreign travellers who seek this type of thrilling experience that can’t be found anywhere else.

包三轮车环游莫肯府 到了曼谷有嘟嘟三轮车, 来到莫肯府有特制的三轮机车带您畅游市区, 外国游客非常喜爱这种特制的三轮机车, 既方便又便宜.

128


ปั่นรถจักรยาน แวะนวดตัวนวดเท้า ริมหนองประจักษ์

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจส�ำหรับคนในจังหวัดอุดรธานี ด้วยการ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการออกก�ำลังกายเบาๆ ด้วยการเดินเล่น หรือวิ่งจ๊อกกิ้ง และปั่นจักรยาน ออกก�ำลังกายเบาๆ รอบหนองประจักษ์ ส�ำหรับทีน่ มี่ บี ริการรถจักรยานให้เช่าอ�ำนวยความสะดวกแก่ผมู้ า พักผ่อน ถนนรอบหนองประจักษ์ยงั มีรา้ นวดตัว นวดเท้าให้บริการอีกด้วย เป็นทีช่ นื่ ชอบแก่นกั ท่องเทีย่ ว

Cycling (and Reflexology Stopover) Around Nong Prajak Public Park Nong Prajak Public Park is Udonthani’s common recreational area and the well-designed landscape makes it an ideal place for a little walking exercise or jogging. In addition, cycling around the park is another activity that has received popular ratings and the park also offers bicycle-renting service to accommodate the park-goers as well. The park provides bicycle renting services for visitors, and the roads around Nong Prajak are dotted with delightful traditional reflexology parlours. 骑自行车环游巴扎大湖 巴扎大湖公园, 是市民的休闲和运动的地方, 有的散步, 有的慢跑或骑自行车也是非常受欢迎, 为了方便游客, 公园里还有出租自行车的服务.

UDON FOCUS 10

129


ล่องเรือชมทะเลบัวแดง แวะส่องนก ปั่นจักรยานรอบหนองหาน

ด้วยความเป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุด 1 ใน 15 แห่งทั่วโลก จัดอันดับโดย CNN เมื่อปี 2014 ท�ำให้เป็นมนต์เสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกต้องการเข้ามาสัมผัสทีน่ ี่ กิจกรรมล่องเรือช่วงดอกบัวบาน ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์จะได้รับความนิยมมาก แต่กิจกรรมที่เที่ยวได้ทั้งปี ได้แก่ การปั่นจักรยาน รอบบึงหนองหาน 60 กม. ผ่าน 3 อ�ำเภอ (อ.กุมภวาปี อ.กู่แก้ว และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม) ส่องนก ยกยอ และตกปลา นอกจากนี้ รอบๆบริเวณแห่งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณคดีอีกมากมาย สร้างความเพลิดเพลินได้ไม่น้อยทีเดียว

Red Lotus Lake Boat Tour, Birdwatching and Cycling around Nong Han Hailed as one of 15 weird lakes in the world by the CNN in 2014, the lake attracts visitors from all corners of the globe. Most popular among visitors is of course the boat tour between December and February when the lotuses are in bloom. Activities available all year round include the 60 km. cycling route round Nong Han though 3 Amphurs (Amphur Kumpawapi, Amphur Ku Kaeo, and Amphur Prajaksilpkom), birdwatching and fishing. Around the area are a few archaeological sites catering for the historically-inclined. 坐船环湖观赏红荷花海 美景如画的红荷花海, 位于古帕瓦壁镇, 有土墙环绕着大湖, 大约有六十公里长, 骑越野自行车的朋友非常喜欢来这 里聚会, 这条环湖路跨越三个乡镇, 沿路还有旅游景点和文化古迹, 是个旅游圣地. 于 2014 年, 得到有线电视新闻 网(CNN) 的认证, 浓含大湖上的“红荷花海”是世界十五名之一的“World strangest lakes " 世界上最奇特的湖泊.

130


สปาเกลือบ้านดุง อ.บ้านดุง

คนรักสุขภาพต้องไม่พลาดแน่นอน เพราะที่อ�ำเภอบ้านดุงเป็นแหล่งท�ำนาเกลือสินเธาว์อย่าง เป็นล�่ำเป็นสัน นับตั้งแต่ราคาเกลือตกต�่ำลง แต่คุณค่าของเกลือไม่ได้ด้อยลงไป ประกอบกับการค้น พบคุณสมบัติพิเศษของน�้ำเกลือสามารถช่วยบรรเทาโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วย ธุรกิจสปาเกลือ ณ ที่แห่งนี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะการแช่น�้ำร้อนจากสระน�้ำเกลือ มีส่วยช่วยคลายความปวด เมื่อย คลายเครียด และรู้สึกสดชื่น นี่คือคุณสมบัติพิเศษ นอกจากนี้ ยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โคลน พอกตัว คุณสมบัติไม่แตกต่างจากโคลนในทะเลเดดซี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากนักวิชาการผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้โดยตรง

Ban Dung Salt Spa or Kunnapat Salt Spa, Amphur Ban Dung This is a must-visit place for the health-conscious travellers and it is because Amphur Ban Dung is the main production ground of “halite” or “rock salt”. Although, there was a decline in the price of the salt, the quality of the rock salt made here remains the same as it has always been. Ever since the discovery for the medicinal use of salt water to ease blood pressure, the salt spa business here has become more popular than ever as this is where the visitors could feel more relaxed and rejuvenated after bathing in the hot salt-water spring. Further, the spa has also adapted the rock salt and home-made it into a body mud mask product that has similar benefits of the dead sea mud; this body mud mask has also been certified by a professional as well to ensure its maximum benefits for the users. 万盾镇的盐巴水疗按摩院 自从发现盐巴水可以减轻高血压, 盐巴水疗按摩越来越受到注意保健的人们广大欢迎, 而且泡温盐巴水可以解除酸 痛, 让心情舒畅. 还有特制的抹身泥, 效果和以色列死海的泥没有什么差别. 已经得到专业人员的验证.

UDON FOCUS 10

131


ล่องแพอ่างน�้ำพาน อ.สร้างคอม

อ่างน�้ำพานเป็นบึงขนาดใหญ่เนื้อที่นับ 8,000 ไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน น�ำแพขนาดย่อมๆ ให้บริการในวันหยุด เป็นสถานที่สันทนาการในครอบครัว เพราะในแพ ให้บริการอาหารเครือ่ งดืม่ 1 แพต่อ 1 กลุม่ ท�ำให้บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นบ้านตัวเอง ไปถึง อ.สร้างคอม แล้ว ถ้าไม่ลองล่องแพ ก็ถือว่าเสียโอกาสทีเดียว

Rafting in the Phan Freshwater Lake, Amphur Sang Khom The lake is a large freshwater body under the Department of Forestry’s care, and has been promoted by the local administration and national government as a touristic site. Visitors can enjoy views of the lake on the 150 bamboo rafts operated by locals also offering food and drinks. There are enough rafts so that each group of visitors can have an entire raft to themselves. The experience is too good to miss! 南攀水库上坐木筏快乐游 位于尚孔镇,是个面积 3200 英亩的大湖, 游客可以租木筏环湖游, 木筏上还供应餐饮, 一个团队一个木筏, 有家居 的感觉. 到这里来的游客, 别错过了这个大好机会.

132


กางเต้นท์ แคมปิ้ง ภูฝอยลม อ.หนองแสง

ภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีใ่ กล้เมืองมากทีส่ ดุ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติจงึ ไม่มรี สี อร์ท ให้เช่า แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกางเต้นท์ แคมปิ้งได้ในเฉพาะพื้นที่จัดไว้ นับเป็นอีกกิจกรรม หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ชื่นชอบธรรมชาติ

Camping on Phu Foi Lom, Amphur Nong Saeng Phu Foi Lom’s location is close to the Municipal Zone but it is within a National Reserve, which means no accommodation is available. However, visitors are allowed, and encouraged, to put up eco-friendly tents in the designated camping areas. Highly recommended for nature lovers. 在普飞龙山营地露营吃野餐 位于国家森林保护区里, 游客们可以在营地露营吃野餐里过夜, 露营吃野餐. 营地离市区不远, 喜爱大自然的游客 们非常喜欢这个旅游景点.

UDON FOCUS 10

133


ตักบาตรวัดบ้านจิก วัดป่าบ้านตาด

อุดรธานีเป็นแหล่งธรรมมะ มีพระเกจิชื่อดังในด้านปฏิบัติกรรมฐานจ�ำนวนมาก มาถึงอุดรธานี แล้วหลายคนอยากไปท�ำบุญตักบาตรตอนเช้าที่วัดเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต วัดที่นิยมกันมากเพราะ เป็นในเมือง ได้แก่ วัดบ้านจิก ถ้าไปไกลหน่อยก็ต้องที่วัดป่าบ้านตาด วัดของหลวงตามหาบัวที่ เลื่องลือนาม แม้ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตาม

Offering Alms to the Monks of Wat Ban Jik, Wat Pa Ban Tad

Udonthani is a centre of Buddhism and has been home to many venerated priests. Following tradition, Thais like to offer alms to Buddhist monks in the morning to bring blessings into their lives. Most temples visited for this purpose are within the towns, such as Wat Ban Jik, while those who wish to venture further afield are recommended to visit Wat Pa Ban Tad, abode of the late Luang Ta Maha Bua, a highly revered and honoured Buddhist priest.

斋僧行善于万吉庙 莫肯府是佛教之乡, 有很多有名的僧侣, 有很多的游客慕名 而来这里斋僧行善. 万吉庙是非常有名的庙. 而远一点的还 有万德庙.

134


ตระเวนชิม อาหารอร่อยเมืองอุดร

อุดรธานีเป็นแหล่งอาหารอร่อย เนื่องจากเป็นที่อาศัยของคนหลายชาติพันธุ์ อาทิ อาหาร เวียดนาม อาหารจีนจากภัตตาคารเก่าแก่ประจ�ำท้องถิ่น แม้แต่อาหารฝรั่ง ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นอาหาร ฟิวชัน่ ในรูปแบบทีท่ นั สมัยมากขึน้ อุดรจึงมีถนนสายก๋วยเตีย๋ ว และอาหารอีสานรสแซ่บหลายแห่ง รวม ถึงร้านกาแฟโมเดิร์นอีกหลายร้าน นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงแล้วจะต้องหาโอกาสแวะทานให้ครบทุกแห่ง

Taste the Best of Udonthani

Udonthani is known for its variety of delicious cuisines resulting from the mix of many ethnicities and cultures. Vietnamese, Chinese and even Western recipes have been modernised and adjusted to the current tastes, while the noodle soup stalls of Ban Jik are legendary, and local establishments serving delightfully heavy-handed dishes abound. In recent years, many modern-style secret coffee shops have sprung up, waiting to be explored.

到处尝一尝, 莫肯府的美味和餐饮. 莫肯府有很多的不同国籍的居民, 有不同的餐饮店, 大家可以在这里吃到越南菜 ; 中国菜和西餐, 还有粿条街之称 的马路, 游客可以吃到道地的粿条和面食, 也可以尝一尝道地的东北部菜色.

UDON FOCUS 10

135


ช้อปปิ้ง ศูนย์การค้า และตลาดผ้าพื้นเมืองนาข่า

ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งรวมศูนย์สินค้าแบรนด์เนม สะท้อนถึงรสนิยมของผู้ซื้อและ ศักยภาพของเศรษฐกิจในท้องถิน่ นัน้ ๆ จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์รวมการค้าการบริการของกลุม่ จังหวัดภาคอีสานตอนบน มีหา้ งใหญ่ๆ มาเปิดให้บริการ อาทิ ห้างเซ็นทรัล พรีเมีย่ มเอาท์เล็ท รวมถึง ยูดี ทาวน์ และห้างของท้องถิ่น เช่น VT Complex เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดผ้าพื้น เมืองนาข่า ยังเป็นที่นิยมจากผู้มาเยือนจะแวะซื้อของฝากที่ระลึกกลับไปเสมอ

Shopping, Department Stores, and Nakha Local Fabric Market Any department store is generally a temporary house of brand-name merchandise and it also greatly reflects the consumers’ shopping taste and the potential of the local economy as well. Udonthani province is the only main concourse of all customer service and commerce-related activities in the Upper Eastern part of Thailand amongst other provinces. Many well-known department stores have already branched out in Udonthani, these include Central Department Store and Premium Outlet as well as UD Town Department Store and VT Complex which is a local department store. Moreover, the Nhaka Local Fabric Market remains as the city’s top souvenirs-shopping spot for the visitors to complete their full Udonthani expedition. 逛百货公司, 逛纳卡手织布料和成品商场. 百货公司象征繁荣, 莫肯府是泰国东北部以北地区的商业中心, 有很多的大百货公司聚集在这里, 有中央百货公司 ; UD TOWN, VT Complex 等等. 除此之外还有纳卡手织布料和成品商场, 游客都喜欢到这里来逛街买记念品.

136


10 MUST-BUY SOUVENIRS IN UDONTHANI 十种特产和纪念品

A canine skeleton almost 1,000 years old from the Ban Chiang pre-historic period was discovered in 2003. H.M. King Bhimibol Adulyadej (Rama IX) graciously bestowed the dignity and name of “Khun Thong Boran” (roughly translated as “Sir Ancient Gold”) posthumously to the animal, which has been chosen as the mascot for Udonthani. 发现史前时代千年以上狗的化石, 位于万羌镇, 于 2003 年挖到的. 泰皇第九圣皇赐名为 :“古坤通” 于 2017 年被选为莫肯府的吉祥物.

UDON FOCUS 10

137


ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

Hand-woven fabric goods

手织布料工艺产品

ตลาดผ้านาข่า กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นบ้าน นาข่า ถนนคนเดิน เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30 น. โทร. 087 230 0300

ไหบ้านเชียง (จ�ำลอง) อ.หนองหาน

Ban Chiang Baked-clay Jar replicas from Amphur Nong Han 万羌缸 (模仿). 产于浓含镇

138

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลต�ำบลบ้านเชียง โทร. 042 235 001


อาหารเวียดนาม แหนมเนือง ขนมปังญวน

Vietnamese food such as Nam Nuong and Vietnamese baguette 越南菜;越南面包;越南凉拌肉串

วี ที แหนมเนือง โทร. 042 347 111

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง อ.หนองหาน

Leather Goods from Amphur Nong Han 皮鞋. 产于浓含镇

กลุ่มผลิตเครื่องหนังบ้านโพนยอ ต.หนองหาน โทร. 081 226 2939 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ โทร. 072 177 832 วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังแท้บ้านผักตบ โทร. 042 915 308

UDON FOCUS 10

139


ผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง

Rock salt products from Amphur Ban Dung

井盐产品. 产于万盾镇

กุญณภัทรสปา สปานาเกลือบ้านดุง โทร. 081 975 6494

ตุ๊กตา (Mascot) คุณทองโบราณ

Khun Thong Boran dolls or figurines “坤通”古娃娃

ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกทั่วไป และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี

140


กาแฟนายูง

Na Yung Coffee from Amphur Na Yung 纳润咖啡. 产于纳润镇

- วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง (เมล็ดกาแฟสด) อ.นายูง โทร. 093 535 6602 - กาแฟนายูงอุดร (กาแฟพร้อมจ�ำหน่าย) โทร. 099 256 1963 - ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โทร. 090-0691777

ถั่วคั่วทราย

Sand-roasted peanuts 用沙炒的花生

กลุ่มแม่บ้านถั่วลิสงคั่วทราย บ.หนองโน อ. กุดจับ โทร. 087 225 5884

UDON FOCUS 10

141


ยาสีฟันสมุนไพร ไดมอนด์ กิ๊ฟท์ (Diamond Gift)

Diamond Gift traditional herbal dentifrice 纯草药牙膏. (Diamond Gift)

บริษัท ไดมอนด์กิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด โทร 086 459 9551

งาด�ำแม่อุษา

Mae U-sa black sesame seeds “吴洒”妈妈的黑芝麻.

กลุ่มอาชีพสหกรณ์งาด�ำแม่อุษา ต.นาดี โทร. 042 931 812

142


10 MUST-VISIT TEMPLES 莫肯府的十座庙宇

Luang-Pu Man Bhuridatto was a highly venerated Buddhist priest following the itinerant, hermetical way of life. He once famously lodged temporarily within Wat Non Niwes in 1940, having chosen the adjacent cemetery as a place for meditation according to his simple temperament. 隆卜曼 普里塔德, 曾经在这儿打坐诵经念佛, 常在墓地里 头修行打坐, 这是隆卜曼的独特个性.

UDON FOCUS 10

143


วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง

เดิมชื่อวัดโนนหมากแข้ง หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ส�ำเร็จ ราชการหัวเมืองลาวพวน ปักหลักสร้างเมืองที่บ้านหมากแข้ง จึงได้พัฒนาวัดใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” เมื่อราว พ.ศ. 2436 เพื่อให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรต่อไป

Wat Matchimawat, Amphur Muang This temple was initially called “Wat Non Makkhaeng” but when Prince Prachaksinlapakhom became the governor general of Muang Lao Phuan, he settled and established a municipal in Tambon Makkhaeng. Thus, that was when the temple was developed and reconstructed as well as given the name “Wat Matchimawat” in 1893 to remain standing in partner with Udonthani province. 菩提颂逢庙. 位于市区 为国家级的大庙, 兴建于泰国五世圣皇时期, 是历史上非常重要的庙宇.

144


วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง

วัดโพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวงแห่งธรรมยุตินิกาย มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ในสมัยยังเป็นมณฑลอุดร โดยมหาอ�ำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาล ได้ชกั ชวนราษฎรบ้านหมากแข้งสร้างวัดใหม่แห่งนี้ ต่อมาพระสังฆราช ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้าง

Wat Phothisomphon, Amphur Muang Wat Phothisomphon is the city’s royal temple. Its historical significance relates to the later reigning period of King Rama the V when Udonthani was merely a county. The royal court official (Maha Ummhad Triprayasrisuriyaratchawaranuwat (Pothi Naephothi) Samuhataesaphibal) invited the locals of Tambom Makkhaeng to help build this temple together. Later, the Buddhist Supreme Patriarch has given the temple’s name “Photisomphon” to honour those who contritbuted to the construction of the temple. 曼齐玛瓦庙. 位于市区 初期称为南莫肯庙, 后来于1983年, 开始重新修 建改名为曼齐玛瓦庙.

UDON FOCUS 10

145


วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง

เดิมชือ่ “วัดเกษรศีลคุณ” ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านตาด ห่างจากตัวเมือง 16 กม. เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม มีความสงบ ร่มรื่น ครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โต “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” เจ้าอาวาสขณะนัน้ ท่านเป็นพระปฏิบตั เิ คร่งครัดในพระธรรมวินยั เป็นผูส้ ร้างศรัทธาแก่ชาวพุทธทัว่ โลก จนชื่อเสียงของวัดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Wat Pa Ban Tat, Amphur Muang

Its original name was Wat Gasorn Silkhun, situating in Tambom Ban Tat 16 km. away from the city central. It is a perfect place for Dhamma retreat with the elements of serenity, pleasantness, and the surrounding greenery any meditators would need. There are no over-the-top facades to overshadow its modest and simple architecture. The current abbot of the temple at that time, Luangta Maha Bua Yana Sumpanno, was a very strict practitioner of the Buddha’s teachings which has also made this temple very well-known to the all the Buddhists around the world.

把万达庙. 位于万达乡. 位于万达乡, 离市区十六公里, 是诵经念佛的好 地方, 环境幽静, 庙里有很多的大树非常阴凉, 没有 高大的建筑物, 当时的主持是很虔诚的佛教主持, 故此把万达庙的名声远扬世界闻名.

146


วัดป่านาค�ำน้อย อ.นายูง

เดิมชือ่ “วัดอุดมมงคลวนาราม” เป็นนามทีไ่ ด้รบั เมตตาประทานจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม ปันโน ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นนาค�ำน้อย อ.นายูง เป็นวัดทีเ่ หมาะกับการภาวนาเจริญสติ เพราะเป็นป่าเขาเงียบสงบ ปัจจุบันหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นเจ้าอาวาส

Wat Pa Na Kam Noi, Amphur Na Yung Initially, this temple was named Wat Udom Mongkul Wanaram, the name given by Luangta Maha Bua Yana Sumpanno. The temple currently stands in Ban Na Kam Noi in Amphur Na Yung and it is an ideal spot to pray and meditate as it is blanketed with forest hills. The current abbot of this temple is Luangpor Intawai Suntudsako. 把纳康内庙. 纳永镇. 位于纳永镇, 庙里的环境非常清静, 很适合诵 经念佛的好地方. 现在的主持是 : 银塔伟主持.

UDON FOCUS 10

147


วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่บ้านค้อ อ�ำเภอบ้านผือ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการน�ำของ “พระอาจารย์ทูล ขิบปปัญโญ” ได้มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 วัดสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัย และ ปฏิบัติธรรมส�ำหรับพระและฆราวาสเท่านั้น

Wat Pa Ban Kor, Amphur Ban Phue Wat Pa Ban Kor is located in Tambon Ban Kor, Amphur Ban Phue, and its construction was under the guidance of Luangpor Toon Khipapanyo who already passed away on November 11th, 2007. The temple is a home and Dhamma practice place exclusively for monks and laypeople. 把万克庙. 万鹏镇. 位于万克乡, 万鹏镇. 这座庙只给僧侣和虔诚 信徒住宿与诵经念佛而已.

148


วัดป่าภูก้อน อ.นายูง

วัดป่าภูกอ้ น ตัง้ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ นายูงและป่าน�ำ้ โสม อ�ำเภอนายูง นับเป็นวัดทีง่ ดงาม อย่างน่ามหัศจรรย์ท่ามกลางป่าเขาอันเงียบสงัด ด้วยพระวิหารที่มีสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ครอบ พระพุทธรูป (พระนอน) หินอ่อนที่ใหญ่มาก ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วง โรจน์ศรีบูรพา นอกจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

Wat Pa Phu Koun, Amphur Na Yoong

Wat Pa Phu Koun is within the Na Yung and Pa Nam Soum National Forest Reserve in Amphur Na Yung. It is considered to be one of the most beautiful temples as it is placed in the middle of peaceful and abundant forests. The temple has the elements of Thai-applied architectural style while also acts as a protecting shell to a large, marble reclining Buddha worshipping statue inside. Within the temple grounds, the lord Buddha’s relics can also be seen here. Not only that this temple is a place for Dhamma practice, it is also a tourist attraction site that cannot be missed as well.

把普更庙. 南雍镇. 位于纳永和南雍镇的国家森林保护区里, 坐落 于山林间美轮美奂的一座幽静的庙, 具有现代泰式 建筑, 有大理石 卧佛在大堂中, 还有佛祖舍利子在 这里面. 除了诵经念佛之外, 这里也是不能错过的 旅游景点.

UDON FOCUS 10

149


วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ

วัดพระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบนไหล่เขาภูพาน อ.บ้านผือ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ใหญ่และรอยพระพุทธบาท มีต�ำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ และได้โปรดเทศนาแก่พญานาค ในรอบๆ บริเวณวัดยังปรากฏเป็นถ�้ำพญานาคจนถึงวันนี้

Wat Phra Puttabaht Bua Bok, Amphur Ban Phue

Wat Phra Puttabaht Bua Bok is situated on the hillside of Phu Phan mountain in Amphur Ban Phue. With the large stupa and the lord Buddha’s footprint inside the temple, the legend tells the story of the time when the Lord Buddha once visited this temple and has generously given sermons to the young apprentices (Phaya Nak) of Buddhism. The place where the sermons took place has stayed on and it is called the Phaya Nak cave.

佛陀足印庙. 位于佛陀足印山腰的历史公园里, 在万鹏镇, 建有大舍利佛塔和佛陀足印遗迹, 据传说佛陀曾 经到这里来讲道给 湄公神龙听. 自古以来在庙的 周围还有湄公神龙山洞的遗迹.

150


วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ

เป็นวัดเก่าแก่โบราณ และเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิข์ องชาวอุดรธานีนามว่า “หลวง พ่อนาค วัดโพธิช์ ยั ศรี” ตัง้ อยูท่ ี่ อ.บ้านผือ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกท�ำด้วยทองส�ำริด ทีฐ่ านพระพุทธรูป มีจารึกเป็นอักษรธรรมอีสานโบราณ เป็นที่เคารพบูชาของอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงวันนี้

Wat Pho Chaisri, Amphur Ban Phue This is rather an ancient temple and is also the home of the Lord Buddha’s holy worshipping statue of which is called Luangpor Nak Wat Pho Chaisri by the Udonthani’s locals at Amphur Ban Phue. The Buddha worshipping statue is made of gold and his teaching in ancient Isan is inscribed at its base as well. It remains as a very significant holy worshipping relic amongst the Isan locals until this day. 坡彩席庙. 在万鹏镇. 坡彩席庙是一座古庙, 最受莫肯府居民敬拜 的神灵佛像之所在, 为青铜的神灵佛像, 名为“隆波囊 坡彩席庙” 自古以来是东北部居 民敬拜的佛像.

UDON FOCUS 10

151


วัดพระแท่น (บ้านแดง) อ.พิบูลย์รักษ์

วัดเก่าแก่แต่ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้าง ชื่อเสียงของวัดมาจาก “หลวงปู่พิบูลย์” ท่านเป็นพระ นักพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชื่อวัดพระแท่นมาจากการสร้างวัดบนแท่นพระเปล่า ไม่มี พระพุทธรูปอยู่แล้ว ขณะนั้นชาวบ้านก็ยังอยู่กันน้อยมาก เมื่อหลวงปู่สร้างศรัทธาจึงมีผู้คนเข้ามา อาศัยมากขึน้ ท่านเป็นผูร้ เิ ริม่ การวางผังเมืองในหมูบ่ า้ นเล็กๆ และมีหลวงปูอ่ กี หลายองค์เข้ามาสืบสาน “วัดพระแท่น” ปัจจุบันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะแวะเข้ามานมัสการหลวงปู่ที่วัดเสมอๆ

Wat Phra Thaen (Ban Daeng), Amphur Phibunrak

An old temple without any trace of when it was built, its fame comes from the grace of Luang Pu Phibun, a progressive Buddhist priest who came to this area and built a temple around an empty altar (Phra Thaen). The area was then a backwater, but since the temple was completed and faith was brought back and more people decided to make it their home. The venerable Luang Pu Phibun also initiated rational village planning to improve the quality of life for locals, and his legacy lives on through his successors. This temple has since become a holy place of pilgrimage.

帕贴庙. (红村) 位于匹文蜡镇 是一座古庙, 由于 “隆卜匹文”到这里修建这 座古庙宇, 因此迁居到这里来定居的人越来越多, 大家非常崇拜 “隆卜匹文”, 隆卜匹文主持也为 这个小村落做了良好的规划.

152


วัดหนองสวรรค์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ

เป็นวัดป่าสายหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ตัง้ อยูท่ ี่ อ.หนองวัวซอ หลวงปูล่ ี กุสลธโร ท่านเป็นศิษย์หลวง ตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ณ วัดภูผาแดง จึงเน้นการปฏิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับพระอาจารย์ ภายในวัดจะมีถ�้ำหินและมุมสงบส�ำหรับผู้ต้องการปลีกวิเวก

Wat Nong Sawan (Phu Pha Daeng), Amphur Nong Wua Saw This is a temple under the teaching of Luangpu Mun Phurithatto in Amphur Nong Wua Saw. Luangpu Li Gusalataro is a pupil of Luangta Mahabua at Wat Pa Ban Tat. The Dhamma practice at Wat Phu Pha Daeng is rather strict similar to the monk-teacher himself. A serene and peaceful cave exists in the temple for those who would like to take time off from the hustle and bustle.

浓纱纨庙. (红峭壁山) 位于浓瓦梭镇, 有幽静的石洞供修行打坐诵 经念佛的地方. 强调严行佛法. 隆卜立是本庙的主持.

สถานที่ก่อสร้างพุทธมหาเจด

ีย์หลวงตามหาบัว

UDON FOCUS 10

153


UDONTHANI’S 10 SACRED LANDMARKS 莫肯府的神明. 十个地方

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเมืองอุดร นับตั้งแต่ พ.ศ. 2436

Monument of His Majesty the Prince Prachaksinlapakhom (Kromluang Prachaksinlapakhom) - monument of the primce who established Udonthani in 1893. 巴扎市拉巴孔大臣记念碑. 于1893年, 兴建莫肯 府的大臣.

ศาลหลักเมือง

เปรียบเสมือนหลักชัยภูมิในการก่อตั้งบ้านเมือง โดยได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ City Pillar Shrine - it is the pillar of the establishment of Udonthani city that was bestowed by the King. 城市支柱神社. 是守护各个城府的神明, 也像征稳固的堡垒.

154


พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวาราวดี เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรประจ�ำเมืองอุดรธานี

Phra Putta Pho Thong - an antique worshipping statue of the Lord Buddha in the period of Dvaravati that is alike the guardian or protector of Udonthani. 佛陀金菩提. 是一尊古老的佛像, 为守护莫肯府的佛像.

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) หน้าศาลหลักเมือง เป็น 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาล ท่านเป็นผู้ดูแล ปกปักรักษาประจ�ำทิศอุดร (ทิศเหนือ) Tao Wessuwan (Tao Gu Waen) in front of the City Pillar Shrine - this is one of the 4 guardians or protectors of humankind, according to the Buddhism teachings, and he is the protector of the Northern part which is also call “Udon” in Thai. 多闻天王. 位于城市支柱神社 四大金刚之一, 守护北边的天王.

UDON FOCUS 10

155


หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส

พระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุดร

Luang Pho Nak, Wat Pho Chaisri, Amphur Ban Phue - a Buddha image in the Great Serpent style, a holy relic of Wat Pho Chaisri, built in A.D. 808

隆波囊, 曼齐玛瓦庙 为吁隆府的无价大庙宇.

พระพุทธรัศมี วัดโพธิสมภรณ์

พระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย สร้างในสมัยกรุงศรีสัตตนาคนหุต มีอายุไม่น้อยกว่า 600 ปี

Phra Buddha Rasmi, Wat Bodhisombhorn - bronze Buddha image in the Vanquishing Mara style, cast in the Lan Xang period no less than 600 years ago. 舍利子宝塔. 位于菩提颂逢庙. 舍利子宝塔被供奉在菩提颂逢庙里. 是守护吁莫肯的神明.

156


หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ

พระพุทธรูปปางนาคปรก ประจ�ำวัดโพธิ์ชัยศรี วัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 170 (พ.ศ. 1351) Luangpor Nak, Wat Matchimawat - Udonthani’s ancient worshipping statue of the city’s well-known venerable monk. 隆波纳, 坡财席庙. 位于万鹏镇, 是一座古庙, 建于西元 808 年.

ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพยดาอารักษ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมือง ซึ่งอยู่คู่กับเมืองอุดรมาช้านานแล้ว

Theparak Worshipping Shrine - the guardian angel worshipping shrine protecting the Udonthani province. 地主爷. 自古以来守护着莫肯府的地主神明.

UDON FOCUS 10

157


ศาลเจ้าปู่-ย่า

ศาลเจ้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนทุกตระกูลแซ่ ในจังหวัดอุดรธานี

Chao Pu-Ya Worshipping Shrine - a worshipping shrine for all Udonthani’s locals of Chinese-descent.

本头公妈 是莫肯府华侨子弟各姓氏的精神支柱, 也是传 扬中华文化和活动中心.

ศาลปู่ศรีสุทโธ ค�ำชะโนด อ.บ้านดุง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาปู่ศรีสุทโธ จาก “ต�ำนานพญานาค” ที่ อ.ค�ำชะโนด

Pu Sri Suttho Worshipping Shrine, Tambon Kam Chanod, Amphur Ban Dung - ancient holy object that transpired from the faith of Luangpu Sri Suttho from the Phaya Nak legend in Amphur Kham Chanod 席素陀地主爷. 位于康查诺镇. 这里的乡民非常敬拜的神明, 开始于“湄公 神龙”的民间传说.

158


10 Recommended Local Restaurants 本地有名餐厅和招牌食品. (有10 家)

The first school in Udon Province was named “Rong Rien Nang Sue Thai”, whose premises burnt down shortly after the school’s founding. Later, Prince Wattana, as Civil Superintendent of the Udon Province, founded a new school north of the Provincial Hall near Wat Matchimawas, which was given the name “Rong Rien Udon Pittayanukul” in 1902. 莫肯府的第一所学校, 取名为 “泰文书学校". 成立不久就发生火灾, 当时瓦塔纳大臣陛下, 在曼齐玛瓦 庙旁重新兴建学校, 取名为“乌隆批达雅努公”学校, 于 1902 年建立的.

UDON FOCUS 10

159


คิงส์ โอชา ร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรมายาวนาน ตั้งอยู่ ถ.สีศรัทธา ตรงข้าม ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส�ำหรับเมนูอาหารเช้า ที่เรียบๆ ง่ายๆ ใครมาก็ต้องสั่ง ได้แก่ ไข่ดาวกระทะ ขนมปังยัดไส้ ข้าวไข่เจียวหมูสับ ข้าวหมูยอทอด รวมถึง สตูว์ไก่ สตูว์ซี่โครงหมู เป็นต้น

King’s O-cha

A restaurant well-known within Udonthani for generations, located on Si Srattha Road, opposite the Office of Commercial Affairs-offers a simple but delightful breakfast menu praised by locals: pan-fired eggs, stuffed rolls, minced porn omelette on rice, fried traditional sausage on rice and chicken and pork rib stews. 美味王 莫肯府顶顶大名的招牌老店. 位于锡沙塔路, 吃早点的好地方, 有名的铁锅荷包蛋 ; 碎肉煎蛋 ; 肉馅面包 ; 炖排骨, 等等.

160 ภาพประกอบจาก Internet


UDON FOCUS 10

161


162


วีที แหนมเนือง ร้านอาหารเวียดนาม ที่กลายเป็นแบรนด์ของจังหวัดอุดรธานีไปแล้ว เนื่องจาก วีที แหนมเนือง ได้ขยายสาขา ไปแทบทุกจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว รวมถึงแหนมเนืองบรรจุกล่องพร้อมทานหาซื้อได้ทั่วไป เป็นของฝาก เมืองอุดร ส�ำหรับในร้าน นอกจากแหนมเนืองแล้ว ยังมี กุ้งพันอ้อย, แหนมซี่โครงทอด, ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น

VT Nem Nuong This is an iconic Vietnamese restaurant, having expanded into almost every touristic province in Thailand, not to mention the ready-to-eat packages of Nem Nuong available all over the country. However, nothing beats a visit to its flagship restaurant to taste the scrumptious shrimp cakes cooked wrapped around a stick of sugar cane, fried cured pork ribs and sour cured sausages. V T 越南餐厅 是莫肯府有名的招牌老店, 目前已经有很多分店, 在全国各地的有名旅游景点都设有连锁店.

UDON FOCUS 10

163


ครัวคุณนิด

ครัวคุณนิด เมืองอุดรธานี เรียกว่าเป็นต้นต�ำรับอาหารอีสานรสแซบ ตั้งอยู่ในซอย วัดป่าโนนนิเวศน์ ถนนอุดรดุษฎี อ.เมือง เมนูเด็ดมีหลากหลาย อาทิ ปลาช่อนลุยสวน แกงเห็ด เมี่ยงปลานิล ปลาส้มทอด ไก่บ้านนึ่ง เป็นต้น เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 10.00-21.30 น.

Krua Khun Nid

Krua Khun Nid in Muang Udonthani is lauded as the origin of Northeastern cuisine with a punch. Located in Soi Wat Pa Non Niwes, Udon Dussadi Road, Amphur Muang, this restaurant offers a variety of dishes, from spicy snakehead fish, spicy mushroom soup, grilled Nile tilapia with spicy condiments, fried cured fish fillet and steamed local chicken. Open from 10 a.m. to 9.30 p.m. 昆妮厨房 泰国东北部道地辣味老店. 营业时间 : 10.00 - 21.30

164


UDON FOCUS 10

165


166


ระเบียงพัชนี ระเบี ย งพั ช นี ห้ อ งอาหารที่ มี “ระเบี ย ง” ติ ด กั บ สวนร่ ม รื่ น รอบ หนองประจักษ์ เป็นเสมือนห้องรับแขกส�ำหรับผูม้ าเยือนอุดรธานี เมนู ทีไ่ ด้รบั ความนิยม อาทิ ห่อหมกขนมครก น�ำ้ พริกลงเรือ กุง้ อบวุน้ เส้น ต้มย�ำกุ้งยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น.

Rabiang Patchanee With a terrace (“Rabiang”) located next to green thickets on the edge of Nong Prajak Lake, the restaurant’s relaxed atmosphere will make any visitor feel like home. Recommended popular dishes are mini fish curry cakes, steamed greens with spicy dip (Nam Prik Long Rua), Chinese-style baked prawns in glass noodles and Tom Yum Goong with coconut tips. Open from 10 am to 9.30 pm

盼茶妮走廊餐馆 餐桌设在走廊上, 旁边就是巴扎公园, 仿佛是莫肯府的客厅, 迎接着来访的游客. 人人都喜爱的虾焖粉丝, 椰子虾辣汤. 营业时间 : 10.00 - 21.30

UDON FOCUS 10

167


บึงไม้หอม

ริมถนนวงแหวน ติดกับหนองเหล็ก ร้านอาหารแทรกตัวอยู่ในสวนริมน�้ำ รวบรวมเมนูหลากหลาย แต่ที่นิยมกันได้แก่ ย�ำสามกรอบ, หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง ขาหมูอ่อนบึงไม้หอม เป็นต้น

Beung Mai Hom

On the Ring Road close to Nong Lek, this restaurant hides in a little waterside garden. The menu is varied but the locals always go for Yum Sam Krob, stir fried asparagus with prawns and the signature soft ham. 香木湖餐厅 位于环城路边, 在湖边公园旁. 虾仁炒洋笋 ; 香木湖乳猪脚 ; 凉拌三酥, 都是这里的招牌菜.

168


บึงไม้หอม

UDON FOCUS 10

169


170


แม่หยา เป็นร้านอาหารไทยที่เก่าแก่อีกร้านหนึ่ง ตั้งอยู่ ในซอยราชพัสดุ ใจกลางเมืองอุดร ปัจจุบันร้าน แม่หยาได้เพิม่ เมนูอาหารฝรัง่ เข้าไปด้วย ส�ำหรับ อาหารไทยทีร่ บั ความนิยม อาทิ ต้มข่าไก่ กุง้ สับ ผัดพริกขีห้ นู ห่อหมก รวมถึงอาหารว่าง เป็นต้น

Mae Yaa Another time-honoured establishment located in Soi Ratchabatsadu in the heart of Muang Udon. Mae Yaa has recently added western dishes to their recommended Thai repertoire of Tom Kha Gai, minced prawns stir fried in chilli, curry fish cakes and finger snacks. 梅雅餐厅 位于市中心, 也是一家招牌老店, 供应泰餐和西餐.

UDON FOCUS 10

171


ก๋วยเตี๋ยว บ้านจิก

ถนนนเรศวร เป็นแหล่งก๋วยเตี๋ยวอร่อย มีให้เลือกหลายร้าน โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�ำ ใครมาเยือนเมืองอุดรแล้วไม่ได้ แวะทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนสายนี้ ถือว่าพลาดโอกาสทีเดียว

Guay Tiew Ban Jik

This area on Naresuan Road is home to many noodle soup restaurants, whose specialty is the Tom Yum pork noodles. One has not really seen Udonthani until one has tasted the noodles here. 万吉粿条辣肉汤 位于纳垒酸路, 这条路有很多出名的粿条辣肉汤店, 请到莫肯来的游客别错过了这个好机会 ! 一定要去尝一尝.

172


UDON FOCUS 10

173


174


ข้าวเปียก ร้านข้าวเปียก อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ศรีสุข ถนนศรีสุข ใกล้สี่แยกโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ชื่อ “ข้าวเปียก” เป็นค�ำพูดที่ติดปาก ชาวบ้าน เพราะหมายถึง “ก๋วยจั๊บเวียดนาม” จุดเด่นคือเส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม ทางร้านจะท�ำเอง ซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มหนา รสชาติอร่อย

Khao Piak Khao Piak is across the street from the Sri Sook Post Office on Sri Sook Road, near Ban Mak Khaeng School Intersection. Its name is the local term for Vietnamese noodles, as the restaurant serves dishes made with its own fresh, home-made noodles. 越南式什锦粿条 位于锡树邮政局对面, 本店自己做的粿条, 松软可口人人爱吃.

UDON FOCUS 10

175


เซียมไฮ้ อุดร

ภัตตาคารอาหารจีนเก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ถนนหมากแข้ง ใกล้กับส�ำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เมนูที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ห่านพะโล้ กระเพาะปลาผัดแห้ง ออส่วน นับเป็นต้นต้นต�ำรับอาหารจีน รุ่นเก่าของเมืองอุดร เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.

Siamhai Udon

An age-old Chinese cuisine legend in Udonthani, located on Mak Khaeng Road close to the Municipal Hall. Delicious musts include goose in five spices, stir fried fish maws and soft oyster pancake on hotplate. Opens 11 am - 10 pm 森海酒楼 位于莫肯路, 是莫肯有名的老牌酒店, 是莫肯府有名的 中国餐厅, 这里的招牌菜有 : 卤鹅 ; 炒干鱼瓢 ; 煎蚝. 营业时间 : 11:00 - 22:00

176


เซียมไฮ้ อุดร

UDON FOCUS 10

177


ต้อยลาบเป็ด เมนูเด็ดที่อุดรธานี ใครๆ ก็รู้จัก “ลาบเป็ดอุดร” เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านอาหารอีสาน ส�ำหรับ “ร้านต้อยลาบเป็ด” ยังมีเมนูเด็ด เช่น ต้มแซบเครื่องในไข่อ่อน ต�ำแตงไข่ต้ม เป็นต้น ร้านตั้งอยู่ที่ หลังเรือนจ�ำ ตรงสี่แยกบ้านจิก อ.เมือง

Toii Larb Pedd “Larb Pedd Udon” (Udon-style seasoned minced duck meat) is an iconic dish of Udonthani well-known across Thailand, and it is the highlight of Toii Larb Pedd, which also serves spicy tripe soup with egg yolks and melon salad with boiled eggs. Located on Ban Jik Intersection, Amphur Muang. 拌辣鸭肉店 大都知道这一家有名的拌辣鸭肉店, 位于监狱后面的万吉十字路口.

178


รายชื่อคณะท�ำงานหนังสือ Udon Focus 10

UDON FOCUS 10

179