Page 1

Bahagian Penyelidikan & Pembangunan JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM.M’SIA 23 November 2011 | Hotel Awana, Genting

Cadangan Pembangunan

Sistem Pelaporan Tanah Lapang(SPTL)


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang Justifikasi Section 1 Pengguna Sitemap Struktur Data Prototaip

Justifikasi SPTL  Selaras dengan Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara Bilangan 6 (2/2007) - Panduan Pengumpulan Dan Pengemaskinian Maklumat Status Warta Tanah Lapang Awam.

 Menambahbaik & menaiktaraf sistem sedia ada sebelum ini yang hanya dalam persekitaran offline  Perlu ada satu pangkalan data secara berpusat yang tersusun serta berupaya diintegrasikan di semua PBN dan PBT


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang Justifikasi Section 1 Pengguna Sitemap Struktur Data Prototaip

Justifikasi SPTL  Memudahkan capaian maklumat dibuat pangkalan data yang akan dibangunkan kelak.

melalui

 Memudahkan proses pelaporan tanah lapang dibuat kepada pelbagai peringkat dalam masa yang cepat serta lebih efisien.


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang Justifikasi

Pengguna SPTL

Slaid 2 Pengguna Sitemap Struktur Data Prototaip

Admin : JPBD SM (MURNInet Server)

Users : JPBD Negeri/PBT/PTG (Workstation/Mobile)


Justifikasi Pengguna Slaid 3 Sitemap Struktur Data Prototaip

Sitemap SPTL


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang Justifikasi Pengguna Sitemap Struktur Struktur Data Data Prototaip

Struktur Data Atribut               

No_id Tarikh_Data PBT Mukim Daerah No_Lot No_PA Hakmilik Luas_Ha Kategori Status_Pewartaan No_Warta Tarikh_Warta Status_Serah_PBN Tarikh_Serah_PBN


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang Justifikasi Pengguna Sitemap Struktur Data Prototaip

Demo Prototaip SPTL


Hasil Carian‌ ID

Mukim Daerah Negeri No Lot Hakmilik Luas Kategori Status Warta Tarikh Warta Status PBN


PELAPORAN STATUS PEWARTAAN TANAH LAPANG

Pelaporan dijana melalui :


[SPTL] Sistem Pelaporan Tanah Lapang

Sekian, terima kasih bpp@townplan.gov.my

Sistem PelaporanTanah Lapang(SPTL)  

Cadangan Pembangunan Sistem Pelaporan Tanah Lapang(SPTL)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you