Page 1

Buitenpost

Schoolgids 2013-2014

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2013-2014

Nordwin College MBO 1& 2

1


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1

Het onderwijs

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

De opbouw Het diploma Competenties Stage Vrije Ruimte Praktijkcentra Onderwijsovereenkomst Examinering Proeve van Bekwaamheid L&B en Nederlands, Rekenen en Engels Herkansingen Bezwaar Externe legitimering Diploma VCA certificaat Cursus sociale hygiĂŤne Informatie over studievoortgang/ rapport Studieresultaten Begeleiding Exitgesprek

Hoofdstuk 2

Algemene zaken MBO GROEN 1&2 Buitenpost

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

Opleidingen Het adres van de opleiding Lestijden Lesrooster Vakanties en vrije dagen 2013-2014 Praktijkcentrum Schoolgeld Schoolvorderingen Oudercontactdagen Stalling Kluisjes Roken Mededelingen Leerlingenraad Algemene regels Medewerkers

Hoofdstuk 3

Algemene zaken Nordwin College

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Missie Taalcode Fries Organisatie Lesgeld, regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage Financiering van de studie Verzekeringen Gebruik personalia en beeldmateriaal

Bijlagen 1. Afkortingen en verklaringen 2. Examenplannen 3. Onderwijsovereenkomst en artikelen 4. Stageovereenkomst en artikelen

Nordwin College MBO 1& 2

2


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

INLEIDING

Dit is de schoolgids 2013-2014 van MBO 1&2 Buitenpost voor de beroepsopleidende opleidingen niveau 1&2. In deze gids vind je belangrijke informatie over onze school, de organisatie van het schooljaar, een globale beschrijving van de inhoud van je opleiding en de kosten die hieraan verbonden zijn. Daarnaast kun je ook lezen over de begeleiding, de schoolvakanties, de lestijden en de geldende reglementen en procedures. Al met al een veel omvattende gids die je als een handleiding tijdens je opleiding kunt gebruiken en waarnaar wij ook zullen verwijzen als dat nodig is. Omdat je deze gids aan het begin van je opleiding ontvangt, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de regels en de afspraken die hierin staan. Mocht je na het lezen dan de schoolgids nog vragen hebben dan horen wij dat graag. Wij hopen dat je je opleiding op Nordwin College met heel veel plezier en succes zult doorlopen!

Team MBO

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de samenstelling van de schoolgids kan het voor komen dat er (druk)fouten en onvolledigheden in de informatie zitten. Nordwin College behoudt zich het recht voor om eventuele fouten of onvolledigheden in de loop van het schooljaar te corrigeren. Nordwin College MBO 1& 2


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

HOOFDSTUK 1

HET ONDERWIJS De MBO niveau 1 opleidingen leiden op tot assistent medewerker voedsel en leefomgeving, in een door jou gekozen uitstroomdifferentiatie: groene detailhandel, natuur en groen, plantenteelt, voeding/ voedingsindustrie. Daarnaast kun je ook kiezen voor de opleiding arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent. De MBO niveau 2 opleidingen leiden op tot medewerker op een bedrijf met uitstroommogelijkheden in de sectoren groene ruimte, plant, dier, bloem en voeding. Afhankelijk van jouw mogelijkheden, inzet en tempo kun je korter of langer over de opleiding doen. In z’n algemeenheid geldt dat je over een niveau 1 opleiding één jaar doet en over een niveau 2 opleiding twee jaar. 1.1 De opbouw We gaan er van uit dat je gemiddeld 40 uur per week aan school besteedt. Per jaar zijn er 12 weken vakantie, zodat er 40 weken aan schoolwerk te besteden zijn; dit zijn 1600 uren per jaar. We spreken van 1600 studiebelastingsuren (sbu’s) per jaar. Deze sbu’s worden besteed aan a. Competenties behorende bij je beroepsopleiding, L&B, Nederlands, Engels, rekenen en ondersteunende vakken b. stage en c. vrije ruimte: a. Competenties. Dit is het vermogen om in beroepssituaties op de goede manier te handelen om de juiste resultaten te bereiken. Tot de sbu’s van een competentie behoren: werken aan je eigen leervragen op school, werken aan opdrachten op school, voorbereidingen treffen voor MBB (begeleiding beroepspraktijk), bedrijfsbezoeken / excursies, lessen op een praktijkcentrum, zelfstudie, Loopbaan en Burgerschap, Nederlands, rekenen, Engels en ondersteunende vakken zoals economie en ICT-gebruik. b. Stage. Dit is de praktijkervaring op een erkend opleidingsbedrijf. De stage omvat drie van de vijf dagen per week. Een uitvoerige beschrijving staat in 1.4 en bijlage 3. c. Vrije ruimte. In dit verplichte onderdeel van de opleiding wordt aandacht besteed aan sociale, culturele en maatschappelijke vorming. De opzet bij Nordwin College staat beschreven in 1.5. Studiebelasting van deelnemers is 1600 SBU Per opleiding kan de verdeling verschillen. individueel begeleid

individueel onbegeleid

individueel begeleid

individueel en groepsbegeleid

Verwerven competenties (kennis en vaardigheden) in de school 420 Verwerven competenties (vaardigheden, houding en kennis) in de stage 650 85 Verwerven kennis buiten school en stage 265 Verwerven kennis praktijkschool 20 Overige deelnemeractiviteiten (vrije ruimte punten) 40 Per week ga je 2 dagen naar school en ben je drie dagen op je stagebedrijf. Nadere invulling van die tijd vind je in het schooldeel van deze gids en in 1.4. We wijzen je erop dat we met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden bedoelen. Op onze school kan onderwijs plaats vinden tussen 7.0023.00 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijke planning, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken. Soms vindt ‘’schooltijd”, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw plaats.

Nordwin College MBO 1 & 2

4


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Om aan de verschillende leerstijlen van onze studenten te voldoen, bieden we je de lesstof op verschillende manieren aan. Er is daardoor veel variatie in het onderwijsprogramma. Je zult ook merken dat we proberen zo goed mogelijk verband te leggen tussen "de theorie" en "de praktijk". Een belangrijk aandachtspunt zijn de opdrachten die je op je stagebedrijf of op school moet maken. Het positief afronden van de opdrachten is een voorwaarde om aan een proeve van bekwaamheid te mogen deelnemen. Hierover lees je meer in 1.8.

1.2 Het diploma De niveau 1- en niveau 2-opleidingen van MBO 1&2 Nordwin College, die in het schooljaar 20132014 starten, zijn ingericht volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur 2013-2014. MBO Nordwin College kent vier niveaus. niveau 1 assistent medewerker niveau 2 medewerker niveau 3 vakbekwaam medewerker niveau 4 bedrijfsleider / manager

1600 sbu 3200 sbu 4800 sbu 6400 sbu

assistentopleiding basisberoepsopleiding vakopleiding middenkaderopleiding

De assistentopleiding en de basisberoepsopleiding zijn onder de naam “MBO 1&2” gekoppeld aan de VMBO-locaties van Nordwin College, terwijl de vakopleiding en de middenkaderopleiding door MBO Leeuwarden worden aangeboden. Je kunt in aanmerking komen voor het diploma wanneer je:    

hebt voldaan aan de eisen uit het kwalificatiedossier èn hebt voldaan aan de eisen m.b.t. Loopbaan en Burgerschap èn aan de stageverplichtingen hebt voldaan èn de benodigde vrije ruimte punten hebt behaald.

Het diploma wordt in de hele Europese Unie erkend.

1.3 Competenties Wat je moet kunnen als je de opleiding hebt afgerond en als startend beroepsbeoefenaar aan de slag gaat, is beschreven in een kwalificatiedossier per opleiding. Daarin staan de kerntaken van het beroep beschreven (bijvoorbeeld: Verkoopt en verleent service). Bij een kerntaak horen een aantal werkprocessen (bijvoorbeeld: Ontvangt en benadert klanten). Om de werkprocessen goed te kunnen doen, moet je over een aantal competenties beschikken (bijvoorbeeld: Jezelf presenteren). Alle werkprocessen en competenties worden in een proeve van bekwaamheid geëxamineerd: je laat in de beroepspraktijk zien dat je het werk goed kunt doen. In het begin van de opleiding wordt de proeve van bekwaamheid, met de bijbehorende werkprocessen en competenties, door de coach besproken. Als je alle werkprocessen en competenties voldoende beheerst, beschik je over de competenties behorende bij jouw opleiding.

1 .4 Stage De stage wordt op landelijk niveau aangeduid met ‘BeroepsPraktijkVorming’ (afgekort: BPV). Nordwin College noemt dit echter ‘stage’. De stage vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Elke opleiding kent een minimum aantal verplichte stagedagen. Bij de aanvang van de opleiding word je geïnformeerd over doel en werkwijze van de stage. Afspraken met betrekking tot de stage worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door jezelf, de school en de stageopleider. De wet schrijft voor dat de stage als "voldoende" moet zijn beoordeeld. Voorop staat dat je tijdens de stagedagen iets gaat leren. Stage is dus geen werk en is ook niet bedoeld om geld te verdienen. Je krijgt opdrachten mee die je uit moet voeren. Die opdrachten horen bij bepaalde kerntaken. De opdrachten kunnen inhouden dat je bepaalde werkzaamheden moet Nordwin College MBO 1 & 2

5


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

doen maar het kan ook zijn dat je iets op papier moet zetten, plannen of begroten. Er komt leeswerk aan te pas, in vakbladen of handboeken bijvoorbeeld. En je moet ook veel overleg voeren. Al dit soort zaken kun je later in je beroep tegenkomen. Leerlingen van Nordwin College mogen de stage alleen op erkende stagebedrijven (opleidingsbedrijven) volgen. De erkenning van opleidingsbedrijven wordt geregeld door Aequor. De stagecoördinator zal je vertellen welke eisen er aan het stagebedrijf en aan de stage worden gesteld. Bij aanvang van de opleiding moeten leerlingen een veiligheidsmodule doorlopen. Dit wordt deels op school en deels op het bedrijf gedaan. Als je de veiligheidsmodule met een voldoende hebt afgesloten kan daadwerkelijk met de stage worden begonnen. Kaders Stage Leerlingen lopen stage op een erkend bedrijf (zie bij punt d). a. Soorten activiteiten in de stage Bij de stage ga je tijdens je schoolperiode 3 dagen per week op een opleidingsbedrijf stage volgen. Het voordeel van dagstage is dat je het verband tussen theorie en praktijk direct kunt ervaren. Daarvoor krijg je opdrachten, die gekoppeld zijn aan kerntaken en de bijbehorende werkprocessen en competenties. Verder houd je samen met je stageopleider de voortgang in de werkprocessen en competenties bij. Je stageopleider kan er dan voor kiezen je bepaalde handelingen vaker te laten doen, omdat je hier nog van kunt leren. Je schrijft dagelijks op wat je hebt gedaan. Deze werkbeschrijvingen zijn ook belangrijk voor het verzamelen van bewijzen voor de verschillende werkprocessen en competenties. b. Stage: aantal te bezoeken bedrijven Het streven is dat leerlingen van niveau 1 één tot twee bedrijven in 1 jaar bezoeken en leerlingen van niveau 2 twee tot vier bedrijven in 2 jaar bezoeken. c. Stage: 24 uren per week Bij MBO 1&2 zijn leerlingen 2 dagen per week op school en 3 dagen op het opleidingsbedrijf. Na overleg met de stageopleider van het stagebedrijf krijgen de leerlingen van MBO 1&2 de gelegenheid om 3 keer per maand een dagdeel vrij te nemen. Na aftrek van deze 3 dagdelen moeten de leerlingen over een heel schooljaar gerekend op minimaal 21 uren stage per week uitkomen. De leerlingen houden zich hierbij zo goed mogelijk aan de gewoonten van de sector (zie voorbeelden per sector). De leerlingen mogen op verzoek van de stagebieder meer uren maken, maar zijn hier niet toe verplicht. De vrije dagdelen kunnen gebruikt worden voor bijv. tandarts bezoek. Deze maatregel is tevens bedoeld om te voorkomen dat leerlingen erg veel uren maken. Het is niet de bedoeling dat de vrije dagdelen opgespaard worden. Enkele voorbeelden per sector: a. Loonbedrijf. In het drukke seizoen gaat het werk vaak door tot ’s avonds laat. De leerling zal daar aan moeten wennen, want hij wil immers werkzaam worden in deze sector. Van de 3 dagen zal er dan een vrij zijn, om te voorkomen dat de leerling even zwaar belast wordt als een volwassen werknemer. b. Hoveniersbedrijf. Werknemers in het hoveniers bedrijf gaan vaak met een aantal mensen op pad. Het is dan niet mogelijk om korter te werken. Samen uit samen thuis. Teveel gewerkte uren kunnen later, in overleg, gecompenseerd worden met vrije tijd. c. Dieren speciaalzaken / trimsalon, tuincentrum, paardenhouderij ed. In deze sectoren is meestal sprake van vaste uren. Hier kan gekozen worden voor later beginnen, eerder ophouden of een vrije dag of dagdeel. d. Veehouderijbedrijf. Als de leerling betrokken is bij het melken, en hij/zij woont in de buurt, dan zou de leerling tussentijds een aantal uren naar huis kunnen. Zo niet, dan zal hier een oplossing gezocht moeten worden in een vrije dag. Leerlingen moeten minimaal 3 dagen van te voren de werktijden (en dus ook hun vrije tijd) met de stageopleider bespreken. Leerlingen moeten arts- en tandartsbezoek in hun vrije tijd doen, hiervoor wordt dus geen extra vrij meer gegeven. Eventueel mag voor zeer dringende zaken (b.v. onderzoek in ziekenhuis) een uitzondering gemaakt worden. Leerlingen mogen niet uren sparen om hun stage eerder te beëindigen.

Nordwin College MBO 1 & 2

6


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

De leerling houdt in het kort per dag de werkzaamheden en gewerkte uren bij. Dit “dagboek” is verplicht. d. Het vinden van een erkend leerbedrijf Voor het vinden van een geschikt stagebedrijf kun je terecht bij de stagecoördinator van je opleiding. Deze beschikt over een lijst waarop de bedrijven staan die bekend zijn bij Nordwin College en geschikt zijn bevonden voor jouw opleiding. e. Begeleiding stage Bij de stage heb je met de volgende begeleiders te maken: de stagebegeleider van het bedrijf (stageopleider) en de stagebegeleider van de school (coach / vakleerkracht). * Stagebegeleider van het bedrijf De naam van je stageopleider zal je door de stagebieder (meestal de baas van het bedrijf) worden medegedeeld als je de eerste keer op het stagebedrijf komt. Op kleinere stagebedrijven kan de stagebieder ook de stageopleider zijn. De stageopleider zorgt voor duidelijke instructies, geeft je de gelegenheid opdrachten voor school uit te voeren en begeleidt je daarbij. Daarnaast bespreekt hij/zij geregeld het stageverloop met jou. * Stagebegeleider van de school De begeleider van school, een coach die lesgeeft aan MBO 1&2, geeft je regelmatig opdrachten die je uit moet voeren op je stagebedrijf. De coach (of vakleerkracht) zal de stagebezoeken doen en vraagt naar het stageverloop en je functioneren. Hij of zij is ook de persoon waar je heen gaat als er problemen op je stagebedrijf zijn. f. Goedkeuring De stagecoördinator beoordeelt voor de aanvang van de stageperiode of het opleidingsbedrijf voldoet aan de eisen. Pas na goedkeuring van de stagecoördinator mag je de stage op dit bedrijf volgen. Soms is een erkend leerbedrijf dat je hebt uitgezocht toch niet geschikt voor je, omdat je bepaalde handelingen, die voor het behalen van het diploma verplicht zijn, daar niet kunt leren. (b.v. voor je opleiding groene ruimte moet je leren straten, maar op een bedrijf dat alleen onderhoud doet kun je dat niet leren). De stagecoördinator heeft het recht ook een erkend bedrijf af te wijzen. Hij/zij zal daar altijd een reden voor geven. De stagecoördinator is verantwoordelijk voor de registratie van je gegevens. g. Beoordeling De school beslist mede op grond van de stagebeoordeling van je stageopleider of je stage voldoende of onvoldoende is. h. Overstappen naar andere opleiding Als je overstapt naar een andere opleiding van Nordwin College, dan neem je van de stage alleen die sbu’s mee die gekoppeld zijn aan een competentie waarvoor in de nieuwe opleiding vrijstelling wordt verleend. i. Omgaan met veiligheidseisen op het stagebedrijf Een belangrijk item bij de stage is het kennen en het kunnen toepassen van de arbo- en veiligheidsregels die gelden op het stagebedrijf. Leerlingen kunnen pas daadwerkelijk op stage als voldaan is aan de eisen die per opleiding zijn vastgesteld. Leerlingen moeten hiervoor een veiligheidsmodule volgen, waar een toets aan gekoppeld is. De toets Veiligheidsmodule moet met een voldoende afgesloten zijn voordat leerlingen daadwerkelijk op stage mogen. Nordwin College ondersteunt dit met een adequaat aanbod van veiligheidsonderwijs voor de leerlingen (zie 1.9).

1.5 Vrije ruimte Nordwin College vindt het van groot belang dat leerlingen een brede oriëntatie hebben op alles wat er speelt in de maatschappij. De vrije ruimte biedt de mogelijkheid leerlingen te stimuleren over "muren" heen te kijken, ervaringen op te doen buiten het gezin, de school en het stagebedrijf. Maar ook binnen de schoolsituatie geven wij de leerlingen de gelegenheid om aan (algemene) vaardigheden te werken om zodoende competenties te ontwikkelen waar zij later in een beroepssituatie mee te maken kunnen krijgen.

Nordwin College MBO 1 & 2

7


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Vrije ruimte punten a. Goedkeuring, verantwoording, registratie individuele activiteiten Leerlingen worden bij de aanvang van de opleiding geïnformeerd over het doel en de werkwijze van de individuele vrije ruimte activiteiten. Als een leerling een individuele activiteit heeft verricht wordt hiervan schriftelijk verslag gedaan met daarbij eventuele bewijsstukken. Deze worden ingeleverd bij de vrije ruimte coördinator. De vrije ruimte coördinator beoordeelt de ingeleverde verslagen en geeft hiervoor vrije ruimte punten. De vrije ruimte coördinator is mede verantwoordelijk voor de registratie van de per leerling behaalde vrije ruimte punten. b. Vrije ruimte puntentoekenning Leerlingen zullen - als zij voor diplomering in aanmerking willen komen - het minimaal aantal vrije ruimte punten, zoals genoemd in dit hoofdstuk moeten behalen. De vrije ruimte puntentoekenning geschiedt op basis van het aantal uren dat de uitvoering van de activiteit heeft gekost. Dit geldt voor alle activiteiten die bedoeld zijn om vrije ruimte punten te behalen. Uitgangspunt hierbij is: 1 vrije ruimte punt = 1 klokuur De vrije ruimte punten zijn verdeeld in: 1. inschoolpunten (aandeel leveren binnen de schoolorganisatie) 2. buitenschoolpunten (activiteiten buiten de schooltijd) Niveau 1: 160 (waarvan 40 verplichte inschoolpunten en 120 vrije buitenschoolpunten) Niveau 2: 320 (waarvan 80 verplichte inschoolpunten en 240 vrije buitenschoolpunten) De school biedt verplichte inschoolse- en buitenschoolse activiteiten aan. Per locatie kunnen deze activiteiten verschillen. Voor de groepsgewijs/klassikaal uitgevoerde inschoolse activiteiten worden per dag maximaal 8 punten toegekend. Voor de individueel uitgevoerde buitenschoolse activiteiten geldt een maximum van 30 vrije ruimte punten per activiteit. Ook al wordt deze activiteit meerdere keren in de opleiding uitgevoerd dan nog blijft het maximaal aantal - éénmalig - te behalen vrije ruimte punten 30. De reden hiervoor is dat de leerling op deze wijze gestimuleerd wordt om veel verschillende activiteiten te ondernemen. Dit ondersteunt de uitgangspunten van Nordwin College. c. Overstappen naar andere opleiding Als een leerling overstapt naar een andere opleiding van Nordwin College dan neemt hij/zij het aantal behaalde vrije ruimte punten mee.

1.6 Praktijkcentra In elke opleiding is een aantal dagen voor praktijkleren op een praktijkcentrum –of bedrijf opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn PTC+, IPC Groene Ruimte of een regulier bedrijf die scholingen verzorgt voor (onder andere) het bedrijfsleven. Daar oefen je vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstig beroep, maar die moeilijk op een stagebedrijf zijn te leren of uit te voeren. Tijdens deze lessen worden soms je vorderingen beoordeeld. Deze tellen mee in je portfolio. Bij de opleidingen van Nordwin College zijn deze praktijkdagen een voorwaarde om gediplomeerd te kunnen worden. Ze zijn dus verplicht. In het geval je verhinderd bent op de geplande dagen mee te gaan, vervalt deze verplichting echter niet. Het uitgangspunt is dan dat je deze dagen moet inhalen. In dit geval neem je contact op met de teamleider van je locatie. Als je meerdere dagen achtereen lessen volgt op één van de praktijklocaties dan kan het voorkomen dat je wordt ondergebracht in een logeeraccommodatie. In dit geval houd je je vanzelfsprekend aan de regels van het overnachtingadres. (Bij overtreding van deze regels volgt verwijdering en moet je op eigen gelegenheid terug naar huis, de kosten voor het inhalen van deze dagen zijn voor jezelf.) De kosten van het verblijf komen op je schoolrekening. Een aantal adressen van de praktijkcentra en overnachtingadressen worden vermeld in bijlage 5, nog niet alle adressen zijn bij het samenstellen van de schoolgids bekend. Het vervoer van en naar het praktijkcentrum regel je zelf en de vervoerskosten betaal je zelf. Mocht er door een vakrichting wel Nordwin College MBO 1 & 2

8


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

gezamenlijk vervoer worden geregeld, per bus bijvoorbeeld, dan worden de kosten gedeeld door de groep leerlingen die meereizen.

1.7 Onderwijsovereenkomst Door alle leerlingen die vallen onder de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) moet bij de aanvang van een opleiding bij Nordwin College een contract getekend worden. Dit contract heet onderwijsovereenkomst. Hierin worden de rechten en plichten vermeld van de leerling en van Nordwin College. Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst (zie bijlage 3) verplicht je je tot het betalen van de schoolnota, met uitzondering van een eventuele vrijwillige bijdrage.

1.8 Examinering De examinering bestaat uit een aantal losse onderdelen. Er zijn proeven van bekwaamheid en examens. Proeven van bekwaamheid leg je af in de praktijk. Examens doe je voor Nederlands, rekenen en, afhankelijk van je opleiding, voor een moderne vreemde taal (Engels). Daarnaast zul jij je moeten ontwikkelen op het gebied van Loopbaan en Burgerschap (L&B).

1.8.1 Proeve van bekwaamheid Tijdens je opleiding leg je een of meerdere proeven van bekwaamheid af; dat is per opleiding verschillend. Een proeve van bekwaamheid is een officieel beoordelingsmoment waarin je laat zien dat je de competenties die je in een bepaalde periode en beroepssituatie hebt geoefend, beheerst. Zodra je begint te werken aan de competenties van een proeve, wordt deze proeve door de docent met jou besproken. Wanneer je, door middel van je prestatiedossier, kunt aantonen dat je de competenties voldoende beheerst, mag je deelnemen aan de betreffende proeve van bekwaamheid. Uiterlijk 4 weken voor afname van de proeve neemt een docent de gang van zaken tijdens de proeve met jou door. Zo weet je wat er tijdens een proeve van je wordt verwacht en waarop je wordt beoordeeld. In bijlage 5 van de Onderwijs- en Examenregeling, Het Examenreglement, wordt puntsgewijs vermeld hoe de afname van een proeve van bekwaamheid en van een examen verloopt. Bij sommige opleidingen is het toegestaan dat bepaalde werkprocessen worden geëxamineerd voorafgaand aan de proeve. De beoordeling van die werkprocessen wordt overgenomen op het beoordelingsformulier van de proeve. Als dit voor jouw opleiding zo is, krijg je de informatie hierover van je coach. Een proeve van bekwaamheid wordt in de praktijk beoordeeld door twee assessoren. De uitslag van de proeve krijg je direct na afloop te horen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de assessoren nader onderzoek willen verrichten. Als dat het geval is, dan krijg je de uitslag tot maximaal 5 werkdagen na afname van de proeve te horen. Het resultaat van een proeve van bekwaamheid is “behaald” of “niet behaald”. Je krijgt geen cijfer. Als je de proeve hebt behaald, vult de assessor een beoordelingsformulier in. Je krijgt daarvan een kopie (voor je prestatiedossier). Het originele formulier wordt bewaard door de secretaris van de locatie examencommissie. Als je de proeve niet hebt behaald, wordt op het beoordelingsformulier ingevuld aan welke competenties je nog moet werken. Ook daarvan ontvang je een kopie voor je dossier; het origineel wordt bewaard door de secretaris van de locatie examencommissie. Binnen 15 werkdagen zorgt de assessor, die bij de afname van de proeve van bekwaamheid aanwezig was, dat de beoordeling in een registratiesysteem is opgenomen.

1.8.2 Loopbaan en Burgerschap (L&B) en Nederlands, rekenen en Engels Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op je beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om je te oriënteren op je toekomstige beroep en op het vinden van een baan. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc. Voor het vak L&B zul je door middel van opdrachten moeten aantonen dat jij je ontwikkelt tot een burger die in deze maatschappij op het gewenste MBO niveau Nordwin College MBO 1 & 2

9


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

aan het werk kan. Studenten van BOL niveau 1 en 2 dienen het referentieniveau 2F te halen voor zowel Nederlands als rekenen. Om dit gewenste niveau te bereiken worden in het in het eerste en tweede leerjaar lesuren Nederlands en rekenen aangeboden. Instellingen zijn verplicht examens af te nemen die gebaseerd zijn op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De keuze om al dan niet aan de hand van pilotexamens COE de referentieniveaus te toetsen wordt gemaakt door het bevoegde gezag van Nordwin College. Studenten kunnen niet zelf besluiten wel of niet deel te nemen aan de pilotexamens. Het vak Nederlands is opgesplitst in vijf taalvaardigheden: luisteren, lezen, gesprek voeren, spreken en schrijven. Voor Nederlands is per opleiding beschreven op welk niveau je deze taalvaardigheden moet beheersen om je beroep goed te kunnen uitoefenen. Het behaalde taalniveau wordt per taalvaardigheid vermeld op de bijlage van je diploma. Ook rekenen is een verplicht onderdeel van je opleiding. Alle leerlingen krijgen Engels. Voor een aantal opleidingen is dit verplicht. Voor de opleidingen waarbij dit verplicht is zal er een afsluitend examen worden afgenomen.

1.8.3 Herkansingen Als je een proeve van bekwaamheid niet behaalt, ga je opnieuw het leerproces in om bepaalde competenties verder te ontwikkelen. Wanneer je kunt aantonen dat je die competenties wel voldoende beheerst, word je in de gelegenheid gesteld, voor zover seizoensomstandigheden dat niet in de weg staan, om de proeve één keer opnieuw af te leggen. Het voor een tweede keer herkansen van een proeve kan alleen in zeer bijzondere gevallen en na goedkeuring van de locatie examencommissie. Finale herkansing Wanneer je in het lopend schooljaar je opleiding wilt afsluiten en verlaten met een diploma en na alle herkansingen nog steeds één proeve van bekwaamheid of één examen onvoldoende hebt om te slagen, heb je recht op een finale herkansing voor zover je daardoor alsnog je diploma kunt halen. Een finale herkansing is alleen mogelijk wanneer organisatorische en/of seizoensinvloeden dit niet in de weg staan. Dit laatste is ter beoordeling aan de locatie examencommissie.

1.8.4 Bezwaar Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling, dan heb je altijd het recht om je prestaties na te bespreken met je assessor of je docent. Eventueel kun je bezwaar aantekenen tegen de uitslag van de proeve of het examen. Mocht je daarna nog niet tevreden zijn over de gang van zaken, dan is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Voor het aantekenen van bezwaar en beroep gelden regels die je in de Onderwijs- en Examenregeling kunt lezen.

1.8.5 Externe legitimering Voor een school gelden allerlei wetten en regels. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de examinering gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Dit wordt externe legitimering genoemd. 1.8.6 Diploma Je kunt in aanmerking komen voor het diploma wanneer je:    

hebt voldaan aan de eisen uit het kwalificatiedossier èn hebt voldaan aan de eisen m.b.t. Loopbaan en Burgerschap èn aan de stageverplichtingen hebt voldaan èn de benodigde vrije ruimte punten hebt behaald.

Per opleiding is er een examenplan gemaakt. Deze kun je vinden in de bijlagen van deze schoolgids.

Nordwin College MBO 1 & 2

10


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

1.9 VCA certificaat Wanneer je gaat werken in de Plantenteelt, Loonwerk of Groenvoorziening is het behalen van een VCA certificaat (Veiligheids - Checklist – Aannemers) verplicht. Het bedrijf waarvoor je gaat werken, kan zelfs van je eisen dat je een VCA certificaat hebt. Want medewerkers zonder VCA certificaat mogen bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. Gebeurt dat toch dan kunnen bedrijven hierdoor hun ISO certificering kwijtraken, dat geldt ook als stagelopers geen VCA certificaat hebben. Met je niveau 2 diploma ben je breed inzetbaar en zul je waarschijnlijk een aantal keren veranderen van soort werk. Het hebben van het VCA certificaat is dan een absolute pré. Tijdens je opleiding krijg je de gelegenheid om het VCA certificaat te halen. Wanneer je hebt gekozen voor de richting teelt, loonwerk of groenvoorzieningen op niveau 2 is deelname aan deze cursus verplicht. Wanneer je op jouw MBO locatie de lessen VCA hebt gevolgd, mag je deelnemen aan het examen Basisveiligheid VCA. Dit schriftelijke examen wordt op een centrale plaats afgenomen en duurt één uur. Wanneer je zakt voor het examen, mag je een herkansing doen. De kosten worden verrekend met de schoolnota.

1.10 Cursus sociale hygiëne De leerlingen van MBO voeding kunnen een cursus sociale hygiëne volgen. De kosten worden in rekening gebracht.

1.11 Informatie over studievoortgang / Rapporten Elk schooljaar wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd waarbij ouders/verzorgers de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van de vorderingen van hun zoon/dochter/pupil De vorderingen worden getoond door middel van een rapportage of door middel van een presentatie. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers daarnaast ook zelf de school benaderen met het verzoek om informatie.

1.12 Studieresultaten Leerlingen van niveau 1 en 2 leggen één proeve van bekwaamheid af. Er zijn echter opleidingen waarbij van dit aantal wordt afgeweken. Voor alle leerlingen geldt dat je ieder jaar een bepaald aantal competenties moet beheersen om binnen de gestelde tijd je diploma te kunnen halen. Wanneer je toch een kleine achterstand oploopt, kun je met je mentor/coach bespreken door welke oorzaak de achterstand is ontstaan en wat je nu verder gaat doen. Ook is het mogelijk om sneller dan binnen de gestelde tijd je diploma te halen. Dat hangt af van je studietempo en het feit of je in een eerder stadium al (onderdelen van) een competentie hebt leren beheersen.

1.13 Begeleiding Nordwin College streeft ernaar dat je in een veilige en stimulerende leeromgeving je diploma kan halen. Als zich problemen voordoen die het onderwijsleerproces beïnvloeden, probeert de school je zo goed mogelijk te begeleiden. Mentor/coach De mentor/coach is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij brengt je op de hoogte van de gang van zaken op school. De mentor/coach heeft gesprekken met je naar aanleiding van resultaten en absentie, en staat open voor je vragen. Daarnaast functioneert de mentor als coach en wanneer dat nodig is geeft hij/zij advies. Ook kan hij/zij je doorverwijzen naar de leerlingbegeleider. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Counselor Wanneer je niet lekker in je vel zit, kun je contact opnemen met de counselor. Door middel van gesprekken probeert de counselor je te helpen bij je persoonlijke problemen. Tijdens het eerste gesprek wordt het probleem helder gemaakt. In het tweede gesprek wordt gekeken hoe je probleem kan worden aangepakt en word je eventueel doorverwezen naar een instantie die je verder kan helpen Nordwin College MBO 1 & 2

11


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Vertrouwenspersoon Geestelijke of lichamelijke mishandeling, treiterijen en intimidatie zijn enkele vormen van machtsmisbruik. Machtsmisbruik, maar ook discriminatie, komt ook in het onderwijs voor. Bijvoorbeeld tussen leerlingen en personeel of tussen leerlingen onderling. Nordwin College wil daar iets tegen doen. Daarom is er een Klachtenregeling. Bovendien heeft elke locatie tenminste ĂŠĂŠn Vertrouwenspersoon voor de leerlingen. In de Klachtenregeling wordt geregeld hoe en wanneer een leerling een klacht kan indienen. Ook wordt daarin geregeld hoe een klacht dient te worden afgehandeld. Informatie over de klachtenregeling is te verkrijgen bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft verder tot taak: * om bij een klacht voor de eerste opvang van de leerling te zorgen * de leerling te begeleiden en te adviseren m.b.t. de klacht * nazorg te plegen. De namen van de begeleiders worden in 2.13 vermeld.

1.14 Exitgesprek Een exitgesprek is verplicht bij het voortijdig verlaten van de school en als de leerling van school gaat met een diploma niveau 1.

Nordwin College MBO 1 & 2

12


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE ZAKEN MBO 1&2 BUITENPOST

2.1

Opleidingen

MBO 1&2 Buitenpost verzorgt verschillende BOL opleidingen niveau 1 en niveau 2. Deze opleidingen kenmerken zich door een didactisch/pedagogische aanpak die de leerling centraal stelt, uitgaat van praktijk en de leerling aan het eind van de opleiding tracht te begeleiden naar werk. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een traject met kerntaken uitgereikt. De coach bespreekt welke competenties de leerling moet beheersen voor het behalen van een diploma in zijn of haar sector.

2.2

Het adres van de opleiding

Het is belangrijk te weten hoe je de school kunt bereiken. Daarom hierbij de precieze gegevens van de opleidingen. Nordwin College VMBO-groen / MBO 1&2 Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost telefoon: 0511 541598 fax: 0511 543385 e-mailinfobuitenpost@nordwincollege.nl 2.3

Lestijden

Het schoolgebouw is op werkdagen open van 7.30 uur tot ca. 17.00 uur. De lestijden zijn in principe als volgt: 08.35 – 11.50 uur 12.20 – 14.55 uur Bij praktijklessen, stage, PTC+-bezoek en excursies kan er van bovengenoemde tijden afgeweken worden. 2.4 Lesrooster De MBO 1&2 opleiding vindt op 2 van de 3 eerste dagen van de week op school plaats. De andere 3 dagen wordt de opleiding op het stagebedrijf gedaan. Wij gaan er van uit dat de leerlingen op maandag en/of dinsdag, en/of woensdag van 08.35 uur tot 14.55 uur op school aan het werk zijn, tenzij er met een geldige reden om vrij gevraagd is. De gehele mentorgroep heeft dus de lesdagen op: maandag en dinsdag of op maandag en woensdag, of op dinsdag en woensdag. Deze dagen gelden voor het hele schooljaar. 2.5 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2013 – 2014 Herfstvakantie 19 oktober 2013 t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 22 februari 2014 t/m 2 maart 2014 Goede vrijdag 18 april 2014 e 2 Paasdag 21 april 2014 Meivakantie 26 april 2014 t/m 11 mei 2014 Hemelvaart 29 mei 2014 t/m 30 mei 2014 e 2 Pinksterdag 9 juni 2014 Zomervakantie 5 juli 2014 t/m 17 augustus 2014 Nordwin college MBO 1&2

13


Buitenpost 2.6

schoolgids 2013-2014

Praktijkleren

De praktijkleerdagen worden verzorgd door PTC+ in Dronten, Schaarsbergen en door workshops van Nordwin College in onze regio. De exacte data worden zodra deze bekend zijn,aan de leerlingen doorgegeven. Voor voeding wordt gebruik gemaakt van de technologiehal van Nordwin College in Leeuwarden. Vragen over praktijkleren kunnen met de mentor besproken worden. Als er ook sprake is van nachtverblijf, zijn dieet wensen belangrijk. Vaak zal ook medicijngebruik belangrijke informatie voor de praktijkschool zijn. 2.7

Schoolgeld

In september krijg(en) jij of je ouders / verzorgers de nota met een eenmalige machtiging toegestuurd. Op de machtiging kan aangegeven worden wanneer het bedrag afgeschreven kan worden. De schoolnota kan ook in termijnen betaald worden; ook dat kan op de machtiging aangegeven worden. Bij de schoolnota zit een brief met duidelijke uitleg en informatie. Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met de teamleider. Het bankrekeningnummer van de school is: 363003916 t.n.v Nordwin College te Leeuwarden. Bij leerlingen, die verplicht VCA (veiligheidscertificaat arbo) moeten volgen, wordt een bedrag van ongeveer â‚Ź 80,- in rekening gebracht. Je krijgt hiervoor een aparte rekening, van het bedrijf dat deze opleiding verzorgt. De reiskosten die je voor je stage of voor het praktijkleren moet maken zijn voor eigen rekening. Voor sommige competenties in de vrije ruimte wordt een bedrag in rekening gebracht voor praktijkmaterialen. Dit levert een product op dat de leerling mee kan nemen naar huis. Door de toenemende eisen gesteld aan Nederlands en rekenen, stellen we de leerlingen een geschikte methode ter beschikking, tegen kostprijs. Deze boeken komen op de schoolrekening. Heeft de leerling deze boeken zelf, dan moet hij dit melden bij de teamleider, deze zorgt er voor dat betreffend boek niet op de rekening komt.

2.8

Schoolvorderingen

Gedurende het gehele schooljaar worden er examens afgenomen. De vakleerkracht, of je coach spreekt met jou en je stagebieder af wanneer je toe bent aan een examen. Twee keer per jaar worden je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek op school, uiteraard ben je zelf dan ook welkom. In deze gesprekken staat centraal hoe het verloop van je opleiding is en wat je verwachtingen na school zijn. Ben je ouder dan 17 dan bespreken we met jou of je ouders/verzorgers ook bij dit gesprek aanwezig zullen zijn. Je mentor is de aangewezen persoon om je vorderingen mee te bespreken. 2.9

Oudercontactdagen

De opleiding begint met een voorlichtingsavond voor ouders. Twee keer per jaar is er de gelegenheid de coaches te spreken naar aanleiding van het rapport. Ook leerlingen worden hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Bij MBO 1&2 gaan we er van uit dat de leerling centraal staat. De aanwezigheid van de leerling is dan ook onontbeerlijk. De data worden Âą 2 weken van te voren schriftelijk aangekondigd. Uiteraard kunt u ook tussentijds om een gesprek vragen.

2.10

Stalling

Bij de school is een ruime stalling voor fietsen en bromfietsen aanwezig. In het eerste gedeelte en het laatste gedeelte worden de bromfietsen gestald. Daar tussen in komen de fietsen.

Nordwin college MBO 1&2

14


Buitenpost

2.11

schoolgids 2013-2014

Kluisjes

Op school zijn kluisjes, waarin waardevolle voorwerpen, helmen, laarzen e.d. bewaard kunnen worden. Dit wordt geregeld door de conciërge. Kosten € 12 per jaar. De kluisjes in het openleercentrum, worden gratis beschikbaar gesteld, en deze zijn gereserveerd voor je lesmateriaal. Voor deze kluisjes wordt een borg van € 5 gevraagd voor de sleutel. Dit sleutelgeld wordt teruggegeven bij inlevering van de sleutel, aan het einde van de opleiding.

2 .12 Roken Ten gevolge van de Tabakswet 1998 is roken in openbare gebouwen niet meer toegestaan. Dat betekent dat in de school nergens gerookt mag worden. Buiten roken is alleen toegestaan bij de achteruitgang van het bijgebouw. Tijdens de lessen die buiten worden verzorgd mag niet gerookt worden. Peuken mogen alleen op de genoemde plaats weggegooid worden.

2.13 Mededelingen In het openleercentrum (OLC) hangen mededelingen. Ook worden er mededelingen verspreid via de schoolmail. Op het leerlingdeel van de schoolwebsite worden ook mededelingen bekend worden gemaakt.

2.14 Leerlingenraad Iedere mentorgroep levert een leerling voor de leerlingenraad, deze vergadert minimaal 1 keer per maand. De leerlingen leveren bij tourbeurt zelf de voorzitter en de secretaris. De teamleider zit bij de vergaderingen als adviseur van de school. De leden brengen vergaderpunten in en koppelen terug naar hun eigen mentorgroep. 2.15 Algemene regels De algemene schoolregels worden (ten tijde van het uitkomen van deze schoolgids) besproken, met de leerlingenraad, het MBO/VM2 docententeam en het locatie managementteam van de school. Zodra de uitkomst van dit overleg is vastgesteld, worden de nieuwe regels van kracht. Tot die tijd gelden de onderstaande regels. 1

Je moet op tijd aanwezig zijn. Als je te laat bent meld je je eerst bij de onderwijsassistent. Bij leerlingen die veelvuldig te laat komen, nemen we contact op met thuis. Blijft de leerling veelvuldig te laat komen, dan neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Bij ziekte moet je de school voor 10.00 uur bellen. Bij afwezigheid op stage moet je het bedrijf en ook de school bellen. Alleen leerlingen die meerderjarig zijn, mogen zelf bellen. In de andere gevallen moet de ouder/verzorger bellen. Als je vrij wilt hebben, vraag je dit van te voren aan je coach en de teamleider. De teamleider beslist of je toestemming krijgt. Bij afwezigheid van de teamleider kan de mentor toestemming geven.

2

In school gelden de normale fatsoensregels. Alcohol en ander druggebruik tijdens de schooltijden kan leiden tot schorsing, evenals vernieling en agressief gedrag en veelvuldig spijbelen (zonder opgaaf van redenen afwezig zijn). Na schorsing kan verwijdering volgen. Bij verwijdering moet DUO worden ingelicht. In de pauzes ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Overlast bij de buren wordt niet getolereerd.

3

Als je met de trein of bus bent, mag je in een aantal gevallen eerder weg om de goede aansluiting te kunnen halen. Omdat de lessen vrij laat beginnen en vrij vroeg weer ophouden gaan we er van uit dat je hier zelden gebruik van zult maken.

4

Praktijkleerdagen en proeven van bekwaamheid zijn verplicht. Als je dit geheel of ten dele mist, zal je dit moeten inhalen of een vervangende opdracht moeten vervullen.

5

De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, die door jou wordt veroorzaakt.

Nordwin College MBO 1 & 2

15


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Alle schade en overlast, die door jou aan school en eigendommen van anderen wordt toegebracht, zal op jou worden verhaald. De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vermiste eigendommen. 6

Als je een probleem hebt met een bepaalde leerkracht of leerling, bespreek je dat met je cmentor. Met je mentor kun je trouwens allerlei zaken bespreken. Ook je studievorderingen worden door de mentor met jou besproken. Bij afwezigheid van de mentor kan ook overleg gepleegd worden met de teamleider van de opleiding, dhr. T. Jansen op de Haar.

7

Als je na de BOL 2 opleiding nog een andere opleiding wilt doen, is het van belang om aan het e begin van je 2 jaar daarover contact op te nemen met de decaan. Ook als je tijdens de opleiding wilt wisselen kan je dat aan de decaan voorleggen. Hij helpt je dan bij deze beslissing.

8

Onze school kent 2 vertrouwenspersonen. Zoals de naam al zegt, kan je deze mensen vertrouwen. Zij zullen alleen met anderen praten over de problemen die jij met hen bespreekt, als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Gedragsregels Er is ĂŠĂŠn gedragsregel die op onze school centraal staat: 1. We gedragen ons respectvol naar medeleerlingen, personeel, gasten en hun eigendommen. Dit betekent bijvoorbeeld dat a. je tijdens de lessen geen jassen en/of petten draagt. Dit is alleen toegestaan tijdens de praktijklessen mits de docent toestemming heeft verleend. b. je geen aanstootgevende kleding draagt. c. je niet rondhangt op de gangen, in de fietsenstalling, op het parkeerterrein of onder de droogloop. d. je mobiele telefoon en overige geluidsdragers geen hinder veroorzaken. e. je tijdens het werken in het OLC muziek mag luisteren mits de docent toestemming heeft verleend. f. je in de school en op het schoolterrein alleen beeld en geluidsopnames maakt wanneer de docent hier toestemming voor heeft gegeven. g. je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doet. h. je geen overlast veroorzaakt. Daarnaast zijn er nog de volgende regels: 2. In de lokalen wordt niet gegeten en gedronken tenzij de docent toestemming heeft gegeven. In de lokalen heb je geen kauwgom in je mond. 3. Bij de computers wordt niet gegeten en gedronken. 4. Tijdens de praktijklessen worden werkschoenen gedragen. 5. Roken in het gebouw en tijdens de (praktijk)lessen is niet toegestaan. 6. Het gebruik en verhandelen van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen is ten strengste verboden. 7. Wanneer de bel gaat gaan de leerlingen direct naar het lokaal. 8. Leerlingen parkeren de auto in de straten rondom de school en niet op het parkeerterrein. Overtreding van deze regels kan leiden tot schorsing en/of verwijdering.

Stageregels De stageovereenkomst is een uiterst belangrijk document. Zonder stageovereenkomst is de leerling niet verzekerd. Zonder stageovereenkomst mag een leerling dan ook geen stage lopen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van de stageovereenkomst door de Nordwin College MBO 1 & 2

16


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

ouders/verzorgers en door de stagebieder. Als de school goede redenen heeft om aan te nemen dat de leerling geen stage loopt, omdat hij/zij onvoldoende zorg draagt voor een ondertekende stageovereenkomst, dan is hier sprake van ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. e

Voor de 1 jaars leerlingen geldt het volgende:

1. Voor de zomervakantie geven ze de gegevens (officiële naam met adres, postcode en telefoonnummer) door van het bedrijf waar ze na de zomer stage gaan lopen. 2. De school zorgt dat de stageovereenkomst klaar ligt na de vakantie. 3. De leerling neemt de overeenkomst mee naar stagebedrijf en thuis, voor ondertekening. e 4. De leerling brengt op de maandag van de 2 schoolweek een getekende overeenkomst naar school. Heeft de leerling deze niet bij zich, dan gaat hij/zij deze halen. 5. De leerlingen doorlopen een aantal veiligheids opdrachten voor ze stage gaan lopen. Dit onderdeel wordt met een toets afgesloten. Bovenstaande geldt ook voor stage 2 en eventuele tussentijdse wisselingen. e

Voor de 2 jaars geldt: 1. In de laatste schoolweek geven de leerlingen de gegevens (officiële naam met adres, postcode en telefoonnummer) door van het bedrijf waar ze na de zomer stage gaan lopen. 2. De school zorgt dat de stageovereenkomst klaar ligt na de vakantie. 3. De leerling neemt de overeenkomst mee naar stagebedrijf en thuis, voor ondertekening. e 4. De leerling brengt op de maandag van de 2 schoolweek een getekende overeenkomst naar school. Heeft de leerling deze niet bij zich, dan gaat hij/zij deze halen. Bovenstaande geldt ook voor stage 4 en eventuele tussentijdse wisselingen. Voor alle meerderjarige leerlingen geldt dat de stageovereenkomst niet ondertekend hoeft te worden door de ouder(s)/verzorger(s).

2.16 Medewerkers Aan MBO GROEN 1&2 te Buitenpost zijn de volgende medewerkers verbonden: Directeur: Dhr. J. van der Heide Administratie: Mevr. L. Jansma Mevr. G. van der Velde Mevr. M. Zijlstra Conciërges: Dhr. J. Banga Dhr. H. Keizer MBO GROEN 1&2 teamleider Dhr. T. Jansen op de Haar Coaches: Dhr. H. Thalen Dhr. G. Wiersma Mevr. C. Postma Mevr. M. Wijbenga Mevr. A. Meijer

Dier, Vee, Paard Wiskunde/groen Loonwerk Nederlands LOB en Engels

0511-445472 0519-795043 0519-223315 058-8449154

Onderwijsassistent: Mevr. C. van der Meulen Zorgcoördinator: Dhr. T. Jansen op de Haar Nordwin College MBO 1 & 2

17


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Decaan: Dhr. T. Jansen op de Haar Stagecoรถrdinator: Dhr. H. Thalen Vertrouwenspersonen: Mevr. A. van der Veen Dhr. M. IJzer

Nordwin College MBO 1 & 2

18


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE ZAKEN NORDWIN COLLEGE 3.1 Missie Wij inspireren huidige en nieuwe generaties hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en een duurzame economie. Kernkwaliteiten Pragmatisch en daadkracht Vanuit onze ondernemende natuur nemen wij initiatief in de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en concepten en staan wij garant voor de praktische uitvoering ervan. Duurzaam Vanuit onze bestaande kennis en groene identiteit zetten wij onze expertise in om duurzaam te handelen en te ontwikkelen. Wij willen excelleren in duurzaamheid. Wij willen aan de vraag van deze generatie voldoen zonder een compromis te sluiten voor toekomstige generaties. We hebben dit geformaliseerd in afspraken en heldere doelstellingen die in de gehele organisatie bekend zijn en nageleefd worden. Contextrijk leren Wij bieden onderwijs in een herkenbaar groene, aantrekkelijke en zinvolle context. Leren heeft betekenis en motiveert leerlingen om te ontdekken en te leren. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan werkvormen en onderwijsconcepten. Wij werken veelal met levend materiaal en leren zoveel mogelijk ‘buiten’. Kernwaarden Betrokken Betrokken betekent echte aandacht voor zowel leerlingen, ouders, collega’s als de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze betrokkenheid effectiever kunnen handelen en prettiger kunnen werken Toegankelijk Onze organisatie kent korte lijnen. Iedereen is aanspreekbaar en benaderbaar. Dit geldt zowel voor huidige leerlingen, ouders en collega’s als voor de omgeving. Toegankelijk komt ook tot uiting in onze gebouwen, de leerlingen ervaren de school als kleinschalig en prettig. Samen Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Wij zetten ons in voor een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen eigen belangen en die van de ander. Samenwerken leidt tot betere resultaten. We zetten in op duurzame relaties met leerlingen, ouders, collega’s als ook de omgeving. Samenwerken draagt bij aan een prettig en effectief werk- en leerklimaat. Duurzaam Het is onze overtuiging dat duurzaam handelen, leven en ontwikkelen de juiste manier is. Duurzaam zit in ons hart. We spreken elkaar aan op goed en ongewenst gedrag. We vinden het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Nordwin College MBO 1 & 2

19


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

3.2 Taalcode Fries Voor het gebruik van de Friese taal in ons onderwijs geldt de Taalcode Fries. Taalcode Fries:  Je mag bij Nordwin College, het Friesland College en ROC Friese Poort Fries spreken  Delen van het onderwijs kunnen in het Fries worden gegeven  Je mag een stage/BPV-verslag of opdracht in het Fries schrijven  Je mag een mondeling examen in het Fries doen. Voor alle onderdelen gelden wel bepaalde voorwaarden, zie hiervoor de uitgebreide tekst. Uitgebreide tekst: 1. Je mag in het Nordwin College Fries spreken onder voorwaarde dat dit geen belemmering is voor het onderwijs. Als de docent jou bijvoorbeeld in het Fries niet kan verstaan, moet je in de les Nederlands spreken. 2. Delen van het onderwijs kunnen in het Fries worden gegeven. Dit kan alleen als iedereen het op dat moment eens is met het lesgeven in het Fries. Ook kan het zo zijn dat onderdelen Fries worden gegeven omdat het voor het beroep wenselijk is, zoals bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in het onderwijs. Op dat moment is het een vrije keus om hier aan mee te doen. 3. Je mag een stage/BPV-verslag of examenopdracht in het Fries schrijven. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: a. Er moet een begeleidende docent zijn die Fries kan schrijven en ook het taalgebruik kan controleren b. Het stage/BPV-bedrijf of externe opdrachtgever moet het er mee eens zijn c. Er moet een samenvatting in het Nederlands worden toegevoegd. Je mag een mondeling examen afleggen in het Fries, onder voorwaarde dat iedereen die bij dit examen aanwezig is, Fries kan verstaan.

3.3 Organisatie Nordwin College verzorgt opleidingen VMBO-groen en MBO. Daarnaast worden er vele cursussen verzorgd voor particulieren, bedrijven, instellingen en organisaties. Nordwin College heeft een College van Bestuur dat uit twee personen bestaat en een raad van toezicht met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Elke VMBOlocatie heeft een eigen schooladviesraad. Voor de verschillende opleidingen bij het MBO kent Nordwin College sectorraden. De leden van de sectorraden zijn vertegenwoordigers van het betreffende beroepenveld. De sectorraden zijn opgericht om het contact tussen opleiding en bedrijfsleven een structurele plaats te geven. Ontwikkelingen in de sector worden besproken met medewerkers van de opleiding, zodat de opleiding actueel blijft en studenten goed voorbereid worden op hun toekomstig beroep. Ook wordt in de sectorraden gesproken over de veranderingen in het onderwijs, zowel wat betreft de inhoud van de opleiding als over de manier waarop het onderwijs gegeven wordt. Hierbij is het doel opnieuw om een zo goed mogelijke aansluiting tussen school en praktijk te realiseren. Met ingang van maart 2010 is er een nieuw wettelijk kader voor de BVE-sector vastgesteld voor de medezeggenschap. Per 1 januari 2011 is en sprake van een ondernemingsraad (OR), een ouderraad (OUR) en een studentenraad. De studentenraad bestaat uit maximaal 11 leden, die door en uit de deelnemers worden gekozen. Hierbij komen er 1 lid uit iedere MBO 1&2 locatie en 3 leden uit de MBO 3&4 & BBL locatie. Alle deelnemers mogen deelnemen aan de verkiezingen voor de deelnemersraad. De deelnemersraad behartigt de belangen van de deelnemers in de school en moet representatief zijn voor alle deelnemers.

Nordwin College MBO 1 & 2

20


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

3.4 Lesgeld, regeling schoolkosten en vrijwillige bijdrage Het lesgeld is voor leerlingen van 16 en 17 jaar in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs afgeschaft. Leerlingen in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs die op de eerste dag van het betreffende cursusjaar 18 jaar of ouder zijn, moeten volgens de Les- en Cursusgeld Wet, wel lesgeld aan het Rijk betalen. Onze onderwijsinstelling ontvangt geld van de overheid voor het verzorgen van beroepsopleidingen. Met dit geld worden allerlei basisbenodigdheden voor het onderwijs betaald Er zijn echter bijkomende kosten die de deelnemers of hun ouders/verzorgers verplicht zelf moeten betalen. Tenslotte zijn er kosten waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen. Zie voor meer informatie www.mbogroen-friesland.nl, onder ‘studiekosten’. Daar vind je de ‘Regeling schoolkosten MBO 2013-2014’. Voor MBO- BOL- deelnemers moet lesgeld worden betaald om onderwijs te volgen. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en wordt door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) geïnd. Zie voor meer informatie over het lesgeld: www.rijksoverheid.nl en www.duo.nl. Zoeken op ‘lesgeld’. Voor MBO geldt dat je rekening moet houden met zelf te betalen kosten voor onderwijsbenodigdheden waarover de deelnemer zelf beschikt en de verantwoordelijkheid draagt. Te denken valt hierbij aan een agenda, een rekenmachine, werkkleding en werkschoenen. De school sluit een collectieve ongevallenen aansprakelijkheidsverzekering af waaronder dekking is begrepen voor schaden tijdens stages en vergoeding bij blijvende invaliditeit. Daarnaast moet je nog rekening houden met de kosten voor boeken. Onze school biedt extra faciliteiten en activiteiten aan deelnemers. Deze faciliteiten zijn niet noodzakelijk voor het volgen van een opleiding en het behalen van een diploma. De deelnemers hebben de keuze om van het aanbod al dan niet gebruik te maken c.q. de kosten op vrijwillige basis te voldoen (zie www.mbogroen-friesland.nl, onder ‘studiekosten’). Omdat wij ons realiseren dat dit extra uitgaven zijn, hebben wij ons best gedaan deze kosten zo laag mogelijk te houden. Het niet- betalen van een bijdrage kan wel betekenen dat een student kan worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan een apart programma. In een overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de (hoogte van de) betaling van de vrijwillige bijdrage. Voor de betaling van de vrijwillige bijdrage zelf, wordt op basis van de overeenkomst in oktober een nota per e-mail verzonden. Het bedrag kan via internet bankieren worden overgemaakt en wordt in twee termijnen voldaan, de eerste voor 1 november, de tweede voor 1 maart van het betreffende schooljaar. Meer informatie over de schoolnota (bedragen, faciliteiten, activiteiten, betalings-/kwijtscheldingsregeling etc.) kun je vinden op www.mbogroen-friesland.nl, onder ‘studiekosten’.

3.5 Financiering van de studie Er gelden voor de MBO-dagscholen twee regelingen, namelijk als je: * zestien of zeventien jaar bent: “Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten” * achttien jaar of ouder bent: “Wet studiefinanciering 2000” Als je een experimentele leergang gaat volgen, zoals bijvoorbeeld het VM2-traject, dan gelden er speciale regelingen. Je ontvangt in dat geval geen studiefinanciering en OVchipkaart maar een tegemoetkoming. Vraag hiernaar bij je coach of de teamleider van de locatie en DUO. Het aanvragen van de regeling dient zo spoedig mogelijk te gebeuren. Als je zeventien bent, moet Nordwin College MBO 1 & 2

21


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

jouw aanvraag voor je studiefinanciering minimaal drie maanden voor je achttiende verjaardag bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen binnen zijn. Anders krijg je de financiering niet op

tijd. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. Ook kun je informatie krijgen via de DUO Infolijn, tel 050-5997755. In Friesland zit het DUO servicekantoor in het Stadskantoor van de Gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden. Het servicekantoor is iedere werkdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Verder kun je informatie over deze regelingen vinden bij de administratie of de decaan van de school. De school is verplicht om bij te houden of je de lessen volgt. Wanneer je teveel absent bent, zonder geldige reden, moet de school dit melden aan de DUO en kan je studiefinanciering worden stopgezet. Heb je recht op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een Studenten OV-chipkaart. Ben je de kaart kwijt geraakt of is hij gestolen? Bel dan zo snel mogelijk met de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980. Je oude kaart wordt dan direct geblokkeerd en je krijgt zo snel mogelijk een vervangende kaart. Je hebt geen recht meer op een studentenreisproduct op de OV-chipkaart als je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Je bent er zelf verantwoordelijk voor je studentenreisproduct op tijd stop te zetten via je persoonlijke gegevens op www.duo.nl en de instructies te volgen die je daar krijgt. Je krijgt géén apart bericht van DUO dat je je studentenreisproduct moet stopzetten. Zet je je studentenreisproduct niet (of te laat) stop, dan kost je dat € 97,- per halve kalendermaand. Je hoeft je Studenten OV-chipkaart niet in te leveren. Nadat je je studentenreisproduct hebt stopgezet, kun je je Studenten OV-chipkaart gebruiken als regulier persoonlijke OV-chipkaart en er saldo of andere reisproducten op laden.

3.6 Verzekeringen De bedrijven, waar je de stage volgt, afstudeeropdrachten uitvoert of die je met excursies bezoekt, eisen bijna altijd dat je W.A. verzekerd bent. Veelal gaat men er daarbij vanuit dat je ook een ongevallenverzekering hebt afgesloten. Om aan die eis te kunnen voldoen is voor alle leerlingen een Collectieve Ongevallen, W.A. verzekering en een doorlopende schoolreisverzekering afgesloten bij Meeus Assurantiën te Den Haag. De ongevallenverzekering is een aanvullende verzekering voor je eigen ziektekostenverzekering. De verzekering keert maximaal € 100.000,- bij blijvende invaliditeit uit en €15.000,- bij overlijden en biedt een 24-uurs dekking. De aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) is afgesloten voor maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. De W.A. verzekering is van toepassing gedurende de tijd dat je op school aanwezig bent, tijdens stage en tijdens andere activiteiten die door de school worden georganiseerd. Het eigen risico bij W.A.-schaden tijdens stage bedraagt € 250,- per geval. Dit eigen risico komt voor rekening van de stagebieder. De W.A. verzekering kent een werelddekking met uitzondering van USA en Canada. Bij buitenlandse stages is ook de reisverzekering inbegrepen. Voor stages in de USA en Canada wordt nadrukkelijk geadviseerd een aanvullende verzekering af te sluiten middels een zogenaamd IPS (International Passport for Students). Informatie hierover kun je krijgen bij de stage coördinator van je locatie. Uitgesloten van de WA-verzekering is schade, die studenten aan elkaar toebrengen (b.v. aan kleding) alsmede schade toegebracht aan de school of het schoolpersoneel. Let er op dat immateriële schade, b.v. schade aan computerbestanden (!), niet gedekt is. Wees daar dus heel voorzichtig mee. De doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking voor reisbagage, geneeskundige en tandheelkundige kosten voor binnen- en buitenlandse reizen. Ingeval van een spoedeisende schade of een ongeval tijdens een buitenlandse reis kan worden gebeld naar de volgende alarmnummers: vanuit het buitenland 0031-205929292, vanuit Nederland 020-5929292. Ook schade door diefstal valt buiten de verzekering. Laat dus nooit waardevolle spullen achter in de garderobe en doe je fiets, brommer of auto goed op slot! Voor eventuele nadere informatie kun je contact opnemen met de schooladministratie. Nordwin College MBO 1 & 2

22


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

3.7 Gebruik persoonsgegevens en beeldmateriaal Met de verstrekte en de door de school geproduceerde gegevens en beeldmaterialen wordt zorgvuldig en overeenkomstig de Wet Persoonsregistratie omgegaan. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Nordwin College, waarnaar wordt gerefereerd op het aanmeldingsformulier, wordt toestemming verleend voor verstrekking van persoonsgegevens door Nordwin College aan derden, niet anders dan in het directe belang van de deelnemer. Tevens verklaren ouders/verzorgers / deelnemers met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden dat beeldmateriaal met daarop hun zoon/dochter of henzelf door Nordwin College gebruikt mag worden voor promotionele publicaties van Nordwin College. (Zie ook de site van Nordwin College met de algemene voorwaarden www.nordwincollege.nl, kopje algemeen).

Nordwin College MBO 1 & 2

23


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

BIJLAGE 1 Afkortingen en verklaringen BBL

BOL BPV BKS Competentie IPC MBB MBO OR MBO 1&2 Petear PTC + SBU vmbo WEB

Beroeps Begeleidende Leerweg Dit is een vorm van onderwijs waarbij je een aantal dagen per week aan het werk bent en ĂŠĂŠn of twee dagen naar school gaat. Beroeps Opleidende Leerweg (MBO-dagschool) BeroepsPraktijkVorming (stage) Beroepsgerichte Kwalificatie Structuur Het geheel van kennis, houding en vaardigheden dat nodig is om een bepaalde taak uit te voeren. Innovatie en Praktijk Centrum Methodische Begeleiding Stage Middelbaar Beroeps Onderwijs Ondernemingsraad MBO opleiding voor niveau 1 en 2 Intranet van Nordwin College Practical Training Centre+ Studiebelastinguur voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nordwin College MBO 1 & 2

24


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Bijlage 2: Examenplannen Niveau 1

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, niveau 1 Crebonummer: 97390 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2013-2014)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van Assisteren bij het werk Bekwaamheid 390-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Goed/voldoende/onvoldoende

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan.

Nordwin College MBO 1 & 2

25


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeve op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeve volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

26


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Assistent groene detailhandel, niveau 1 Crebonummer: 97472 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2013-2014)

Examenonderdelen

resultaat

Specifieke examenonderdelen Goed/voldoende/onvoldoende Proeve van Assisteren in de groene handel Bekwaamheid 472-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is Voldaan/ niet voldaan eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is Voldaan/ niet voldaan eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 Rekenen afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen Loopbaan en burgerschap De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat) BPV De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling - De PvB behorende bij crebo en cohort minimaal met behaald is afgerond. - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeve op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Nordwin College MBO 1 & 2

27


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

28


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) niveau 1 Crebonummer: 97473 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2013-2014)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van De groene assistent Bekwaamheid 473-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Goed/voldoende/onvoldoende

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan.

Nordwin College MBO 1 & 2

29


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeve op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

30


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent plantenteelt) niveau 1 Crebonummer: 97474 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2013-2014)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van De assistent bij de teelt en de oogst Bekwaamheid 474-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Goed/voldoende/onvoldoende

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan.

Nordwin College MBO 1 & 2

31


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeve op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

32


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding en voedingsindustrie) niveau 1 Crebonummer: 97475 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2013-2014)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van De assistent aan de lijn Bekwaamheid 475-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Goed/voldoende/onvoldoende

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan.

Nordwin College MBO 1 & 2

33


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeve op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

34


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Niveau 2

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte) niveau 2 Crebonummer: 97531 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Outdoor basic - aanleg Proeve van Bekwaamheid 531-1 Outdoor basic - onderhoud Proeve van Bekwaamheid 531-2 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald zijn eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald zijn eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Referentieniveau: Instellingsexamen: cijfer Nederlandse taal 2F met één cijfer achter de komma  Lezen  Luisteren Referentieniveau: Instellingsexamen: cijfer 2F met één cijfer achter de komma  Spreken  Gesprekken voeren  Schrijfvaardig heid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/ goed Onvoldoende/voldoende/ goed Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: Instellingsexamen: Cijfer 1-10 2F afgerond op een geheel cijfer  Getallen  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - Alle proeven minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. Nordwin College MBO 1 & 2

35


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

- Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

36


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker recreatiebedrijf) niveau 2 Crebonummer: 97532 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Outdoor basic - recreatie Proeve van Bekwaamheid 532-1 Outdoor basic - onderhoud Proeve van Bekwaamheid 532-2 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald zijn eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald zijn eisen Rekenen Beroepsspecifieke Luisteren:A2 eisen Engels (of andere MVT) Lezen: A1 Gesprekken voeren:A2 Spreken: A2 Schrijven:A1 Generieke examenonderdelen Referentieniveau: Instellingsexamen: cijfer Nederlandse taal 2F met één cijfer achter de komma  Lezen  Luisteren Referentieniveau: Instellingsexamen: cijfer 2F met één cijfer achter de komma  Spreken  Gesprekken voeren  Schrijfvaardig heid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/ goed Onvoldoende/voldoende/ goed Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 of onv./vold.

Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10

Referentieniveau: Instellingsexamen: Cijfer 1-10 2F afgerond op een geheel cijfer  Getallen  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: Nordwin College MBO 1 & 2

37


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

- Alle proeven minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

38


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden) Crebonummer: 97420 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Eye-catcher Proeve van Bekwaamheid 420-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Beroepsspecifieke Luisteren: A2 eisen Engels (of Lezen: A1 andere MVT) Gesprekken voeren: A1 Spreken: A2 Schrijven:A1 Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Lezen cijfer achter de  Luisteren komma Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Spreken cijfer achter de  Gesprekken komma voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. - Engels (of andere MVT) gesprekken voeren op ERK niveau A1 minimaal met een 6 is afgerond - Engels (of andere MVT) spreken op ERK niveau A2 minimaal met een 6 is afgerond Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. Nordwin College MBO 1 & 2

39


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

- Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan.

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

40


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4Groen examenplan Naam opleiding: Dierverzorging 2 (medewerker dierverzorging) niveau 2 Crebonummer: 97330 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van A job in the animal world Bekwaamheid 330-1 Beroepsspecifie Hieraan is voldaan als de proeve behaald is ke eisen Nederlands Beroepsspecifie Hieraan is voldaan als de proeve behaald is ke eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Referentieniveau: 2F Instellingsexame Nederlandse n: cijfer met één taal  Lezen cijfer achter de  Luisteren komma Instellingsexame Referentieniveau: 2F n: cijfer met één  Spreken  Gesprekken voeren cijfer achter de komma.  Schrijfvaardigheid Referentieniveau: 2F Instellingsexame Rekenen n: cijfer afgerond  Getallen op een geheel  Verhoudingen cijfer  Meten en meetkunde  Verbanden Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/go ed Voldaan/ niet voldaan

Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Cijfer 1-10

De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Nordwin College MBO 1 & 2

41


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende. Kerntaak 1 Voert en verzorgt dieren 2 Verzorgt leef-en werkomgeving

Nordwin College MBO 1 & 2

330-1 Goed Goed

Resultaat Goed Goed

42


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 2 (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Crebonummer: 97140 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Werkprocesexamen Rijden met machines en werktuigen 140-1 Werkprocesexamen Voert periodiek onderhoud uit 140-2 Vaardigheidsexame Werken met machines en werktuigen n 140-3 Met loonwerk aan de slag Proeve van Bekwaamheid 140-4 Hieraan is voldaan als de proeve behaald Beroepsspecifieke is eisen Nederlands Hieraan is voldaan als de proeve behaald Beroepsspecifieke is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Referentieniveau: 2F Instellingsexamen Nederlandse taal : cijfer met één  Lezen cijfer achter de  Luisteren komma Referentieniveau: 2F Instellingsexamen : cijfer met één  Spreken cijfer achter de  Gesprekken komma voeren  Schrijfvaardighei d Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende Onvoldoende/voldoende Onvoldoende/voldoende/goe d Onvoldoende/voldoende/goe d Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen Cijfer 1-10 : afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De werkprocesexamens, het vaardigheidsexamen en de proeve minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Nordwin College MBO 1 & 2

43


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende. Kerntaak

140-1 (M6)

140-2 (M6)

140-4 (M6) goed

Resultatenlijst

Voert gemechaniseerd voldoende of goed loonwerk uit goed Voert goed goed onderhoudswerkzaamheden uit aan machines NB: 140-3 (M6) moet voldoende zijn, maar telt niet mee in de beoordeling van de kerntaken

Nordwin College MBO 1 & 2

44


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Groene detailhandel (Medewerker groene detailhandel) Crebonummer: 97793 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Groene verkoop Proeve van Bekwaamheid 793-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Lezen cijfer achter de  Luisteren komma Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Spreken cijfer achter de  Gesprekken komma voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de Nordwin College MBO 1 & 2

45


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

46


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Logistiek vakman (Medewerker vershandel, logistiek en transport) niveau 2 Crebonummer: 97740 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van Uitvoeren logistieke proces (niveau 2) Bekwaamheid 740-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Beroepsspecifieke Luisteren:A2 eisen Engels (of Lezen: A2 andere MVT) Gesprekken voeren:A1 Spreken: A1 Schrijven:A1 Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. - Engels gesprekken voeren op ERK niveau A1 minimaal met een voldoende of een 6 is afgerond - Engels spreken op ERK niveau A1 minimaal met een voldoende of een 6 is afgerond Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. Nordwin College MBO 1 & 2

47


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

- Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Voor de beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor MVT in niveau 2, 3 en 4 geldt vanaf cohort 2011, overeenkomstig het besluit van de BAR, dat alle 5 taalvaardigheden worden getoetst, maar voor het behalen van een diploma alleen de aspecten spreken en gesprekken voeren dienen te voldoen aan de eisen voor de betreffende opleiding. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

48


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Teelt 2/3 (Medewerker teelt), niveau 2 Crebonummer: 97660 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Werken in de teelt Proeve van Bekwaamheid 660-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Lezen cijfer achter de  Luisteren komma Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één  Spreken cijfer achter de  Gesprekken komma voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de Nordwin College MBO 1 & 2

49


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

50


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Operator (Voedingsoperator) niveau 2 Crebonummer: 97380 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van Werken aan de lijn Bekwaamheid 380-1 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeve behaald is eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan

Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet Nordwin College MBO 1 & 2

51


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

52


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

4GROEN Examenplan Naam opleiding: Paardensport (begeleider paardensport II) niveau 2 Crebonummer: 97220 Cohort: 2013-2014 (studiejaar afronding opleiding 2014-2015)

Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Het sportpaard goed verzorgd Proeve van Bekwaamheid 220-1 Het Paardensportbedrijf goed verzorgd Proeve van Bekwaamheid 220-2 Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald eisen Nederlands zijn Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeven behaald zijn eisen Rekenen Beroepsspecifieke Luisteren:A2 eisen Engels (of Lezen: A1 andere MVT) Gesprekken voeren:A2 Spreken: A2 Schrijven:A1 Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Lezen achter de komma  Luisteren Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer met één cijfer  Spreken achter de komma  Gesprekken voeren  Schrijfvaardigheid Rekenen

Loopbaan en burgerschap BPV

resultaat Onvoldoende/voldoende/goed

Onvoldoende/voldoende/goed

Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10 of onv./vold. Cijfer 1-10

Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: Cijfer 1-10 afgerond op een  Getallen geheel cijfer  Verhoudingen  Meten en meetkunde  Verbanden De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen De student heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat)

De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - De proeve minimaal met een voldoende is afgerond. - Engels gesprekken voeren op ERK niveau A1 minimaal met een voldoende of een 6 is afgerond - Engels spreken op ERK niveau A1 minimaal met een voldoende of een 6 is afgerond Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: Nordwin College MBO 1 & 2

53


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

- Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. Toelichting De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeven op basis van De groene standaard. Voor de beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor MVT in niveau 2, 3 en 4 geldt vanaf cohort 2011, overeenkomstig het besluit van de BAR, dat alle 5 taalvaardigheden worden getoetst, maar voor het behalen van een diploma alleen de aspecten spreken en gesprekken voeren dienen te voldoen aan de eisen voor de betreffende opleiding. Oordeel per kerntaak: Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende.

Nordwin College MBO 1 & 2

54


Buitenpost

Bijlage 3

schoolgids 2013-2014

Onderwijsovereenkomst Competentiegerichte Kwalificatiestructuur (contractnummer: «contractnummer»)

Ondergetekenden: 1. Onderwijsinstelling De onderwijsinstelling: gevestigd te:

Nordwin College «vestigingsplaats»

Brinnummer:

12VI«vest.volgnr.»

OV-nummer:

«ovnummer»

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Stichting Nordwin College in de persoon van: 2. Deelnemer Naam: Voorletters: Geboortedatum:

«vv» «achternaam» «voorletter» «geboortedatum»

gelet op: De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (ter inzage bij de opleiding), waarin staat dat er een onderwijsovereenkomst tussen de deelnemer en de onderwijsinstelling moet worden afgesloten; De instemming van de Ondernemingsraad van de instelling ten aanzien van de modelovereenkomst.

Artikel 6 Einde overeenkomst 1. 2.

3. 4.

spreken het volgende af: Artikel 1 Beroepsopleiding

5. De instelling stelt de deelnemer in de gelegenheid de volgende beroepsopleiding, of deel hiervan te volgen

6. 7.

Naam opleiding: «verbintenis.verbintenisgebied.naam» 8. CREBO-code: Leerweg: Niveau:

«CREBOCode» «leerweg» «Niveau»

Artikel 2 Duur en omvang van de opleiding de opleiding begint op: en kent de volgende studielast

«verbintenis.begindatum» «SBU» uur

Artikel 3 Inhoud van de opleiding De overeenkomst heeft betrekking op de gehele opleiding zoals beschreven in het kwalificatieprofiel.

Door het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan; Door het afleggen van het examen of de examens van de opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft; Indien de deelnemer de instelling verlaat; Als de instelling en de deelnemer dit samen besluiten; Door de definitieve verwijdering van de deelnemer van de instelling; Door overlijden van de deelnemer; Wanneer het kwalificatieprofiel zoals bedoeld in art.5 lid1, niet tijdig is vastgesteld; Wanneer de instelling besluit de opleiding, zoals bedoeld in art.1 niet voort te zetten

Artikel 7 Verlenging overeenkomst De deelnemer en de instelling kunnen samen besluiten de onderwijsovereenkomst te verlengen. Artikel 8 Slotbepaling In die gevallen die niet aan de orde komen in deze overeenkomst en het reglement, zoeken de deelnemer en de instelling samen naar een oplossing. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt.

Artikel 4 Reglement De onderwijsinstelling en de deelnemer stemmen in met het reglement dat bij deze overeenkomst hoort en dat op de achterzijde van deze overeenkomst is afgedrukt.

Plaats: «plaats ondertekening» Datum: «datum» Namens de onderwijsinstelling:

Artikel 5 Kwalificatieprofiel 1.

2.

De deelnemer schrijft zich in voor een experimentele opleiding, dit is een erkende opleiding met een op competenties gericht kwalificatieprofiel. Wanneer deze overeenkomst eindigt, door de in art. 6 lid 7 of 8 bedoelde omstandigheden, garandeert de instelling dat de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld in te stromen in een verwante opleiding, van een gelijke duur, gelijk niveau, gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de opleiding in het kader van een experiment.

Nordwin College MBO 1 & 2

……………………………………………….. («Directeur») Namens de deelnemer: ……………………………………………….. («deelnemer») Namens de wettelijk vertegenwoordiger: ……………………………………………….. («wettelijke vertegenwoordiger»)

55


Buitenpost Artikel 1 Dit reglement maakt deel uit van de onderwijsovereenkomst voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur van het Nordwin College. Artikel 2 Inrichting en examenvoorziening Voor de inrichting van het onderwijs en de examenvoorziening wordt verwezen naar de onderwijs- en examenregeling (OER) die ter inzage ligt bij de opleiding. Artikel 3 Beroepspraktijkvorming Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden gemaakt in een praktijkovereenkomst tussen de deelnemer, de instelling en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Artikel 4

Studie- en beroepskeuzevoorlichting en studiebegeleiding De instelling heeft een systeem van studiebegeleiding. De instelling begeleidt de deelnemer bij de studie- en beroepskeuze. Tijdens de opleiding zullen tussen de deelnemer en de instelling hierover afspraken worden gemaakt. Artikel 5 Voorbereiding en ondersteunende activiteiten De instelling biedt een deelnemer die volgens de instelling niet binnen redelijke tijd het examen van de opleiding kan halen, voorbereidende en ondersteunende activiteiten aan. Deze activiteiten maken deel uit van de opleiding. Aan het begin of tijdens de opleiding kunnen hierover tussen de deelnemer en de instelling afspraken worden gemaakt. Artikel 6 Tijdvakken en locaties 1. Het rooster en de locaties worden voor het begin van de opleiding door de instelling aan de deelnemer bekend gemaakt. 2. De deelnemer is verplicht het onderwijs volgens het geldende rooster te volgen. 3. De instelling heeft het recht het rooster en/of de locaties te wijzigen. 4. Wijzigingen van het rooster en/of de locatie worden door de instelling op tijd aan de deelnemer doorgegeven. 5. De deelnemer moet voor het begin van de onderwijsactiviteit, in de daarvoor aangewezen locatie aanwezig zijn. Artikel 7 Evenredige spreiding opdrachten door instelling De instelling zorgt er voor dat de opdrachten die bij de opleiding horen, gelijkmatig over de duur van de opleiding worden gespreid. Artikel 8 Ziekteverlof deelnemer Als de deelnemer ziek is en geen onderwijs kan volgen, moet hij/zij dit op de ziektedag voor het begin van de eerste onderwijsactiviteit melden bij de instelling. Artikel 9 Verlof deelnemer Als de deelnemer om een andere reden dan ziekte het onderwijs niet kan volgen, moet hij/zij uiterlijk 2 schooldagen van de voren – met vermelding van de reden – vrij vragen bij de teamleider van de instelling. Het verlof wordt alleen verleend bij gewichtige omstandigheden. Artikel 10 Uitval onderwijsactiviteiten 1. De instelling moet er alles aan doen om uitval van onderwijsactiviteiten te voorkomen. 2. Als er onderwijsactiviteiten uitvallen, zal de instelling proberen deze op een ander tijdstip in te halen. 3. De uitval van onderwijsactiviteiten en het inhalen hiervan worden op tijd aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 11 Aanbiedingsverplichting examens De instelling is verplicht om de examens, die bij de opleiding horen, aan te bieden

Nordwin College MBO 1 & 2

schoolgids 2013-2014 Artikel 12 Verplichting afleggen examens De deelnemer is verplicht de examens, die bij de opleiding horen, af te leggen. Artikel 13 Schorsing als ordemaatregel 1. De instelling kan de deelnemer voor een periode van maximaal 5 werkdagen bij dringende reden schorsen. 2. De instelling kan de schorsing eenmaal met maximaal 5 werkdagen verlengen, als daar reden voor is. 3. De schorsing kan mondeling of schriftelijk gebeuren. 4. Schriftelijke schorsing gebeurt door een aangetekende brief, waarin de reden en de duur van de schorsing zijn vermeld. 5. Mondelinge schorsing wordt altijd bevestigd door een schriftelijke schorsing. Artikel 14 Verwijdering Artikel 14.1 Maatregel De docent kan de deelnemer uit de onderwijsactiviteit verwijderen als deze de onderwijsactiviteit naar zijn oordeel verstoort. Artikel 14.2 Verwijdering deelnemer De deelnemer kan door de instelling worden verwijderd als hij/zij: 1.

2.

3.

met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt. De deelnemer moet dan eerst wel schriftelijk zijn gewaarschuwd en zijn gewezen op de mogelijke gevolgen van zijn handelen; met regelmaat de onderwijsactiviteiten volgens het vastgestelde rooster niet volgt. De deelnemer moet dan eerst wel schriftelijk zijn gewaarschuwd en zijn gewezen op de mogelijke gevolgen van zijn handelen; zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

Artikel 14.3 Procedure verwijdering deelnemer 1. Indien de deelnemer onder de leerplichtwet valt, zal de instelling maximaal 8 weken zoeken naar een andere instelling die bereid is de deelnemer toe te laten, voordat de procedure voor verwijdering wordt gestart. 2. Als de instelling van plan is een deelnemer te verwijderen, maakt de locatiedirecteur van de instelling dit aan de deelnemer bekend in een aangetekende brief, waarin de reden is vermeld. 3. De deelnemer kan binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aangetekende brief, schriftelijk reageren bij de locatiedirecteur van de instelling. 4. Binnen 10 werkdagen na dagtekening van de aangetekende brief, waarin het plan voor verwijdering is bekendgemaakt, stuurt het College van Bestuur van de instelling een definitief besluit tot verwijdering per aangetekende brief, waarin de reden is aangegeven. 5. De instelling kan de deelnemer tijdens de procedure tot verwijdering de toegang tot de instelling weigeren. Artikel 15 Aansprakelijkheid instelling 1. Als de instelling de onderwijsovereenkomst moet beëindigen door het vervallen van de bekostiging en/of de rechten van de instelling, kan de deelnemer een schadevergoeding krijgen. Deze schadevergoeding is maximaal het bedrag dat de deelnemer voor de opleiding heeft betaald. 2. De instelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de deelnemer van de instelling. Artikel 16 Financiële verplichtingen Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst verplicht de deelnemer zich tot het betalen van: 1. Het lesgeld aan het Rijk; 2. De schoolnota aan de onderwijsinstelling. Dit met uitzondering van de eventuele vrijwillige bijdragen

56


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Bijlage 4

Nordwin College MBO 1 & 2

57


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

Artikelen behorende bij de BPV-/stageovereenkomst voor de BOL-opleidingen BEGRIPSBEPALINGEN Beroepspraktijkvorming (BPV) wordt bij de BOL-opleidingen stage genoemd. BPV-/stageovereenkomst: hetzelfde begrip als Overeenkomst BeroepsPraktijkVorming (BPV) . Deelnemer: leerling(e)/student(e) van het Nordwin College die onder leiding van de stageopleider (of diens vervanger) voor korte of langere periode op een bedrijf of instelling werkzaamheden/stagehandelingen verricht als onderdeel van het opleidingsprogramma. OER: onderwijs- en examenregeling, ligt ter inzage bij de opleiding. Opleidingsinstituut: het Nordwin College; waar de deelnemer als leerling staat ingeschreven en onderwijs volgt. Stagebrochure: stageverplichtingen van de opleiding; wordt uitgereikt. Stagedocent: docent/deskundige die door en vanwege het opleidingsinstituut is belast met de begeleiding van de deelnemer en het onderhouden van contacten met de stageopleider. Stagegids: algemene stage-informatie van het Nordwin College; staat op PETEAR. Stageopleider: een eigenaar/leider van het bedrijf of instelling die aan een deelnemer de gelegenheid biedt om als onderdeel van het opleidingsprogramma bedrijfservaring op te doen en de deelnemer daarbij actief begeleidt. ALGEMEEN Artikel 1 De stage heeft een onderwijskundig doel, zoals beschreven in de OER en bereidt voor op de Proeve van Bekwaamheid. Uitgangspunten zijn de kerntaken, werkprocessen en competenties volgens de competentiegerichte kwalificatiestructuur en zijn beschreven in de stagebrochure. STAGEOPLEIDER Artikel 2 De stageopleider voldoet aan de voorwaarden die in het belang van een kwalitatief verantwoorde stage worden gesteld door het opleidingsinstituut en die van de Arbeidsomstandighedenwet. De deelnemer ontvangt vooraf van de stageopleider instructie omtrent de gang van zaken op het bedrijf, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid, orde en gezondheid. De stageopleider verklaart zich bereid beoordeling van de stage en afname van de proeve van bekwaamheid op het bedrijf mogelijk te maken. Artikel 3 1. De stageopleider zal de deelnemer zoveel mogelijk betrekken bij en informeren over de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf of het instituut. De door de stageopleider te geven instructie zal zodanig moeten zijn, dat het risico van schade of ongevallen tot een minimum wordt beperkt. 2. De stageopleider draagt er zorg voor dat slechts taken worden uitgevoerd die in redelijkheid van de deelnemer mogen worden verwacht. Artikel 4 Wanneer de stageopleider niet zelf zorg draagt voor de begeleiding van de deelnemer, wijst hij een andere medewerker van het bedrijf daartoe aan. Artikel 5 De stageopleider geeft de deelnemer per stagedag binnen de werktijden voldoende gelegenheid voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor de stageopdrachten. Tevens wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld het opleidingsinstituut te bezoeken wanneer het onderwijsprogramma dat noodzakelijk maakt. Artikel 6 De stageopleider beoordeelt de werkprocessen bij de aanvang van de stage en legt deze in overleg met de deelnemer vast. Tijdens het stagebezoek van de stagedocent beoordeelt en bespreekt de stageopleider de werkprocessen in aanwezigheid van de deelnemer. De stagedocent legt de gegevens vast. Artikel 7 De stageopleider treft maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de deelnemer en ter voorkoming of bestrijding van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. DEELNEMER Artikel 8 De deelnemer dient voor aanvang van de stageperiode geen persoonlijke of zakelijke relaties met de stageopleider te hebben. In uitzonderingsgevallen kan het opleidingsinstituut instemmen met stage op het ouderlijk-/familiebedrijf. Artikel 9 De deelnemer voert de aan de werkprocessen gerelateerde werkzaamheden zo goed mogelijk uit. Daarbij worden de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid door de stageopleider verstrekte gedragsregels, zoals bedoeld in artikel 2, in acht genomen. Artikel 10 De deelnemer is verplicht alles geheim te houden wat onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim ter kennis is gekomen of waarvan de deelnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Artikel 11 De tijd dat de deelnemer op het bedrijf van de stageopleider aanwezig is, wordt in onderling overleg tussen stageopleider en deelnemer vastgesteld, rekening houdend met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften zoals het arbeidsbesluit jeugdigen en de Arbo-wet en eventuele richtlijnen van het opleidingsinstituut in deze. Indien tijden buiten de normale werkdag, in avond, nacht- of weekenduren worden gehanteerd, dient daarvan melding aan het opleidingsinstituut te worden gedaan. De deelnemer stelt het opleidingsinstituut direct op de hoogte van verschuiving van de stage naar het weekend of een vakantieperiode. Tijdens een blokstage kan de deelnemer maximaal eenmaal per twee weken bij de weekendwerkzaamheden worden ingeschakeld. De deelnemer stelt de stageopleider en het opleidingsinstituut zo spoedig mogelijk in kennis van ziekte of andersoortige verhindering. Ook van een herstelverklaring na ziekte wordt door de deelnemer zo spoedig mogelijk mededeling gedaan. Vakanties, officiĂŤle feestdagen en praktijkschoolbezoeken, waarbij de deelnemer niet op het stagebedrijf aanwezig is, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de

Nordwin College MBO 1 & 2

58


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

stageopleider zoals in deze overeenkomst geregeld. Artikel 12 1. Bij problemen of conflicten tijdens de stage richt de deelnemer zich in eerste instantie tot de stageopleider en/of stagedocent. Deze trachten in gezamenlijk overleg met de deelnemer tot een oplossing te komen (zie art. 18,19). 2. Indien een deelnemer in het stagebedrijf wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld dan: - heeft deze het recht de werkzaamheden onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een reden is voor een slechte beoordeling; - dient deze bij werkonderbreking het voorval direct te melden bij de stagedocent en/of de vertrouwenspersoon van het instituut. OPLEIDINGSINSTITUUT Artikel 13 Het opleidingsinstituut stelt in overleg met de stageopleider en de deelnemer het stageprogramma en de daarbij behorende opdrachten vast. Tijdens de stage kan het programma in overleg tussen instituut en stageopleider worden gewijzigd. Artikel 14 Het opleidingsinstituut wijst een docent aan voor de begeleiding van de deelnemer en het onderhouden van de contacten met de stageopleider. De stagedocent bezoekt de deelnemer en stageopleider zo vaak als nodig is voor een verantwoorde begeleiding, aansturing en communicatie. Artikel 15 In principe stelt het opleidingsinstituut de deelnemer niet (tijdelijk) vrij van het volgen van stage, tenzij in bijzondere gevallen met de stageopleider anders overeengekomen wordt. Vakanties, officiële feestdagen en praktijkschoolbezoeken vallen niet onder de in de BPV/stageovereenkomst omschreven verantwoordelijkheid van de stageopleider, tenzij deze bedoeld zijn om door omstandigheden verloren gegaan stagedagen in te halen. Artikel 16 Tijdens de stage zullen op initiatief van de stagedocent en/of de stageopleider één of meerdere gesprekken met de deelnemer plaatsvinden. Hierbij wordt de beheersing van de werkprocessen, genoemd in de stagebrochure van de opleiding, vastgelegd. Het opleidingsinstituut heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling of de deelnemer voldoet aan de competenties behorende tot de beroepsopleiding, met in achtneming van het oordeel van de stageopleider. VERZEKERINGEN Artikel 17 1. De deelnemer valt onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van de stageopleider, tenzij de stageopleider aantoont dat hij de in artikel 7: 658, lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer. De stageopleider heeft deze bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd. 2. Het opleidinginstituut sluit voor de deelnemer een aansprakelijkheidsverzekering af ter dekking van de financiële risico’s van het toebrengen van schade aan (eigendommen van) stageopleider of derden bij de uitvoering van stagewerkzaamheden. 3. Claims in het kader van de verzekering die via het opleidingsinstituut is afgesloten dienen zo snel mogelijk, doch binnen twee werkdagen na het voorval te worden gemeld bij de betreffende stagecoördinator, onder gelijktijdige aanvraag van het schadeformulier. Het opleidingsinstituut waarmerkt het ingevulde schademeldingsformulier na ontvangst door middel van een paraaf of stempel en stuurt deze onverwijld naar de verzekeraar. Ingeval van niet bereikbaarheid van het opleidingsinstituut dient binnen twee werkdagen een melding te worden gedaan bij de verzekeraar, Meeùs, Postbus 93512, 2509 AM Den Haag, telefoonnummer 070-3028954/fax 070-3615081 of www.meeus.com. Polisnummer 510127/2UL. 4. De verzekering die door het opleidingsinstituut is afgesloten kent een eigen risico ten bedrage van € 250,-- per schadegeval; dit eigen risico zal worden gedragen door de stageopleider. 5. De polisvoorwaarden van de door het opleidingsinstituut afgesloten verzekering zijn via de betreffende stagecoördinator op te vragen. GESCHIL/BEEINDIGING Artikel 18 Indien zich tijdens de stage problemen voordoen, richt de deelnemer zich in eerste instantie tot de stageopleider. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wendt de deelnemer zich vervolgens tot de stagedocent. Het op het opleidingsinstituut geldende schoolreglement blijft tijdens stageperiodes onverminderd van kracht, alsook de daarin opgenomen beroepsmogelijkheid. Artikel 19 Deze overeenkomst eindigt: a. door beëindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de deelnemer en het instituut; b. door het verstrijken van de termijn waarop deze BPV-/stageovereenkomst van toepassing is, dan wel een overstap naar een andere opleiding binnen het instituut wordt gemaakt; c. na afronding van het examen of de examens van de opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft; d. indien de deelnemer de school (voortijdig) verlaat dan wel de deelnemer door het opleidingsinstituut is uitgeschreven; e. bij onderling goedvinden van het opleidingsinstituut, de deelnemer en de organisatie, nadat dit schriftelijk door partijen is bevestigd; f. indien de deelnemer zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan gedragsregels conform artikel “gedragsregels” van deze overeenkomst, nadat dit schriftelijk is bevestigd door de organisatie en/of het opleidingsinstituut; g. indien één der partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren; h. wanneer het instituut, de deelnemer of de organisatie de hem bij wet of de BPV-/stageovereenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt; i. door ontbinding of door verlies van rechtspersoonlijkheid van de praktijkbiedende organisatie of wanneer de organisatie ophoudt het in de BPV-/stageovereenkomst bedoelde beroep of het genoemde bedrijf uit te oefenen; j. wanneer de erkenning van de organisatie (zoals bedoeld in de WEB) is ingetrokken. Bij voortijdige beëindiging van de BPV-/stageovereenkomst stelt de desbetreffende partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. SLOTBEPALING Artikel 20 a. In gevallen waarin de BPV-/stageovereenkomst niet voorziet wordt in overleg tussen stageopleider en opleidingsinstituut een regeling getroffen.

Nordwin College MBO 1 & 2

59


Buitenpost

schoolgids 2013-2014

b. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. c. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Nordwin College MBO 1 & 2

60

Schoolgids MBO Buitenpost 2013-2014  
Schoolgids MBO Buitenpost 2013-2014  

Schoolgids MBO Buitenpost 2013-2014

Advertisement