Page 1


นางสาว ปาริชาติ การฟุ้ง สาขา การประถมศึกษา


การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบทึบ .4 การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบไล่ระดับสี .5 การใส่พื้นหลัง แบบรูปภาพ. 6 การใส่กล่องข้อความ .7

การใช้เครื่องมือรูปภาพ 10 การทาตัวอักษรแบบต่างๆ 13 การใช้ลักษณะอักษรศิลป์ – การแปลง 14 การใช้ smart art 15 การใช้แผนภูมิ 16 การสร้างภาพยนตร์ 17
การใส่พื้นหลัง แบบรูปภาพ


ค.บ.2 การประถมศึกษา ม.1

ค.บ.2 การประถมศึกษา ม.1 ค.บ.2 การประถมศึกษา ม.1
การใช้ลักษณะอักษรศิลป์ - การแปลง


การใช้ smart art

 ตัว หนอน

ไข่

วงจรชีวิต หนอนนก

ตัวเต็ม วัย

ดักแด้


จานวนนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา

10% 14%

19% ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2

23%

34%

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5


* * เคยฉันเคยใช้เวลา เพื่อลบภาพวันก่อนก่อน แต่มันไม่เคยจะพอ ก็ใจฉัน ยังคงจาเรื่องเดิมเดิม ยังคงจาภาพเก่าเก่า ไม่อยากให้เรา ต้องทนอยู่อย่างนี้ เธอคงไม่รู้เลย ว่าคนที่เธอรู้จัก ที่เธอจับมือปลอบใจ ให้คลายเหงา ยังคงเก็บรักเดิมเดิม ยังจมกับรักเก่าเก่า ยังมองแต่เงาที่เคยอยู่ตรงนี้ อย่าเปลืองเวลากับ คนลืมช้า ไม่พร้อมให้ใครเข้ามา เพราะว่าความรักครั้งก่อน อยากจะอ้อนวอน ไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลากับฉัน อย่าเปลืองเวลากับ คนคนนี้ เก็บทุกนาทีที่ดีที่เราเคยมีร่วมกัน อาจจะเป็นช่วงสั้นสั้น ไม่อยากให้เรานั้นรักกัน กลัวว่าฉันเห็นเธอเป็น คนคั่นเวลา อย่าเปลืองเวลากับ คนลืมช้า ไม่พร้อมให้ใครเข้ามา เพราะว่าความรักครั้งก่อน อยากจะอ้อนวอน ไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลากับฉัน

อย่าเปลืองเวลากับ คนคนนี้ เก็บทุกนาทีที่ดีที่เราเคยมีร่วมกัน อาจจะเป็นช่วงสั้นสั้น ไม่อยากให้เรานั้นรักกัน กลัวว่าฉันเห็นเธอเป็น คนคั่นเวลา


ปาร ชาต  
ปาร ชาต