Page 1

Groen is... Groen & Recreatie

Dier & Welzijn Groene economie Bloem & Design

&meer Groen & Recreatie

Plant & Productie

Voeding & Gezondheid

Bloem & Design

Groene economie

Groene techniek

2012 - 2013

Heeren

veen

Dier & Welzijn

VMBO-groen is onderdeel van


Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 3 1.1 richting van de school 3 1.2 het bestuur 3 1.3 School Advies Raad (SAR) 3 1.4 Ouderraad 3 1.5 uitstroom van de VMBO-groen leerlingen 3 1.6 uitgangspunten VMBO-groen 4 1.7 pedagogische visie VMBO-groen 4 1.8 schoolleiding 4 2. Kwalitatief goed onderwijs 5 2.1 goed kan beter! 5 2.2 resultaten VMBO-groen Heerenveen 5 2.3 visie op zittenblijven 5 2.4 contacten met bedrijfsleven & instanties 5 3. Aanbod VMBO-groen Heerenveen 6 3.1 mogelijkheden VMBO-groen Heerenveen 6 3.2 lessentabel 2012-2013 6 4. De dagelijkse schoolpraktijk 7 4.1 zelfstandig leren 7 4.2 interne leerlingbegeleiding 7 4.3 externe leerlingbegeleiding 8 4.4 lestijden 8 4.5 praktijklessen/stage 9 4.6 vakanties 9 4.7 verzuim 10 4.8 schoolregels voor de leerlingen 10 4.9 speciale regelingen voor de leerlingen 11 4.10 catering 11 4.11 Open Leer Centrum (OLC) 11 4.12 printen 11 4.13 emailadres 11 5. Contact school – thuis 12 5.1 contact school - thuis 12 5.2 leerlingenraad 13 5.3 rechten en plichten 13 5.4 machtsmisbruik 13 5.5 rol ouder(s)/verzorger(s) 13 6. Praktische zaken 14 6.1 aanmelding 14 6.2 LeerlingGebonden Financiering 14 6.3 financiën en verzekering 14 6.4 gebruik beeldmateriaal 16 7. Buitenschoolse activiteiten 17 7.1 schoolreizen en evenementen 17 7.2 extra mogelijkheden voor leerlingen bij VMBO-groen Heerenveen 17 8. MBO GROEN 18 9. Adresgegevens 19 10. Onze medewerkers 20 De foto’s in deze schoolgids zijn van de hand van Alexandra Dijkstra en van Lautenbag Reclame Leeuwarden.

2

Welkom op onze ‘groene school’! Een nieuw schooljaar, dus een nieuwe schoolgids! Het VMBO-groen in Heerenveen is een bruisende school in een kleurrijk gebouw. Het team zorgt voor eigentijds onderwijs in een goede schoolomgeving. Een schoolomgeving waarin jongeren kunnen leren, werken en ervaren dat het leuk is om met elkaar samen te werken. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen, die als twaalfjarigen vaak wat ‘skruten’ binnenkomen, na vier jaar als bijna volwassenen - met een goed diploma en vaak met veel zelfvertrouwen - de school weer verlaten om aan een passende vervolgopleiding te beginnen. Dat maakt onderwijs zo boeiend!! VMBO-groen in Heerenveen is een kleinschalige en overzichtelijke school met ruim 300 leerlingen. Wij zijn een school voor jongens en meisjes die het hoogste niveau van het VMBO goed aankunnen en zo mogelijk willen doorstromen naar HAVO 4. Aan de andere kant zijn wij ook een school voor leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld. Zij kiezen voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL), de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) of het VM2. De leerlingen stromen door naar verschillende sectoren op alle niveaus van het MBO. Kortom, een school met veel mogelijkheden. VMBO-groen Heerenveen werkt volgens het principe van ‘hoofd, hart en handen’. Veel afwisseling in theorie, praktijk en werkvormen zorgt voor gemotiveerde leerlingen die met plezier naar school gaan en goede resultaten behalen. Naast VMBO-onderwijs bieden wij in Heerenveen ook MBO-onderwijs aan. MBO GROEN 1&2 is een opleiding op MBO-niveau waarbij de leerling een erkend MBO-diploma kan halen op niveau 1 en 2. Leerlingen volgen twee dagen les op school en lopen drie dagen per week stage op een erkend leerbedrijf. Deze schoolgids bevat veel informatie, voor leerling én ouder(s)/verzorger(s). Neem de informatie eens op uw gemak door. Wij hopen dat het eraan bijdraagt dat u zich thuis gaat voelen op onze school. En dat thuis voelen op school vertaalt zich in goede prestaties. Wilt u meer informatie? Wij houden van korte lijnen, dus schroom niet om de telefoon te pakken of te emailen en uw vraag te stellen of een afspraak te maken met één van onze teamleden. Wij hebben weer veel zin in het nieuwe schooljaar en wensen de leerlingen veel studieplezier toe, namens het gehele team van de ‘groene school’. Hans Aartsen, directeur VMBO-groen & MBO GROEN Heerenveen


1. Schoolkenmerken 1.1 richting van de school AOC Friesland is een samenwerkingsschool van algemeen en bijzonder onderwijs. Wij staan als ‘groene school’ in Heerenveen voor een respectvolle benadering van ieders maatschappelijke en godsdienstige overtuiging. Wij zijn een pluriforme school: verschillen in kleur, geloof, opvattingen, voorkeuren en afkomst zien wij als een verrijking van het totale leer- en leefklimaat op onze school!

1.2 het bestuur

1.5 uitstroom van de VMBO-groen leerlingen Onze leerlingen van klas 4 hebben de afgelopen jaren gekozen voor:

Heeft u belangstelling voor de School Advies Raad? Laat het ons weten! We hebben nog plaats voor nieuwe leden.

MBO-opleidingen, niveau 1 t/m 4 • Beveiliging • Bloem en Design • Dienstverlening en Gezondheidszorg • Dierverzorging • Economie en Administratie • Economie/detailhandel • Groene ruimte • Horeca • Juridische dienstverlening • Loonwerk en Cultuurtechniek • Milieukunde • Onderwijsassistent • Paardenopleiding • Plantenteelt (landbouw) • Plantenteelt (tuinbouw) • Recreatie • Sociaal Pedagogisch Werk • Sportopleiding (CIOS) • Techniek • Transport en Logistiek • Verzorging • Vormgeving/design • Veehouderij • Voeding (Levensmiddelentechnologie) • Natural Design

1.4 Ouderraad

HAVO, klas 4

AOC Friesland is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van AOC Friesland is in handen van het College van Bestuur. Dit wordt gevormd door: • De heer T. Stierhout • Mevrouw A. van den Broek

1.3 School Advies Raad (SAR) Iedere VMBO school van AOC Friesland heeft een School Advies Raad. De SAR heeft vooral een advies- en klankbordfunctie voor het team van de school. Het bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. Vanuit de SAR-Heerenveen is er een vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad van AOC Friesland. De volgende ouders/verzorgers hebben in het schooljaar 2012-2013 zitting in de SAR: • Mevrouw M. Bethlehem R. van Damwei 5, 8406 EJ Tijnje (0513) 57 12 27 • Mevrouw Y.G. de Jong Leeuwetand 65, 8445 RC Heerenveen (0513) 63 34 65 • Mevrouw S. Kalsbeek J. Veldstraweg 91, 8514 CN Ouwster-Nijega (0513) 55 11 69 • De heer G. Hakze Heawei 26, 8406 AW Tijnje 06 21 81 80 71 • Mevrouw T. Teijema Nijhof 19, 8435 XS Donkerbroek (0516) 49 15 51 Mevrouw A. van Weerhorst Scheerling 8, 8446 BM Heerenveen (0513) 62 88 85 • Mevrouw J. Tjeerdsma (voorzitter) Vliet 94, 8446 MC Heerenveen (0513) 65 12 09 • Mevrouw G. van der Wal Buorsterwyk 20, 8408 JA Lippenhuizen (0513) 46 36 89 • Mevrouw P. van der Bij Aengwirderweg 191, 8459 BM Luinjeberd 06 15 04 15 28

AOC Friesland heeft een Ouderraad. Vanuit de SAR Heerenveen is voor twee ouders/verzorgers plaats in deze Ouderraad. In oktober 2012 wordt door de SAR Heerenveen besloten welke ouders worden afgevaardigd naar de Ouderraad van AOC Friesland. De 3 leerwegen van VMBO-groen na de onderbouw 1a. Basisberoepsgerichte Leerweg = BL Via deze weg kun je naar een MBO opleiding niveau 2 of in sommige gevallen naar niveau 3. 1b. Basisberoepsgerichte Leerweg/VM2 Via deze weg heb je een doorlopende lijn naar een MBO-opleiding niveau 2. 2. Kaderberoepsgerichte Leerweg = KL Via deze leerweg kun je naar een MBO-opleiding niveau 3 of 4. 3. Gemengd Theoretische Leerweg = GTL Via deze leerweg kun je naar een MBO opleiding niveau 4 en met een extra theorievak kun je naar HAVO 4.

3


1.6 uitgangspunten VMBO-groen Het doel van het team van VMBO-groen Heerenveen is om alle leerlingen een plezierige en succesvolle schoolloopbaan te laten volgen. Om dit te realiseren en alle leerlingen succesvol te laten uitstromen zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd. Het VMBO-groen van AOC Friesland: • stelt de leerling centraal en richt het onderwijs hier op in; • onderkent verschillen in aanleg en tempo van leerlingen en past dit toe in het onderwijs; • verzorgt een breed onderwijsaanbod in de onderbouw VMBO (klas 1 en 2); • vanaf het derde jaar kiest de leerling één van de ‘leerwegen’: VM2 = doorlopende lijn naar MBO 2, de Basisberoepsgerichte Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Gemengd Theoretische Leerweg. Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). LWOO: • biedt leerlingen optimale begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden; • biedt leerlingen brede mogelijkheden voor uitstroom naar vervolgberoepsopleidingen; • ontwikkelt de zelfredzaamheid van leerlingen; • geeft ruim baan voor het werken met computers; • gaat uit van een gezonde en veilige school voor leerlingen; • gaat uit van een samenleving die multicultureel, internationaal gericht en voortdurend in beweging is.

1.7 pedagogische visie VMBO-groen Leerlingen kunnen zich in het VMBO-groen goed ontwikkelen, zowel theoretisch als praktisch. Daartoe willen we ons onderwijs aan laten sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Omdat we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling, zal de één meer theorie krijgen en een ander meer praktijk. Hiervoor biedt VMBO-groen na de onderbouw drie leerwegen aan met de mogelijkheid van LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Leerlingen worden zo voorbereid op verdere scholing en een plaats in de maatschappij. Tijdens de eerste leerjaren ligt het accent op de leergebieden in de onderbouw. Daarnaast krijgen de leerlingen ook al ‘groene vakken’. De onderwijskundige aanpak van VMBO-groen is gericht op leren door het te ervaren.

1.8 schoolleiding De schoolleiding van VMBO-groen Heerenveen bestaat in 2012-2013 uit: • De heer Hans Aartsen, directeur • De heer Jan de Best, coördinator algemene zaken • De heer Gerrolt Bijstra, teamleider onderbouw VMBO-groen • Mevrouw Metti Straatsma, teamleider bovenbouw VMBO-groen • Mevrouw Marga Schmit, teamleider MBO GROEN 1&2

4


2. Kwalitatief goed onderwijs 2.1 goed kan beter! AOC Friesland staat voor kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om constante evaluatie. Directies, docenten en andere medewerkers van AOC Friesland VMBO-groen werken continu aan verbetering. Waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn, voeren we die door. Zo zorgen we dat leerlingen goed onderwijs blijven krijgen. Docenten volgen na- en bijscholing om goed te kunnen blijven presteren en steeds het beste uit leerlingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de leerwegen VMBO-groen, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT), een optimale begeleiding van leerlingen, gebruik van werkvormen om te komen tot zelfstandig werken, adequaat omgaan met leerlingen met dyslexie, ADHD en PDD-NOS en het gebruik van veilig internet. Ervaringen van leerlingen zijn voor ons net zo belangrijk. Daarom vragen wij bijvoorbeeld de leerlingen in de tweede klassen - via een schoolvragenlijst - naar hun ervaringen op onze school. Uitkomsten hiervan gebruiken we om verbeteracties in gang te zetten. Verder vinden er docenten­ evaluaties plaats. Daarbij worden klassen ingeschakeld. Op verzoek van de schoolleiding geven zowel de School Advies Raad als de Leerlingenraad regelmatig hun ervaringen en opvattingen om ons onderwijs en de buitenschoolse activiteiten te verbeteren en aan te passen aan de gewenste situatie. Vanzelfsprekend zijn ook reacties van individuele leerlingen en ouders/verzorgers van harte welkom. Mentoren en de schoolleiding horen ze graag! Het team van het VMBO-groen & MBO GROEN Heerenveen houdt ieder jaar een studiedag onder het motto ‘bouwen aan eigentijds onderwijs’. Daar worden de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd en de activiteiten en verbeteracties voor het komend schooljaar vastgesteld. De komende jaren zullen we ouders/ verzorgers en leerlingen in toenemende mate via enquêtes bevragen over verschillende schoolzaken.

2.2 resultaten VMBO-groen Heerenveen Percentage geslaagd per schooljaar Schooljaar

%

2007/2008

92,0

2008/2009

89,0

2009/2010

90,0

2010/2011

95,0

2011/2012

100

kiest VMBO-groen Heerenveen voor maatwerk. Mogelijkheden zijn behalve het overdoen van een leerjaar, verandering van leerweg, overgang naar een andere klas of extra ondersteuning (bijvoorbeeld Remediale Hulp).

2.4 contacten met bedrijfsleven & instanties

Doorstroom 08/09

09/10

10/11

11/12

van klas 2 naar klas 3 zonder zittenblijven

100%

90%

90%

98%

van klas 3 naar klas 4 zonder zittenblijven

98%

100%

100%

98%

Voor een compleet overzicht van onze opbrengsten verwijzen wij graag naar de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl.

2.3 visie op zittenblijven AOC Friesland VMBO-groen wil zittenblijven voorkomen. Dit bevorderen wij door bij elke leerling vooraf niveau en aanleg te bepalen, zodat deze vanaf het eerste leerjaar direct op de juiste plek komt. Constante leerlingbegeleiding via een volgsysteem voorkomt teleurstellingen tijdens de opleiding VMBO-groen. Een leerling die desondanks onvoldoende resultaten haalt, kan een klas doubleren. Echter, hiervoor zijn geen vaste overgangscriteria vastgelegd. In zulke situaties

De combinatie praktijk en theorie is een smaakmaker van VMBO-groen. Door de stages in klas 3 en 4 hebben wij dan ook nauwe contacten met het bedrijfsleven in de regio Heerenveen. Maar ook bestuurlijk heeft het bedrijfsleven een adequate inbreng. AOC Friesland heeft per sector een sectorraad. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de betreffende sector, bijvoorbeeld groene ruimte, recreatie, melkvee­houderij, bloemschikken en dierverzorging. Ter ondersteuning van ons onderwijs aan de ‘groene school’ van ­Heerenveen maken wij gebruik van de deskundigheid van o.a. het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht, ECNO in Groningen, de AOC Raad in Ede, Cedin in Drachten en Via Futura in Groningen.

5


3. Aanbod VMBO-groen Heerenveen 3.2 lessentabel schooljaar 2012-2013 Klas

1

2

Niveau/ leerweg

3.1/4.1

3

3

3

4

4

4

VM2

BL

KL

GTL

BL

KL

GTL

(1)

(2)

(3)

Vak

3.1 mogelijkheden VMBO-groen Heerenveen in klas 1 en 2 Leerlingen werken afwisselend in het leerplein, waar ze begeleid worden door meerdere docenten, en praktijk-mentorgroepen. Op het leerplein krijgen leerlingen instructie op hun eigen niveau en werken de leerlingen zelfstandig aan een weektaak. Zie voor de vakken de lessentabel. De praktijkgroepen bestaan uit vijftien leerlingen. Leerlingen krijgen direct in klas 1 al Praktische Sector Oriëntatie. Dit zijn de volgende praktijkvakken: • Plant & Productie • Groen & Recreatie • Bloem & Design • Dier & Welzijn • Voeding & Gezondheid • Groene Techniek in klas 3 en 4 Aan het eind van de tweede klas krijgen leerlingen een Leerweg Advies Rapport voor één van de volgende leerwegen: • VM2 (= doorlopende leerlijn naar MBO 2) • Basisberoepsgerichte Leerweg • Kaderberoepsgerichte Leerweg • Gemengd & Theoretische Leerweg

Nederlands/Mij.leer

3

3*

2

4

4

5

4

4

5

Engels

3

3*

2

3

3

4

3

3

4

2

2

3

3

Duits*** Frysk

1

Mens & Maatschappij

2

3*

Wiskunde

3

3*

3

4

4

3

4

4

Natuur/Scheikunde***

2

2

2

3

3

2

3

4

Biologie***

2

2

2

3

3

2

3

4

Verzorging

2*

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

3

Muziek

1

1

Beeldende Vorming

3

3

Culturele & Kunstzinnige Vorming (CKV) Techniek (onderbouw)

2

2

Sport & Bewegen

4

4

Mentorles

1*

1

Algemene Economie*** Dier & Welzijn***

(1) Is Basisberoepsgerichte Leerweg (2) Is Kaderberoepsgerichte Leerweg (3) Is Gemengd Theoretische Leerweg (4) MAS is Maatschappelijke stage

6

3 1

1

0,7

0,7

1

Groen & Recreatie*** Bloem & Design***

Plant & Productie***

1

0,5

4

4

4

1

1

1

0,5

4

4

4

1

1

1

1

0,5

4

4

4

0,7

0,7

1

1

1

0,5

4

4

4

0,7

0,7

1

1

1

0,5

4

4

4

1

1

0,5

4

4

10

10

2

7

7

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

Stage/excursie/MAS (4)

20 1*

1

0,5

Decanaatlessen Talentleren **

6

Informatica

1*

Rekenvaardigheid

2*

Stagebegeleidingsuren LO2 ****

3

1

Groene Techniek***

Taal Plus * Worden gegeven op het leerplein en instructielokaal. **  Talentleren is werken aan vakoverstijgende opdrachten. Het is een combinatie van Nederlands, maatschappijleer, beroepsgerichte vakken, terugkoppeling stage en persoonlijke ontwikkeling. ***  Is keuzevak in klas 4 van de betreffende leerweg. **** Keuzevak in klas 3 + 4

2

Groene Economie***

Voeding & Gezondheid*** Ook in klas 3 en 4 is LeerWeg Ondersteunend Onderwijs mogelijk voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. In klas 4 krijgen de leerlingen van de BL en KL drie lesuren per week Talentleren. Hier wordt gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten en prestaties.

2*

2

2

1 0,5

1 0,5 2

2

2

2

2


4. De dagelijkse schoolpraktijk 4.1 zelfstandig leren Wij vinden het belangrijk: • dat jonge mensen leren om zelfstandig te werken. Vandaar dat wij in onze aanpak van de lessen bevorderen dat de leerling meer zelfstandig leert en werkt. Docenten zijn minder aan het woord en treden meer op als begeleider van het leerproces. Leerlingen werken afwisselend, dan weer individueel, dan weer in groepjes aan opdrachten en taken; • dat de leerling het afgesproken huiswerk goed leert en maakt. Dit bevordert niet alleen de leerresultaten, maar voorkomt ook dat leerlingen onnodig achterstand oplopen; • dat de leerling veel zorg besteedt aan opdrachten en taken.

4.2 interne leerlingbegeleiding mentoren schooljaar 2012-2013 H1.1/1.2 Rene Anema H2.1/2.2 Robert Maijer H1.3/1.4 Kim Jacobi H2.3/2.4 Alexandra Dijkstra H1.5 Marja Zijlstra H2.5/2.6 Aad Buikema H1.6 Susan Zeeman H3.2 Renske Hoekstra H3.3 Jan de Best H3.4 Pieter Kuipers H3.5 Mathilde Dijkstra

H4.2 H4.3 H4.4 H4.5

Klaas de Jong Nynke Damstra Klaske Bottema Jan Brinkgreve

coaches Bij het VM2 spreken we van coaches. De coaches van de combinatieklas VM2 (3.1 en 4.1) zijn: de heren Gerjan Tuinstra en Tjalling van der Spoel en mevrouw Ilse Mijlius. coördinator algemene zaken De coördinator algemene zaken, de heer Jan de Best, regelt heel veel zaken op het gebied van roosters, Arbo, gebouwen, Plaza en keuken, de gezonde en veilige school en het overleg met conciërges, technisch onderwijspersoneel en vrijwilligers op onze school. Bovendien is hij het aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van de boeken en materialen. Ook is hij redacteur van de website www.vmbogroen-heerenveen.nl. teamleider onderbouw De teamleider onderbouw, de heer Gerrolt Bijstra, geeft leiding aan het teamonderbouw VMBOgroen. Hij regelt praktische zaken, zoals contacten met de basisscholen, aanmeldingen van eersteklassers, ouderavonden van de onderbouw, rapportbesprekingen, het Leerweg Advies Rapport aan het einde van klas 2 en het overleg met de mentoren van de onderbouw. Hij heeft zitting in het ZorgAdviesTeam van de school en vormt met de teamleider bovenbouw, de teamleider MBO GROEN, de coördinator algemene zaken- en de directeur de schoolleiding. teamleider bovenbouw Mevrouw Metti Straatsma is teamleider bovenbouw. Zij geeft leiding aan het team bovenbouw VMBO-groen, regelt zaken voor de bovenbouw zoals ouderavonden, heeft overleg met de mentoren van klas 3 en 4 en leidt de rapportvergaderingen. Ook de teamleider bovenbouw heeft zitting in het ZorgAdviesTeam van de school en maakt deel uit van de schoolleiding. teamleider MBO GROEN 1&2 De teamleider MBO GROEN 1&2 op onze school, mevrouw Marga Schmit, geeft leiding aan het team van MBO GROEN. Zij heeft ook zitting in het ZorgAdviesTeam en vormt met de andere teamleiders/coördinator en de directeur de schoolleiding.

zorgcoördinator De heer Klaas de Jong is zorgcoördinator op onze school. Behalve de coördinatie op school onderhoudt hij contacten met Jeugdzorg, GGZ, gemeente, leerplichtambtenaar etc. decaan In de derde klas kiezen de leerlingen een examenpakket en in de vierde klas een vervolgopleiding. De taak van de decaan is het begeleiden van de leerlingen bij het maken van deze studie- en beroepskeuzes. De decaan is de heer René Anema. stage coördinator De coördinatie van alle stages in VMBO-groen en MBO GROEN wordt verzorgd door mevrouw Metti Straatsma. vertrouwenspersonen Iedere locatie van AOC Friesland heeft twee vertrouwenspersonen. Op onze school zijn mevrouw Rixt Zijlstra en de heer Gerjan Tuinstra de interne vertrouwenspersonen. ZorgAdviesTeam (ZAT) De teamleiders onderbouw, bovenbouw, MBO GROEN, de zorgcoördinator, de intern leerlingbegeleider en de coördinator algemene zaken, vormen samen met de sociaalverpleegkundige mevrouw T. Voolstra (GGD Fryslân), de wijkagent de heer A. Louwsma, de vertegenwoordiger van de Permanente Commissie Leerlingenzorg mevrouw J. Olislagers, mevrouw G. Fokken (leerplichtambtenaar van de Gemeente Heerenveen), mevrouw M. Bosma (maatschappelijk werker) en mevrouw G. Wynia (jeugd- en jongerenwerk) gezamenlijk het ZorgAdviesTeam (ZAT) van de school. Onder leiding van de directeur, de heer H. Aartsen, bespreken zij de leerlingbegeleiding en maken daarover afspraken.

7


persoonlijke coaches en Remediale Hulp De heer Aad Buikema en mevrouw Susan Zeeman-De Jong zijn op onze school de persoonlijk coaches. Zij begeleiden leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Studiebegeleiding/Remediale Hulp In de onderbouw krijgt de leerling wekelijks een lesuur TaalPlus aangeboden. Hem/haar wordt dan extra hulp geboden om eventuele achterstanden weg te werken en op een gewenst niveau te komen of blijven. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan bestaat de mogelijkheid om Remediale Hulp te krijgen. Of dit zinvol is wordt aan de hand van testen bepaald. Voordat we met Remediale Hulp beginnen, nemen we altijd eerst contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Mevrouw Nynke Damstra en mevrouw Alexandra Dijkstra verzorgen op onze school de Remediale Hulp. In klas 1 en 2 worden iedere week twee uren rekenvaardigheid gegeven. Dit wordt verzorgd door de mevrouw Martha Visser, mevrouw Susan Zeeman en de heer Willem Bits. lefcursus Alle leerlingen van de eerste klas krijgen in november een faalangsttest. Dit gebeurt met een schoolvragenlijst. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een gerichte faalangstreductie training volgen. Op onze school heet dit de ‘lefcursus’. Mevrouw Ingeborg Huisman verzorgt deze cursus. De kosten bedragen € 35,-. examentraining Voor de vierdeklassers wordt in april een nieuw rooster gemaakt. Dit ten behoeve van de examentraining voor het centrale examen in mei.

4.3 externe leerlingbegeleiding

4.4 lestijden De lestijden zijn van ’s morgens 8.15 uur tot ’s middags 16.00 uur. 1e uur 2e uur Pauze 3e uur 4e uur Pauze 5e uur 6e uur Pauze 7e uur 8e uur 9e uur

08.15 – 09.00 uur 09.00 – 09.45 uur 09.45 – 10.00 uur 10.00 – 10.45 uur 10.45 – 11.30 uur 11.30 – 12.00 uur 12.00 – 12.45 uur 12.45 – 13.30 uur 13.30 – 13.45 uur 13.45 – 14.30 uur 14.30 – 15.15 uur 15.15 – 16.00 uur

Veel lessen worden gegeven in blokken van 90 minuten. Maar ook lesblokken van 45 minuten, 135 minuten of zelfs dagdelen komen voor. Met name bij praktijklessen wordt gewerkt in grotere lesblokken.

8

Voor extra ondersteuning en advies kan de school een beroep op een aantal externe deskundigen doen: • De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) De PCL maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuid-Friesland van alle openbare/ algemene scholen voor voortgezet onderwijs in Heerenveen en Wolvega. De PCL is betrokken bij de toelating van leerlingen voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. In voorkomende gevallen adviseert zij het ZorgAdviesTeam van de school. • Het schoolmaatschappelijk werk In voorkomende gevallen kan het maatschappelijk werk, dat in het ZorgAdviesTeam vertegenwoordigd is, ondersteuning geven bij problemen in de thuissituatie en/of schoolsituatie. • Rebound Drachten Wanneer het wenselijk is om even afstand van school te nemen wegens probleemveroorzakend gedrag, dan schakelen wij in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) Rebound Drachten in. Plaatsing is voor maximaal zes weken mogelijk. • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Fryslân) De GGD voert bij ons op school gezondheidsonderzoeken uit: - Klas 1: een arts onderzoekt de lichamelijke groei, gezichtsvermogen, houding en voert een gesprek over gezondheid. - Klas 3: De leerlingen vullen een vragenlijst in over hun eigen gezondheid. Aan de hand van deze lijst wordt een leerling eventueel opgeroepen voor een gesprek om te bepalen of hij extra zorg nodig heeft. Op verzoek is het mogelijk een extra onderzoek of gesprek aan te vragen bij de sociaal verpleegkundige, mevrouw Tiny Voolstra. - Hygiëne en Veiligheid: voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz. kunt u terecht bij de GGD Fryslân. Mevrouw Tiny Voolstra is bereikbaar via het centrale nummer: (058) 233 43 34. Bij GGD Fryslân kunnen leerlingen informatie opvragen voor werkstukken over o.a. gezondheid. • De leerplichtambtenaar, mevrouw Gep Fokken Zij neemt deel aan de besprekingen van het ZorgAdviesTeam (ZAT). Bij veel schoolverzuim is zij degene die actie onderneemt.


• Meldpunt vertrouwensinspecteur Wordt een leerling of ouder(s)/verzorger(s) binnen of in relatie tot de school geconfronteerd met zaken als geweld, onverdraagzaamheid, extremisme, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering e.d., dan kan men contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren: (0900) 111 3 111 (lokaal tarief). • Meldpunt verwijsindex Wanneer de school vermoedens heeft dat een leerling belemmerd wordt in zijn/haar ontwikke- ling, wordt de leerling gemeld in de verwijsindex risico’s jeugdigen. Andere hulpverleningsin stanties die ook met deze leerling werken, zien hiermee dat de school een zorgsignaal afgeeft. In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát er een melding is gedaan. De aard van de melding en behandeling worden in de verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in de dossiers bij de desbetreffende hulpverleners. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Dit wordt gewaarborgd door de wet bescherming persoonsgegevens. De leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd over een vermelding in de verwijsindex. Als de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen bezwaar aantekenen tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente waarin zij wonen. trein/bus Als voor het 1e lesuur en het 9e lesuur de aankomst- en/of vertrektijden van de bus of trein heel slecht aansluiten bij de lestijden, dan kan de leerling bij de heer Henk-Jan Rozenberg (medewerker verzuimadministratie) een ‘pasje’ aanvragen. Daarmee kan hij/zij bijvoorbeeld enkele minuten later komen of eerder weggaan. Voor de andere uren (2e t/m 8e lesuur) geldt deze regeling niet. De tijd dat leerlingen eerder op school zijn of moeten wachten op de bus/trein kan worden benut door in het OLC aan het werk te gaan. roosterwijzigingen/lesuitval Uitval van lessen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Indien dit toch onvermijdelijk is, ­worden lesuren zoveel mogelijk in elkaar geschoven, zodat de leerlingen geen tussenuren hebben. Roosterwijzigingen voor de volgende lesdag zijn te zien bij Omrop Fryslân teletekst, pagina 865 of op www.vmbogroen-heerenveen.nl. Ook zijn de roosterwijzigingen te zien op het televisiescherm bij de entree van de Plaza. Wij vragen alle leerlingen om hier dagelijks naar te kijken. Het voorkomt misverstanden!

4.5 praktijklessen/stage De derdeklassers en de vierdeklassers Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg gaan één hele dag per week op stage naar een bedrijf. De nadruk in de stage ligt op het aanleren van een goede beroepshouding. Meestal zijn het veehouderijbedrijven, hoveniers­ bedrijven, maneges, tuincentra, paardenentrainementen, kwekerijen, mechanisatiebedrijven, ­dierenspeciaalzaken, koekfabrieken, groentewinkels, restaurants enz. De VM2-leerlingen lopen in klas 3 en 4 twee dagen stage. Alle leerlingen van de derde klassen hebben bovendien in juni/juli een blokstage van minimaal twee weken. De leerlingen van de GTL hebben enkele blokstages en geen dagstages. maatschappelijke stage (MAS) Alle leerlingen klas 3 (VM2, BL, KL en GTL) doen dit leerjaar hun maatschappelijke stage van 30 klokuren.

het veiligheidscertificaat Voordat een leerling aan zijn/haar stage mag beginnen, moet hij/zij eerst het veiligheidscertificaat behalen. Hij/zij maakt hiervoor een toets, waarin kennis over Arbo, veiligheid, aansprakelijkheid en overige belangrijke stagezaken aan de orde komen. Deze toets moet met een voldoende cijfer worden afgesloten.

4.6 vakanties De vakanties van AOC Friesland worden jaarlijks centraal vastgesteld. Voor het schooljaar 2012-2013 zijn deze als volgt: Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2012 Kerstvakantie maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2013 Goede vrijdag vrijdag 29 maart 2013 Pasen maandag 1 april en dinsdag 2 april 2013 Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2013 Hemelvaartsdag donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2013 Pinkstermaandag maandag 20 mei 2013 Zomervakantie maandag 8 juli t/m vrijdag 23 augustus 2013

het stagebedrijf Leerlingen kunnen van de stage coördinator, mevrouw Metti Straatsma, adressen krijgen van bedrijven waar de stage uitgevoerd kan worden. Leerlingen solliciteren vervolgens bij één van deze bedrijven. Ook mag men zelf met een voorstel komen. Bij iedere stage hoort een stage overeenkomst. Alle stages dienen met een voldoende te zijn afgerond voordat er gediplomeerd kan worden.

9


voor het schoolexamen (klas 3 en 4), dan wordt er geen toestemming verleend. Ook kan men geen snipperdag opnemen als er projectdagen of sportdagen worden georganiseerd.

4.8 schoolregels voor de leerlingen Overal waar je komt zijn regels. Voorbeelden zijn thuis, in het verkeer, de sportclub en dus ook op onze school. Regels zijn er om het samenleven en -werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen. Wij gaan ervan uit – en vinden het belangrijk – dat iedereen zich bij ons op school fatsoenlijk gedraagt. Voor een aantal zaken vragen wij speciale aandacht.

EEN VEILIGE SCHOOL VOOR IEDEREEN!

4.7 verzuim ziekte Wanneer een leerling vanwege ziekte niet op school kan verschijnen, melden zijn ouder(s)/ verzorger(s) dit op de eerste dag dat de zoon/dochter van school thuis blijft, telefonisch voor 8.30 uur aan de schooladministratie, (0513) 62 30 34. Heeft de school bij afwezigheid van een leerling voor 10.00 uur nog niets vernomen, dan belt de administratie met de ouder(s)/verzorger(s). Wanneer de leerling ziek wordt tijdens de stage(mid)dagen, dan dient hij dit verzuim behalve naar de schooladministratie ook door te geven aan het stagebedrijf. Wanneer de ziekte langer dan een week duurt, dan verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s) dat er iedere maandag even contact opgenomen wordt met de schooladministratie. Wordt een leerling onder schooltijd ziek en is naar huis gaan de beste oplossing, dan meldt de leerling dit bij de verzuim­administratie. We verwachten dat de ouder(s)/ verzorger(s) de ziekmelding bevestigen bij thuiskomst van de leerling. Als een leerling weer beter is, dient hij/zij zich ’s morgens te melden bij de heer Henk-Jan Rozenberg of de heer Folkert Hofman. doktersbezoek Bij een afspraak - onder schooltijd - met dokter of tandarts, verwachten we dat ouder(s)/ verzorger(s) dit van tevoren bij de heer Henk-Jan Rozenberg schriftelijk ­melden. sport en bewegen Kan een leerling niet meedoen aan de les sport en bewegen, dan verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s) een briefje dat de leerling aan de betreffende docent geeft. De docent kan dan een vervangende opdracht geven. snipperdag/verlofdag Voor dorpsfeesten, kermissen en andere gelegenheden kunnen leerlingen per schooljaar één vrije dag krijgen. Deze verlofdag moet door de ouder(s)/verzorger(s) tijdig van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de conciërge, de heer Henk-Jan Rozenberg. N.B. Een snipperdag is één hele dag vrij: deze kan dus niet gesplitst worden in twee halve dagen. Wanneer er toetsen gepland zijn die meetellen

10

VMBO-groen Heerenveen vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers werken aan een ‘veilige school’. Daarom vinden wij dat: • het belangrijk is om op een plezierige manier met elkaar om te gaan. Pesten hoort daarom absoluut niet thuis op onze school; • je bij problemen altijd naar je mentor kunt stappen. Die kan je op een goede manier helpen om problemen op te lossen. Blijf bij ruzie of conflicten altijd beheerst. Elke ruzie zul je uiteindelijk moeten bijleggen om verder te kunnen met de ander; • het belangrijk is dat je respect toont voor je medeleerlingen en medewerkers van de school. Welke vorm van geweld dan ook - of dit nu discriminatie, schelden of vechten is - is nooit toegestaan! • iedereen zijn of haar steentje dient bij te dragen aan een rustige leefomgeving; • je respect dient te tonen voor de spullen van een ander. Afblijven dus! • je de buren van de school geen overlast of ergernis bezorgt. Het is niet toegestaan om tijdens de lesdag een bezoek te brengen aan tuincentrum Bos, Tuin & Dier; • je tijdens de pauzes óf buiten óf in de Plaza (zo heet onze kantine) bent. Je komt dus niet in de gangen op de eerste en tweede verdieping. Je gaat pas naar het leslokaal als het tijd is. Niet eerder! In de Plaza schuif je je stoel aan als je weg gaat. Je ruimt de tafel op, maar ook het afval op de vloer; • je je fiets in de fietsenstalling zet. Er is een speciaal vak voor scooters en brommers. Hier dus geen fietsen plaatsen; • je veilig omgaat met internet. Op school wordt aandacht besteed aan het slim en safe gebruiken hiervan; • je in de lessen geen mobieltje aan hebt. Gaat deze toch af, dan wordt deze ingenomen en is op dezelfde dag na 16.00 uur weer op te halen bij de schoolleiding. Het maken van foto’s en filmpjes is te allen tijde niet toegestaan. • je in de lessen geen iPods en MP3-spelers aan hebt. Buiten de lessen mag een ander geen hinder hebben van jouw muziek. • je te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgt.

Veiligheidsschoenen Het is met ingang van 2012-2013 verplicht voor alle leerlingen en docenten om tijdens de lessen Dier & Welzijn, Groen & Recreatie, Groene Techniek en Plant & Productie veiligheidsschoenen te dragen. Leerlingen dienen hier zelf voor te zorgen. De school biedt de mogelijkheid om deze via de school aan te schaffen. In september kunnen ze gepast worden en worden enige weken later geleverd aan de school. De prijs hiervoor is € 20,-. Dit dient contant betaald te worden.

EEN GROENE SCHOOL! VMBO-groen Heerenveen is niet voor niets een ‘groene school’. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft een belangrijke plaats op onze school. Daarom vinden wij het belangrijk dat: • je respect toont voor al wat leeft, groeit en bloeit in en om de school; • als je rommel ziet liggen, je dit even oppakt en in de bakken gooit; • je afval in de daarvoor bestemde bakken gooit. Wij hebben op onze ‘groene school’ een milieudienst. Leerlingen worden hierbij per toerbeurt bij betrokken opdat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt aan een schoon en fris milieu op onze school. De heer Henk-Jan Rozenberg coördineert de milieudienst.


EEN GEZONDE SCHOOL! Een goede gezondheid heb je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen en in sommige gevallen moet je er zelfs veel voor laten! VMBO-groen Heerenveen wil graag een gezonde leefstijl stimuleren. Wij staan voor een gezonde school! Daarom vinden wij het belangrijk dat: • je fris en monter op school verschijnt. Zorg ervoor dat je een goed ontbijt achter de kiezen hebt; • je niet onder invloed van alcohol en/of drugs op school verschijnt. Wanneer dit wordt geconstateerd, word je terstond naar huis gestuurd. We zullen je ouder(s)/verzorger(s) hier over direct informeren. Gemiste uren dien je dubbel in te halen; • je niet rookt. Wij zijn officieel een rookvrije school. Dit betekent dat roken zowel binnen als op het schoolterrein niet is toegestaan. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor medewerkers van AOC Friesland Heerenveen. Je mag alleen roken op het speciale ‘smokersplak’; • je niet alléén een gezond en voedzaam lunchpakket meeneemt, maar dit ook opeet; • je - om hygiënische redenen - tijdens de les geen jas aan hebt, geen mp3-speler of pet op hebt of kauwgum kauwt; • je alléén de pauzes gebruikt om te eten en te drinken; • je tijdens de praktijk- en gymnastieklessen de juiste werk- of sportkleding draagt; • de brug en de dam voor school plus de fietsenstalling niet worden gebruikt als verblijfsplekken. VMBO-groen Heerenveen doet mee aan het project de ‘gezonde school’ van GGD Fryslân. Dit betekent dat er in iedere klas aandacht is voor een verantwoord omgaan met genotmiddelen. Zijn er schoolfeesten of schoolreizen, dan worden jij en je ouder(s)/verzorger(s) van te voren schriftelijk geïnformeerd over de regels die dan gelden. Uitgangspunt hierbij is dat er geen alcohol en drugs gebruikt mogen worden! te laat komen Kom je te laat in de les, dan wordt dit door de docent digitaal vastgelegd. De docent bepaalt ook of dit te laat komen geoorloofd of ongeoorloofd is. Is het ongeoorloofd, dan kom je de volgende dag om 7.45 uur op school voor het uitvoeren van nuttige werkzaamheden. Je meldt je dan bij de heer Henk-Jan Rozenberg. Dit onder het motto: lik op stuk. Leerlingen die ver van school wonen, kunnen in overleg met de heer Henk-Jan Rozenberg op een ander moment terugkomen voor het uitvoeren van deze nuttige werkzaamheden. uitstuurbrief Als je door de docent uit de les wordt gestuurd, haal je een uitstuurbrief (rode kaart) op bij de heer Henk-Jan Rozenberg, of bij diens afwezigheid, de administratie. Vervolgens vul je deze brief meteen in en maak je het opgegeven werk in het Open Leer Centrum (OLC). Na afloop van de les meld je je met de uitstuurbrief weer bij de docent. Hij spreekt zo nodig een passende sanctie met jou af. Vervolgens krijgen je ouder(s)/verzorger(s) deze uitstuurbrief – ter ondertekening voor gezien – per post toegezonden. Je levert de uitstuurbrief weer in bij de heer Henk-Jan Rozenberg. Wanneer je herhaaldelijk uit de les wordt gestuurd, neemt de school contact op met jou en je ouder(s)/ verzorger(s) om gezamenlijk verbeteracties af te spreken. spijbelen Wanneer je spijbelt, moet je de gemiste uren dubbel inhalen. Bovendien melden we dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen, mevrouw G. Fokken. sancties Wanneer je onze schoolregels herhaaldelijk niet nakomt, krijg je extra uitermate nuttige taken opgelegd in je vrije uren. Voorbeelden: milieutaken, schoonmaak- en opruimwerk, verzorging van planten en dieren. Blijf je ook hierna in gebreke, dan nemen we contact op met je ouder(s)/ verzorger(s). In een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s) spreken we dan verbeteracties af. schade/vernielingen Schade die aangericht wordt aan materiaal en schoolgebouw dient door de pleger te worden vergoed. De rekening hiervoor gaat naar de ouder(s)/verzorger(s). Wij nemen in deze gevallen altijd vooraf contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

4.9 speciale regelingen voor de leerlingen Klassenactiviteiten Elke klas kan klassenactiviteiten organiseren. Regels daarvoor zijn: • Er zijn twee leerkrachten aanwezig, waaronder je mentor. • Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. • Het is een klassenactiviteit, daarom kun je geen vrienden of vriendinnen meenemen van buiten je klas. • De mentor stelt begin- en eindtijden van de activiteit vast.

4.10 catering In de pauzes kun je in de keuken van de Plaza voor een zacht prijsje gezonde dranken kopen, zoals verse jus d’orange! Gezond en lekker! Verder is er soep te verkrijgen en zijn er automaten met frisdranken en met diverse versnaperingen. Hierbij geldt dat de gezonde versnaperingen goedkoper zijn en de minder gezonde duurder. De prijzen staan aangegeven op de automaten.

4.11 Open Leer Centrum (OLC) Het OLC is een ruimte met 40 computers, die voorzien zijn van een internetaansluiting. Je kunt tijdens de lessen, in opdracht van de docent, of in een tussenuur, voor en na schooltijd gebruik maken van deze computers. Lees altijd eerst de instructies op je scherm, voordat je aan het werk gaat. Om geconcentreerd te kunnen werken is het OLC een ‘stilte’ ruimte. Dat betekent dat je alleen als het nodig is, zachtjes mag praten. Moet je wat uitprinten, dan kan dat.

4.12 printen Bij de start van het schooljaar krijgt elke leerling een quotum van 200 printjes. Heb je dit verbruikt, dan kun je je quotum tegen betaling weer aanvullen in het OLC. 50 printjes kosten dan € 2,50. Een kleurenkopie telt voor vier normale printjes. Ga dus bewust met het printen om. Goed voor het milieu en goed voor je portemonnee.

4.13 emailadres Als leerling van AOC Friesland in Heerenveen heb je een eigen emailadres. Als je een nieuwe leerling bent, krijg je dit emailadres bij de start van het nieuwe schooljaar uitgereikt. Ga hier zorgvuldig mee om!!! Dat voorkomt narigheid. Zorg ervoor dat je dagelijks je mailbox bekijkt. Het bevordert een goede communicatie.

11


5. Contact school – thuis 5.1 contact school - thuis Activiteitenlijst Uiterlijk 1 oktober krijgen alle ouders/verzorgers - via zoon/dochter - een activiteitenlijst. Hierop staan alle data van ouderavonden, examenperioden, schoolkampen, open dagen/doe dagen, rapporten, etc. De activiteitenlijst is ook te vinden op Petear, het Intranet van het AOC Friesland, onder het mapje ‘Schoolleiding algemeen’. rapporten Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen drie keer per jaar een rapport: in december, maart en juni/juli. Op het eindrapport staan vier cijfers per vak. Het laatste cijfer, het gemiddelde van de drie voorgaande rapportcijfers, is het overgangscijfer. De derdeklassers van alle leerwegen krijgen na een periode van twaalf weken een resultatenlijst met hun behaalde cijfers voor de deelSchoolExamens (dSE). Deze cijfers vormen een onderdeel van het totale schoolexamen. In de derde klas worden dus al resultaten behaald die een onderdeel vormen van het eindexamen. Het rooster van de vierdeklassers wordt opgedeeld in vier perioden van zes weken. Na elke twee perioden van zes weken krijgen de leerlingen een overzicht met hun behaalde cijfers voor de deelSchoolExamens. Na de vierde periode starten de herkansingen, de examenvoorbereiding voor de landelijke examens en de praktijkexamens. In april krijgt elke leerling een overzicht met per vak het cijfer dat behaald is voor het schoolexamen. Als de eindexamenuitslagen bekend zijn, krijgt de leerling een voorlopige cijferlijst. Daarop staat of hij wel of niet geslaagd is. Ook staat vermeld of de leerling een herexamen moet doen om alsnog te kunnen slagen of om te proberen zijn cijfer te verbeteren. Bij de diploma-uitreiking ontvangt de leerling zijn diploma en zijn definitieve cijferlijst. oudercontact Bij het eerste en het tweede rapport nodigt de schoolleiding ouder(s)/verzorger(s) en hun zoon/ dochter uit voor een gesprek met de leerkrachten over de studievoortgang van zoon/dochter. Dat gebeurt na elke twaalf weken ook met de resultaten van het deelSchoolExamen. Petear/ouderportal Petear is het intranet van AOC Friesland. Via de inlogcode van uw kind kunt u allerlei documenten raadplegen, zoals weekplanners, Programma van Toetsing en Afsluiting en de activiteitenlijst. Op ouderportal kunt u de resultaten inzien van uw zoon/dochter. In het najaar wordt de toegangscode toegestuurd. ouderavonden Voor alle leerjaren zijn er speciale ouderavonden. Voor klas 1 is er bovendien een doe avond. Ouders/verzorgers nemen dan zelf weer plaats in de schoolbanken en volgen een aantal lessen. De data van de ouderavonden/doe avond staan vermeld op de activiteitenlijst.

website www.vmbogroen-heerenveen.nl is de website voor onze leerlingen en ouders/verzorgers. Vandaar kan men doorklikken naar de lesroosterwijzigingen. Webmasters voor deze site zijn de heer Oday Sahar en mevrouw José van der Ende.

12

algemene ouderavond Minimaal één keer per jaar organiseert de school een algemene ouderavond voor alle ouders/ verzorgers. We behandelen dan een bepaald thema dat actueel is voor ouders/verzorgers van twaalf tot zeventien-jarigen. De algemene ouderavond voor 2012-2013 is op donderdag 14 maart 2013. Aanvang 19.30 uur. nieuwsbrief Bij elk rapport krijgen ouders/verzorgers een digitale nieuwsbrief met informatie.


5.2 Leerlingenraad De Leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen op school. Elke klas kiest een vertegenwoordiger, die zitting neemt in de leerlingenraad. De Leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en wensen om het leer- en leefklimaat op onze school verbeteren. De leerlingenraad levert daarnaast afgevaardigden voor de feestcommissie. De feestcommissie, die uit leerlingen en twee docenten bestaat, bereidt de schoolfeesten voor. Onderbouw, bovenbouw en MBO GROEN hebben elk een Leerlingenraad.

5.3 rechten en plichten klachtenregeling AOC Friesland VMBO-groen streeft naar open communicatie met leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s). Korte lijnen zijn hierbij uitgangspunt. Problemen willen we dan ook het liefst via direct contact zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt dat niet. Vandaar dat AOC Friesland een klachtenregeling heeft, die er voor zorgt dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. De klachtenregeling is te vinden op Petear. leerlingenstatuut AOC Friesland heeft een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten voor leerlingen, medewerkers van AOC Friesland, het College van Bestuur en de ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgelegd. Dit leerlingenstatuut is bindend. Het leerlingenstatuut is te vinden op Petear.

5.4 machtsmisbruik AOC Friesland heeft een regeling tegen machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik verstaan wij discriminatie en racisme, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Alle leerlingen van AOC Friesland ontvangen aan het begin van het schooljaar een folder over hoe te handelen bij machtsmisbruik. Iedere locatie van AOC Friesland heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school zijn mevrouw Rixt Zijlstra en de heer Gerjan Tuinstra de interne vertrouwenspersonen.

5.5 rol ouder(s)/verzorger(s) De rol van ouder(s)/verzorger(s) is van groot belang voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerlingen. De driehoek ouder(s)/verzorger(s), leerling en school willen wij graag versterken. Uit onderzoek blijkt immers dat een goede samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s), leerling en school in hoge mate bepalend is voor het succes van onze leerlingen. Wij vragen uw aandacht en medewerking voor de volgende thema’s: 1. Structuur in de dagindeling van uw zoon/dochter • Goed ontbijt/lunchpakket/warm eten. • Fietsen naar school. • Sporten bij sportclub. • Voldoende nachtrust (8,5 tot 10 uur per nacht). 2. Vaste planning van huiswerk/studietijd thuis Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en Gemengd Theoretische Leerweg (GTL) 1,5 uur per dag. Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) 1 uur per dag. Een voorbeeld van een vaste planning Leerling KL: Klaasje • maandag 16.00 – 17.30 uur • dinsdag 19.00 – 20.30 uur • woensdag 15.30 - 17.00 uur • donderdag 18.30 – 19.30 uur • zondag 10.00 – 12.00 uur 3. Aandacht/waardering/controle door ouder(s)/verzorger(s) voor: • de weekplanners/leerwijzers; • het leren van toetsen/inleveren werkstukken; • of juiste boeken/schriften/hulpmiddelen/sportkleren mee naar school gaan; • behaalde resultaten.

4. Een stimulerende rol van ouder(s)/verzorger(s): Geen etikettenplakkerij. Je bent nooit ‘slim’, ‘dom’ of ‘gewoon normaal’ maar ‘je kunt beter worden’. 5. Korte lijnen naar mentoren Wij stellen het bijzonder op prijs als ouder(s)/ verzorger(s) contact zoeken met de mentor als er situaties zijn waarvan u vindt dat de school deze moet weten. Pak de telefoon of maak gebruik van de email. Uw aanwezigheid (met uw zoon/dochter) bij de vijftien minutengesprekken waarderen wij bijzonder. 6. Ga in gesprek met zoon/dochter over drank en drugs 7. Voorkom multitasken. Liever een ding goed dan veel dingen half goed Concentreren op één onderwerp bevordert het leren. Dat meiden dit beter kunnen dan jongens is achterhaald. Maar voor beide geldt dat je multitasken beter achterwege kunt laten. 8. Beter 10x1 dan 1x10 Herhaling van lesstof, regelmatig de leerstof weer bestuderen levert veel betere resultaten op dan alles in één keer leren. Een goede planning is noodzakelijk. 9. Pubercursus voor ouder(s)/verzorger(s) In dit schooljaar krijgt u een uitnodiging voor het volgen van een pubercursus. Van harte aanbevolen!!

13


6. Praktische zaken 6.1 aanmelding Ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter - via de basisschool - aangemeld hebben krijgen schriftelijk een bevestiging van de aanmelding. Vervolgens vult de basisschool een onderwijskundig rapport in. Eersteklas leerlingen maken, indien nodig, een instaptoets die door een onafhankelijk bureau (A-Vision) wordt afgenomen. De toelatingscommissie van de school informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de toelating op onze school en ze biedt de ouder(s)/verzorger(s) een afschrift van de resultaten aan. Blijkt uit deze instaptoets dat LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) gewenst is, dan worden de testresultaten en het onderwijskundig rapport voor akkoord voorgelegd aan de Regionale Verwijzingscommissie Fryslân. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierna bericht of hun zoon/dochter gebruik kan maken van het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter aanmelden voor klas 2, 3 of 4 krijgen schriftelijk bevestiging van de aanmelding. Vervolgens wordt informatie ingewonnen bij de school waarop de leerling dan zit. Hierna wordt besloten of toelating mogelijk is.

6.2 LeerlingGebonden Financiering Deze regeling biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een beperking de mogelijkheid te kiezen voor regulier of speciaal onderwijs. Deze kinderen kunnen dus op iedere school worden ingeschreven. Onder leerlingen met een beperking worden kinderen verstaan die: • slechthorend of doof zijn; • een spraak- of taalprobleem hebben; • zeer moeilijk lerend zijn; • zeer moeilijk opvoedbaar zijn. Deze leerlingen hebben – nadat de beperking is vastgesteld – een ‘indicatie’ en een ‘rugzak’ met financiële middelen. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot onze school. Scholen mogen leerlingen weigeren, als zij daarvoor goede redenen kunnen aangeven. VMBO-groen Heerenveen is bereid om kinderen met een beperking toe te laten, maar centraal staat steeds de vraag of wij de voorwaarden kunnen scheppen om de aangemelde leerling op een adequate wijze op te vangen, goed onderwijs en de gewenste zorg te bieden. Hiervoor heeft onze school een procedure vastgesteld die op hoofdlijnen bestaat uit: • een oriënterend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s); • een bezoek aan de school van herkomst, waarbij de leerling geobserveerd kan worden in de schoolsituatie; • een gesprek met vertegenwoordigers van de school van herkomst; • advies inwinnen bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg; • een voorstel formuleren; • advisering door het team van onze school; • een besluit nemen door de schoolleiding en het bevoegd gezag; • het besluit formeel schriftelijk melden aan de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen – nadat het besluit in een gesprek is toegelicht – bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

6.3 financiën en verzekering Studieboeken Leerlingen krijgen op de eerste schooldag de boeken uitgereikt. De boeken worden door de ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen digitaal besteld bij Boekhuis van Dijk via www.vandijk.nl. De rekening hiervan gaat naar de school. De boeken dienen de eerste schoolweek gekaft te worden. Beschadigingen willen we graag voorkomen. Doe de boeken daarom in een goede, stevige schooltas (dus niet in een plastic draagtas, boodschappentas of iets dergelijks). Aan het eind van het schooljaar moet je de boeken inleveren. Zijn deze beschadigd of ben je er te slordig mee omgegaan, dan worden de kosten bij je ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.

14


schoolkosten Onze school ontvangt subsidie van het ministerie van ELI. Met deze subsidie kunnen we niet alle activiteiten van onze school bekostigen. Om deze reden vragen we een financiële bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). De ouderbijdrage is opgebouwd uit een aantal onderdelen, algemene schoolkosten, kosten excursies en huur kluisje. We organiseren ook (meerdaagse) schoolreizen. Die kosten staan hieronder vermeld. Alle ouderbijdragen zijn op vrijwillige basis. Het niet betalen van een bijdrage kan wel betekenen dat de leerling kan worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan een apart programma. De hoogte en de besteding van deze ouderbijdragen worden elk schooljaar opnieuw in goed overleg met de Ouderraad besproken. Uiteindelijk is het de Ouderraad die instemming verleent aan de gehele regeling (reglement, hoogte van de bedragen, tekst in de schoolgids en de overeenkomst). De algemene schoolkosten zijn voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld op € 50,- per leerling. Van deze inkomsten worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: vieringen (b.v. Sinterklaas, kerst, schoolfeesten ed.), culturele activiteiten, projecten, sportdagen en projecten. Hoewel u wettelijk niet verplicht bent deze ouderbijdrage te betalen, hopen wij dat u de noodzaak er van inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. Kosten • Huur kluisje € 5,25 • Excursies. Hiervoor wordt in de onderbouw € 35,- en in de bovenbouw € 45,- in rekening gebracht. Dit is inclusief vervoer en eventuele entreekosten. • Algemene schoolkosten € 50,-. • Schoolreizen en meerdaagse schoolreizen, de kosten hiervan verschillen per schooljaar schoolreizen Klas 1 Klas 2 Klas VM2 klas 3&4 Klas 4

Appelscha € 60,Terschelling € 80,tweedaagse € 20,Walibi € 30,Londen € 250,-

betaling Voor het innen van de ouderbijdrage wordt een overeenkomst met de ouder(s)/verzorger(s) gesloten. Deze werkwijze is wettelijk zo geregeld. De overeenkomst wordt afgesloten voor één schooljaar. Alle informatie en ook het reglement staat op de website van de school: www.aocfriesland.nl Het eerder genoemde uitsluiten van activiteiten en/of voorzieningen kan ook plaatsvinden als er geen overeenkomst is ondertekend. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/ verzorgers de overeenkomst ter ondertekening. De ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd. De inning zal plaatsvinden in twee gelijke termijnen. Hierover wordt u in de overeenkomst geïnformeerd. Na afloop van het schooljaar ontvangt de Ouderraad een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen ouderbijdrage. tegemoetkoming studiekosten Formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten zijn te verkrijgen bij de administratie. Via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) kunnen de formulieren ook gedownload worden. kluisjes voor de leerlingen Voor elke leerling is een kluisje gereserveerd. Het jaarlijkse huurbedrag hiervoor (€ 5,25) staat vermeld op de nota. Leerlingen kunnen bij de start van het schooljaar een sleutel ophalen voor hun kluisje bij de heer Henk-Jan Rozenberg. Raak je je sleutel kwijt, dan kun je voor € 10,- een nieuwe sleutel ophalen bij de heer Henk-Jan Rozenberg.

15


sponsorbeleid AOC Friesland voert geen actief beleid ten aanzien van het zoeken naar sponsoring. De school conformeert zich aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009’. Dit houdt onder meer in dat: • sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk- heid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; • sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; • de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; • sponsors de uitgangspunten van het convenant dienen te accepteren.

6.4 gebruik beeldmateriaal Door het jaar heen worden foto’s en video’s van activiteiten met en door leerlingen gemaakt. De foto’s worden gebruikt voor brochures, schoolgidsen en advertenties. Ook worden veel van de foto’s en video’s geplaatst op de site van de school. Indien ouder(s)/verzorger(s) bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun zoon/dochter voor deze doeleinden, dan kunnen zij dit schriftelijk kenbaar maken bij de teamleider onder- of bovenbouw, onder vermelding van naam en klas van de betreffende leerling. Het beeldmateriaal wordt dan direct verwijderd.

16


7. Buitenschoolse activiteiten VMBO-groen in Heerenveen vindt buitenschoolse activiteiten uitermate belangrijk. Andere talenten komen dan vaak tevoorschijn of aan bod! Daarom wordt een scala aan buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Ouders/verzorgers krijgen vooraf schriftelijk bericht van de activiteiten.

7.1 schoolreizen en evenementen de Groene Markt Op woensdag 17 oktober 2012 wordt van 13.00 - 16.00 uur in en rond de school een Groene Markt georganiseerd. Er is dan van alles te beleven op onze ‘groene school’. Dierenkeuringen, lekkernijen, verkoop van bollen, knollen en planten, muziek en nog veel meer. Ook ouders/verzorgers, broers, zussen, opa’s en oma’s zijn dan van harte welkom. de plantenmarkt Op woensdag 24 april 2013 is er de jaarlijkse plantenmarkt. Van 10.00 tot 15.30 uur wordt eigen gekweekt plantenmateriaal verkocht. schoolreizen In klas 1 en 2 worden binnenlandse meerdaagse schoolreizen georganiseerd. Klas 1 gaat drie dagen naar Appelscha en klas 2 gaat naar Terschelling. De kosten voor ‘Appelscha’ bedragen € 60,-. De schoolreis naar Terschelling kost € 80,-. De leerlingen van VM2 klas 3 en 4 hebben bij de start van het schooljaar een tweedaagse. De kosten hiervoor bedragen €20,- per leerling. Alle leerlingen van klas 3 gaan aan het eind van het schooljaar naar Walibi, de kosten hiervoor zijn € 30,-. In klas 4 wordt een buitenlandse reis georganiseerd. De kosten hiervoor bedragen € 250,-. Sinterklaas Iedere klas organiseert in samenwerking met de mentor/coach een activiteit. Welke? Dat bepalen de klas en de mentor/coach samen! eindejaarsfeest/nieuwjaarsreceptie Zowel afsluiting van het oude jaar als de start van het nieuwe kalenderjaar worden op onze school feestelijk vormgegeven. schoolfeest In november en in april worden er swingende grote schoolfeesten georganiseerd. Dit mag natuurlijk geen leerling missen! Uitnodiging volgt. projectdagen Jaarlijks worden er projectdagen en evenementen georganiseerd voor met name klas 1 en 2. Er zijn dan tal van workshops waarbij de leerlingen activiteiten ontplooien die op andere dagen minder of niet aan bod komen. Informatie-uitwisseling, beeldende vorming, dans en muziek, toneel en samenwerking zijn hierbij de sleutelbegrippen. Meer informatie volgt.

7.2 extra mogelijkheden voor leerlingen bij VMBO-groen Heerenveen melkdiploma Als je belangstelling hebt om het melken goed te leren, dan kun je op de ‘groene school’ van Heerenveen het melkdiploma halen. De kosten hiervan zijn € 45,-. Meer informatie kun je krijgen van mevrouw Saskia Snip, docent dierenhouderij.

trekkerrijbewijs Ben je zestien jaar geworden, dan heb je op onze school de mogelijkheid om het trekkerrijbewijs te halen. De kosten hiervan zijn € 142,- inclusief boek (€ 30,-) en examen. Het herexamen kost € 30,- voor de theorie en € 75,- voor de praktijk. Voor meer informatie kun je bij de heer Jan Wiersma terecht. schoolbibliotheek Lezen is ook leren! De ‘groene school’ van Heerenveen bevordert dat leerlingen regelmatig boeken lezen. Zo gaan alle eersteklassers aan het begin van het schooljaar met de docent Nederlands op bezoek bij de openbare bibliotheek. Daarvan kan elke leerling kosteloos lid worden. Een lidmaatschap kan hem vaak goed van pas komen voor het lenen van een boek en natuurlijk ook voor het verzamelen van informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Er bestaat ook de mogelijkheid om een leesboek uit de schoolbibliotheek te lenen. De schoolbibliotheek is gevestigd in het instructielokaal bij de 2e Kamer.

17


8. MBO GROEN MBO GROEN 1&2 Naast het VMBO-groen heeft AOC Friesland in Heerenveen ook de MBO-opleiding MBO GROEN 1&2. Dat is een MBO-opleiding met naast theorie, binnen een overzichtelijke, kleine organisatie veel praktijk. Leerlingen kunnen een diploma halen op niveau 1 of 2. MBO GROEN verzorgt opleidingen in de volgende richtingen: • Tuin, park & landschap • Recreatie • Dierverzorging • Paardensport • Paardenhouderij • Veehouderij • Voeding • Tuinbouw • Akkerbouw • Groen, grond & infra • Bloem & Design wat wil MBO GROEN 1&2? • Leerlingen op eigen niveau en tempo laten werken via de principes van natuurlijk leren. • Rekening houden met individuele verschillen tussen leerlingen. • Leerlingen helpen bij het vinden van (betaalde) arbeid. voor wie is MBO GROEN 1&2? • Leerlingen die zestien jaar of ouder zijn. • Praktisch ingestelde leerlingen uit de Basisberoepsgerichte Leerweg van het VMBO. • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor ‘groen’ werk.

18


9. Adresgegevens bezoekadres AOC Friesland VMBO-groen & MBO GROEN Heerenveen Domela Nieuwenhuisweg 3 8448 GK Heerenveen postadres Postbus 700, 8440 AS Heerenveen Tel.: (0513) 62 30 34 Fax: (0513) 62 56 65 Email: infoheerenveen@aocfriesland.nl Internet: www.vmbogroen-heerenveen.nl en www.mbogroen-heerenveen.nl directeur VMBO-groen & MBO GROEN Heerenveen De heer H. Aartsen Tel. school: (0513) 62 30 34 email: h.aartsen@aocfriesland.nl openingstijden school De school is op werkdagen geopend van 7.45 uur tot 17.00 uur. School Advies Raad VMBO-groen Heerenveen Postbus 700 8440 AS Heerenveen

19


10. Onze medewerkers

20

Hans Aartsen Directeur h.aartsen@aocfriesland.nl

René Anema ANHB Docent sport & bewegen, docent leerplein en decaan r.anema@aocfriesland.nl

Idske Bangma BAIA Docent Frysk en mens & maatschappij i.bangma@aocfriesland.nl

Jan de Best BEJD Coördinator algemene zaken, docent sport & bewegen en stagedocent j.debest@aocfriesland.nl

Willem Bits BIWA Docent docent natuurkunde/scheikunde w.bits@aocfriesland.nl

Gerrolt Bijstra BIGB Teamleider onderbouw, docent Engels en docent groene techniek g.bijstra@aocfriesland.nl

Rienk Boscha BORB Docent voeding & gezondheid en docent rekenvaardigheid r.boscha@aocfriesland.nl

Klaske Bottema BOKA Docent groene economie en stagedocent k.bottema@aocfriesland.nl

Jan Brinkgreve BRJC Docent biologie j.brinkgreve@aocfriesland.nl

Marga Brock - Andringa ANMA Onderwijsassistent m.brock-andringa@ aocfriesland.nl

Aad Buikema BUAC Docent Nederlands, docent maatschappijleer en persoonlijk coach a.buikema@aocfriesland.nl

Mariëlle Denters DEMA Docent beeldende vorming m.denters@aocfriesland.nl

Johan Diever DIJC Docent sport & bewegen en ondersteuner ICT & Petear j.diever@aocfriesland.nl

Alexandra Dijkstra DIAB Docent Engels en RH a.dijkstra@aocfriesland.nl

Mathilda Dijkstra DIMB Docent Duits en stagedocent m.dijkstra@aocfriesland.nl

Meral Diniz Assistent administratie m.diniz@aocfriesland.nl

José van den Ende-Klerk ENJA Docent culturele en kunstzinnige vorming j.vandenende-klerk@ aocfriesland.nl

Anne Hein Gietema GIAA Docent groen en recreatie a.gietema2@aocfriesland.nl


Folkert Hofman Conciërge f.hofman@aocfriesland.nl

Renske Hoekstra HORB Docent Nederlands, docent maatschappijleer en stagedocent r.hoekstra@aocfriesland.nl

Ingeborg Huisman Interne begeleider i.huisman@aocfriesland.nl

Kim Jacobi JAKA Docent Nederlands, docent maatschappijleer en docent leerplein k.jacobi@aocfriesland.nl

Klaas de Jong JOKA Docent Nederlands, docent maatschappijleer en zorgcoördinator k.dejong@aocfriesland.nl

Henk Keimpema KEHA Docent groene techniek h.keimpema@aocfriesland.nl

Nynke Jagt - Damstra DANA Docent wiskunde, docent rekenvaardigheid, stage­ docent en RH n.damstra@aocfriesland.nl

Pieter Kuipers KUPA Docent Engels en stagedocent p.kuipers@aocfriesland.nl

Anneke LiemburgKramer Administratief medewerker a.liemburg@aocfriesland.nl

Siska Lubach LUSA Docent bloem & design, coach MBO en stage­ docent s.lubach@aocfriesland.nl

Robert Maijer MARA Docent biologie en docent natuurkunde/scheikunde r.maijer@aocfriesland.nl

Ilse Mijlius MIIA Onderwijsassistent en stagedocent i.mijlius@aocfriesland.nl

Inkje Mous MOIA Docent dier & welzijn, coach MBO en stagedocent i.mous@aocfriesland.nl

Eddy Poortman POEA Docent natuurkunde/ scheikunde en docent wiskunde e.poortman@aocfriesland.nl

Berend Prak Technisch medewerker

Elly Propsma TUEA Docent bloem & design e.propsma-tuin@ aocfriesland.nl

Gerben Andre Rozema ROGA Roostermaker g.rozema@aocfriesland.nl

Henk-Jan Rozenberg Conciërge, verzuimbeheer & roosters h.rozenberg@aocfriesland.nl

Elly Saakstra Administratief medewerker e.saakstra@aocfriesland.nl

Oday Sahar Medewerker OLC en systeembeheerder o.sahar@aocfriesland.nl

Marga Schmit SCMA Teamleider MBO GROEN en coach docenten m.schmit@aocfriesland.nl

21


22

Jan Snijder Assistent conciërge

Saskia Snip SNSA Docent dier & welzijn s.snip@aocfriesland.nl

Metti Straatsma STMB Teamleider bovenbouw, docent Engels en stage coördinator m.straatsma@aocfriesland.nl

Gerard Tamminga TAGB Docent groen & recreatie, coach MBO en stage­ docent g.tamminga@aocfriesland.nl

Tjalling van der Spoel SPRB Docent groene techniek, docent natuurkunde/scheikunde en stagedocent t.vanderspoel@aocfriesland.nl

Gerjan Tuinstra TUGA Docent dier & welzijn, vertrouwenspersoon en stagedocent g.tuinstra@aocfriesland.nl

Jan Wiersma WIJB Docent groene techniek, coach MBO en stage­ docent jw.wiersma@aocfriesland.nl

Willy van der Zee Assistent praktijkcentrum plant & dier

Marja Zijlstra zimc Docent mens & maatschappij m.zijlstra@aocfriesland.nl

Rixt Zijlstra ZIRA Docent muziek en vertrouwenspersoon r.zijlstra-witteveen@ aocfriesland.nl

Susan Zeeman-de Jong JOSA Docent wiskunde, docent Nederlands, docent biologie, docent leerplein en persoonlijk coach s.zeeman-dejong@ aocfriesland.nl


VMBO-groen & MBO GROEN Heerenveen Domela Nieuwenhuisweg 3 8448 GK Heerenveen Tel.: (0513) 62 30 34 Fax: (0513) 62 56 65 Email: infoheerenveen@aocfriesland.nl Internet: www.vmbogroen-heerenveen.nl

www.mbogroen-heerenveen.nl


Ervaar VMBO-groen en kom langs!

VMBO-groen is onderdeel van

Schoolgids VMBO GROEN Heerenveen 2012-2013  

Schoolgids VMBO GROEN Heerenveen 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you