Page 1

ANWB-rijvaardigheidstrainingen en -opleidingen Test- en Trainingscentrum


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Pagina 4

Voorwoord

Pagina 5

Defensief Rijden Training

• Doel training

• Voor wie?

• Inhoud training

Pagina 6

Rijstijltrainingen

• Doel trainingen

• Voor wie?

• Rijstijltrainingen

• Bijscholing verkeerskennis

• Bijscholing veilig rolstoelvervoer

Pagina 7

• Doel training

• Voor wie?

• Inhoud training

Pagina 8

2 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen

Economisch Rijden

Verplichte Nascholing

• Algemeen

• Doel training

• Voor wie?

• Vrijstelling

• ESF-subsidie

Het Nieuwe Rijden (V01 en N74)

• Doel training

• Inhoud

• Voertuig

Rijstijlanalyse (Behaviour Based Safety) (V06/V07)

• Doel training

• Inhoud

• Ritverslag

• Voertuig


Inhoudsopgave

Rijoptimalisatietraining (V04)

• Doel training

• Inhoud

• Voertuig

Chauffeursdag (N90)

• Doel training

• Inhoud

• Voertuig

Pagina 13

Een greep uit ons overige aanbod

Pagina 14

Blauw Zwaailichttrainingen

• Doel training

• Voor wie?

• Trainingen Brandweerchauffeurs

• Trainingen Ambulance- en Politiechauffeurs

Pagina 15

Bestelwagentrainingen

• Doel training

• Voor wie?

• Inhoud training

• Bestelwagen met verplaatsbaar gewicht

Pagina 16

Op locatie

• Veiligheidsdag

• Kantelsimulator

• Remtestsimulator

• Rijstijlanalyse

• Economisch Rijden

• Klassikale bijscholing

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

•3


Voorwoord

Voorwoord Verkeersveiligheid

drag, en hebben vaak al een jarenlange

Al vrij kort na de oprichting in 1883 zet de

ervaring met het trainen van rijbewijs-

ANWB zich in voor verkeersveiligheid en al

bezitters op het gebied van (verhoogde)

meer dan vijftig jaar biedt de ANWB men-

rijvaardigheid. Ze zijn volledig bekend

sen de mogelijkheid om de rijvaardigheid

met de meest geavanceerde technieken

te verbeteren. Sinds 1998 verzorgen wij

en zijn inzetbaar voor de meest uiteenlo-

rijvaardigheidstrainingen en evenemen-

pende trainingen. Door middel van per-

ten op en vanuit het ANWB Test- en Trai-

soonlijke aandacht en door het oefenen

ningscentrum nabij Lelystad, momenteel

in de praktijk wordt getracht u een leuke

het grootste en modernste particuliere

maar bovenal leerzame dag te bezorgen.

centrum voor voertuigbeheersing en perfect onderhouden oppervlakte van tien

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

hectare zijn vele technische voorzienin-

Op 14 oktober 2008 tekenden veertien

gen aangebracht, opdat cursisten allerlei

organisaties met toenmalig minister Cra-

situaties kunnen oefenen onder gecon-

mer een overeenkomst voor klimaatneu-

troleerde omstandigheden. Uw rijvaar-

traliteit. Zij deden dit tijdens het Al Gore

digheid wordt danig op de proef gesteld

Event. De Climate Neutral Group heeft de

en waar mogelijk verbeterd, met als doel

CO2-voetafdruk van deze organisaties in

risicomijdend gedrag te bevorderen en de

kaart gebracht. Ook het ANWB Test- en

rijvaardigheid te verbeteren.

Trainingscentrum onderneemt sinds 14

verkeersveiligheid in Nederland. Op een

oktober 2008 klimaatneutraal. Dit beteVoor wie en waar?

kent concreet dat alle CO2-uitstoot die wij

Iedereen in het bezit van een rijbewijs

jaarlijks veroorzaken, onder meer de uit-

met de intentie veiliger te gaan rijden en

stoot van de auto’s en motoren die nodig

zijn of haar rijvaardigheid op een hoger

zijn voor het uitvoeren van de rijvaardig-

niveau te krijgen. Voor jong en oud, met

heidstrainingen, volledig wordt gecom-

weinig of veel rijervaring. Het ANWB

penseerd door deelname aan duurzame

Test- en Trainingscentrum verzorgt niet

energie- en bosprojecten.

alleen cursussen op het eigen verkeersoefencentrum, maar desgewenst ook op

Kwaliteit

andere oefencentra, bij u voor de deur of

De ANWB staat voor kwaliteit. Behalve

zelfs ‘in huis’.

over de eerdergenoemde TÜV-certificering beschikt de ANWB ook over een ISO

4 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen

Persoonlijke begeleiding

9001-2008-certificering. Onze ISO-cer-

Tijdens de training wordt u begeleid door

tificering garandeert de uniformiteit en

een door de ANWB opgeleide trainer.

de kwaliteit van onze trainingen. Al onze

Deze instructeurs zijn door de TÜV gecer-

trainingen hebben als doel risicomijdend

tificeerd op het gebied van verkeersveilig

gedrag te bevorderen en de rijvaardigheid

handelen en milieubewust verkeersge-

te verbeteren.


Defensief Rijden Training

Defensief Rijden Training

Door ingesleten fouten, stress of onvoldoende verkeersinzicht nemen automobilisten

Tijden en dagen Ma t/m zo ochtend, middag en avond mogelijk

meer risico dan nodig. Vaak zonder het zelf te weten. Het gevolg is een grotere kans op ongevallen, waarvoor de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Ook veroorzaakt

Locatie

risicogedrag een onnodig hoog brandstofverbruik, extra onderhoudskosten en meer

Test- en Trainingscentrum

bekeuringen.

Talingweg 120 8218 NX Lelystad

Doel training

Tijdens deze training staan perfectioneren van de rijstijl, het verminderen van risicovol

Voertuigen

gedrag, economisch rijden en het verbeteren van het verkeersinzicht centraal.

Personenauto en/of bestelauto

ANWB-auto of eigen auto

Voor wie? Deze training is bedoeld voor alle zakelijk rijders. Omdat de rijstijl gedeeltelijk

Info en boeken

afhankelijk is van het type voertuig, hebben wij programma’s voor bestuurders van

088 269 7607

personenauto’s en voor die van bestelauto’s. Ook kunnen wij maatwerk leveren en extra

anwb.nl/rijvaardigheid

aandacht besteden aan specifieke problemen die in een bepaald bedrijf of een bepaalde sector voorkomen.

Inhoud training Wist u dat ruim negentig procent van de ongevallen op de weg wordt veroorzaakt door menselijk falen? Daarom verzorgen wij een groepstraining waarin allerlei aspecten aan bod komen. Speerpunten tijdens de training zijn observeren en perfectioneren van het individuele rijgedrag, verkeerswetgeving, verkeersinzicht en gevaarherkenning. Geheel naar uw wensen stellen wij een training samen die zowel theorie- als praktijkonderdelen bevat waarin deze speerpunten aan bod komen.

•5


Rijstijltrainingen / Veilig personenvervoer

Tijden en dagen Ma t/m zo ochtend, middag en avond mogelijk

Rijstijltrainingen / Veilig personenvervoer

Locatie

Een geldig rijbewijs is geen garantie voor veilig rijgedrag en wie zijn medewerkers de

Eigen locatie

weg op stuurt, wil dat ze veilig terugkeren. Veel bestuurders hebben zich, al dan niet be-

wust, een risicovolle rijstijl aangemeten. Deze chauffeurs hebben een verhoogde kans

Voertuigen

betrokken te raken bij een ongeval. Daarom heeft de ANWB diverse rijstijltrainingen

ANWB-auto of eigen auto

ontwikkeld die het ongevalrisico aanzienlijk verlagen. Hiermee legt u de basis voor een structureel veilig rijgedrag.

Meer info en boeken 088 269 7607

Doel training

anwb.nl/rijvaardigheid

Deze trainingen zijn bedoeld om het ongevalrisico en de schadelast aanzienlijk te verlagen.

Voor wie? De trainingen zijn vooral gericht op bedrijven die te maken hebben met personenvervoer, maar zijn ook zeer geschikt voor bedrijven die hun medewerkers op de weg hebben.

Inhoud training Deze trainingen beginnen doorgaans met een analyse; de cursist maakt een rit met een instructeur in zijn eigen auto. De aandacht gaat uit naar voertuigbehandeling, waarnemingstechnieken, verkeersinzicht en risicoperceptie. De instructeur legt zijn bevindingen vast in een ritverslag. Zonodig geeft hij tips en aanwijzingen voor de verdere ontwikkeling van een veilige rijstijl.

Bijscholing verkeerskennis en -inzicht Ook kunt u kiezen voor een theoriesessie, waarin we behalve de verkeerstheorie vooral het verkeersinzicht behandelen. Hierbij is belangrijk dat de cursist ‘de taal van de weg’ leert. Daarmee kan hij beter anticiperen en dus gecontroleerder en veiliger rijden.

Bijscholing veilig rolstoelvervoer In ons land hebben ruim zeventigduizend mensen een rolstoel. Voor hun mobiliteitsbehoefte maakt deze groep vaak gebruik van collectief vervoer in aangepaste busjes. Helaas hebben de chauffeurs van deze busjes onvoldoende kennis over het goed vastzetten van rolstoelinzittenden. Terwijl de chauffeurs juist goed op de hoogte moeten zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veilig rolstoelvervoer. En dat verzorgt deze cursus.

6 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


Economisch Rijden

Economisch Rijden

Tien tot vijftien procent minder brandstof verbruiken? Dat kan met de training Econo-

Tijden en dagen Ma t/m zo ochtend, middag en avond mogelijk

misch Rijden (‘Het Nieuwe Rijden’). Tijdens de training leert men gebruik te maken van nieuwe technieken in de auto. Deze worden steeds comfortabeler, veiliger en zuiniger.

Locatie

‘Het Nieuwe Rijden’ maakt hiervan optimaal gebruik en maakt het mogelijk dezelfde

Test- en Trainingscentrum

afstand in dezelfde tijd af te leggen, maar daarbij ruim tien procent brandstof te bespa-

Talingweg 120

ren.

8218 NX Lelystad of eigen locatie

Doel training

De doelen van deze training zijn brandstof besparen, veiliger rijden, het milieu minder

Voertuigen

te belasten en minder onderhoud aan de auto.

Personenauto of bestelauto ANWB-auto of eigen auto

Voor wie? De training is bedoeld voor automobilisten die al langere tijd het rijbewijs hebben en

Info en boeken

voor wie wil besparen op de brandstof- en autokosten én wil bijdragen aan een beter

088 269 7607

milieu.

anwb.nl/rijvaardigheid

Inhoud training Door een rit op de openbare weg met een auto met boordcomputer maken wij de deelnemers duidelijk wat het verbruik is tijdens het rijden in de oude stijl en met ‘Het Nieuwe Rijden’. In een theoriesessie krijgen de deelnemers de uitgangspunten van Economisch Rijden aangereikt. De boordcomputer registreert het brandstofverbruik. Tijdens de evaluatie legt de instructeur de nadruk op het feit dat Economisch Rijden een vlotte, zuinige én milieuvriendelijke rijstijl is.

•7


Verplichte Nascholing

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in de EU is de Richtlijn per 8 september 2008 ingegaan, voor vrachtwagenchauffeurs per 1 maart 2009. Voorheen was een chauffeursdiploma verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig zwaarder dan 7,5 ton. Onder de nieuwe regelgeving is een geldige ‘code vakbekwaamheid’ verplicht (code 95) voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D vereist is. Deze code wordt bijgeschreven in het rijbewijs. Het ANWB Test- en Trainingscentrum is een erkend opleider voor de Richtlijn Vakbekwaamheid. Wij bieden diverse trainingen aan voor de verplichte nascholing voor goederen- en personenvervoer.

Doel training De doelen van deze trainingen zijn schadelast beperken, vermindering van CO2-uitstoot en bijdragen aan een beter milieu, brandstofbesparing en een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs.

Voor wie? De Richtlijn Vakbekwaamheid geldt voor alle beroepschauffeurs in de EU die geboren zijn na 30 juni 1955.

Vrijstelling Op dit moment zijn sommige groepen chauffeurs vrijgesteld van de verplichting tot het hebben van het chauffeursdiploma. Hierin verandert voorlopig niets. Dit zijn onder anderen brandweerlieden. Voor meer informatie over vrijstellingen verwijzen wij naar het Vervoersinformatiecentrum: 088 489 00 00 of kijk op www.ivw.nl

ESF-subsidie Via het SOG kan het bedrijf in aanmerking komen voor ESF-subsidie. ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt gegeven voor cursussen die de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werkenden of werkenden zonder startkwalificatie verbeteren.

8 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


GripHet & Nieuwe Sliptrainingen Rijden (V01 en N74)

Het Nieuwe Rijden (V01 en N74)

Tijden en dagen Ma t/m vr ochtend, middag en avond

De chauffeurs leren specifiek brandstof besparen en milieubewust deel te nemen aan

mogelijk

het verkeer. Deze training op de openbare weg is te volgen met twee of drie personen

Za

per training.

ochtend en middag

Doel

Locatie

De doelen van deze training zijn het reduceren van de uitstoot van CO2, het verminde-

Eigen locatie

ren van brandstof- en onderhoudskosten en een veilige en professionele verkeersdeel-

name.

Voertuigen

Eigen vrachtauto of

Inhoud

ANWB-huurvrachtauto

Allereerst krijgen de deelnemers een toelichting over de Richtlijn Vakbekwaamheid. Vervolgens rijden ze met de instructeurs op de openbare weg. Tijdens de rit legt de instruc-

Uren V01

teur uit welke consequenties de rijstijl heeft op het milieu en de veiligheid. Ook kijkt hij

2 personen 7 praktijkuren

naar de zit- en stuurhouding en de rijtechniek. De instructeur kijkt ook of de deelnemer

anticipeert op onverwachte, risicovolle verkeersomstandigheden, hoe hij omgaat met

Uren N74

veranderde voertuigtechnieken en of hij optimaal gebruikmaakt van de motorkarak-

3 personen 7 theorie-uren

teristiek van het voertuig. Ook moet de deelnemer de bandenspanning controleren en kennis hebben van de elektronische apparatuur in het voertuig.

Duur Hele dag

Voertuig De training dient gevolgd te worden in een voertuig voorzien van een boordcomputer

Info en boeken

met uitleesmogelijkheid voor het brandstofverbruik. Tevens dient het voertuig te zijn

088 269 7607

voorzien van voldoende zitplaatsen voor de deelnemers en de instructeur.

anwb.nl/rijvaardigheid

•9


Rijstijlanalyse (Behaviour Based Safety) (V06/V07)

Tijden en dagen Ma t/m vr ochtend, middag en avond mogelijk

Rijstijlanalyse (Behaviour Based Safety) (V06/V07)

Za ochtend en middag

De chauffeurs leren een anticiperende en schadepreventieve rijstijl. Ze verbeteren hun verkeersinzicht en risicobewustzijn en leren veilig en kostenbesparend deel te nemen

Locatie

aan het verkeer.

Eigen locatie

Doel Voertuigen

De doelen van deze training zijn een veilige en professionele verkeersdeelname, ma-

Eigen vrachtauto of

noeuvreerschade- en ongevalpreventie, besparing op de brandstof- en onderhoudskos-

ANWB-huurvrachtauto

ten en een verhoging van de verkeersveiligheid.

Aantal deelnemers

Inhoud

2 personen per training

Allereerst krijgen de deelnemers een toelichting over de Richtlijn Vakbekwaamheid en actuele informatie over de verkeerswet- en -regelgeving. Vervolgens rijden de deelne-

Uren

mers met de instructeurs op de openbare weg. Tijdens de rit kijkt de instructeur naar de

7 praktijkuren

zit- en stuurhouding en of de deelnemer kan kijken, waarnemen, observeren en concentreren. Ook kijkt de instructeur of de deelnemer defensief en anticiperend deelneemt

Duur

aan het verkeer, of hij gevaar herkent en hoe de beroepshouding is en de representativi-

Hele dag

teit. Tijdens de rit komen risicovolle situaties aan bod uit de dagelijkse beroepsuitoefening en manoeuvreeroefeningen.

Info en boeken 088 269 7607

Ritverslag

anwb.nl/rijvaardigheid

De instructeur zet zijn bevindingen in een ritverslag, dat hij aan de opdrachtgever overhandigt. Bij onvoldoende resultaat stellen wij in samenspraak met de opdrachtgever een plan op om de benodigde punten te verbeteren.

Voertuig De training dient gevolgd te worden in een voertuig voorzien van voldoende zitplaatsen voor de deelnemers en de instructeur.

10 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


Rijoptimalisatietraining (V04)

Rijoptimalisatietraining (V04)

Tijden en dagen Ma t/m vr ochtend, middag en avond

Dankzij betere anticipatie leren de chauffeurs schades en verkeersongevallen te voorko-

mogelijk

men en verhogen effectief hun verkeersinzicht.

Za ochtend en middag

Doel De doelen van deze training zijn manoeuvreerschade- en ongevalpreventie, toename

Locatie

van het verkeersinzicht, risicobewustzijn en gevaarherkenning en verbeteren van de

Test- en Trainingscentrum

voertuigbeheersing.

Talingweg 120

8218 NX Lelystad

Inhoud In een programma rondom ons centrum komen onderdelen aan bod als verkeersinzicht,

Voertuigen

voertuigkennis, ladingzekering, brandstofbesparing, beroepshouding, representativi-

Eigen vrachtauto

teit, klantgerichtheid en risicovolle situaties uit de dagelijkse beroepsuitoefening. Na

of ANWB-huurvrachtauto

een korte theoriesessie gaan de deelnemers de baan op om manoeuvreer- en stuuroefeningen te doen, remmen en uitwijken te oefenen, een ABS-training te doen en onder-

Aantal deelnemers

en overstuur te ervaren.

Minimaal 8, maximaal 40

Voertuig

Uren

De training wordt gevolgd in eigen voertuigen. U dient zelf zorg te dragen voor voldoen-

7 praktijkuren

de voertuigen voor het aantal deelnemers. Wij raden aan om per twee deelnemers een voertuig in te zetten.

Duur Hele dag Info en boeken 088 269 7607 anwb.nl/rijvaardigheid

• 11


Chauffeursdag (N90)

Tijden en dagen Ma t/m vr

Chauffeursdag (N90)

ochtend, middag en avond mogelijk

Theorie en praktijk worden afgewisseld in de vorm van keuzemodules, zoals manoeu-

Za

vreren, voertuigbeheersing en workshops, waarbij de mogelijkheid bestaat om bedrijfs-

ochtend en middag

specifieke aspecten toe te voegen.

Locatie

Doel

Test- en Trainingscentrum

De doelen van deze training zijn schade- en ongevalpreventie, de professionaliteit van

Talingweg 120

de chauffeur verbeteren, voertuigkennis- en -beheersing, het verkeersinzicht en de vei-

8218 NX Lelystad of

ligheid vergroten.

Trainingscentrum Rosmalen

Inhoud Voertuigen

Het programma kunt u geheel naar eigen wens samenstellen. U heeft de keuze uit een

Eigen vrachtauto of

aantal vastgestelde modules. Voor de praktijk kunt u kiezen uit onder meer remmen,

ANWB-huurvrachtauto

onder- en overstuur en manoeuvreren. Voor de theorie kunt u kiezen uit onder meer digitale tachograaf en verkeersregel- en -wetgeving.

Aantal deelnemers Minimaal 20, maximaal 100

Voertuigen De training wordt gevolgd in eigen voertuigen. U dient zelf zorg te dragen voor voldoen-

Uren

de voertuigen voor het aantal deelnemers. Wij raden aan om per twee deelnemers een

7 theorie-uren

voertuig in te zetten.

Duur Hele dag Info en boeken 088 269 7607 anwb.nl/rijvaardigheid

12 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


Een greep uit ons overige aanbod

Een greep uit ons overige aanbod Digitale Tachograaf (N18) Een klassikale sessie waarin wij de chauffeurs informeren over de overstap van analoog naar digitaal. Geeft inzicht in de bediening en werking van de digitale tachograaf. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren.

Lading zekeren Een klassikale sessie over de principes en methoden van het zekeren van lading. De wettelijke regelgeving in Europa en de risico’s van niet goed laden komen aan de orde. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren.

Vervoerskunde Een klassikale sessie gericht op (actuele) wet- en regelgeving, vervoersvoorwaarden en aansprakelijkheid en op de beoordeling en afwikkeling van schades in het beroepsvervoer. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren.

Voor de chauffeurs die werkzaam zijn in de infra en bouw bieden wij een aantal specifieke trainingen aan. Veilig aanslaan van lasten Een praktijktraining voor chauffeurs die betrokken zijn bij het aanslaan en verplaatsen van lasten. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren.

Basiscursus vorkheftruck Een training inclusief examen voor chauffeurs die werken met een vorkheftruck. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren.

Basiscursus autolaadkraan Een training over de basisvaardigheden en veilig gebruik van de autolaadkraan. Deze training telt mee voor 7 theorie-uren. Voor een volledig overzicht van onze trainingen kunt u contact met ons opnemen: 088 269 7607 of anwb.nl/rijvaardigheid

• 13


Blauw Zwaailichttrainingen

Tijden en dagen Ma t/m zo

Blauw Zwaailichttrainingen

ochtend, middag en avond mogelijk

Bestuurders van een ambulance, brandweerauto of politieauto hebben te maken met diverse verkeerssituaties. Chauffeurs moeten adequaat kunnen reageren bij een hoge

Locatie

snelheid en in bochten. Ook weersomstandigheden spelen een belangrijke rol.

Test- en Trainingscentrum Talingweg 120

Doel training

8218 NX Lelystad

De doelen van deze trainingen zijn perfectioneren van de rijstijl, verminderen van risicogedrag en verbeteren van het verkeersinzicht.

Voertuigen

Tankautospuit, bestel- en/of

Voor wie?

personenauto

Deze trainingen zijn bedoeld voor alle ambulance-, brandweer- en politiechauffeurs die

Eigen voertuig of

met de dienstauto de weg op moeten.

ANWB-huurvoertuig

Trainingen brandweerchauffeurs Info en boeken

Het bestaan van de Module Brandweerchauffeur is inmiddels bij alle brandweerkorpsen

088 269 7607

bekend. Sinds 2002 is hiervoor een brancherichtlijn van kracht en per januari 2007 is

anwb.nl/rijvaardigheid

het zelfs verplicht. Wij verzorgen deze module en onze trainingsbaan is goedgekeurd door het NBBe. Behalve de verplichte module verzorgen wij ook Verhoogde Rijvaardigheidstrainingen. Als een chauffeur moet uitrukken, gaan snelheid en veiligheid niet altijd samen. Daarom leren wij de chauffeurs op een afgesloten terrein omgaan met noodsituaties. Geheel naar uw wens stellen wij het programma samen.

Trainingen Ambulance- en Politiechauffeurs Als een ambulance of politieauto moet uitrukken voor een spoedgeval, dan is het belangrijk dat men zo snel mogelijk en veilig ter plaatse komt. Bij een ambulance moet de weg naar het ziekenhuis voor de patiënt zo comfortabel mogelijk zijn. Een ambulancechauffeur heeft op dat moment de verantwoordelijkheid over de patiënt. Hij moet dus onder alle omstandigheden een goed verkeersinzicht en een goede rijstijl bezitten. Die kunnen alleen gecreëerd worden door regelmatig een training te volgen om de rijstijl en het inzicht te behouden en waar nodig te verbeteren. Daarom leren wij de chauffeurs op een afgesloten terrein omgaan met noodsituaties. Geheel naar uw wens stellen wij het programma samen.

14 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


Bestelwagentraining

Bestelwagentraining

Tijden en dagen Ma t/m zo ochtend, middag en avond

Rijden in een bestelauto is een zaak van gewicht. Immers, de lading en de manier waar-

mogelijk

op de auto is beladen bepalen in belangrijke mate het rijgedrag. Locatie

Doel training

Test- en Trainingscentrum

De doelen van deze training zijn perfectioneren van de rijstijl, verminderen van het

Talingweg 120

risicogedrag en het verbeteren van het verkeersinzicht.

8218 NX Lelystad

Voor wie?

Voertuigen

Deze training is bedoeld voor iedereen die regelmatig in een (beladen) bestelauto rijdt.

Eigen voertuig of ANWB-huurvoertuig

Inhoud training De training begint met een korte klassikale uitleg. Daarna past u de kennis in de prak-

Info en boeken

tijk toe. Het accent ligt op het verhogen van de rijvaardigheid en het verbeteren van de

088 269 7607

risicoperceptie. In de praktijk kunnen diverse oefeningen worden gedaan, zoals remmen

anwb.nl/rijvaardigheid

en uitwijken, afdalen van een helling of rijden op een gladde rotonde.

Bestelauto met verplaatsbaar gewicht Tijdens de training wordt extra aandacht besteed aan de belading van de bestelauto. Tijdens de baanonderdelen kunnen wij een speciale trainingsbus inzetten met een verplaatsbaar gewicht van 500 kg. Het doel daarvan is de bestuurder zo realistisch mogelijk te laten voelen welke invloed de positie van de lading heeft op de rijeigenschappen van de bestelauto.

• 15


Grip- & OpSliptrainingen locatie

Tijden en dagen Ma t/m zo

Op locatie

ochtend, middag en avond mogelijk

Wilt u een training op eigen locatie? Of een publiekstrekker voor een evenement? Wij bieden diverse middelen om dit mogelijk te maken.

Locatie Eigen locatie

Veiligheidsdag Op een door u aangegeven locatie kunnen wij een Veiligheidsdag organiseren. Aan de

Info en boeken

bezoekers van deze Veiligheidsdag geven wij bijvoorbeeld de workshop ‘Ken uw auto’,

088 269 7607

zetten we de kantelsimulator in en geven we lezingen over verkeersregels, gevaarher-

anwb.nl/rijvaardigheid

kenning en verkeersmentaliteit.

Kantelsimulator In deze even spannende als nuttige oefening zetten we een demonstratieauto op zijn kop. Met tips van twee ervaren en deskundige instructeurs leer je op de veiligste manier hier weer uit te komen.

Remtestsimulator Test je reactiesnelheid en je remkracht in deze zeer realistische simulator. Reactiesnelheid en pedaalkracht zijn van groot belang bij het maken van een noodstop.

Rijstijlanalyse Tijdens een rit met een instructeur gaat de aandacht uit naar voertuigbehandeling, waarnemingstechnieken, verkeersinzicht en risicoperceptie. De instructeur legt zijn bevindingen vast in een ritverslag. Zonodig geeft hij tips en aanwijzingen voor een verdere ontwikkeling van een veilige rijstijl.

Economisch Rijden Tien tot vijftien procent minder brandstof verbruiken? Dan kan met de training Economisch Rijden. Tijdens deze training leert u gebruik te maken van nieuwe technieken in uw auto. Auto’s worden steeds comfortabeler, veiliger en zuiniger. Met de rijstijl ‘Het Nieuwe Rijden’ maakt u hiervan optimaal gebruik. U rijdt dezelfde afstand in dezelfde tijd, maar met een brandstofbesparing van gemiddeld ruim tien procent.

Klassikale bijscholing De laatste jaren hebben heel wat veranderingen plaatsgevonden in de verkeerswet- en -regelgeving. Denkt maar eens aan de nieuwe belijning of het gebruik van verlichting. Verder is de mentaliteit van de bestuurders de laatste jaren veranderd en hoe ga je daarmee om? Ook ‘Het Nieuwe Rijden’ is sinds een aantal jaren een nieuwe term in het verkeer. Voor al deze onderwerpen kunnen wij in samenspraak met u een klassikale bijscholing geven.

16 • ANWB-rijvaardigheidstrainingen

en -opleidingen


ANWB Test- en Trainingscentrum •

landelijk centraal gelegen

ontvangstcentrum voor presentaties en evenementen (maximaal 150 personen)

uitgebreid verkeersoefencentrum (10 ha)

voorzien van de modernste technieken

geschikt om allerlei verkeerssituaties na te bootsen

4wd-terrein

100 % klimaatneutraal

vakbekwame instructeurs

Kiwa Legionella Veilig Beheerd

ISO 9001: 2008 gecertificeerd

Wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Meer weten?

088 269 76 07 anwb.nl/rijvaardigheid attzakelijk@anwb.nl

• 17

ANWB Rijvaardigheidstrainingen  
ANWB Rijvaardigheidstrainingen  

ANWB Rijvaardigheidstrainingen

Advertisement