Page 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง และมีความหมายอยู่ในตัว สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ต่างๆ การประมวลผล หมายถึง การกระทาของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล เช่น การรวบรวมเป็น แฟ้มข้อมูลการคานวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลาดับ การจัดกลุ่มข้อมูล และการจัดทารายงาน เป็นต้น ตัวอย่างนะจ๊ะ ข้อมูล เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การประมวลผล เช่น การจัดลาดับคะแนนวิชาภาษา / คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เช่น กราฟแสดงคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาย/หญิง รายงานผลข้อมูลคะแนน เป็นต้น

งานค่ะ ให้นักเรียนสอบถามเพือ่ นในห้องเรียน ๑๐ คนว่าเกิดในวันและเดือนอะไร จากนั้นให้ นักเรียนนามาทาให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ....(ฟังคาอธิบายจากครูค่ะ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล  
Advertisement