Page 1

Groen is... Groen & Recreatie

Dier & Welzijn

dĂŠ nieuwe naam van AOC Friesland

Groene economie

Bloem & Design

&meer Groen & Recreatie

Plant & Productie

Voeding & Gezondheid

Bloem & Design

Groene economie

Groene techniek

2012 - 2013

Sneek Dier & Welzijn

VMBO-groen is onderdeel van


Inhoudsopgave 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Schoolkenmerken 3 richting van de school 3 het bestuur 3 de School Advies Raad en klankbordgroepen 3 Ondernemingsraad 3 Ouderraad VMBO 3 uitgangspunten VMBO-groen 3 bestemming van onze gediplomeerde VMBO-groen-leerlingen 4 pedagogische visie VMBO-groen 4 schoolleiding 4

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

De dagelijkse schoolpraktijk 5 zelfstandig leren 5 interne leerlingbegeleiding 5 externe leerlingbegeleiding 6 schooltijden 7 verzuim 8 roosterwijzigingen 8 snipperen 8 vakanties 2012-2013 8

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Opbouw VMBO-groen 9 aanbod VMBO-groen Sneek 9 lessentabellen schooljaar 2012-2013 9 lessentabel BL volgens VM2 10 oriëntering in het bedrijfsleven 10 maatschappelijke stage 10

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Communicatie 11 contacten school - thuis 11 Leerlingenraad 11 rechten en plichten 12 machtsmisbruik 12 contacten met bedrijfsleven & overige instanties 12

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

Praktische zaken 13 aanmelding 13 introductiedag leerjaar 1 en ouderavond 13 vervoer van en naar praktijklocaties buiten school 13 veiligheid praktijklessen 13 parkeren 13 kluisjes 14 gebruik persoonsgegevens en beeldmateriaal 14 Leerling Gebonden Financiering (LGF) 14 financiën, verzekering en studieboeken 15 sponsorbeleid 17

6. 6.1 6.2

Buitenschoolse activiteiten 18 schoolreizen en evenementen 18 extra mogelijkheden voor de leerlingen VMBO-groen Sneek 18

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Kwalitatief goed onderwijs 19 vooraf 19 resultaten VMBO-groen Sneek 19 visie op zitten blijven 19 overgangsnormen 19 goed kan beter! 19 MBO GROEN 19 taal en rekenen 19 Cito-VAS toetsen 20

8.

Schoolregels voor de leerlingen 21

9. 9.1 9.2 9.3 9.4

Adressen 22 algemeen 22 onderwijsgevend personeel 22 onderwijs ondersteunend personeel 22 meldpunt vertrouwensinspecteurs 22

2

Welkom op onze ‘groene’ school Het VMBO-groen in Sneek maakt deel uit van AOC Friesland. AOC Friesland heeft locaties in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, waar zij VMBO-groen en MBO GROEN opleidingen verzorgt. Daarnaast heeft AOC Friesland een afdeling Cursus en Contractonderwijs. In Sneek staat een kleine overzichtelijke school die bruist van de initiatieven. Op onze school wordt onderwijs gegeven volgens het principe ‘hoofd, hart, en handen’. In het VMBO is de onderwijsvernieuwing ingevoerd. Onderwijs is voortdurend in beweging, zo ook op onze school. Wij zijn een VMBO-groen school voor zowel theoretisch als praktisch ingestelde leerlingen. De theoretisch ingestelde leerlingen kunnen kiezen voor de Gemengde Leerweg (GL) en met een extra vak het diploma Theoretische Leerweg (TL) behalen. Leerlingen die praktischer zijn ingesteld kunnen kiezen voor de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) of de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL). Deze laatste leerweg kan ook via het VM2 traject worden afgelegd. Onze MBO GROEN-opleiding niveau 1 en 2 is een succes door het onderwijsconcept. Het unieke van deze opleiding is dat de maximale stageruimte voor MBO dagopleidingen (BOL) wordt benut. De leerlingen van het MBO voeren drie dagen per week opdrachten uit op leerbedrijven. We zijn goed toegerust voor modern onderwijs. In deze schoolgids staat informatie voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Informatie die ertoe bijdraagt dat leerlingen met veel plezier naar onze school gaan en eruit halen wat erin zit! Voor u een wens, voor ons een uitdaging die we dagelijks met veel enthousiasme aangaan. Wilt u méér informatie? Wij houden van korte lijnen dus voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Ik wens u veel leesplezier. Kees Bruin directeur VMBO-groen & MBO GROEN Sneek

m Nieuwe koers, nieuwe naa en. We behouden n we een nieuwe koers var gaa nd sla Na 22 jaar AOC Frie een nieuwe identiteit. wen van daaruit verder aan onze sterke punten en bou leren mensen om met duidelijk! Wij inspireren en Herkenbaar, krachtig en me, mooie wereld. Deze te werken aan een duurza , passie en vakmanschap . U ziet het in ons gedrag uit, van binnen naar buiten m. nieuwe koers dragen we e nieuwe naa communicatie. En... in onz onze symboliek en onze

De nieuwe naam met bijhorend logo en huisstijl is vanaf 5 september te zien naast de huidige naam. Vanaf 1 januari a.s. verdwijnt de naam AOC Friesland volledig van de scholen en uitingen.


1. Schoolkenmerken 1.1 richting van de school AOC Friesland is een samenwerkingsschool van algemeen en bijzonder onderwijs. De locatie Sneek heeft de algemeen christelijke identiteit. Wij staan als ‘groene’ school voor een respectvolle benadering van ieders maatschappelijke en godsdienstige overtuiging.

1.2 het bestuur AOC Friesland is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van AOC Friesland is in handen van het College van Bestuur. Deze wordt gevormd door: • De heer T. Stierhout • Mevrouw A. van den Broek

1.6 uitgangspunten VMBO-groen Onze ‘groene’ school in Sneek heeft als doel om alle leerlingen een plezierige schoolloopbaan te laten volgen. Om dit te realiseren en om alle leerlingen gediplomeerd en succesvol te laten uitstromen, zijn de volgende uitgangspunten voor het VMBO-groen geformuleerd: Het VMBO-groen van AOC Friesland:

1.3 de School Advies Raad en klankbordgroepen Iedere VMBO-groen school van AOC Friesland heeft een School Advies Raad (SAR). De SAR heeft een advies- en klankbordfunctie richting het team van de school. De SAR in Sneek kent twee onderdelen, de klankbordgroep onderbouw en de klankbordgroep bovenbouw. Twee keer per jaar wordt deels gezamenlijk als SAR vergaderd, twee keer per jaar apart. Heeft u belangstelling voor de School Advies Raad? Laat het ons weten! We hebben nog plaats voor een aantal leden.

1.4 Ondernemingsraad Sinds de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden kent AOC Friesland drie ‘medezeggenschapsraden’. Het personeel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad, de ouders in de Ouderraad en de MBO-leerlingen in de Deelnemersraad. Het personeel van de locatie Sneek wordt in de Ondernemingsraad vertegenwoordigd door de heer De Roos.

1.5 Ouderraad VMBO Bij de wijziging van het wettelijk kader met betrekking tot de medezeggenschap wordt voor AOC Friesland de Medezeggenschapsraad (MR) vervangen door een Ondernemingsraad (OR) voor personeelsleden, een Ouderraad (OUR) voor ouder(s)/verzorger(s) van VMBO-groen leer­lingen en een Deelnemersraad (DR) voor leerlingen van het MBO GROEN. De eerste Ouderraad is gevormd uit ouders vanuit de ‘oude’ MR, de SAR (SchoolAdviesRaad) of klankbordgroepen. Na de zittingsperiode of bij vacatures zullen verkiezingen voor de ouderraad/SAR worden gehouden. Door de combinatie Ouderraad/SAR kunnen ouder(s)/verzorger(s) meedenken en praten over de locatie waar de leerling het onderwijs volgt en in het grotere verband over het gehele AOC.

• stelt de leerling centraal en richt het onderwijs hier op in; • biedt leerlingen brede uitstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen; • biedt leerlingen optimale begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden; • onderkent verschillen in aanleg en tempo van leerlingen en past dit toe in het onderwijs; • geeft ruim baan voor werken met de computer; • gaat uit van een gezonde en veilige school voor leerlingen; • gaat uit van een samenleving die multicultureel, internationaal gericht en voortdurend in beweging is; • ontwikkelt zelfredzaamheid van leerlingen; • verzorgt onderwijs binnen de kaders van de onder- wijsvernieuwing; • geeft de leerling vanaf het derde jaar de keuze uit een van de ‘leerwegen’: VM2 = doorlopende leerlijn naar MBO, de Basisberoepsgerichte Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Gemengde Leerweg (met een extra algemeen AVO vak ontvangen deze leerlingen een diploma Theoretische Leerweg); • geeft iedere leerling een coach; • heeft coachgroepen die relatief klein zijn, met vijftien à zeventien leerlingen per groep; • heeft in de onderbouw coachgroepen heterogeen samengesteld en dit zijn tevens de praktijkgroepen; • heeft in elk leerjaar coachuren, waarin naast het coachen ook tijd wordt ingeruimd voor het zelfstandig werken aan de verschillende vakken en het trainen van vaardigheden.

3


1.7 bestemmingen van onze gediplomeerde VMBO-groen leerlingen MBO-opleidingen, niveau 1 t/m 4 • Bloem & Design • Dienstverlening en Gezondheidszorg • Dierverzorging melkvee (Young Farmer) • Economie/detailhandel • Groene ruimte • Handel verkoper • Helpende zorg en welzijn • Horeca • ICT-medewerker • Kappersopleiding • Lasser • Loonwerk en Cultuurtechniek

• Marine • Maritieme Techniek • Mediavormgever • Milieubeheer • Mode • Monteur • Onderwijs Assistent • Paardenhouderij • Plantenteelt (tuinbouw) • Recreatie • Schoonheidsspecialiste • Boomteelt en Sierteelt

• Sociaal Cultureel Werker • Sportopleiding (CIOS) • Sport, recreatie & toerisme • Transport en Logistiek • Tuin, park en landschap • Veehouderij • Veiligheid en vakmanschap • Vervoer en logistiek • Voeding (Levensmiddelentechnologie) • Vormgeving/design • Watermanagement

Havo, klas 4 (voor leerlingen die uitstromen met een TL-diploma) U ziet dat uw zoon/dochter met een VMBO-groen diploma alle richtingen op kan!

1.8 pedagogische visie VMBO-groen De kernpunten van ons groene onderwijsconcept zijn: betekenisvol onderwijs Leren met hoofd, hart en handen. Al het leren is zinvol, maar het wordt voor de leerling echt interessant als het voor hem of haar betekenisvol is. Dit vergroot de motivatie van onze leerlingen. Ons onderwijs is gericht op ervaring opdoen en wordt praktisch aangeboden.

1.9 schoolleiding De heer C.T.J. Bruin – directeur K.Bruin@aocfriesland.nl T: (0515) 41 40 95 (school) T: (0515) 42 35 54 (privé) De heer R. de Vries – teamleider algemeen R.deVries@aocfriesland.nl Mevrouw L. Huisman – teamleider onderbouw L.huisman@aocfriesland.nl Mevrouw P. de Vries – teamleider bovenbouw P.deVries@aocfriesland.nl Mevrouw J. Posseth – teamleider MBO GROEN J.Posseth@aocfriesland.nl Mevrouw A. van der Kroef – zorgcoördinator A.vanderKroef@aocfriesland.nl

actief en zelfstandig De leerling leert actief. Dit door zelf te kiezen met welke opdracht hij/zij als eerste aan de slag gaat. De leerling zorgt zelf voor de planning van zijn/haar werkzaamheden op basis van een weekplanner. De leerling leert zo kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Hij/zij wordt hierbij ­gestimuleerd, begeleid en geholpen door ons team. leren in samenhang en samen met anderen Door vakken te integreren in leergebieden komt er samenhang en leert de leerling verbanden leggen. De leerling leert samen te werken, kan medeleerlingen helpen en de leerling kan van anderen leren. oriënteren De leerling oriënteert zich op de kenmerken van de verschillende soorten arbeid en krijgt zo inzicht in waarden, normen en opvattingen in onze maatschappij. doorlopende leerlijnen De overgang van basisschool naar onderbouw en van onderbouw naar bovenbouw wordt goed begeleid. Het onderwijs en de begeleiding zijn erop gericht dat de leerlingen de overstap als positief en als een logisch vervolg ervaren. veilig en uitdagend Naast een schone, aantrekkelijke school met voldoende moderne leermiddelen willen we ook een veilige school zijn. Een plaats waar leerlingen zich thuis voelen. Een school waar duidelijke regels zijn, die ook worden nageleefd. Onze teamleden kennen de leerling en zijn/haar verhaal. De leerling krijgt zo begeleiding op maat. een groene omgeving Leerlingen leren aan de hand van groene opdrachten. Algemene kennis bieden we waar mogelijk aan in een groene omgeving. taalcode Fries AOC Friesland heeft een taalcode Fries. Deze taalcode is te vinden op www.vmbogroen-sneek.nl

4 4


2. De dagelijkse schoolpraktijk 2.1 zelfstandig leren Wij vinden het belangrijk: • dat jonge mensen leren zelfstandig te werken. Vandaar dat wij bevorderen dat er zelfstandig geleerd en gewerkt wordt. Docenten zijn minder aan het woord en treden op als begeleider van het leerproces. Leerlingen werken afwisselend individueel en in groepen aan opdrachten en weektaken. Weekkaarten (onderbouw) en studieplanners (bovenbouw) staan op internet (www.vmbogroen-sneek.nl); • dat afgesproken huiswerk goed geleerd en/of gemaakt wordt. Dit bevordert de leerresultaten en voorkomt dat leerlingen onnodig achterstand oplopen; • dat er veel zorg besteed wordt aan opdrachten/taken; • dat in de onderbouw vakken zijn geclusterd tot leergebieden en er hierdoor een kleiner aantal docenten op een groep staat. Hiermee creëren we rust voor de leerlingen en bevorderen we zelfstandig werken en samenhang tussen de vakken.

2.2 interne leerlingbegeleiding De coach Iedere leerling krijgt een persoonlijke coach toegewezen. De coach vervult in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Hij/zij is een vraagbaak voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en richt zich op zaken als welzijn, studieprestaties en het toekomstperspectief van de leerling. Coaches leerjaar 1: S1.1 mevrouw T. Vink S1.2 + 1.3 de heer J. Tichelaar en mevrouw B. van der Zee S1.4 de heer J.H. de Glee S1.5 mevrouw N. Schrale S1.6 mevrouw L. Huisman en de heer F. Boersma S1.7 mevrouw I. Pietersma S1.8 +1.9 mevrouw A.M. van der Kroef S1.10 de heer J. de Boer Coaches leerjaar 2: S2.1 de heer A. de Jong & mevrouw S. Lubach S2.2 mevrouw M. de Jong S2.3 mevrouw J. Vellema S2.4 + 2.5 mevrouw D. van Dijk en de heer O. Galama S2.6 mevrouw L. de Graaf en de heer P. Bootsma S2.7 mevrouw B. van der Weij en de heer H. Kuipers

De teamleider algemeen De teamleider algemeen is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en bovendien aanspreekpunt voor onderwijs ondersteunend personeel. Hiernaast controleert hij de aan- en afwezigheid (absentie) en geeft verzuimmeldingen door aan het verzuimloket. De heer De Vries is de teamleider algemeen. De teamleider onderbouw De teamleider onderbouw is de onderwijskundig leider van het team onderbouw. Zij stuurt het onderwijsproces aan, onderhoudt het contact met de basisscholen, behandelt de aanmeldingen van de eerstejaars, organiseert ouderavonden, verzorgt het Leerweg Advies Rapport aan het einde van jaar 2 en voert het overleg met de docenten van de onderbouw. Mevrouw L. Huisman is de teamleider van de onderbouw. De teamleider bovenbouw De teamleider bovenbouw is de onderwijskundig leider van het team bovenbouw. Zij stuurt het onderwijsproces aan, onderhoudt het contact met de onderbouw en met het vervolgonderwijs, organiseert de ouderavonden, draagt zorg voor de examenpakketkeuze aan het eind van jaar 3 en voert het overleg met de docenten van de bovenbouw. De teamleider is hiernaast ook secretaris van de examencommissie. Mevrouw P. de Vries is de teamleider bovenbouw.

Coaches leerjaar 3: S3.1 de heer J. Dijkstra en mevrouw G. van der Wal-Abma S3.2 de heer B. Bakker S3.3 mevrouw S. Duyve S3.4 de heer K. Lever S3.5 de heer M. P. Visser S3.6 mevrouw C. vd. Berg Coaches leerjaar 4: S4.1 de heer J. Dijkstra en mevrouw G. van der Wal-Abma S4.2 mevrouw W. Landman S4.3 de heer M. IJkema S4.4 mevrouw I. Oostenveld S4.5 de heer F.R. Booij S4.6 mevrouw G. Agema

5


De teamleider MBO GROEN en VM2 De MBO teamleider geeft leiding aan het team MBO GROEN en aan het team VM2. Zij stuurt het onderwijsproces voor beide teams aan. Op onze school is mevrouw J. Posseth de teamleider MBO GROEN. De zorgcoördinator De zorgcoördinator is de spil binnen de zorgstructuur van de school, die coaches, vakdocenten en directie ondersteunt in hun werk. De zorgcoördinator coördineert daarnaast de uitvoering van het zorgbeleid in de school en onderhoudt het contact met externe hulpverlening. Op onze school is mevrouw A.M. van der Kroef zorgcoördinator. Zorgteam en ZorgAdviesTeam De teamleiders onderbouw, bovenbouw, algemeen en de zorgcoördinator vormen gezamenlijk het zorgteam van de school. Op afroep wordt dit zorgteam versterkt met een remedial teacher en/of de counselors en/of de vertrouwenspersonen. Het zorgteam vergadert wekelijks en maakt afspraken betreffende de leerlingbegeleiding. Hiernaast is de zorgcoördinator aanwezig bij het regionale ZorgAdviesTeam (ZAT). In het ZAT zijn alle externe organisaties rondom leerling-zorg vertegenwoordigd zoals de GGD, de leerplichtambtenaar, de politie, Verslavingszorg Noord-Nederland en Bureau Jeugdzorg. Counselor De counselor wordt ook wel omschreven als de sociaal decaan. Hij/zij begeleidt, indien nodig, leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De counselor kan worden ingeschakeld door de coach of de zorgcoördinator. De counselor probeert door middel van een gesprek met de leerling duidelijkheid te krijgen over het probleem. Indien nodig kan de counselor in contact treden met de ouder(s)/verzorger(s) om tot oplossingen te komen. Ook kan hij/zij advies geven over het inroepen van hulp van buiten de school. De heer Lever en mevrouw Vink zijn onze counselors.

Een school waar jij je thuis voelt 6

Onze decaan begeleidt leerlingen bij de studie- en beroepskeuze. Hiernaast heeft de decaan een voorlichtende taak met betrekking tot de beroepskeuze in het tweede leerjaar en een schoolkeuze begeleidingstaak in het derde en vierde leerjaar. De heer Lever is onze decaan. Vertrouwenspersoon voor de leerlingen Iedere locatie van AOC Friesland heeft twee vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon binnen een school is iemand waar de leerling terecht kan als er sprake is van machtsmisbruik en/of van ongewenste seksuele intimiteiten. De vertrouwenspersonen binnen onze school zijn: de heer Buurman en mevrouw De Jong. Beide hebben een geheimhoudingsplicht.

2.3 externe leerlingbegeleiding Voor extra ondersteuning en advies doet de school in voorkomende situaties een beroep op: • Fultura Fultura is het centrum voor leerling-zorg opgericht door de scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidwest-Friesland. Het heeft als doel het optimaliseren van de ondersteuning aan leer­lingen op het gebied van leerling-zorg. Op de website (www.fultura.nl) vindt u alle informatie. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) wordt gecoördineerd vanuit Fultura. • Regionale Commissie Leerlingenzorg (RCL) In het RCL zitten vertegenwoordigers van alle scholen van Fultura. Zij bespreken de hulpvragen vanuit de scholen. Ook hebben zij een voortrekkersrol voor het vormen van een gezamenlijk beleid m.b.t. de leerlingenzorg. Zo is een eenduidig dyslexieprotocol ontwikkeld en is er een scholingsaanbod voor het personeel van alle deelnemende scholen.


• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD Fryslân) De GGD verzorgt bij ons de gezondheidsonderzoeken: − Klas 1: een arts onderzoekt de lichamelijke groei, gezichtsvermogen, houding en voert een gesprek over de gezondheid van de leerling. − Klas 3: de leerlingen vullen een vragenlijst over hun eigen gezondheid in. Aan de hand van deze lijst worden leerlingen opgeroepen voor een gesprek om te bepalen of hij/zij extra zorg nodig heeft. − Op verzoek is het mogelijk een extra onderzoek of gesprek aan te vragen bij de sociaal ver- pleegkundige mevrouw J. Hebly. − Hygiëne en veiligheid: Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enzovoort kunt u terecht bij de GGD. − Schoolarts is de heer P.P. Dirksen, telefoon: (06) 211 01 292, email: p.dirksen@ggdfryslan.nl − Contactadres: GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden - Bezoekadres: Lange Marktstraat 14, Leeuwarden - Telefoon: (058) 229 94 44 - Email:jgz@ggdfryslan.nl, website: www.ggdfryslan.nl/jgz • Centrum voor Jeugd en Gezin Informatie en advies bij opvoed- en opgroeivragen voor jongeren, ouders/ opvoeders en beroepskrachten. website: www.cjg.nl – Bezoekadres: MEE Friesland Bolswarderbaan 3 b, 8601 ZK SNEEK Telefoon: (0515) 41 48 99 • Het Adviesbureau voor Studie en Beroep, Compaz in Leeuwarden Dit bureau schakelen wij in voor aanvullende onderzoeken in verband met Leerweg Ondersteunende (LWOO) aanvragen en beroepskeuzetesten. • De leerplichtambtenaar en het verzuimloket De leerplichtwet is van toepassing op alle scholen in Nederland, dus ook op onze school. De leerplichtambtenaar controleert of ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zich aan de leerplicht houden. De scholen zijn verplicht om de leerplichtambtenaar informatie over schoolverzuim te verstrekken. Hierover zijn afspraken gemaakt. Deze hebben betrekking op: Spijbelen Dit is het zonder geldige reden afwezig zijn. De school geeft dit door aan de leerplichtambtenaar. Soms zijn er achteraf wel redenen te bedenken waardoor spijbelen ontstaat. Als de reden bekend is, wordt met de coach of de counselor, de leerplichtambtenaar, de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling naar oplossingen gezocht. Als er geen duidelijke reden is of wanneer er sprake is van moedwillig verzuim, dan kan de leerplichtambtenaar de officier van justitie inschakelen. Buitengewoon (vakantie) verlof Voor bijzondere gebeurtenissen, zoals plezierige en droevige zaken binnen familieverband, kan buitengewoon verlof gegeven worden. Voor wat betreft het geven van verlof voor extra vakantie zijn er met de leerplichtambtenaar duidelijke afspraken gemaakt. Zo mag de school geen extra vrij geven voor een wintersportvakantie en mogen buitenlandse leerlingen geen extra vrij om hun land van herkomst te bezoeken. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan er voor maximaal 10 dagen extra vakantie worden toegekend. Hierbij speelt het beroep van de ouders een rol. Tijdens de eerste 2 weken van een schooljaar mag dit verlof nooit worden gegeven. Verlof van meer dan 10 dagen moet bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.

2.4 schooltijden 1e uur 2e uur Pauze 3e uur 4e uur Pauze 5e uur 6e uur Pauze 7e uur 8e uur

08.30 – 09.20 uur 09.20 – 10.10 uur 10.10 – 10.30 uur 10.30 – 11.20 uur 11.20 – 12.10 uur 12.10 – 12.40 uur 12.40 – 13.30 uur 13.30 – 14.20 uur 14.20 – 14.30 uur 14.30 – 15.20 uur 15.20 – 16.10 uur

In veel gevallen wordt er met blokuren van 100 minuten gewerkt!

Wie meer wil weten over de leerplichtwet wordt verwezen naar de folder over de leerplicht van de gemeente Súdwest Fryslân of de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont. De Gemeente Súdwest Fryslân kent voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een open spreekuur op donderdag van 9.00-11.00 uur op het stadhuis. Ook kan thuis een bezoek afgelegd worden. De leerplichtambtenaar van de Gemeente Súdwest Fryslân is mevrouw T. van der Burg.

7


2.5 verzuim ziekte Bij ziekte geven ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste dag dat de leerling thuis blijft telefonisch door aan de schooladministratie tussen 8.00 en 8.30 uur, (0515) 41 40 95. Als de leerling tijdens een stageperiode ziek is, melden de ouder(s) of verzorger(s) dit ook aan het stagebedrijf. Bij langdurige afwezigheid, moet dit iedere maandag opnieuw gemeld worden. Nadat de leerling weer gezond en wel op school is levert hij/zij een briefje in bij de absentiecoördinator (de heer De Vries)/administratie. Hierop staan de naam, de datum waarop de leerling weer present is en een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s). Bij absentie van meer dan dertig dagen is de school verplicht dit door te geven via het verzuimloket aan de leerplichtambtenaar. Wordt de leerling op school ziek, dan meldt hij/zij zich eerst af bij de absentiecoördinator of iemand van de directie. dokter Heeft de leerling onder schooltijd een afspraak bij een dokter of tandarts dan geven de ouder(s)/ verzorger(s) dit van tevoren aan bij de schooladministratie (bellen of briefje). Wij verzoeken de leerling en ouder(s)/verzorger(s) om deze afspraken buiten lesuren in te plannen. Hiervoor is in het lesrooster vaak voldoende ruimte. te laat Als de leerling te laat is meldt de leerling zich bij de les. De docent vult vervolgens in Eduarte (leerlingvolgsysteem) in dat deze leerling te laat is. Heeft de leerling geen geldige reden dan kost dit vrije tijd namelijk: • MINDER dan 15 minuten te laat; een half uur inhalen. • MEER dan 15 minuten te laat; een uur inhalen. De leerling meldt zich bij de conciërge voor het inhalen van de gemiste tijd.

2.8 vakanties 2012-2013 Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2012 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2013 Goede vrijdag 29 maart 2013 Paasmaandag 1 april 2013 Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2013 Hemelvaart 9 en 10 mei 2013 Pinkstermaandag 20 mei 2013 Zomervakantie 6 juli t/m 25 augustus 2013

trein/bus Als de aankomst- en/of vertrektijden van de bus of de trein heel slecht aansluiten op de lestijden kan een leerling bij de heer R. de Vries een ‘pasje’ aanvragen. Dit pasje geeft toestemming om, indien nodig, eerder weg te gaan om zo de bus/trein te kunnen halen. Alleen voor het 1e en 8e lesuur wordt een pasje verstrekt.

2.6 roosterwijzigingen Ook leerkrachten kunnen ziek worden of om een andere reden afwezig zijn. Is dit het geval dan wordt het lesrooster voor die dag aangepast. Het is mogelijk dat hierdoor één of meerdere uren vervallen. In het kader van de onderwijstijd is met een bepaalde mate van lesuitval rekening gehouden. Roosterwijzigingen worden kenbaar gemaakt op onze website www.vmbogroen-sneek.nl. (kopje roosters – wijzigingen) en ook via een beeldscherm in de kantine. Wijzingen voor de eerste lesuren worden uiterlijk voor 07.15 uur geplaatst op de website. Ook op teletekstpagina 865 van Omrop Fryslân kunt u deze informatie vinden. Op de website is ook het lesrooster van de leerling te vinden. Bij een roosterwijziging, die tijdig bekend is gemaakt, wordt van de leerling verwacht dat hij/zij de desbetreffende boeken voor de vakken meeneemt en dat het huiswerk is gemaakt.

2.7 snipperen Binnen de school is de regel afgesproken dat leerlingen voor maximaal 12 lesuren vrijaf kunnen nemen zonder dat er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijv. een lang weekend ergens naar toe, een dag naar een keuringsdag, een dorpsfeest, voor de verjaardag, enz.). Alle leerlingen ontvangen hiervoor een snipperkaart. Voor het gebruik van de snipperkaart zijn er een aantal regels. Deze staan vermeld op de achterkant van de snipperkaart.

8


De leerling bepaalt zelf met welke opdracht hij/zij van start gaat tijdens het oefenuur en houdt bij wat al gedaan is en wat nog gedaan moet worden. Op het rooster staan ook banduren. Tijdens deze uren zijn docenten uit verschillende vakgebieden beschikbaar en gaat de leerling in overleg met de coach naar de vakleerkracht waar zij/hij het meeste baat bij heeft.

3. Opbouw VMBO-groen 3.1 aanbod VMBO-groen Sneek De ‘groene’ school in Sneek biedt de volgende mogelijkheden: de onderbouw (leerjaar 1 en 2) Alle leerlingen uit de onderbouw worden verdeeld in coachgroepen, dit zijn heterogene groepen (leerlingen met verschillende niveaus zitten bij elkaar). In de praktijklessen krijgen de leerlingen in hun coachgroep les. De theorie lessen vinden plaats in het stamlokaal. De leerlingen van hetzelfde niveau zitten dan bij elkaar in een ruimte. Per week krijgen zij 32 lesuren van 50 minuten waarvan ongeveer de helft in het stamlokaal en de andere helft in de verschillende praktijkruimten. Iedere leerling heeft een coach en twee coachuren per week. Een van deze uren is het persoonlijk ­coachuur. Hiernaast is de coach een groot deel van de week bij de leerlingen aanwezig in het stamlokaal of in de praktijkruimten. Hierdoor zit de coach dicht op de leerling en zijn/haar leerproces.

de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) Aan het eind van het tweede jaar krijgt de leerling een leerwegadvies en komt in één van de volgende leerwegen: • Basisberoepsgerichte Leerweg via het VM2 traject • Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) • Gemengde Leerweg (GL) (met een extra theorie vak ontvangen de leerlingen een diploma van de Theoretische Leerweg (TL)

De leerling ontvangt iedere week een weekkaart. Op deze kaart is per leergebied aangegeven wat van de leerling op zijn/haar niveau tijdens deze week wordt verwacht. Er wordt in het stamlokaal steeds met vaste instructiemomenten gewerkt waarna de leerling zelf aan het werk kan gaan.

De coach- en banduren uit de onderbouw krijgen een vervolg in de bovenbouw. De weekkaart wordt vervangen door een studieplanner voor 6 of 7 weken.

3.2 lessentabellen schooljaar 2012-2013 Leerjaar Leerweg(en)

1

2

Leerjaar

BL/KL/GL

BL/KL/GL

Leerweg

Leergebieden

3 BL (LWT)

4

BL

KL

GL

BL (LWT)

BL

KL

GL

Vakken

Nederlands (Fries)

4

3

Nederlands

Engels

3

3

Wiskunde

3

Rekenen

3

3

3

3

3

3

Engels

2

2

3

2

3

3

3

Wiskunde

3

3

3

3

3

4

1

1

Rekenen

1

1

1

Nask*

1,5

1,5

Nask*

2

2

3

2/0

3/0

3/0

Biologie*

1,5

1,5

Biologie*

2

2

3

3/0

3/0

3/0

Kunst en Cultuur

2

2

CKV

1

1

1

Mens en Maatschappij

3

3

Maatschappijleer

1

1

1

1

1

1

Bewegen en Sport

3

3

Bewegen en Sport/LO2

2

2

2/4

2

2

2/4

Duits*

2/0

2/0

Duits*

3

3/0

Economie*

3

3/0

PSO Groen

2

2

PSO Dier

2

2

PSO Voeding

1

2

PSO Techniek

2

2

7

1

1

2

7

1

2

Beroepsgericht vak

5

6

6

3

4

8

6

3

Stage (oriëntering)

14

4,4

4,4

2,2

16,8

8,4

8,4

2,2

Stage (maatschappelijk)

2,2

2,2

2,2

2,2

1

1

1

1

1

1

Prestaties

2

2

Prestaties

1,4

1,4

0,4

Banduur

1

1/2

Banduur

1

1

1

Coachuur

1,2

1,2

‘Coachuur zelfstandigheid’

1

1

1

2

2

Sectorwerkstuk Totaal

33

32,2

1 34,2

33

33

34

32,8

32,4

31,4

30,2 9


3.3 info lessentabel volgens VM2 In het VM2 gaat de leerling op vaste tijden gedurende drie dagen naar school en werkt hij/zij twee dagen op het stagebedrijf. De leerling werkt op al deze dagen aan prestaties. Deze prestaties hebben een link met de vakgebieden waarin de leerling uiteindelijk examen doet. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach die hem/haar helpt bij het tot een goed einde brengen van de prestaties.

Leerweg

Leerjaar

Duur

Dagen

BL-VM2 (LWT)

3

2 dagen per week

dinsdag en woensdag

BL + KL

3

1 dag per week

woensdag

GL

3

2 weken

maand mei

BL-VM2 (LWT)

4

2 dagen per week

dinsdag en donderdag

BL + KL

4

1 dag per week

dinsdag

GL

4

2 weken

2e en 3e schoolweken

3.4 oriëntering in het bedrijfsleven Het bedrijfsleven neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. In bovenstaand schema is de duur van de oriëntering aangegeven per leerweg. De leerlingen van het derde en vierde jaar gaan twee perioden een hele dag per week naar een bedrijf. Zo wordt geleerd wat er allemaal bij komt kijken op een bedrijf. Meestal zijn dit bedrijven op het gebied van akkerbouw, veehouderij, voeding en tuinbouw. Voorbeelden zijn: veehouderijbedrijven, hoveniersbedrijven, maneges, tuincentra, entrainementen, kwekerijen, mechanisatiebedrijven, dierenspeciaalzaken, koekfabrieken en groentewinkels, maar ook bijvoorbeeld garagebedrijven, kledingzaken, restaurants, instellingskeukens of kinderdagverblijven. Voor iedere stage wordt een stageovereenkomst opgesteld. Voor jaar 4 geldt dat de stage uitgevoerd dient te worden op een bedrijf dat past bij de gekozen vakrichting. Leerlingen van het VM2 zijn per week twee dagen op stage.

3.5 maatschappelijke stage In het derde jaar krijgen alle leerlingen niet alleen te maken met een beroepsoriënterende stage maar ook met een maatschappelijke stage. Doel van deze stage is dat zij kennis maken met vrijwilligersorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn; het meehelpen met bingo in een verzorgingstehuis tot het geven van judo training aan kinderen. Er is een groot aanbod van stageadressen in heel Zuidwest-Friesland. Het gaat het komende schooljaar om 30 stage-uren. De website www.keiindemaatschappij.nl geeft u meer informatie over de maatschappelijke stage.

10 10


4. Communicatie 4.1 contacten school – thuis resultaten De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 ontvangen driemaal per jaar een rapport. Op het derde rapport staan vier cijfers per vak. Het laatste cijfer is het gemiddelde van de drie rapportcijfers. Dit is het overgangscijfer en dus bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar. In leerjaar 3 ontvangen de leerlingen driemaal per jaar een examendossier. Op dit examendossier staan de deelSchoolExamen (dSE’s) resultaten vermeld. Leerjaar 4 is ingedeeld in korte periodes. Iedere periode levert per vak een dSE resultaat op. De leerling ontvangt viermaal een examendossier. SelfService Ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard de leerling zelf hebben rechtstreeks inzage in de behaalde resultaten via de SelfService. Deze is te vinden op de website www.vmbogroen-sneek.nl/standaardmenu/ouders. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen hiervoor thuis een brief met inloggegevens. oudercontactavonden/thema-avonden Tweemaal per jaar worden er oudercontactavonden georganiseerd. Ouders/ verzorgers kunnen zich aanmelden voor de tien-minuten gesprekken met leraren. Deze avonden worden kort na het uitreiken van de rapporten georganiseerd. Wij organiseren twee keer per jaar een thema-avond waarbij we ingaan op actuele zaken in het onderwijs. Voor leerjaar 1 is een thema-avond gepland op dinsdag 20 november 2012. ouderavonden Voor leerjaar 2 wordt er in het voorjaar een ouderavond georganiseerd. Het onderwerp op deze ouderavond is de leerwegen in de bovenbouw. In oktober en januari wordt een ouderavond gehouden voor leerjaar 3. Hierbij zijn ook de leerlingen welkom. Het onderwerp op de eerste avond is het PTA en het examenreglement. Op de tweede avond is het onderwerp het examenpakket en de vervolgmogelijkheden. Hiernaast zijn jaarlijks enkele thema-avonden. onderwijsmarkt vervolgonderwijs In januari organiseren we voor leerjaar 3 en 4 een onderwijsmarkt. Hier laten de vervolgscholen zien wat voor opleidingsmogelijkheden zij hebben. Achter de stands staan oud-leerlingen die hun ervaringen met het vervolgonderwijs vertellen.

4.2 Leerlingenraad huisbezoek In leerjaar 1 brengt de coach een huisbezoek aan alle ouders/verzorgers van zijn/haar coachgroep. Het streven is om dit bezoek voor de kerstvakantie te laten plaatsvinden. website De internetsite van AOC Friesland is; www.aocfriesland.nl. Onze locatie heeft hiernaast een eigen site; www.vmbogroen-sneek.nl. U kunt hier terecht voor allerlei nuttige informatie zoals week­ kaarten, studieplanners, PTA’s, data, prestaties, enzovoort.

De Leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen op school. Per klas worden kandidaten aangedragen en na een verkiezingscampagne worden twee kandidaten per leerjaar gekozen die zitting nemen in de Leerlingenraad. De Leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen/ wensen af voor het verbeteren van het leer- en leefklimaat op onze school. Zij is de voortrekker bij de organisatie van schoolfeesten.

onderwijs- en examenreglement In september van het derde leerjaar ontvangt de leerling een onderwijs- en examenreglement. Deze bevat o.a. een samenvatting van het examenreglement, een cijferkaart en de PTA’s (Plan van Toetsing en Afsluiting) per vak. In leerjaar 4 worden hier de PTA’s voor dit leerjaar aan toegevoegd.

11


4.3 rechten en plichten klachtenregeling AOC Friesland VMBO-groen streeft naar een open communicatie met leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s). Korte lijnen zijn hierbij het uitgangspunt. Problemen willen we dan ook het liefst via direct contact zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt dat niet. Vandaar dat AOC Friesland een klachtenregeling heeft, die er voor zorgt dat een klacht zorgvuldig wordt behandeld. De klachtenregeling ligt ter inzage op onze school. leerlingenstatuut AOC Friesland heeft een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen, medewerkers van AOC Friesland, het bestuur en de ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgelegd. Dit leerlingenstatuut is bindend. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage op school.

4.4 machtsmisbruik AOC Friesland heeft een regeling voor machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: discriminatie & racisme, seksuele intimidatie en agressie & geweld. Alle leerlingen van AOC Friesland ontvangen aan het begin van het schooljaar een folder hoe te handelen bij machtsmisbruik. Iedere locatie van AOC Friesland heeft een vertrouwenspersoon. Op de locatie Sneek zijn dit de heer Buurman en mevrouw De Jong.

4.5 contacten met bedrijfsleven en overige instanties Door de veelheid aan stages (leerjaar 3 en 4, BL-VM2 (LWT) zijn de goede contacten met het bedrijfsleven in de regio Zuidwest-Friesland voor ons van groot belang. Daarom organiseren we een avond voor stagebieders in de BL-VM2 (LWT) en MBO GROEN. Ook bestuurlijk is er een adequate inbreng vanuit het bedrijfsleven. In het Algemeen Bestuur van AOC Friesland zitten o.a. vertegenwoordigers van de sectoren landbouw, voeding, milieu, bloemschikken en groen & recreatie. Ter ondersteuning van ons onderwijs maken we gebruik van de deskundigheid van o.a. diverse studiecentra (APS/KPC), Compaz, ECNO, AOC Raad, GCO, RVC en Fultura.

12


5. Praktische zaken 5.1 aanmelding Ouder(s)/verzorger(s), die hun zoon/dochter via de basisschool aangemeld hebben ontvangen schriftelijk een bevestiging van de aanmelding. Dit betekent nog niet dat de leerling ook daadwerkelijk is toegelaten. Vervolgens vult de basisschool een onderwijskundig rapport in. In een aantal gevallen worden aangemelde leerlingen uitgenodigd voor het maken van een instaptoets welke door een onafhankelijk bureau (Compaz Leeuwarden en/of Fultura) wordt afgenomen. De teamleider onderbouw van de school informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de toelating op onze school en zij krijgen een afschrift van de resultaten van de instaptoets. Blijkt uit deze instaptoets dat LeerWeg Ondersteunend Onderwijs gewenst is dan worden de testresultaten, het onderwijskundig rapport en een instemmingverklaring van de ouder(s)/verzorger(s) voor akkoord voorgelegd aan de Regionale Verwijzings Commissie Fryslân. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen bericht of hun zoon/ dochter in aanmerking komt voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter aanmelden voor jaar 2, 3 of 4 krijgen schriftelijk een bevestiging van de aanmelding. Vervolgens wordt informatie ingewonnen bij de school waarop de betreffende leerling zit. Een toelatingscommissie besluit uiteindelijk op grond van deze gegevens of de instromer kan worden toegelaten.

5.2 introductiedag leerjaar 1 en ouderavond Voor de leerlingen, die zich hebben aangemeld voor leerjaar 1, is er in de week voor de zomervakantie een introductieprogramma. Hierin wordt kennisgemaakt met de coach en andere klasgenoten. Ook de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling worden voor de zomervakantie op school uitgenodigd.

5.3 vervoer van en naar praktijklocaties buiten school Tijdens de praktijklessen komt het regelmatig voor dat leerlingen naar bedrijven gaan. Voor het vervoer naar deze bedrijven zorgt de leerling zelf. De bedrijven zijn op fietsafstand. Komt de leerling niet met de fiets naar school, dan is het mogelijk om een fiets op school te stallen. Deze fiets kan in de weekeinden binnen staan (een en ander in overleg met de conciërge).

5.4 veiligheid praktijklessen Bij alle praktijkvakken, met uitzondering van het vak voeding en gezondheid, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen we van onze leverancier een pas-set veiligheidsschoenen in alle maten, voorzien van begeleidende informatie. Deze schoenen kunnen wij u aan bieden voor een bedrag van € 20,-! Natuurlijk staat het u vrij zelf veiligheidsschoenen aan te schaffen. Bij het vak Voeding en Gezondheid is het dragen van minimaal dichte schoenen met platte zolen (dus zonder hakken) verplicht! Tijdens de praktijklessen draagt de leerling werkkleding (overall en/of laarzen). Als de leerling tijdens de praktijklessen geen werkkleding draagt, is beschadiging aan en/of vuil worden van kleding volledig voor eigen risico.

5.5 parkeren Er is een aparte ingang voor fietsen en bromfietsen. De fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor geschikte rekken geplaatst. Achter de school is een parkeerplaats voor auto’s. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de directie tractoren te parkeren op het schoolterrein en op de toegangsweg.

13


5.6 kluisjes Voor iedere leerling van leerjaar 1 t/m 4 is er een kluisje beschikbaar. De huur van een kluis bedraagt € 5,- per jaar (zie schoolkosten). In de kluisjes kunnen gymnastiekkleding, helm, regenkleding en boeken veilig worden opgeborgen. Bij een vermeend bezit van drugs, alcohol en/of wapens of een strafbaar feit is de school bevoegd de tas, het kluisje en de kledingstukken van de leerling te doorzoeken. Als een leerling de sleutel van het kluisje heeft vergeten wordt deze twee keer geholpen door de conciërge. Na de tweede keer informeert de coach de ouder(s)/verzorger(s) dat bij de derde keer de leerling zijn of haar vergeten kluissleutel thuis moet ophalen. Gemiste lestijd wordt dubbel ingehaald.

5.7 gebruik persoonsgegevens en beeldmateriaal Met de verstrekte en de door de school geproduceerde gegevens en beeldmaterialen wordt zorgvuldig en overeenkomstig de Wet Persoonsregistratie omgegaan. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van AOC Friesland, waarnaar wordt gerefereerd op het aanmeldingsformulier, wordt toestemming verleend voor verstrekking van persoonsgegevens door AOC Friesland aan derden, niet anders dan in het directe belang van de deelnemer. Tevens verklaren ouder(s)/ verzorger(s )/deelnemer(s) met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden dat beeldmateriaal met daarop hun zoon/ dochter of henzelf door AOC Friesland gebruikt mag worden voor promotionele publicaties van AOC Friesland (Zie ook de site van AOC Friesland met de algemene voorwaarden www.aocfriesland.nl, kopje algemeen).

5.8 Leerling Gebonden Financiering (LGF) Per 1 augustus 2003 is de regeling ‘LeerlingGebonden Financiering’ (LGF) in werking getreden. De Rugzak is een andere naam voor de wet op de LeerlingGebonden Financiering (LGF wet). Deze wet geeft ouder(s)/verzorger(s) van een leerling met een beperking het recht om voor een school te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor leerlingen in het basis-, voortgezet onderwijs en het MBO. Onder leerlingen met een beperking worden kinderen verstaan die: • slechthorend of doof zijn; • een spraak- of taalprobleem hebben; • zeer moeilijk lerend zijn; • zeer moeilijk opvoedbaar zijn. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders een leerling-gebonden budget aanvragen. Het kind neemt dit budget als het ware in een Rugzakje met zich mee. Uit de Rugzak kunnen zaken worden bekostigd als extra formatie, ambulante begeleiding etc. Verder hebben ouders meer inspraak in het onderwijs aan hun kind omdat zij samen met school een handelingsplan voor hun kind moeten opstellen. Dit geldt zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs. De Commissies voor Indicatiestelling (CvI’s) bepalen welk kind voor welk type onderwijs in aanmerking komt. Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent niet dat de leerling automatisch toegang krijgt tot onze school. Scholen mogen leerlingen weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. De ambulante begeleiders die op dit moment aan onze school zijn verbonden zijn: • Mevr. Y. Dijkstra, cluster-2 • Mevr. I. de Vries, cluster-3 • Mevr. R. Turkstra, cluster-4 (VMBO-groen) • Dhr. C. Nip cluster-4 (MBO GROEN)

14


5.9 financiën, verzekering en studieboeken Alle boeken worden door de school op de eerste schooldag eenmaal gratis verstrekt. Van de basisboeken verwachten wij dat ze binnen een week zijn gekaft. De basisboeken worden aan het eind van het schooljaar weer ingeleverd. Om de boeken netjes te houden, mogen ze alleen vervoerd worden in een goede, stevige schooltas (dus niet in een plastic draagtas, boodschappentas of dergelijke). Aan het eind van het schooljaar worden de studieboeken ingeleverd. Zijn deze beschadigd of is er slordig mee omgegaan, dan worden de kosten bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Schoolkosten Onze school ontvangt subsidie van het ministerie van ELI. Met deze subsidie kunnen we niet alle activiteiten van onze school bekostigen. Om deze reden vragen we een financiële bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). De ouderbijdrage is opgebouwd uit een aantal onderdelen, algemene schoolkosten, kosten verzekering, huur kluisje. We organiseren ook (meerdaagse) schoolreizen, excursies en bedrijfsbezoeken. Die kosten staan apart vermeld in de schoolgids en worden in het betreffende leerjaar van de leerling apart in rekening gebracht. Alle ouderbijdragen zijn op vrijwillige basis. Het niet betalen van een bijdrage kan wel betekenen dat de leerling kan worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan een apart programma. De hoogte en de besteding van deze ouderbijdragen worden elk schooljaar opnieuw in goed overleg met de Ouderraad besproken. Uiteindelijk is het de Ouderraad die instemming verleent aan de gehele regeling (reglement, hoogte van de bedragen, tekst in de schoolgids en de overeenkomst).

De algemene schoolkosten zijn voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld op € 50,- per leerling. Van deze inkomsten worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: vieringen (b.v. Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten ed.), culturele activiteiten, projecten, sportdagen en projecten, bijdrage in de vervoerskosten en bijdrage in lesmateriaal praktijkvakken. Hoewel u wettelijk niet verplicht bent deze ouderbijdrage te betalen, hopen wij dat u de noodzaak er van inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. Kosten verzekering (WA + ongevallen), zijn voor het schooljaar 2012-2013 € 6,Huur kluisje is voor het schooljaar 2012–2013 € 5,- per kluisje. Vak excursies/activiteiten Binnen de beroepsgerichte vakken worden excursies naar bedrijven of instellingen gehouden. Ook worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd die extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is; • voor leerjaar 1 en 2 € 35,• voor leerjaar 3 en 4 € 45,Schoolreizen De school organiseert de volgende schoolreizen: • leerjaar 1 driedaagse in een kampeerboerderij en/of in tenten (kosten € 80,-) • leerjaar 2 eendaagse wadloop tocht (kosten € 70,-) • leerjaar 3 vierdaagse survival (kosten € 185,-) • leerjaar 4 wintersport (kosten € 400,-) of alternatieve activiteit (kosten € 100,-) • leerjaar 4 afsluitende schoolreis (€ 75,-). Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Voor het innen van de ouderbijdrage wordt een overeenkomst met de ouder(s)/verzorger(s) gesloten. Deze werkwijze is wettelijk zo geregeld. De overeenkomst wordt afgesloten voor één schooljaar.

15


Overeenkomst vrijwillige bijdrage VMBO schooljaar 2012-2013 Het College van Bestuur van AOC Friesland (hierna te noemen het bevoegd gezag) en NAAM, wonende te PLAATS (hierna te noemen de wettelijk vertegenwoordiger) wettelijk vertegenwoordig(st) er van NAAM DEELNEMER, DEELNEMERNUMMER kennis nemende van het volgende: -

De onderwijsinstelling ontvangt geld van de overheid voor het verzorgen van beroepsopleidingen. Met dit geld worden allerlei basisbenodigdheden voor het onderwijs betaald. Er zijn echter bijkomende kosten die de onderwijsdeelnemers of hun ouder(s)/verzorger(s) verplicht zelf moeten betalen (zie onderstaand overzicht van verplichte bijdragen).

Verplichte bijdrage Boeken en readers Voor VMBO: geen kosten Persoonlijke benodigdheden, in eigendom en onder beheer van de onderwijsdeelnemer Agenda, werkkleding, rekenmachine, e.d. kosten: PM Werkschoenen kunnen desgewenst via de school worden aangeschaft voor € 20,(de betaling geschiedt à contant op de school). De school kan u informeren over de exacte kwaliteitseisen waar de schoenen aan moeten voldoen Verzekering De school sluit een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af waaronder dekking is begrepen voor schaden tijdens stages en vergoeding bij blijvende invaliditeit. De kosten hiervan bedragen € 6,-

- De school biedt onderwijsdeelnemers extra faciliteiten en activiteiten aan die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. De onderwijsdeelnemers of hun ouder(s)/verzorger(s) hebben de keuze om van het aanbod al dan niet gebruik te maken c.q. de kosten op vrijwillige basis te voldoen. Hierbij wordt gedoeld op de kosten voor de volgende faciliteiten en activiteiten: • Op de meeste locaties kan een kluisje voor het opbergen van persoonlijke spullen worden gehuurd. • Er worden bij al onze opleidingen extra activiteiten georganiseerd die gericht zijn op sociale, maatschappelijke en persoonlijke vorming en op het ontwikkelen van een goed beroeps- beeld. Deelname aan de activiteiten draagt bij aan motivatie, welzijn en leerprestaties van de leerling/student. • Voor vieringen, culturele en buitenschoolse activiteiten en voor de vervoerskosten van kleine activiteiten en bedrijfsbezoeken vragen wij een vaste vrijwillige bijdrage per onderwijs- deelnemer per jaar. - -

16

Het niet betalen van een vrijwillige bijdrage kan betekenen dat de onderwijsdeelnemer wordt uitgesloten van bepaalde voorzieningen of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan een apart programma. Indien niet wordt betaald voor de reis- en verblijfskosten in het kader van het praktijkleren, zal de onderwijsdeelnemer op eigen gelegenheid moeten reizen/verblijven. Er is een betalings-/kwijtscheldingsregeling. De toepassing hiervan wordt per individueel geval door de locatiedirecteur beoordeeld nadat de onderwijsdeelnemer c.q. diens ouder(s)/ verzorger(s) kenbaar hebben gemaakt dat ze een beroep op de regeling willen doen.


Overeenkomst vrijwillige bijdrage VMBO schooljaar 2012-2013 - vervolg Komen overeen dat a. De WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER/DE ONDERWIJSDEELNEMER zorg draagt voor de betaling van de door hem/haar verschuldigde verplichte bijdrage van € 6,-. b. De W.ETTELIJK VERTEGENWOORDIGER/DE ONDERWIJSDEELNEMER zorg draagt voor de betaling van de volgende vrijwillige bijdragen ten behoeve van onderstaande kosten, indien deze door hem/haar met ‘wel’ zijn aangeduid, Wel/niet*

Algemene vaste bijdrage van

€ 50,-

Wel/niet*

Kluisje

€ 5,25

Wel/niet*

Excursie(s)

€…

Wel/niet*

Schoolreis/reizen

€…

Wel/niet*

Reis- en verblijfkosten in het kader van het praktijkleren

€…

* Geef aan of u deze bijdrage wel of niet wilt betalen

c. Voor de betaling van de bijdrage, wordt op basis van de overeenkomst in oktober van het schooljaar een nota per email verzonden. Het bedrag kan via internet bankieren worden over gemaakt en wordt in twee termijnen voldaan, de eerste vóór 1 november, de tweede vóór 1 maart van het schooljaar. Aldus overeengekomen en ondertekend op Datum

plaats

WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER/DE ONDERWIJSDEELNEMER Datum

Leeuwarden

leerlingenmateriaal In de startbrief, welke u in de zomervakantie ontvangen heeft, staat vermeld voor welke materialen u zelf zorg dient te dragen. Wij verwachten dat de leerlingen tijdens de lessen sport en bewegen (LO) in passende sportkleding verschijnen. Hieronder verstaan wij een korte broek of turnbroek, een T-shirt en sport­schoenen (geen zwarte zolen) waarmee niet op straat is gelopen. Speciaal voor onze school is een sportshirt ontworpen (zie afbeelding). Wij bieden dit sportshirt aan voor € 18,-. In de eerste week worden de maten door de LO docenten geïnventariseerd. Na betaling ontvangt u zoon/dochter het bestelde shirt! tegemoetkoming studiekosten Formulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten zijn te verkrijgen bij de administratie. Via de website van de dienst uitvoering onderwijs (www.duo.nl) kunnen de formulieren ook worden gedownload. verzekering Voor € 6,- per jaar (zie blz. 16) kun je via de school worden verzekerd voor lichamelijk letsel tijdens de schooluren en tijdens de reis van huis naar school en van school naar huis via de kortste weg. Materiële schade (bijvoorbeeld een fiets) is niet verzekerd. Tijdens zijn/haar stage is de leerling verzekerd voor het toebrengen van schade aan derden. Tractor rijden op het stagebedrijf is alleen toegestaan als het trekkerrijbewijs is gehaald. Ook is de leerling verzekerd tegen materiële schade, als aangetoond kan worden dat de schuld bij de school ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie.

5.10 sponsorbeleid

A.J.H.M. Stierhout Voorzitter College van bestuur AOC Friesland Graag binnen 14 dagen retourneren aan of afgeven bij de administratie van de schoollocatie. Alle informatie hierover staat ook op de website van de school.

AOC Friesland voert geen actief beleid ten aanzien van het zoeken naar sponsoring. De school conformeert zich aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009’. Dit houdt onder meer in dat: • sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardig- heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk- heid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; • sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; • de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; • sponsors de uitgangspunten van het convenant dienen te accepteren.

17


6. Buitenschoolse activiteiten 6.1 schoolreizen en evenementen Doedag VMBO-groen Op dinsdag 12 februari en woensdag 13 februari 2013 organiseren we de doedag(en). Leerlingen van groep 8 van de basisscholen en het speciaal onderwijs worden voor deze dag uitgenodigd om onze school te bezoeken en minilessen te volgen. Onze leerlingen helpen op deze dag om de toekomstige leerlingen rond te leiden en om de docenten deze dag te helpen. Ouders/verzorgers, die deze dagen bezoeken kunnen deelnemen aan minilessen. Ook krijgen zij een voorlichtingsprogramma en een rondleiding. Op 13 februari heeft ook onze afdeling MBO GROEN een open avond. Donderdag 7 maart is er een extra informatieavond voor het VMBO-groen en MBO GROEN. Tenslotte is er ook op dinsdag 18 juni nog een Last Minute voorlichting voor zowel VMBO als MBO GROEN. herfst Fair Op woensdag 17 oktober 2012 vindt de AOC Herfst Fair plaats. Er worden op die dag allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor onze eigen leerlingen, maar ook voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Er zijn bijvoorbeeld keuringen van kleine huisdieren, bloemschikwedstrijden en allerlei workshops. groene markt Tijdens de groene markt in april/mei kan iedereen bloemen en planten kopen. Deze zijn door de leerlingen zelf opgekweekt! paard&doen! Deze dag in juni staat bol van de activiteiten; workshops, paardenkeuring, dressuurwedstrijden, et cetera. schoolreizen De school organiseert de volgende schoolreizen: • leerjaar 1 driedaagse in een jeugdherberg juni 2013 • leerjaar 2 eendaagse Wadloop tocht • leerjaar 3 vierdaagse survival in de Ardennen 4 t/m 8 september 2012 • leerjaar 4 wintersport bij voldoende deelname van 16 t/m 21 december 2012 of een alternatieve activiteit van 17 t/m 20 december 2012 • leerjaar 4 afsluitende schoolreis 26 april 2013 vak excursies/activiteiten Binnen de beroepsgerichte vakken worden excursies naar bedrijven of instellingen gehouden. Ook worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd die extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is; • voor leerjaar 1 en 2 € 35,• voor leerjaar 3 en 4 € 45,Voor de schoolreizen en excursies dient het bedrag vooraf te zijn voldaan. Voor de leerlingen die niet deelnemen aan een excursie is er een vervangend programma op school.

6.2 extra mogelijkheden voor de leerlingen VMBO-groen Sneek melkdiploma Als de leerling belangstelling heeft om het melken goed te leren, dan kan hij/zij bij ons op school in leerjaar 4 het melkdiploma halen. Voor meer informatie: de heer G. van der Bij. trekkerrijbewijs Is de leerling zestien jaar dan kan hij/zij op onze school het trekkerrijbewijs halen. Voor meer informatie: de heer B. Bakker, de heer J. Dijkstra of de heer R. de Vries.

18


7. Kwalitatief goed onderwijs 7.1 vooraf AOC Friesland staat voor kwalitatief goed onderwijs. Om dit te bereiken zijn we voortdurend bezig ons onderwijs te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Docenten volgen scholingen om goed te kunnen blijven presteren en steeds het beste uit leerlingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van leerwegen VMBO-groen, vernieuwing onderbouw, toepassen Informatie en Communicatie Technologie, optimale begeleiding van leerlingen, gebruik van werkvormen om te komen tot zelfstandig werken, adequaat omgaan met leerlingen met dyslexie, ADHD en PDD-NOS. Daarnaast werken docenten aan het bijhouden van hun vakkennis.

7.2 resultaten VMBO-groen Sneek Geslaagd voor VMBO-groen schooljaar 2009–2010: 96% schooljaar 2010-2011: 93% Schooljaar 2011-2012: 95% Waarvan: BL-LWT geslaagd: 90% BL geslaagd: 95% KL geslaagd: 92% GL geslaagd: 100% TL geslaagd: 100% Doorstroom in schooljaar 2011-2012 van jaar 2 naar 3 zonder zittenblijven: 99% van jaar 3 naar 4 zonder zittenblijven: 98%

7.3 visie op zittenblijven Het VMBO-groen wil het zittenblijven zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan volgens ons door vooraf niveau en aanleg te bepalen, zodat leerlingen vanaf het eerste leerjaar direct op de juiste plek komen. Constante leerlingbegeleiding via een volgsysteem voorkomt teleurstellingen tijdens de opleiding VMBO-groen. Als de leerresultaten desondanks achterblijven dan zoeken we samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) naar oplossingen.

loonwerk, paardenhouderij, recreatie, plantenteelt, voedingsmiddelentechnologie en veehouderij. Deze duale opleiding vindt gedurende drie dagen per week op een bedrijf plaats en twee dagen op school. Het accent ligt op de praktijkvorming.

7.7 taal en rekenen AOC Friesland heeft een beleidsplan taal en rekenen ontwikkeld voor zowel VMBO-groen alsMBO GROEN. AOC Friesland streeft er naar dat leerlingen vaardig zijn op het gebied van taal en rekenen en zorgt voor ‘empowerment’ van onze leerlingen. Wij bekrachtigen de positie van onze leerlingen bij hun vervolgopleidingen en bij het vinden van hun weg in de maatschappij door hen gecijferd en geletterd van school te laten gaan. Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van een digitale methode om de taalen rekenvaardigheden van de leerlingen te onderhouden en verder te ontwikkelen. Hiervoor staat er vanaf dit schooljaar naast de uren wiskunde apart een uur rekenen op het rooster in leerjaar 1 t/m 3.

7.4 overgangsnormen Onder- en bovenbouw zijn tweejarige trajecten. Met de informatie over de behaalde resultaten, de leerling-bespreking op de oudercontactavonden en de ouderavonden is er steeds een stuk informatie verstrekt betreffende de leerresultaten. Aan het eind van ieder schooljaar wordt vastgesteld of doorstroming naar een volgend schooljaar mogelijk is en op welk niveau dit kan.

7.5 goed kan beter! Kwalitatief goed onderwijs vraagt om constante evaluatie. Directies, docenten en andere medewerkers van het VMBO-groen werken continu aan verbetering. Waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn, voeren we deze uit om er voor te zorgen dat leerlingen goed onderwijs blijven krijgen. In klas 1 t/m 3 wordt aan de leerlingen, ouders en docenten - via een tevredenheidonderzoek gevraagd naar hun ervaringen op onze school. Uitkomsten hiervan worden gebruikt om verbeteracties in gang te zetten. Zowel de School Advies Raad, de Klankbordgroep en de Leerlingenraad wordt regelmatig gevraagd naar ervaringen en opvattingen om zo ons onderwijs en de buitenschoolse activiteiten te verbeteren en aan te passen aan de gewenste situatie. Vanzelfsprekend zijn reacties van individuele leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) altijd van harte welkom. Mentoren en schoolleiding horen ze graag!

7.6 MBO GROEN Een unieke opleiding en een nieuwe kans voor jonge mensen die assistent of medewerker willen worden in één van de aangeboden richtingen: bloemschikken, dierverzorging, groene ruimte,

19


Om vorm te geven aan dit plan zijn de volgende vijf beleidslijnen opgesteld: 1. Taal en rekenen moet je doen! Spreken, luisteren, schrijven, lezen en schrijven komen op verschillende manieren tijdens de lessituaties aan bod. 2. Taal en rekenen moet je inslijpen! Onderzoek wijst uit dat grofweg vijftien minuten (hoofd)rekenen per dag een grote vooruitgang kan betekenen voor met name het onderhouden van de rekenvaardigheden. 3. Hoge verwachtingen, betere resultaten! Het uitspreken van hoge verwachtingen stimuleert leerlingen tot betere resultaten. Een positieve, verwachtingsvolle houding levert een cruciale bijdrage aan de verbetering van taal- en rekenvaardigheden. 4. Alle hens aan dek! Bij deze visie past een brede betrokkenheid. Variërend van ouders, onderwijsondersteunend personeel, praktijkvakdocenten en docenten van theoretische vakken tot teamleiders, management en mensen binnen de school met specifieke kennis op het gebied van taal en rekenen zoals bijvoorbeeld docenten Nederlands, wiskunde en remediale hulp. 5. Weten hoe de vlag er voor staat! Om zicht te krijgen op de resultaten van onze leerlingen gebruiken we hiervoor het Cito-VAS (volg en adviessysteem). Cito-VAS geeft ook een goed beeld van de resultaten die de school als geheel boekt, ten opzichte van landelijke gemiddelden.

7.8 Cito-VAS toetsen In het kader van het project taal en rekenen is het belangrijk om steeds over de juiste gegevens te beschikken. Vandaar dat wij de Cito-VAS toetsen gebruiken. Deze bestaan uit een serie toetsen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Deze toetsen geven u en de school een onafhankelijk en betrouwbaar oordeel over het niveau en de voortgang die uw zoon of dochter maakt op vier momenten: • begin eerste leerjaar Toets 0 • eind eerste leerjaar Toets 1 • eind tweede leerjaar Toets 2 • eind derde leerjaar Toets 3 Met deze toetsen kan de school nagaan hoe goed uw zoon of dochter de leerstof uit zijn of haar leerweg beheerst. Zijn er onderdelen die achterblijven, dan kan de school samen met de leerling besluiten hier extra aandacht aan te besteden. Hoe beter het onderwijs is afgestemd op uw zoon of dochter, hoe beter hij of zij zich zal ontwikkelen. De Cito-VAS toets geeft u inzicht in het niveau en de voortgang van uw zoon/dochter bij de volgende kernvaardigheden: • • • • • •

Nederlands leesvaardigheid; Engels leesvaardigheid; Wiskunde; Studievaardigheden; Nederlands woordenschat; Engels woordenschat.

Het maken van een taak duurt één lesuur, alle opgaven in de toetsen hebben de meerkeuze vorm. Uw zoon of dochter moet uit een aantal mogelijke antwoorden de goede kiezen. Extra voorbereiding op de toets is niet nodig. Na het maken van de toets stuurt de school de antwoorden naar het Cito. Binnen drie weken ontvangt de school een leerling-rapport van uw zoon of dochter. Dit rapport laat zien hoe uw zoon of dochter de toets heeft gemaakt. U krijgt t.z.t. een exemplaar van de uitslag van deze toetsen toegezonden. Wij kunnen deze toetsen gebruiken om uw zoon of dochter te adviseren en te begeleiden, zodat hij of zij uiteindelijk met succes en plezier richting het eindexamen gaat.

20


8. Schoolregels voor de leerlingen Overal waar je komt zijn afspraken. Voorbeelden hiervan zijn thuis, in het verkeer, de sportclub en ook op onze school. Afspraken zijn er om het samen leven en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons op school fatsoenlijk gedraagt. Voor onderstaande zaken vragen wij speciaal jullie aandacht: EEN VEILIGE SCHOOL VOOR IEDEREEN Wij vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als personeel in een ‘veilige school’ werken en wij elkaar behandelen zoals wij ook zelf behandeld willen worden. • Toon respect voor de eigendommen van een ander. • Ga elke vorm van geweld – of dit nu discriminatie, schelden of vechten is – uit de weg. • Neem geen wapens of dingen die als wapen kunnen worden gebruikt mee naar school. • Mobieltjes staan uit op de momenten dat je les hebt. Je ouders/verzorgers kunnen je immers bij noodgevallen altijd via de administratie bereiken. Het verzoek aan ouders om onder lestijden geen contact met leerlingen op te nemen. In noodgevallen kunt u de administratie bellen! Verder is het niet toegestaan om zonder toestemming met je mobieltje foto’s of filmpjes te maken van personeel en leerlingen in verband met de wet op de privacy. EEN GEZONDE SCHOOL VOOR IEDEREEN Een goede gezondheid heb je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen en in sommige gevallen moet je er veel voor laten. Wij staan voor een gezonde school! • Verschijn dus monter en fris op school. • Draag - om hygiënische reden – in de lokalen geen jas, pet en kauw geen kauwgom. • We zijn een school die het roken wil ontmoedigen. De afspraak is dat de leerlingen van leerjaar 1 niet roken op school. Het bij zich dragen van drugs of alcoholhoudende dranken is niet toegestaan. Het verhandelen van drugs binnen het schoolterrein of in de directe omgeving van school heeft schorsing c.q. definitieve verwijdering van school tot gevolg. Er wordt hiervan melding bij de politie gemaakt. • Onze school is geen voorstander van het gebruik van energiedrank.

21


9 . Adressen 9.1 algemeen

AOC Friesland Harste 2, 8602 JX Sneek (0515) 41 40 95

9.2 onderwijsgevend personeel Naam G. Agema B. Bakker C. van der Berg G. van der Bij F. Boersma J.F. de Boer M. Blommers-Ruygrok F.R. Booij P.G. Bootsma H. Bremer C.T.J. Bruin A. Buurman D. van Dijk- Schotanus J. Dijkstra R. Dijkstra S. Duyve J. van den Ende-Klerk O. Galama J.H. de Glee L. de Graaf-Matthijssen L. Huisman H. Janssen A. de Jong M. de Jong A.M. van der Kroef H.J. Kuipers W. Landman K.W. Lever S. Lubach I. Mous I. Oostenveld I.W. Pietersma-Boonstra J. van de Pol J. Posseth W. Postma A. de Roos R.A. Schraa N.L. Schrale N. Stefan J. Tichelaar J. Vellema T.G. Vink M.P. Visser R. de Vries P. de Vries G. van der Wal-Abma B. van der Weij R. Westra M. IJkema B. van der Zee

Afkorting AGGA BABA BECA BIGA BOFD BOJD BLMC BOFC BOPB BRHB BRCA BUBC DIJB DIJA DIRB DUSB ENJA GAEA GLJA GRCA DULA JAHA JOAB JOMA KRAA KUHA LAWA LEKA LUSA MOIA OOIA PIIA POJF POJC POWA ROAA SCRA SCNA STNA TIJB VEJB VITA VIMA VRRA VRPA ABGA WEBA WERA YKMA ZEBA

Email G.Agema@aocfriesland.nl B.Bakker@aocfriesland.nl C.vandenBerg@aocfriesland.nl G.vanderBij@aocfriesland.nl F.Boersma@aocfriesland.nl JF.deBoer@aocfriesland.nl M.Blommers@aocfriesland.nl F.Booy@aocfriesland.nl P.Bootsma@aocfriesland.nl H.Bremer@aocfriesland.nl K.Bruin@aocfriesland.nl B.Buurman@aocfriesland.nl D.vanDijk@aocfriesland.nl J.Dijkstra@aocfriesland.nl R.Dijkstra@aocfriesland.nl S.Duyve@aocfriesland.nl J.vandenEnde-Klerk@aocfriesland.nl O.Galama@aocfriesland.nl J.deGlee@aocfriesland.nl L.deGraaf@aocfriesland.nl L.Huisman@aocfriesland.nl H.Janssen@aocfriesland.nl AJG.deJong@aocfriesland.nl M.deJong@aocfriesland.nl A.vanderKroef@aocfriesland.nl H.Kuipers@aocfriesland.nl W.Landman@aocfriesland.nl K.Lever@aocfriesland.nl S.Lubach@aocfriesland.nl I.Mous@aocfriesland.nl I.Oostenveld@aocfriesland.nl I.Pietersma@aocfriesland.nl J.vandePol@aocfriesland.nl J.Posseth@aocfriesland.nl W.Postma@aocfriesland.nl A.deRoos@aocfriesland.nl R.Schraa@aocfriesland.nl N.Schrale@sneek.aocfriesland.nl N.Stefan@aocfriesland.nl J.Tichelaar@sneek.aocfriesland.nl J.Vellema@aocfriesland.nl T.Vink@aocfriesland.nl P.Visser@aocfriesland.nl R.deVries@aocfriesland.nl P.deVries@aocfriesland.nl G.vanderWal@aocfriesland.nl B.vanderWey@aocfriesland.nl R.Westra@aocfriesland.nl M.IJkema@aocfriesland.nl B.vanderZee@aocfriesland.nl

9.3 onderwijs ondersteunend personeel Naam M. Bloem J. de Boer W. Broersma M. Elzinga K. Kalsbeek E. Klappe C. Mulder

22

Afkorting BLMA BOJG BRWA ELMA KAKA KLEA MUCA

Email M.Bloem@aocfriesland.nl J.deBoer-Visser@aocfriesland.nl W.Broersma@aocfriesland.nl M.Elzinga@aocfriesland.nl K.Kalsbeek@aocfriesland.nl E.Klappe@aocfriesland.nl C.Mulder@aocfriesland.nl


9.4 meldpunt vertrouwensinspecteurs

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld, zoals bijvoorbeeld grove pesterijen. Telefoonnummer: (0900) 11 13 111. AOC Friesland VMBO-groen en MBO GROEN Harste 2 8602 JX Sneek T: (0515) 41 40 95 F: (0515) 43 21 98 E: infosneek@aocfriesland.nl I: www.aocfriesland.nl www.vmbogroen-sneek.nl Directeur VMBO-groen en MBO GROEN te Sneek De heer Kees Bruin Molenkrite 92 8608 XH Sneek T: (0515) 41 40 95 (school) T: (0515) 42 35 54 (privĂŠ) Openingstijden school: De school is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.

23


Ervaar VMBO-groen en kom langs!

VMBO-groen is onderdeel van

Nordwin College Schoolgids 2012-2013 VMBO-groen Sneek  
Nordwin College Schoolgids 2012-2013 VMBO-groen Sneek  

Nordwin College Schoolgids 2012-2013 VMBO-groen Sneek

Advertisement