Page 1

pr e s sk i t


ASHELTERI NTHEDESERTi st her es ul tofas ucces s i onoff act s ,ex per i ences ,dr eams ,ques t s ,andamongal l ,t heneedt of i ndaway t oex pr es st hef eel i ngsi nt hel i f eofagr oupoff r i ends ;f r om t hecompl exandpr of ound,t ot hedayt odayands hal l ow. Fr i ends hi pwast hepr i mar yf act ort hatt ook5i ndi v i dual st ov ent ur e i nanendl es ss ear chf oranout l ett ot hei rf eel i ngs ,emot i ons ,t hought s andphi l os ophi es ,t of eel andl i v ei nawayt hatwoul ds ett hem f r ee, hel pt hem s har et hei rv i s i onoft hewor l dandmos tofal l ,maket hem f eel t heeuphor i a,r el eas eandf r eedom ofbei ngabl et omani f es tt hei r f eel andt hought . Al loft hos et hi ngst heys har edcamet oapar ox ys m byf oundi nga bandi nMar ch2009t hr oughmus i c,whi chr epr es ent saf undament alpar toft hei rl i v esf r om a v er year l yageand i nmanydi f f er ent ways .That ´ show t heyes t abl i s hedt hepr opermeant oex pr es sal l t het hi ngst heypar t aket obeconcent r at edi ns ounds ,mel odi es ,at mos pher esandr hyt hms . Des pi t ehav i ngdi f f er enti nf l uencesandmus i ct as t e,i twasnotdi f f i cul t t of i ndaconv er gi ngpoi nt :POSTROCK,whi chwasnev ers eenas amus i cgenr e( bei ngt hatt heydonotcons i deri tt obeex act l ys o) . Fort hemember sofASHELTERI NTHEDESERTi twasal wayss omet hi ngex ot i c,amus i ct r endt hatal loft hem,al mos tatt hes ame t i me,di s cov er edbychance,s ur f i ngt heweb,i nt heneedf orf i ndi ng new s t yl esands oundst ot aket hem s omewher eel s e,t os at i s f yt hei r emot i onal needsbei ngpur s ui ti nmus i cl i s t eni ng.Thatwasands t i l l i s Pos tRockf ort hem.


Fors uchr eas on,t hes oundofASHELTERI NTHEDESERTcoul dbecons i der ed among t he Pos t Rock s t r eam,whos ev er s at i l i t y and r i chnes s br oadenst hei rpos s i bi l i t i esatmaki ngmus i c,s i ncei tcont ai nsmus i cf or ms t hatgof r om cl as s i cal mus i cs t r uct ur es ,goi ngt hr ought hes t andar di ns t r ument at i onofal lagesofRockmus i c,ast hes t r engt handr oughnes sof met al ,addi ngmi x t ur esandr hyt hmst hatcoul dhav ebeenev ol v edf r om j az z ,t r av el i ngt hr oughdi f f er entmeas ur esasi npr ogr es s i v emet al ,orev en i ns t r ument st hatar eus uali nFol kmus i c,t hathav enotmuchr el at i ont o r ock,buthel pi nt hev ent ur eofcr eat i ngat mos pher esandmel odi eswi t h di s t i nctcol or s ,beyondr ock. ASHELTERI N THEDESERTcanal s oi mmer gei nt oex per i ment at i on:t he chal l enget of i ndmus i ci ns i deanymat er i al obj ectorev ent heus eoft echnol ogi est ocr eat es ounds .Al l oft hi sconv er gesi ns omes er i esofmus i cal l ands capes ,f ul lofcr es cendosasi ncl as s i calmus i c,j us tl i keourl i f es hav et hei rupsanddowns . Duet oal lt hi sf eat ur es ,ASHELTERI N THEDESERTdeci dedt hatPos t Rockwast hei deals t yl et ocr eat et hei rmus i candachi ev et oex pr es s howev ert heywant ed,s i ncet her ear enol i mi t ss oundwi s eandev ent ho i tcanbecl as s i f i edands or t ed,t hepos s i bi l i t i esar eendl es s :i ti sact ual l y t hatf r eedom t hatappeal edt ot hem.


Themot i v esandt hei ns pi r at i onf orA SHELTER I N THEDESERTcome f r om t hecount l es sbr anchesofar t :i nal l ,mus i c,ar t ,l i t er at ur eandv i s ual ar t s .Al loft hem amal gamat et oex pr es soneormanyt hi ngs ,i ndi f f er ent waysanddi s t i nctt ex t ur es ;compl ement i ngt hei rmus i cwi t hani l l us t r at i on, aphot ogr aph,av i deoorat ex t ,cr eat i ngcompl i ci t yt oex t r acti ns pi r at i on f r om al l t hi st hi ngs .Ther ef or e,nomat t ert hei ror i gi nsanddi f f er ences ,t hi s l i ne up,s har est hei rmos ts acr ed l i kes ,and what ev ercomest ot hei r mi nds ,hel pi ngt hem t of i ndwayst ocr eat emus i c. Al l ki ndsofs t yl eshav epas s edt hr ought heband´ sear s :f r om r ocki nal l i t sf or ms and s ubgenr es ,es peci al l yt he ones dev el oped i nt he 90´ s ( al t er nat i v e,numet al ,gr unge,met al cor e,s hoegaz e) ,t hev i r t uos i s m,el eganceands pont anei t yofj az z ,t hemagi cal andt r adi t i onal s oundsoff ol k, mus i cf orcl as s i cci nema,ofcour s e,cl as s i calcont empor ar ymus i c,and s omanyot her st hr oughoutt hewor l d.Al lt hi smodal i t i esor i gi nedi ndi f f er entt i mesandages ,cul t ur esandcont i nent s ,wer ei mper at i v et oconcei v emus i ci nt hewayt hatASHELTERI N THEDESSERTcur r ent l ydoes .


I nt heyear201 0,undert henameof[ RESOUND] ,af t ers t ar t i ngt heband andbegi nni ngt owr i t emus i c,t heyr el eas edt hei rf i r s ts el f t i t l edEP,whi ch cons i s t edi ns i xi ns t r ument al s ongs . Dur i ng201 0andt heendof201 2,[ RESOUND]wasper f or mi ngats ev er alpl acesi nt hecount r y´ scapi t alci t y,s uchasBi bl i ot ecaVas concel os , Teat r o delPuebl o,ElI mper i al ,Car adur a,Wel come Ghos t s Fes t i v al , Cent r oCul t ur al del Bos que,l aFer i aI nt er naci onal del Li br oI nf ant i l yJ uv eni l enel Cent r oNaci onal del asAr t es ,l aUni v er s i dadAut ónomaMet r opol i t ana,elFor oAl i ci a,elAt l ánt i coCl ub, Li bél ul aSoundSt at i on,Bl ueFact or , el Met r odel aCi udaddeMéx i co,amongot herv enues . Byt heyear201 1 ,t hebandpr es ent edas ubpr oj ect ,t hel i v es cor ef or t hes out hkor eanmov i eOLD BOY,f r om di r ect orPar kChanWook, asa s onor eal t er nat i v et ot heor i gi nal s oundt r ack.Themov i ewasf eat ur edon t he" CI NEMA BEAT"cycl ef r om ALAS yRAI CES att heNat i onalCent r e f orAr tandCul t ur e( CONACULTA) ,i nt heBi bl i ot ecaVas concel os ,att he Uni v er s i dadAut ónomaMet r opol i t anaandt heBLACK OCTOBER f es ti n t heci t yofPuebl a.

I n201 2t hegr oupwaspar toft hebandss how or gani z edbyt heUni v er s i dadAut ónomaMet r opol i t anaUni dadAz capot z al co,pr oducedbyGer r y Ros ado,f r om I nt ol er anci aRecor ds ,whohashadav er yi mpor t antpr es encei nmas s i v ef es t sbot hnat i onal andi nt er nat i onal . Af t er2year sofper f or mi ngasRESOUNDt hepr oj ectev ol v edi nal l di f f er entas pect sandt hat ´ show f ors ev er al r eas onsbot hmus i cal andper s onal ,t heydeci dedt ochanget henamet oASHELTER I N THEDESERT, becaus ei ts umsupwhatt hei rmus i cmeans ,i nes s encet ot hems el v es , andal s owhatt hebandt r i est or ef l ect ,s har i ngwi t hpeopl et hi sconcept i on:" As hel t eri nt hedes er tofourl i v es .Av i s i onofmus i casameanof s ani t yf ort hes oul ,andapor t r ai toft hecondi t i onoft hehumans pi r i t " .


Thus ,t henew s t agehadbegun.ASHELTERI N THEDESERTr el eas ed t hei rf i r s tal bum t i t l ed MAZE OFMEMORI ES,pr oduced byt hems el v es andi ndependent l y. Theal bum cons t r uct edby5t r acks ,waspubl i s heddi gi t al l yonAugus t24i n201 2,andi nv er yf ew weeks ,wi t houtt hement i on orpos tofanymas s i v emedi a,i twass ur pr i s i ngl yf orev er yonet hati twas f av or abl yr ev i ewedbyPos tRocks i t esi nEur ope,pl acesl i keGer many, Spai n,Bul gar y,Rus s i a,Pol and,Rumany,I t al y,t heUK,t heNet her l ands andBel gi um wer epayi ngat t ent i ont ot heal bum.Al s ot hebandwasi nv i t ed t oi nt er nat i onalcompi l at i ons s uch as Ox i det ones :The Gr as sI s Al waysGr eener ,Des t i nat i on:Pos t r ockI ndones i a,andRi bsOutCompi l at i onI I yI I I . Mont hsl at er ,asar es ul toft hi swel l r ecept i onbyt heEur opeanaudi ence, A SHELTER I N THEDESERTwass i gnedbyt hel abelOXI DETONES i n Ger many( l abel ofgr eatbandss uchasMooncake,Col l aps eUnderThe Empi r e,TheEchel onEf f ect ,Thi sPat chofSky,CanyonsofSt at i candLabi r i nt o) ,whopubl i s hedanot herphys i calcopyoft heal bum f orEur ope, whi chcont ai nsanex t r at r ack,t her ef or emaki ngi ti nt ot hei rf i r s tLP. Maz eofMemor i eswasal s ol i cens edanddi s t r i but edi nSpai nbyt hel abel ALOUD MUSI C LTD,andi nj apanunderLI NUSRECORDS. Af t ert heunex pect eds ucces soft hei rdebutLP,t heoner ecor dedonl y wi t ht hei deaofmaki ngademot os how t hei rmus i c,andbecomi ngan LPedi t edi nEur ope,ASHELTERI N THEDESERTs t ar spl anni ngt ot ake t hei rmus i cbeyondbor der s ,att hes amet i mewor ki ngonanEPt hatwi l l cont ai nal t er nat i v ev er s i onsofmov i es cor es ,i ncl udi ngwor kofcompos er s asr ecogni z edasHansZi mmer ,J ohnMur phyandCl i ntMans el l . Att heendof201 3ASI TD f or mspar tof" OdeToAnUns pokenMov ement " ,ani nt er nat i onalcompi l edofunr el eas edmus i c,l aunchedj oi nt l yby Ox i deTonesandTheSi r ens Sound,f eat ur i ngar t i s t sl i keCol l aps eUnder TheEmpi r e,HumanPyr ami ds ,MyEducat i on,Thi sPat chofSky,et c. )


" At ot al of5t r acksal l ov er8mi nut esl ongav er age,cr eat i ngamus i ct hatmi ght aswel l bepar toft hes oundt r ackofanyhol l ywoodf l i ck,wi t hcl eari nf l uences f r om t hej apanes ebandMONO i nt hei rmos temot i onal bi t sort hecr es cendos ofGods peedYou!Bl ackEmper or " KeepAnOpenMi nd Spai n


" AShel t erI nTheDes er tadher est ot hemos temot i onalpos t r ockgui del i nes , and debut s wi t h Maz e ofMemor i es .A pl aque t hatf eat ur es col or s ,wi t h r anges ,wi t hnuancesandenoughs t r engt ht omakev i br at et hes oul ." Dav i dDel Agui l aCol aps o MĂŠx i co


ASHELTEI N THEDESERTI S: Al ej andr oRodr i guez-Dr ums AnwarRodr í guez-Bas s Er i ckGonz al ez-Pi ano PepeRi ncon-Gui t ar Os carRodr í guez-Gui t ar

CONTACT as hel t er i nt hedes er t @gmai l . com www. f acebook. com/ as hel t er i nt hedes er t www. as hel t er i nt hedes er t . bandcamp. com

A Shelter in The Desert - Press kit (English)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you