Page 1

1


2


TEA TIME

3


“TEA IS NOT SIMPLY A DRINK,

IT’S THE WAY

OF LIVES...” 4


“ชา”เครื่องดื่มยอดฮิต

ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ บ้างติด อกติดใจในรสชาติ บ้างหลงใหลในกลิ่นหอมละมุนชวน ดื่ม เมื่อความนิยมที่มีมาอย่างยาวนาน ผสานเข้ากับ วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ณ วันนี้ “การจิบชา” จึงมิใช่ แค่ดื่มเพื่อให้อิ่ม หากแต่ได้กลายเป็นวัฒนธรรมการจิบ ชาที่แสนละเมียดละไม และแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคล ส่วนฉันชื่นชอบการอ่านและการที่ได้ ใช้เวลาให้เสียไปกับความสุขที่คุ้มค่า และคงไม่มีอะไรที่ เหมาะไปกับกิจกรรมนี้มากไปกว่าการดื่มชา ดื่มไปดื่ม มาก็ค้นพบคำ�ว่าเสน่ห์ เสน่ห์บางอย่างที่ทำ�ให้รักเสียหมด หัวใจนอกจากนั้นมันทำ�ให้ความรีบร้อนในนิสัยพลันสงบ ลง เพราะอะไรเหรอ? ก็เพราะเสน่ห์ของเครื่องดื่มชนิดนี้ นั่นแหละที่ทำ�ให้เข้าใจคำ�ว่าตัวเอง ให้เวลากับตัวเอง และ ยังช่วยปรับชีวิตของฉันให้เข้าที่เข้าทาง ซึ่งได้รู้จักความ หมายของคำ�ว่า จังหวะการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ชายังมีนัยแฝงที่หลากหลาย ชาคือรสนิยม ชาเป็นความเป็นความละเมียดละไม ชา คือ วัฒนธรรม และอีกหลากหลายความหมายที่มันมีสำ�หรับคุณ แถมยัง เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกด้วย ด้วยความปรารถนาที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินและมี ความสุขในการจิบชา บางที...ถ้าคุณได้รู้จักเครื่องดื่มชนิด นี้มากขึ้นสักหน่อย คุณอาจหลงใหลมันอย่างที่ฉันเป็นก็ได้ เพื่อให้ช่วงเวลาอันแสนหวานนั้นได้คงอยู่กับคุณตลอดไป

5


6


“ในอังกฤษ ชาเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกพิเศษ และสง่างาม เมื่อเป็นเรื่องของความสง่างามจึงเข้าไป เกี่ยวพันกับผู้หญิงเป็นหลัก ตัวผมเองถูกถามเสมอว่า ชาสามารถบ่งบอกถึงสไตล์และรสนิยมของแต่ละคน ได้อย่างไร คำ�ตอบคือ ชาเข้าไปอยู่ในชีวิตของทุก คนได้หมด ซึ่งตัวของชาไม่ได้มีสไตล์เป็นของตัวเอง ส่วนใหญ่สไตล์จะอยู่ที่คนดื่ม นั่นคือ ผู้ดื่มจะเป็นผู้ ให้รสนิยมของชาด้วยตัวเขาเอง เช่น บางคนอาจ จะไม่ชอบดื่มชาที่เสิร์ฟ (serve) มาแบบใส่ในกาชา ฉะนั้นชุดชาของเขาก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของ เขาได้แล้ว” กูรูชาระดับโลก มร.สตีเฟ่น ทไวนิ่ง ทายาทรุ่นที่ 10 แห่งตระกูล ทไวนิ่ง (Twining)

”หนังสือ TEA TIME จึงเป็นการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชาจากประสบการณ์นักเขียน ผู้มีความรู้ เกี่ยวกับ เรื่องนี้ที่รวบรวมเป็นข้อมูลไว้อยู่แล้ว เพียงแค่นำ�เนื้อหา บางส่ ว นที่ สำ � คั ญ มาประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น ให้ เ กิ ด ความ สร้างสรรค์ใน Stlye Art Deco และความแตกต่างในรูป แบบใหม่เพื่อใช้ในการเรียนและผู้ที่สนใจ

7


8


9


CONTENTS

10


13 a journey of the tea : วิถีแห่ง 31 afternoon tea : ธรรมเนียมการจิบชา 37 the perfect of cup :10 เคล็ดลับในการชงชา 42 key tasting term : หลักการชิมชาสู่ความสุนทรีย์ 45 tea party manner : เคล็ดไม่ลับบนโต๊ะน้ำ�ชา 48 how to drink : 52 52

เพราะการดื่มชาออกแบบได้ english tea british tea: ชาฝรั่ง ชาอังกฤษ ชนิดและประเภท tea benefit : คุณค่าของการดื่มชา

11


A JOURNEY OF THE TEA วิถีแห่งชา

12


เรื่องราวของชนั้นถูกค้นพบเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน จากการค้นพบโดย ชาวจีน การนำ�เข้าสู่ยุโรปโดยชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 17 จนถึงเรื่องราวและ อิทธิพลของชาในปัจจุบัน การเสพติดชาของอังกฤษจนนำ�ไปสู่สงครามกับจีน ต้นกำ�เนิดอาณาจักรชาในอินเดีย ศรีลังกา และแอฟริกา ไร่ชาหลายร้อยตาราง ไมล์แลกมาด้วยความทุกข์ยากของคนท้องถิ่น และแม้ว่าต่อมาอังกฤษจะสูญ เสียตำ�แหน่งเจ้าอาณานิคม แต่ก็ยังคงครองอาณาจักรชาของโลกไว้ได้อย่าง เหนียวแน่น รวมถึงวิธีการปลูกและผลิตชาเป็นสินค้า และธุรกิจชาข้ามชาติอีก ด้วย เรื่องชาก็ถูกเผยแพร่ไปหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงอังกฤษ ซึ่งในสมัย ก่อนนั้น ชาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้เฉพาะแต่ในทวีปเอเชีย ใน ค.ศ. 1602 British East India Company ได้ริเริ่มการนำ�เข้าชามายังสหราชอณาจักร แต่ เนื่องด้วยราคาที่สูงมากในสมัยนั้น ชาจึงเป็นที่นิยมแต่ในเฉพาะกลุ่มเชื้อพระ วงศ์และชนชั้นสูง ในฐานะเครื่องดื่มราคาแพงลิบลิ่ว เพราะต้องขนมาไกลจาก โพ้นทะเลและถูกเก็บภาษีหฤโหดเฉพาะคนรวยเท่านั้นจึงจะซื้อใบชามาชงดื่ม ได้และใบชาได้กลายเป็นสมบัติมาค่าถึงกับต้องมีหีบชาที่ล็อกกุญแจได้เพื่อกัน บ่าวไพร่ขโมยหยิบไปชงดื่มโดยคุณผู้หญิงของบ้านเท่านั้นเป็นผู้ถือกุญแจไว้ แม้จะมีการลดภาษีชาลงบ้างในศตวรรษต่อมา แต่ชายังคงแพงอยู่ดี ตราบจน ปี ค.ศ. 1839 หลังจากที่อังกฤษได้เข้าครอบครองอินเดียและได้พบชาที่อินเดีย ด้วยจึงมีการขนส่งเข้ามาจำ�หน่ายในอังกฤษโดยไม่ต้องเสียภาษี และชาได้เป็น เครื่องดื่มของชนทุกชั้นในที่สุดรูปแบบของชาในปัจจุบันมีทั้งเป็นใบ(Loose leaf) หรือนำ�เศษใบละเอียดมาใส่ถุงซึ่งทำ�จากเยื่อกระดาษ (Tea Bag) และชา ผงสำ�เร็จรูป (Instant)

13


เรื่องเล่าของชาอังกฤษ เมื่อพูดถึงธรรมเนียมการดื่มชา หลายคนย่อม นึกถึงธรรมเนียมการดื่มชาแสนคลาสสิกของชาว อังกฤษ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยต้อง ย้อนกลับตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1637 ซึ่งเป็นปีที่ชาว ลอนดอนได้ ทำ � ความรู้ จั ก เครื่ อ งสมุ น ไพรที่ เ รี ย ก ว่า “ชา” เป็นครั้งแรก เมื่อ “กัปตัน เวนเดล” ชาว อังกฤษ ได้เริ่มทำ�การค้ากับจีน พร้อมนำ�เข้าสินค้า ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า “ชา” ซึ่งก็คือ น้ำ�เปล่าที่มีสมุนไพรต้มอยู่ด้วยนั่นเอง

14


แต่ ณ เวลานั้น ชายังไม่เป็นที่นิยมในทันที จน กระทั่งถึงปี ค.ศ.1662 เมื่อ “พระเจ้าชาร์ลที่ 2 ของ อังกฤษ” ได้อภิเษกสมรสกับ “เจ้าหญิง แคทเธอ ลีน” ซึ่งโปรดปรานการดื่มชามาก ธรรมเนียมการ ดื่มชาจึงเริ่มแพร่หลายเป็นที่นิยมในลอนดอนมาก ขึ้น และขยายไปทั่วเกาะอังกฤษ มีการจำ�หน่าย ชาอย่ า งกว้ า งขวางโดยบรรจุ ใ นกล่ อ งเงิ น สวย หรูอย่างดี สมัยนั้น มีเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ อนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษให้นำ�เข้าชา จึงทำ�ให้ “ชามีราคาสูงมาก” โดยมีราคาสูงถึง 95 ชิลลิ่ง ต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาขนาดนี้ในสมัยนั้นสามารถ ซื้ออาหารชั้นดีและไวน์ได้อีกขวด จึงทำ�ให้คนชั้น สูงและบรรดาขุนนางเท่านั้น ที่สามารถหาซื้อหา ชามาดื่มได้ นั่นเป็นเหตุให้ “การดื่มชากลายเป็น เครื่องดื่มของชนชั้นสูงในอังกฤษ” ไปโดยปริยาย

15


ผู้ ที่ ริ เ ริ่ ม นำ � วั ฒ ธรรมการดื่ ม น้ำ � ชามาสู่ ป ระเทศ อังกฤษคือ King Charles ที่สอง และ Queen Catherine de Braganza โดยทั้งคู่ หลงใหลการ ดื่มน้ำ�ชาเป็นอย่างมาก จึงสั่งนำ�เข้าใบชาชั้นดี จากหลายประเทศมาสู่วังหลวง เริ่มแรกการดื่ม น้ำ�ชาเป็นที่นิยมกันมากในเฉพาะราชวงค์ ต่อมา ขุนนาง และพวกผู้ดีที่มีฐานะร่ำ�รวย ได้เริ่มทำ�ตาม แบบอย่าง จนการดื่มน้ำ�ชาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลายในหมู่ชนชั้นสูง ทำ�ให้ประเทศอังกฤษได้มี การเปลี่ยนเครื่องดื่มประจำ�ชาติ โดยแต่ก่อนเป็น Ale (เหล้าเครื่องดื่มประเภท Beer) มาเป็นน้ำ�ชา จนถึงทุกวันนี้

16


ศิลปะการดื่มชาของชนชั้นสูง จะใช้กาน้ำ�ชา ที่ทำ� จากเงินแท้ และเสริฟด้วยถ้วย จาน Porcelain อย่างดีจากเมืองจีน ทานร่วมกับของว่างชิ้นเล็กๆ ส่วน Afternoon tea เริ่มในสมัยของ Queen Victoria (1819-1901) เมื่อนางสนองพระโอษฐ์ Anna Maria Stanhope (Duchess of Bedford) ได้คิด จัดเวลาน้ำ�ชาในช่วงบ่าย ก่อนอาหารมื้อค่ำ�ใน ช่วงยุคนั้นงานเลี้ยงน้ำ�ชายามบ่ายของ Duchess of Bedford เป็นที่นิยมกันมาก เริ่มเป็นที่รู้จักและ นิยมกันมากในหมู่ของขุนนาง ชนชั้นสูง และพวก ผู้ดีที่มีฐานะร่ำ�รวย สืบต่อกันจนเป็นวัฒธรรมของ ชาวอังกฤษจวบจนทุกวันนี้

17


Queen Elizabeth I

King Charles II

18


Queen Elizabeth I

King Charles II

19


20


AFTERNOON TEA

ธรรมเนียมการจิบชายามบ่ายแบบอังกฤษ

21


AFTERNOON TEA

couture afternoon ในการเสิร์ฟจะมีพร้อมของว่างเบาๆ เช่น แซนวิซแตงกวาชิ้นบางๆ และขนมชวน น้ำ�ลายสอ ต่างๆ โดยเธอมักจะชวนเพื่อน ฝูงมาร่วมวงด้วย นั่นก็เพื่อเป็นการคลาย ความหิวในช่วงระหว่างมื้อ คลายความ รู้สึกง่วงเหงาหงาวนอนในยามบ่าย แถมยัง เป็นการสังสรรค์พูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงไป ด้วย กลายเป็นวัฒนธรรมและแฟชั่นในหมู่ สาวๆ ดังนั้นแล้ว สาวๆก็จะเริ่มหาอุปกรณ์ ถ้วยชา กาน้ำ� และเครื่องเคียงที่มีความ สง่าหรูหราและเมนูน่าสนใจต่างๆจากนั้น ไม่นานการดื่มชายามบ่ายได้ขยายวงกว้าง ออกไปและเริ่มเปิดเป็นห้องสาธารณะเป็น ครั้งแรก

สำ�หรับประเพณีการจิบชายามบ่าย (Afternoon tea) มีมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1825 แรกเริ่มชาเข้าที่ ประเทศอังกฤษ ที่จะหาได้ที่นั้นมีที่เดียวเท่านั้นคือ ร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ้ายลูกค้าผู้ชายที่ นิยมไปที่นั่นและเมื่อชาจำ�หน่ายให้นำ�มาชงที่บ้าน ได้ก็จะมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถซื้อได้เพราะ ราคาสูงมาก โดยชาจะเป็นเครื่องดื่มที่ถูกมองมอง ว่า เป็นเครื่องดื่มแห่งอิสตรีเพศ โดยสุภาพสตรี นามว่า แอนนา มาเรีย รัซเซล ดัชเชลแห่งเบดฟ อร์ด(Duchess of Bedford) เป็นผู้ริเริ่มกระแสนี้ ขึ้นมา ผู้ไม่สามารถอดทนต่อความหิวได้ couture afternoon tea ในยุคทศตวรรษที่ 18-19 นั้น ผู้ดี อังกฤษจะรับประทานอาหารเช้าตอนสายๆ อาหาร กลางวันก็จะทานแบบเบาๆ หรืออาจข้ามมื้อกลาง วันไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ แล้วไปทานมื้อหนัก อีกทีในมื้อค่ำ�ราว 2-3 ทุ่ม ดังนั้นดัชเชลแห่งเบรด ฟอร์ดจึงจัดปาร์ตี้น้ำ�ชาขึ้นในตอนบ่ายสี่โมงเย็น 22


HHIGHT TEA

ในปี ค.ศ.1864 โดยจะเรียกกันติดปากว่า ทีรูม Tea Room ก็เลยกลายเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่าง แพร่ หลายในหมู่ผู้ดีชาวอังกฤษ และเมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 20 การเต้นรำ�พร้อมการดื่มชายามบ่ายกลายเป็นที่ นิยมของโรงแรมหรูทั่วไป (Tea dance) การดื่มชายามบ่าย ควรเป็นชาดาร์จีลิ่ง หรือเอิร์ลเกรย์ ทานคู่กับแซนด์วิส ชิ้นบางๆ เค้ก ในฤดูร้อน ส่วน ฤดูหนาวจะนิยมทานกับ สโคน กับ แยม หรือ ครัมเปต ส่วน High Tea นั้นจริงๆแล้ว คือการรับประทานอาหารร้อนๆจานง่ายๆ ตามด้วยชาร้อนถ้วยโตๆ บน เก้าอี้สูงไม่ใช่การดื่มชาแบบหรูหราแต่ที่เข้าใจกันในปัจจุบัน High Tea ถูกนำ�มาใช้เรียกเวลาน้ำ�ชายาม บ่ายที่มีอาหารร้อนเสิร์ฟด้วยเท่านั้นเอง จากส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ มิสเตอร์แซม ทวินนิ่ง

23


Afternoon

ในขณะที่ Afternoon Tea หมายถึงช่วงเวลาของการ ดื่มชายามบ่ายที่ถูกจัดขึ้น บนโต๊ ะ ทรงเตี้ ย ขนาดเล็ ก ที่นอกจากจะใช้เตรียมชา แล้ ว ยั ง ใช้ จั ด วางอาหาร ว่าง สำ�หรับทานควบคู่ กั บ ชายามบ่ า ยด้ ว ยอาทิ แซนด์วิซ ขนมปังสโคน หรือขนมปังอบ และยังเป็น ช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์ พู ด คุ ย กั น ดั ง นั้ น จึ ง เต็ ม ไป ด้ ว ยความรู้ สึกผ่ อนคลาย เป็ น กั น เองและเต็ ม เปี่ ย ม ไปด้วยสุนทรียรสแห่งการ ดื่มชาอย่างไรก็ดีด้วยการ

Tea และ high tea คือ ชื่อเรียก แทนช่วงเวลาของการดื่ม ชาที่ ห ลายคนมั ก เข้ า ใจ ผิด และสับสนเวลานำ�ไป ใช้ อ ยู่ เ สมอเพราะเอาเข้ า จริงแล้ว high tea หรือ meat tea คือชาเสิร์ฟใน มื้ออาหารหลัก สมัยก่อน อาหารมื้ อ หลั ก ของคน อังกฤษมีอยู่ 2 มื้อ คือ เช้ า และเย็ น และปกติ มื้ อ เย็ น จะประกอบไปด้ ว ย เนื้อสัตว์ เนย ขนมปัง มัน ฝรั่ง ผักดอง ชีส และสิ่งที่ ขาดไม่ได้เลยคือ ชา ซึ่งจะ

24


AFTERNOON TEA “There are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the ceremony know as afternoon tea”_Henry James

25


AFTERNOON TEA SET ในการจัดขนมบนชั้นนั้น สำ�หรับชั้นบนสุดก็คือ สโคน สาเหตุที่ต้องวางเช่นนี้ถ้าหากย้อนไปในสมัยที่ Afternoon Tea เริ่มเป็นที่นิยม ว่ากันว่า สโคนจะต้องเสิร์ฟพร้อมกับ ที่ครอบรูปโดม แต่ที่ครอบมีขนาดพอดิบพอดีกับแสตน ชั้นแรกเท่านั้น จึงจำ�เป็นต้องวางสโคนไปโดยปริยาย ตาม ด้วยแซนวิซในชั้นกลาง และขนมหวานอื่นๆ เช่นเค้ก ไว้ ล่างสุดแต่หากกล่าวตามลำ�ดับ 26

การทานแล้วที่วางสโคนไว้ชั้นแรกก็เพื่อจะให้แขกทาน ก่อนเป็นอย่างแรกตามด้วยแซนวิซและขนมหวานปิดท้าย และเมื่อทานแต่ละชั้นหมดจะต้องถอดชั้นรองของชั้นนั้น ออกทุกครั้ง ในอังกฤษช่วงเวลาของธรรมเนียมการดื่มชา คือระหว่าง 4 - 5 โมงเย็น และงานเลิกหลัง 1 ทุ่ม แต่ร้าน น้ำ�ชาทุกวันนี้จะบริการน้ำ�ชา พร้อมของว่างตั้งแต่ 3 - 5 โมงเย็น ซึ่งเป็นธรรมเนียม


ประเภทของ Afternoon Tea แบ่งเป็น 3 แบบหลักๆคือ Cream Tea ประกอบด้วยการทานชากับสโคน แยม และครีมเทียม (Clotted Cream) Light Tea ประกอบด้วยการทานชากับสโคน และขนมชิ้นเล็กๆ Full Tea ประกอบด้วยการทานชากับ สโคนแซนด์วิซชิ้นเล็กๆ ขนมหวานและของว่าง

27


HOWTO THE

ก ารชงชาแต่ ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปหาก

ต้องการลิ้มลองความอร่อยของชาแต่ละชนิดนั้น แค่ เพียงทำ�ความเข้าใจกั บ หลั ก สำ � คั ญไม่ กี่ ข้ อ ก็ จ ะเรี ย น รู้ ได้อย่างง่ายดายจากนั้นเพียงหมั่นฝึกชงจนคุ้นเคย เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับความสุขใน การดื่มชาได้อย่างง่ายดาย...

PERFECT CUP 28


O

29


10 SECRETS

TO THE PERFECT CUP เลือกใบชาที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ควรเก็บใบชาไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดและไม่วางร่วมกับของมีกลิ่นแรง

ใช้น้ำ�สะอาดในการชงชา ในการต้มน้ำ�ชงชาควรใช้น้ำ�เย็นใหม่ๆ ไม่ควรใช้น้ำ�ร้อนหรือน้ำ�ที่เคยผ่านการต้มมาแล้วเพราะมี ออกซิเจนน้อยส่งผลให้น้ำ�ชามีรสชืดกระด้าง ออกซิเจนที่มีมากในน้ำ�เย็นใหม่ๆ จะทำ�ให้ชารสเลิศ

ต้องแน่ใจว่ากาน้ำ�ชาสะอาดจริงๆ คาบแทนนินที่เกาะอยู่ด้านในของกาไม่ได้ช่วยให้ชารสดีขึ้น แต่จะทำ�ให้มีรสขม ฉะนั้นควรหมั่น ทำ�ความสะอาดคราบดังกล่าว โดยใช้เบรคกิ้งโซดา 1 ช้อนชา เทลงในกาที่มีน้ำ�เดือดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วจึงล้างให้สะอาดอีกครั้ง ทั้งนี้แนะนำ�ให้ล้างกาน้ำ�ชาด้วยเบรคกิ้งโซ ดาทุกๆ 4-6 สัปดาห์

30


31


อุ่นกาน้ำ�ชาก่อนชง เทน้ำ�อุ่นลงในกาน้ำ�ชาแล้ววนให้รอบกาก่อนแล้วเททิ้ง เพื่อให้อุณหภูมิของกานั้นสูงขึ้นพร้อมสำ�หรับการชงชา

ใช้ใบชาในปริมาณที่เหมาะสม สูตรในการชงชานั้นจะต้อง “บวก 1” เพื่อกาน้ำ�ชาเสมอ เช่น หากดื่มชาสองคนให้ใส่ใบชา 3 ช้อนชา/ซอง เพราะ รสชาที่เพิ่มขึ้นมาจำ�นวน 1 ช้อนชา/ซอง นั้นจะถูกกาน้ำ� ชาดูดซับไป หากไม่บวกเพิ่ม 1 ช้อนชา/ซอง รสชาที่ได้ อาจจางเกินไป

ระยะเวลาแช่ใบชาสำ�คัญมาก ควรปล่อยให้ชาแช่อยู่ในน้ำ�เดือดประมาณ 3-5 นาที ตาม ขนาดของใบชาที่ใช้ ใบชาที่ใหญ่จะต้องให้เวลาที่นานขึ้ และหากต้องการเพิ่มความเข้มข้นของชา ให้เพิ่มปริมาณ ของใบชาแทนการเพิ่มระยะเวลา

32


วนกาก่อนเสิร์ฟ เพื่อรสชาติที่กลมกล่อมควรหมูนกาน้ำ�ชาสามรอบ และ หมุนกลับอีกสามรอบก่อนเสิร์ฟ

เสิร์ฟทันที ภายหลังจากการต้มน้ำ�ชา ควรเสิร์ฟชาทันทีไม่ควรปล่อย ทิ้งไว้นานเกิน 10 นาที เพราะจะทำ�ให้รสชาเปลี่ยน

ล้างกาน้ำ�ชาด้วยน้ำ�เย็น ควรใช้น้ำ�เย็นในการล้างกา อย่าใช้เครื่องล้างจานและ น้ำ�ยาล้างจานในการทำ�ความสะอาดกา

ลองผสมชาสูตรพิเศษของคุณเอง คุณอาจจะผสมชาเอิร์ลเกรย์กับชาดำ�รสผลไม้อื่นๆที่คุณ ชื่นชอบเพื่อให้ได้สุนทรียรสอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง

33


การดื่ ม ชาให้ ไ ด้ ร สชาติ ก ารดื่ ม ชาที่ ใ ส่ น มหรื อ น้ำ�ตาล เป็นความชอบส่วนบุคคล การใส่นมจะ ทำ�ให้รสชาติไม่ขื่นขมเกินไป แต่ถ้าหากชาที่จะ ใส่นั้นเป็นชาที่มาจากอินเดีย ควรที่จะใส่นมลงไป ก่อนใส่ชา มิเช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดฝ้าในชานั้น หากนมไม่มีความสดจริง และห้ามใส่ครีม และ ครีมเทียมแทนนมเด็ดขาด ส่วนน้ำ�ตาลนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ควรใส่เพราะจะทำ�ให้เสียรสชาติชาไป

ชาที่เหมาะจะใส่นมได้ คือ อิงลิช เบรคฟาสต์, ไอริส,เบรคฟาสต์,อัสสัม ชาที่ไม่เหมาะจะใส่นม คือ โรส ปูชอง,จัสมิน,วิน เทจ,ดาร์จีลิ่ง,ชากลิ่นผลไม้ ฯลฯ

CUP 34


35


36


KEY

ต ลอดประวั ติ ศ าสตร์ ข อง

มนุษยชาตินั้น การดื่มกินเป็น ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการดำ � รง ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข เปรี ย บเสมื อ น การเดินทางที่ผ่านรสชาติของ เครื่องดื่มสีอำ�พัน สะท้อนให้เห็น เรื่ อ งราวต่ า งๆมากมายศิ ล ปะ แห่ ง การผลิ ต ชาก็ เ หมื อ นกั บ การผลิตไวน์ ดังนั้นจึงมีหลาย คนนำ�ชามาเปรียบกับไวน์ชนิด ต่างๆ หลักการชิมชา เพื่อที่จะ นำ�ไปสู่ความสุนทรีย์ที่ซ่อนอยู่

TASTING TERM

เพราะการจิบชาเปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่งเลย

ซึ่ง ไม่ต่างไปจากการจิบกาแฟ หรือ ไวน์ มีหลักในการชิม “ชิม” เพื่อนำ�ไปสู่ความสุนทรีย์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบชา นี่ คือภาพสะท้อนที่วัฒนธรรมการกินอยู่บอกให้เรารู้ถึง รูปแบบการดำ�เนินชีวิตของผู้คนในแต่ละที่ แต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม อันเป็นเสน่ห์การดื่มกินที่น่าค้นหา..

37


KEY TASTING TERM เพราะการปรุงชาเปรียบเสมือนงานศิลป์ นักดื่มชา จึงควรรู้เคล็ดลับดังต่อไปนี้ Sweetness การรับรู้รสหวานของชาจะสามารถรับรู้ได้ Tannin ในส่วนของโคนลิ้นจะเป็นส่วนที่ใช้ในการรับรู้รสขม หรือรสของแทนนินจากความเข็มข้นของชา Body ชาคุณภาพดีจะต้องให้รสสัมผัสที่เค็มหรือเรียกว่า full body ซึ่งสามารถรับรู้ได้ที่ บริเวณเพดานปาก Acidity การรับรู้รสเปรี้ยวของชาสามารถรับรู้ได้ที่บริเวณ ด้านข้างของลิ้น Length ชาคุณภาพดีจะต้องสามารถทิ้งรสชาไว้ได้ยาวนาน หลังจากที่ดื่มชานั้นแล้ว Balance สำ�หรับชาชั้นเลิศที่ดีแล้ว ชาจะต้องให้รสชาติที่ ละเมียดละไม กลมกล่อมเพื่อสุนทรียรสอันรื่นรมย์ แห่งการดื่มด่ำ�ชา

38


39


TEA PARTY MANNERS

40


41


TEA PARTY

MANNER เคล็ดไม่ลับกับการปฏิบัติให้ดูดีบนโต๊ะน้ำ�ชา

42


43


ก่อนมานั่งที่โต๊ะ ตามมารยาทให้ผู้อาวุโสกว่านั่งก่อนตามด้วยคุณผู้หญิง ซึ่งปกติจะมีบริกร คอยเลื่อนเก้าอี้ให้อยู่แล้วหลายคนที่ เป็นสุภาพบุรุษมากๆ เป็นคนเลื่อนเก้าอี้ให้คุณผู้หญิง

ผ้าเช็ดปาก ดูว่าเจ้าของงานน้ำ�ชานั้น ๆ คลี่ผ้าเช็ดปากแล้วปูไว้บนตัก เมื่อไหร่คือสัญญาณให้รู้ว่าจะต้องทำ�ตาม ผ้าเช็ดปากจะ ต้องถูกพับครึ่งสามเหลี่ยมด้านสันจะหันเข้าที่ตัวของเรา เสมอเมื่อต้องการเช็ดปาก ให้ใช้ปลายผ้าด้านในเช็ดเมื่อ เช็ดเสร็จให้เอาอีกด้านปิดไว้จะได้ไม่เห็นคราบห้ามวางผ้า นี้บนโต๊ะในระหว่างมื้อน้ำ�ชาวางได้เมื่อมื้อนั้นเลิกราต้อง ให้เจ้าภาพเป็นวางก่อนเสมอ เป็นสัญญาณว่างานน้ำ�ชา นั้นสิ้นสุดลง ส่วนการนำ�ผ้ามาเหน็บไว้ที่คอเสื้อนั้น กูรูย้ำ� ไว้เลย อย่าได้ทำ�เชียว เพราะนั่นเป็นสไตล์ยุโรปเก่า เน้น คำ�ว่า ‘เก่า’ ที่เอ้าท์สุดๆ ทำ�ไปจะมีคนแอบขำ�เอาได้

44


การคนน้ำ�ชาที่ถูกต้อง ถ้าเติมน้ำ�าตาลหรือนมในชาของเราควรคนให้เงียบที่สุด ไม่ควรให้ช้อนกระทบข้างแก้วชาจนเกิดเสียงให้เริ่มคน จาก 6 นาฬิกา ไปอย่างเบาๆ 2 -3 ครั้ง

เมื่อใช้ช้อนคนเสร็จแล้ว เมื่อคนเสร็จเรียบร้อยควรวางช้อนด้านหลังแก้วบนที่รอง แก้วของตนเองเท่านั้นห้ามวางกลับไป บนโต๊ะ ไม่ควรวางทิ้งไว้ในแก้ว หรือพาดบนขอบแก้ว

การใส่นม ยังไม่มีกฎตายตัวแต่เชื่อว่าให้ใส่นมก่อนเพราะจะได้ไม่ ต้องคนก็จะผสมกับชาได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรใส่นม ทีหลัง จะได้รู้ว่าเราต้องการความเข้มแค่ไหนถ้าเราใส่นม ก่อน เราจะไม่สามารถควบคุมความเข้มของชานั้น ๆ ได้

45


การเสิร์ฟน้ำ�ชา เมื่อเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้รินชาจะถือเป็นเกียรติมาก ควรเสิร์ฟทางขวาของแขก และเทชา 3 ใน 4 ของแก้ว หรือเกือบเต็มแก้วเสมอ ถ้ากาชาไม่ได้มีที่กรองอยู่ในนั้น สามารถวาง strainer ไว้บนปากแก้วของแขกก่อนรินได้

วิธีทาสโคนที่ถูกต้อง ใช้มีดแบ่งสโคนออกตามแนวนอนป้ายเนยลงด้านในของ สโคนเล็กน้อยให้พอดีคำ�ก่อนท็อปด้วยแยม ถ้ามีครีมข้น เสิร์ฟ ให้ตักครีม 1 ช้อนเต็มป้ายลงบนแยมเป็นชั้นสุดท้าย ไม่ควรจ้วงส้อมตักสโคน ไม่ว่าคุณจะหิวแค่ไหนก็ตาม

สำ�หรับการใช้ช้อนส้อม แม้ว่าชิ้นจะเล็กใช้มือหยิบได้ขนมอื่นอย่างเค้กเราควรใช้ ส้อมไม่ควรคว่ำ�บนโต๊ะเว้นว่าคว่ำ�เอาไว้ข้างจานตัวเอง

46


เลม่อน ส่วนมากแล้วจะใส่เลม่อนหลังจากการใส่น้ำ�ตาล แต่เนื่อง จากเลม่อนกับนมสามารถทำ�ปฏิกิริยาให้เกิดไขได้ จึงไม่ ควรใส่ทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กัน อย่ารินน้ำ�ชาจนล้นถ้วย รินเพียงแค่ครึ่งถ้วยเพื่อให้สามารถเติมรสชาติที่คุณชอบ

ท่าถือถ้วยชา วางนิ้วหัวแม่มือในตำ�แหน่ง 6 นาฬิกา และวางนิ้วกลาง และนิ้วชี้ในตำ�แหน่ง 12 นาฬิกากางนิ้วก้อยออกเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม ส่วนถ้วยชาที่มีหูจับ เราจะใช้สองนิ้ว จับหูแก้วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นใช้นิ้วก้อยพยุง เพื่อความสมดุลอีกครั้ง นิ้วก้อยนี้อาจจะกระดกขึ้นเล็ก น้อย แม้จะดูท่ามากไปนิดแต่เป็นลักษณะสวยงาม และ ไม่ควรเกี่ยวนิ้วกับหูแก้วหรือจับถ้วยร้อยๆทั้งฝ่ามือ

47


48


Ask the Expert ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องมารยาทบนโต๊ะน้ำ�ชาแนะนำ�ว่า เราควรเลือกทานเฉพาะขนมชิ้นเล็กเท่านั้น ไม่ควรยื่นมือข้ามหน้าแขกเมื่อหยิบอาหาร ควรสำ�รวมกิริยาเสมอ ควรฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด เอ่ยขอบคุณ เมื่อผู้อื่นมีน ้าใจให้เสมอ เป็นต้น

49


T

“The tea party is a spa for cares and work. behind.Busy people forget their business. Your stress melts away,your senses awaken...� _ Alexandraa Stoddard

50


L

TEA

เต่หากจะว่ากันตามวัฒนธรรมนั้น การดื่มชาสไตล์ English Tea ของ ชาวอังกฤษก็ขอบอกว่าในหนึ่งวัน ชาวอังกฤษจะมี Tea Time หลายครั้งมาก ซึ่งมีหลายช่วงเวลาและมีชื่อเรียกต่างกัน หลายครั้งที่เราซื้อชามาแต่กลับรู้สึกว่าชา ที่ซื้อมาไม่อร่อยเหมือนตอนที่ชิมที่ร้านหรือ รสชาติที่ชงแต่ละครั้งทำ�ไมไม่เหมือนกัน ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าการชงชาที่ผิด วิธีอาจทำ�ให้เกิดผลเสียมากกว่า ปัจจุบัน การจัดปาร์ตี้จิบน้ำ�ชายามบ่าย ก็มักจะ ทำ�กันในโอกาสพิเศษอย่าง หรืออาจจะ เป็นการนั่งพักขาจากการเดินช้อปปิ้ง ซึ่ง ก็จะไปอยู่ที่ tea room หรือตามโรงแรม อะไรอย่างนั้นไป ในต่างประเทศมีการ วิ จั ย ค้ น พบว่ า คนที่ ดื่ ม ชาอั ง กฤษอย่ า ง สม่ำ�เสมอวันละ 3 แก้วทุกวัน จะได้รับ สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง ช่วยลด อัตราเสี่ยงของการเป็นอัมพาตได้ และยัง ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ชลอความชราที่จะ มาเยือน คนที่ชอบดื่มชาเป็นประจำ�จึงมัก จะ สดชื่น สดใส และอ่อนวัยอยู่เสมอ เห็น หรือยังว่าสรรพคุณของชาอังกฤษเขาเยี่ยม ยอดซะขนาดไหน รู้อย่างนี้แล้ว คุณจะไม่ สนใจหันมาดื่มชาอังกฤษสักหน่อยหรือ?

and

TIME ในแต่ ล ะวั น คุ ณ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา มากมาย การเรียนที่แสนหนัก งานกอง โตที่รุมเร้า ความเมื่อยล้ารุมประดัง ความเครียดเดินทางมาเยือน...ไม่เป็นไร วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลเกินร้อย ที่ช่วย คุณผ่อนคลาย ชาร์จไฟเติมพลัง ให้มีแรงสู้ กับภารกิจต่างๆ เพียงหาเวลาช่วงสั้นๆ นั่ง พัก Have a Tea Break สักนิด นี่แหละ วิธีที่จะช่วยให้คุณสงบผ่อนคลายจากเรื่อง วุ่นวายในชีวิต พร้อมกลับไปลุยงานต่อได้ เต็มที่ จริงๆ แล้ววัฒนธรรมการพักดื่มชา เพื่อผ่อนคลายนั้นเริ่มเข้ามาเมืองไทยใน สมัยรัชกาลที่ 6- 7 ชาวไทยนิยมพักดื่มชา ยามบ่าย..

51


BREAKFAST TEA

EARLY MORING TEA

เป็นการดื่มชาในช่วงอาหารเช้า ปกติอาหาร เช้าแบบอังกฤษจะมีอาหารมากมาย ทั้งน้ำ� ผลไม้สด เบคอน ไข่ คอนเฟลกซ์ เมนูปลา สลัด ขนมปังปิ้ง และ ชาอังกฤษ ชาที่นิยม ดื่มรสชาติค่อนข้างเข้ม

ชาที่ยกมาเสิร์ฟบนเตียง เหมือนเป็น Morning call ช่วยให้ตาสว่าง พร้อมรับวันใหม่ แบบสบายๆ ไม่เพียงแค่ปลุกให้ตื่นขึ้น แต่ยัง ช่วยให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

52


ELEVENSES TEA

AFTERNOON TEA

ชาที่ดื่มในช่วงเวลา 11 โมง ก่อนมื้อเที่ยง เป็ น กิ จ วั ต รที่ เ ริ่ ม ต้ น มาจากวิ ถี ชี วิ ต ของ ขุนนางในช่วงศตวรรษที่ 18 หลังลุกจาก เตียง ระหว่างแต่งตัว คนใช้จะยกน้ำ�ชามา เสิร์ฟเพื่อเติมชีวิตชีวา

ชาที่ดื่มช่วงบ่าย 3-5 โมงพร้อมมี แซนด์วิช บิสกิต ขนมเค้ก เป็นการรองท้องก่อนถึง อาหารเย็น การดื่ม Afternoon Tea แบบ ดั้ ง เดิ ม ที่ ขุ น นางปฏิ บั ติ นั้ น จะดื่ ม ในห้ อ ง ที่ตกแต่งสวยงาม ภาชนะที่ใช้ขัดเงาจน สะท้อนแสง พร้อมอาหารเลิศหรู และหัวข้อ สนทนาที่หลากหลาย

53


HIGH TEA

NIGHT TEA

เป็นการดื่มชาในช่วง 1-2 ทุ่ม เป็นเวลาที่ผู้ ใช้แรงงานจะล้อมวงรอบโต๊ะอาหาร ดื่มกับ คนในครอบครัว ที่เรียกว่า High Tea เพราะ เชื่อมโยงกับความสูงของโต๊ะอาหาร เป็นคำ� ที่ใช้เรียก Tea Time ของชาวบ้านที่ไม่ได้มี ห้องทานข้าวแยกออกมาจากห้องรับแขก

ชาอี ก หนึ่ ง แก้ ว ที่ ดื่ ม เพื่ อ ผ่ อ นคลายหลั ง อา หารย็น ช่วงก่อนเข้านอน บางคนจะดื่มโดย เติมเหล้ากลิ่นดีๆ หรือบรั่นดีลงไปเล็กน้อย เพื่อให้นอนหลับสบายอีกด้วย

54


55


เห็นมั้ยว่าชาวอังกฤษเขาพิถีพิถันกับการดื่มชา จน เรียกได้ว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ไม่เพียง พิถีพิถันกับรสชาติ บรรยากาศ และทุกอย่างที่ รายล้อมต้องเพอร์เฟคด้วย จนถึงกับมีใครบางคน กล่าวไว้ว่า “เมื่อดื่มชา จิบแรกคุณจะตื่น จิบสอง เริ่มมีพลัง จิบสามความคิดโลดแล่น จิบต่อ ๆ ไป ช่วยดับกระหาย”

56


ฉะนั้นการดื่มชา จึงมิใช่เพียงการรีบดื่มแล้วจบ ต้องค่อย ๆ จิบ เมื่อค่อยๆ จิบ เราก็จะได้หยุดพัก ได้นิ่ง ได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า และหาก คุณไม่รีบเร่ง พอมีเวลาพิถีพิถันกับการดื่มชา เรา ขอแนะนำ� วิธีจัดเตรียมโต๊ะชาแบบง่าย ให้ลองทำ� ดู เพื่ออารมณ์ที่สุนทรีย์ยิ่งขึ้น

57


TEA IS NOT A PRODUCT IT’S A PRACTICE

58


TEA TIME ผ่อนคลายกับ Tea Time สไตล์อังกฤษ

ตั้งโต๊ะในบรรยากาศเหมาะๆ หากมีบริเวณจำ�กัดในออฟฟิศ ลองหามุมที่เงียบ ไม่พลุกพล่าน หากเป็น มุมที่มีหน้าต่างเปิดกว้างมองเห็นวิวภายนอกได้ยิ่งดี เสริมด้วยแจกันดอกไม้ หรือกระถางต้นไม้เล็กๆ เตรียมอุปกรณ์ในการดื่มชา ถ้าจะให้ครบเครื่องตามธรรมเนียมอังกฤษละก็ คงต้องมีกาชา และถ้วยชา จะเป็นแบบ porcelain หรือว่าเครื่องเงินก็แล้วแต่ชอบ

เครื่องเคียงในการดื่ม อาจเป็น แซนด์วิช คุ๊กกี้ชิ้นเล็กๆ หรือจะเป็นขนมหวานแบบไทยๆ ก็ได้

เติมบรรยากาศด้วยเสียงดนตรีเบาๆ

ที่ขาดไม่ได้ คือน้ำ�ชา พระเอกของงาน...เตรียมชารสชาติที่คุณชอบ จะเป็นชาผลไม้ ชาสมุนไพร ที่ให้ ความรู้สึกสดชื่น หรือจะเป็น EnglishTea ที่ชาวอังกฤษนิยมดื่มกันก็ได้ รสชาติละมุนละไมช่วยรีแลกซ์ ได้ดี

59


60


TEA BENEFIT

61


TEA BeNeFIT “ชา”

เครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์นอกจากจะ ช่วยขจัดความอ่อนเพลียและทำ�ให้รู้สึกระปรี้กระ เปร่าแล้ว การดื่มชาจะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ทำ�ให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น แก้ กระหายน้ำ� ช่วยบำ�รุงสายตา ขับปัสสาวะ ช่วย ระบบการย่อยอาหาร ป้องกันการเกิดมะเร็งและ บำ�รุงหัวใจ แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ ชามีสารต้าน อนุมูลอิสระป้องกันการแก่ก่อนวัยและอื่น ๆ อีก มากมาย ชามีอยู่มากมายหลายชนิดทั้งชาจีน ชา เขียวญี่ปุ่น ชาฝรั่ง ชาซอง ชาเมื่ยง และชากลิ่น ดอกไม้ผลไม้ ซึ่งชาชนิดหลังนี้เป็นชาที่นำ�ใบชามา อบแห้งพร้อมการปรุงแต่งกลิ่นและสี หากคุณเรียนรู้ที่จะเลือก รสชาติ ที่ ชื่ น ชอบได้ แ ล้ ว ควรลองชิมชาให้ได้หลาก หลายประเภท ไม่ว่าจะ เป็นชาจีน ชาญี่ปุ่น หรือ ชาฝรั่ง ทั้งชาจีน และชา ญี่ ปุ่ น มี วิ ธี ก ารชงที่ ค่ อ น ข้างมีพิธีรีตรองมาก

สำ � หรั บ ผู้ ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ดื่ ม ชา ควรลองที่จะดื่มให้พอใจ ในกลิ่นและรสของชาเสีย ก่อน ควรใช้เวลาในการ มองดูสีน้ำ�ชาสนุกกับการ ดูใบชาคลี่ตัวร่ายระบำ�อยู่ กลางถ้ ว ยสู ด ดมไอกลิ่ น หอมที่ลอยละล่อง

62


คุณประโยชน์ของชา สำ�หรับชาฝรั่งไม่ยุ่งยาก นัก แต่จะมีชื่อเรียกตาม แต่ โ อกาสและอาหาร ที่ทานกับชา เช่น Low Tea เป็นการดื่มชาพร้อม รั บ ประทานอาหารว่ า ง เช่น แซนด์วิชชิ้นเล็ก ๆ บิสกิต และเค้กหรือคุกกี้ แต่ ชิ้ น เอกคงเป็ น สโคน (Scone) ที่ทานกับวิปปิ้ง ครีมและแยมรสชาติต่าง ๆมากมายหลายรส

ซึ่ ง จะเริ่ ม ทานกั น ตั้ ง แต่ เวลา 4 โมงเย็นยาวไป จนถึง 1-2 ทุ่มเลยทีเดียว ส่วน High Tea เป็นการ ดื่ ม ชาหลั ง อาหารค่ำ � ซึ่ ง เป็ น อาหารมื้ อ หนั ก และ ยั ง มี ก ารเรี ย กชื่ อ ต่ า ง ๆ ออกไปอีกตามเวลา สถานที่ และโอกาส แล้ว แต่เจ้าภาพจะเรียก เช่น English Afternoon Tea หรือ Meat Tea เป็นต้น

“ชาซอง” ดูจะเป็นการดื่มชาที่ง่ายที่สุด มีข้อควร จำ�ไว้ว่า ชา 1 ซองมีความเข้มข้นเท่ากับปริมาณ น้ำ� 2 ถ้วย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าชาเข้มข้นมากพอ หรือยัง ให้ใส่ซองชาหรือชาลงในถ้วยเทน้ำ�ร้อน คอยให้น้ำ�ออกสีชา สังเกตดูว่าถ้ามองเกือบไม่ เห็นปลายช้อนเป็นใช้ได้ที่สำ�คัญอย่าได้ใช้ช้อน บี้กดคั้นน้ำ�ออกจากซองชาเพราะจะทำ�ให้น้ำ�ชามี รสฝาดได้

63


“ชา” ถือเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติ แท้ๆที่ให้คุณประโยชน์มากมายต่อ ร่างกาย นอกจากสุนทรียรสในการดื่ม แล้ว ชายังมีประโยชน์ดังนี้

64


ช่วยฆ่าเชื้อโรค ลดอาการ อักเสบ และช่วยสมาน แผล ตามตำ�รายาจีนยัง บันทึกไว้ว่า น้ำ�ชาชงแก่ๆ 1 ถ้วย ช่วยรักษาโรคบิด ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ประการแรกของการดื่มน้ำ�ชาเป็นประจำ� คือ เราจะได้รับสารคาเฟอีนจากใบชา ซึ่งสารคาเฟ อีนนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขยายหลอดเลือด ช่วย ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ป้องกันโรคหัวใจตีบตัน ซึ่งบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก อีกทั้งรักษาโรคหวัด และอาการปวดหัวได้ดีอีกด้วย และในชาเขียวมีวิตามินซี และ วิตามินบีคอมเพล็กซ์ กรดเพน โทเทนิค และวิตามินพี ช่วยให้ หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นแข็ง นอกจากสารคาเฟอีนแล้ว ในใบชาก็ยังมีสารโพลิ แรง ไม่เปราะ ไม่แข็งตัวง่าย ฟินอล (Polyphenol) คาร์โบไฮเดรท และกรดอะ มิโน เมื่อสารเหล่านี้ทำ�ปฏิกิริยากับน้ำ�ลาย ก็จะ ช่วยกระจายความร้อนในร่างกายออกไปพร้อมๆ กับขับสารพิษในร่างกายออกไปด้วย ส่วนสารอะ โรมาติคก็จะช่วยระงับกลิ่นปาก และป้องกันฟันผุ ได้ด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีกรด Pantothenic ช่วย ให้ผิวหนังชุ่มชื่น ลดอาการอักเสบ และอาการของ โรคปอดบวม ที่สำ�คัญการดื่มขาเขียวเป็นประจำ� ชาอูหลง ก็สามารถช่วย สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โดย ลดความอ้ ว นและอาการ เฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร ท้องผูก โดยจะช่วยละลาย ไขมั นและช่วยในการย่อ ย อาหารและลดประจุ ใ น ปัสสาวะได้

65


TEA BLACK Benefit หลายคนคงชอบการดื่มชากันอยู่แล้ว เพราะชา ถือเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ แต่ประโยชน์ของชา นอกจากจะสามารถสร้างสุนทรีทางด้านอารมณ์ ได้แล้ว การดื่มชาดำ�ยังทำ�ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อีกด้วย นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า การดื่มชาดำ� เป็นประจำ� จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคหั ว ใจและ ทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดี เพราะชาสามารถลด คอเลสเตอรอลได้ 4 % และลดไขมันได้ดีถึง 8%

66


นอกจากนี้ยังช่วยด้านการอักเสบ การติดเชื้อ ป้องกันฟันผุ ช่วยระงับกลิ่นปาก แล้วทำ�ให้ลม หายใจสดชื่นขึ้นอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ชาดำ�ยังมี สรรพคุณ ช่วยเพิ่มมวลกระดูก คลายเครียด และ เพิ่มความจำ�ได้ดี เพราะสามารถยังยั้งการทำ�งาน ของเอนไซม์ บางชนิดในสมอง ที่เป็นสาเหตุหลัก ของ โรคอัลซ์ไซเมอร์ อีกทั้งยังมีผลวิจัยอีกว่า การ ดื่มชาดำ�ช่วยป้องกันโรคพาร์คินส์ได้ถึง 75 % เพราะชาที่ผ่านกระบวนการหมักหลายอย่างชาดำ� เท่านั้นที่มีสารชนิดนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลก (world health organization แนะนำ�ว่าควรดื่มชาดำ�ใน ระหว่างอาหาร เพราะหลังจากดื่มประมาณ 30 -50 นาที สารอนุมูลอิสระจะถูกกำ�จัดออกไปจำ�นวน มาก ซึ่งนั่นจะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย

67


เครื่องดื่มประเภทน้ำ�ชามีมาช้านานกว่า 4,700 ปี นอกเหนือจากการเป็นเครื่องดื่มแก้กระหาย แก้ ง่วง ยังพบว่าสามารถแก้สารพัดโรคได้อีกด้วย เช่น ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของร่างกาย ต้านอาการอักเสบ ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ ป้องกันตับจากสารพิษและโรคอื่นๆอีกมากมาย ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามการที่เครื่อง ดื่มชาให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจาก มีองค์ประกอบของสารสำ� คัญในใบชาที่เรียกว่า แทนนินหรือทีโพลีฟีนอล (Tea polyphenols) สาร สำ�คัญกลุ่มนี้พบมากในพืชเกือบทุกชนิด แต่ละ ชนิดอาจจะมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันไป สารแทนนินในใบชาสดหรือชาเขียวที่มีฤทธิ์ทางยา ที่สำ�คัญได้แก่ สารกลุ่มที่ชื่อว่า คาเทคชินส์ (catechins) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านโรค ภัยได้มากมายหากดื่มเป็นประจำ� แต่สารสำ�คัญ จากใบชามักจะสลายตัวได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อ สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและความร้อน

68


น่ารู้! โทษ และ ประโยชน์ของการดื่มชา วั น นี้ พ าคนที่ ช อบดื่ ม ชามารู้ จั ก กั บ โทษและ ประโยชน์ของการดื่มชา เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ เพราะถึง แม้ ประโยชน์ของการดื่มชา จะมีมาก แต่ก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันหากว่า ดื่มชา ไม่ถูกวิธี แล้วอาจเกิดปัญหากับสุขภาพของคุณได้ ฉะนั้น รู้ไว้ใช่ว่า จะได้เป็นการป้องกันและได้ประโยชน์ จากการดื่มชาที่แท้จริง ดังนั้นเราลองมาพิจารณา ดู ว่ า วิ ธี ก ารชงชาหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ชาแบบไหนที่ ใ ห้ ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด หรือแบบไหนจะได้ ประโยชน์น้อยที่สุด หรือไม่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เลย หรือในทางตรงกันข้ามมีผลเสียต่อร่างกายก็ เป็นไปได้

69


แม้ ว่ า การดื่ ม ชานั้ น จะมี ป ระโยชน์ มากมาย แต่ถ้าดื่มชาอย่างผิดหลัก การแล้ว ก็สามารถให้โทษได้หลาย ประการเช่นเดียวกัน ซึ่งมีข้อห้าม ที่สำ�คัญ ๆ ที่ควรรำ�ลึกไว้เสมอใน การดื่มชา คือ ไม่ควรดื่มชาที่ร้อนจัดเพราะอาจถูก ลวกจนทำ � ให้ เ กิ ด อั น ตรายในช่ อ ง ปาก ลำ�คอ ลำ�ไส้ และอาจเกิด ผลข้างเคียงบางอย่างขึ้นได้ เช่น ทำ�ให้เนื้อบางส่วนในช่องปากตาย หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดเซลล์มะเร็ง เป็นต้น จะยิ่งไม่คุ้ม

ไ ม่ ค ว ร ดื่ ม ช า ที่ ร้ อ น จั ด มากๆเพราะจะทำ � ให้ เ กิ ด การระคายเคื อ งต่ อ ทาง เดินอาหาร ระคายเคือง ต่อเซลล์ จะทำ�ให้เกิดโรค มะเร็งสูง

กรดแทนนิ ค ในน้ำ � ชาจะ ทำ � ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ ยาคุมกำ�เนิดลดลง หญิง มีครรภ์ ควรงดดื่มเพราะ จะส่งผลกระทบต่อทารก ในครรภ์

ไม่ควรดื่มชาขณะกินยา ในที่นี้หมายรวมถึง ยา ฝรั่ง ยาจีน และยาไทย ทั้งนี้ เพราะสารต่าง ๆ ใน น้ำ�ชาอาจไปทำ�ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ต่อยาที่ กินเข้าไป ขั้นเบา คือ ทำ�ให้คุณสมบัติของยาที่กิน เจือจาง หรือเสื่อมสภาพลง ขั้นร้ายแรง คือ ยา บางตัวเมื่อทำ�ปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ในน้ำ�ชาอาจ กลายเป็นสารพิษได้ หากต้องการดื่มชาในยาม ป่วยไข้ ควรเลือกเวลาก่อนหรือหลังรับประทานยา 2 ชั่วโมง และในระหว่างต้องกินยาอยู่นั้น ให้ดื่ม แต่น้ำ�ชาบาง ๆ ห้ามดื่มน้ำ�ชาที่ชงอย่างเข้มข้น

70


ในรายที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยโรค หัวใจควรงดดื่มชา เพราะ กาเฟอี น จะทำ � ให้ หั ว ใจ ทำ�งานไม่ปกติ คือเต้น เร็วขึ้น (หากชอบดื่มชา ก็อาจเลือกชาชนิดที่สกัด กาเฟอีนออกแล้วก็ได้)

ไม่ควรดื่มน้ำ�ชาที่ชงค้างคืน หรือชงไว้นานหลาย ชั่วโมง แล้ว ทั้งนี้ เพราะน้ำ�ชาอาจบูดได้ และน้ำ� ชาที่ชงทิ้งค้างไว้นาน ๆ สารต่าง ๆ ในน้ำ�ชาก็จะทำ� ปฏิกิริยากัน บ้างเสื่อมคุณภาพ บ้างแปรสภาพ เป็นสารพิษ บางคนชอบเอาน้ำ�ชาใส่ขวด หรือใส่ กระป๋องไปแช่ตู้เย็นไว้ดื่มหลาย ๆ วัน วิธีนี้เป็นสิ่ง ที่ไม่ควรทำ� หากต้องการดื่มชาเย็น ๆ ให้ชงชาใหม่ และไม่ควรดื่มชาเพื่อแก้ง่วง หรือใช้ น้ำ�ชากระตุ้นให้ตาสว่างมากเกินไป เพราะไม่ เ พี ย งแต่ จ ะเป็ น อั น ตราย ต่อกระเพาะอาหารและลำ�ไส้ และ ไม่ควรดื่มชาก่อนนอนโดยเฉพาะสำ�หรับผู้ที่นอน ยังทำ�ให้ร่างกายอ่อนเพลียมากขึ้น หลับยาก หรือเป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะน้ำ�ชา ทันทีที่สารกระตุ้นหมดฤทธิ์ หาก จะไปกระตุ้นร่างกายให้นอนหลับยากยิ่งขึ้น โดย ปฏิบัติเช่นนี้บ่อย ๆ ร่างกายจะทรุด เฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรดื่มชาเข้มข้น หรือน้ำ�ชาใส่ โทรมลงอย่างรวดเร็ว น้ำ�แข็ง หรือน้ำ�ชาแช่เย็น ทั้งนี้ เพราะน้ำ�ชาเย็น ๆ จะไปกระตุ้นลำ�ไส้และกระเพาะปัสสาวะ ทำ�ให้ ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำ�บ่อย ๆ ผู้ที่เป็นโรค เบาหวาน สตรีมีครรภ์ คนชรา และเด็กเล็ก ซึ่ง มักหลับยากอยู่แล้วเป็นปกติวิสัย ควรหลีกเลี่ยง ในผู้ป่วยท่ี่เป็นโรคไทรอยด์ การดื่มชาในช่วงก่อนนอน แต่หากว่าดื่มชาจน จะมีอาการกระสับกระส่าย เป็นนิสัยและไม่ส่งผลต่อการนอนหลับแล้วก็เป็น ใจเต้นเร็ว มือสั่นอยู่แล้ว การดื่มชาจะทำ�ให้มีอาการ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

71


นอกจากนั้น สำ�หรับ บางคน น้ำ�ชาไม่ใช่ เครื่องดื่มที่เหมาะสม ก็ว่าเพราะการดื่มน้ำ� ชาอาจก่ อ ให้ เ กิ ด โทษ สำ � หรั บ บุ ค คลนั้ น ได้ คือ

72

C


C C 1.ผู้ที่ไตทำ�งานบกพร่อง หรือมีอาการไต วาย ไม่ควรดื่มน้ำ�ชามาก ยิ่งในกรณีไต วายนั้น ยิ่งต้องปฏิบัติตนเคร่งครัดตามคำ� แนะนำ�ของแพทย์ ไม่ว่าจะดื่มน้ำ�ประเภท ใดก็ตาม เพราะร่างกายของผู้มีอาการไต วายไม่สามารถขับน้ำ�ออกทางปัสสาวะได้

กรณี ที่ ก ารทำ � งาน ของไตบกพร่องเล็ก น้ อ ยและเป็ น การ ชั่วคราว การดื่ม น้ำ�ชามากก็จะทำ�ให้ ปั ส สาวะบ่ อ ยๆใน กลางคื น ทำ � ให้ นอน หลับไม่สนิท

2. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร และลำ�ไส้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการที่ทาง การแพทย์จีนเรียกว่า “กระเพาะเย็น” ซึ่ง มักจะมีอาการอึดอัด และอาเจียนออก เป็นน้ำ�ใส ๆ กรณีนี้ห้ามดื่มน้ำ�ชาเวลาที่ ท้องว่างตอนเช้า

73

เพราะจะมี ผ ลต่ อ กระเพาะอาหาร และลำ�ไส้ ทำ�ให้ ร่างกายไม่สามารถ ดูดซับวิตามิน B2 และธาตุ เ หล็ ก ได้ เต็มที่


C C C 3. เด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ขวบ ไม่ควรดื่มน้ำ�ชา เพราะว่ า กรดแทนนิ ค ในน้ำ�ชาเมื่อรวมตัวกับ ธาตุเหล็กในกระเพาะ อาหารและลำ � ไส้ แ ล้ ว จะกลายเป็ น สารที่ ไ ม่ สามารถละลายได้

4. สตรีที่รับประทานยาคุมกำ�เนิด ไม่ควร ดื่มน้ำ�ชาเช่นกัน โดยเฉพาะก่อนและหลัง การรับประทานยาคุมกำ�เนิด 4 ชม.เพราะ กรดแทนนิคาจะทำ�ให้ประสิทธิภาพของ ยาคุมกำ�เนิดลดลง ทั้งน้ำ�ชายังมีผลทำ�ให้ สารต่าง ๆ ในยาคุมกำ�เนิดละลายตัวยาก และถูกดูดซึมได้น้อยลง

5. สตรีระหว่างมี ประจำ � เดื อ นนั้ น หรือ สตรีระยะตั้ง ครรภ์ และสตรี ระยะให้ น มบุ ต ร ไม่ ค วรดื่ ม น้ำ � ชา โดยเฉพาะน้ำ � ชา เข้มข้นเพราะทารก

ผลเช่นเดียวกับเด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ขวบ ที่ดื่มชา สารต่าง ๆ ในน้ำ�ชาผ่านไปทาง น้ำ�นมของแม่ ทำ�ให้ทารกขาดธาตุเหล็ก และเป็นโรคโลหิตจางได้ น้ำ�ชายัง ทำ�ให้การขับน้ำ�นมของแม่ลดลง อาจเป็น อุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

74


CC C 6. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็น โรคหัวใจ ไม่ควรดื่มน้ำ�ชาเข้มข้น เพื่อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ ร่ า งกายถู ก กระตุ้ น มาก เกินไป หากความดันโลหิตขึ้นสูงมาก หรือหัวใจถูกกระตุ้นมากเกินขีด จะเป็น อันตรายถึงชีวิตอย่างรวดเร็วฉับพลันเลย

7. ผู้ที่มีไข้สูงไม่ควร ดื่มน้ำ�ชา เพราะว่า ด่ า งน้ำ � ชาจะทำ � ให้ ความดันโลหิตเพิ่ม ขึ้น กระตุ้นให้หัวใจ เต้นเร็วขึ้น จึงยิ่ง ทำ � ให้ อุ ณ หภู มิ ข อง ร่างกายเพิ่มสูงขึ้น

กรดแทนนิคในน้ำ�ชา ยั ง ส่ ง ผลให้ ร่ า งกาย ขั บ เหงื่ อ ออกมาได้ น้อยกว่าปกติ ดัง นั้น เวลามีไข้สูง แทนที่น้ำ�ชาร้อน ๆ ที่ ดื่ ม เข้ า ไปจะช่ ว ยขั บ เหงื่อออกมาอีกด้วย

เพื่อทำ�ให้อุณหภูมิ ร่างกายลดลง กลั บ กลายเป็ น ว่ า ยิ่ ง ทำ � ให้ ร ะบบขั บ เหงื่อของร่างกายทำ�งานบกพร่อง

75


English tea British tea ประเภท - ชนิดของชาฝรั่ง (ชาอังกฤษ)

อันที่จริงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า การดื่มชาในโลกตะวันตกนั้น ไม่ได้มีแต่ชาวอังกฤษเท่านั้นนะครับที่นิยม ดื่มชา ชาติอื่นๆ เขาก็ดื่มชาเหมือนกัน เช่น รัสเซีย , ฝรั่งเศส , เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ แต่ที่เรารู้จักชาฝรั่ง ใน นามของชาอังกฤษ มากที่สุดก็คงจะเป็นเพราะ ชาอังกฤษถูกพัฒนาอย่างมีแบบแผนที่สุด มีการเริ่มต้น ดื่มชากันตั้งแต่ มื้อเช้า ช่วงบ่าย และค่ำ� และอีกประการหนึ่ง ที่ทำ�ให้เรารู้จักการดื่มชาแบบอังกฤษ ก็ คงเพราะนักเรียนเก่าอังกฤษ ซึ่งภายหลังจากเรียนจบแล้ว และกลับมายังเมืองไทย ก็ได้นำ�เอาการดื่มชา แบบอั ง กฤษกลั บ เข้ามาด้วย ในที่นี้ จ ะ ไ ม่ ข อ ก ล่ า ว ลงลึกไปถึงศัพท์นี้ เฉพาะต่างๆ เพราะ ว่าจะทำ�ให้ดูเป็น วิ ช าการมากเกิ น เดี๋ยวบางคนอาจ ไป จะไม่อยากอ่าน ชาที่พวกเราเรียก กันว่า ชาฝรั่ง หรือ ชาอังกฤษ นั้นโดย ทั่วไปอาจจะแบ่ง2 ได้ 2 ประเภท คือ ชา BlackTea และ Blend Tea ซึ่งจะ มีความแตกต่างกัน ใน 2 ประเภทนี้ ประเภทของใบชาและชาอังกฤษ อย่างแรกที่เป็นสิ่งสำ�คัญในการจัดเวลาน้ำ�ชาคือ การทำ�ความรู้จักกับ ใบชาชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใบชาที่ตรงกับรสนิยมของตัวเรา หรือเลือกตามแบบฉบับของชาว อังกฤษดั้งเดิมโดยหลักแล้วต้นกำ�เนิดของใบชามาจากทวีปเอเชีย ประเทศที่ส่งออกใบชามากที่สุดคือ จีน อินเดีย ศรีลังกา ตุรกี และ Kenya สายพันธุ์ ใบชาที่ปลูกคือ Tea plant (Camellia Sinensis) เป็น สายพันธุ์ใบชาโดยหลักที่ผลิต ชาดำ� ชาเขียว ชาขาว และชา oolong 76


ชาที่ชาวอังกฤษนิยมดื่มกันมากที่สุดคือ Black tea แบ่งเป็น 4 ชนิดดังนี้

English Breakfast Tea ชาใบดำ�ที่มีสีเข้ม และรสเข้มข้น เหมาะสำ�หรับใส่นมและน้ำ�ตาล English Breakfast Tea English Afternoon Tea ชาใบดำ�ที่มีสีกลาง รสนุ่มนวล ให้ความสดชื่นEnglish Afternoon Tea (Ahmad Tea) Earl Grey Tea ชาใบดำ�ที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันผล Bergamot และดอกไม้แห้ง เป็นชาที่ให้ ความรื่นรม เพราะมีกลิ่นหอมสดชื่นEarl Grey (Ahmad Tea) Darjeeling Tea ใบชาที่มาจากประเทศอินเดีย เป็นชาดำ�ที่มีสีอ่อนใส มีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ Darjeeling (Twinings Tea) Blended Teas ชาที่มีหลากรส เข้ม กลาง และนุ่มนวล สามารถดื่มได้ทุกมื้อ เป็นชา ที่ชนชั้นสูงนิยมดื่มตั้งแต่สมัยโบราณ จวบ จนกระทั่งทุกวันนี้Blend Tea (Harrods), Ceylon Blend (Whittard of Chelsea), Black Teas ชาดำ�มีต้นกำ�เนิดมาจากหลาย ประเทศ เป็นชาที่มีความหลากหลาย โดย การนำ�ใบชาแต่ละชนิดมาผสมกันหรือผสม

กับผลไม้ ดอกไม้แห้ง จึงทำ�ให้รส และ กลิ่น หลากหลายแตกต่างกันไป Vanilla Flavoured Black Tea (Twinings Tea), Lemon Flavoured Black Tea (Whittard of Chelsea), Fruits and Flavours ชาใบดำ� ชนิดต่างๆที่นำ�มาผสมกับผลไม้แห้ง ดอกไม้ แห้ง เครื่องเทศ และการอบแต่งกลิ่น ให้มี ความหลากหลาย

77


78


79


Tips on Drinking Tea คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดื่มชา

ผู้ที่นิยมจิบชาร้อน สารสำ�คัญที่เป็น ประโยชน์ อย่าง “คาเทคซินส์” จะถูก ความร้อนทำ�ลายไปเกือบหมดเหลือ อยู่เพียงความหอมและรสชาติของ ชาเท่านั้นถ้าต้องการได้ประโยชน์ต่อ สุ ข ภาพแต่ อ ยากจิ บ ชาร้ อ นแนะนำ � ให้หันไปดื่มชาที่เข้มข้น แบบเดียว กั บ ที่ ค นจี น แต้ จิ๋ ว นิ ย มดื่ ม ชาจี น รส เข้มข้นในถ้วยใบจิ๋ว ก็เพราะความ เข้ ม ข้ น ของใบชาจะทำ � ให้ มี ส ารคา เทคซินส์เข้มข้นตามไปด้วยแม้ว่าจะ สลายจากความร้อนบางส่วนแต่จะ ยังเหลือบางส่วนไว้อยู่

80


ชาเขียวหรือสารสกัดจากใบชา สดหากนำ�มาเตรียมเป้นเครื่อง ดื่มแช่เย็นจะช่วยรักษาคุณภาพ ของสารสำ � คั ญ ในใบชาไว้ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต ามหากขบวนการ ผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วต้ อ ง ผ่ า นการต้อ มหรือ ทำ�ให้ร้อ นใน กระบวนการฆ่ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่อนบรรจุลงขวดปริมาณสำ�คัญ จะถูกทำ�ลายไปเช่นกัน

การดื่มชาไม่ว่าจะเป็นแบบร้อน หรือแบบเย็น ไม่ควรแต่งรสด้วย นมทุ ก ชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น นมข้ น หวาน นมสดหรือนมผง เพราะ โปรตีนในน้ำ�นมจะไปจับเข้ากับ สารสำ�คัญในใบชาและทำ�ลาย ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย

81


ผู้ที่ทานวิตามินเสริม ธาตุเหล็ก เกลือแร่ หรือยาที่คล้ายคลึงกัน ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ�ชาขณะ ทานยา เพราะสารสำ�คัญจาก ใบชาจะไปตกตะกอนธาตุเหล็ก หรือเกลือแร่ ทำ�ให้ร่างกายไม่ สามารถดูดซึมได้ ส่วนการดื่ม น้ำ � ชาขณะรั บ ประทานอาหาร นั้น แร่ธาตุต่างๆจากผักใบเขียว หรือผลไม้จะถูกสารสำ�คัญจับไว้ จนดูดซึมเข้าไปในร่างกายไม่ได้

โปรตี น และแร่ ธ าตุ ต่ า งๆจาก อาหารที่รับประทาน ทำ�ให้ลด การดู ด ซึ ม ของสารอาหารที่ มี คุณค่าต่อร่างกาย ดังนั้น จึงมี คำ�แนะนำ�ไม่ให้เด็กดื่มชา ไม่ว่า จะเป็นชาเขียวแช่เย็นหรือว่าชา ร้อน เพราะจะทำ�ให้ร่างกายขาด สารอาหาร

82


ชามี อ งค์ ป ระกอบของฟลู อ อ ไรด์ ใ นปริ ม าณสู ง และสู ง กว่ า ปริมาณที่อยู่ในน้ำ�ปะปา การ ที่ร่างกายได้รับเข้าไปทุกวันจะ ทำ � ให้ เ กิ ด การสะสมมี ผ ลให้ ไ ต วาย เกิดโรคมะเร็งลำ�ไส้ โรค กระดูกพรุน โรคข้อ และโรค เกี่ยวกับกระดูก แต่ผู้ที่ไม่ได้ดื่ม ชามากเป็นประจำ� ก็คงไม่ต้อง กังวลเลย

ใบชายั ง มี ส ารไม่ ดี ต่ อ ร่ า งกาย คือสารที่ชื่อว่า ออกซาเรท (Oxalate) แม้ว่าสารชนิดนี้จะมีอยู่ น้อย แต่หากชอบดื่มชามากๆ เป็ น ประจำ � จะมี ก ารสะสมสาร ออกซาเรทในร่างกายได้สารชนิ นี้มีรายงานว่ามีผลทำ�ลายไต

83


84


85


10 ชาที่นิยมดื่ม

เครื่องดื่มยอดนิยม ที่เรียกว่า “ชา” เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติ กลมกล่อม ทานแล้วสดชื่น ทาน ได้ทั้งร้อนและเย็น ทั้งยังเป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น มีสาร คาเฟอี น ช่ ว ยกระตุ้ น การไหล เวียนของโลหิต สารโพลิฟีนนอล ช่วยขับสารพิษ ถ้าทานมากโดย เฉพาะชาเย็ น ใส่ น มแสนอร่ อ ย แล้วละก็ ระวัง !จะอ้วนไม่รู้ตัวนะ

86


1. ชาเขียว (Green Tea) เป็นชาที่ไม่ผ่านการ หมัก คือนำ�ใบชาที่เก็บจากต้นมาพักให้สลด แล้วอบไอน้ำ� จากนั้นนำ�ไปผ่านการรีดและอบ แห้ง จึงเป็นชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมี คุณสมบัติต้านทานโรคได้หลายชนิด เช่นช่วยลด โคเลสเตอรอล ลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็ง หลอดอาหาร ความดันดลหิตสูง ขับสารพิษ น้ำ�ชา จะมีสีเขียวหรือเหลืองอมเขียว มีรสฝาด ไม่มีกลิ่น 2.ชาดำ� (Black Tea) ชาดำ�หรือที่เรียกว่า ชาฝรั่ง เป็นชาที่ได้จากการนำ�ยอดอ่อนของชาที่นำ�มาบด แล้วหมักจนได้กลิ่นหอม ก่อนนำ�มาอบแห้ง ใบชา มีสีเข้ม รสขมฝาด ชาดำ�อุดมไปด้วยวิตามินอีและ ซี ที่มีคุณสมบัติช่วยชะลอริ้วรอย และยังมีฤทธิ์ ช่วยสมานผิว มีสารแทนนินทำ�ให้เซลล์ผิวผลีดตัว ได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียว 3. ชาอู่หลง (Oolong Tea) ได้ชื่อว่าเป็นชาอันดับ 1 ของโลก สำ�หรับ “ชาอู่หลง” หรือที่ชาวจีนเรียก ว่า “มังกรดำ�” (Black Dragon) ชาชนิดนี้เป็นชา ที่กึ่งหมักและต้องผ่านกระบวนการทำ�ชาหลังจาก เก็บใบชาทันที รสชาติจะนุ่มกว่าชาดำ� แต่มีความ สดน้อยกว่าชาเขียว นิยมดื่มชาอู่หลงคู่กับอาหาร จีนเพื่อช่วยลดความมันเลี่ยน ในใบชาอู่หลงมี กรดอะมิโนทีอามีนที่ช่วยให้ระบบการย่อยอาหาร ดีขึ้น มีสารช่วยลดและช่วยระงับการเพิ่มปริมาณ ไขมันในเส้นเลือด และลดโคเลสเตอรอลด้วย 87


4. ชานม (MilkTea) เป็นชาที่ทาน แล้วมีไขมันล้นเหลือ แต่เพราะ ความหอมอร่อย หวานมัน “ชา นม”จึงเป็นที่นิยมของสาว ๆ “ชา ไทย”(ชานมแบบไทย ๆ) เป็น ชาต้ น ตำ � หรั บ ที่ ช าวไทยคั น เคย ในกลิ่นและรสชาติมานาน ผ่าน กรรมวิธีคั่วแบบโบราณ จนเกิด กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ชง ด้วยวิธีโบราณโดยใส่ถุงชา เติม นมข้นหวาน นมสดและน้ำ�ตาล ใส่ น้ำ�แข็งได้ดื่มเมื่อไหร่ติดใจเมื่อนั้น

5. ชามะนาว (Lemon Tea) เป็น ชาที่ทานแล้วเปรี้ยวนิด ๆ หวาน หน่ อ ยๆแถมด้ ว ยกลิ่ น หอมของ ใบชาที่ให้รสฝาดนิด ๆ พร้อม ความสดชื่ น พร้ อ มกั บ มะนาวสด กลมกล่อม ชามะนาว จึงเป็น ที่ชื่นชอบของสาว ๆ ที่สำ�คัญ คุณสมบัติของมะนาวยังลดอาการ ท้องผูกได้อีกด้วย ถ้าอยากชงชา มะนาวให้อร่อย ต้องเลือกมะนาว และชาแท้ที่ใหม่(นิยมชาดำ�) ที่ สำ�คัญอย่าใส่น้ำ�ตาลมากเกินไป

88


6. ชาสมุนไพร/ชาผลไม้ (Herbal/ Fruit Tea) แม้จะไม่ใช่ชาแท้ ต้นตำ�หรับ แต่ชาสมุนไพร ก็เป็น เครื่องดื่มทางเลือกและยอดนิยม ของอีกหลายคน ชาสมุนไพรนิยม ดื่มเพื่อล้างพิษและรักษาสุขภาพ ทั้งยังปราศจากคาเฟอีนอีกด้วย

7. ชาขาว (White Tea) ถ้าเป็นคอ ชาทั่วโลกต้องยอมรับว่าชาขาว ก็ เป็นชาที่นิยมดื่มมาช้านานชาขาว จะคล้ า ยกั บ ชาเขี ย วที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น กระบวนการหมัก แต่ต่างกันตรง ที่ ก ารเก็ บ ใบชาจะต้ อ งคั ด เลื อ ก เอาแต่เฉพาะยอดอ่อนที่สมบูรณ์ เต็มที่เท่านั้นชาขาวจะมีกลิ่นหอม อ่อน ๆ รสชาติบางเบาจนไม่ร็ว่า ดื่มชา แต่เมื่อกลืนน้ำ�ชาลงคอ แล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ติดอยู่ที่ ปลายลิ้นและลำ�คอ

89


8. ชาเหลือง (YellowTea)มีเฉพาะ เมืองจีนไม่ค่อยรู้จักในบ้านเรา เกิด จากการเก็บใบชาแล้วนำ�มาม้วน เพื่อเก็บน้ำ�มันใบชาไว้ พอม้วน เสร็จนำ�ไปทำ�ให้แห้ง เมื่อแห้งแล้ว จะได้ชาเหลืองที่มีสีใกล้เคียงกับ ชาเขียว เหมาะสำ�หรับการดื่มคู่กับ อาหารจีนทุกชนิดจะช่วยกำ�จัดไข มันและช่วยส่งเสริมรสชาติอาหาร จีนให้ดียิ่งขึ้น สำ�หรับรสชาติชา เหลืองออกรสขมอมหวาน มีกลิ่น เปรี้ยว ๆ ของสมุนไพรอ่อน ๆ

9. ชาผูเอ่อ (Pu-Erh Tea) ชาผู เอ่อ เป็นชาพิเศษที่เก็บจากต้น ชาที่มีอายุนับร้อยปี ขึ้นอยู่ในเขต มณฑลยูนาน ใบชาจะถูกนำ�มา อั ด และหมั ก ตามวิ ธี ก ารเฉพาะ อย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลา 6 เดือน ราที่ขึ้นมาจับใบชาที่หมักไว้ เป็นตัวทำ�ให้เกิดกลิ่นและรสชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ เป็นชาที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพ

90


10. ชาแดง (Red Tea) เป็นชา ที่ถูกค้นพบใหมได้จากพืชเฉพาะ ถิ่นพบที่แอฟริกาใต้ที่เดียว คือต้น ลอยบอส (Rooibos) จึงไม่มีคาเฟ อี น และมีส ารแทนนินในปริม าณ น้อยมาก เป็นชาที่เหมาะกับการ ดื่มคู่กับขนมหวานทุกชนิด เพราะ รสชาติชาแดงออกแนวผลไม้ จึง ทำ�ให้ขนมไม่เสียรสชาติ เป็นชาที่ ให้สีของน้ำ�ชาออกโทนน้ำ�ตาลแก่ หรือสีแดงเข้ม กลิ่นฉุน รสหวาน นิยมไปผสมกับดอกไม้และผลไม้

แม้ว่าชาจะดีกับสุขภาพ แต่ควร ดื่ ม ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะด้ ว ย เพราะชามี ฤ ทธิ์ ขั ด ขวางลำ � ไส้ ให้ ดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ ก ได้ น้ อ ยลง ฉะนั้นสาว ๆที่อยู่ในช่วงมีประจำ� เดือนและผู้ป่วยโรคโลหิตจางไม่ ควรดื่มชา และถ้าดื่มมากอาจ ทำ�ให้นอนไม่หลับด้วย ที่มา จาก หนังสือ SHAPE ฉบับของเดือน กุมภาพันธ์ 2550

91


92


TEA & CAKE

93


TEA

MORNING เชอร์รี่ไทเฮาดีเจ ไมเกรนพลานุภาพ ฮาลาลสัมนาแมชชีนโหลน วโรกาส นพมาศปอดแหกเดโม นิสต์เฮีย วอลซ์เดโมพลาซ่าเป่ายิ้งฉุบ แป๋วโอ เพ่นโหงวเฮ้งฮิต ครัวซองต์ทัวร์เยอร์บี ราสไปเดอร์เพียวแซลมอน ช็อปปิ้ง วิดีโอถ่ายทำ�เพลซอะ แทงโก้คำ�สาป ฟรังก์วิวฮอต แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้ง ฮิต ครัวซองต์ทัวร์เยอร์บีราสไปเดอร์ เพียวแซลมอน แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้ง ฮิต ครัวซองต์ทัวร์เยอร์บีราสไปเดอร์ เพียวแซลมอน

94

CAKE

TEA TIME HAPPINESS


L

ไมเกรนพลานุ ภ าพฮาลาลสั ม นาแมชชี น โหลน วโรกาสนพมาศปอดแหกเดโม นิสต์เฮีย วอลซ์เดโม พลาซ่าเป่ายิ้งฉุบ แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้งฮิต ไมเกรนพลานุ ภ าพฮาลาลสั มนาแมชชีนโหลน วโรกาส LUNCH นพมาศปอดแหกเดโม นิสต์ เฮีย วอลซ์เดโมพลาซ่าเป่ายิ้ง เชอร์รี่ไทเฮาดีเจ ไมเกรนพลานุ ฉุบ แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้งฮิต ครัว ภาพฮาลาลสัมนาแมชชีนโหลน ซองต์ ทั ว ร์ เ ยอร์ บี ร าสไปเดอร์ วโรกาสนพมาศปอดแหกเดโม เพียวแซลมอน ช็อปปิ้งวิดีโอ นิสต์เฮีย วอลซ์เดโมพลาซ่าเป่า ถ่ายทำ�เพลซอะ แทงโก้คำ� ยิ้งฉุบ แป๋วโอเพ่นโหงวเฮ้งฮิต สาปฟรังก์วิวฮอตสมิติเวช รุม ครัวซองต์ทัวร์เยอร์บีราสไปเดอร์ บ้ า ควี น มายองเนสสุ ริ ย ยาตร์ เพียวแซลมอน คีตกวี ฮาราคีรีคอนโดมิเนียม วัจนะดยุคแฟ็กซ์ ไฮไลท์ซูฮกฟ ลุท ชะโนดโหงวเฮ้งแบล็คมา ราธอนน้องใหม่อึ้ม ศิลปากรรู ราธอนน้องใหม่อึ้ม ศิลปากรรู บิคหมวย วอลซ์ แชมเปี้ยนจัม บิคหมวย วอลซ์ แชมเปี้ยนจัม โบ้ ดิสเครดิตซาฟารีเบอร์เกอร์ โบ้ ดิสเครดิตซาฟารีเบอร์เกอร์ วอลซ์ฮิว้อย วิลเลจออกแบบ วอลซ์ฮิว้อย วิลเลจออกแบบ ปักขคณนาศิลปากร มอคค่า ปักขคณนาศิลปากร มอคค่า

95


96


97


98


99


100

New layout tea time  
New layout tea time  

teatime