Page 1

ACTIVITATS DE TECNOLOGIA | Autora àngels pradilla

L’arqui tectura i el dibuix www.anycerda.org/educacio

1


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Introducció i desenvolupament En primer lloc farem una definició dels conceptes previs de dibuix tecnològic per a poder realitzar les activitats. En posarem exemples per tal d’aclarir-los. Més endavant, proposem unes activitats pròpies de dibuix, que es poden relacionar amb la fitxa 2 i de vegades estan repetides. Al final de la fitxa afegim altres recursos teòrics per a completar la informació. Els recursos webs són tants i tan extensos que els adjuntem al final , i de vegades al peu de l’activitat.

Conceptes previs i exemples EL DIBUIX El dibuix a tecnologia és una eina molt important. Serveix per fer esbossos, croquis i plànols amb la finalitat de dibuixar objectes que vulguem construir. També ens serveix per copiar objectes de la realitat que ens envolta, analitzar les seves característiques i per pensar, tot fent una pluja d’idees, objectes nous. Cada un d’aquests tipus de dibuix es pot fer en dues o tres dimensions a través de sistemes e representació gràfica com el sistema acotat, el dièdric o les perspectives en 3 dimensions, axonomètriques o còniques. Podem fer també, amb les noves tecnologies, dibuixos amb programes de dibuix assistit per ordinador, i renders o perspectives informatitzades per inserir els nostres dissenys en l’entorn corresponent.

2


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Anem, ara, a definir aquests tres conceptes de dibuix: Esbós L’esbós és un dibuix fet a mà alçada que ens serveix per dissenyar o dibuixar idees. Un esbós pot ser un dibuix molt detallat i ben fet, mirem, per exemple algun del gran artista e inventor Leonardo Da Vinci. Croquis Un croquis és un dibuix fet a mà alçada ( en això s’assembla al l’esbós), que segueix la normativa tècnica de vistes i acotació. És la base per fer un plànol. Plànol Un plànol és un dibuix fet amb estris de dibuix tècnic o mitjans informàtics, fet a escala. Normalment s’acota, però amb la referència de l’escala gràfica podem obtenir les mesures. S’assembla al croquis en que segueix la normativa tècnica del dibuix.

EXEMPLES d’esbós, croquis , plànols i perspectives

3


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Croquis d’aproximació Una primera aproximació pot ser aquella que no considera els gruixos de parets, però té en compte les seves alineacions.

Croquis professional Un croquis més “professional” per a acotar té en compte els elements arquitectònics (parets, envans, pilars,...); s’indiquen amb claredat les portes amb el seu sentit d’obertura. Les mides principals s’acoten; és molt important situar correctament els buits de pas i finestres. No s’ha d’oblidar anotar l’alçada lliure dels espais!

4


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Croquis acotat a mà alçada Esbós i croquis en dibuix tècnic. Procés de realització de croquis i presa de dades.

És freqüent el traçat de croquis a mà alçada per a l’aixecament de plànols d’espais o d’edificis. Serveixen per a l’anotació de les cotes que els defineixen i són un pas previ per al posterior croquis a escala.

Acotació de dibuixos; cotes a l’origen i cotes parcials. . Manera d’anotar les cotes.

Els croquis no han de ser exactes, però sí és necessari que siguin proporcionats. Cal que les acotacions siguin exhaustives i completes, per no trobar-nos que no podem completar un dibuix.

5


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Els esbossos en dibuix tècnic Esbós: apunt o idea que hom té sobre un objecte o espai. No ha de ser excessivament precís ni ha de coincidir amb el resultat final; forma part del procés del disseny en una primera fase. Té per finalitat plasmar les primeres intuïcions al voltant d’una proposta de disseny.

Es realitza a mà alçada i pot incloure elements que donin rellevància al dibuix i aportin major informació: ombrejats, color, textures, detalls, etc. En el terreny del disseny, tot i que generalment a mà alçada, s’utilitzen diferents modalitats dels sistemes de representació vinculats al dibuix tècnic: plantes, alçats, axonometries...

A diferència del concepte d’esbós aplicat al món de la pintura (on l’artista avança el que serà la imatge final de la seva obra), en el dibuix tècnic no és la representació gràfica d’un dibuix posterior el que es dibuixa sinó les característiques formals de l’objecte que es vol crear.

6


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Croquis i acotació

7


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Projecció cilíndrica ortogonal. • Sistema acotat (planta i acotacions).

Detall de mapa topogràfic

• Sistema dièdric (dues projeccions mínim).

Planta i alçat d’un edifici

• Secció d’element industrial

8


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

PER FER UNA PLANTA d’UN EDIFICI O UN OBJECTE A ESCALA Els projectes de decoració solen centrar-se en espais o locals dels quals cal obtenir informació gràfica precisa; és vital que els plànols sobre els que treballem no continguin errors que podrien ser crítics en l’execució de l’obra. En una primera fase és important procedir a l’aixecament de plànols o a la comprovació dels mateixos si és que ja en disposem. Aixecament de plànols Es tracta de dibuixar a mà alçada un croquis el més proporcionat possible de l’espai o els espais. Cal emprar un suport rígid i un llapis HB; és important fer-se una idea de l’àmbit total a dibuixar i centrar ben el dibuix. És molt aconsellable verificar l’escaira de les parets triangulant l’espai i prendre les mides amb mètode perquè la falta d’un valor pot ser vital a l’hora de passar el dibuix a net. Per a detalls sobre els procediments de realització de croquis veure C4UD3 i les bases de la triangulació a C1UD4. Dibuix a escala Un cop recollides les dades és precís passar a net el croquis a escala i amb l’ajuda dels estris de dibuix. Les escales de treball normalment solen ser: 1/100: visió general d’un pis o habitatge aïllat. 1/50: visió detallada del conjunt d’un habitatge;es pot dibuixar amb comoditat el mobiliari i marcar-hi les instal·lacions. 1/20: escala apropiada per a habitacions en projectes de decoració; és possible detallar bastant bé solucions de paviments, revestiments, moblament, etc. Se sol dibuixar la planta i tants alçats com sigui necessari. En decoració és important desenvolupar un dibuix personal i cercar un llenguatge expressiu propi, , fugint de l’ús de plantilles i de les solucions de dibuix estàndard. Per tal de fer més comunicatiu el dibuix, s’ha de treballar bé el valor de línia i poden emprar-se recursos de color, textures, etc.

9


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 01 Dibuixa una façana i un entorn urbà

10


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

11


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Les façanes a dibuixar poden ser de diverses èpoques: pre Modernisme, Modernisme, post Modernisme, racionalistes o d’arquitectura contemporània.

12


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 02 Dibuixa una planta d’un edifici de l’eixample. Et posem com a exemple la de la Pedrera , la de la casa Batlló i un vivenda obrera i una altra imatge amb tipologies edificatòries usuals a l’Eixample. Pots dibuixar la planta de qualsevol edifici accessible per tu. Pots viure a l’Eixample o conèixer algú que hi viu; de tota manera els edificis emblemàtics del Modernisme són visitables i et serà més senzill. A la Pedrera pots visitar el pis habilitat de l’època, i també utilitzar una web d’educació de La Pedrera de Caixa Catalunya on pots fer una activitat interactiva sobre la planta de la Pedrera. Recorda que hauràs de prendre mides i plasmar-les en un croquis i després passar-les a un plànol a e:1/100 o e: 1/50. Diverses tipologies edificatòries en una illa.

13


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Edifici d’habitatges populars

14


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

http://www.lapedreraeducacio.org/cat/distribucion.htm http://www.lapedreraeducacio.org/cat/index.htm

15


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Pots veure en aquesta mateixa web dibuixos satírics de la Pedrera de l’època de la seva inauguració. Això et pot suggerir fer dibuixos subjectius de l’edifici.

16


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 03 Dibuixa una perspectiva axonomètrica Dibuixa una perspectiva axonomètrica de les illes segons l’esquema següent. Fes un render i insereix la teva perspectiva.

Desenvolupament geomètric de la distribució de l’edificació nivel de zones a nivell d’un habitatge

17


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

18


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

19


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Render

20


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 04 Pots ajuntar els dibuixos previs: façana, planta i perspectives i detalls d’un edifici, tot fent una presentació unitària.

21


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

22


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 05 Dibuixa un mosaic i passa’l a una escala diferent. Fes primer un esbós, després mesura’l i fes un croquis acotat i finalment un plànol. Dóna-li color amb diverses tècniques.. Fes un collage. Dissenya’n un.

23


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

24


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

25


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 06 Dibuixa un vitrall i passa’l a una escala diferent. Fes primer un esbós, després mesura’l i fes un croquis acotat i finalment un plànol.Dóna-li color amb diverses tècniques. Et posem un exemple amb la tècnica de l’aquarel·la. Dissenya’n un.

26


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 07 Dibuixa un detall de l’interior o exterior d’un edifici de l’Eixample. Fes primer un esbós, després mesura’l i fes un croquis acotat i finalment un plànol. Ho pots fer a escales diferents. Dóna-li color amb diverses tècniques.. Fes un collage. Dissenya’n un.

27


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Diferents estils de dibuixar detalls:

28


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 08 Dibuixa un element de l’ interior o exterior d’un edifici de l’eixample. Com per exemple la porta d’accés, una escala interior, un ascensor, una finestra. Fes primer un esbós, en perspectiva. Després mesura’l i fes un croquis acotat i finalment un plànol. Ho pots fer a escales diferents. Pots relacionar aquesta activitat amb la de la fitxa 2, i posar en una foto o en el teu propi dibuix els elements constructius. Recorda mirar el diccionari visual de la construcció on trobaràs els noms.

29


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 09 METÀFORES VISUALS A la web de la Pedrera trobaràs una activitat que pots utilitzar. Entra a l’activitat i fes-la. és molt interessant!!! Tria un detall o element constructiu i assimila’l a un element natural. No cal que sigui Gaudinià. http://www.lapedreraeducacio.org/cat/index.htm Recorda mirar el diccionari visual de la construcció on trobaràs els noms.

30


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

EL DIBUIX OBJECTIU I EL DIBUIX SUBJECTIU INTRODUCCIÓ AL DIBUIX TÈCNIC Dibuix subjectiu: anomenarem així al dibuix d’un objecte o espai, sigui copiat de la realitat o extret de la imaginació, quan respongui a la manera com algun individu pot percebre’l situat a una certa distància d’ell i des d’un determinat angle. Aquest apunt és la visió que un observador tindria del carrer des d’un extrem. Hi podem apreciar com els objectes disminueixen amb la distància.

Dibuix objectiu: anomenarem així a la representació gràfica d’un objecte o espai, sigui copiat de la realitat o bé imaginat, quan el dibuix expressi les propietats de l’objecte i no la manera com el veuria un subjecte. En aquest dibuix, a més a més de mostrar un tall de l’edifici que no correspon a la realitat, no s’aprecia l’efecte de disminució aparent dels elements més llunyans. No s’ha de confondre aquest concepte de subjectivitat amb el de la interpretació d’una realitat o de la visió que en té d’ella un artista quan pinta o dibuixa.

31


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Subjectivitat i objectivitat. La definició anterior pot resultar un xic simplista; per entendre’ns podem parlar de dibuix objectiu quan es la representació d’un objecte o espai des d’un punt de vista no real sinó imaginari i de dibuix o pintura amb un punt de vista subjectiu; és a dir, tal i com el veuria un subjecte situat en aquell un punt determinat. Dins de la representació com a visió (real o imaginària) des d’un punt de vista subjectiu (el que hem anomenat anteriorment dibuix subjectiu) podríem distingir entre els dibuixos amb voluntat descriptiva i els que pretenen ser interpretatius de la realitat. Aquests darrers es desenvolupen en el món de la pintura a partir de mitjans del S.XIX, quan la fotografia comença a imposar-se a la pintura com a forma de reproducció de la realitat. A partir d’aquestes idees, valora el grau d’objectivitat o subjectivitat que tenen aquestes obres; digues si es tracta d’un dibuix o pintura objectiu, subjectiu descriptiu o subjectiu interpretatiu. Indica el per què de la teva resposta.

32


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

33


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 10 COMPOSICIÓ VARIADA D’APUNTS RÀPIDS DE L’ENTORN A MODUS DE QUADERN DE VIATGE Combina el dibuix a color i la línia, pot tenir anotacions, com un quadern de viatge. Molt útil pels itineraris.

34


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Projecció cilíndrica ortogonal: perspectives • Sistema axonomètric oblic (dos exos formen 90º)

Perspectiva cavallera d’un cub

Perspectiva militar d’un apartament

• Sistema axonomètric ortogonal (cap eix forma 90º)

Perspectiva axonomètrica DIN5

Perspectiva axonomètrica isomètrica

35


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

Projecció cònica; perspectives • Sistema cònic central (un punt de fuga)

• Sistema cònic oblic (dos punts de fuga).

• Sistema cònic a vista d’ocell (tres punts de fuga).

36


ACTIVITATS DE TECNOLOGIA L’arquitectura i el dibuix

ACT. 11 DIBUIX: VISIÓ SUBJECTIVA I VISIÓ OBJECTIVA Pren un objecte petit qualsevol delimitat per línies simples; dibuixa, una damunt de l’altre sobre aquest requadre, dues visions diferents de l’objecte damunt la taula. Reflexiona sobre com és i com el veus i, en la part inferior procura representar-lo tal i com saps que és (no com el veus tu!)

ACT. 12 DIBUIX: VISIÓ SUBJECTIVA Seu en algun lloc de la teva sala d’estar o dormitori; fixa la visió en un punt de l’espai (si pots, fes-te un visor de manera que no variïs el teu punt de vista). Analitza bé que veus i intenta plasmar-ho molt sintèticament en la meitat superior d’aquest requadre. Després,varia lleugerament el punt de vista i torna a dibuixar allò que veus.

37

Profile for CCCB

L'arquitectura i el dibuix  

Àngels Pradilla, arquitecta i professora de tecnologia de l’IES Costa i Llobera, ha preparat un conjunt de propostes que, tenint en compte e...

L'arquitectura i el dibuix  

Àngels Pradilla, arquitecta i professora de tecnologia de l’IES Costa i Llobera, ha preparat un conjunt de propostes que, tenint en compte e...

Profile for anycerda
Advertisement