Page 1

CLOUD SERVICES Are you ready to Cloud? คำถำมที่ถูกถำมบ่อยที่สุดว่ำจะไป Cloud ดีไหม ถ้ำจะ ไป จะต้องทำอะไรบ้ำง แล้วจะเริ่มต้นอย่ำงไรดี ลองดูว่ำเรำเจอเหตุกำรณ์แบบนี้บ้ำงไหม 1 ทรัพยำกรที่มีอยู่เกินควำมจำเป็น ซื้อเผื่อไว้เยอะ 2 ต้องกำรทรัพยำกรมำกกว่ำที่มีอยู่ในบำงช่วงเวลำ และต้องกำรแค่ช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนั้น 3 พื้นที่และตู้แร็คไม่เพียงพอต่อกำรรองรับอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึ้น 4 อุปกรณ์เสีย ใช้เวลำซ่อมนำน

การบริหารทรัพยากรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มค ี วามยุ่งยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น CPU ที่มีความเร็วมากขึ้น จานวน core มากขึ้น ความต้องการหน่วยความจา ของแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลทีต ่ ้อง รองรับการขยายแบบไม่มีขีดจากัด ทาให้ต้องหาทางจัดการบริหารระบบให้มี ประสิทธิภาพ รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงจะทาอย่างไรให้ธุรกิจ ยังคงดาเนินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หลายองค์กรจึงเริ่มมองหาระบบที่จะเข้ามา เสริม Cloud ก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายคนสนใจ

Cloud คืออะไร Cloud คือ วิธีการประมวลผลที่อิงถึงผู้ใช้ โดยสามารถกาหนดความต้องการต่างๆ ไปยัง cloud service จากนั้น cloud จะจัดสรรทรัพยากรและบริการมาให้ตามความต้องการ และผู้ใช้ สามารถเพิ่มและลดทรัพยากรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรู้ว่าทรัพยากรหรือวิธีการเบื้องหลังจะ เป็นอย่างไร

ไม่รองรับ

หรืออาจจะสรุปได้ว่า Cloud จะประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญคือ บริการ ความต้องการ และ ทรัพยากร ซึ่งเมื่อนามารวมกันก็จะกลายเป็น การบริการด้านทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

6 กำรสั่งซื้อใช้เวลำนำน

Cloud ประเภทต่างๆ

5 อยำกเปลี่ยน OS หรือโปรแกรมใหม่ๆ แต่ hardware

Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud สามารถช่วยอะไรได้บ้าง: 1 สำมำรถช่วยวำงแผน ปรับเปลี่ยน หรือขยำยระบบ

IaaS คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชั่น (virtualization) ซึ่งทาให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่ม -ลดขนาด ของซีพียู หน่วยความจา และระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

ไอทีตำมควำมต้องกำร 2 สำมำรถจัดสรรกำรใช้ทรัพยำกรไอทีให้สอดคล้อง

Platform as a Service (PaaS)

กับค่ำใช้จ่ำย

PaaS คือ บริการด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งเน้นการให้บริการด้านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถรองรับ

3 สำมำรถปรับระบบไอทีเพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจ ใหม่ 4 สำมำรถผสมผสำนและแก้ปัญหำที่เหมำะสมสำหรับ ธุรกิจโดยไม่ต้องซื้อฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ 5 ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน (Operation Cost) ในขณะที่มีระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 6 สำมำรถจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)

การทางานของแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับใช้และจัดการได้เอง ระบบ PaaS นั้น ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบมิดเดิ้ลแวร์ ตัวอย่างเช่น MSWindows Server, Linux, Oracle Database เป็นต้น

Software as a Service (SaaS) SaaS คือ การให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์สาเร็จรูปให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบของการบริการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ Browser โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องลงทุนซื้อทั้งอุปกรณ์และ ซอฟต์แวร์ เช่น ระบบอีเมลล์ (E-mail) ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หรือ SalesForce เป็นต้น


ตารางเปรียบเทียบ Virtualization กับ Cloud แบบต่างๆ

ประโยชน์ของระบบ Cloud ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในระบบ IT โดยสามารถจัดการบริหาร Resource ให้ใช้ ร่วมกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น CPU, Memory หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบมีความเสถียรมากขึ้น (Reliability) สามารถโยกย้ายการทางานจาก Physical server หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ง่าย เพื่อป้องกันระบบล่ม และสามารถพร้อม ใช้ได้ตลอดเวลา รองรับการปรับเปลี่ยนขนาดได้ง่าย (Scalability) โดยสามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากร ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา สามารถสร้างระบบใหม่ได้ในเวลาที่รวดเร็ว เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมี Template หรือโครงสร้างของแต่ละระบบให้เลือกใช้ จ่ายเท่าที่ใช้ (Pay per use) ทาให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย ไม่สิ้นเปลือง ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นได้ (Reduce operation cost) เช่น ค่าไฟ ค่าแอร์ และค่า เช่าพื้นที่สาหรับ data center เพราะทางผู้ให้บริการเป็นคนจัดการให้

Initiatives in 2012 Public Cloud 32.7% and Private Cloud 19.5%

External Cloud Service in 2012 Software 57.1% Storage 37.7% and Infrastructure 37.1% Sizing the Cloud

ที่มา : http://blogs.forrester.com/stefan_ried/11-04-21-sizing_the_cloud ที่มา : http://searchdatacenter.techtarget.in/survey/Public-cloud-adoption-SaaS-set-to-trend-in-2012


Virtualization & Cloud เริ่มต้นด้วย Server Consolidation - Virtualization ส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากการเปลี่ยนระบบจาก Physical server ไปยัง Virtualization ซึ่งมีทั้งแบบลงทุนซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง หรือเช่าใช้จากผู้ให้บริการ CSL: เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบหลังการขาย และได้รับ Certified จาก VMware Certified Professional (VCP) ซึ่งสามารถให้ คาแนะนา การออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Virtualization รวมถึงวิเคราะห์ระบบของท่าน เพื่อให้พร้อมในการย้ายไปสู่ Virtualization หลังจากที่ทา Virtualization แล้ว ก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น - การเพิ่มหรือลดขนาดของระบบ - การจัดการทรัพยากร - การควบคุมค่าใช้จ่าย หลายองค์กรก็จะขยายระบบไปสู่หน่วยงานย่อยเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

ก้าวสู่ Private Cloud Private Cloud เป็นการเพิ่มความสามารถของ Virtualization ให้มากขึ้น เนื่องจาก ไม่ต้องคานึงว่าจะต้องนา VM ไปไว้ที่ physical เครื่องไหน จะสร้าง VM ใหม่ อย่างไร หรือจะต้องทาอย่างไรหาก Resource เปลี่ยนไปเพราะ Cloud จะเป็นอิสระ และมีความยืดหยุ่นในตัวเองที่จะบริหารจัดการ CSL: เราจะช่วยแนะนาและวิเคราะห์ระบบที่ท่านมีอยู่ว่าระบบใดที่สามารถย้ายไปสู่ Cloud ภายในองค์กร ทาง CSL ก็มีบริการให้เช่า IDC เพื่อทา Private Cloud

ขยับขยายไปยัง Public Cloud หลายองค์กรมีความต้องการย้ายระบบของตัวเองไปไว้ใน Public Cloud อาจจะเพราะ ต้องการลดค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องการลงทุนทรัพยากรต่างๆ ทั้ง Hardware, Software รวมถึง IT Staff และอยากควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุน เปลี่ยนจากซื้อเป็นเช่า บริการ CSL: เรามี IDC ที่รองรับ Public Cloud พร้อมทีมงานที่จะช่วยดูแลและคอย ช่วยเหลือ


S

UGGEST OLUTIONS

Virtualization / Cloud ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง Server เสีย หรือ performance ไม่เพียงพอ ต้องย้ายไปยัง server ใหม่ โดยปกติแล้วการย้ายเครื่องหรือเปลี่ยนแปลง Hardware ใหม่ จะต้องมีการ update driver ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับ OS หรือ Application ที่ใช้งาน

ถ้าเป็น Virtualization หรือ Cloud จะไม่เกิดปัญหานี้ เพราะทุกอย่างเป็นระบบเสมือน

มี Server ระบบหนึ่งใช้งานหนักกว่าอีกระบบ หรือต้องการทรัพยากรเพิ่ม ในขณะที่อีกระบบมีทรัพยากรเหลือ แต่ไม่สามารถแบ่งมาใช้งานได้

เนื่องจากทรัพยากรของแต่ละเครื่องแยกกันใช้งานในแต่ละระบบ ไม่สามารถนามาแบ่ง หรือจัดสรรกันได้ แต่ถ้าใช้เป็น Virtualization แล้ว ปัญหานี้จะลดน้อยลง เพราะจะเป็น การนาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดมารวมกัน แล้วค่อยแบ่งไปให้ตามความต้องการของแต่ ละระบบ หากทรัพยากรรวมไม่เพียงพอ ก็สามารถเพิ่มเข้าระบบส่วนกลางที่เดียว แล้ว ค่อยกระจายไปยังระบบที่ต้องการในภายหลังได้

ระบบ Server ต้องรองรับการทางานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่สามารถหยุดระบบ เพื่อทดสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ หลายองค์กรเคยมีประสบการณ์แบบนี้ คืออุปกรณ์เสียนอกเวลาทางานปกติ ไม่สามารถติดต่อใครได้ หรือมีเครื่อง สารอง แต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะกู้คืน ระบบได้ หากเป็น Virtualization แล้ว ปัญหานี้ จะหมดไป เพราะมีฟังก์ชั่น Vmotion หรือ High Availability ที่จะทาให้ VM ย้ายการทางานจาก server หนึ่งย้าย ไปทางานบนอีก server หนึ่งได้ โดย ไม่ต้อง config ลง OS หรือ restore ข้อมูลจาก tape และลดปัญหาความเข้ากันได้ของ hardware และ driver บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2263-8000 www.csloxinfo.com

Cloud virtualization  
Cloud virtualization  

ICT SP

Advertisement