Page 1


วชิราภรณ ์ ฤทธิ ์ สาขาการประถมศึ กษา

สุ


การทาตัวอักษรแบบต่างๆ

สารบัญ

การใช้ลักษณะอักษรศิ ลป์/ก

การสราง ้ ภาพยนต ์

การใช้ เมนูรูปแบบ-เอาพืน้ หลังออก11

การใช้เครือ ่ งมือรูปรางใส ่ ่ รูปภาพ12


ค.บ.2 การประถมศึ กษา หมู่ ค.บ.2 การประถมศึ กษา หมู่ 1


การใช้ เมนูรูปแบบ-เอาพืน้ หลังออก


การใช้เครือ ่ งมือรูปรางใส ่ ่ รูปภาพ


การทาตัวอักษรแบบต่างๆ


การใช้ลกั ษณะอักษรศิลป์ /การแปลง


ตัว หนอน

ไข่

วงจรชีวิต หนอนนก

ตัวเต็ม วัย

ดักแด้


ชั้นปี ที่1

ชั้นปี ที่2

ชั้นปี ที่3

ชั้นปี ที่4

10% 14% 23%

19%

34%

ชั้นปี ที่5


ท้องทะเลท้องฟ้ ามีเพียงแค่เรา ท่ามกลางหาดทรายขาว แสงดวงดาวพร่ างพราว ประกายสวยงาม ดัง่ บนสวรรค์เปิ ดทาง ให้คนอ้างว้างอย่างฉัน บอกความในใจให้เธอได้ฟัง โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป

ว่าทั้งหัวใจ มีแต่เธอนั้น อยากให้เชื่อกัน พยานคือฟ้ าที่เฝ้ าดู แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกที อยากฟังจากปากเธอ หากเธอก็รัก เธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่ร้องว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันจะขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้เป็ นอันเข้าใจ

การสร้างภาพยนต์

ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกบั เธอเลยสักครั้ง เพราะฉันเขินจนกลัวที่จะพูดไป ถ้าปล่อยคืนนี้ผา่ นไป เก็บความรักไว้อย่างนั้น ก็คงไม่รู้วา่ ใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป ว่าทั้งหัวใจ มีแต่เธอนั้น อยากให้เชื่อกัน พยานคือฟ้ าที่เฝ้ าดู แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกที อยากฟังจากปากเธอ หากเธอก็รัก เธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่ร้องว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันก็ขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้เป็ นอันเข้าใจ

หากเธอก็รัก เธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่ร้องว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันจะขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้เป็ นอันเข้าใจ ...อ้างอิง http://sz4m.com/t9478 เนื้อเพลง อาย ศิลปิ น สิ งโต นาโชค


วช ราภรณ  
วช ราภรณ