Page 1


Let’s get more idea for your fixed.


INTRODUCTION แหล่งศูนย์รวมของความเจริญและความแออัดของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมคับคัง่ จนท�ำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ควันด�ำจากท่อไอเสียรถบนท้องถนน เป็ นสาเหตุหนึ่งทีน่ ำ� ไปสู่ภาวะโลกร้อน จักรยานจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยม ในการประหยัดพลังงาน ผูค้ นหันมาปัน่ จักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิม่ มากขึ้นจน เกิดเป็ นกระแส Bike Fever ซึง่ ก�ำลังเป็ นทีส่ นใจของผูค้ นในขณะนี้ “ใครๆ ก็หนั มาปัน่ จักรยาน” เป็ นค�ำสนับสนุนเทรนด์ของจักรยานทีม่ าแรงแซงโค้งใน ช่วงสองสามปี ทผ่ี ่านมานี้ แต่ทน่ี ่าสนใจไปมากกว่านัน้ ก็คอื การทีน่ กั ปัน่ ทัง้ หลายช่วยกันปัน่ จนท�ำให้เรื่องราวของพาหนะสองล ้อนี้ขยายขอบเขตออกไปถึงเรื่องของงานออกแบบ แฟชัน่ และข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงไลฟ์ สไตล์ของเหล่าสิงห์นกั ปัน่ ทัง้ หลาย ด้วยเอกลักษณของจักรยานฟิ กซ์เกียร์ในด้านดีไซน์ การใช้งานทีส่ ะดวก สีสนั สดใส สะดุดตา และรูปทรงทีด่ ูคล่องตัวของฟิ กซ์เกียร์ ถือเป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วยเปลีย่ น ทัศนคติของคนทีม่ ตี ่อจักรยานเสียใหม่ โดยหันมามองในเรื่องของการออกแบบตกแต่ง ฟิ กซ์เกียร์ ทีม่ หี ลากหลายสไตล์ตามแบบฉบับของเรา เพือ่ แสดงถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ไลฟ์ สไตล์ทเ่ี ด่นชัดโดยแฝงอยู่ในงานดีไซน์เท่หๆ์ บนฟิ กซ์เกียร์คนั โปรดทีจ่ ะพาคุณไปได้ ทุกทีท่ ต่ี อ้ งการ ปิ ดฉากส่งท้ายปี 2011 เอาใจคนรักการปัน่ พาหะนะสองล ้อไม่ง ้อเบรกอย่างจักรยาร ฟิ กซ์เกียร์ดว้ ย Fixed Gear Book,let’s get idea for your fixed. เล่มนี้ทร่ี วบรวม ภาพถ่ายจักรยานฟิ กซ์เกียร์ในกรุงเทพมหานครอย่างไม่ซำ�้ แบบไม่ซำ�้ สไตล์ ไม่วา่ จะเป็ น สายปัน่ แบบโมเดิรน์ สีสนั สดใส หรือวินเทจเรียบหรู รวมถึงสายทริคเล่นท่าเท่หด์ ุดนั ซึง่ คุณอาจจะได้ไอเดียเจ๋งๆ จากรถของคนอืน่ กลับไปแปลงโฉมฟิ กซ์เกียร์คนั โปรด หรือถ้า ใครคิดว่าก�ำลังจะหาซื้อมาลองปัน่ กับเขาบ้างแต่ยงั ไม่รูว้ า่ จะเลือกสไตล์ไหนดี ก็ตอ้ งเปิ ด Fixed Gear Book เล่มนี้เลย รับรองว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจไปออกแบบตกแต่งฟิ กซ์ เกียร์คนั ใหม่ของคุณให้โดดเด่นไม่ซำ�้ ใคร ปิ ยวรรณ มูลตรีแก้ว

4


CONTENTS Introduction ____P.5 Fixed Gear’s History ____P.8 Parts 0f Fixed Gear _____P.16 Fixed Idea From Photo _____P.20 *Track Bike’s Photo _____P.23 *Trick Bike’s Photo _____P.57

FIXED GEAR BANGKOK 2011

Just Design,like you mean it _____P.84 Acknowlagement _____P.91

IN

Free Sticker _____P.93FIXED GEAR’S HISTORY ฟิ กซ์เกียร์ถอื เป็ นจักรยานประเภทหนึ่งทีม่ ผี ูใ้ ช้กนั อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบนั แต่ เดิมฟิ กซ์เกียร์คอื รถจักรยานประเภทลู(่ Track Bike) ซึง่ ใช้แข่งขันในเวโลโดรม โดยถูก บรรจุลงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครัง้ ที่ 23 เมือ่ ปี พ.ศ.2527 ทีล่ อสแอนเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็ นครัง้ แรก ต่อมาถูกน�ำมาปัน่ ตามท้องถนนโดยพนักงานส่งเอกสาร(Bike Messenger) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้รบั ความนิยมและแพร่หลายไปยังประเทศ ต่าง ๆ ทัว่ โลก ท�ำให้เกิดกลุม่ นักปัน่ ฟิ กซ์เกียร์เพิม่ จ�ำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จักรยานฟิ กซ์เกียร์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ประมาณปี พ.ศ.2548 โดยกลุม่ นักศึกษาทีไ่ ปเรียนในต่างประเทศน�ำจักรยานฟิ กซ์เกียร์รูปแบบสายปัน่ เข้ามา และในตอน นัน้ มีการสัง่ อะไหล่ฟิกซ์เกียร์มาจากต่างประเทศจึงท�ำให้ส่วนประกอบต่างๆ มีราคาสูงมาก แต่ในปัจจุบนั อะไหล่บางอย่างสามารถผลิตขึ้นในประเทศไทย และตัวถัง( Frame )ของ จักรยานก็สามารถดัดแปลงหางปลาจากจักรยานเสือหมอบให้เป็ นหางปลาแบบฟิ กซ์เกียร์ ได้ จึงท�ำให้อะไหล่ของจักรยานฟิ กซ์เกียร์มรี าคาต�ำ่ ลง บวกกับกระแสลดโลกร้อน ลดการ ใช้พลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศ และมีการรณรงค์ให้รกั สุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการ ออกก�ำลังกายโดยการปัน่ จักรยาน ด้วยเหตุน้ จี ากกลุม่ ผูป้ นั ่ จักรยานฟิ กซ์เกียร์กลุม่ เล็ก ๆ จึงขยายจ�ำนวนเพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ

“What’s

so great a bout it”

จักรยานฟิ กซ์เกียร์มลี กั ษณะเฉพาะตัวคือมีระบบการท�ำงานแบบเกียร์เดียว แบบตายตัวซึง่ ก็คอื ทีม่ าของชื่อฟิ กซ์เกียร์(Fixed Gear) นอกจากนี้ยงั ไม่มี เบรก และล ้อหลังไม่สามารถปัน่ ฟรีได้จงึ ท�ำให้ปนั ่ ถอยหลังได้ ดังนัน้ การเบรก จึงต้องใช้เท้ารัง้ บันไดเอาไว้หรือทีเ่ รียกกันว่าการ Skid ซึง่ ถือว่าเป็ นความ ท้าทายและแปลกใหม่จนท�ำให้นกั ปัน่ ทัง้ หลายคลังไคล ่ ้ฟิ กซ์เกียร์กนั แบบสุดๆ เลยก็วา่ ได้ เสน่หท์ น่ี ่าหลงไหลอีกอย่างหนึ่งของฟิ กซ์เกียร์คอื รูปลักษณ์และดีไซน์ทแ่ี ปลก ตา สามารถออกแบบตกแต่งจักรยานตามแนวทางและสไตล์ทช่ี ่นื ชอบ ท�ำให้ผู ้ ปัน่ รูส้ กึ สนุกในการออกแบบตกแต่งและแฝงความเป็ นตัวของตัวเองลงไปบน ฟิ กซ์เกียร์ของแต่ละคน และนี่กค็ อื เหตุผลหลักทีท่ ำ� ให้จกั รยานฟิ กซ์เกียร์เป็ น จักรยานทีฮ่ อตมากๆ ในปัจจุบนั

10


ฟิกซ์เกียร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สายปัน่ (Track Bike) มีใบจานทีใ่ หญ่ซง่ึ ช่วยในการปัน่ โดยเฉพาะ มีตะเกียบ(Fork)ที่ บางและโค้งไปด้านหน้า นิยมใส่แฮนด์แบบ Drop Bar,Bullhorn,Handlebars ฟิ กซ์เกียร์ สายปัน่ แยกย่อยออกมาเป็ น 2 สไตล์ดว้ ยกันคือ -วินเทจ(Vintage Style) เป็ นรถทีม่ คี วามเก่าแสดงความคลาสสิกด้วยขอบล ้อเล็ก บวกกับเบาะหนัง รถสไตล์วนิ เทจจะใส่ตวั จับแฮนด์(Stem)แบบคอจุ่ม และใส่ตะกร้อไว้ท่ี บันไดหรือคันเหยียบ(Pedal) ใช้ดุมล ้อ(Hub) 32 หรือ 48 รู -โมเดิรน์ (Modern Style) เป็ นรถทีม่ สี สี นั มีความทันสมัย มีขอบล ้อใหญ่อย่างล ้อ 700 C ถ้าหากจะใส่ล ้อ Aerospoke, Hed3 ก็ตอ้ งเพิม่ เงินกันตามงบประมาณทีม่ ี สามารถ เลือกสีสนั ของตัวถังจักรยาน(Frame) เบาะ(Saddle) และปลอกมือ(Hand Grips)ได้ตาม ต้องการ และใส่สายรัดเท้า(Footstep)ไว้ทบ่ี นั ไดหรือคันเหยียบ(Pedal) 2. สายเล่นท่า(Trick Bike) เกิดจากการดัดแปลงและใช้อะไหล่ต่าง ๆ ร่วมกับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์(BMX) จนกลายมาเป็ นจักรยานฟิ กซ์เกียร์รูปแบบสายเล่นท่าทีส่ ามารถเล่นท่า ต่างๆ แบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้ สายเล่นท่าหรือสายทริคจะมีใบจานที่เล็กเพือ่ สะดวกต่อการ เล่นท่า มีตะเกียบ(Fork)ขนาดใหญ่หนาและแข็งแรง ใช้ล ้อ 26 นิ้วซึง่ มีหน้ากว้างสามารถใส่ ยางได้ใหญ่เพือ่ กันแรงกระแทกพื้นเวลาเล่นท่า ส่วนใหญ่แล ้วจะนิยมใส่ด้ ุมล ้อ(Hub)ขนาด 48 รู นอกจากนี้ยงั ใช้แฮนด์แบบ Handlebars หรือแฮนด์ยก 2-4 นิ้ว ส่วนเบาะสามารถ เลือกสีสนั ได้หลากหลายหรืออาจจะใช้เบาะของจักรยาน BMX มามิกซ์กไ็ ด้

Trick bike


Track bike e l y t ge s

vinta

14

mod

le y t s ern


FROM


“ใครๆ ก็หนั มาปัน่ จักรยาน” เป็ นค�ำทีส่ นับสนุนเทรนด์จกั รยานทีม่ าแรงแซงโค้งใน ช่วงสองสามปี ทผ่ี ่านมานี้ แต่ทน่ี ่าสนใจไปมากกว่านัน้ ก็คอื การทีน่ กั ปัน่ ทัง้ หลายช่วยกันปัน่ จนท�ำให้เรื่องราวของพาหนะสองล ้อนี้ขยายขอบเขตออกไปถึงเรื่องของงานออกแบบ แฟชัน่ และข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงไลฟ์ สไตล์ของเหล่าสิงห์นกั ปัน่ ทัง้ หลาย ด้วยเอกลักษณ์ของฟิ กซ์เกียร์ในด้านการดีไซน์ การใช้งานทีส่ ะดวก สีสนั สดใส สะดุดตา และรูปทรงทีด่ ูคล่องตัวของฟิ กซ์เกียร์ ถือเป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วยเปลีย่ น ทัศนคติของคนทีม่ ตี ่อจักรยานเสียใหม่ โดยหันมามองในเรื่องของการออกแบบตกแต่ง ฟิ กซ์เกียร์ ทีม่ หี ลากหลายสไตล์ตามแบบฉบับของเรา เพือ่ แสดงถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ไลฟ์ สไตล์ทเ่ี ด่นชัดโดยแฝงอยู่ในงานดีไซน์เท่หๆ์ บนฟิ กซ์เกียร์คนั โปรดทีจ่ ะพาคุณไปได้ ทุกทีท่ ต่ี อ้ งการ Fixed Idea From Photo เป็ นการรวบรวมภาพถ่ายจักรยานฟิ กซ์เกียร์ใน กรุงเทพมหานครอย่างไม่ซำ�้ แบบ ไม่วา่ จะเป็ นสายปัน่ สไตล์โมเดิรน์ สีสนั สดใส หรือสไตล์ วินเทจเรียบหรู รวมไปถึงสายทริคเล่นท่าสุดเท่หแ์ ละดุดนั ซึง่ คุณอาจจะได้ไอเดียเจ๋งๆ จากรถของคนอืน่ กลับไปแปลงโฉมฟิ กซ์เกียร์คนั โปรดคุณให้โดดเด่นไม่ซำ�้ ใคร

22

TRACK BIKE


LOVE SPIRIT BIKE ชื่อผลงาน : LOVE SPIRIT BIKE ออกแบบเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2554 เจ้าของผลงาน : ชมพูนุช คำ�กิติ อายุ : 21 ปี แนวความคิด : เริ่มสนใจฟิกซ์เกียร์มาสักพักแล้วค่ะ เลยตัดสินใจซื้อไว้ปั่นกับ กลุ่มเพื่อน เราเลือกฟิกซ์เกียร์สไตล์โมเดิร์นที่ดูทันสมัยสีสันสะดุดตา ออกแบบตกแต่งเน้นความเรียบง่ายไม่หวือหวาโดยการเลือกโซ่และเฟรม เป็นสีขาวของ Create และเพิ่มสีสันโดยการเลือกล้อและยางเป็นสีแดง แทรกอะไหล่สีดำ�มาเล็กน้อยตรงเบาะ จานปั่น บันได และปลอกแฮนด์ จึงออกมาเป็นการจับคู่ ขาว-แดง-ดำ� ค่ะ

24


G N I K N W BRO

ชื่อผลงาน : Brown King ออกแบบเมื่อ : มิถุนายน 2554 เจ้าของผลงาน : ภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์ อายุ : 22 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์เป็นอะไรที่ดึงดูดใจมากๆ โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบความ เรียบง่ายและอะไรที่ประหยัดๆ ครับ อย่างฟิกซ์เกียร์คันนี้ก็ซื้อชิ้นส่วนมือสองมา ประกอบเอง เช่นเฟรมนี่เมื่อก่อนเป็นสีดำ�เราก็เอาไปทำ�สีใหม่เป็นสีแดงด้าน แล้วก็เลือก สีน้ำ�เงินให้มีสีสันตัดกันเล็กน้อยตรงดุมล้อหน้า โซ่สีขาว และที่โดดเด่นคือเบาะหนัง สไตล์วินเทจ แต่เราเอามามิกซ์ใส่กับรถสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ก็เท่ห์ไม่ใช่เล่น 26


HOPE

ชื่อผลงาน : Hope ออกแบบเมื่อ : .8 กุมภาพันธ์ 2554 เจ้าของผลงาน : จักรพงศ์ เกิดทองคำ� อายุ : 22 ปี แนวความคิด : ฟิกซืเกียร์คันนี้เป็นรถประกอบครับ ข้อดีของรถประกอบคือเราได้ เลือกอะไหล่เองทั้งหมด ต้องการคุณภาพดีแค่ไหนก็เลือกได้ตามใจและเงินในกระเป๋าเลย ครับ การออกแบบตกแต่งรถของผมเลือกใช้โทนสีอ่อนเพราะอยากให้ดูนานๆ แล้วไม่ เบื่อจึงเลือกจับคู่สีฟ้า-ขาว ซึ่งมองดูแล้วสบายตาให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติด้วยครับ

28


LERD LAH

ชื่อผลงาน : Lerd Lah ออกแบบเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2554 เจ้าของผลงาน : พันธุ์บุปผา โมรานนท์ อายุ : 24 ปี แนวความคิด : ชอบเฟรมรูปทรงแปลกตามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสื่อถึงความอ่อน หวานของผู้หญิง อย่างเฟรม XDS คันนี้มีส่วนเว้าส่วนโค้งคล้ายสรีระของผู้หญิง เลือกจับคู่สีขาว-ดำ�ที่ดูเรียบๆ มาตัดกับสีส้มจี๊ดทำ�ให้จักรยานดูโดดเด่นมากขึ้น ส่วน ไฟท้ายจักรยานถ้าใส่แบบสี่เหลี่ยมทั่วไปก็จะทำ�ให้ดูแข็งกระด้างจึงเลือกไฟกระพริบรูป ผีเสื้อซึ่งสื่อถึงความอ่อนหวานพริ้วไหว สติ๊กเกอร์ที่ติดด้านหน้าเฟรมเป็นความเชื่อ เรื่องแม่ย่านางคือจะเป็นสติ๊กเกอร์รูปผู้หญิงติดไว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

30


G

N A F W O YELL

ชื่อผลงาน : YELLOW FANG ออกแบบเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2553 เจ้าของผลงาน : อนุวัฒน์ ทองทั่ว อายุ : 22 ปี แนวความคิด : แนวทางการออกแบบฟิกซ์เกียร์คันนี้เลือกจับคู่สีเหลือง-ดำ�ครับ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีเหลือง กีฬาสีที่โรงเรียนก็อยู่สีเหลืองมาตลอดมัน ก็เลยฝังใจมั้งครับ รถคันนี้ผมตั้งชื่อว่าเจ้าเขี้ยวเหลืองก็แล้วกันครับเหมาะสมดี เลือกยี่ห้อ Fuji เพราะว่าโครงสร้างของเฟรมมีความแข็งแรงและเพรียวบาง เพื่อเน้นการปั่นที่คล่องตัวครับ

32


BIANCHY

ชื่อผลงาน : Bianchy ออกแบบเมื่อ : 2554 เจ้าของผลงาน : ภคพัฒน์ เตชะคงคา อายุ : 21 ปี แนวความคิด : ชอบยี่ห้อ Bianchy เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับ เพราะเป็นรถที่เขา ใช้ปั่นแข่งขันในเวโลโดรม ผมเน้นการปั่นเป็นหลักเลยตัดสินใจซื้อคันนี้มา ด้วยดีไซน์ที่ สวยและเรียบหรูของเฟรม Bianchy ทำ�ให้ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายเพราะของเดิม ก็ดีอยู่แล้ว เพียงแค่เพิ่มล้อสีขาว ยางหน้าสีขาว ยางหลังสีแดง ให้เข้ากับเฟรม และก็ เบาะสีดำ�ครับจะได้ไม่เลอะง่าย

34


CINELLI

ชื่อผลงาน : Cinelli ออกแบบเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2553 เจ้าของผลงาน : ฬียากร เยาวสังข์ อายุ : 24 ปี แนวความคิด : รถคันนี้ผมเน้นปั่นอย่างเดียวเลยครับ ว่างๆ ก็จะนัดกับเพื่อนปั่น ไปต่างจังหวัด ใบจานเป็นรูปไพ่ครับแปลกดีสวยไม่เหมือนใคร แฮนด์ดรอปพันด้วย Grip ลวดลายเท่ห์ๆ เลือกล้อ Hed.3 ที่ทำ�จากคาร์บอนที่มีน้ำ�หนักเบา เวลาปั่นจะ ได้รวดเร็วคล่องตัว ส่วนสติ๊กเกอร์นี่เป็นสติ๊กเกอร์พวกแบรนด์ต่างๆ ที่ผมชอบและใช้ ของยี่ห้อนั้นอยู่ เลือกติดที่เฟรมแบบติดเยอะๆ แต่ก็ไม่ทำ�ให้ดูรก สีหลักของเฟรมเดิม เป็นสีขาว-น้ำ�เงิน ก็เลยเลือกอะไหล่อย่างอื่นให้เป็นสีดำ�ครับ

36


FIXED KU

ชื่อผลงาน : Fixed GU ออกแบบเมื่อ : จำ�ไม่ได้ เจ้าของผลงาน : วรากร ออแก้ว อายุ : 34 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์คันนี้ดัดแปลงโดยใช้เฟรมของจักรยานเสือหมอบ มาแปลงหางปลาครับ แต่จะพิเศษตรงที่เราประทับใจที่ขนาดและความ กระทัดรัด ความประทับใจแรกเริ่มที่มีต่อ Fixed Gear ก็มาจาก NYO Messenger ผสมกับสิ่งที่เราชื่นชอบคือ Graffiti รถคันนี้จึง บ่งบอกตัวตนของผมได้ดีด้วย Stickers ส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็น Stickers bomb คือเป็น Sticker ของคนที่ทำ� Graffiti ที่นำ�ไปติดตามที่ต่างๆ ดังนั้น Fixed GU คันนี้ก็คือรถที่ฉันทำ�เพื่อตัวของฉันเอง

GRAFF

ITI TA

38

G GRA

FFITI

TAG


M I N A S ชื่อผลงาน : Sanim ออกแบบเมื่อ : เมษายน 2553 เจ้าของผลงาน : วัชรพล แสงอรุณโรจน์ อายุ : 20 ปี แนวความคิด : ผมรักการปั่นครับ เลือกสายปั่นโดยซื้อเฟรมจักรยานเสือหมอบเก่าๆ ซึ่งแทบจะเป็นซากเลยก็ว่าได้มาขัดสีเอง และแปลงหางปลาให้เป็นแบบฟิกซ์เกียร์ จับคู่สี เทา-ขาว-ดำ�เพราะอยากได้รถที่ดูเรียบๆ ตรงส่วนเฟรมจะเป็นสีเทา ส่วนล้อสีขาวคิด ว่าสีขาวมันเข้าได้กับทุกสี นอกนั้นอะไหล่อื่นๆ อย่างพวกยาง จาน โซ่ ขาจาน และ ปลอกแฮนด์จะเป็นสีดำ�ครับ อะไหล่ต่างๆ ประกอบเองหมดเลยครับ สั่งจากเว็ปไซต์ บ้างหาเจอตามร้านจักรยานบ้าง เราก็เอามามิกซ์ให้เข้ากันได้ครับ

40


I

MASI MAS

ชื่อผลงาน : Masi Masi ออกแบบเมื่อ : 2554 เจ้าของผลงาน : อาชว เกิดผล อายุ : 22 ปี แนวความคิด : ออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่ายครับ ชอบสีแบบโมโนโทน ก็เลย เลือกจับคู่สีขาว-ดำ� เน้นความเรียบง่าย โดยจะมีล้อ โซ่ เบาะ แล้วก็ปลอกแฮนด์ที่ เป็นสีขาว นอกนั้นก็เป็นสีดำ�หมดเลยครับ อะไหล่ส่วนใหญ่จะใช้ของ Masi ขอตั้ง ชื่อรถคันนี้ว่า Masi Masi เลยแล้วกันครับ

42


CINELLI

ชื่อผลงาน : Cinelli ออกแบบเมื่อ : มีนาคม 2554 เจ้าของผลงาน : นภสร แย้มอุทัย อายุ : 30 ปี แนวความคิด :ฟิกซ์เกียร์คันนี้เป็นรถประกอบ ผมเป็นคนเลือกวัสดุเองทั้งหมด คือมันจะดีตรงที่ใส่แต่ของที่เราอยากได้ เลือกอะไหล่ดีๆ แต่ราคาก็จะค่อนข้างสูง หน่อย เฟรมที่ใช้เป็นของ Cinelli จะประกอบโทนสีขาว-ดำ�-น้ำ�เงิน ผมชอบให้มันดู โดดเด่นเลยใช้ล้อหลังและเบาะเป็นสีแดง ซึ่งตัดกับกริบแฮนด์สีเหลือง ทำ�ให้มันมีสีสัน สดใสแบบหุ่นยนต์กันดัมที่เคยเล่นกันสมัยเด็กๆ ครับ

44


E

K I B N E B U R

ชื่อผลงาน : Ruben ออกแบบเมื่อ : 2554 เจ้าของผลงาน : คมเดช อรุณลิ่มสวัสดิ์ อายุ : 20 ปี แนวความคิด : ผมชอบความเป็นโมเดิร์นและอะไรๆ ที่ทันสมัยมากครับ และฟิกซ์ เกียร์สไตล์โมเดิร์นก็ตรงกับไลฟสไตล์ของผม จึงเลือกออกแบบโดยจับคู่สีน้ำ�เงิน-ขาว แต่ก็แทรกสีเงินตรงล้อและซี่ล้อหน้า ส่วนที่เป็นสีน้ำ�เงินก็จะมีล้อ โซ่ บันได เบาะ แล้วก็ปลอกแฮนด์ นอกนั้นก็จะเลือกเป็นสีขาวทั้งหมดเลยครับ

46


JEED

ชื่อผลงาน : Jeed ออกแบบเมื่อ : 2554 เจ้าของผลงาน : เบญชาคริต เชาวโรจนรุจิ อายุ : 25 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์ของผมคันนี้ชื่อน้องจี๊ดครับ มันจี๊ดตรงสีเฟรม ยางและ ปลอกแฮนด์สีส้มจี๊ดนี้แหละ เลยเลือกที่จะเบรคความจี๊ดด้วยสีขาวตรงส่วนของล้อ ใบ จาน และแฮนด์ เพิ่มสีดำ�ตรงโซ่ ถ้วยคอ และเบาะให้เข้ากับสีดำ�ที่แฝงมาบนเฟรมด้วย ออกมาจึงได้เป็นสีส้มจี๊ด-ขาว-ดำ� อย่างที่เห็นเลยครับ

48


H S A LLI M

CINE

ชื่อผลงาน : Cinelli Mash ออกแบบเมื่อ : กุมภาพนธ์ 2552 เจ้าของผลงาน : ยงยุทธ จันทรังษี อายุ : 40 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์สายปั่นจะเน้นน้ำ�หนักเบาเป็นหลัก อย่าง Cinelli Mash 2009 สีดำ�-เทา คันนี้ที่มีน้ำ�หนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม เฟรมด้านหน้ามีลักษณะลู่ต่ำ� ลงเพื่อตัดลมได้ดีขึ้น ล้อหน้าเป็นคาร์บอนที่มีน้ำ�หนักเบายี่ห้อ Zipp ซึ่งพิเศษตรงที่ ทำ�ให้เกิดแรงเหวี่ยงที่พอดีเมื่อรถเกิดการกระฉาก ล้อหลังเป็นแบบไทยประดิษฐ์ครับ ผมออกแบบโดยใช้แผ่นไฟเบอร์มาตัดให้พอดีกับขนาดของล้อและตกแต่งลวดลายเอง ั้ง ใบจานหน้า 52 ใบจานหลัง 17 โดย ratio จะอยู่ที่ 3.0 เหมาะสำ�หรับปั่นใน เมืองช่วยให้ออกตัวง่ายเวลาเจอรถติดมากๆ และยังช่วยให้เบรกง่ายขึ้นด้วย ครับ

50


NO I K A M ชื่อผลงาน : Makino ออกแบบเมื่อ : 2552 เจ้าของผลงาน : นพดล เกตุเรือง อายุ : 27 ปี แนวความคิด : ก่อนหน้าที่จะมาปั่นฟิกซ์เกียร์ก็ปั่นจักรยานมานานแล้วครับ พอมีฟิกซ์เกียร์เข้ามาในเมืองไทยก็เลยเลือกสายปั่นสไตล์วินเทจ อย่างคันนี้ เป็นเฟรมของญี่ปุ่นยี่ห้อ Makino ซึ่งเป็นสีขาว และเลือกอะไหล่อื่นๆ เป็นสีดำ�กับสีเงินให้ดูเรียบง่ายตามสไตล์วินเทจครับ

52


T R A E H T SWEE ชื่อผลงาน : Sweet Heart ออกแบบเมื่อ : เมษายน 2554 เจ้าของผลงาน : วิกรม ธารสุวรรณวงศ์์ อายุ : 18 ปี แนวความคิด : คันนี้เป็นฟิกซ์เกียร์ที่นำ�เฟรมจักรยานเสือหมอบมาแปลงหางปลา ออกมาเป็นฟิกซ์เกียร์สไตล์วินเทจที่ออกแบบตกแต่งโดยเลือกสีเหล็กเปลือยแบบดิบๆ ได้แรงบรรดาลใจมากจากจักรยาน Custume ที่สั่งตัดกันในอเมริกา เป็นงานที่มี ลักษณะเฉพาะตัวคือเฟรมเป็นสีท่อเหล็กเปลือยดูดิบๆ เซอร์ๆ จึงเลือกมิกซ์กับ เบาะสีน้ำ�ตาลดูเข้ากันดครับ ผมพยายามจะเลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่มีราคาเหมาะสม เพราะเก็บเงินประกอบรถเองทั้งหมด พูดได้เลยว่าจักรยานคันนี้เป็นSweet Heart ของผมครับ ฟิกซ์เกียร์สายปั่นเป็นจักรยานที่มีเสน่ห์ ด้วยรูปทรงของเฟรม ที่เพรียวบางทำ�ให้มีความคล่องตัวสูง และที่สำ�คัญยังช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนอีกด้วยครับ

54


G N A E ND

KHU

ชื่อผลงาน : Khun Deang ออกแบบเมื่อ : มีนาคม 2554 เจ้าของผลงาน : สุทธิพงษ์ คล้ำ�มณี อายุ : 21 ปี แนวความคิด : คุณแดงคันนี้เป็นคันแรกของผมเลยครับ ออกแบบโดยเน้นความ แข็งแรงเพราะนอกจากจะปั่นแล้วก็ยังสามารถฝึกเล่นท่าต่างๆ แบบสายทริคได้เล็ก น้อย เลือกเฟรมของ RYD ที่หลักอานมีลักษณะโค้งเว้าตามล้อหลัง จับคู่สีแดง-ดำ� โดยส่วนของเฟรม โซ่ และบันไดเป็นสีแดง ล้อ ยาง ใบจาน เบาะ ถ้วยคอเป็นสีดำ� และเพิ่มแฮนด์ Bullhorn สีเงินอะลูมิเนียมด้วยครับ

56


TRICK BIKE

58


F L E S Y M

ชื่อผลงาน : Myself ออกแบบเมื่อ : ตุลาคม 2553 เจ้าของผลงาน : นวิน ลี้ธนะ อายุ : 26 ปี แนวความคิด : คันนี้เป็น Air Walk CMX ล้อ 700c ครับ จะปั่นก็ได้จะเล่นท่าก็ได้ แต่อะไหล่ต่างๆ จะแข็งแรงไม่สู้รถสายทริคจริงๆ ผมตั้งชื่อรถคันนี้ว่า Myself แล้วกันครับ เพราะเวลาที่เราปั่นไปไหนไกลๆ หรือเล่นท่าต่างๆ จะรู้สึกกลมกลืนเสมือนว่าจักรยานเป็นส่วนหนึ่งใน ร่างกายเรา ผมเลือกออกแบบฟิกซ์เกียร์ให้ดูดุดันแข็งแรงและเป็นสีดำ� มีเพียงแค่ล้อหลังเท่านั้นที่เลือกสีเขียวเพื่อเพิ่มสีสันให้กับรถ 60


BUB BIB

ชื่อผลงาน : Bubbib ออกแบบเมื่อ : มิถุนายน 2554 เจ้าของผลงาน : สรรฐณัฐ จุรินทร อายุ : 22 ปี แนวความคิด : เลือกออกแบบให้จักรยานดูดุดันและแข็งแรงโดยใช้สีดำ�เป็นสีหลัก แทรกสีขาวตรงขอบล้อบ้างเล็กน้อย บวกกับเบาะกำ�มะหยี่ลายโซ่ยิ่งทำ�ให้รถดูแข็ง แรงโดยสมบูรณ์แบบครับ ชอบความท้ายทายและเป็นคนลุยๆ อยู่แล้วเลยเลือกที่จะ เล่นฟิกซ์เกียร์สายทริก เพราะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเอง เวลาเล่นท่าจะรู้สึกเหมือน จักรยานเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเลยครับ

62


BOY

E U L AFT LLB

HE

BEF

ORE

BEF

ORE

ER A

FTER

ชื่อผลงาน : Hell Blue Boy ออกแบบเมื่อ : พฤษภาคม 2553 เจ้าของผลงาน : จตุรพร กุลถิรธรรม อายุ : 22 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์คันนี้เป็นคนที่ 3 แล้วครับ โดยส่วนตัวแล้วอยากได้ จักรยานสีฟ้าเเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะอยากจะเติมสีสันให้กับฟิกซ์เกียร์สายทริค ก็เลยจับคู่สีฟ้าพาสเทล-ขาว และพยายามหลีกเลี่ยงสีดำ�แต่อะไหล่บางอย่างที่ดีและมี คุณภาพต่อการเล่นทริคส่วนมากจะเป็นสีดำ�จึงออกมาเป็นสีฟ้า-ขาว-ดำ� หลังจากนั้น ก็ออกแบบทำ�สีใหม่โดยเปลี่ยนสีเฟรมจากสีฟ้าเป็นสีเทา และเปลี่ยนล้อจากสีขาวเป็น ดีแดงอย่างที่เห็น ผมมองว่าการเล่นสายทริคก็คือกีฬาชนิดหนึ่ง การได้เล่นท่าคือ ความอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง เนื่องจากเคยเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีม อย่างสเก็ตบอร์ดมาก่อนหน้านี้ และในการเล่นท่าต่างๆ ก็มีความอันตรายเพราะฉนั้นใครจะที่เล่นสายทริคก็ควรสวมหมวก เพื่อเซฟตัวเองด้วยครับ Before After 64


STRONGER

ชื่อผลงาน : Stronger ออกแบบเมื่อ : มิถุนายน 2554 เจ้าของผลงาน : ณภัศกร สมฤทธิ์ อายุ : 20 ปี แนวความคิด : คอนเซ็ปต์ของฟิกซ์เกียร์คันนี้ที่ผมวางเอาไว้ก่อนที่จะซื้อก็คือความ แข็งแรงและดุดัน โดยจะเน้นสีดำ�สีเดียวไปเลย ผมจะเลือกอะไหล่ที่มีความแข็งแรง ทนทานเพื่อให้เหมาะกับการเล่นท่าต่างๆ ไม่ว่าจะกระโดดสูงแค่ไหนก็สามารถทนต่อ แรงกระแทกได้ดี เลยตั้งชื่อรถคันนี้ว่า Stronger ครับ

66


E K I B YHC

ชื่อผลงาน : YHC Bike ออกแบบเมื่อ : 12 มกราคม 2555 เจ้าของผลงาน : จารุพงษ์ วงศ์ทองคำ� อายุ : 28 ปี แนวความคิด : คันนี้ประกอบเสร็จสดๆ ร้อนๆ เลยครับ ต้องการให้ดูมีสีสันสนุกๆ เลยเลือกเป็นเฟรมสีเหลืองเปลือกกล้วยของ YHC Bike เพราะสายทริคส่วนใหญ่จะ เห็นเน้นสีดำ�เป็นหลัก ออกแบบให้มีสีฟ้ามาตัดกับสีเหลืองตรงสเต็มเล็กน้อย นอก นั้นเลือกใช้อะไหล่สีดำ�หมดเลยครับ การเล่นฟิกซ์เกียร์สายทริคเหมือนกับการเล่น กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างหนึ่ง ที่มีความท้าทาย โลดโผน และเป็นการออกกำ�ลังกายด้วย กล้ามเนื้อแขน-ขาต้องแข็งแรงครับ

68


G U H E H T

ชื่อผลงาน : SADIO BOOSTER ออกแบบเมื่อ : 2554 เจ้าของผลงาน : สุเมธ สกุลอนุชิต อายุ : 21 ปี แนวความคิด : เป็นคนที่ชอบความท้าทายก็เลยเลือกเล่นฟิกซ์เกียร์สายทริคครับ เฟรมที่ใช้คือ Sadio Booster เป็นเฟรมที่มีความแข็งแรงเหมาะกับการเล่นท่าโดย เฉพาะ ตะเกียบและยางมีขนาดใหญ่หนาเพื่อรองรับแรงกระแทกเวลากระโดด เลือก เฟรมสีดำ�ที่ดูดุดันมามิกซ์กับสีเขียวซึ่งเป็นสีทชอบเป็นพิเศษ ไม่ว่าล้อ ปลอกแฮนด์ สายรัดเท้า หรือสติ๊กเกอร์ก็จะเลือกทั้งหมดเป็นสีเขียวหมดเลยครับ Ride a Life

... Ride a L

70

ife... Ride a

Life...


E K I B O I D SA

ชื่อผลงาน : SadIo Bike ออกแบบเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2554 เจ้าของผลงาน : ฉัตรมงคล วิสุทธิเสน อายุ : 14 ปี แนวความคิด : ฟิกซ์เกียร์ของผมส่วนมากอะไหล่ต่างๆ จะได้จากสปอนเซอร์ครับ คือ ถ้าสปอนเซอร์มีของใหม่ๆ มาก็จะเอามาให้เราทดลองใช้ รถของผมก็เลยค่อนข้างจะ เปลี่ยนอะไหล่บ่อย แต่คันนี้เป็นเฟรมสีม่วงเปลือกมังคุดของ Sadio ผมเลยเลือกให้มี สีขาวเล็กน้อยตรงโซ่ ขาจานและสเต็ม นอกนั้นจะเป็นสีดำ�หมดเลยครับ การเลือกเล่น ฟิกซ์เกียร์สายทริคมันก็เหมือนกีฬาที่มีความท้าทายครับ ผมชอบอะไรที่มันท้าทาย ได้ฝึกหัดเล่นท่ายากๆ กับกลุ่มเพื่อนเป็นอะไรที่มันสุดๆ เลยครับ

72


G N I L NG

NO

ชื่อผลงาน : Nong Ling ออกแบบเมื่อ : 22 ธันวาคม 2553 เจ้าของผลงาน : ปัญญา หิรัญวงษ์ อายุ : 20 ปี แนวความคิด : รถคันนี้ผมได้มาในวันเกิดครับ น้องลิงเปรียบเสมือนน้องชายของผม เลยก็ว่าได้ ที่มาของชื่อน้องลิงก็มาจากเฟรมสีดำ�อันแข็งแกร่งยี่ห้อ Gorilla นี้แหละ ครับ เลือกสีดำ�เพราะว่าเป็นสีที่เหมาะกับสายทริคอยู่แล้ว จึงเลือกโซ่สีขาวให้ดูสดุด ตายิ่งขึ้น การรวมกลุ่มกับเพื่อนที่เล่นสายทริคเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ การฝึกหัดท่าต่างๆ เพื่อความชำ�นาญครับผม สายทริค ”เล่น เอา มัน” ครับ 74


R

E T S O O B

ชื่อผลงาน : BOOSTER ออกแบบเมื่อ : 2553 เจ้าของผลงาน : พีรชิต โรหิตรัสมี อายุ : 24 ปี แนวความคิด : การเล่นท่าต่างๆ ของสายทริคมันเป็นการท้าทายตัวเอง ซึ่งเราต้อง ขยันฝึกซ้อมถึงจะทำ�ได้ ผมชอบที่จะคิดค้นท่าใหม่ๆ หรือดัดเปลงผสมผสานท่าเก่า ให้ได้ท่าใหม่เพิ่มขึ้นมา แล้วเราก็จะเอาไปแชร์กับเพื่อนๆ ในกลุ่มครับ รถของผมคันนี้ ออกแบบโดยจับคู่สีแดง-ดำ� จะไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือตกแต่งอะไรมาก เน้นความเรียบ ง่ายสบายตามากกว่าครับ

76


R E M R A H C

ชื่อผลงาน : Charmer ออกแบบเมื่อ : 7 สิงหาคม 2554 เจ้าของผลงาน : ณัฐพงษ์ ประดุจแก้ว อายุ : 14 ปี แนวความคิด : Charmer คันนี้เป็นสีดำ�ทั้งคัน แต่สเต็มสีขาว และมีจุดเด่นอยู่ที่ ใบจานสีขาวกับโซ่สีส้มทอง การเลือกเล่นสายทริคเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเอง ถ้าเรา สามารถเล่นที่ยากๆ เจ๋งๆ มันจะสะใจมากครับ แต่การจะฝึกท่ายากๆ ก็ควรที่จะเซฟ ตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นจะเจ็บหนัก อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันพลาดด้วยนะครับ

78


M R A H C G NON

ชื่อผลงาน : Nong Charm ออกแบบเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2553 เจ้าของผลงาน : อำ�นาจ หามนตรี อายุ : 19 ปี แนวความคิด : น้องชาร์มคันนี้คือรถที่มีเสน่ห์ อยากให้รถทริคดูมีสีสันสดใส จึง เลือกเฟรมสีฟ้าอมเทา ปลอกแฮนด์กะับสายรัดเท้าสีแดง ดุมล้อสีขาว และสีดำ�เพิ่ม ความดุดันตามสไตล์สายทริคที่ล้อ ซี่ล้อ ยาง ตะเกียบ เบาะ แฮนด์ กิจกรรมของ กลุ่มสายทริคคือการรวมกลุ่มเล่นท่าต่างๆ นั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เรียน รู้ท่าใหม่ๆ จากกลุ่มอื่นเพื่อพัฒนาความสารมารถของตัวเราเองครับ

80


ADDICT ชื่อผลงาน : Addict ออกแบบเมื่อ : 22 ธันวาคม 2553 เจ้าของผลงาน : จตุพัฒนา บัติศะนะ อายุ : 26 ปี แนวความคิด : ผมหลงไหลกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับ ก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นจักรยาน BMX มาก่อนเลยเลือกเล่นสายทริค เพราะว่าการเล่นท่าต่างๆ นั้นสามารถนำ�เอาท่าของ การเล่นจักรยาน BMX มาดัดแปลงได้ด้วย รถคันนี้เน้นสีดำ�เป็นหลัก มีเพียงตะเกียบ กับปลอกแฮนด์ที่เป็นสีฟ้า คนที่จะเล่นสายทริคพูดได้คำ�เดียวคือต้องมีใจรักครับ รัก ในการเล่นท่า หมั่นซ้อม หมั่นฝึกฝนอย่างจริงจัง

82


R E M R A CH

84

ชื่อผลงาน : Charmer ออกแบบเมื่อ : ธันวาคม 2553 เจ้าของผลงาน : ณภัทร ธันเตชาชัย อายุ : 16 ปี แนวความคิด : ออกแบบฟิกซ์เกียร์คันนี้ให้มีสีสันสไตล์วินเทจแต่มาอยู่บนรถสายทริค คือเลือกเฟรมกับล้อหลังสีขาวไข่ ปลอกแฮนด์สีน้ำ�ตาลแดง โซ่สีน้ำ�เงิน และมีล้อหน้า ยาง ตะเกียบ แฮนด์ยก เบาะเป็นสีดำ� การเล่นสายทริคมันมีอะไรสนุกๆ มากกว่าการ ปั่นเฉยๆ เราได้ฝึกเล่นท่าและออกแบบท่าเองด้วยครับ


T A O EG

IM

R G E TH

ชื่อผลงาน : The Grime Goat ออกแบบเมื่อ : พฤศจิกายน 2552 เจ้าของผลงาน : อภิชา ผุดผ่อง อายุ : 17 ปี แนวความคิด : ผมชอบอะไรที่เป็นสตรีท บวกกับเคยเล่นจักรยาน BMX มาก่อนแล้ว พอมีฟิกซ์เกียร์เข้ามาในประเทศไทยเลยอยากลองเล่นบ้าง ผมเลือกอะไหล่ที่แข็งแรง ด้วยตัวเอง เฟรม ล้อหลัง ยางหลัง เบาะ แฮนด์และปลอกแฮนด์สีดำ� โซ่สีฟ้า ซี่ล้อ สีน้ำ�เงิน ล้อและยางหน้าสีขาว จักรยานฟิกซ์เกียร์เป็นจักรยานที่ไม่มีเบรกเพราะฉนั้น ก็ ”สับ น่อง แตก” กันไปข้างหนึ่งเลยครับ

86


‘‘

CREATE... A PERFECT SKETCH OF YOUR FIXED GEAR

LIKE YOU MEAN IT.

’’


D E IX F N W O R U SKETCH YO FROM YOUR MIND

90

TO PAPER


92


94


ACKNOWLEDGEMENT ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอดขวัญ สวัสดี อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล อาจารย์ชคัทพล ใจน้อม อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์รัตน ปานประชา ข้อมูล : คุณคเชนทร์ วงศ์แหลมทอง และกลุ่มJNSNP คุณโชติพัฒน์ ยังดี และกลุ่ม COMEDY FIXED GEAR คุณจตุรพร กุลถิรธรรม และกลุ่ม ONNUCH TRICK คุณยงยุทธ จันทรังษี และกลุ่ม LINGBAA คุณสุรพัศ วันดี และกลุ่ม DUCKFIXED คุณพันธุ์บุปผา โมรานนท์ และกลุ่ม OH-YEAH คุณนวิน ลี้ธนะ ภาพ : คุณภัทริศ ภิญโญพิพัฒน์ คุณจิรกิติ์ ช่างสี คุณวงศกร คล�ำ้ มณี คุณปณต เที่ยงแช่ม และคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อนๆ ที่คอยให้ค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจ จนผลงานชิ้นนี้สำ� เร็จลุล่วงด้วยดีw โรงพิมพ์ : Print City

96


98


Fixed Gear Creative Design Book  
Fixed Gear Creative Design Book  

Fixed Gear Creative Design Book, Thesis production of Piyawan Moontrikaew. Silpakorn University Communication Arts, Jurnalism.

Advertisement