Page 1

Security Solution เราคือหนึ่งในผู้นาด้านการบริการวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คาปรึกษาและแนะนา จัดหา ติดตั้งและ บารุงรักษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางและเล็ก ให้ได้รับทั้งอุปกรณ์ที่มี คุณภาพและบริการอย่างมืออาชีพ จากทีมงานที่พร้อมให้การช่วยเหลือ เรายังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนาของโลก เช่น Fortinet, Juniper, Paloalto, Sonicwall, Cisco, Check Point และ Sophos ให้เป็นผู้ให้บริการที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน เรามีประกาศนียบัตรรับรองวิศวกรทางด้านระบบเครือข่ายและระบบ รักษาความปลอดภัยของบุคคลากรของบริษัท มากกว่า 30 ท่าน ไม่ว่าจะเป็น  Cisco Certified Design Associate (CCDA)  Cisco Certified Network Associate (CCNA)  Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)  Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP) เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบการบริหารงาน ISO 9001:2008 รวมถึงคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001:2005 (Information Security Management Systems)

ความสาคัญของ Security Solution – Firewall ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลขององค์กรเป็นส่วนที่สาคัญ อย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจ และเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน จึงต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญในองค์กรผ่านเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) หรือจากภายนอก (Internet) จากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการขโมยข้อมูลหรือโจมตีเพื่อให้เกิดความ เสียหาย เครื่องมือหลักของการป้องกัน คือ Firewall ซึ่งทาหน้าที่ตรวจจับ กาหนดสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้ามาใช้งาน ปัจจุบัน Firewall ได้มีการพัฒนาให้มี ความสามารถมากขึ้น และเรียกชื่อใหม่ว่า Unified Threat Management (UTM) โดยจะมีความสามารถต่างๆ ดังนี้          

กาหนดสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ หรือ การเข้าถึงกลุ่มข้อมูลในแต่ละวง LAN ภายในองค์กร กาหนดนโยบายการเปิด-ปิดช่องทางเข้าออก (Port) กาหนดสิทธิ์การใช้ความเร็ว (Bandwidth) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร กาหนดสิทธิ์การใช้งาน Application ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร Anti-virus/Anti-spyware/Anti-malware Anti-spam บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ใช้งาน (Web Filtering) จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (Log) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จัดการ ควบคุม กาหนดสิทธิ์ด้านความเร็วและแอพพลิเคชั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (WAN Optimization) ทา Failover เมื่อ Internet เส้นใดเส้นหนึ่งหยุดทางาน (Internet Load Balance)


รูปแบบการใช้ Firewall การบริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรของเรา สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย เราได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจการผลิต, กลุ่มธุรกิจนาเข้า-ส่งออก, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มธุรกิจจัดจาหน่าย, กลุ่ม ธุรกิจการเงิน และ กลุ่มธุรกิจประกันภัย Single Firewall

Double Firewall

Internet

High-Availability Firewall

Virtual Private Network - VPN

Internet

Interne Virtual Private Network (VPN) t

Internet

Router

Router

Router

Firewall

Firewall

Firewall

Firewall

Client

HA

Network Switch

Network Switch

Server

Router

Server

Firewall

Router

HQ

Network Switch Firewall

Client

Server

Branch

Firewall

Network Switch Firewall

Client

Server

Client

Client

Single Firewall สาหรับองค์กรทั่วไป ที่มี Media จาก ISP เดียว และผู้ใช้งานไม่เยอะมาก มีลักษณะการใช้งานแบบพื้นฐานทั่วไป เช่น กาหนดการเปิดปิด Port การป้องกันไวรัส, โทรจัน และ Malware ต่างๆ การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (Log) ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Double Firewall จะเหมือนกับ Single Layer Firewall แต่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นจากบุคลากรภายใน โดยจะเพิ่ม Firewall อีกระดับ สาหรับส่วนที่เป็น Data Center หรือ Server Farm

High Available Firewall or Load Balance Firewall เหมาะสาหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ต้องการความเสถียรของระบบสูง เพื่อให้สามารถทางานได้ตลอดเวลา จะมีการต่อเชื่อมจาก ผู้ให้บริการรายเดียวหรือหลายราย และมี Firewall มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป เพื่อสามารถทางานทดแทนกันได้หากมีตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือ ขัดข้อง สามารถแบ่งส่วนการใช้งานออกหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ

Virtual Private Network (VPN) เหมาะสาหรับองค์กรที่มีสาขา หรือบุคลากรที่ต้องทางานจากภายนอก ต้องการความปลอดภัยในการเรียกใช้ข้อมูล ขององค์กรผ่าน อินเทอร์เน็ต โดยมีการสร้างเส้นทางเสมือนกับทางานอยู่ภายในองค์กร ป้องกันการดักสัญญาณเพื่อขโมยข้อมูล ซึ่งจะมีทั้งแบบ IPSec และ SSL VPN

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2263-8185 Email: presales@csloxinfo.net

Security solution1  

ICT SP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you