Page 1

3 สถานที่ท ่อ งเที่ย ว โดย นางสาวนิต ญาพร เสีย มศริ 1/11


อุทยานแห่งชาติเขาพนมรุ้ง จังหวัด บุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู

ลัทธิไศวนิกาย มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลาย สมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษ ที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือ พุทธศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการ ดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา ในช่วงแรก ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่ บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับนำ้าทะเล ชื่อ พนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน ้ ในพุทธ ศตวรรษที่ 15-18 จารึกต่าง ๆ ทีน ่ ักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 3 กษัตริย์แห่งเมือง พระนคร (พ.ศ. 1487-1511) ได้สถาปนาเทวาลัยถวาย พระอิศวรที่เขาพนมรุ้ง ซึง่ ในสมัยแรก ๆ คงยังไม่ใหญ่ โตนัก ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) ได้


สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ภูเก็ต "ภูเ ก็ต " ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน

เมืองท่องเที่ยวทีม ่ ีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้าน ความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย นำ้า ทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก ทางการท่องเทีย ่ วครบครัน เป็นเกาะทีใ ่ หญ่ที่สุด ของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค ใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของ ประเทศไทยในน่านนำ้าทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดีย มีพื้นทีป ่ ระมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศ ใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างทีส ่ ุด วัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำาเภอ คือ อำาเภอเมือง อำาเภอถลาง และอำาเภอกะทู้


สถานที่ท่องเที่ยวภาค เหนือ

ภาคเหนือเป็นดินแดนที่รำ่ารวยด้วย ภูมิประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขา สลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงาม ด้วยประเพณีวัฒนธรรม และอบอุ่นด้วยวิถี ชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมนำ้าใจสำาหรับผู้ที่ ต้องการเดินทางไป ท่องเที่ยวในภาค เหนือ เรารวบรวมข้อมูลการเดินทางท่อง เที่ยวทุกจังหวัดมาไว้ที่นี่แล้ว เพียงคุณ คลิกที่ชื่อจังหวัดซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ก็จะได้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัด จำานวนประชากร ขนาดพื้นที่และ อาณาเขต การเดินทาง ที่พัก สถานที่ที่ น่าสนใจ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่ น่าสนใจ งานเทศกาลและประเพณีที่ สำาคัญ ทัวร์และแพ็กเกจทัวร์ ข้อเสนอ พิเศษ ช็อปปิ้ง อย่างครบครัน

3 สถานที่ท่องเที่ยว  

นิตญาพร เสียมศิริ 1/11

Advertisement