Page 1

Schoolgids Heerenveen

2011-2012


2

Inhoudsopgave 1.

Schoolkenmerken

3

1.1 richting van de school

3

1.2 het bestuur

3

1.3 School Advies Raad (SAR)

3

1.4 ouderraad

3

1.5 uitstroom van de VMBO GROEN leerlingen

3

1.6 uitgangspunten VMBO GROEN

3

1.7 pedagogische visie VMBO GROEN

4

1.8 schoolleiding

4

2.

5

Kwalitatief goed onderwijs

2.1 goed kan beter!

5

2.2 resultaten VMBO GROEN Heerenveen

5

Welkom op onze ‘groene school’ Het VMBO GROEN Heerenveen is een bruisende school in een kleurrijk gebouw. Het is voor ons als team steeds weer een mooie uitdaging om dagelijks eigentijds onderwijs te geven, een goede schoolomgeving te creëren, waarin jongeren kunnen leren,

2.3 visie op zittenblijven

5

2.4 contacten met bedrijfsleven & instanties

5

werken en vooral ook samenwerken. Dat geeft voldoening.

3.

6

Het is fantastisch om te zien hoe kinderen, die als 12-jarigen vaak wat ‘skruten’ binnen-

Aanbod VMBO GROEN Heerenveen

3.1 mogelijkheden VMBO GROEN Heerenveen 6

komen, na vier jaar als bijna volwassenen - met een goed diploma en vaak met veel

3.2 lessentabel 2011-2012

6

zelfvertrouwen - de school weer verlaten om aan een passende vervolgopleiding te

4.

7

De dagelijkse schoolpraktijk

4.1 zelfstandig leren

7

4.2 interne leerlingbegeleiding

7

4.3 externe leerlingbegeleiding

8

4.4 lestijden

9

beginnen. Dat maakt onderwijs zo boeiend!! VMBO GROEN Heerenveen maakt deel uit van AOC Friesland. AOC Friesland verzorgt opleidingen in zowel het VMBO als het MBO. Daarnaast geeft de afdeling Cursus & Contract op velerlei terrein cursussen voor volwassenen, organiseert evenementen en

4.5 praktijklessen/stage

10

verricht advieswerk. Naast Heerenveen heeft AOC Friesland ook scholen in Buitenpost,

4.6 vakanties

10

Leeuwarden en Sneek. VMBO GROEN Heerenveen is een kleinschalige en overzichtelijke

4.7 verzuim

10

school met 300 leerlingen. Wij zijn een school voor jongens en meisjes die het hoogste

4.8 schoolregels voor de leerlingen

11

niveau van het VMBO goed aankunnen en zo mogelijk willen doorstromen naar HAVO 4.

4.9 speciale regelingen voor de leerlingen

13

Aan de andere kant zijn wij ook een school voor leerlingen die meer praktisch zijn inge-

4.10 catering

13

steld. Zij kiezen voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL), de Basisberoepsgerichte

4.11 Open Leer Centrum (OLC)

13

Leerweg (BL) of het VM2 en stromen door naar opleidingen op niveau 4, 3 en 2 in alle

4.12 printen

13

4.13 e-mailadres

13

sectoren van het MBO. Kortom, een school met veel mogelijkheden.

5.

14

Contact school – thuis

VMBO GROEN Heerenveen werkt volgens het principe van ‘hoofd, hart en handen’. Veel afwisseling in theorie, praktijk en werkvormen zorgt in verreweg de meeste geval-

5.1 contact school - thuis

14

5.2 leerlingenraad

14

5.3 rechten en plichten

14

taten behalen. Naast VMBO-onderwijs bieden wij in Heerenveen ook MBO-onderwijs

5.4 machtsmisbruik

14

aan. MBO GROEN 1&2 is een opleiding op MBO-niveau waarbij de leerling een erkend

5.5 rol ouder(s)/verzorger(s)

15

MBO-diploma kan halen op niveau 1 en 2. Leerlingen volgen twee dagen les op

6.

16

len voor gemotiveerde leerlingen die met plezier naar school gaan en goede resul-

school en lopen drie dagen per week stage op een erkend leerbedrijf.

Praktische zaken

6.1 aanmelding

16

Deze schoolgids bevat veel infor-

6.2 LeerlingGebonden Financiering

16

matie, voor leerling én ouder/ver-

6.3 financiën en verzekering

17

6.4 gebruik beeldmateriaal

19

zorger. Neem de informatie eens

7.

Buitenschoolse activiteiten

20

7.1 schoolreizen en evenementen

20

7.2 extra mogelijkheden voor leerlingen bij

20

VMBO GROEN Heerenveen

8.

MBO GROEN

21

9.

Adresgegevens

21

De 3 leerwegen van VMBO GROEN na de onderbouw

op uw gemak door. Wij hopen

1a. Basisberoepsgerichte Leerweg = BL

dat het eraan bijdraagt dat u zich

Via deze weg kun je naar een MBO opleiding

thuis gaat voelen op onze school.

niveau 2 of in sommige gevallen naar niveau 3.

En dat thuis voelen op school zich vertaalt in goede prestaties. Wilt

1b. Basisberoepsgerichte Leerweg/VM2

u meer informatie? Wij houden

Via deze weg heb je een doorlopende lijn

van korte lijnen, dus schroom niet

naar een MBO-opleiding niveau 2.

om de telefoon te pakken of te

10. Onze medewerkers De foto’s in deze schoolgids zijn van de hand van Alexandra Dijkstra, Ans Wallinga en van Lautenbag Reclame Leeuwarden.

e-mailen en uw vraag te stellen of

2. Kaderberoepsgerichte Leerweg = KL

een afspraak te maken.

Via deze leerweg kun je naar een MBO-

22

opleiding niveau 3 of 4.

Aad van der Burg directeur VMBO GROEN & MBO GROEN Heerenveen

3. Gemengd Theoretische Leerweg = GTL Via deze leerweg kun je naar een MBO opleiding niveau 4 en met een extra theorievak kun je naar HAVO 4.


3

1. Schoolkenmerken 1.1 richting van de school AOC Friesland is een samenwerkingsschool van algemeen en bijzonder onderwijs. Wij

1.5 u  itstroom van de VMBO GROEN leerlingen

staan als ‘groene school’ in Heerenveen voor een respectvolle benadering van ieders

Onze leerlingen van klas 4 hebben de

maatschappelijke en godsdienstige overtuiging. Wij zijn een pluriforme school: verschil-

afgelopen jaren gekozen voor:

len in kleur, geloof, opvattingen, voorkeuren en afkomst zien wij als een verrijking van het

MBO-opleidingen, niveau 1 t/m 4

totale leer- en leefklimaat op onze school!

• Beveiliging

1.2 het bestuur

• Bloem en Design

AOC Friesland is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

• Dienstverlening en Gezondheidszorg

De dagelijkse leiding van AOC Friesland is in handen van het College van Bestuur.

• Dierverzorging

Dit wordt gevormd door:

• Economie en Administratie

• De heer T. Stierhout

• Economie/ detailhandel

• Mevrouw A. van den Broek

• Groene ruimte • Horeca

1.3 school Advies Raad (SAR)

• Juridische dienstverlening

Iedere VMBO school van AOC Friesland heeft een School Advies Raad. De SAR heeft

• Loonwerk en Cultuurtechniek

vooral een advies- en klankbordfunctie voor het team van de school. Het bestaat uit

• Milieukunde

ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de school. Vanuit de SAR-Heerenveen is er een

• Onderwijsassistent

vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad van AOC Friesland.

• Paardenopleiding • Plantenteelt (landbouw)

De volgende ouder(s)/verzorger(s) hebben in het schooljaar 2011-2012 zitting in de SAR:

• Plantenteelt (tuinbouw)

• Mevrouw M. Bethlehem

R. van Damwei 5, 8406 EJ Tijnje

(0513) 57 12 27

• Recreatie

• Mevrouw Y.G. de Jong

Leeuwetand 65, 8445 RC Heerenveen

(0513) 63 34 65

• Sociaal Pedagogisch Werk

• Mevrouw S. Kalsbeek

J. Veldstraweg 91, 8514 CN Ouwster-Nijega (0513) 55 11 69

• Sportopleiding (CIOS)

• De heer G. Hakze

Heawei 26, 8406 AW Tijnje

(06) 218 18 071

• Techniek

• Mevrouw T. Teijema

Nijhof 19, 8435 XS Donkerbroek

(0516) 49 15 51

• Transport en Logistiek

• De heer A. Hoeksma

De Snoek 6, 9001 NV Grou

(0566) 62 39 30

• Verzorging

• Mevrouw J. Tjeerdsma (voorzitter) Vliet 94, 8446 MC Heerenveen

(0513) 65 12 09

• Vormgeving/ design

• Mevrouw G. van der Wal Buorsterwyk 20, 8408 JA Lippenhuizen

(0513) 46 36 89

• Veehouderij

• Mevrouw L. Rijksen

Pôlle 12, 8463 TJ Rotsterhaule

06 11954525

• Voeding (Levensmiddelentechnologie)

• Mevrouw P. van der Bij

Aengwirderweg 191, 8459 BM Luinjeberd

06 15041528

• Natural Design HAVO, klas 4

Heeft u belangstelling voor de School Advies Raad? Laat het ons weten! We hebben nog plaats voor nieuwe leden.

1.6 uitgangspunten VMBO GROEN Het doel van het team van VMBO GROEN

1.4 ouderraad

Heerenveen is om alle leerlingen een plezie-

AOC Friesland heeft een ouderraad. Vanuit de SAR Heerenveen is voor twee ouders/

rige en succesvolle schoolloopbaan te laten

verzorgers plaats in deze Ouderraad. Mevrouw L. Rijksen en de heer A. Hoeksma hebben

volgen. Om dit te realiseren en alle leerlingen

zitting in de Ouderraad.

succesvol te laten uitstromen zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.


4 Het VMBO GROEN van AOC Friesland: • stelt de leerling centraal en richt het onderwijs hier op in; • onderkent verschillen in aanleg en tempo van leerlingen en past dit toe in het onderwijs; • verzorgt een breed onderwijsaanbod door het aanbieden van de vernieuwde basisvorming (klas 1 en 2); • vanaf het derde jaar kiest de leerling één van de ‘leerwegen’: VM2 = doorlopende lijn naar MBO2, de Basisberoepsgerichte Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Gemengd Theoretische Leerweg. Voor leerlingen die dat nodig hebben, biedt de school het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO); • biedt leerlingen optimale begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden; • biedt leerlingen brede mogelijkheden voor uitstroom naar vervolgberoepsopleidingen; • ontwikkelt de zelfredzaamheid van leerlingen; • geeft ruim baan voor het werken met computers; • gaat uit van een gezonde en veilige school voor leerlingen; • gaat uit van een samenleving die multicultureel, internationaal gericht en voortdurend in beweging is.

1.7 pedagogische visie VMBO GROEN Leerlingen kunnen zich in het VMBO GROEN goed ontwikkelen, zowel theoretisch als praktisch. Daartoe willen we ons onderwijs aan laten sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Omdat we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling, zal de één meer theorie krijgen en een ander meer praktijk. Hiervoor biedt VMBO GROEN na de onderbouw drie leerwegen aan met de mogelijkheid van LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Leerlingen worden zo voorbereid op verdere scholing en een plaats in de maatschappij. Tijdens de eerste leerjaren ligt het accent op de leergebieden in de onderbouw. Daarnaast krijgen de leerlingen ook al ‘groene vakken’. De onderwijskundige aanpak van VMBO GROEN is gericht op leren door het te ervaren.

1.8 schoolleiding De schoolleiding van VMBO GROEN Heerenveen bestaat in 2011-2012 uit: • De heer Jan de Best coördinator algemene zaken • De heer Aad van der Burg directeur • De heer Gerrolt Bijstra teamleider onderbouw VMBO GROEN • Mevrouw Metti Straatsma teamleider bovenbouw VMBO GROEN • Mevrouw Marga Schmit teamleider MBO GROEN 1&2


5

2. Kwalitatief goed onderwijs 2.1 goed kan beter!

2.3 visie op zittenblijven

AOC Friesland staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om constante

AOC Friesland VMBO GROEN wil zittenblijven voor-

evaluatie. Directies, docenten en andere medewerkers van AOC Friesland VMBO

komen. Dit bevorderen wij door bij elke leerling

GROEN werken continu aan verbetering. Waar aanpassingen en verbeteringen

vooraf niveau en aanleg te bepalen, zodat deze

nodig zijn, voeren we die door. Zo zorgen we dat leerlingen goed onderwijs blijven

vanaf het eerste leerjaar direct op de juiste plek

krijgen. Docenten volgen na- en bijscholing om goed te kunnen blijven presteren en steeds het beste uit leerlingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de leerwegen VMBO GROEN, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT), een optimale begeleiding van leerlingen, gebruik van werkvormen om te

komt. Constante leerlingbegeleiding via een volgsysteem voorkomt teleurstellingen tijdens de opleiding VMBO GROEN. Een leerling die desondanks onvoldoende resultaten haalt, kan een

komen tot zelfstandig werken, adequaat omgaan met leerlingen met dyslexie, ADHD en

klas doubleren. Echter, hiervoor zijn geen vaste

PDD-NOS en het gebruik van veilig internet.

overgangscriteria vastgelegd. In zulke situaties kiest VMBO GROEN Heerenveen voor maatwerk.

Ervaringen van leerlingen zijn voor ons net zo belangrijk. Daarom vragen wij bijvoorbeeld

Mogelijkheden zijn behalve het overdoen van

de leerlingen in de tweede klassen - via een schoolvragenlijst - naar hun ervaringen op

een leerjaar, verandering van leerweg, overgang

onze school. Uitkomsten hiervan gebruiken we om verbeteracties in gang te zetten.

naar een andere klas of extra ondersteuning (bij-

Verder vinden er docentenevaluaties plaats. Daarbij worden klassen ingeschakeld. Op

voorbeeld Remediale Hulp).

verzoek van de schoolleiding geven zowel de SchoolAdviesRaad als de leerlingenraad activiteiten te verbeteren en aan te passen aan de gewenste situatie. Vanzelfsprekend

2.4 c  ontacten met bedrijfsleven & instanties

zijn ook reacties van individuele leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom.

De combinatie praktijk en theorie is een smaak-

Mentoren en de schoolleiding horen ze graag! Het team van het VMBO GROEN & MBO

maker van VMBO GROEN. Door de stages in klas

GROEN Heerenveen houdt ieder jaar een studiedag onder het motto ‘bouwen aan

3 en 4 hebben wij dan ook nauwe contacten met

eigentijds onderwijs’. Daar worden de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd

het bedrijfsleven in de regio Heerenveen. Maar

en de activiteiten en verbeteracties voor het komend schooljaar vastgesteld. De komen-

ook bestuurlijk heeft het bedrijfsleven een ade-

de jaren zullen we ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in toenemende mate via enquêtes

quate inbreng. AOC Friesland heeft per sector

bevragen over verschillende schoolzaken.

een sectorraad. Hierin zitten vertegenwoordigers

regelmatig hun ervaringen en opvattingen om ons onderwijs en de buitenschoolse

uit de betreffende sector, bijvoorbeeld groene

2.2 resultaten VMBO GROEN Heerenveen

ruimte, recreatie, melkveehouderij, bloemschikken en dierverzorging. Ter ondersteuning van

Percentage geslaagd per schooljaar

Doorstroom

ons onderwijs aan de ‘groene school’ van

08/09

van klas 2 naar klas 3

100%

Schooljaar

%

zonder zittenblijven

2005/2006

97,0

van klas 3 naar klas 4

2006/2007

88,0

zonder zittenblijven

2007/2008

92,0

2008/2009

89,0

2009/2010

90,0

2010/2011

95,0

09/10 10/11 90%

90%

Heerenveen maken wij gebruik van de deskundigheid van o.a. het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht, Compaz in

98%

100% 100%

Leeuwarden, ECNO in Groningen, de AOC Raad in Ede, Cedin in Drachten en ETOC en Via Futura in Groningen.

Voor een compleet overzicht van onze opbrengsten verwijzen wij graag naar de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl.


6

3. Aanbod VMBO GROEN Heerenveen 3.1 m  ogelijkheden VMBO GROEN Heerenveen

3.2 lessentabel schooljaar 2011-2012 Klas

in klas 1 en 2

1

2

3.1/4.1

3

3

3

4

4

4

VM2

BL

KL

GTL

BL

KL

GTL

(1)

(2)

(3)

Leerlingen werken afwisselend in het leerplein,

Niveau/ leerweg

waar ze begeleid worden door meerdere docenten, en praktijk-mentorgroepen. Op het leerplein krijgen leerlingen instructie op hun eigen niveau en werken de leerlingen zelfstandig aan een weektaak. Zie voor de vakken de lessentabel.

Vak Nederlands/Mij.leer

3*

3*

2

4

4

5

4

4

5

Engels

3*

3*

2

3

3

4

3

3

4

2

3

3

3

3

4

4

3

4

4

Natuur/Scheikunde***

2

3

3

2

3

4

Biologie***

2

3

3

2

3

4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

3

De praktijkgroepen bestaan uit 15 leerlingen.

Duits***

Leerlingen krijgen direct in klas 1 al Praktische

Frysk

1*

Mens & Maatschappij

2*

3*

• Plant & Productie

Mens & Natuur

3*

4

• Groen & Recreatie

Wiskunde

3*

3*

Sector Oriëntatie. Dit zijn de volgende praktijkvakken:

• Bloem & Design • Dier & Welzijn • Voeding & Gezondheid in klas 3 en 4 Aan het eind van de tweede klas krijgen leerlingen een Leerweg Advies Rapport voor één van de volgende leerwegen: • VM2 (= doorlopende leerlijn naar MBO 2)

2*

Verzorging

2

Muziek

1

1

Beeldende vorming

3

3

Culturele & kunstzinnige vorming (CKV)

• Basisberoepsgerichte Leerweg

Techniek (onderbouw)

2

2

• Kaderberoepsgerichte Leerweg

Sport & bewegen

4

4

Mentorles

1

1

• Gemengd & Theoretische Leerweg Ook in klas 3 en 4 is LeerWeg Ondersteunend

Groene Economie***

Onderwijs mogelijk voor de leerlingen die

Algemene Economie***

hiervoor in aanmerking komen. In klas 4 krijgen de leerlingen van de BL en KL drie lesuren

Dier & Welzijn***

2

3 1

1

0,7

0,7

1

Groen & Recreatie*** Bloem & Design***

1

1

0,5

4

4

4

1

1

1

0,5

4

4

4

1

1

1

1

0,5

4

4

4

0,7

0,7

1

1

1

0,5

4

4

4

0,7

0,7

1

1

1

0,5

4

4

4

1

1

0,5

4

4

20

10

10

2

7

7

2

Decanaatlessen

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Talentleren **

6

3

3

per week Talentleren. Hier wordt gewerkt aan

Plant & Productie***

vakoverstijgende opdrachten en prestaties.

Voeding & Gezondheid***

Groene Techniek*** Stage/excursie/MAS (4) Taal Plus

* Worden gegeven op het leerplein en instructielokaal.

1

Informatica

1

opdrachten. Het is een combinatie

Rekenvaardigheid

2

van Nederlands, maatschappijleer,

Stagebegeleidingsuren

**  Talentleren is werken aan vakoverstijgende

beroepsgerichte vakken, terugkoppeling stage en persoonlijke ontwikkeling.

3

LO2 ****

1

2

2

1

1

1

1 1 2

1 2

1

2

***  Is keuzevak in klas 4 van de betreffende leerweg. **** Keuzevak in klas 3 + 4

(1) Is Basisberoepsgerichte Leerweg

(3) Is Gemengd Theoretische Leerweg

(2) Is Kaderberoepsgerichte Leerweg

(4) MAS is Maatschappelijke stage


7

4. De dagelijkse schoolpraktijk 4.1 zelfstandig leren Wij vinden het belangrijk:

teamleider bovenbouw

• dat jonge mensen leren om zelfstandig te werken. Vandaar dat wij in onze aanpak

Mevrouw Metti Straatsma is teamleider

van de lessen bevorderen dat de leerling meer zelfstandig leert en werkt. Docenten

bovenbouw. zij geeft leiding aan het team-

zijn minder aan het woord en treden meer op als begeleider van het leerproces.

bovenbouw VMBO GROEN, regelt zaken voor

Leerlingen werken afwisselend, dan weer individueel, dan weer in groepjes aan

de bovenbouw zoals ouderavonden, heeft

opdrachten en taken.

overleg met de mentoren van klas 3 en 4 en leidt

• dat de leerling het afgesproken huiswerk goed leert en maakt. Dit bevordert niet

de rapportvergaderingen. Ook de teamleider

alleen de leerresultaten, maar voorkomt ook dat leerlingen onnodig achterstand

bovenbouw heeft zitting in het zorg adviesteam

oplopen.

van de school en maakt deel uit van de

• dat de leerling veel zorg besteedt aan opdrachten en taken.

schoolleiding.

4.2 interne leerlingbegeleiding

teamleider MBO GROEN 1&2

mentoren schooljaar 2011-2012

De teamleider MBO GROEN 1&2 op onze school,

H1.1 Robert Maijer

H2.1 Rene Anema

mevrouw Marga Schmit, geeft leiding aan het

H1.2 Alexandra Dijkstra

H2.2 Eddy Zeeman

team van MBO GROEN. Zij heeft ook zitting in

H1.3 Aad Buikema

H2.3 Kim Jacobi

het zorg adviesteam en vormt met de andere

H2.4 Susan Zeeman

teamleiders/ coördinator en de directeur de

H3.2 Klaas de Jong

H4.2 José van der Ende

schoolleiding.

H3.3 Nynke Damstra

H4.3 Pieter Kuipers

H3.4 Klaske Bottema

H4.4 Renske Hoekstra

H3.5 Jan Brinkgreve

zorgcoördinator De heer Klaas de Jong is zorgcoördinator op onze school. Behalve de coördinatie op school

coaches

onderhoudt hij contacten met Jeugdzorg, GGZ,

Bij het VM2 spreken we van coaches. De coaches van de combinatieklas VM2 (3.1 en

gemeente, leerplichtambtenaar etc.

4.1) zijn: de heren Gerjan Tuinstra en Tjalling van der Spoel en mevrouw Ilse Mijlius. decaan coördinator algemene zaken

In de derde klas kiezen de leerlingen een

De coördinator algemene zaken, de heer Jan de Best, regelt heel veel zaken op het

examenpakket en in de vierde klas een

gebied van roosters, Arbo, gebouwen, Plaza en keuken, de gezonde en veilige school

vervolgopleiding. De taak van de decaan is het

en het overleg met conciërges, technisch onderwijspersoneel en vrijwilligers op onze

begeleiden van de leerlingen bij het maken van

school. Bovendien is hij het aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ten

deze studie- en beroepskeuzes. De decaan is de

aanzien van de boeken en materialen. Ook is hij redacteur van de website

heer René Anema.

www.vmbogroen-heerenveen.nl. teamleider onderbouw De teamleider onderbouw, de heer Gerrolt Bijstra, geeft leiding aan het teamonderbouw VMBO GROEN. Hij regelt praktische zaken, zoals contacten met de basisscholen, aanmeldingen van eersteklassers, ouderavonden van de onderbouw, rapportbesprekingen, het Leerweg Advies Rapport aan het einde van klas 2 en het overleg met de mentoren van de onderbouw. Hij heeft zitting in het zorg adviesteam van de school en vormt met de teamleider bovenbouw, de teamleider MBO GROEN, de coördinator algemene zaken en de directeur de schoolleiding.


8

stagecoördinator

aan de hand van testen bepaald. Voordat we met Remediale Hulp beginnen, nemen

De coördinatie van alle stages in VMBO GROEN

we altijd eerst contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Mevrouw Nynke Damstra en

en MBO GROEN wordt verzorgd door mevrouw

mevrouw Alexandra Dijkstra verzorgen op onze school de Remediale Hulp. In klas 1 en 2

Metti Straatsma.

worden iedere week twee uren rekenvaardigheid gegeven. Dit wordt verzorgd door de mevrouw Oeke Ybema, mevrouw Grietje Raaphorst en de heer Willem Bits.

vertrouwenspersonen Iedere locatie van AOC Friesland heeft twee

lefcursus

vertrouwenspersonen. Op onze school zijn

Alle leerlingen van de eerste klas krijgen in november een faalangsttest. Dit gebeurt

mevrouw Rixt Zijlstra en de heer Gerjan Tuinstra de

met een schoolvragenlijst. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een

interne vertrouwenspersonen.

gerichte faalangstreductie training volgen. Op onze school heet dit de ‘lefcursus’. De heer Klaas de Jong verzorgt deze cursus. De kosten bedragen € 35,-.

Zorg AdviesTeam (ZAT) De teamleiders onderbouw, bovenbouw, MBO

examentraining

GROEN, de zorgcoördinator en de coördinator

Voor de vierdeklassers wordt in april een nieuw rooster gemaakt. Dit ten behoeve van de

algemene zaken, vormen samen met de

examentraining voor het centrale examen in mei.

sociaalverpleegkundige mevrouw T. Voolstra (GGD Fryslân), de wijkagent de heer A. Louwsma,

4.3 externe leerlingbegeleiding

de vertegenwoordiger van de Permanente

Voor extra ondersteuning en advies kan de school een beroep op een aantal externe

Commissie Leerlingenzorg mevrouw J. Olislagers,

deskundigen doen:

mevrouw B. Nijholt (leerplichtambtenaar van de

• De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

Gemeente Heerenveen), mevrouw M. Bosma

De PCL maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuid-Friesland van alle

(maatschappelijk werker) en mevrouw G. Wynia

openbare/algemene scholen voor voortgezet onderwijs in Heerenveen en Wolvega.

(jeugd- en jongerenwerk) gezamenlijk het Zorg

De PCL is betrokken bij de toelating van leerlingen voor LeerWeg Ondersteunend

AdviesTeam (ZAT) van de school. Onder leiding

Onderwijs. In voorkomende gevallen adviseert zij het zorg adviesteam van de school.

van de directeur, de heer A. van der Burg,

• Het Adviesbureau voor Studie en Beroep, Compaz in Leeuwarden

bespreken zij de leerlingbegeleiding en maken

• Het schoolmaatschappelijk werk

daarover afspraken.

In voorkomende gevallen kan het maatschappelijk werk, dat in het ZorgAdviesTeam vertegenwoordigd is, ondersteuning geven bij problemen in de thuissituatie en/of

persoonlijke coaches en Remediale Hulp

schoolsituatie.

De heer Aad Buikema en mevrouw Susan

• Rebound Drachten

Zeeman-de Jong zijn op onze school de

Wanneer het wenselijk is om even afstand van school te nemen wegens

persoonlijk coaches. Zij begeleiden leerlingen

probleemveroorzakend gedrag, dan schakelen wij in overleg met de ouder(s)/

die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.

verzorger(s) Rebound Drachten in. Plaatsing is voor maximaal zes weken mogelijk.

Studiebegeleiding/Remediale Hulp In de

• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Fryslân)

onderbouw krijgt de leerling wekelijks een lesuur

De GGD voert bij ons op school gezondheidsonderzoeken uit:

TaalPlus aangeboden. Hem/haar wordt dan extra

- Klas 1: een arts onderzoekt de lichamelijke groei, gezichtsvermogen, houding en

hulp geboden om eventuele achterstanden weg te werken en op een gewenst niveau te komen of blijven. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan bestaat de mogelijkheid om Remediale Hulp te krijgen. Of dit zinvol is wordt

voert een gesprek over gezondheid. - Klas 3: De leerlingen vullen een vragenlijst in over hun eigen gezondheid. Aan de hand van deze lijst wordt een leerling eventueel opgeroepen voor een gesprek om te bepalen of hij extra zorg nodig heeft. - Op verzoek is het mogelijk een extra onderzoek of gesprek aan te vragen bij de


9

Ä

4.4 lestijden De lestijden zijn van ’s morgens 8.15 uur tot ’s middags 16.00 uur. 1e uur 08.15 – 09.00 uur 2e uur 09.00 – 09.45 uur Pauze 09.45 – 10.00 uur 3e uur 10.00 – 10.45 uur 4e uur 10.45 – 11.30 uur sociaalverpleegkundige, mevrouw Tiny Voolstra. - Hygiëne en Veiligheid: voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid,

Pauze 11.30 – 12.00 uur 5e uur 12.00 – 12.45 uur

infectieziekten, astma enz. kunt u terecht bij de GGD Fryslân. Mevrouw Tiny Voolstra

6e uur 12.45 – 13.30 uur

is bereikbaar via het centrale nummer: (058) 233 43 34. Bij GGD Fryslân kunnen

Pauze 13.30 – 13.45 uur

leerlingen informatie opvragen voor werkstukken over o.a. gezondheid.

7e uur 13.45 – 14.30 uur

• De leerplichtambtenaar, mevrouw Berber Nijholt

8e uur 14.30 – 15.15 uur

Zij neemt deel aan de besprekingen van het Zorg AdviesTeam (ZAT).

9e uur 15.15 – 16.00 uur

Bij veel schoolverzuim is zij degene die actie onderneemt. • Meldpunt vertrouwensinspecteur

Veel lessen worden gegeven in blokken van 90

Wordt een leerling of ouder/ verzorger binnen of in relatie tot de school

minuten. Maar ook lesblokken van 45 minuten,

geconfronteerd met zaken als geweld, onverdraagzaamheid, extremisme,

135 minuten of zelfs dagdelen komen voor. Met

discriminatie, fundamentalisme, radicalisering e.d., dan kan men contact opnemen

name bij praktijklessen wordt gewerkt in grotere

met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken

lesblokken.

tijdens kantooruren: (0900) 111 3 111 (lokaal tarief). • Meldpunt vertrouwensinspecteur Wordt een leerling of ouder/ verzorger binnen of in relatie tot de school

trein/bus Als voor het 1e lesuur en het 9e lesuur de

geconfronteerd met zaken als geweld, onverdraagzaamheid, extremisme,

aankomst- en/of vertrektijden van de bus of

discriminatie, fundamentalisme, radicalisering e.d., dan kan men contact opnemen

trein heel slecht aansluiten bij de lestijden, dan

met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken

kan de leerling bij de heer Henk-Jan Rozenberg

tijdens kantooruren: (0900) 111 3 111 (lokaal tarief).

(medewerker verzuimadministratie) een ‘pasje’

• Meldpunt verwijsindex

aanvragen. Daarmee kan hij/zij bijvoorbeeld

Wanneer de school vermoedens heeft dat een leerling belemmerd wordt in zijn/

enkele minuten later komen of eerder weggaan.

haar ontwikkeling, wordt de leerling gemeld in de verwijsindex risico’s jeugdigen. Andere hulpverleningsinstanties die ook met deze leerling werken, zien hiermee dat

Voor de andere uren (2e t/m 8e lesuur) geldt deze

de school een zorgsignaal afgeeft. In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát

regeling niet. De tijd dat leerlingen eerder op

er een melding is gedaan. De aard van de melding en behandeling worden in de

school zijn of moeten wachten op de bus/trein

verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in de dossiers bij de desbetreffende

kan worden benut door in het OLC aan het werk

hulpverleners. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat met de gegevens in

te gaan.

de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Dit wordt gewaarborgd door de wet bescherming persoonsgegevens. De leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s)

roosterwijzigingen/lesuitval

worden geïnformeerd over een vermelding in de verwijsindex. Als de ouder(s)/

Uitval van lessen proberen we zoveel mogelijk

verzorger(s) en/of leerling dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien.

te voorkomen. Indien dit toch onvermijdelijk

Zij kunnen bezwaar aantekenen tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen

is, worden lesuren zoveel mogelijk in elkaar

ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het College

geschoven, zodat de leerlingen geen tussenuren

van Burgemeester en Wethouders in de gemeente waarin zij wonen.

hebben. Roosterwijzigingen voor de volgende lesdag zijn te zien bij Omrop Fryslân Teletekst, pagina 865 of op www.vmbogroen-heerenveen. nl. Ook zijn de roosterwijzigingen te zien op het televisiescherm bij de entree van de Plaza. Wij vragen alle leerlingen om hier dagelijks naar te kijken. Het voorkomt misverstanden!


10

4.5 praktijklessen/stage

4.6 vakanties

De derdeklassers en de vierdeklassers

De vakanties van AOC Friesland worden jaarlijks centraal vastgesteld. Voor het

Basisberoepsgerichte Leerweg en

schooljaar 2011-2012 zijn deze als volgt:

Kaderberoepsgerichte Leerweg gaan één hele dag per week op stage naar een bedrijf.

Herfstvakantie

maandag 17 okt. t/m vrijdag 21 okt. 2011

De nadruk in de stage ligt op het aanleren

Kerstvakantie

maandag 26 dec. 2011 t/m vrijdag 6 jan. 2012

van een goede beroepshouding. Meestal zijn

Voorjaarsvakantie

maandag 27 febr. t/m vrijdag 2 maart 2012

het veehouderijbedrijven, hoveniersbedrijven,

Goede vrijdag

vrijdag 6 april 2012

maneges, tuincentra, paardenentrainementen,

Paasmaandag

maandag 9 april 2012

kwekerijen, mechanisatiebedrijven, dieren-

Meivakantie

maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2012

speciaalzaken, koekfabrieken, groentewinkels

Hemelvaartdag

donderdag 17 mei + vrijdag 18 mei 2012

restaurants enz. De VM2-leerlingen lopen in klas

Pinkstermaandag

maandag 28 mei 2012

3 en 4 twee dagen stage. Alle leerlingen van

Zomervakantie

maandag 16 juli t/m vrijdag 31 aug. 2012

de derde klassen hebben bovendien in juni/juli een blokstage van minimaal twee weken. De

4.7 verzuim

leerlingen van de GTL hebben enkele blokstages

ziekte

en geen dagstages.

Wanneer een leerling vanwege ziekte niet op school kan verschijnen, melden zijn ouder(s)/ verzorger(s) dit op de eerste dag dat de zoon/dochter van school thuis

maatschappelijke stage (MAS)

blijft, telefonisch voor 8.30 uur aan de schooladministratie, (0513) 62 30 34. Heeft de

Alle leerlingen klas 3 (VM2, BL, KL en GTL) doen

school bij afwezigheid van een leerling voor 10.00 uur nog niets vernomen, dan belt

dit leerjaar hun maatschappelijke stage van

de administratie met de ouder(s)/verzorger(s). Wanneer de leerling ziek wordt tijdens

30 klokuren.

de stage(mid)dagen, dan dient hij dit verzuim behalve naar de schooladministratie ook door te geven aan het stagebedrijf. Wanneer de ziekte langer dan een week

het stagebedrijf

duurt, dan verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s) dat er iedere maandag even

Leerlingen kunnen van de stagecoördinator,

contact opgenomen wordt met de schooladministratie. Wordt een leerling onder

mevrouw Metti Straatsma, adressen krijgen

schooltijd ziek en is naar huis gaan de beste oplossing, dan meldt de leerling dit bij

van bedrijven waar de stage uitgevoerd kan

de verzuimadministratie. We verwachten dat de ouder(s)/verzorger(s) de ziekmelding

worden. Leerlingen solliciteren vervolgens bij

bevestigen bij thuiskomst van de leerling. Als een leerling weer beter is, dient hij/zij zich

één van deze bedrijven. Ook mag men zelf

’s morgens te melden bij de heer Henk-Jan Rozenberg of de heer Folkert Hofman.

met een voorstel komen. Bij iedere stage hoort een stageovereenkomst. Alle stages dienen

doktersbezoek

met een voldoende te zijn afgerond voordat er

Bij een afspraak - onder schooltijd - met dokter of tandarts, verwachten we dat ouder(s)/

gediplomeerd kan worden.

verzorger(s) dit van tevoren bij de heer Henk-Jan Rozenberg schriftelijk melden.

het veiligheidscertificaat

sport en bewegen

Voordat een leerling aan zijn/haar stage

Kan een leerling niet meedoen aan de les sport en bewegen, dan verwachten wij van

mag beginnen, moet hij/zij eerst het

de ouder(s)/verzorger(s) een briefje dat de leerling aan de betreffende docent geeft.

veiligheidscertificaat behalen. Hij/zij maakt

De docent kan dan een vervangende opdracht geven.

hiervoor een toets, waarin kennis over Arbo, veiligheid, aansprakelijkheid en overige

snipperdag/verlofdag

belangrijke stagezaken aan de orde komen.

Voor dorpsfeesten, kermissen en andere gelegenheden kunnen leerlingen per schooljaar

Deze toets moet met een voldoende cijfer

één vrije dag krijgen. Deze verlofdag moet door de ouder(s)/verzorger(s) tijdig van

worden afgesloten.

tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij conciërge, de heer Henk-Jan Rozenberg. N.B. Een snipperdag is één hele dag vrij: deze kan dus niet gesplitst worden in twee halve dagen. Wanneer er toetsen gepland zijn die meetellen voor het schoolexamen (klas 3 en 4), dan wordt er geen toestemming verleend. Ook kan men geen snipperdag opnemen als er projectdagen of sportdagen worden georganiseerd.


11

4.8 schoolregels voor de leerlingen Overal waar je komt zijn regels. Voorbeelden zijn thuis, in het verkeer, de sportclub en dus ook op onze school. Regels zijn er om het samenleven en -werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen. Wij gaan ervan uit – en vinden het belangrijk – dat iedereen zich bij ons op school fatsoenlijk gedraagt. Voor een aantal zaken vragen wij speciale aandacht.

EEN VEILIGE SCHOOL VOOR IEDEREEN!

EEN GEZONDE SCHOOL!

VMBO GROEN van Heerenveen vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers

Een goede gezondheid heb je niet zomaar.

werken aan een ‘veilige school’. Daarom vinden wij dat:

Daar moet je wel wat voor doen en in sommige

• het belangrijk is om op een plezierige manier met elkaar om te gaan. Pesten hoort

gevallen moet je er zelfs veel voor laten! VMBO

daarom absoluut niet thuis op onze school. • je bij problemen altijd naar je mentor kunt stappen. Die kan je op een goede manier

GROEN Heerenveen wil graag een gezonde leefstijl stimuleren. Wij staan voor een gezonde

helpen om problemen op te lossen. Blijf bij ruzie of conflicten altijd beheerst. Elke ruzie

school! Daarom vinden wij het belangrijk dat:

zul je uiteindelijk moeten bijleggen om verder te kunnen met de ander.

• je fris en monter op school verschijnt. Zorg

• het belangrijk is dat je respect toont voor je medeleerlingen en medewerkers van de school. Welke vorm van geweld dan ook - of dit nu discriminatie, schelden of vechten is - is nooit toegestaan!

ervoor dat je een goed ontbijt achter de kiezen hebt. • je niet onder invloed van alcohol en/of drugs

• iedereen zijn of haar steentje dient bij te dragen aan een rustige leefomgeving.

op school verschijnt. Wanneer dit wordt

• je respect dient te tonen voor de spullen van een ander. Afblijven dus!

geconstateerd, word je terstond naar huis

• je de buren van de school geen overlast of ergernis bezorgt. Het is niet toegestaan

gestuurd. We zullen je ouder(s)/verzorger(s)

om tijdens de lesdag een bezoek te brengen aan tuincentrum Bos, Tuin & Dier. • je tijdens de pauzes óf buiten óf in de Plaza (zo heet onze kantine) bent. Je komt dus niet in de gangen op de eerste en tweede verdieping. Je gaat pas naar het leslokaal

hierover direct informeren. Gemiste uren dien je dubbel in te halen. • je niet rookt. Wij zijn officieel een rookvrije

als het tijd is. Niet eerder! In de Plaza schuif je je stoel aan als je weg gaat. Je ruimt de

school. Dit betekent dat roken zowel binnen

tafel op, maar ook het afval op de vloer.

als op het schoolterrein niet is toegestaan.

• je je fiets in de fietsenstalling zet. Er is een speciaal vak voor scooters en brommers. Hier dus geen fietsen plaatsen. • je veilig omgaat met internet. Op school wordt aandacht besteed aan het slim en safe gebruiken hiervan. • je in de lessen geen mobieltje aan hebt. Gaat deze toch af, dan wordt deze ingenomen en is op dezelfde dag na 16:00 uur weer op te halen bij de schoolleiding. Het maken van foto’s en filmpjes is te allen tijde niet toegestaan. • je in de lessen geen iPods en MP3-spelers aan hebt. Buiten de lessen mag een ander geen hinder hebben van jouw muziek.

Dat geldt zowel voor leerlingen als voor medewerkers van AOC Friesland Heerenveen Je mag alleen roken op het speciale ‘smokersplak’. • je niet alléén een gezond en voedzaam lunchpakket meeneemt, maar dit ook opeet. • je - om hygiënische redenen - tijdens de les geen jas aan hebt, geen mp3-speler of pet op hebt of kauwgum kauwt.

• je te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgt.

• je alléén de pauzes gebruikt om te eten en te

EEN GROENE SCHOOL!

• je tijdens de praktijk- en gymnastieklessen de

drinken. VMBO GROEN Heerenveen is niet voor niets een ‘groene school’. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft een belangrijke plaats op onze school. Daarom vinden wij het belangrijk dat:

juiste werk- of sportkleding draagt. • de brug en de dam voor school plus de

• je respect toont voor al wat leeft, groeit en bloeit in en om de school.

fietsenstalling zijn geen verblijfplekken in

• als je rommel ziet liggen, je dit even oppakt en in de bakken gooit.

verband met veiligheid.

• je afval in de daarvoor bestemde bakken gooit. Wij hebben op onze ‘groene school’ een milieudienst. Leerlingen worden hierbij per toerbeurt bij betrokken opdat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt aan een schoon en fris milieu op onze school. De heer Henk-Jan Rozenberg coördineert de milieudienst.


12

VMBO GROEN Heerenveen doet mee aan het

uitstuurbrief

project de ‘gezonde school’ van GGD Fryslân. Dit

Als je door de docent uit de les wordt gestuurd, haal je een uitstuurbrief (‘rode kaart’) op

betekent dat er in iedere klas aandacht is voor

bij de heer Henk-Jan Rozenberg of, bij diens afwezigheid, de administratie. Vervolgens

een verantwoord omgaan met genotmiddelen.

vul je deze brief meteen in en maak je het opgegeven werk in het Open Leer Centrum

Zijn er schoolfeesten of schoolreizen, dan

(OLC). Na afloop van de les meld je je met de uitstuurbrief weer bij de docent. Hij

worden jij en je ouder(s)/verzorger(s) van te

spreekt zo nodig een passende sanctie met jou af. Vervolgens krijgen je ouders/

voren schriftelijk geïnformeerd over de regels die

verzorgers deze uitstuurbrief – ter ondertekening voor gezien – per post toegezonden. Je

dan gelden. Uitgangspunt hierbij is dat er geen

levert de uitstuurbrief weer in bij de heer Henk Jan Rozenberg. Wanneer je herhaaldelijk

alcohol en drugs gebruikt mogen worden!

uit de les wordt gestuurd, neemt de school contact op met jou en je ouder(s)/ verzorger(s) om gezamenlijk verbeteracties af te spreken.

te laat komen Kom je te laat in de les, dan wordt dit door de

spijbelen

docent digitaal vastgelegd. De docent bepaalt ook

Wanneer je spijbelt, moet je de gemiste uren dubbel inhalen. Bovendien melden we dit

of dit te laat komen geoorloofd of ongeoorloofd

bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen, mevrouw B. Nijlholt.

is. Is het ongeoorloofd, dan kom je de volgende dag om 7.45 uur op school voor het uitvoeren van

sancties

nuttige werkzaamheden. Je meldt je dan bij de

Wanneer je onze schoolregels herhaaldelijk niet nakomt, krijg je extra uitermate nuttige

heer Henk Jan Rozenberg. Dit onder het motto:

taken opgelegd in je vrije uren. Voorbeelden: milieutaken, schoonmaak- en opruimwerk,

lik op stuk. Leerlingen die ver van school wonen,

verzorging van planten en dieren. Blijf je ook hierna in gebreke, dan nemen we contact

kunnen in overleg met de heer Henk Jan Rozenberg

op met je ouder(s)/ verzorger(s). In een gesprek met jou en je ouder(s)/ verzorger(s)

op een ander moment terugkomen voor het

spreken we dan verbeteracties af.

uitvoeren van deze nuttige werkzaamheden. schade/vernielingen Schade die aangericht wordt aan materiaal en schoolgebouw dient door de pleger te worden vergoed. De rekening hiervoor gaat naar de ouder(s)/ verzorger(s). Wij nemen in deze gevallen altijd vooraf contact op met de ouder(s)/verzorger(s).


13

4.9 speciale regelingen voor de leerlingen

4.12 printen

Klassenactiviteiten

Bij de start van het schooljaar krijgt elke leerling

Elke klas kan klassenactiviteiten organiseren. Regels daarvoor zijn:

een quotum van 200 printjes. Heb je dit verbruikt,

• Er zijn twee leerkrachten aanwezig, waaronder je mentor.

dan kun je je quotum tegen betaling weer

• Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

aanvullen in het OLC. 50 printjes kosten dan

• Het is een klassenactiviteit, daarom kun je geen vrienden of vriendinnen meenemen

€ 2,50. Een kleurenkopie telt voor vier normale

van buiten je klas.

printjes. Ga dus bewust met het printen om. Goed

• De mentor stelt begin- en eindtijden van de activiteit vast.

voor het milieu en goed voor je portemonnee.

4.10 catering

4.13 e-mailadres

In de pauzes kun je in de keuken van de Plaza voor een zacht prijsje gezonde dranken

Als leerling van AOC Friesland in Heerenveen

kopen, zoals verse jus d’orange! Gezond en lekker! Verder is er soep te verkrijgen en

heb je een eigen e-mailadres. Als je een nieuwe

zijn er automaten met frisdranken en met diverse versnaperingen. Hierbij geldt dat de

leerling bent, krijg je dit e-mailadres bij de start

gezonde versnaperingen goedkoper zijn en de minder gezonde duurder. De prijzen

van het nieuwe schooljaar uitgereikt. Ga hier

staan aangegeven op de automaten.

zorgvuldig mee om!!! Dat voorkomt narigheid. Zorg ervoor dat je dagelijks je mailbox bekijkt. Het

4.11 Open Leer Centrum (OLC) Het OLC is een ruimte met 40 computers, die voorzien zijn van een internetaansluiting. Je kunt tijdens de lessen, in opdracht van de docent, of in een tussenuur, voor en na schooltijd gebruik maken van deze computers. Lees altijd eerst de instructies op je scherm, voordat je aan het werk gaat. Om geconcentreerd te kunnen werken is het OLC een ‘stilte’ ruimte. Dat betekent dat je alleen als het nodig is, zachtjes mag praten. Moet je wat uitprinten, dan kan dat.

bevordert een goede communicatie.


14

5. Contact school – thuis 5.1 contact school - thuis

ouderavonden

activiteitenlijst

Voor alle leerjaren zijn er speciale ouderavonden. Voor klas 1 is

Uiterlijk 1 oktober krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) -

er bovendien een doe avond. Ouder(s)/verzorger(s) nemen dan

via zoon/dochter - een activiteitenlijst. Hierop staan

zelf weer plaats in de schoolbanken en volgen een aantal lessen.

alle data van ouderavonden, examenperioden,

De data van de ouderavonden/doeavond staan vermeld op de

schoolkampen, open dagen/doe-dagen,

activiteitenlijst.

rapporten, etc. De activiteitenlijst is ook te vinden op Petear, het Intranet van het AOC Friesland,

algemene ouderavond

onder het mapje ‘Schoolleiding algemeen’.

Minimaal één keer per jaar organiseert de school een algemene ouderavond voor alle ouder(s)/verzorger(s). We behandelen dan een bepaald thema dat actueel is voor

rapporten

ouder(s)/verzorger(s) van 12- tot 17-jarigen. De algemene ouderavond voor 2011-2012 is

Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen drie keer per

op donderdag 13 maart 2012. Aanvang 19.30 uur.

jaar een rapport: in december, maart en juni/ juli. Op het eindrapport staan vier cijfers per vak.

nieuwsbrief

Het laatste cijfer, het gemiddelde van de drie

Bij elk rapport krijgen ouder(s)/verzorger(s) een nieuwsbrief met informatie.

voorgaande rapportcijfers, is het overgangscijfer. website De derdeklassers van alle leerwegen krijgen na

www.vmbogroen-heerenveen.nl is de website voor onze leerlingen en ouder(s)/

een periode van 12 weken een resultatenlijst met

verzorger(s). Vandaar kan men doorklikken naar de lesroosterwijzigingen. Webmasters

hun behaalde cijfers voor de deelSchoolExamens

voor deze site zijn de heer Oday Sahar en mevrouw José van der Ende.

(dSE). Deze cijfers vormen een onderdeel van het totale schoolexamen. In de derde klas worden

5.2 leerlingenraad

dus al resultaten behaald die een onderdeel

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen op school. Elke klas kiest

vormen van het eindexamen. Het rooster van de

een vertegenwoordiger, die zitting neemt in de leerlingenraad. De leerlingenraad

vierdeklassers wordt opgedeeld in vier perioden

geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en wensen om het leer- en leefklimaat op

van zes weken. Na elke twee perioden van zes

onze school verbeteren. De leerlingenraad levert daarnaast afgevaardigden voor de

weken krijgen de leerlingen een overzicht met

feestcommissie. De feestcommissie, die uit leerlingen en twee docenten bestaat, bereidt

hun behaalde cijfers voor de deelSchoolExamens.

de schoolfeesten voor. Onderbouw, bovenbouw en MBO GROEN hebben elk een

Na de vierde periode starten de herkansingen,

leerlingenraad.

de examenvoorbereiding voor de landelijke examens en de praktijkexamens. In april krijgt

5.3 rechten en plichten

elke leerling een overzicht met per vak het cijfer

klachtenregeling

dat behaald is voor het schoolexamen. Als de

AOC Friesland VMBO GROEN streeft naar open communicatie met leerlingen en

eindexamenuitslagen bekend zijn, krijgt de leerling

ouder(s)/verzorger(s). Korte lijnen zijn hierbij uitgangspunt. Problemen willen we dan ook

een voorlopige cijferlijst. Daarop staat of hij wel of

het liefst via direct contact zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt dat niet. Vandaar dat

niet geslaagd is. Ook staat vermeld of de leerling

AOC Friesland een klachtenregeling heeft, die er voor zorgt dat uw klacht zorgvuldig

een herexamen moet doen om alsnog te kunnen

wordt behandeld. De klachtenregeling is te vinden op Petear.

slagen of om te proberen zijn cijfer te verbeteren. Bij de diploma-uitreiking ontvangt de leerling zijn

leerlingenstatuut

diploma en zijn definitieve cijferlijst.

AOC Friesland heeft een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten voor leerlingen, medewerkers van AOC Friesland, het College van Bestuur en de ouder(s)/

oudercontact

verzorger(s) zijn vastgelegd. Dit leerlingenstatuut is bindend. Het leerlingenstatuut is

Bij het eerste en het tweede rapport nodigt de

te vinden op Petear. Alle klassenvertegenwoordigers krijgen een exemplaar op de

schoolleiding ouder(s)/verzorger(s) en hun zoon/

vergadering van de leerlingenraad bij de start van het nieuwe schooljaar.

dochter uit voor een gesprek met de leerkrachten over de studievoortgang van zoon/dochter. Dat

5.4 machtsmisbruik

gebeurt na elke 12 weken ook met de resultaten

AOC Friesland heeft een regeling tegen machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik

van het deelSchoolExamen.

verstaan wij discriminatie en racisme, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Alle leerlingen van AOC Friesland ontvangen aan het begin van het schooljaar een folder

Petear/ouderportal

over hoe te handelen bij machtsmisbruik. Iedere locatie van AOC Friesland heeft een

Petear is het intranet van AOC Friesland. Via de

vertrouwenspersoon. Op onze school zijn mevrouw Rixt Zijlstra en de heer Gerjan Tuinstra

inlogcode van uw kind kunt u allerlei documenten

de interne vertrouwenspersonen.

raadplegen, zoals weekplanners, programma van Toetsing en Afsluiting en de activiteitenlijst. Op het ouderportal kunt u de resultaten inzien van uw zoon/dochter. In het najaar wordt de toegangscode toegestuurd.


15

5.5 rol ouder(s)/verzorger(s) De rol van ouder(s)/verzorger(s) is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerlingen. De driehoek ouder(s)/ verzorger(s), leerling en school willen wij graag versterken. Uit onderzoek blijkt immers dat een goede samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s), leerling en school van in hoge mate bepalend is voor het succes van onze leerlingen. Wij vragen uw aandacht en medewerking voor de volgende thema’s: 1. Structuur in de dagindeling van uw zoon/dochter • Goed ontbijt/lunchpakket/warm eten; • Fietsen naar school; • Sporten bij sportclub; • Voldoende nachtrust (8,5 tot 10 uur per nacht). 2. Vaste planning van huiswerk/studietijd thuis Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en Gemengd Theoretische Leerweg (GTL) 1,5 uur per dag. Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) 1 uur per dag. Een voorbeeld van een vaste planning Leerling KL: Klaasje • maandag 16.00 – 17.30 uur • dinsdag 19.00 – 20.30 uur • woensdag 15.30 - 17.00 uur • donderdag 18.30 – 19.30 uur • zondag 10.00 – 12.00 uur 3. Aandacht/waardering/controle door ouder(s)/verzorger(s) voor: • de weekplanners/leerwijzers • het leren van toetsen/inleveren werkstukken • of juiste boeken/schriften/hulpmiddelen/sportkleren mee naar school gaan • behaalde resultaten 4. Een stimulerende rol van ouder(s)/verzorger(s): Geen etikettenplakkerij. Je bent nooit “slim”, “dom” of “gewoon normaal” maar “je kunt beter worden”. Zie hiervoor het boekje “Help, ik word slim”. Dit wordt uitgereikt op de eerste ouderavond van klas 1. 5. Korte lijnen naar mentoren Wij stellen het bijzonder op prijs als ouder(s)/verzorger(s) contact zoeken met de mentor als er situaties zijn waarvan u vindt dat de school deze moet weten. Pak de telefoon of maak gebruik van de e-mail. Uw aanwezigheid (met uw zoon/dochter) bij de 15 minutengesprekken waarderen wij bijzonder. 6. Ga in gesprek met zoon/dochter over drank en drugs 7. Voorkom multitasken. Liever een ding goed dan veel dingen half goed. Concentreren op één onderwerp bevordert het leren. Dat meiden dit beter kunnen dan jongens is achterhaald. Maar voor beide geldt dat je multitasken beter achterwege kunt laten. 8. Beter 10x1 dan 1x10 Herhaling van lesstof, regelmatig de leerstof weer bestuderen levert veel betere resultaten op dan alles in één keer leren. Een goede planning is noodzakelijk. 9. Pubercursus voor ouder(s)/verzorger(s) In dit schooljaar krijgt u een uitnodiging voor het volgen van een pubercursus. Van harte aanbevolen!!


16

6. Praktische zaken 6.1 aanmelding

6.2 LeerlingGebonden Financiering

Ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter – via de

Deze regeling biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een beperking de mogelijkheid

basisschool - aangemeld hebben krijgen

te kiezen voor regulier of speciaal onderwijs. Deze kinderen kunnen dus op iedere school

schriftelijk een bevestiging van de aanmelding.

worden ingeschreven. Onder leerlingen met een beperking worden kinderen verstaan die:

Vervolgens vult de basisschool een onderwijskundig rapport in. Eersteklas leerlingen maken, indien nodig,

• slechthorend of doof zijn;

een instaptoets die door een onafhankelijk

• een spraak- of taalprobleem hebben;

bureau (A-Vision) wordt afgenomen. De

• zeer moeilijk lerend zijn;

toelatingscommissie van de school informeert

• zeer moeilijk opvoedbaar zijn.

de ouder(s)/verzorger(s) over de toelating op onze school en ze biedt de ouder(s)/verzorger(s)

Deze leerlingen hebben – nadat de beperking is vastgesteld – een ‘indicatie’ en

een afschrift van de resultaten aan. Blijkt uit deze

een ‘rugzak’ met financiële middelen. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent

instaptoets dat LeerWeg Ondersteunend Onderwijs

niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot onze school. Scholen mogen

(LWOO) gewenst is, dan worden de testresultaten

leerlingen weigeren, als zij daarvoor goede redenen kunnen aangeven. VMBO GROEN

en het onderwijskundig rapport voor akkoord

Heerenveen is bereid om kinderen met een beperking toe te laten, maar centraal staat

voorgelegd aan de Regionale Verwijzingscommissie

steeds de vraag of wij de voorwaarden kunnen scheppen om de aangemelde leerling

Fryslân. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierna bericht

op een adequate wijze op te vangen, goed onderwijs en de gewenste zorg te bieden.

of hun zoon/dochter gebruik kan maken van het

Hiervoor heeft onze school een procedure vastgesteld die op hoofdlijnen bestaat uit:

LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Ouder(s)/ verzorger(s) die hun zoon/dochter aanmelden

• een oriënterend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s);

voor klas 2, 3 of 4 krijgen schriftelijk bevestiging

• een bezoek aan de school van herkomst, waarbij de leerling geobserveerd kan

van de aanmelding. Vervolgens wordt informatie

worden in de schoolsituatie;

ingewonnen bij de school waarop de leerling dan

• een gesprek met vertegenwoordigers van de school van herkomst;

zit. Hierna wordt besloten of toelating mogelijk is.

• advies inwinnen bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg; • een voorstel formuleren; • advisering door het team van onze school; • een besluit nemen door de schoolleiding en het bevoegd gezag; • het besluit formeel schriftelijk melden aan de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen – nadat het besluit in een gesprek is toegelicht – bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

6.3 financiën en verzekering studieboeken Leerlingen krijgen op de eerste schooldag de boeken uitgereikt. De boeken worden door de ouders/leerlingen digitaal besteld bij Boekhuis van Dijk via www.vandijk.nl. De rekening hiervan gaat naar de school. De boeken dienen de eerste schoolweek gekaft te worden. Beschadigingen willen we graag voorkomen. Doe de boeken daarom in een goede, stevige schooltas (dus niet in een plastic draagtas, boodschappentas of iets dergelijks). Aan het eind van het schooljaar moet je de boeken inleveren. Zijn deze beschadigd of ben je er te slordig mee omgegaan, dan worden de kosten bij je ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.


17

schoolkosten Onze school ontvangt subsidie van het ministerie van ELI. Met deze subsidie kunnen

teruggebracht naar/bij de administratie van de

we niet alle activiteiten van onze school bekostigen. Om deze reden vragen we een

school.

financiële bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). De ouderbijdrage is opgebouwd uit een aantal onderdelen, algemene schoolkosten,

De ouderbijdrage wordt via automatische incasso

kosten verzekering en huur kluisje.

geïnd. De inning zal plaatsvinden in twee gelijke

We organiseren ook (meerdaagse) schoolreizen, excursies en bedrijfsbezoeken. Die

termijnen. Hierover wordt u in de overeenkomst

kosten staan apart vermeld in de schoolgids en worden in het betreffende leerjaar van

geïnformeerd.

de leerling apart in rekening gebracht. Na afloop van het schooljaar ontvangt de Alle ouderbijdragen zijn op vrijwillige basis. Het niet betalen van een bijdrage kan

ouderraad een financiële verantwoording van de

wel betekenen dat de leerling kan worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen

besteding van de ontvangen ouderbijdrage.

of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan een apart programma. De hoogte en de besteding van deze ouderbijdragen worden elk schooljaar opnieuw in goed overleg met de ouderraad besproken. Uiteindelijk is het de ouderraad die instemming verleent aan de gehele regeling (reglement, hoogte van de bedragen, tekst in de schoolgids en de overeenkomst). De algemene schoolkosten zijn voor het schooljaar 2011-2012 vastgesteld op € 50,- per leerling. Van deze inkomsten worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: vieringen (b.v. Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten ed.), culturele activiteiten, projecten, sportdagen en projecten een bijdrage in de vervoerskosten en een bijdrage in het lesmateriaal voor praktijkvakken. Hoewel u wettelijk niet verplicht bent deze ouderbijdrage te betalen, hopen wij dat u de noodzaak er van inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. Kosten verzekering (WA + ongevallen), zijn voor het schooljaar 2011 - 2012 € 6,-. Huur kluisje is voor het schooljaar 2011 - 2012 € 5,- per kluisje. Excursies en bedrijfsbezoeken (incl. bijdrage in vervoerskosten), de kosten hiervan verschillen per schooljaar en worden apart in rekening gebracht. Ook hier is er de mogelijkheid tot vrijwillige deelname. Schoolreizen en meerdaagse schoolreizen,de kosten hiervan verschillen per schooljaar en worden apart in rekening gebracht. Ook hier is er de mogelijkheid tot vrijwillige deelname. Voor het innen van de ouderbijdrage wordt een overeenkomst met de ouder(s)/ verzorger(s) gesloten. Deze werkwijze is wettelijk zo geregeld. De overeenkomst wordt afgesloten voor één schooljaar. Alle informatie en ook het reglement staat op de website van de school: www.aocfriesland.nl Het eerder genoemd uitsluiten van activiteiten en/of voorzieningen kan ook plaatsvinden als er geen overeenkomst is ondertekend. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) de overeenkomst ter ondertekening, Deze overeenkomst dient binnen 14 dagen worden teruggestuurd/


18

Hieronder een voorbeeld van de overeenkomst die voor de

AOC Friesland brengt het volgende onder uw aandacht:

herfstvakantie aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen

Deze bijdrage heeft geen invloed op het wel of niet toelaten

wordt toegestuurd.

van de leerling (onderwijs en examens), maar is bedoeld voor ondersteunende en aanvullende activiteiten. Wettelijk zijn wij

AOC Friesland, VMBO GROEN Heerenveen

verplicht u erop te wijzen dat u het recht hebt om één of meerdere

Overeenkomst ouderbijdrage en automatische incasso schoolkosten

van bovengenoemde items uit te sluiten van betaling. U kunt dit

2011/2012

doen door achter dit item in de kolom “Geen deelname” een kruisje te plaatsen. Dit kan echter tot gevolg hebben, dat uw kind

Het College van bestuur van AOC Friesland (het bevoegd gezag),

uitgesloten wordt voor die activiteit/voorziening.

vertegenwoordigd door directeur VMBO GROEN te Heerenveen,

Algemene schoolkosten, excursies, bedrijfsbezoeken en schoolreizen:

verder te noemen “de school” en «Naam WV», als de wettelijke

We wijzen u er ook op dat wij deze items opgevoerd hebben als

vertegenwoordiger van «Naam deelnemer», deelnemernummer

vrijwillige bijdrage, omdat ze naar onze mening een wezenlijke

«deelnemernr», (dan wel bij meerderjarigheid van de leerling, de

bijdrage kunnen leveren aan de sociale en maatschappelijke

leerling zelf) en wonende te «plaats WV», verder te noemen “de

vorming van onze leerlingen. Ook kan het meedoen aan de

wettelijke vertegenwoordiger”, hebben van het onderstaande kennis

buitenschoolse activiteiten bijdragen aan persoonlijke vorming en

genomen:

motivatie van de leerling en als zodanig indirect positief van invloed

• Het onderwijs op AOC Friesland wordt gefinancierd door de

zijn op het welzijn en de leerprestaties van de leerling. Omdat wij

overheid. Deze subsidie van de overheid is niet voldoende voor de

ons realiseren dat dit voor u extra uitgaven zijn, hebben wij ons best

kwaliteit die de school in het onderwijs nastreeft.

gedaan deze kosten zo laag mogelijk te houden. Meer informatie

• Daarom wordt er aan de wettelijke vertegenwoordiger een

over deze bijdrage kunt u lezen in de schoolgids.

onverplichte ouderbijdrage per schooljaar gevraagd. • De bijdrage is niet verplicht. De wettelijke vertegenwoordiger

Reductieregeling

maakt via de onderstaande keuze duidelijk aan welke zaken hij/

Hebt u tijdens aangegeven schooljaar meerdere kinderen welke

zij bijdraagt. De wettelijke vertegenwoordiger weet dat als hij/

onderwijs ontvangen op bovengenoemde locatie dan geldt voor elk

zij ervoor kiest aan bepaalde onderdelen niet bij te dragen, de

volgend kind een korting van €10,-

school de leerling kan uitsluiten van de bijbehorende activiteiten/ voorzieningen (reglement artikel 3 lid 4):

Betalings-/kwijtscheldingsregeling Er is een betalings-/kwijtscheldingsregeling. Dit wordt per individueel

Kiest voor:

geval beoordeeld. Als betaling van deze vrijwillige bijdrage

( ) Alle voorzieningen, ofwel de voorzieningen van de categorieën 1

aantoonbaar problemen voor u opleveren, kunt u contact opnemen

t/m 3.

met de locatiedirecteur.

( ) Niet alle voorzieningen. Ik betaal niet mee aan de hieronder De wettelijke vertegenwoordiger zal de ouderbijdrage, middels

aangekruiste categorie(ën).

automatische incasso voldoen en verleent hierbij een eenmalige omschrijving

1. algemene schoolkosten (uitsplitsing

kosten

geen

machtiging aan de Stichting AOC Friesland te Leeuwarden om

deelname

deze verschuldigde bedragen in twee termijnen van onderstaande

€ 50,-

bankrekening af te schrijven. Voor de ouderbijdrage in 2011-2012 is dit: 1 november 2011 en 1 maart 2012.

staat op de achterzijde van deze overeenkomst) 2. verzekering

€ 6,-

Bankrekeningnummer (geen spaarrekening) Tenaamstelling van de rekening

(WA, ongevallen; incl. stage) 3. huur kluisje

€ 5,-

excursies, bedrijfsbezoeken en

Afhankelijk

schoolreizen worden apart per

van het

activiteit in rekening gebracht

schooljaar, zie

afhankelijk van de keuze voor de

schoolgids

betreffende activiteit. reductie volgens regeling (zie uitleg hierna) totaal

. ........................................................

.........................................................................................

Plaats..........................................................................................................................................................

Aldus overeen gekomen op . ..............................................................................(datum)

[locatie directeur] (handtekening) . .......................................................................................................................................................................

[wettelijke vertegenwoordiger] . .......................................................................................................................................................................

*) Wilt u voor een item niet deelnemen, zet daarachter in deze kolom

Graag retourneren (s.v.p. binnen 14 dagen na het begin van het

een kruisje

schooljaar) aan- of afgeven bij de administratie van de school.


19

Uitsplitsing algemene schoolkosten

omschrijving

kosten

kunst en cultuur, extra lesmateriaal, voorstelling,

€ 10,-

museumbezoek e.d. praktijkvakken, extra lesmateriaal

€ 10,-

sportdagen

€ 5,-

projecten, gastlessen en themadagen

€ 10,-

bijdrage vervoerskosten extra activiteiten

€ 5,-

vieringen als Kerst, Sinterklaas, klassenavond,

€ 10,-

feestavond, afsluiting schooljaar e.d. totaal

€ 50,-

sleutel ophalen voor hun kluisje bij de heer Henk Jan Rozenberg. Raak je je sleutel kwijt, dan kun je voor € 10,- een nieuwe sleutel ophalen bij de heer Henk Jan Rozenberg. sponsorbeleid

Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ouderraad op 6 juli 2011

AOC Friesland voert geen actief beleid ten aanzien van het zoeken naar sponsoring. De school conformeert zich aan het ‘Convenant

schoolreizen en excursies

scholen voor primair en voortgezet onderwijs en

Bij excursies wordt u vooraf geïnformeerd over de kosten. Wij verzoeken u om het

sponsoring 2009’. Dit houdt onder meer in dat:

gevraagde bedrag contant aan uw zoon/dochter mee te geven.

• sponsoring niet de objectiviteit, de

Voor de schoolreizen krijgt u een aparte nota.

geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de

Klas 1

Appelscha

55,-

Klas 2

Terschelling

80,-

school in gevaar mag brengen; • sponsoring verenigbaar moet zijn met de

Klas 3

Introductiedag €

10,-

statutaire grondslag van de rechtspersoon

Walibi

30,-

van wie de school uitgaat, alsmede de

Klas 4

Praag

250,-

doelstellingen van de school en het onderwijs; • de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot

tegemoetkoming studiekosten Formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten zijn te verkrijgen bij de administratie. Via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.

de sponsor(s) mag komen te verkeren. • sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren.

duo.nl) kunnen de formulieren ook gedownload worden.

6.4 gebruik beeldmateriaal verzekeringen

Door het jaar heen worden foto’s en video’s van

Voor € 6,- per jaar (zie blz. 17) kun je via de school worden verzekerd voor lichamelijk

activiteiten met en door leerlingen gemaakt.

letsel tijdens de schooluren en tijdens de reis van huis naar school en van school naar

De foto’s worden gebruikt voor brochures,

huis via de kortste weg. Materiële schade (bijvoorbeeld een fiets) is niet verzekerd.

schoolgidsen en advertenties. Ook worden veel

Tijdens zijn/haar stage is de leerling verzekerd voor het toebrengen van schade aan

van de foto’s en video’s geplaatst op de site van

derden. Trekkerrijden op het stagebedrijf is alleen toegestaan als het trekkerrijbewijs is

de school. Indien ouder(s)/verzorger(s) bezwaar

gehaald. Ook is de leerling verzekerd tegen materiële schade, als aangetoond kan

hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal

worden dat de schuld bij de school ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

van hun zoon/ dochter voor deze doeleinden,

met mevrouw Lamkje Reitsma.

dan kunnen zij dit schriftelijk kenbaar maken bij de teamleider onder- of bovenbouw, onder

kluisjes voor de leerlingen

vermelding van naam en klas van de betreffende

Voor elke leerling is een kluisje gereserveerd. Het jaarlijkse huurbedrag hiervoor

leerling. Het beeldmateriaal wordt dan direct

(€ 5,-) staat vermeld op de nota. Leerlingen kunnen bij de start van het schooljaar een

verwijderd.


20

7. Buitenschoolse activiteiten VMBO GROEN in Heerenveen vindt

eindejaarsfeest/nieuwjaarsreceptie

buitenschoolse activiteiten uitermate belangrijk.

Zowel afsluiting van het oude jaar als de start van het nieuwe kalenderjaar worden op

Andere talenten komen dan vaak tevoorschijn

onze school feestelijk vormgegeven.

of aan bod! Daarom wordt een scala aan buitenschoolse activiteiten georganiseerd.

schoolfeest

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen vooraf schriftelijk

In november en in april worden er swingende grote schoolfeesten georganiseerd. Dit

bericht van de activiteiten.

mag natuurlijk geen leerling missen! Uitnodiging volgt.

7.1 schoolreizen en evenementen

projectdagen

de Groene Markt

Jaarlijks worden er projectdagen en evenementen georganiseerd voor met name klas 1 en

Op woensdag 12 oktober 2011 wordt van

2. Er zijn dan tal van workshops waarbij de leerlingen activiteiten ontplooien die op andere

13.00 - 16.00 uur in en rond de school een

dagen minder of niet aan bod komen. Informatie-uitwisseling, beeldende vorming, dans en

‘Groene Markt’ georganiseerd. Er is dan van

muziek, toneel en samenwerking zijn hierbij de sleutelbegrippen. Meer informatie volgt.

alles te beleven op onze groene school. Dierenkeuringen, lekkernijen, verkoop van bollen,

7.2 extra mogelijkheden voor leerlingen bij VMBO GROEN Heerenveen

knollen en planten, muziek en nog veel meer.

melkdiploma

Ook ouder(s)/verzorger(s), broers, zussen, opa’s en

Als je belangstelling hebt om het melken goed te leren, dan kun je op de ‘groene

oma’s zijn dan van harte welkom.

school’ van Heerenveen het melkdiploma halen. De kosten hiervan zijn € 45,-. Meer informatie kun je krijgen van mevrouw Saskia Snip, docent dierenhouderij.

de plantenmarkt Op woensdag 25 april 2012 is er de jaarlijkse

trekkerrijbewijs

plantenmarkt. Van 10.00 tot 15.30 uur wordt eigen

Ben je 16 jaar geworden, dan heb je op onze school de mogelijkheid om het

gekweekt plantenmateriaal verkocht.

trekkerrijbewijs te halen. De kosten hiervan zijn € 142,- inclusief boek (€ 30,-) en examen. Het herexamen kost € 30,- voor de theorie en € 75,- voor de praktijk. Voor meer

schoolreizen

informatie kun je bij de heer Jan Wiersma terecht.

In klas 1 en 2 worden binnenlandse meerdaagse schoolreizen georganiseerd. Klas 1 gaat drie

schoolbibliotheek

dagen naar Appelscha en klas 2 gaat naar

Lezen is ook leren! De ‘groene school’ van Heerenveen bevordert dat leerlingen regelmatig

Terschelling. De kosten voor “Appelscha”

boeken lezen. Zo gaan alle eersteklassers aan het begin van het schooljaar met de docent

bedragen € 55,-. De schoolreis naar Terschelling

Nederlands op bezoek bij de openbare bibliotheek. Daarvan kan elke leerling kosteloos

kost € 80,-. Klas 3 heeft in het begin van het

lid worden. Een lidmaatschap kan hem vaak goed van pas komen voor het lenen van

schooljaar een introductiedag en aan het eind

een boek en natuurlijk ook voor het verzamelen van informatie voor werkstukken en

van het schooljaar de klassendag, de kosten

spreekbeurten. Er bestaat ook de mogelijkheid om een leesboek uit de schoolbibliotheek te

hiervan samen zijn € 40,-. In klas 4 wordt een

lenen. De schoolbibliotheek is gevestigd in het instructielokaal bij de 2e Kamer.

buitenlandse excursie georganiseerd. De kosten hiervoor bedragen € 250,-. Uiteraard bestaat hiervoor ook een spaarsysteem. sinterklaas Iedere klas organiseert in samenwerking met de mentor/coach een activiteit. Welke? Dat bepalen de klas en de mentor/coach samen!


21

8. MBO GROEN

9. Adresgegevens

MBO GROEN 1&2

bezoekadres

Naast het VMBO GROEN heeft AOC Friesland in

AOC Friesland

Heerenveen ook de MBO-opleiding MBO GROEN

VMBO GROEN & MBO GROEN Heerenveen

1&2. Dat is een MBO-opleiding met naast theorie,

Domela Nieuwenhuisweg 3

binnen een overzichtelijke, kleine organisatie veel

8448 GK Heerenveen

praktijk. Leerlingen kunnen een diploma halen op niveau 1 of 2.

postadres Postbus 700, 8440 AS Heerenveen

MBO GROEN verzorgt opleidingen in de volgende

Tel.:

(0513) 62 30 34

richtingen:

Fax:

(0513) 62 56 65

• Tuin, park & landschap

E-mail:

infoheerenveen@aocfriesland.nl

• Recreatie

Internet:

www.vmbogroen-heerenveen.nl en

• Dierverzorging

www.mbogroen-heerenveen.nl

• Paardensport • Paardenhouderij

directeur VMBO GROEN & MBO GROEN Heerenveen

• Veehouderij

De heer A. van der Burg

• Voeding

Tel. school: (0513) 62 30 34

• Tuinbouw

Tel. privé:

(0517) 34 14 44

• Akkerbouw

Mob.:

(06) 21 96 14 57

• Groen, grond & infra

e-mail:

a.vanderburg@aocfriesland.nl

• Bloem & design openingstijden school wat wil MBO GROEN 1&2?

De school is op werkdagen geopend van 7:45 uur tot 17:00 uur.

• Leerlingen op eigen niveau & tempo laten werken via de principes van natuurlijk leren. • Rekening houden met individuele verschillen tussen leerlingen. • Leerlingen helpen bij het vinden van (betaalde) arbeid. voor wie is MBO GROEN 1&2? • Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn. • Praktisch ingestelde leerlingen uit de Basisberoepsgerichte Leerweg van het VMBO. • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor ‘groen’ werk.

School Advies Raad VMBO GROEN Heerenveen Postbus 700 8440 AS Heerenveen


22

10. Onze medewerkers

Arjen Agema assistent conciërge

Gerard van den Akker AKGA docent groen & recreatie g.vandenakker@aocfriesland.nl

René Anema ANHB docent sport & bewegen, docent mens & maatschappij en decaan r.anema@aocfriesland.nl

Sjakkie Bakker assistent conciërge

Idske Bangma BAIA docent Frysk i.bangma@aocfriesland.nl

Jan de Best BEJD coördinator algemene zaken en docent sport & bewegen j.debest@aocfriesland.nl

Gerrolt Bijstra BIGB teamleider onderbouw, docent Engels en docent groene techniek g.bijstra@aocfriesland.nl

Willem Bits BIWA docent mens & natuur en stagedocent w.bits@aocfriesland.nl

Rienk Boscha BORB docent voeding & gezondheid en docent rekenvaardigheid r.boscha@aocfriesland.nl

Klaske Bottema BOKA docent groene economie en stagedocent k.bottema@aocfriesland.nl

Jan Brinkgreve BRJC docent biologie en docent rekenvaardigheid j.brinkgreve@aocfriesland.nl

Marga Brock - Andringa ANMA onderwijsassistent m.brock-andringa@ aocfriesland.nl

Aad Buikema BUAC docent Nederlands, docent maatschappijleer en persoonlijk coach a.buikema@aocfriesland.nl

Aad van der Burg BUAB directeur a.vanderburg@aocfriesland.nl

Nynke Damstra DANA docent wiskunde, stagedocent en RH n.damstra@aocfriesland.nl

Mariëlle Denters DEMA docent beeldende vorming m.denters@aocfriesland.nl

Johan Diever DIJC docent sport & bewegen, docent informatica en ondersteuner ICT & Petear j.diever@aocfriesland.nl

Alexandra Dijkstra DIAB docent Engels en RH a.dijkstra@aocfriesland.nl

Mathilda Dijkstra DIMB docent Duits m.dijkstra@aocfriesland.nl

Renske Hoekstra HORB docent Nederlands, docent maatschappijleer, en stagedocent r.hoekstra@aocfriesland.nl

Folkert Hofman conciërge f.hofman@aocfriesland.nl

Kim Jacobi JAKA docent Nederlands k.jacobi@aocfriesland.nl

Klaas de Jong JOKA docent Nederlands en zorgcoördinator k.dejong@aocfriesland.nl

José van den Ende-Klerk ENJA docent culturele en kunstzinnige vorming, docent verzorging en stagedocent j.vandenende-klerk@aocfriesland.nl

Henk Keimpema KEHA docent groene techniek h.keimpema@aocfriesland.nl


23

Pieter Kuipers KUPA docent Engels en stagedocent p.kuipers@aocfriesland.nl

Anneke Liemburg-Kramer administratief medewerker a.liemburg@aocfriesland.nl

Siska Lubach LUSA docent MBO-bloem & design en stagedocent s.lubach@aocfriesland.nl

Inkje Mous MOIA docent dier & welzijn en stagedocent i.mous@aocfriesland.nl

Eddy Poortman POEA docent wiskunde, docent natuurkunde, docent scheikunde en examensecretaris e.poortman@aocfriesland.nl

Berend Prak technisch medewerker

Lamkje Reitsma administratief medewerkster l.reitsma@aocfriesland.nl

Henk-Jan Rozenberg conciĂŤrge, verzuimbeheer & roosters h.rozenberg@aocfriesland.nl

Elly Saakstra administratief medewerker e.saakstra@aocfriesland.nl

Oday Sahar medewerker OLC en systeembeheerder o.sahar@aocfriesland.nl

Marga Schmit SCMA teamleider MBO GROEN en docent Nederlands m.schmit@aocfriesland.nl

Saskia Snip SNSA docent dier & welzijn s.snip@aocfriesland.nl

Tjalling van der Spoel SPRB docent groene techniek t.vanderspoel@aocfriesland.nl

Metti Straatsma STMB teamleider bovenbouw, docent Engels en stagecoĂśrdinator m.straatsma@aocfriesland.nl

Gerard Tamminga TAGB docent groen & recreatie en stagedocent g.tamminga@aocfriesland.nl

Gerjan Tuinstra TUGA docent dier & welzijn, vertrouwenspersoon en stagedocent g.tuinstra@aocfriesland.nl

Jan Wiersma WIJB docent groene techniek en stagedocent j.wiersma@aocfriesland.nl

Oeke Ybema-Miedema Willy van der Zee YBOA assistent praktijkdocent groene economie centrum plant & dier en docent rekenvaardigheid o.ybema@aocfriesland.nl

Robert Maijer MARA docent plant & productie en docent mens & natuur r.maijer@aocfriesland.nl

Elly Propsma TUEA docent bloem & design e.propsma-tuin@ aocfriesland.nl

Eddy Zeeman ZEEA docent sport & bewegen, docent wiskunde en docent rekenvaardigheid e.zeeman@aocfriesland.nl

Ilse Mijlius MIIA onderwijsassistent en stagedocent i.mijlius@aocfriesland.nl

Grietje Raaphorst-Travaille RAGA docent wiskunde en docent rekenvaardigheid g.raaphort-travaille@ aocfriesland.nl

Susan Zeeman-de Jong JOSA docent bloem & design, docent wiskunde en persoonlijk coach s.zeeman-dejong@ aocfriesland.nl

Rixt Zijlstra ZIRA docent muziek en vertrouwenspersoon r.zijlstra-witteveen@ aocfriesland.nl


Ervaar VMBO GROEN en kom langs!

VMBO GROEN is een onderdeel van

Schoolgids VMBO GROEN Heerenveen 2011-2012  

Schoolgids VMBO GROEN Heerenveen 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you