Page 1

Penilaian ‘Outcome’ dan Impak

BENGKEL PENILAIAN OUTCOME DAN IMPAK PROGRAM/PROJEK KPKT 2012 13 DISEMBER 2012 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


KANDUNGAN 1

TUJUAN

2

LATAR BELAKANG

3

KANDUNGAN GP

4

FOKUS KAJIAN PENILAIAN

5

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENILAIAN

6

METODOLOGI KAJIAN

7

HASIL KAJIAN

8

RUMUSAN

9

PENUTUP


1 TUJUAN Membentangkan hasil kajian penilaian `outcome’ dan impak daripada penerimapakaian dan penguatkuasaan GP Perancangan `Gated Community and Guarded Neighbourhood’ (Komuniti Berpagar dan Kejiranan Berpengawal) (GPP 022/2010).

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


2 LATAR BELAKANG GP `Gated Community and Guarded Neighbourhood’ - salah satu daripada 21 GP

(`review’/baru) yang telah disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia dalam tempoh RMKe-9 (2006-2010).

Kos Kajian Kesesuaian Pelaksanaan `Gated Community’ di Malaysia = RM188,482.75 (P43/2008). Kos Pengurusan = >RM150,000.00 (B43/2008 – 2011).

GP ini telah diluluskan oleh:

(i)

Jemaah Menteri - 28 Julai 2010

(ii)

MNKT Ke-63 - 2 September 2010. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Asas Pemilihan GP `Gated Community and Guarded Neighbourhood’: (i)

Selaras dengan isu-isu dan permasalahan yang wujud di peringkat negeri dan PBT;

(ii) Bertepatan dengan keputusan Jemaah Menteri dan MNKT yang mengarahkan supaya isu-isu penubuhan dan pelaksanaan skim berpagar dan berpergawal diselesaikan secara berkesan berpandukan undang-undang sedia ada serta menepati kehendak rakyat; dan (iii) Untuk menilai dan memantau tahap penguatkuasaan oleh PBT/agensi bertanggungjawab serta pematuhan persatuan penduduk. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Definisi Skim `Gated Community’ – Landed Strata Housing (Akta Hakmilik Strata, 1985 – Akta 318): Skim kediaman tertutup dengan tembok / pagar mengelilingi kawasan kediaman, mempunyai akses keluar-masuk yang terhad dan terkawal, mempunyai kemudahan harta bersama serta diuruskan oleh badan pengurusan. Kumpulan penduduk yang tinggal di kawasan kediaman bertanah berhakmilik strata (gated community scheme – GACOS). BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Definisi Skim `Guarded Neighbourhood’ – Individual Title Housing (Kanun Tanah Negara, 1965):  GN wujud secara adhoc berdasarkan persetujuan penghuni di kawasan kejiranan.  GN menyediakan perkhidmatan keselamatan sama ada dengan atau tanpa pondok pengawal.  Amalan semasa GN : terbahagi kepada GN Tidak Berpagar (guarded only) dan GN Berpagar (guarded dan gated).  GN tidak boleh mempunyai halangan fizikal di atas jalan awam dan menguatkuasakan sebarang sekatan keluar-masuk kepada penghuni dan orang ramai. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


REKOD SKIM `GATED COMMUNITY’ DAN `GUARDED NEIGHBOURHOOD’ DI SEMENANJUNG MALAYSIA BIL

NEGERI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur

JUMLAH

JUMLAH SKIM GC

SKIM GN

(Landed Strata)

Dengan Kelulusan PBT

Tanpa Kelulusan PBT

JUMLAH

0 0 8 2 0 8 16 0 0 0 8 46

100 27 0 3 3 1 25 0 6 179 0 41

8 0 0 0 0 5 0 0 0 228 0 10

108 27 0 3 3 6 25 0 6 407 0 51

88

385

251

636

Sumber: JPBD Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (Februari 2012) BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


LATAR BELAKANG Isu-Isu Utama: 

Pengasingan masyarakat dan interaksi sosial.

Sejauhmana GC dan GN dapat mengurangkan kejadian jenayah.

Kewujudan kemudahan awam dan laluan pengangkutan awam di kawasan GN.

Keperluan pendaftaran dengan ROS bagi skim GN.

Persetujuan penduduk dalam menubuhkan skim GN.

Sekatan fizikal (boom gate) di dalam skim GN.

Pemasangan `perimeter fencing’ di kawasan GN.

Pendaftaran dan status pengawal keselamatan . BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


3 KANDUNGAN GP 1. Tujuan Garis Panduan 2. Perkembangan `Gated Community’ 3. Definisi `Gated Community’ (GC – Landed strata housing) 4. Definisi `Guarded Neighbourhood’ (GN – Individual title housing) 5. Isu-Isu Pembangunan GC dan GN 6. Prinsip-prinsip Perancangan 6

7. Garis Panduan Umum GC


KANDUNGAN GP 8. Garis Panduan Khusus GC (14 aspek):

6

Saiz keluasan pembangunan Perancangan tapak Lokasi pembangunan Sistem dan hierarki jalanraya Rekabentuk perumahan dan anjakan bangunan Pembinaan pagar/tembok Laluan keluar-masuk Pembinaan pondok pengawal Landskap dan penanaman pokok Ketinggian bangunan Penyediaan tempat letak kereta/motosikal Laluan khas utiliti Perletakan kemudahan awam Nama taman / kejiranan


KANDUNGAN GP 9. Garis Panduan Penubuhan GN (5 aspek) Kawalan Am Perancangan Syarat Asas Penubuhan Pembinaan Pondok Pengawal Pembinaan Pagar Pengawal Keselamatan

6 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 1. KAWALAN AM PERANCANGAN Skim GN hanya dibenarkan di kawasan bandar (kawasan operasi PBT), khususnya di kawasan yang kurang selamat (mempunyai kadar jenayah yang tinggi berdasarkan rekod PDRM). GN tidak dibenarkan jika di dalam kawasan kejiranan terdapat kemudahan awam utama serta jika merupakan laluan pengangkutan bas awam. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 2. SYARAT ASAS PENUBUHAN Cadangan menubuhkan GN perlu dimaklum kepada PBT melalui persatuan penduduk (RA) yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (RoS). Cadangan untuk mewujudkan GN perlu mendapat persetujuan majoriti penduduk (ketua isi rumah), tertakluk kepada tiada sebarang paksaan dan tekanan kepada penduduk yang tidak bersetuju. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 3. PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL Saiz pondok pengawal hendaklah tidak melebihi 1.8 meter X 2.4 meter. Pondok pengawal hanya dibenarkan disedia atau dibina di kawasan bahu jalan (road shoulder) dan perlu dipastikan tidak menghalang lalulintas. Amalan pembinaan pondok pengawal di atas atau di kawasan tengah jalan adalah tidak dibenarkan.

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL Halangan dalam bentuk sekatan fizikal secara sementara seperti `manual boom gate’, kon dan papan tanda keselamatan boleh diberi pertimbangan untuk dipasang atau diletak di lokasi yang sesuai di jalan masuk berhadapan dengan pondok pengawal dengan syarat terdapat pengawal keselamatan bertugas mengawal sekatan tersebut selama 24 jam.

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN

Skim`Guarded Neighbourhood’ (GN) 4. PEMBINAAN PAGAR Pagar (perimeter fencing) mengelilingi sempadan skim GN tidak dibenarkan.

5. PENGAWAL KESELAMATAN Perlu berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN).

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


4

FOKUS KAJIAN PENILAIAN

Skim `Guarded Neighbourhood’ – Individual Title Housing (Kanun Tanah Negara, 1965)

GN

* Tidak meliputi `Gated Community’ (GC)

Isu-Isu Utama GN

Soalan Dewan Rakyat (25 soalan)

4

Aduan/ pertanyaan awam (> 50 soalan)

Dewan Negara (17 soalan)

Maklum balas Jemaah Menteri (> 10 maklum balas)

Sidang media khas (2 kali)

Liputan akhbar (> 30)

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


5

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENILAIAN

MATLAMAT Untuk menilai sejauhmana GP yang diluluskan di peringkat persekutuan diterima pakai dan dikuatkuasakan oleh PBN, PBT, agensi berkaitan dan persatuan penduduk dalam merancang, mengawal dan menubuhkan skim `guarded neighbourhood’. 4 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENILAIAN

OBJEKTIF 1) Mengenalpasti tahap penerimapakaian GP di peringkat Negeri dan PBT. 2) Menilai sejauhmana penubuhan skim GN mematuhi garis panduan / syarat-syarat yang digariskan di dalam GP. 3) Menilai tahap penguatkuasaan oleh PBT terhadap garis panduan / syarat-syarat yang digariskan di dalam GP berkaitan skim GN.

4

4) Menilai implikasi penggubalan penubuhan GN terhadap keselamatan, `privacy’, interaksi sosial dan kesan kelompok masyarakat.

GP berkaitan aspek-aspek persekitaran, pengasingan

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


6

METODOLOGI KAJIAN Skop dan Aspek Yang Dinilai:

SKOP PENILAIAN

1) ‘OUTPUT’ – Penerimapakaian GP

ASPEK PENILAIAN ( Indikator Pencapaian dan Kriteria Pengukuran )

• Tahap penerimapakaian GP di peringkat Negeri dan PBT (1 kriteria pengukuran). Samb…

8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


METODOLOGI KAJIAN Skop dan Aspek Yang Dinilai: SKOP PENILAIAN

2) OUTCOME – Pematuhan Garis Panduan Penubuhan

ASPEK PENILAIAN ( Indikator Pencapaian dan Kriteria Pengukuran )

• Pematuhan kepada KAWALAN AM Perancangan (3 kriteria pengukuran). • Pematuhan kepada SYARAT ASAS PENUBUHAN (5 kriteria pengukuran).

• Pematuhan kepada PEMBINAAN PONDOK PENGAWAL (4 kriteria pengukuran). • Pematuhan kepada PEMBINAAN PAGAR dan Sekatan (2 kriteria pengukuran). • Pematuhan kepada KAWALAN PENGAWAL KESELAMATAN (2 kriteria pengukuran). 8

Samb…


METODOLOGI KAJIAN Skop dan Aspek Yang Dinilai: SKOP PENILAIAN

3) IMPAK (AWALAN) Pencapaian prinsip perancangan

ASPEK PENILAIAN (Kriteria Pengukuran)

 KESELAMATAN unsur jenayah.

- selamat daripada unsur-

 KEHIDUPAN - lebih `privacy’.  PERSEKITARAN - bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan dan keharmonian kepada penduduk.  INTERAKSI SOSIAL – meningkat interaksi antara penduduk.  PENGASINGAN PENDUDUK – Implikasi pengasingan kelompok masyarakat antara penghuni di dalam satu skim GN dengan penghuni luar.

8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


METODOLOGI KAJIAN Kerangka Penilaian

OBB JPBD / KPKT

Kesejahteraan Komuniti BIDANG HASIL UTAMA (BHU)

OBJEKTIF GP GN

 Kediaman yang selamat dan `privacy’.  Persekitaran kediaman yang bersih dan indah.  Masyarakat yang berinteraksi.

 Mempastikan penubuhan Skim GN mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang digariskan.

 Mempastikan penubuhan Skim GN selaras dan mencapai prinsip-prinsip perancangan bagi pembangunan kediaman.

Peringkat 1 - `OUTPUT’

KRITERIA PENGUKURAN  Tahap penerimapakaian GP di peringkat Negeri dan PBT.

PENERIMAPAKAIAN GP GN INDIKATOR PENCAPAIAN DAN KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 2 - `OUTCOME’

PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENUBUHAN GN

Pematuhan kepada Kawalan Am Perancangan (3 aspek / kriteria pengukuran).

Pematuhan kepada Syarat Asas Penubuhan (5 aspek / kriteria pengukuran).

Pematuhan kepada Pembinaan Pondok Pengawal (4 aspek / kriteria pengukuran).

Pematuhan kepada Pembinaan Pagar dan Sekatan (2 aspek / kriteria pengukuran).

Pematuhan kepada Kawalan Pengawal Keselamatan (2 aspek / kriteria pengukuran).

Persekitaran yang selamat daripada unsur- unsur jenayah.

Kehidupan yang lebih `privacy’.

Persekitaran yang bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan dan keharmonian kepada penduduk.

Galakan kepada interaksi sosial antara penduduk.

Tidak memberi implikasi pengasingan kelompok masyarakat antara penghuni di dalam satu skim GN dengan penghuni luar.

KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 3 – IMPAK (AWALAN)

9

PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN KEDIAMAN


METODOLOGI KAJIAN Pengumpulan Data DATA UMUM (OUTPUT) : meliputi data tentang penerimapakaian GP oleh PBN dan PBT. 

11 Negeri dan 3 WP

Rekod Jawatankuasa Perancang Negeri (SPC)

tahap

DATA KHUSUS (OUTCOME) : BiL

1

9

Kaedah Pengumpulan

Kajian Pengamatan di Tapak (Borang Senarai Semak)

 27 Jun – 16 Julai

2012.

Sampel

Population

Catatan Peratus Sampel = 70.2%

125 GN

178 GN

 Paras Kebolehpercayaan = 95.0%  Sampling Error = 5.0%

* tidak meliputi PBT di Selangor dan WP (458 GN)


METODOLOGI KAJIAN Pengumpulan Data DATA KHUSUS (IMPAK AWALAN) : BiL

Kaedah Pengumpulan

Kajian Selidik Penduduk GN 1

(Borang Soal Selidik – Kajian Kes di Johor, N. Sembilan dan Melaka)  5 – 16 November

Sampel

Population

Catatan  Tiada rekod jumlah

114 GN x 3 sampel = penduduk (isu rumah) bagi setiap skim GN. 342 sampel  Batasan masa / bajet untuk kajian soal selidik.

* Johor (108 GN), N. Sembilan (3 GN) dan Melaka 3 (GN)

2012.

Kajian Selidik PBT

2 9

(Borang soal selidik – Pos)  mulai 4 Julai

2012. Untuk Verifikasi

31 PBT

85 PBT

* tidak meliputi PBT di Selangor dan WP (15 PBT).

Peratus Sampel = 36.5%  Paras Kebolehpercayaan = 85.0%  Sampling Error = 15.0%

* Rule of Thumb in Sampling = 30 samples (Statistically acceptable for small `population’).


METODOLOGI KAJIAN Analisis Data ASPEK PENILAIAN / TAHAP DATA

9

KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT

KAEDAH PENGANALISAAN DATA

(i) Tahap penerimapakaian GP `GC and GN’ di peringkat Negeri dan PBT (data umum)

• Rekod Mesyuarat JPN setiap Negeri

Kualitatif (tarikh dan perihal data)

(ii) Tahap pematuhan kepada garis panduan / syarat-syarat penubuhan GN (5 IP / 15 Kriteria Pengukuran) (data khusus)

• Kajian Pengamatan di Tapak (125 sampel)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

(iii) Tahap pematuhan kepada prinsip perancangan (5 Kriteria Pengukuran) (data khusus)

• Kajian Soal Selidik Penduduk GN (125 sampel)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

• Kajian soal selidik PBT (31 sampel – Verifikasi)


7

HASIL KAJIAN - OUTPUT TAHAP PENERIMAPAKAIAN GP GC&GN Samb‌

NEGERI

CATATAN

Johor

17 Ogos 2011

Penerimapakaian secara serentak meliputi 16 PBT

Kedah

28 Februari 2011

Penerimapakaian secara serentak meliputi 12 PBT

Kelantan

25 Oktober 2010

Penerimapakaian secara serentak meliputi 10 PBT

Melaka

31 Mei 2011

Penerimapakaian secara serentak meliputi 3 PBT

Negeri Sembilan

14 Februari 2011

Penerimapakaian secara serentak meliputi 8 PBT

Pahang

15 November 2010 Penerimapakaian secara

Perak 14

TARIKH PENERIMAPAKAIAN

Perlis

serentak meliputi 11 PBT 29 November 2010 Penerimapakaian secara serentak meliputi 15 PBT Penerimapakaian secara 22 Mac 2011 serentak meliputi 1 PBT BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTPUT TAHAP PENERIMAPAKAIAN GP GC&GN

NEGERI

Pulau Pinang Selangor Terengganu

TARIKH PENERIMAPAKAIAN

27 Februari 2012 14 Mac 2011

CATATAN Penerimapakaian secara serentak meliputi 2 PBT Belum diterimapakai Penerimapakaian secara serentak meliputi 7 PBT

WP Kuala Lumpur

-

Belum diterimapakai

WP Putrajaya

-

Belum diterimapakai

WP Labuan

-

Belum diterimapakai

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME INDIKATOR PENCAPAIAN (IP)

Pematuhan Kepada Kawalan Am Perancangan

Pematuhan Kepada Syarat Asas Penubuhan

Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal

Pematuhan Kepada Pembinaan Pagar Dan Sekatan

Pematuhan Kepada Kawalan Pengawal Keselamatan 14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Kawalan Am Perancangan

GARIS PANDUAN (3 Aspek Penilaian / Kriteria Pengukuran)

14

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

i

Skim GN hanya dibenarkan di 125 kawasan bandar (iaitu di dalam (100.0%) kawasan operasi PBT).

0 (0.0%)

ii

Skim GN tidak dibenarkan jika di dalam kawasan kejiranan terdapat komponen kemudahan awam utama seperti sekolah, masjid, dewan orang ramai dan sebagainya.

2 (1.6%)

iii

Skim GN tidak dibenarkan jika kawasan kejiranan merupakan 125 kawasan laluan pengangkutan bas (100.0%) awam.

123 (98.4%)

0 (0.0%)

Jumlah Sampel: 125


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Syarat Asas Penubuhan Samb‌

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

i

Persatuan penduduk (RA) perlu berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (RoS).

104 (83.2%)

21 (16.8%)

ii

Cadangan menubuhkan skim GN perlu dimaklumkan kepada PBT melalui persatuan penduduk (RA).

120 (96.0%)

5 (4.0%)

(4 Aspek Penilaian / Kriteria Pengukuran)

Jumlah Sampel: 125

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Syarat Asas Penubuhan

GARIS PANDUAN

Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

Cadangan mewujudkan GN perlu mendapat persetujuan majoriti (≼ 51.%) penduduk (ketua isi rumah).

123 (98.4%)

2 (1.6%)

Persatuan penduduk tidak boleh memaksa atau memberi tekanan tekanan kepada penduduk yang tidak bersetuju dengan penubuhan skim GN.

119 (95.2%)

6 (4.8%)

(Aspek Penilaian / Kriteria Pengukuran)

iii

iv

14

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR)

Jumlah Sampel: 125 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal (4 aspek) Samb‌

GARIS PANDUAN (3 Aspek Penilaian / Kriteria Pengukuran)

i

Saiz pondok pengawal hendaklah tidak melebihi 1.8 meter X 2.4 meter.

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

114 (91.2%)

11 (8.8%)

Jumlah Sampel: 125

14


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal Samb…

GARIS PANDUAN (Aspek Penilaian Penilaian / Kriteria Pengukuran)

ii

Pondok pengawal hanya dibenarkan dibina di kawasan bahu jalan dan perlu dipastikan tidak menghalang lalulintas. * Dikuatkuasakan secara `case by case’ oleh PBT

14

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

63 (50.4%)

62 (49.6%)

Jumlah Sampel: 125


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal Samb‌

GARIS PANDUAN (Aspek Penilaian Penilaian / Kriteria Pengukuran)

iii

*Jika cadangan binaan pondok pengawal di kawasan bahu jalan adalah berstruktur kekal, pemohon perlu memohon kelulusan Lesen Pendudukan Sementara (TOL) daripada PTD. * Diluar bidang tugas PBT

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

* Daripada 63 pondok di bahu jalan, 15 (berstruktur kekal) dan 45 (sementara).

0 (0.0%)

15 (100.0%)

Jumlah Sampel: 125

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal

GARIS PANDUAN (Aspek Penilaian Penilaian / Kriteria Pengukuran)

iv

Hanya sekatan fizikal secara sementara seperti `manual boom gate’, kon dan papan tanda keselamatan dibenarkan untuk dipasang di jalan masuk (dengan syarat terdapat pengawal keselamatan bertugas selama 24 jam). * Dikuatkuasakan secara `case by case’ oleh PBT

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

88 (70.4%)

37 (29.6%) (Automatic Boom gate)

Jumlah Sampel: 125

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pondok Pengawal – Sekatan fizikal

14


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pagar Dan Sekatan (2 aspek) Samb…

GARIS PANDUAN (2 Aspek Penilaian Penilaian / Kriteria Pengukuran)

i

Pembinaan pagar (perimeter fencing) mengelilingi kawasan sempadan skim kejiranan adalah tidak dibenarkan. * Dikuatkuasakan secara `case by case’ oleh PBT

14

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

96 (76.8%)

29 (23.2%) (Berpagar)

Jumlah Sampel: 125


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Pembinaan Pagar Dan Sekatan Samb…

GARIS PANDUAN (Aspek Penilaian)

ii

Sekatan dalam bentuk pagar penghadang, perletakan struktur binaan (tong drum) dan sebagainya tidak dibenarkan di jalan awam, lorong tepi dan lorong belakang. * Dikuatkuasakan secara `case by case’ oleh PBT

14

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

115 (92.0%)

10 (8.0%)

Jumlah Sampel: 125


HASIL KAJIAN - OUTCOME Pematuhan Kepada Kawalan Pengawal Keselamatan (2 aspek)

GARIS PANDUAN

Mematuhi

Tidak Mematuhi

(1)

(0)

Syarikat pengawal keselamatan yang dilantik perlu berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri.

112 (89.6%)

13 (10.4%)

Hanya warganegara Malaysia dan bekas tentera warganegara Nepal sahaja dibenarkan untuk diambil bekerja sebagai pegawal keselamatan.

117 (93.6%)

8 (6.4%)

(2 Aspek Penilaian Penilaian / Kriteria Pengukuran)

i ii

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR)

* Diluar bidang tugas PBT

Jumlah Sampel: 125

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan) i

Persekitaran yang selamat daripada unsurunsur jenayah.

ii

Kehidupan yang lebih `privacy’.

iii

Persekitaran yang bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan dan keharmonian kepada penduduk.

iv

Galakan kepada interaksi sosial antara penduduk.

v

Tidak memberi implikasi pengasingan kelompok masyarakat antara penghuni di dalam satu skim GN dengan penghuni luar.

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

PRINSIP PERANCANGAN

(KRITERIA PENGUKURAN)


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan)  KAJIAN SOAL SELIDIK PENDUDUK GN

i

PRINSIP PERANCANGAN (Indikator Pencapaian / Kriteria Pengukuran)

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR) Bersetuju sepenuhnya

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

322 (94.4%)

20 (5.6%)

Skim GN menyediakan ruang persekitaran yang selamat daripada unsurunsur jenayah.

0 (0.0%)

Jumlah Sampel: 342

 KAJIAN SOAL SELIDIK PBT (VERIFIKASI)

Persepsi PBT Terhadap Skim GN

Tercapai Sepenuhnya (3)

29

96.7%

Kurang tercapai (2)

2

3.3%

Tidak Tercapai (1)

0

0.0%

Jumlah Sampel: 31

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Skim GN menyediakan ruang persekitaran yang selamat daripada unsur-unsur jenayah.

14


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan)  KAJIAN SOAL SELIDIK PENDUDUK GN

ii

PRINSIP PERANCANGAN (Indikator Pencapaian / Kriteria Pengukuran)

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR) Bersetuju sepenuhnya

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

314 (92.0%)

28 (8.0%)

0 (0.0%)

Skim GN memberi peluang kepada penghuni untuk menikmati kehidupan yang lebih `privacy’.

Jumlah Sampel: 342  KAJIAN SOAL SELIDIK PBT (VERIFIKASI)

Persepsi PBT Terhadap Skim GN

Tercapai Sepenuhnya (3)

28

93.3%

Kurang tercapai (2)

3

6.7%

Tidak Tercapai (1)

0

0.0%

Jumlah Sampel: 31

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Skim GN memberi peluang kepada penghuni untuk menikmati kehidupan yang lebih `privacy’.

14


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan)  KAJIAN SOAL SELIDIK PENDUDUK GN

iii

PRINSIP PERANCANGAN (Indikator Pencapaian / Kriteria Pengukuran)

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR) Bersetuju sepenuhnya

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

317 (92.8%)

25 (7.2%)

0 (0.0%)

Skim GN mewujudkan persekitaran yang bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan dan keharmonian kepada seluruh penduduk dalam komuniti.

Jumlah Sampel: 342  KAJIAN SOAL SELIDIK PBT (VERIFIKASI)

Persepsi PBT Terhadap Skim GN 14

Tercapai Sepenuhnya (3)

23

74.2%

Kurang tercapai (2)

8

25.8%

Tidak Tercapai (1)

0

0.0%

Jumlah Sampel: 31 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Skim GN mewujudkan persekitaran yang bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan kepada penduduk.

14


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan)  KAJIAN SOAL SELIDIK PENDUDUK GN

iv

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR)

PRINSIP PERANCANGAN (Indikator Pencapaian / Kriteria Pengukuran)

Skim GN menggalakkan interaksi sosial antara penduduk dalam satu skim/unit kejiranan.

Bersetuju sepenuhnya

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

320 (93.6%)

19 (5.6%)

3 (0.8%)

Jumlah Sampel: 342  KAJIAN SOAL SELIDIK PBT (VERIFIKASI)

Persepsi PBT Terhadap Skim GN

Tercapai Sepenuhnya (3)

17

54.8%

Kurang tercapai (2)

14

45.2%

Tidak Tercapai (1)

0

0.0%

Jumlah Sampel: 31

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Skim GN menggalakkan interaksi sosial antara penduduk dalam satu skim/unit kejiranan.

14


HASIL KAJIAN – IMPAK (Awalan)  KAJIAN SOAL SELIDIK PENDUDUK GN

v

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR)

PRINSIP PERANCANGAN (Indikator Pencapaian / Kriteria Pengukuran)

Skim GN tidak memberi implikasi negatif kepada pengasingan kelompok masyarakat dan pemupukan interaksi sosial antara penghuni di dalam satu skim GN dengan penghuni luar.

Bersetuju sepenuhnya

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

260 (76.0%)

82 (24.0%)

0 (0.0%)

 KAJIAN SOAL SELIDIK PBT (VERIFIKASI)

Persepsi PBT Terhadap Skim GN 14

Jumlah Sampel: 342

Tercapai Sepenuhnya (3)

12

38.7%

Kurang tercapai (2)

16

51.2%

Tidak Tercapai (1)

3

10.1%

Jumlah Sampel: 31 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


Skim GN memberi implikasi kepada pengasingan kelompok masyarakat antara penghuni di dalam skim GN dengan penghuni luar.

14


8

RUMUSAN OUTPUT Negeri Selangor (407 GN) dan WPKL (51GN) masih belum menerimapakai GP.

OUTCOME Pematuhan Kepada Kawalan Am Perancangan

(3 aspek)

 3 aspek - dipatuhi Pematuhan Kepada Syarat Asas Penubuhan

(4 aspek)

 3 aspek – dipatuhi  Pendaftaran dengan ROS – 16.8% tidak patuhi * Di luar bidang kuasa PBT / Isu penguatkuasaan agensi.

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


RUMUSAN Pematuhan Pembinaan Pondok Pengawal    

(3 aspek)

Saiz - dipatuhi Kedudukan di bahu jalan – 49.6% tidak patuhi Permohonan TOL – 100% tidak patuhi. Sekatan sementara – 19.6% tidak patuhi.

* TOL di luar bidang kuasa PBT / Isu penguatkuasaan agensi.

Pematuhan Pembinaan Pagar dan Sekatan

(2 aspek)

 Perimeter fencing – 23.2% tidak dipatuhi  Sekatan dalaman – 8.0% tidak patuhi * Isu penguatkuasaan oleh PBT.

Pematuhan Kawalan Pengawal Keselamatan

14

(2 aspek)

 Daftar dengan KDN – 10.4% dipatuhi  Warganegara Malaysia dan Nepal – 6.4% tidak patuhi * TOL di luar bidang kuasa PBT / Isu penguatkuasaan agensi.


RUMUSAN

IMPAK (AWALAN) Persekitaran yang selamat daripada unsurunsur jenayah. Kehidupan yang lebih `privacy’. Persekitaran yang bersih dan indah yang dapat memberikan keselesaan dan keharmonian kepada penduduk.

Impak Positif

yang Significant

Galakan kepada interaksi sosial antara penduduk.

Implikasi pengasingan kelompok masyarakat antara penghuni di dalam satu skim GN dengan penghuni luar.

Wujud

Impak Negatif

14 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


9

PENUTUP

KEPENTINGAN PROGRAM (GP)

Membantu dan memudah cara Persatuan Penduduk (RA) dalam menubuh skim GN. Memandu PBT dan agensi berkaitan dalam mengawal dan menguatkuasa penubuhan skim GN.

Menyumbang kepada pencegahan / pengurangan jenayah di skim perumahan – selaras dengan NKRA. Menyumbang kepada persekitaran bersih dan indah serta interaksi masyarakat dalaman. VALUE FOR MONEY

14

(RM188,482.75-P43 / > RM150,000 – B43)

Menyokong OBB JPBD/KPKT (Meningkatkan Kesejahteraan Komuniti) dan halatuju dan aspirasi pembangunan negara (Teras / KRA) BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia


TERIMA KASIH BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.

mytownnet.blogspot.com

The Repository for Town Planner and Urban Managers

AbR 08.12.2012


MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI GARIS PANDUAN GC AND GN Perundingan dengan `Stakeholders’ = >20 kali (agensi persekutuan dan negeri, PBT, PDRM, persatuan penduduk, pemaju perumahan, pemimpin politik, ahli akademik, media, dsbnya). Soalan Dewan Rakyat = 25 soalan (sehingga November 2012). Soalan Dewan Negara = 17 soalan (sehingga Julai 2012). Maklum balas Jemaah Menteri = > 10 maklum balas

(sehingga

Julai 2012).

Aduan/pertanyaan awam (melalui Sistem Aduan KPKT/Surat/Memorandum/Telefon/ Email) = > 50 soalan (sehingga Julai 2012).

Taklimat kepada YB Menteri KPKT =

5 kali.

Sidang media khas = 2 kali. Liputan akhbar = > 30

(2010-2012).

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Presentation Outcome and Impact  

Presentation Outcome and Impact for Garis Panduan Perancangan 'Gated Community and Guarded Neighbourhood

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you