Page 1

1


KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1. 2. 3. 4.

2

Pengenalan Projek Analisis Projek Cadangan Penyelesaian Outcome dan Impak Projek


PENGENALAN PROJEK

Dunia perancangan bandar yang dinamik pada hari ini membolehkan pelbagai ilmu dokumen penyelidikan dan perancangan bandar dikongsi dan dimanfaatkan bersama semua pihak secara atas talian (online). 3


PELANGGAN HADAPI MASALAH UNTUK AKSES BAHAN TERBITAN DAN MAKLUMAT PENYELIDIKAN BPP

4


OBJEKTIF DAN SASARAN PROJEK

5

OBJEKTIF PROJEK

SASARAN PROJEK

Meningkatkan kebolehcapaian maklumat penyelidikan perancangan dengan mengurangkan masa dan kos agar lebih efisyen dan dinamik.

Mewujudkan suatu kaedah yang lebih efisien kepada capaian maklumat penyelidikan perancangan (sasaran 75.01% - kaedah pareto)


TEMA PROJEK

6


KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1. 2. 3. 4.

7

Pengenalan Projek Analisis Projek Cadangan Penyelesaian Outcome dan Impak Projek


ANALISIS MASALAH Setelah membentuk objektif projek, satu analisis telah dijalankan bagi mengenalpasti punca-punca masalah yang dihadapi. Teknik gambarajah hubungkait dan verifikasi punca-punca telah digunakan dalam analisis ini. 8


2 2

2 4

Halangan fizikal untuk mendapatkan bahan terbitan (kos, masa & tenaga)

GAMBARAJAH HUBUNGKAIT Prosedur pembelian yang rumit dan tidak ekonomik

5

Lokasi kedudukan BPP yang jauh dari Ibupejabat

0 3 4

6

2 1

KESUKARAN KEPADA AKSES BAHAN TERBITAN DAN MAKLUMAT PENYELIDIKAN BPP

Prosedur kerja melibatkan pihak lain

7

1 4 in

punca

out

masalah

9

Kekangan sumber manusia untuk mengendalikan urusan

8

2 3

Bahan terbitan di BPP terlalu banyak

3

Ruang penyimpanan yang terhad di BPP

1

4 2

Tiada sistem penyimpanan (cataloging) yang teratur

0 3

2


PEMILIHAN PUNCA PALING MUNGKIN JADUAL HUBUNGKAIT Punca melebihi satu dipilih Bil

Elemen

Bilangan Punca Dan Masalah

Pemerhatian

1

Bahan terbitan di BPP terlalu banyak

2-3

Punca dan Masalah

2

Ruang penyimpanan yang terhad di BPP

0-3

Masalah

3

Tiada sistem penyimpanan (cataloging) yang teratur

4-2

Punca dan Masalah

4

Lokasi kedudukan BPP yang jauh dari HQ

0-3

Masalah

5

Prosedur pembelian yang rumit dan tidak ekonomik

2-4

Punca dan Masalah

6

Halangan fizikal untuk mendapatkan bahan terbitan (kos, masa & tenaga)

2-2

Punca dan Masalah

7

Prosedur kerja melibatkan pihak lain

2-1

Punca dan Masalah

8

Kekangan sumber manusia untuk mengendalikan urusan

1-4

Punca dan Masalah

10


5 PUNCA PALING MUNGKIN Bahan terbitan dan maklumat penyelidikan yang terlalu banyak di BPP.

Ruang penyimpanan yang terhad.

KESUKARAN KEPADA AKSES BAHAN TERBITAN DAN MAKLUMAT PENYELIDIKAN BPP

Tiada sistem penyimpanan (cataloging) yang teratur. Prosedur pembelian yang rumit dan tidak ekonomik. Kesukaran (halangan fizikal) untuk mendapatkan bahan terbitan dan maklumat penyelidikan (segi kos, masa dan tenaga).

11


KEPUTUSAN KAJISELIDIK (SEBELUM) DITUNJUKKAN DALAM RAJAH PARETO 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

100

Analisis dilakukan pada bilangan data “setuju”

89.07 75.01

Sasaran konsep berdasarkan konsep 80% :20% = 75.01%

53.13

18

28.13

Kesukaran untuk mendapatkan bahan terbitan (dari segi kos, masa dan tempat)

16

14

Perkongsian dan hebahan Prosedur pembelian yang Ruang penyimpanan yang terhadterbatas di BPP maklumat rumit dan tidak ekonomik

9

7

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

75.01%

bil.

%…

Bahan terbitan terlalu Tiada sistem penyimpanan banyak dan ruang yang teratur penyimpanan yang terhad di Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

Sumber : Kaji Selidik Kumpulan MyTownNet, BPP 2012

12


KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1. 2. 3. 4.

13

Pengenalan Projek Analisis Projek Cadangan Penyelesaian Outcome dan Impak Projek


KAEDAH PENYELESAIAN – RAJAH POKOK

Masalah Kesukaran kepada akses bahan terbitan dan maklumat penyelidikan BPP

Punca Masalah

Cadangan Penyelesaian masalah

Bahan terbitan dan maklumat penyelidikan yang terlalu banyak di BPP.

Mewujudkan satu sistem yang dapat digunakan untuk capaian bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas.

Ruang penyimpanan yang terhad.

Tiada sistem penyimpanan yang teratur.

Prosedur pembelian yang rumit dan tidak ekonomik.

Kesukaran (halangan fizikal) untuk mendapatkan dari segi kos, masa dan tenaga.

14

Mewujudkan satu sistem repositori (penyimpanan secara digital).

Menghasilkan satu sistem klasfikasi bahan terbitan dan maklumat.

Mewujudkan bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan secara digital yang dapat dikongsi bersama secara percuma.

Menyediakan prosedur yang mudah, menjimatkan kos, masa dan tenaga.

Huraian Pelanggan BPP dapat akses bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas tanpa menghubungi pegawai BPP. Penyimpanan dalam bentuk digital semua bahan terbitan dan maklumat penyelidikan. Bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan perlu diklasifikasi mengikut jenis sebelum disimpan secara digital. Paparan bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan secara digital boleh dicapai oleh semua. Penyimpanan secara digital bahan terbitan dan maklumat perancangan sangat memudahkan dan menjimatkan kos, masa dan tenaga.


MATRIX PEMILIHAN CADANGAN PENYELESAIAN BIL.

A

B

C

D

MARKAH

KEPUTUSAN

1.

Mewujudkan satu sistem yang dapat digunakan untuk capaian bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas.

2

2

2

2

8

Diterima

2.

Mewujudkan satu sistem repositori (penyimpanan secara digital).

0

1

1

1

3

Ditolak

Menghasilkan satu sistem klasfikasi bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan.

1

1

0

2

4

Ditolak

4.

Mewujudkan bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan secara digital yang dapat dikongsi bersama secara percuma.

2

2

2

1

7

Diterima

5.

Menyediakan prosedur yang mudah, menjimatkan kos, masa dan tenaga.

2

2

2

0

6

Diterima

3.

CADANGAN PENYELESAIAN

PETUNJUK (Faktor Dipertimbangkan)

15

PETUNJUK

A

Meningkatkan Imej

Praktikal

=2

B

Kepuasan Pelanggan

Kurang Praktikal

=1

C

Penjimatan Kos, Masa & Tenaga

Tidak Praktikal

=0

D

Mudah Dilaksanakan


CADANGAN PENYELESAIAN TERBAIK (Pro & Kontra)  Pelanggan BPP dapat akses bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas tanpa menghubungi pegawai di BPP.  Sangat memudahkan pelanggan.  Menjimatkan masa pegawai BPP.

 Bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan perlu diimbas dan disimpan secara digital dan mengambil tempoh masa yang tertentu untuk menyediakannya.

2.

Mewujudkan bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan secara digital yang dapat dikongsi bersama secara percuma.

 Bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan yang secara digital dapat dipaparkan secara online untuk dikongsi bersama secara percuma oleh semua pihak.

 Perlu meneliti samada adakah semua bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan sesuai untuk dipapar secara online dan percuma.

3.

Menyediakan prosedur yang mudah, menjimatkan kos, masa dan tenaga.

 Penyimpanan secara digital sangat memudahkan dan menjimatkan kos, masa dan tenaga.

 Semua pegawai di BPP perlu mahir untuk mengendalikan penyimpanan secara digital.

PRAKTIKAL

KONTRA (Keburukan)

TIDAK PRAKTIKAL

PRO (Kebaikan)

Mewujudkan satu sistem yang dapat digunakan untuk capaian bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas.

1.

16

CADANGAN PENYELESAIAN

TIDAK PRAKTIKAL

BIL.


CADANGAN PENYELESAIAN TERPILIH

Mewujudkan satu sistem yang dapat digunakan untuk capaian bahan terbitan dan maklumat penyelidikan dengan pantas.

17


PELAKSANAAN CADANGAN Kelulusan pembangunan sistem repositori

Penambahbaikan

Kerangka Sistem Repositori Digitize bahan terbitan dan maklumat penyelidikan perancangan BPP

Pemilihan laman web yang sesuai

Memuat naik bahan-bahan terbitan yang telah di digitize ke laman web

Semakan dan ujicuba semula Siap sedia untuk digunakan oleh pelanggan

18

Penambahan bahan dari masa ke sema

Semakan dan menjalankan ujicuba


PRODUK LAMAN WEB MyTownNet

Laman web sistem repositori penyelidikan perancangan bandar yang telah siap (www.mytownnet.blogspot.com) 19


KANDUNGAN PEMBENTANGAN 1. 2. 3. 4.

20

Pengenalan Projek Analisis Projek Cadangan Penyelesaian Outcome dan Impak Projek


PENCAPAIAN SASARAN PROJEK RAJAH PARETO PERBANDINGAN CARTA SEBELUM PROJEK

100.00%

89.07%

100%

30

100

90%

25

75.01%

CARTA SELEPAS PROJEK INOVASI

80%

90 25 80

70% 20

70 20

53.13% 15

60% 50%

60 15

50

40% 10

28.13%

30%

40 10 30

20% 5

20 5

10% 0

21

Kesukaran untuk mendapatkan bahan terbitan (dari segi kos, masa dan tempat)

Perkongsian Prosedur Bahan Tiada sistem Ruang dan hebahan pembelian terbitan penyimpanan penyimpanan maklumat yang rumit terlalu banyak yang teratur yang terhad terbatas dan tidak dan ruang ekonomik penyimpanan yang terhad di BPP

14.06% 0%

10 0

Kesukaran untuk mendapatkan bahan terbitan (dari segi kos, masa dan tempat)

Perkongsian Prosedur Ruang dan hebahan pembelian penyimpanan maklumat yang terhad yang rumit terbatas dan tidak ekonomik

Bahan Tiada sistem terbitan penyimpanan terlalu yang teratur banyak dan ruang penyimpanan yang terhad di BPP

0

85.94%

30


PENCAPAIAN HASIL PROJEK -

Menggalakkan `Research Collaboration’ Meningkatkan `Knowledge Enrichment and Sharing ‘ Free Planning knowledge / info Comprehensive Town Planning Research Directory

1. Kos Operasi - Diukur daripada Anggaran Belanja Mengurus (ABM) - Penurunan kos belanja mengurus Tahun 2009

Tahun 2011

Tahun 2012

Kos penerbitan GPP Papan Iklan Luar = RM18,700 (1,000 unit)

Kos penerbitan GPP Rekabentuk Sejagat = RM8,450 (350 unit)

Kos penerbitan GPP Taman Atas Bumbung = RM4,550.00 (350 unit)

Sumber : Kelulusan Pegawai Pengawal KPKT Berkaitan Penentuan Harga Garis Panduan Perancangan Keluaran JPBD SM, Ogos 2012

22


PENCAPAIAN HASIL PROJEK Kos Operasi (Penerbitan) – Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa SM, KPKT Kos yang terlibat adalah kos penerbitan yang dibiayai oleh Jabatan. Kumpulan MyTownNet berjaya mengurangkan kos penerbitan dengan adanya laman web MyTownNet. JIMAT RM 13,625

Bilangan cetakan menurun

GPP Papan Iklan Luar -Tahun terbitan – 2009 - Bil. Cetakan – 1,000 unit - Kos – RM18,700.00

23

Kos menurun

JIMAT RM 14,150

Bilangan cetakan menurun

GP Penubuhan Tadika dan Taska - Tahun terbitan – 2012 - Bil. Cetakan – 350 unit - Kos – RM5,075.00

Kos menurun

GPP Taman Atas Bumbung - Tahun terbitan – 2012 - Bil. Cetakan – 350 unit - Kos – RM4,550.00


PENCAPAIAN HASIL PROJEK Penjimatan Kos Operasi – Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa SM, KPKT PERKARA

Tanpa penambahbaikan (do nothing)

KOS RM18,700 setiap keluaran GPP (1,000 unit)

IMPAK • • • •

Melaksanakan Projek Inovasi MyTownNet

Faedah Bersih (Penjimatan kos penerbitan oleh BPP)

24

RM0 (kos pembangunan laman web MyTownNet) Penjimatan RM14,150.00

• •

• •

Jabatan menanggung bebanan kos penerbitan (percetakan) Pelanggan masih hadapi masalah untuk mendapatkan bahan terbitan. Pelanggan hadapi prosedur yang rumit dan tidak ekonomik. Lambakan bahan terbitan di BPP. Pelanggan hanya perlu mengakses menggunakan internet. Capaian maklumat boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana jua menggunakan talian internet. Penyimpanan bahan terbitan dan maklumat disimpan dalam bentuk digital. RM18,700.00 (cetakan1000 unit, 2009) – RM4,550.00 (cetakan 350 unit, 2012)


PENCAPAIAN HASIL PROJEK 2. Penjimatan Masa - Proses penjualan bahan penerbitan dan maklumat penyelidikan semakin berkurangan. - Pegawai terbabit mempunyai lebih masa untuk melakukan tugas-tugas hakiki. - Dapat memenuhi JUALAN DAN EDARAN GPP OLEH BPP, JPBD SM 2011 - 2012 transformasi Kerajaan. 1200 1000 800

Bil.

Tahun

Jualan

Edaran

600

1.

2011

220

1,006

400

2.

2012

44

1,014

200

Jumlah

264

2,020

0

Sumber : Jawatankuasa Jualan Terbitan BPP, 2012

25

Jualan

2011

2012

Edaran


PENCAPAIAN HASIL PROJEK 2. Penjimatan Masa - Dapat menjimatkan masa pelajar untuk mendapatkan bahan terbitan dan penyelidikan dari BPP. - Menggalakkan ‘free knowledge’ dan ‘learned society’. - Meningkatkan ilmu masyarakat di Malaysia amnya.

3. Peningkatan Output / Produktiviti - Contoh : Penyediaan Garis Panduan Perancangan Tadika dan Taska yang disediakan secara atas talian di dalam website MyTownNet dapat digunakan oleh pengusaha tadika di Malaysia. Pengusaha tadika dapat mematuhi garis panduan tanpa melalui JPBD dan pihak berkuasa tempatan. - Impaknya : Ibu bapa akan merasa lebih selamat dengan pematuhan garis panduan tersebut dan confident level akan lebih tinggi. Imej negara akan meningkat dengan tahap confident level yang tinggi tersebut. 26


PENGGUNAAAN MyTownNet

Penggunaan laman web MyTownNet melalui pelbagai gadget 27


IMPAK HASIL PROJEK - Pageviews

28


IMPAK HASIL PROJEK - Pengunjung

29


Pegawai BPP Penjimatan masa dan tenaga

Pelajar

Orang Awam

Penjimatan kos operasi

Peningkatan Imej Jabatan

30

PBT/PBN


IMPAK HASIL PROJEK - Pengiktirafan

Perancang Bandar Perancang Malaysia (MIP) Persatuan Pegawai Perancang Lembaga Bandar Desa, Pertubuhan Malaysia Malaysia (PERSADA) 31


111


“…Hasil inovasi, walau dilihat kecil, namun yang penting adalah terlahir budaya inovasi dan pembudayaan kreativiti. Ia sudah tentu memberi impak yang positif kepada kecekapan perkhidmatan kerajaan yang seterusnya membawa kepuasan hati rakyat”… -YAB Perdana Menteri Malaysia

petikan ucapan ketika merasmikan Majlis Sambutan Hari Inovasi Kementerian Kewangan 2010 33


MyTownNet

MyTownNet – Cetusan Inovasi, Wadah Dunia Perancangan Bandar SEKIAN TERIMA KASIH www.mytownnet.blogspot.com 34

Persembahan KIK MyTownNet  

Persembahan KIK MyTownNet semasa pertandingan peringkat kebangsaan KIK di Awana Porto Malai Langkawi pada 5 - 7 November 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you