Page 1

PERANAN PRINSIP “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS” DALAM PERANCANGAN GUNA TANAH

Disediakan oleh: BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA (KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN) JALAN CENDERASARI 50646 KUALA LUMPUR

Dengan kerjasama:

ENVIRONMENTAL PLANNING GROUP SDN BHD (486952-D) PUSAT BANDAR SRI GOMBAK 68100 BATU CAVES SELANGOR


ISI KANDUNGAN Muka surat 1.0

PENGENALAN

1

2.0

“MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS”

2

2.1.

MDG 1 - Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

3

2.2.

MDG 2 - Mencapai pendidikan rendah yang universal (achieve universal primary education)

3

MDG 3 - Menggalakkan kesamaan jantina dan memperkasa

4

wanita dalam membuat keputusan (empower women)

4

2.4.

MDG 4 -.Mengurangkan kematian kanak-kanak

4

2.5.

MDG 5 - Meningkatkan kesihatan ibu (maternal health)

4

2.6.

MDG 6 - Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

4

2.7.

MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar

2.3.

2.8. 3.0

(environmental sustainability)

4

MDG 8 - Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

5

PERKARA-PERKARA PENTING DALAM “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL”

6

3.1.

Kemiskinan

6

3.2.

Kebuluran

7

3.3.

Tahap pendidikan

8

i


Muka surat 3.4.

Ketaksamaan gender dan memperkasakan kaum wanita dalam membuat keputusan (women empowerment)

3.5.

4.0

8

Penularan penyakit-penyakit berjangkit, HIV/AIDS, tuberkulosis (TB) dan Malaria

10

3.6.

Kemunduran alam sekitar dan pembangunan mampan

12

3.7.

Perkongsian global untuk pembangunan.

13

PENCAPAIAN MALAYSIA TERHADAP ‘MILLENNEUM DEVELOPMENT GOALS”

14

4.1.

MDG 1 - Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

14

4.2.

MDG 2 -Mencapai pendidikan rendah yang universal

15

4.3.

MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam membuat keputusan

16

4.4.

MDG 4 - Mengurangkan kematian kanak-kanak

18

4.5.

MDG 5 - Meningkatkan kesihatan ibu (maternal health)

19

4.6.

MDG 6 - Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

20

4.7

MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar (environmental sustainability)

4.8.

MDG 8 - Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

5.0

HUBUNGKAIT “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL”(MDG) DENGAN PERANCANGAN GUNA TANAH

21 22

24

ii


Muka surat 5.1.

MDG 1 - Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

5.2.

MDG 2 - Mencapai pendidikan rendah yang menyeluruh (achieve universal primary education)

5.3.

6.0

24

MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa

wanita dalam membuat keputusan (empower women) 5.4.

24

25

MDG 4 - Mengurangkan kematian kanak-kanak dan

MDG 5 – Meningkatkan kesihatan ibu

25

5.5.

MDG 6 - Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

26

5.6.

MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar

26

5.7.

MDG 8 - Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

26

DASAR PERBANDARAN NEGARA, BIDANG KEBERKESANAN UTAMA NEGARA (NKRA), RANCANGAN FIZIKAL NEGARA, RANCANGAN STRUKTUR NEGERI DAN RANCANGAN TEMPATAN YANG BOLEH MENYUMBANG KEPADA PENCAPAIAN “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL”

30

6.1

DASAR PERBANDARAN NEGARA

30

6.1.1. MDG 1 (membasmi kemiskinan tegar dan kebuluran),

31

6.1.2. MDG 2 -Mencapai pendidikan rendah yang universal

32

6.1.3. MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam membuat keputusan

33

iii


Muka surat 6.1.4. MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar

35

6.1.5 MDG 8 (Sasaran 18:Manfaatkan teknologi baru terutama

6.2

teknologi maklumat dan telekommunikasi)

39

BIDANG KEBERKESANAN UTAMA NEGARA (NKRA)

66

6.2.1. NKRA 1 - Mengurangkan kadar jenayah

66

6.2.2. NKRA 2 - Memerangi rasuah

67

6.2.3. NKRA 3 - Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan 6.2.4. Tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah

67 67

6.2.5. NKRA 5 - Memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman

67

6.2.6. NKRA 6 - Menambah baik pengangkutan awam

68

6.3

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)

72

6.4

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI

75

6.5

RANCANGAN TEMPATAN

80

6.6

DASAR-DASAR PERANCANGAN GUNA TANAH DALAM MENCAPAI MDG

89

7.0

CADANGAN

95

8.0

RUMUSAN

97

iv


SENARAI JADUAL Muka surat Jadual 1:

Hubungkait “Millennium Development Goal” Dan Perancangan Guna Tanah

Jadual 2:

27

Dasar Perbandaran Negara yang Mampu Menyumbang Kepada Pencapaian MDG

40

Jadual 3: Hubungkait Bidang Keberkesanan Utama Negara (NKRA) dan MDG

69

Jadual 4: Hubungkait Rancangan Fizikal Negara dan MDG

73

Jadual 5: Hubungkait Dasar-dasar RSN Selangor Dengan MDG

76

Jadual 6: Hubungankait Cadangan RT Kuala Langat dan MDG

82

SENARAI LAMPIRAN Lampiran ‘W’ -

Indikator-indikator yang digunakan oleh Malaysia bagi mencapai sasaran MDG

92

LAMPIRAN ‘X’ -

Dasr-dasar Rancangan Fizikal Negara

98

LAMPIRAN ‘Y’ -

Dasar-dasar Rancangan Struktur Negeri Selangor

101

LAMPIRAN ‘Z’ -

Cadangan-cadangan Rancangan Tempatan Kuala Langat

109

v


PERANAN PRINSIP “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS” DALAM PERANCANGAN GUNA TANAH

1.0

PENGENALAN

Dekad terakhir abad 21 menyaksikan peranan globalisasi yang telah mempengaruhi corak kehidupan dan pembangunan masyarakat dunia. Walau pun globalisasi membuka peluang yang banyak kepada aktiviti perdagangan antarabangsa, namun faedah globalisasi tidak dinikmati secara saksama dan malahan kos globalisasi amat tidak merata taburannya. Ia telah menyebabkan negara-negara membangun dan negara dalam ekonomi peralihan menghadapi masalah-masalah khusus dan tersendiri dalam memberi balas kepada cabaran globalisasi. Mengikut Bank Dunia, dalam tahun 2001, terdapat 1.1 billion penduduk dunia tergulung dibawah kategori kemiskinan tegar (extreme poverty) dan majoriti berada di negara rantau Afrika/Sub Sahara dan Asia Selatan. Memandangkan kepada keadaan ini, pemimpin-pemimpin dunia telah bersetuju melaksanakan usaha-usaha untuk membentuk masa hadapan secara bersama, berdasarkan nilai kemanusian sejagat iaitu kebebasan, kesaksamaan, kesepaduan (solidarity), toreransi, penjagaan alam semulajadi, tanggongjawab bersama dalam mengurus pembangunan sosial dan ekonomi dunia serta menjaga keamanan dan keselamatan antarabangsa. (United Nation A/RES/55/2). (http://www.un.org/mellenium/declaration/ares552e.pdf)

Pada bulan September 2000, seramai 189 ketua-ketua negara (termasuk Malaysia) telah menandatangani “United Nations Millennium Declaration” (Deklarasi Millenium) di New York. Deklarasi ini mengandungi persetujuan pemimpin-pemimpin negara keatas, antara lain termasuk, nilai dan prinsip-prinsip sejagat, keamanan dan keselamatan, pembangunan dan pembasmian kemiskinan, perlindungan alam persekitaran dan jaminan hak kemanusiaan, demokrasi dan urus tadbir yang baik. Deklarasi Millenium ini merupakan komitmen negara1


negara ahli Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk mengurangkan masalah-masalah yang berlaku terutama di negara-negara membangun dan negara termiskin dalam menghadapi tekanan globalisasi. Ianya secara langsung menyatakan persetujuan perkongsian sejagat (global partnership) masyarakat dunia bagi membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan lain-lain masalah berkaitan dengan kemiskinan yang boleh mengugatkan keamanan dan keselamatan antarabangsa.

Berhubung dengan pembasmian kemiskinan tegar, Setiausaha Agong PBB BAN Ki-Moon telah menyatakan, "Eradicating extreme poverty continues to be one of the main challenges of our time, and is a major concern of the international community. Ending this scourge will require the combined efforts of all, governments, civil society organizations and the private sector, in the context of a stronger and more effective global partnership for development. The Millennium Development Goals set timebound targets, by which progress in reducing income poverty, hunger, disease, lack of adequate shelter and exclusion — while promoting gender equality, health, education and environmental sustainability — can be measured. They also embody basic human rights — the rights of each person on the planet to health, education, shelter and security. The Goals are ambitious but feasible and, together with the comprehensive United Nations development agenda, set the course for the world’s efforts to alleviate extreme poverty by 2015. "

2.0

“MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS”

Deklarasi Millenium ini mengandungi matlamat pembangunan yang di kenali sebagai “Millennium Development Goals” (MDG) bagi dilaksanakan secara perkongsian sejagat (global partnership) dan menetapkan matlamat yang perlu dicapai menjelang akhir perancangan tahun 2015. Terdapat sebanyak 8 MDG yang ditetapkan oleh agensi PBB untuk dicapai oleh setiap negara yang berkaitan khususnya negara-negara membangun, iaitu:i.

MDG 1 -

Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

2


ii.

MDG 2 -

Mencapai pendidikan peringkat rendah yang menyeluruh (achieve

universal primary education) iii.

MDG 3 -

Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam

membuat keputusan (empower women) iv.

MDG 4 -

Mengurangkan kematian kanak-kanak

v.

MDG 5 -

Meningkatkan kesihatan ibu (maternal health)

vi.

MDG 6 -

Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

vii.

MDG 7 -

Memastikan kemampanan alam sekitar (environmental sustainability)

viii.

MDG 8 -

Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

Bagi mencapai matlamat pembangunan tersebut, pada tahun 2001, agensi PBB telah menetapkan sasaran-sasaran untuk dilaksanakan oleh setiap negara. Menurut Laporan “Malaysia – Achieving Millennium Development Goals�, (UNDP 2005), sasaran-sasaran MDG adalah seperti berikut:2.1.

MDG 1 -

Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

Sasaran 1 - mengurangkan separuh daripada penduduk miskin berpendapatan kurang daripada USDolar 1.00 sehari dalam tempoh 1990-2015 Sasaran 2 - mengurangkan separuh daripada penduduk yang menghadapi masalah kebuluran dalam tempoh 1990-2015 2.2.

MDG 2 -

Mencapai pendidikan rendah yang universal (achieve universal primary

education) Sasaran 3 - Semua kanak-kanak, perempuan dan lelaki, dapat menamatkan persekolahan rendah menjelang tahun 2015

3


2.3.

MDG 3 -

Menggalakkan kesamaan jantina dan memperkasa wanita dalam

membuat keputusan (empower women) Sasaran 4 - Menghapuskan ketaksamaan jantina dalam pendidikan peringkat rendah, manakala pendidikan menengah menjelang tahun 2005 dan di kesemua peringkat pendidikan menjelang tahun 2015.. 2.4.

MDG 4 -

Mengurangkan kematian kanak-kanak

Sasaran 5 - Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian kanak-kanak sebelum berumur 5 tahun dalam tempoh 1990-2015 2.5.

MDG 5 -

Meningkatkan kesihatan ibu (maternal health)

Sasaran 6 - Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian ibu bersalin (maternal death) dalam tempoh 1990-2015. 2.6.

MDG 6 -

Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

Sasaran 7 - Mengekang penularan HIV/AID menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan kadar penularan HIV/AID Sasaran 8 - Mengekang penularan malaria dan lain-lain penyakit menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan kadar penularan malaria dan lain-lain penyakit 2.7.

MDG 7 -

Memastikan kemampanan alam sekitar (environmental sustainability)

Sasaran 9 - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan mampan ke dalam polisipolisi dan program-program pembangunan negara

dan menebus semula sumber-

sumber alam yang telah hilang Sasaran 10 - Mengurangkan separuh, menjelang tahun 2015, kadar penduduk yang menghadapi ketidaksempurnaan dari segi bekalan air minum yang bersih dan perkhidmatan pembetungan yang asas.

4


Sasaran 11 - Mencapai peningkatan kehidupan yang signifikan bagi kira-kira 100 juta penghuni kawasan kesesakan (slum dwellers) 2.8.

MDG 8 -

Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

Sasaran 12 - Memajukan lagi sistem perdagangan dan kewangan yang terbuka, berasaskan peraturan (rule-based), dapat di ramalkan (predictable), dan tiada diskriminasi (non-discriminatory). Sasaran 13 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara yang paling mundur (least developed countries) Sasaran 14 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara terkunci (tanpa sempadan perairan) atau “landlocked countries� dan negara-negara membangun kepulauan kecil (small islands developing states) Sasaran 15 - Menebar usaha-usaha yang menyeluruh bagi mengatasi masalah hutang negara-negara membangun melalui tindakan nasional dan antarabangsa, kearah pelangsaian hutang yang mampan dalam jangka panjang. Sasaran 16 - Bekerjasama dengan negara-negara membangun supaya dapat mewujudkan dan melaksanakan strategi-strategi pekerjaan yang sesuai (decent) dan produktif kepada gulungan belia. Sasaran 17 Berkerjasama dengan syarikat-syarikat farmasi, supaya “essential drug� yang mampu-beli dapat dibekalkan di negara-negara membangun Sasaran 18 -Berkerjasama dengan sektor swasta, supaya dapat di manfaatkan teknologi baru terutamanya teknologi maklumat dan telekomunikasi

Bagi memudahkan pengukuran, setiap sasaran mempunyai indikator-indikator tertentu sepertimana di Lampiran W.

5


3.0

PERKARA-PERKARA PENTING DALAM “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL”

3.1.

Kemiskinan

Kemiskinan wujud dalam keadaan di mana keperluan yang paling asas tidak dapat dipenuhi khususnya dari segi pemakanan (nutrition), air bersih, penjagaan kesihatan, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan boleh dibahgikan kepada dua tahap iaitu kemiskinan tegar atau fakir (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan tegar merupakan ketidakupayaan untuk memperolehi keperluan yang paling asas untuk hidup. Manakala kemiskinan relatif pula adalah keadaan di mana sesaorang atau keluarga mempunyai sumber yang sedikit (seperti pendapatan yang kurang) untuk memperolehi keperluan asas berbanding dengan orang lain dalam masyarakat atau negara yang berkenaan atau pun purata sedunia.

Menurut Laporan “Reality Of Aid” (2004), satu pertiga (1/3) dari kematian di dunia - 18 juta orang meninggal setiap tahun atau 50,000 setiap hari – berpunca dari akibat kemiskinan. Majoriti dari kematian, yang berjumlah 270 juta sejak tahun1990, terdiri dari gulungn wanita dan kanak-kanak. Secara kasar angka tersebut adalah 10-12 kali ganda penduduk Malaysia. Kajian yang dijalankan oleh UNICEF/WHO (2003) mendapati bahawa setiap tahun lebih dari 10 juta kanak-kanak (iaitu 30,000 orang setiap hari atau saorang pada setiap saat) telah meninggal dunia akibat kemiskinan dan penyakit yang boleh dikawal.

Setiausaha-agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, Kofi A Annan dalam laporan A/59/565 Persidangan Agong PBB, bertarikh 2 Disember 2004, menyatakan bahawa kemiskinan, penularan HIV/AID dan kemunduran alam sekitar adalah sebahagian daripada 10 ancaman kepada keselamatan masyarakat dunia. Oleh itu, pembasmian kemiskinan yang dihasratkan oleh MDG diperingkat nasional dan global amatlah penting 6


bagi mengekalkan kesejahteraan insan di dunia. Sepertimana dijelaskan oleh Kofi A. Annan dalam Laporan A/59/565 “…I support the report’s emphasis on development as the indispensable foundation of a new collective security. Extreme poverty and infectious diseases are threats in themselves, but they also create environments which make more likely the emergence of other threats, including civil conflict. If we are to succeed in better protecting the security of our citizens, it is essential that due attention and necessary resources be devoted to achieving the Millennium Development Goals.

3.2.

Kebuluran

Kebuluran atau “famine” yang mana keadaan kekurangan atau kehilangan makanan dalam skala yang besar, berlaku di satu-satu kawasan/wilayah tertentu dan dalam tempoh yang agak lama. Ia juga di kenali sebagai “collective hunger”. Ianya lebih kepada masalah pengagihan makanan dan kuasa membeli. Kekurangan makanan dalam tempoh yang panjang pula akan menyebabkan kekurangan zat makanan (malnutrition). Malnutrition berkait dengan kualiti makanan yang diambil dan nilai nutrition makanan tersebut. Pengambilan makanan yang kurang zat atau ketidakseimbangan nutrients untuk kesihatan (gula kaibrohidrat, lipids, protin, vitamin, fiber dan sebagainya) akan menyebabkan masalah malnutrition.

World Health Organisation (WHO) menyatakan kebuluran sebagai ancaman yang besar kepada kesihatan awam sedunia. Ianya sehingga kini adalah penyumbang terbesar kepada kematian kanak-kanak, iaitu 50.0% daripada kematian kanak-kanak yang kebuluran.

7


3.3.

Tahap pendidikan

Pendidikan telah lama diiktiraf sebagai jalan kearah kemakmuran ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, memerangi kemiskinan dan pengangguran, membina asas kepada keseimbagan masyarakat dan kemajuan budaya. Ianya penting dalam pembinaan negara dan kesejahteraan rakyat. Walau pun, kemajuan telah dibuat dari segi bilangan kanak-kanak, memasukki persekolahan, tetapi masih ramai lagi tidak memasukki persekolahan dan tercicir terutama mereka yang tinggal di negara-negara membangun.

Pada masa kini, terdapat seramai 872 juta orang atau satu bagi setiap 4 orang dewasa terdiri dari mereka yang buta huruf. Daripada jumlah ini, dua periga (2/3) adalah wanita. Seramai lebih 100 juta kanak-kanak tidak menghadiri sekolah dan 46% dari kanak-kanak perempuan di negara-negara miskin tidak dapat akses ke sekolah rendah.(ActionAid) http://www.actionaid.org.uk/index.asp?section_id=11).

Artikal 26 UN 1948, dalam deklarasi sejagat mengenai hak kemanusiaan menyatakan bahawa setiap individu mempunyai hak mendapatkan pendidikan dan pendidikan tersebut perlulah percuma dan wajib. Artikal ini juga menjelaskan bahawa pendidikan yang diberikan seharusnya membawa kearah pembangunan jati diri, memperkasakan hak kemanusiaan dan kebebasan. Sejajar dengan itu adalah menjadi tanggongjawab terpenting supaya pendidikan yang menyeluruh diberikan kepada rakyat tanpa mengira umur. kaum, atau gender.dalam pembangunan negara.

3.4.

Ketaksamaan gender dan memperkasakan kaum wanita dalam membuat keputusan (women empowerment)

Kesaksamaan gender adalah kesamaan hak, tanggongjawab dan peluang diantara wanita dan lelaki serta kanak-kanak perempuan dan lelaki. Kesaksamaan tidak bermaksud wanita dan lelaki atau gadis dan pemuda menjadi sama, akan tetapi hak, 8


kebertanggongjawaban dan peluang mereka, tidak bergantung kepada jantina. Tujuan memperkasa kaum wanita sebenarnya berkait dengan individu memperolehi kuasa untuk berfikir dan melaksana sesuatu dengan bebas, membuat pilihan dan memenuhi potensi diri sepenuhnya seperti lain-lain ahli masyarakat.

Kemiskinan dan ketaksamaan gender merupakan dua tunggak dalam masalah dan cabaran global dalam abad 21. World Summit 2000 telah mengambilmaklum akan peri mustahaknya kesaksamaan gender dan memperkasakan wanita bagi menyahkan masalah kemiskinan dan kebuluran serta mencapai pembangunan mampan yang sebenarnya. Dari maklumat kemiskinan penduduk dunia pada tahun 2005, didapati dari lebih 1 billion penduduk yang masih bergelut dengan pendapatan kurang dari USdollar 1.00 sehari, separuh darinya adalah kaum wanita. Walau pun kaum wanita menyumbang kepada 66% pekerjaan dunia tetapi sebaliknya hanya memperolehi kurang dari 5% pendapatan dari jumlah pendapatan dunia. (Women International Network) http://findarticles.com/p/articles/mi_m2872/is_2_26/ai_62140841/pg_2/

Di negara-negara miskin, kaum wanita berumur 15 tahun keatas yang buta huruh adalah dua kali ganda berbanding dengan kaum lelaki. Dua pertiga kanak-kanak yang tidak ke sekolah merupakan kanak-kanak perempuan. Daripada sejumlah 876 juta buta huruf dunia, 75% tergulung dari kaum wanita. (AskWomen http://www.askawoman.org/).

Dengan lain perkataan, jika kemiskinan hendak dikurang dan seterunya dibasmi di seluruh dunia, kesamaan gender dan memperkasa kaum wanita mestilah menjadi teras kepada reformasi yang memerlukan kerjasama semua negara maju dan membangun secara perkongsian bagi menyelesaikan masalah sejagat.

9


Kepentingan kesamaan gender ini dapat difahami dari kata-kata Setiausaha Agong PBB;

“Sixty years have passed since the founders of the United Nations inscribed, on the first page of our charter, the equal rights of men and women. Since then, study after study has taught us that there is no tool for development more effective than the empowerment of women. No other policy is as likely to raise economic productivity, or to reduce infant and maternal mortality. No other policy is as sure to improve nutrition and promote health – including the prevention of HIV/AIDS. No other policy is as powerful in increasing the chances of education for the next generation. And I also venture that no policy is more important in preventing conflict, or in achieving reconciliation after a conflict has ended. But whatever the very real benefit of investing in women, the most important fact remains: women themselves have the right to live in dignity, in freedom from want and from fear.” Kofi Annan, UN Secretary General, Commission on the Status of Women, Beijing +10 Review, 2005.

3.5.

Penularan penyakit-penyakit berjangkit, HIV/AIDS, tuberkulosis (TB) dan Malaria

HIV/AIDS merupakan malapetaka sejagat yang mengancam kestabilan social dan ekonomi di negara-negara yang terlibat dan wabak ini telah merebak dengan cepat sekali ke kawasan-kawasan baru. Menurut Laporan “Combating AIDS In The Developing World” UNDP (2005), pada tahun 2004, seramai 3 juta orang telah meninggal dunia akibat AIDS dimana ianya melebihi mana-mana penyakit berjangkit lain di dunia. Pada tahun kini, terdapat 39 juta pembawa virus HIV/AIDS di seluruh dunia dan lebih 25 juta daripadanya terdapat di kawasan Sub-Sahara Afrika. Lebih daripada 2 juta kanak-kanak telah dijangkiti HIV/AIDS, 15 juta lagi menjadi yatim akibat AIDS dan jutaan lagi terdedah kepada jangkitan virus HIV/AIDS daripada ibubapa dan keluarga yang mengidapi AIDS.

10


Seksaan akibat AIDS ini menjadi lebih teruk lagi apabila ianya melibatkan jangkitan kuman tuberculosis (TB). Di benua Afrika, penularan virus HIV/AIDS telah menyumbang kepada peningkatan sebanyak 4 kali ganda kes TB. Sehingga kini, lebih daripada 10 juta penduduk dunia dijangkiti dengan kedua-duanya, TB dan AIDS.

Di Malaysia, penularan virus HIV/AIDS adalah lebih kepada penggunaan jarum suntikan dan tertumpu kepada gulungan tertentu khususnya oleh penagih-penagih dadah. Oleh yang demikian, penularan AIDS hanya tertumpu kepada satu segmen penduduk (iaitu penagih dadah) dan tidak kritikal melibatkan kepada masyarakat umum.

Seperti HIV/AIDS dan TB, pemyakit malaria juga salah satu cabaran kepada kesihatan awam yang telah menggugat pembangunan dalam negara-negara termiskin di duni. Dalam 2000 World Malaria Report menyatakan malaria telah menyebabkan kematian kepada 881,000 orang pada tahun 2006 dan 91% (801,000 orang) daripada jumlah tersebut adalah penduduk Afrika manakala 85% adalah kanak-kanak dibawah umur 5 tahun.

Malaria telah membunuh 30 kanak-kanak setiap 30 saat di benua Afrika (UNDP 2008). Ramai kanak-kanak telah menderita pelbagai kesan seperti kehilangan daya ingatan (brain damage) akibat dari penyakit malaria. Wanita hamil dan bayi dalam kandungan juga sangat mudah dijangkiti malaria yang mana sering menyebabkan keguguran, kelahiran bayi tidak cukup bulan dan anaemia.

Oleh yang demikian mengatasi masalah penularan HID/AIDS, TB dan malaria merupakan antara agenda penting dalam membasmi kemiskinan dan kebuluran yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan keamanan masyarakat dunia. Setengah billion penduduk Afrika menderita pelbagai penyakit dan tidak boleh bekerja. Keadaan ini mengakibatkan kemiskinan dan kebuluran yang sangat teruk. Ketakstabilan politik sesabuah negara akibat dari kemiskinan dan kebuluran boleh mempengaruhi 11


kesejahteraan negara-negara yang berjiran dan akhirnya menyebabkan kekacauan negara-negara serantau.

3.6.

Kemunduran alam sekitar dan pembangunan mampan

Pembangunan mampan merupakan sebahagian daripada kesejahteraan sosial dan ekonomi sejagat. Ini telah diiktiraf oleh masyarakat dunia yang telah menjadikannya matlamat pembangunan millennium. Adalah amat malang apabila sumber alam seperti hutan, air, tanah dan sumber perikanan telah diekploitasi lazimnya oleh kumpulan sedikit tetapi berkuasa (di negara-negara maju) telah menyebabkan perubahan yang sangat meruncing kepada sumber semulajadi dunia. Ianya telah memberi kesan buruk kepada penduduk (terutama di negara-negara membangun dan miskin) yang sangat bergantung kepada sumber-sumber semulajadi bagi kelangsungan (survival) hidup mereka.

Perubahan cuaca dunia telah memberi impak yang ketidakseimbangan di negara-negara termiskin walau pun negara-negara ini menyumbang paling sedikit kepada masalah perubahan cucua. Afrika hanya menyumbang tidak sampai 3 peratus kepada penghasilan karbon dioksida global, akan tetapi 850 juta penduduk Afrika menghadapi sebahagian terbesar cabaran iaitu kemarau dan gangguan bekalan air. Pada masa kini, terdapat kira-kira 2.5 billion orang tidah dapat akses kepada sistem sanitasi yang baik dan kira-kira 1.2 billion orang tidak dapat akses kemudahan sumber air bersih.

Masalah pembangunan mampan menjadi sangat kritikal apabila kebanyakan negaranegara termiskin di dunia mempunyai kekurangan prasarana dan kemampuan kewangan terhad untuk mengatasi cabaran akibat dari perubahan cuaca dunia.

12


3.7.

Perkongsian global untuk pembangunan.

Perkongsian global untuk pembangunan sebagaimana dalam MDG 8 mengariskan peranan yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin negara –negara membangun dan negara-negara maju. Adalah menjadi tanggungjawab utama pemimpin negara-negara membangun untuk berusaha mencapai tujuh matlamat (MDG 1 sehingga MDG 7). Negara-negara membangun perlu bertanggungjawab melaksanakan urus tadbir yang baik dan tulus kepada warga mereka disamping penggunaan sumber alam yang effisyen dan mampan.

Namun untuk negara-negara membangun berjaya mencapai 7 MDG yang tersebut, adalah amat mustahak bagi negara-negara maju untuk menepati perjanjian iaitu dengan memberi bantuan yang lebih berkesan, pelepasan hutang yang lebih lestari kepada negara-negara berhutan, disamping menjalankan peraturan perdagangan yang lebih adil saksama menjelang akhir tahun perancangan 2015. Berhubung dengan perdagangan dunia, PBB menganggarkan bahawa terdapat peraturan perdagangan tidak adil yang telah menyebabkan negara-negara miskin dinafikan perdagangan sebanyak USdollar 700 billion setahun. 49 negara-negara termiskin hanya memperolehi 0.4% dalam perdagangan dunia berbanding dengan bilangan penduduknya yang merupakan 10 peratus daripada penduduk dunia. (http://www.christianaid.org.uk/whatwedo/issues/trade.aspx).

13


4.0

PENCAPAIAN MALAYSIA TERHADAP ‘MILLENNEUM DEVELOPMENT GOALS�

Di bawah ini adalah ringkasan kedudukan Malaysia sepertimana dinyatakan dalam laporan “Malaysia: Achieving The Millennium Development Goals� (UNDP-Malaysia, 2005)

4.1.

MDG 1 - Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran Sasaran 1 - mengurangkan separuh daripada penduduk miskin berpendapatan kurang daripada USDolar 1.00 sehari (RM 3.50) dalam tempoh 1990-2015 Sasaran 2 - mengurangkan separuh daripada penduduk yang menghadapi masalah kebuluran dalam tempoh 1990-2015)

Pada tahun 1970, Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi membasmi kemiskinan. Dalam tempoh 15 tahun, sejak tahun1970, kadar kemiskinan telah berkurangan daripada 50.% penduduk miskin kepada 17.0% pada tahun 1990. Pada tahun 2002, hanya kirakira 5.1% isirumah dikategorikan sebagai miskin. Kejayaan Malaysia dalam mengurangkan kadar kemiskinan bukan sahaja tertumpu kepada sesuatu kaum tetapi meliputi semua kaum di negara ini. Malaysia mensasarkan untuk membasmikan kemiskinan tegar sebelum tahun 2015. Kejayaan Malaysia dalam mengurangkan kadar kemiskinan, adalah berdasarkan kepada pelaksanaan 3 strategi:a.

memberi tumpuan kepada pembangunan pertanian dan luar bandar bagi meningkatkan pendapatan para petani dan produktiviti para pekerja sektor pertanian

b.

member tumpuan kepada industri berintensif buruh dan berorientasikan eksport yang mampu menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk luar bandar dan bandar.

c.

mengadakan peruntukan besar dalam belanjawan negara dalam sektor pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas khususnya kawasan luar bandar bagi meningkatkan tahap kehidupan dan kualiti hidup gulungan miskin.

14


Walau pun kadar kemiskinan agak rendah berbanding dengan negara-negara membangun yang lain, namun cabaran Malaysia dalam membasmi kemiskinan pada masa hadapan adalah bagaimana memastikan perkembangan ekonomi yang berterusan bagi menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan tahap hidup gulungan miskin dan menghapuskan terus gulungan yang masih lagi miskin menjelang tahun 2015. Dari segi kadar penduduk yang berlaku di negara ini, menurut laporan UNDP-Malaysia, 2005, secara umumnya, penduduk Malaysia tiada masalah kebuluran yang ketara dan berleluasa.

4.2.

MDG 2 -Mencapai pendidikan rendah yang universal Sasaran 3 - Semua kanak-kanak, perempuan dan lelaki, dapat menamatkan persekolahan rendah menjelang tahun 2015

Menurut Laporan “Malaysia – Achieving Millennium Development Goals�, (UNDP 2005), lebih 94.0% kanak-kanak bawah 12 tahun berdaftar dan menghabiskan persekolahan rendah pada tahun 1991 dan peratusan ini telah meningkat kepada hampir 97.0% pada tahun 2000. Memandangkan hampir kesemua kanak-kanak Malaysia menghadiri persekolahan rendah, Ini bermakna Malaysia telah pun mencapai sasaran MGD 2. Pencapaian pendidikan yang menyeluruh sangat penting dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan dan ianya melibatkan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Di negara ini, tidak timbul masalah diskriminasi terhadap kanak-kanak perempuan untuk menghadiri persekolahan sepertimana berlaku beberapa negara lain. Malahan kehadiran murid perempuan adalah lebih sedikit berbanding dengan murid lelaki khususnya diperingkat sekolah menengah. Pada tahun 1991, terdapat 70.0% murid perempuan berbanding dengan 67.0% murid lelaki menghadiri persekolahan menengah dan peratusan ini terus meningkat dimana pada tahun 2003, murid lelaki yang menghadiri sekolah menengah adalah sekitar 75.0% berbanding dengan murid perempuan, iaitu 80.0%. 15


Sejajar dengan perkembangan pendidikan yang universal di negara ini, kadar literasi dikalangan penduduk yang berumur 10 tahun keatas telah meningkat kepada lebih 92.0% daripada jumlah penduduk pada tahun 2000 berbanding dengan 85.0% dalam tahun 1985.

Cabaran Malaysia dalam menyediakan pendidikan yang universal pada masa hadapan adalah berusaha •

meneruskan kemajuan dalam meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat dan kurikulum yang sesuai serta menyediakan kemudahan tenaga pengajar berkualiti di kawasan bandar dan luar bandar.

•

menghapuskan curang digital diantara penduduk bandar dan luar bandar khususnya kanak-kanak.

4.3.

MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam membuat keputusan Sasaran 4 - Menghapuskan ketaksamaan jantina dalam pendidikan peringkat rendah, manakala pendidikan menengah menjelang tahun 2005 dan di kesemua peringkat pendidikan menjelang tahun 2015..

Di Malaysia, nisbah murid lelaki dan perempuan lebih kurang sama diperingkat persekolahan rendah. Namun nisbah perempuan lebih tinggi sedikit di peringkat menengah dan pengajian tinggi. Diantara tahun1991 – 2003, nisbah perempuan:lelaki menghadiri persekolahan menengah atas adalah 1.10 perempuan:1.00 lelaki. Curang perbedzaan dari segi nisbah perempuan:lelaki di peringkat pengajian tinggi lebih ketara iaitu antara 1.11 – 1.37.perempuan berbanding 1.00 lelaki dalam tempoh 1992 – 2000. Ini bermaana, secara informalnya, Malaysia telah mencapai Sasaran 4. 16


Sejajar dengan perubahan struktur ekonomi Malaysia, didapati bahawa penglibatan pekerja wanita telah bertukar daripada sektor pertanian kepada sektor pengilangan dan perkhidmatan. Sebenarnya, perubahan dalam struktur pekerjaan dari pertanian ke lain-lain sektor ekonomi, lebih ketara bagi gulungan wanita berbanding lelaki. Sumbangan pekerja wanita dalam sektor pertanian telah menurun dari 41.0 % pada tahun 1975 kepada 27.0% pada tahun 2002 manakala dalam tempoh yang sama sumbangan pekerja wanita dalam sektor pengilangan dan perkhidmatan telah meningkat dari 30.0% dalam tahun 1975 kepada 36.0% dalam tahun 2002.

Perwakilan wanita dalam badan-badan legislatif (dewan rakyat dan dewan negara serta dewan undangan negeri) adalah salah satu petunjuk utama komitmen masyarakat dalam memperkasakan wanita. Penyertaan wanita yang kuat dalam proses membuat keputusan politik dapat membantu memastikan ketaksamaan gender dihapuskan. Sejak merdeka 1956, bilangan calun wanita dipilih mewakili badan pembuat keputusan politik di Malaysia telah meningkat pada kadar sederhana (moderate). Dalam tahun 1990, terdapat hanya 5 peratus ahli- ahli parlimen terdiri daripada wakil rakyat wanita. Keadaan ini telah berubah sedikit, dimana pada tahun 1999 ahli-ahli parlimen wanita adalah 10 peratus dari jumlah perwakilan di parlimen dan keaddan ini kekal pada pilihanraya umum 2004. Walau bagaimana pun berdasarkan kepada peningkatan tahap pendidikan terutama lulusan pengajian tinggi, dimana bilangan wanita mengatasi lelaki, dijangkakan wanita akan meminta lebih banyak penyertaan dalam bidang politik khususnya badan-badan perundangan dan pentadbiran awam tertinggi di negara ini.

Cabaran Malaysia dimasa depan dari segi kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita adalah dari segi:-

17




Mengenalpasti sebab musabab dan kesan penuntut lelaki yang tidak menghabiskan persekolahan di semua peringkat.



Membantu pekerja wanita yang mempunyai pelbagai tanggongjawab bagi membolehkan mereka memasukki pasaran pekerjaan setelah melahirkan anak dengan meningkatkan kemudahan penjagaan kanak-kanak dan jadual kerja yang fleksibal.



4.4.

Meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang politik di semua peringkat

MDG 4 - Mengurangkan kematian kanak-kanak Sasaran 5 - Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian kanak-kanak sebelum berumur 5 tahun dalam tempoh 1990-2015

Sasaran untuk mengurangkan kematian kanak-kanak telah di capai oleh Malaysia dan malahan kadar kematian kanak-kanak sebelum berumur 5 tahun adalah lebih rendah berbanding sesetengah negara maju. Kadar kematian kanak-kanak bawah 5-tahun per 1000 kelahiran telah berkurangan dari 16 kematian pada tahun 1990 kepada 9 kematian pada tahun 2000. Kadar 9 kematian kanak bawah 5-tahun per 1000 tersebut adalah lebih rendah daripada sasaran yang ditetapkan oleh badan PBB iaitu 12 kematian pada tahun 2015. Pembaikan dalam kadar kematian kanak-kanak yang memberangsang itu berlaku di semua negeri di negara ini.

Malaysia telah melaksanakan program immunisasi yang menyeluruh Hampir keseluruhan bayi kini telah di lindungi dengan BCG, DPT 3 dos, Polio 3 dos, Hepatitis B 3 dos dan campak, Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar liputan immunisasi dikalangan bayi telah meningkat kepada kira-kira 90 peratus pada tahun 2000 berbanding 70 peratus pada tahun 1990.

18


Di Malaysia, dengan pertambahan yang lebih besar pendapatan isirumah dan peningkatan dalam bekalan air bersih ke luar Bandar, secara langsung telah mengurangkan kadar kematian kanaj-kanak dibawah 5 tahun.

Cabaran Malaysia dimasa hadapan berhubung dengan isu-ini adalah:

Mengurangkan ketaksamaan dalam kadar kematian kanak-kanak di antara negeri dan diantara etnik.



Memastikan sokongan dari pelbagai agensi yang terlibat dengan pembangunan kanakkanak dan keluarga.



Menurunkan lagi kadar kematian ibu dengan memastikan keutamaan keatas penjagaan kesihatan

4.5.

MDG 5 - Meningkatkan kesihatan ibu (maternal health) Sasaran 6 - Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian ibu bersalin (maternal death) dalam tempoh 1990-2015.

Malaysia telah berjaya mengurangkan kadar kematian ibu bersalin daripada 113 per 100,000 orang pada tahun 1970 kepada 20 per 100,000 orang pada tahun 2000. Pencapaian kadar kematian yang sangat rendah pada masa kini adalah amat sukar menurunkannya lebih rendah lagi.

Kejayaan ini adalah disebabkan oleh (i) kemajuan dalam kualiti perkhidmatan kesihatan ibu termasuk perancang keluarga (ii) peningkatan dalam kemahiran iktisas dan kakitangan kesihatan terlatih (iii) peruntukan yang lebih bagi meningkatkan kualiti rawatan obstretrik di hospital daerah (iv) penambahbaikan dalam sistem maklum balas (v) kerjasama rapat dengan 19


komuniti setempat bagi mengatasi halangan sosial dan budaya dan menerima perkhidmatan kesihatan ibu yang moden (vi) sistem pengawasan yang lebih baik dan berkesan

4.6.

MDG 6 - Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit Sasaran 7 - Mengekang penularan HIV/AID menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan (reverse) kadar penularan HIV/AID Sasaran 8 - Mengekang penularan malaria dan lain-lain penyakit menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan kadar penularan malaria dan lain-lain penyakit

Malaysia telah berjaya mengawal kebanyakan penyakit berjangkit sehingga kini. Walau bagaimana pun HIV/AID dan peningkatan kes tuberkulosis (TB), merupakan cabaran kepada tahap kesihatan dan kesejahteraan penduduk negara ini.

Di Malaysia, HIV/AIDS lebih tertumpu kepada gulungan penagih dadah dan majoritinya kaum lelaki. HIV/AID tidak berleluasa dan menular kepada orang awam. Penagih dadah yang menggunakan jarum suntikan menghadapi risiko tinggi jangkitan HIV.

Tren kadar insiden penyakit TB agak stabil iaitu di bawah 40 insiden per 100,000 orang sejak tahun 1990. Namun, ianya berisiko kematian yang agak tinggi.

Cabaran Malaysia dalam menghadapi isu ini di masa depan adalah:

Menyediakan sumber untuk membasmi dan mencegah penularan penyakit HIV/AID dan TB 20




Menggalakkan industry farmasi menyumbang melalui penyelidikan ke atas ubat baru, polisi berkaitan harga dan pelesenan dan skim perkongsian kos.

4.7

MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar (environmental sustainability) Sasaran 9 - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan mampan ke dalam polisipolisi dan program-program pembangunan negara dan menebus semula sumbersumber alam yang telah hilang Sasaran 10 - Mengurangkan separuh, menjelang tahun 2015, kadar penduduk yang menghadapi ketidaksempurnaan dari segi bekalan air minum yang bersih dan perkhidmatan pembetungan yang asas. Sasaran 11 - Mencapai peningkatan kehidupan yang signifikan bagi kira-kira 100 juta penghuni kawasan kesesakan (slum dwellers)

Dari sudut mengurus kemampanan alam sekitar, di Malaysia, terdapat kira-kira 19.5 juta hektar atau hampir 60 per cent daripada jumlah keluasan negara masih lagi kawasan hutan. Sepertiga daripada kawasan hutan tersebut adalah diurus oleh Jabatan Perhutanan di setiap negeri bagi memastikan pengurusan hutan adalah secara kekal (in perpetuity). Disamping itu, sejumlah 3.3 juta hektar lagi kawasan hutan diletak sebagai kawasan rezeb hidupan liar, taman negara dan taman negeri.

Sehingga tahun 2000, kira-kira 98 peratus penduduk bandar dan 87 peratus penduduk luar bandar menikmati bekalan air paip yang bersih. Walau pun bagitu, pembekalan air paip bersih bergantung kepada kualiti sumber air tawar khususnya air sungei. Kekurangan bekalan air lazimnya berpunca dari perubahan musim (kekurangan hujan) dan pengagihan yang tidak seimbang.

21


Permintaan bekalan air yang meningkat akibat daripada pertambahan penduduk pada kadar 23 peratus, merupakan cabaran yang berterusan terutama bagi membekal kawasan pendalaman.

Dari segi penyediaan kemudahan sanitasi di luar bandar, Malaysia telah berjaya menyediakan kemudahan yang hampir menyeluruh kawasan luar bandar

Cabaran Malaysia dalam menangani isu alam sekitar adalah:

mengoptimumkan koordinasi dalam pembangunan tanah dengan mengintegrasikan perancangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.



Memperkukuhkan koordinasi antara agensi untuk meningkatkan kemampanan dalam pengurusan sumber-sumber semulajadi dan alam sekitar

4.8.

MDG 8 - Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan Sasaran 12 - Memajukan lagi sistem perdagangan dan kewangan yang terbuka, berasaskan peraturan (rule-based), dapat di ramalkan (predictable), dan tiada diskriminasi (non-discriminatory). Sasaran 13 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara yang paling mundur (least developed countries) Sasaran 14 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara terkunci (tanpa sempadan perairan) atau “landlocked countries� dan negara-negara membangun kepulauan kecil (small islands developing states)

22


Sasaran 15 - Menebar usaha-usaha yang menyeluruh bagi mengatasi masalah hutang negara-negara membangun melalui tindakan nasional dan antarabangsa, kearah pelangsaian hutang yang mampan dalam jangka panjang. Sasaran 16 - Bekerjasama dengan negara-negara membangun supaya dapat mewujudkan dan melaksanakan strategi-strategi pekerjaan yang sesuai (decent) dan produktif kepada gulungan belia. Sasaran 17 - Berkerjasama dengan syarikat-syarikat farmasi, supaya “essential drug� yang mampu-beli dapat dibekalkan di negara-negara membangun Sasaran 18 - Berkerjasama dengan sektor swasta, supaya dapat di manfaatkan teknologi baru terutamanya teknologi maklumat dan telekomunikasi

Malaysia telah mengadakan perdagangan dengan sebahagian besar negara di dunia. Ia telah menjalinkan perkongsian dan kerjasama beberapa negara melalui Malaysian Technical Cooperation Programme.

Cabaran Malaysia untuk melaksanakan MDG 8 adalah:•

mewujudkan peluang to memperkukuhkan lagi dan meluaskan kerjasama dalam pembangunan terutama bagi mewujudkan masyarakat madani.

•

meningkatkan dan meluaskan perkongsian pihak awam dan swasta dengan syarikat multinational khususnya dalam industry teknologi maklumat dan farmasi

•

membangunkan profil berbentuk analitikal dan spatial berkaitan dengan kemiskinan bagi tujuan membantu kumpulan sasaran, mengenalpasti cirri-ciri dan menentukan kumpulan sasaran dari segi taburan spatial.

23


5.0

HUBUNGKAIT “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL�(MDG) DENGAN PERANCANGAN

GUNA TANAH

5.1.

MDG 1 : Membasmi kemiskinan tegar (extreme) dan kebuluran

MDG 1 merupakan matlamat bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial diperingkat negara atau setempat. Dari segi perancangan guna tanah, pembangunan ekonomi diadakan bagi tujuan mewujudkan pekerjaan dan pendapatan yang mampu mengeluarkan sesaorang atau masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kebuluran. Dalam hubungan ini, sektor-sektor yang paling utama bagi pembangunan ekonomi adalah sektor pertama (pertanian, perhutan dan perlombongan), sektor kedua (perindustrian), dan sektor tertiary (perniagaan dan perkhidmatan swasta atau awam). Kajian-kajian dan cadangancadangan sektor ekonomi yang dilaksanakan dapat mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan. Di samping pembangunan ekonomi, bagi menyekat “vicious-cycle� kemiskinan, pembangunan sosial perlu juga seiring dijalankan. Bagi tujuan ini, perancangan guna tanah dijalankan bagi mewujudkan tempat tinggal dan persekitaran yang sempurna disamping meningkat kemudahan pendidikan dan latihan serta kesihatan yang lengkap. Sehubungan dengan ini, sektor-sektor seperti perumahan, pendidikan, kesihatan infrastruktur dan pengangkutan akan dikaji dan pelaksanaan cadangan-cadangan yang dikemukan dapat mengurangkan masalah kemiskinan yang berlaku pada peringkat individu dan juga masyarakat setempat.

5.2.

MDG 2 - Mencapai pendidikan rendah yang menyeluruh (achieve universal primary education)

Matlamat ini adalah bertepatan dengan objektif yang lazim dijalankan oleh perancangan guna tanah yang mana keperluan kemudahan pendidikan dalam semua peringkat dari prasekolah, pendidikan rendah dan pendidikan menengah dirangka berdasarkan kepada jumlah penduduk 24


menikut tahun-tahun yang tertentu. Manakala perancangan keperluan pusat latihan kemahiran dan pusat pengajian tinggi dijalankan berdasarkan kepada keperluan modal insane diperingkat nasional dan wilayah. Malaysia telah mencapai matlamat ini iaitu menyediakan kemudahan pendidikan yang menyeluruh kepada semua kanak-kanak, perempuan dan lelaki, sebagaimana yang telah dibincangan di Para 4.2 diatas.

5.3.

MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam membuat keputusan (empower women)

Dari segi keperluan pendidikan dirancang dengan mengambilkira keperluan seluruh penduduk, tanpa perbedzaan jantina. Sehubungan itu, ketaksaksamaan jantina dari segi mendapatkan pendidikan melalui perancangan guna tanah di negar ini tidak ketara. Malahan kehadiran murid perempuan melebihi lelaki di semua peringkat persekolahan rendah, menengah dan pengajian tinggi, sepertimana dibincang di Para 4.3 membuktikan bahawa perancangan guna tanah di Malaysia telah menepati hasrat MDG 3

5.4.

MDG 4 - Mengurangkan kematian kanak-kanak dan MDG 5 – Meningkatkan kesihatan ibu

Matlamat-matlamat ini lebih berkait dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti terutamanya dibawah program pembangunan kesihatan keluarga. Program pembangunan kesihatan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kematian kanak-kanak bawah 5 tahun termauk program immunisasi, pendidikan kesihatan, pemereksaan berkala di kalangan kanak-kanak dan ibu mengandung. Walau bagaimanapun, dari sudut perancangan guna tanah, MDG ini dicapai melalui penyediaan kemudahan kesihatan yang mencukupi berdasarkan kepada piawaian perancangan mengikut jumlah penduduk 25


tempatan, negeri dan nasional. Kemudahan kesihatan diwujudkan dalam 2-tier iaitu hospital dan klinik kesihatan/poliklinik (termasuk klinik desa).

5.5.

MDG 6 - Memerangi HIV/AID, malaria dan lain-lain penyakit

Matlamat ini adalah dibawah tanggongjawab Kementerian Kesihatan bagi mengekang penularan penyakit berjangkit. Perancangan guna tanah tidak dapat membantu secara langsung bagi mencapai MDG 6.

5.6.

MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar

Di Malaysia, pembangunan fizikal dirancang dalam tiga peringkat iaitu Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan. Di ketiga-tiga peringkat ini, prinsip-prinsip pembangunan mampan telah diambil dan diintegrasi kedalam dasar-dasar, polisi-polisi dan program-program pembangunan yang disediakan. Selain itu, dasar-dasar dan garispanduan-garispanduan pembangunan berkaitan dengan pengurusan alam sekitar mampan telah digubal dan ianya termasuklah Dasar Perbandaran Negara, pembangunan tanah tinggi, pembangunan pantai dan pulau, pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan lain-lain. Dengan adanya, perlaksanaan dasar-dasar perancangan guna tanah yang menyeluruh berkaitan kemampanan alam sekitar, Malaysia sudah pasti dapat mencapai Sasaran 10 MDG 7.

5.7.

MDG 8 - Memajukan perkongsian sejagat untuk pembangunan

MDG 8 adalah matlamat dan sasaran-sasaran yang berkaitan dengan kerjasama kerajaan di peringkat serantau dan antarabangsa. Matlamat ini secara tidak lansung melibatkan perancangan guna tanah.

26


Jadaual 1 merumuskan hubungkait “Millennium Development Goal” mengikut sasaran-sasaran yang berkaitan dengan perancangan guna tanah

Jadual 1: Hubungkait “Millennium Development Goal” Dan Perancangan Guna Tanah PERANCANGAN MDG

SASARAN

MDG 1

Sasaran 1 mengurangkan separuh daripada Sektor-sektor ekonomi dan

Membasmi tegar

GUNA TANAH

kemiskinan penduduk miskin berpendapatan kurang sosial dalam kajian

(extreme)

kebuluran

dan daripada

USDolar

1.00

sehari

dalam perancangan guna tanah

tempoh 1990-2015 Sasaran daripada

2

-

yang dijalankan dapat

mengurangkan

penduduk

yang

separuh mencadangkan langkah-

menghadapi langkah mengatasi

masalah kebuluran dalam tempoh 1990- masalah kemiskinan dan 2015 MDG 2 Mencapai

Sasaran

kebuluran. 3

-

Semua

kanak-kanak, Perancangan

kemudahan

pendidikan perempuan dan lelaki, dapat menamatkan persekolahan

bagi

rendah yang menyeluruh persekolahan rendah menjelang tahun peringkat (achieve universal primary 2015

sekolah

education)

menengah

MDG 3

prasekolah, rendah

dan

membantu

Sasaran 4 - Menghapuskan ketaksamaan mengatasi masalah ini.

Menggalakkan kesamaan jantina dalam pendidikan peringkat rendah, jantina dan memperkasa manakala pendidikan menengah menjelang wanita dalam membuat tahun 2005 dan di kesemua peringkat keputusan

(empower pendidikan menjelang tahun 2015.

women) MDG 4

Sasaran 5 - Mengurangkan dua pertiga Perancangan

kemudahan

27


Mengurangkan kematian (2/3), kadar kematian kanak-kanak sebelum kesihatan

(klinik

desa,

kanak-kanak

berumur 5 tahun dalam tempoh 1990-2015

MDG 5

Sasaran 6 - Mengurangkan dua pertiga dan hospital) membantu

Meningkatkan

kesihatan (2/3),

ibu (maternal health)

kadar

kematian

ibu

poliklinik, klinik kesihatan,

bersalin mengatasi masalah ini.

(maternal death) dalam tempoh 19902015.

MDG 6

Sasaran 7 - Mengekang penularan HIV/AID Tidak berkaitan

Memerangi

HIV/AID, menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan

malaria

lain-lain kadar penularan HIV/AID

dan

penyakit

Sasaran 8 - Mengekang penularan malaria dan lain-lain penyakit menjelang tahun 2015 dan menterbalikkan kadar penularan malaria dan lain-lain penyakit

MDG 7

Sasaran 9 - Mengintegrasikan prinsip- Kajian sektor pengurusan

Memastikan

prinsip pembangunan mampan ke dalam alam

kemampanan alam sekitar polisi-polisi

dan

sekitar

terutama

program-program KSAS, pembangunan tanah

(environmental

pembangunan negara

dan menebus tinggi,

sustainability)

semula sumber-sumber alam yang telah pulau hilang

pembangunan dan

pantai

membantu

mencapai

Sasaran 10 - Mengurangkan separuh, matlamat ini. menjelang tahun 2015, kadar penduduk Perancangan yang menghadapi ketidaksempurnaan dari prasarana

kemudahan dan

segi bekalan air minum yang bersih dan membantu perkhidmatan pembetungan yang asas. Sasaran

Mencapai

mencapai

Sasaran 10, sasaran dan

peningkatan perancangan fizikal dan

kehidupan yang signifikan bagi kira-kira 100 kemudahan

perumahan

juta penghuni kawasan kesesakan (slum juga

membantu

dwellers) MDG 8

11-

utility

adapt

mencapai Sasaran 11.

Sasaran 12 - Memajukan lagi sistem Tiada

kaitan

secara 28


Memajukan perkongsian perdagangan dan kewangan yang terbuka, langsung sejagat pembangunan

dengan

untuk berasaskan peraturan (rule-based), dapat di perancangan guna tanah. ramalkan

(predictable),

dan

tiada

diskriminasi (non-discriminatory). Sasaran 13 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara yang paling mundur (least developed countries) Sasaran 14 - Memberi tumpuan kepada keperluan khas bagi negara-negara terkunci (tanpa

sempadan

perairan)

atau

“landlocked countries� dan negara-negara membangun kepulauan kecil (small islands developing states) Sasaran 15 - Menebar usaha-usaha yang menyeluruh

bagi

mengatasi

masalah

hutang negara-negara membangun melalui tindakan

nasional

dan

antarabangsa,

kearah pelangsaian hutang yang mampan dalam jangka panjang. Sasaran 16 - Bekerjasama dengan negaranegara

membangun

supaya

dapat

mewujudkan dan melaksanakan strategistrategi pekerjaan yang sesuai (decent) dan produktif kepada gulungan belia. Sasaran 17 - Berkerjasama dengan syarikatsyarikat farmasi, supaya “essential drug� yang mampu-beli dapat dibekalkan di negara-negara membangun Sasaran 18 - Berkerjasama dengan sektor 29


swasta, supaya dapat teknologi

baru

di manfaatkan

terutamanya

teknologi

maklumat dan telekomunikasi

6.0

DASAR PERBANDARAN NEGARA, BIDANG KEBERKESANAN UTAMA NEGARA (NKRA), RANCANGAN FIZIKAL NEGARA, RANCANGAN STRUKTUR NEGERI DAN RANCANGAN TEMPATAN YANG BOLEH MENYUMBANG KEPADA PENCAPAIAN “MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL�

6.1

DASAR PERBANDARAN NEGARA

Dasar Perbandaran Negara merupakan dasar yang memandu dan menyelaras perancangan dan pembangunan perbandaran negara supaya lebih efisien dan sistematik khususnya bagi mengurus peningkatan jumlah penduduk bandar pada tahun 2020 dengan penekanan terhadap keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal di dalam bandar. Dasar ini menggariskan perkara-perkara teras, dasar-dasar dan langkah-langkah perlaksanaan bagi menyelaras dan mengurus perbandaran negara. Penelitian dibuat terhadap dasar-dasar dan langkah-langkah DPN yang boleh menyumbang kepada pencapaian MDG. Setelah dibuat analisis hubungkait seperti mana di Jadual 2 didapati bahawa dasar-dasar dan langkah-langkah yang terkandung dalam DPN yang boleh membantu mencapai MDG adalah seperti berikut:-

30


6.1.1. MDG 1 (membasmi kemiskinan tegar dan kebuluran),

Dasar-dasar sebagaimana dinatakan dibawah ini merupakan dasar penting dalam menguwujudkan peluang pekerjaan khususnya bagi gulungan berpendapatan rendah dan seterusnya dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam bandar dan tiada penduduk kebuluran. Langkah-langkah yang dicadangkan seperti mengadakan premis-premis mampu milik, SOHO, gerai, IKS merupakan usaha menggalakkan gulungan rendah berkecimpung dalam sektor ekonomi Bandar yang mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan. a. Teras 1:DPN 7: Pembangunan kampong di dalam bandar perlu diintegrasi dengan pembangunan bandar (Langkah:Menyediakan premis-premis dan bangunan perniagaan mampu milik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk tempatan di dalam kawasan kampung) b. Teras 2:DPN 11: Pembangunan ekonomi Pusat Petempatan Utama dan Kecil perlu digiatkan untuk menyokong peranannya dalam pembangunan wilayah (Langkah: Menggalakkan penyediaan lot-lot perniagaan kecil di kawasan kediaman), dan (Langkah: Menggalakkan konsep pejabat kecil di unit kediaman (SOHO).); c. DPN 13: Peluang pekerjaan terutama kepada kumpulan berpendapatanrendah dipertingkat dan dipelbagaikan tanpa mengira kaum.

yang

(Langkah: Mengenalpasti profil golongan miskin bandar berasaskan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).), (Langkah: Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB).), (Langkah: Menyediakan ruang perniagaan khusus untuk peniaga kecil melalui pembinaan medan selera, gerai, tapak pasar tani kekal, tapak pasar malam, ruang niaga, pasar dan bengkel di lokasi yang bersesuaian), (Langkah: Menggalakkan penyediaan peluang pekerjaan dalam sektor industri kecil dan sederhana (IKS) berhampiran dengan kawasan kediaman), 31


(Langkah: Membantu IKS sedia ada yang telah memainkan peranan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan tempat yang sesuai untuk mengembangkan aktiviti perniagaan ekonomi), (Langkah: Menyediakan peluang pekerjaan di kawasan perumahan kos rendah dan perkampungan tradisi di dalam bandar),

d.

DPN 14: Pembangunan kawasan perbandaran akan mengambilkira identiti

Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum. Penglibatan golongan Bumiputera dan mereka

yang

berpendapatan

rendah

dalam

sektor

ekonomi

bandar

akan

dipertingkatkan. Pada masa yang sama, kepentingan dan peluang serta potensi masa depan kaum lain yang sedia ada tidak terjejas atau disekat. (Langkah: Menggalakkan pembinaan premis perniagaan, bazar dan ruang pejabat di lokasi yang strategik oleh agensi-agensi kerajaan), (Langkah: Menyediakan ruang tapak perniagaan secara terancang untuk sektor tidak formal seperti ruang pasar malam, pasar tani dan bazaar Ramadhan).

6.1.2. MDG 2 -Mencapai pendidikan rendah yang universal (Sasaran 2: Semua kanak-kanak, perempuan dan lelaki, dapat menamatkan persekolahan rendah menjelang tahun 2015), MDG 4 - Mengurangkan kematian kanak-kanak (Sasaran 5: Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian kanak-kanak sebelum berumur 5 tahun dalam tempoh 19902015), dan MDG 5 – Meningkatkan kesihatan ibu (Sasaran 6: Mengurangkan dua pertiga (2/3), kadar kematian ibu bersalin (maternal death) dalam tempoh 1990-2015

32


Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran MDG 2, MDG 3 dan MDG 4, yang paling pentingada;lh mengadakan kemudahan pendidikan dan kemudahan kesihatan yang mencukupi dan menyeluruh. Dasar DPN 22 (dinyatakan dibawah ini) sangat memenuhi kehendak matlamat MDG yang tersebut. Teras 5: DPN 22; Kemudahan awam yang mencukupi, lengkap serta mesra pengguna disediakan dengan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan (Langkah: Menyediakan kemudahan awam seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, tempat ibadat untuk pelbagai agama, tanah perkuburan dan kemudahan-kemudahan lain berdasarkan keperluan penduduk serta mengikut garispanduan dan piawaian perancangan), (Langkah: Menyediakan kemudahan awam di lokasi yang mudah sampai dan mesra pengguna), (Langkah: Mengkaji semula garis panduan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan kemudahan-kemudahan awam untuk disesuaikan dengan keperluan semasa)

6.1.3. MDG 3 - Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita dalam membuat keputusan (Sasaran 4: Menghapuskan ketaksamaan jantina dalam pendidikan peringkat rendah, manakala pendidikan menengah menjelang tahun 2005 dan di kesemua peringkat pendidikan menjelang tahun 2015)

Salah satu pendekatan bagi mengelakkan ketaksamaan gender adalah melalui pendidikan. Pendemokrasian pendidikan iaitu membuka peluang seluas-luasnya kepada semua orang yang ingin mendapat ilmu dan kemahiran tanpa mengira jantina atau kaum. Dalam hubungan ini

33


dasar DPN 10, DPN 11 dan DPN 22 dapat membantu usaha-usaha mengelakkan ketaksamaan jantina dalam pendidikan. a.

Teras 2: DPN 10: Pembangunan aktiviti ekonomi bandar yang bernilai tambah

dan berintensifkan pengetahuan (k-ekonomi) di semua konurbasi digalakkan. (Langkah: Mengenalpasti dan membangunkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk menempatkan institusi latihan dan pendidikan tertiari bagi menyediakan tenaga mahir), b.

DPN 11: Pembangunan ekonomi Pusat Petempatan Utama dan Kecil perlu

digiatkan untuk menyokong peranannya dalam pembangunan wilayah (Langkah: Mengenalpasti kawasan-kawasan yang sesuai bagi penubuhan institusi-institusi latihan kemahiran dan pendidikan), c.

Teras 5: DPN 22; Kemudahan awam yang mencukupi, lengkap serta mesra

pengguna disediakan dengan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan (Langkah: Menyediakan kemudahan awam seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, tempat ibadat untuk pelbagai agama, tanah perkuburan dan kemudahan-kemudahan lain berdasarkan keperluan penduduk serta mengikut garispanduan dan piawaian perancangan), (Langkah: Menyediakan kemudahan awam di lokasi yang mudah sampai dan mesra pengguna), (Langkah: Mengkaji semula garis panduan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan kemudahan-kemudahan awam untuk disesuaikan dengan keperluan semasa)

Selain dari pendidikan, peluang pekerjaan sangat ditekankan dalam MDG 2 ini.

DPN 13

memberi peluang khususnya kaum wanita dan mereka berpendapatan rendah untuk mencebur 34


diri dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan kemahiran. Dalam hubungan ini, konsep bekerja dari rumah satu pendekatan sangat sesuai bagi kaum ibu.

c.

DPN 13: Peluang pekerjaan terutama kepada kumpulan yang berpendapatan

rendah dipertingkat dan dipelbagaikan tanpa mengira kaum (Langkah: Menggalakkan penyediaan peluang pekerjaan dalam sektor industri kecil dan sederhana (IKS) berhampiran dengan kawasan kediaman), (Langkah: Menggalakkan konsep bekerja dari rumah untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya dan wanita), (Langkah: Menyediakan program-program latihan kemahiran untuk penduduk berpendapatan rendah).

6.1.4. MDG 7 - Memastikan kemampanan alam sekitar Sasaran 9 - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan mampan ke dalam polisipolisi dan program-program pembangunan negara dan menebus semula sumbersumber alam yang telah hilang

Dasar-dasar DPN yang disenaraikan berikut adalah dasar-dasar negara yang digubal bagi memastikan pembangunan lestari dapat dijalankan sebagaiman yang dihasratkan oleh MDG 7. a.

Teras 1: DPN 4: Had pembangunan Bandar (urban growth limit) ditentukan

berasaskan daya tampungan bagi setiap bandar di seluruh negara. (Langkah: Menetapkan had pembangunan bandar (urban growth limit) yang berasaskan daya tampungan bagi setiap bandar dalam Rancangan Tempatan), 35


b.

DPN 5: Perancangan gunatanah yang optima dan seimbang perlu diberi

penekanan dalam pembangunan bandar (Langkah: Memastikan pembangunan ditumpukan di dalam kawasan had pembangunan bandar bagi mewujudkan pembangunan bandar yang padat (compact city), (Langkah: Memastikan setiap pembangunan baru yang dijalankan bersesuaian (compatible) dengan guna tanah sekitarnya), (Langkah: Memastikan kemudahan bengkel dan kilang-kilang kecil yang menimbulkan pencemaran alam sekitar serta menjana lalulintas yang tinggi dizonkan di kawasan yang bersesuaian), c.

DPN 6: Pembangunan bandar perlu memberi keutamaan kepada pembangunan

semula di dalam kawasan bandar (Langkah:Melaksanakan pembangunan ‘infill’ di kawasan yang berpotensi), (Langkah:Mengenalpasti

dan

menyediakan

inventori

kawasan-kawasan

yang

kawasan-kawasan

‘brownfield’) (Langkah:Menjana

semula

berpotensi

untuk

dibangunkan (urban regeneration).) (Langkah:Membaik pulih kawasan tanah tercemar sebelum dibangunkan), d.

DPN 7: Pembangunan kampong di dalam bandar perlu diintegrasi dengan

pembangunan bandar (Langkah:Membangunkan semula kawasan-kawasan kampung yang sesak, tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan), e.

DPN 8: Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan Kawasan Pertanian Utama perlu

dipulihara dan kawasan pertanian utama.: 36


(Langkah:Melindungi dan memelihara kawasan-kawasan sensitif alam sekitar) f.

DPN 23: Persekitaran bandar yang selamat perlu diwujudkan (Langkah: Memastikan perancangan dan pembangunan bandar mengambil kira aspek mitigasi dari kesan geobencana ataupun dari risiko industri mengikut prinsip ‘Hyogo Framework of Actions’),

g.

DPN 26: Pembangunan mampan dan mesra alam dijadikan asas kepada

pemuliharaan alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup bandar (Langkah: Memastikan pembangunan bandar memberi penekanan kepada pengurangan pencemaran udara, bunyi dan air serta mesra kepada sungai), ( Langkah: Menguatkuasa perundangan, garis panduan dan piawaian yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar), (Langkah: Menggalakkan pembangunan yang mengurangkan impak kepulauan haba perbandaran),

MDG 7 - Sasaran 10: Mengurangkan separuh, menjelang tahun 2015, kadar penduduk yang menghadapi ketidaksempurnaan dari segi bekalan air minum yang bersih dan perkhidmatan pembetungan yang asas. DPN 18 akan memastikan setiap penduduk di negara ini mempunyai bekalan air bersih dan mempunyai sistem pembentungan yang selamat sebagaiman yang kehendakki oleh MDG 7 Sasaran 10. h.

Teras 4: DPN 18: Penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti dipertingkatkan

serta memastikan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan (Langkah: Melengkapkan penyediaan sistem pembetungan dan rawatan berpusat serta sistem saliran bagi kawasan-kawasan bandar), 37


(Langkah: Meningkatkan penyediaan kemudahan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi berteknologi tinggi yang berkualiti selaras dengan keperluan pembangunan), (Langkah: Menggunapakai indikator MURNInet di dalam penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti),

MDG 7 - -Sasaran 11: Mencapai peningkatan kehidupan yang signifikan bagi kira-kira 100 juta penghuni kawasan kesesakan (slum dwellers)

Penyediaan rumah yang mencukupi bagi semua lapisa masyarakat sangat penting bagi mengatasi masalah kekesakan (slum dwellers). DPN 21 diwujudkan bagi tujuan ini. i.

Teras 5: DPN 21: Kemudahan perumahan yang mencukupi disediakan

berasaskan keperluan penduduk (Langkah: Mempelbagaikan jenis rumah, kategori mampu milik dan mampu bayar serta rekabentuk berkualiti di lokasi bersesuaian), (Langkah: Menyasarkan matlamat 1 unit rumah bagi 1 isirumah. (Langkah: Menyasarkan matlamat Setinggan Sifar), (Langkah: Mengenalpasti kawasan perumahan kos rendah di dalam rancangan pemajuan), (Langkah: Memastikan lokasi perumahan kos rendah berdekatan dengan tempat kerja, mempunyai aksesibiliti yang baik dan dilengkapi dengan infrastruktur serta kemudahan awam) (Langkah: Mengambilkira keperluan pelbagai golongan masyarakat termasuk OKU dan warga emas dalam merancang kawasan perumahan) 38


6.1.5 MDG 8 (Sasaran 18:Manfaatkan teknologi baru terutama teknologi maklumat dan telekommunikasi)

Dasar-dasar DPN yang disenaraikan dibawah ini, adalah dasar-dasar yang menekan kepada keperluan membangunkan dan menggunakan teknologi baru terutamanya teknologi maklumat dan telekommunikasi dalam pembangunan negara. Dasar-dasar ini akan menyumbang kepada pencapaian MDG 8 Sasaran 18. a.

Teras 2 DPN 10 - Pembangunan aktiviti ekonomi bandar yang bernilai tambah dan berintensifkan pengetahuan (k-ekonomi) di semua konurbasi digalakkan. (Langkah :Memastikan penyediaan infrastruktur IT yang efisien untuk menggalakkan pembangunan e-perniagaan dan e-perdagangan.

b.

DPN 11 - Pembangunan ekonomi Pusat Petempatan Utama dan Kecil perlu digiatkan untuk menyokong peranannya dalam pembangunan wilayah. (Langkah: Membangunkan infrastruktur IT yang efisien untuk menyokong kekonomi.)

c.

Teras 4 DPN 18 - Penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti dipertingkatkan serta memastikan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan. (Langkah: Melaksanakan strategi MyICMS 886 secara menyeluruh termasuk menyediakan infrastruktur Internet Jalur Lebar di semua kawasan di bawah pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan selaras dengan Pelan Jalur Lebar Negara (PJLN).

d.

Teras 6 DPN 30 - Penggunaan teknologi inovatif dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan perkhidmatan bandar

39


(Langkah:

Membangun

perancangan,

penyediaan

dan

menggunakan

infrastruktur

teknologi

dan

utiliti

inovatif

serta

dalam

pengurusan

perkhidmatan bandar. (Langkah: Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara efisien untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bagi urusan pentadbiran dan penyebaran maklumat kepada orang awam (Langkah: Menggunapakai teknologi yang mengurangkan penjanaan sisa. (Langkah: Menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui secara efisien.

Jadual 2: Dasar Perbandaran Negara yang Mampu Menyumbang Kepada Pencapaian MDG MDG DASAR PERBANDARAN NEGARA

1

2

3

4

5

6

7

8

TERAS 1 PEMBANGUNAN PERBANDARAN YANG EFISIEN DAN MAMPAN DASAR

LANGKAH

DPN 1

i. Memastikan semua rancangan

DPN menjadi rangka

pembangunan dan pemajuan (RFN, RW,

kerja asas

RSN, RT dan RKK) mematuhi dasar-

pembangunan

dasar yang telah digariskan di dalam

bandarbandar di

DPN.

Malaysia.

ii. Melaksanakan pemantauan terhadap semua rancangan pembangunan dan pemajuan.

DPN 2

i. Memastikan perancangan

Pembangunan

pembangunan bandar perlu

Bandar-bandar perlu

berdasarkan hierarki bandar dan

berdasarkan kepada

komponen bandar.

40


sistem hierarki

ii. Menggunapakai definisi bandar DPN

bandar DPN.

bagi menentukan kawasan bandar.

DPN 3

i. Mewartakan semua Rancangan

Setiap

Struktur, Rancangan Tempatan dan

pembangunan

Rancangan Kawasan Khas.

bandar perlu

ii. Mengenalpasti dan menyegerakan

berdasarkan kepada

penyediaan Rancangan Wilayah bagi

Rancangan

konurbasi-konurbasi pertumbuhan

Pembangunan dan

negara dan wilayah.

Pemajuan yang

iii. Menjadikan Rancangan Struktur,

disediakan.

Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas sebagai panduan utama dalam proses kelulusan perancangan. iv. Menyelaras dan memantau pelaksanaan rancangan pembangunan dan pemajuan di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. v. Menyelaras dan memantau perancangan pembangunan kawasan konurbasi melalui Jawatankuasa Perancang Wilayah. vi. Menguatkuasakan pematuhan terhadap semua Rancangan Pembangunan dan Pemajuan. vii. Menubuhkan pangkalan data gunatanah yang komprehensif di peringkat negeri dan tempatan.

DPN 4

i. Menetapkan had pembangunan

Had pembangunan

bandar (urban growth limit) yang 41


Bandar (urban

berasaskan daya tampungan bagi setiap

growth limit)

bandar dalam Rancangan Tempatan.

ditentukan

ii. Menetapkan kriteria Had

berasaskan daya

Pembangunan Bandar.

tampungan bagi

iii. Mengkaji semula had pembangunan

setiap bandar di

bandar yang telah ditetapkan mengikut

seluruh negara.

jangka masa yang bersesuaian.

DPN 5

i. Memastikan pembangunan

Perancangan

ditumpukan di dalam kawasan had

gunatanah yang

pembangunan bandar bagi

optima dan

mewujudkan pembangunan bandar

seimbang perlu

yang padat (compact city).

diberi penekanan

ii. Memastikan setiap pembangunan

dalam

baru yang dijalankan bersesuaian

pembangunan

(compatible) dengan guna tanah

bandar.

sekitarnya. iii. Mensyaratkan Penilaian Impak Sosial dilaksanakan didalam perancangan dan kelulusan semua aktiviti pembangunan awam dan swasta. iv Memastikan zon tempat kerja disediakan berhampiran dengan tempat kediaman dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. v. Menggalakkan pembangunan perumahan di dalam pusat Bandar atau berdekatan pusat aktiviti yang mempunyai akses kepada kemudahan dan pengangkutan yang baik. 42


vi. Memastikan kemudahan bengkel dan kilang-kilang kecil yang menimbulkan pencemaran alam sekitar serta menjana lalulintas yang tinggi dizonkan di kawasan yang bersesuaian. DPN 6

i. Melaksanakan pembangunan ‘infill’ di

Pembangunan

kawasan yang berpotensi.

bandar perlu

ii. Mengenalpasti dan menyediakan

memberi keutamaan inventori kawasan-kawasan kepada

‘brownfield’.

pembangunan

iii. Merancang dan menyediakan

semula di dalam

program pembangunan semula

kawasan bandar.

kawasan ‘brownfield’. iv. Menjana semula kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan (urban regeneration). v. Membaik pulih kawasan tanah tercemar sebelum dibangunkan. vi. Mewujudkan satu agensi yang bertanggungjawab merancang dan menguruskan pembangunan semula di bandar-bandar. vii. Menggalakkan penglibatan pihak swasta melalui penyediaan insentif dan program usahasama dengan pihak kerajaan.

DPN 7

i. Membangunkan semula kawasan-

Pembangunan

kawasan kampung yang sesak, tidak

kampong di dalam

terancang dan terpinggir dari arus 43


bandar perlu

pembangunan.

diintegrasi dengan

ii. Memelihara ciri-ciri keunikan

pembangunan

kampung disamping melengkapkan dan

bandar.

menaik taraf kemudahan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam di dalam kawasan kampung. iii. Menggalakkan pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) sebagai kaedah alternatif dalam membangunkan kampung di dalam bandar. iv. Menyediakan premis-premis dan bangunan perniagaan mampu milik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk tempatan di dalam kawasan kampung. v. Melaksanakan pembangunan kampung baru berdasarkan kepada Pelan Induk Kampung Baru.

DPN 8

i. Melindungi dan memelihara kawasan-

Kawasan Sensitif

kawasan sensitif alam sekitar

Alam Sekitar dan

dan kawasan pertanian utama.

Kawasan Pertanian

ii. Menjadikan kawasan hijau sebagai

Utama perlu

zon penampan untuk menghadkan

dipulihara.

pembangunan bandar.

DPN 9

i. Memastikan kawasan rekreasi

Kawasan lapang dan

disediakan mengikut hierarki dan garis

rekreasi yang

panduan serta piawaian.

mencukupi perlu

ii. Menyediakan kawasan-kawasan 44


disediakan mengikut

tanah lapang awam yang mencukupi

keperluan

melalui pemakaian sasaran petunjuk 2

penduduk.

hektar : 1000 penduduk bandar. iii. Memastikan kawasan lapang dan rekreasi dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sukan mengikut keperluan dan permintaan penduduk setempat. iv. Mewarta kawasan rekreasi dan memantau pelaksanaan pembangunannya. v. Menggalakkan pembangunan rangkaian hijau yang berkesinambungan dan bersepadu di bandar. vi. Memastikan pembangunan menghadap sungai dan badan air. vii. Menggunapakai Dasar Lanskap Negara dalam penyediaan landskap. viii. Mengkaji semula garis panduan dan piawaian berkenaan penyediaan kawasan lapang dan rekreasi.

TERAS 2 PEMBANGUNAN EKONOMI BANDAR YANG KUKUH, DINAMIK DAN BERDAYA SAING DPN 10

i. Menerimapakai konsep kluster di

Pembangunan

dalam konurbasi untuk menggalakkan

aktiviti ekonomi

pertumbuhan aktiviti-aktiviti bernilai

bandar yang bernilai

tambah yang tinggi dan berintensifkan

tambah dan

pengetahuan.

berintensifkan

ii. Mengenalpasti kawasan-kawasan

pengetahuan (k-

khusus di mana jenis-jenis kluster sedia 45


ekonomi) di semua

ada wujud dan memfokuskan pelaburan

konurbasi

ke kawasan tersebut.

digalakkan.

iii. Mengenalpasti dan membangunkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk menempatkan institusi latihan dan pendidikan tertiari bagi menyediakan tenaga mahir. iv. Menggalakkan pembentukan ‘cybercity’ dan ‘cybercentre’ untuk menjadi pemangkin pertumbuhan kekonomi. v. Mempromosi pembangunan taman perniagaan (business park) secara integrasi. vi. Memastikan penyediaan infrastruktur IT yang efisien untuk menggalakkan pembangunan eperniagaan dan e-perdagangan. vii. Membangunkan kemudahan rekreasi dan kebudayaan yang sesuai untuk persekitaran kehidupan bandar yang kondusif kepada pelabur dan penduduk tempatan. viii. Meningkatkan promosi konurbasi sebagai pusat pelaburan.

DPN 11

i. Menggunapakai konsep kluster bagi

Pembangunan

memperkukuhkan ekonomi bandar dan

ekonomi Pusat

hubungannya dengan kawasan

Petempatan Utama

pedalaman. 46


dan Kecil perlu

ii. Membangunkan infrastruktur IT yang

digiatkan untuk

efisien untuk menyokong k-ekonomi.

menyokong

iii. Mewujud dan mengukuhkan taman-

peranannya dalam

taman perniagaan dan perindustrian

pembangunan

khas untuk menggalakkan kluster-

wilayah.

kluster ekonomi. iv. Menyediakan insentif bagi pembangunan semula kawasan ‘brownfield’ sebagai zon perniagaan dan perindustrian khas. v. Menggalakkan penyediaan lot-lot perniagaan kecil di kawasan kediaman. vi. Menggalakkan konsep pejabat kecil di unit kediaman (SOHO). vii. Menyediakan garispanduan perancangan pejabat kecil di unit kediaman. viii. Mengenalpasti kawasan-kawasan yang sesuai bagi penubuhan institusiinstitusi latihan kemahiran dan pendidikan. ix. Menyediakan kemudahan rekreasi untuk menyokong persekitaran perniagaan.

DPN 12

i. Mengenalpasti bandar-bandar yang

Bandar-bandar yang

mempunyai fungsi dan ciri-ciri khas

mempunyai fungsi

seperti:

dan ciri-ciri khas

• Bandar Sempadan;

(special feature

• Bandar Pelancongan; 47


towns) dibangunkan

• Bandar Berciri Khas (Special Role

mengikut potensi

Centre);

dan keistimewaan

• Bandar Perindustrian Khas; dan

masingmasing.

• Bandar Nod Pengangkutan dan Perhubungan akan Datang. ii. Membangunkan ekonomi bandar ciri khas mengikut keistimewaan masingmasing dengan menyediakan kemudahan sokongan. iii. Merancang dan memulihara zon gunatanah untuk mengekalkan keistimewaan masing-masing.

DPN 13

i. Mengenalpasti profil golongan miskin

Peluang pekerjaan

bandar berasaskan Pendapatan Garis

terutama kepada

Kemiskinan (PGK).

kumpulan yang

ii. Melaksanakan Program Pembasmian

berpendapatan

Kemiskinan Bandar (PPKB).

rendah dipertingkat

iii. Menyediakan ruang perniagaan

dan dipelbagaikan

khusus untuk peniaga kecil melalui

tanpa mengira

pembinaan medan selera, gerai, tapak

kaum.

pasar tani kekal, tapak pasar malam, ruang niaga, pasar dan bengkel di lokasi yang bersesuaian. Menggalakkan penyediaan peluang pekerjaan dalam sektor industry kecil dan sederhana (IKS) berhampiran dengan kawasan kediaman. v. Membantu IKS sedia ada yang telah memainkan peranan menyumbang 48


kepada pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan tempat yang sesuai untuk mengembangkan aktiviti perniagaan ekonomi. vi. Menyediakan peluang pekerjaan di kawasan perumahan kos rendah dan perkampungan tradisi di dalam bandar. vii. Menggalakkan konsep bekerja dari rumah untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya dan wanita. viii. Menggalakkan pembangunan insitu untuk mengekalkan peluang pekerjaan. ix. Menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap bagi sektor tidak formal. x. Menyediakan program-program latihan kemahiran untuk penduduk berpendapatan rendah. xi Mengenalpasti dan menyokong perniagaan kecil yang menyediakan perkhidmatan kepada penduduk di konurbasi, pusat petempatan utama dan pusat petempatan kecil. DPN 14

i. Menyediakan kuota dalam

Pembangunan

mendapatkan lesen, permit dan

kawasan

pengagihan premis atau gerai 49


perbandaran akan

perniagaan, tapak pusat penjaja, tapak

mengambilkira

industri kecil dan rumah kedai di lokasi

identity Malaysia

yang strategik

yang melibatkan

ii. Menetapkan minimum 30 peratus

pelbagai kaum.

dari jumlah unit dan ruang lantai

Penglibatan

perniagaan mampu milik dilokasi yang

golongan

strategik.

Bumiputera dan

iii. Unit-unit kuota Bumiputera yang

mereka yang

tidak terjual akan dibeli oleh agensi

berpendapatan

kerajaan seperti PKEN, MARA, LKB, PBT

rendah dalam sektor

dan Lembaga Perumahan Negeri untuk

ekonomi bandar

disewakan.

akan

iv. Menggalakkan pembinaan premis

dipertingkatkan.

perniagaan, bazar dan ruang pejabat di

Pada masa yang

lokasi yang strategik oleh agensi-agensi

sama, kepentingan

kerajaan.

dan peluang serta

v. Menyediakan ruang tapak perniagaan

potensi masa depan

secara terancang untuk sektor tidak

kaum lain yang sedia formal seperti ruang pasar malam, ada tidak terjejas

pasar tani dan bazaar Ramadhan.

atau disekat.

vi. Menggalakkan pembangunan program-program latihan dan pembangunan kemahiran dalam bidang pengurusan, pengoperasian perniagaan dan keusahawanan. vii. Mewujudkan jaringan usahasama antara sektor awam dan swasta bagi golongan Bumiputera. viii Menggalakkan usahasama antara 50


Bumiputera dengan bukan Bumiputera bagi peluang baru yang sesuai. TERAS 3 SISTEM PENGANGKUTAN BANDAR YANG BERSEPADU DAN EFISIEN DPN 15

i. Menyediakan pelan induk

Sistem

pengangkutan awam di semua

pengangkutan awam peringkat perbandaran. yang bersepadu,

ii. Menyediakan garispanduan

efisien dan mesra

berdasarkan kepada sasaran mod

pengguna

pengangkutan awam yang telah

dibangunkan.

disediakan. iii. Membina terminal pengangkutan multi-modal mengikut hierarki bandar iv. Mengintegrasi sistem pengangkutan awam di dalam perancangan guna tanah dengan menggunakan konsep ‘Transit Oriented Development’ (TOD). v. Membangunkan sistem pengangkutan awam berkapasiti tinggi di Konurbasi Pertumbuhan Negara, Wilayah, Separa Wilayah dan Pertumbuhan Negeri. vi. Menyediakan terminal ‘Park and Ride’ di Konurbasi Pertumbuhan Negara, Wilayah dan Separa Wilayah. vii. Meningkatkan kawasan liputan laluan pengangkutan awam dan memastikan perkhidmatan pengangkutan awam yang cekap, efisien dan menepati waktu. 51


viii. Memperkenalkan sistem tiket bersepadu yang merangkumi semua mod pengangkutan awam. ix. Memberi keistimewaan kepada OKU dan warga emas melalui penyediaan kemudahan fizikal, diskaun tiket dan kemudahan sokongan lain. x. Mewujudkan satu agensi khusus bagi mentadbir, merancang dan melaksanakan sistem pengangkutan awam. xi. Menyelaraskan operator-operator yang terlibat dalam penyediaan pengangkutan awam. xii. Memastikan operator-operator yang terlibat dalam penyediaan pengangkutan awam mematuhi pelan laluan yang telah ditetapkan. xiii. Menyemak semula perundangan yang berkaitan dengan pengurusan sistem pengangkutan awam. xiv. Memastikan aspek perancangan pengangkutan awam diberi penekanan dalam Rancangan Tempatan. xv. Menggalakkan program berkongsi kereta untuk mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. xvi. Menggalakkan penggunaan kenderaan mesra alam bagi 52


mengurangkan tahap pencemaran udara. DPN 16

i. Menggunapakai sistem pengangkutan

Sistem pengurusan

pintar dan ‘navigation system’ dalam

lalulintas yang lebih

pengurusan lalulintas di bandar.

menyeluruh

ii. Memperkenalkan sistem pengurusan

dilaksanakan

lalulintas yang lebih efisien untuk

untuk memastikan

mengawal kesan aktiviti di dalam pusat

pergerakan lalulintas bandar yang menjana lalulintas yang lebih cekap dan keterlaluan. berkesan.

iii. Melaksanakan skim untuk menghadkan bilangan kenderaan persendirian yang memasuki pusat bandar. iv. Menghadkan kemudahan tempat letak kenderaan di pusat bandar. v. Mengawal pergerakan kenderaan dengan melaksanakan program ‘traffic calming’. vi. Menggunapakai ‘Computerised Area Traffic Control’ di dalam kawasan perbandaran.

DPN 17

i. Membangunkan jalan raya mengikut

Rangkaian jalan raya

hierarki.

yang lebih

ii. Meningkatkan aksesibiliti bagi

menyeluruh

melancarkan pergerakan kenderaan

dibangunkan bagi

melalui penyediaan jalan lingkaran,

meningkatkan

jalan pintas dan laluan sehala.

aksesibiliti dan

iii. Menyediakan laluan/lorong khas 53


mobiliti di dalam

untuk motosikal dan pejalan kaki

dan di antara

didalam kawasan bandar.

bandar.

iv. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Sosial (SIA) terhadap perancangan jalan baru dan naiktaraf jalan. v. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) terhadap perancangan jalan baru dan naik taraf jalan khususnya di dalam kawasan sensitif alam sekitar (KSAS). vi. Melaksanakan kajian Penilaian Impak Pengangkutan (TIA) untuk semua pembangunan di dalam kawasan perbandaran. vii. Melaksanakan audit keselamatan jalan raya (Road Safety Audit) di dalam perancangan pembangunan jalan raya.

TERAS 4 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN BANDAR, INFRASTRUKTUR DAN UTILITI YANG BERKUALITI DPN 18

i. Melengkapkan penyediaan sistem

Penyediaan

pembetungan dan rawatan berpusat

kemudahan

serta sistem saliran bagi kawasan-

infrastruktur dan

kawasan bandar.

utiliti

ii. Meningkatkan penyediaan

dipertingkatkan

kemudahan bekalan air, elektrik dan

serta memastikan

telekomunikasi berteknologi tinggi yang

pengurusan dan

berkualiti selaras dengan keperluan

penyelenggaraan

pembangunan.

yang berterusan.

iii. Memastikan perancangan tapak bagi kemudahan infrastruktur dan utiliti 54


ditetapkan di dalam Rancangan Tempatan mengikut keperluan pembangunan. iv. Menyediakan Pelan Induk Kumbahan yang meliputi program pengambilan balik tanah. v. Menggunakan teknik-teknik amalan dalam Manual Saliran Mesra Alam (MASMA) untuk mengurangkan ancaman banjir. vii. Menyelaras perancangan dan penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti oleh pelbagai agensi. viii. Melaksanakan strategi MyICMS 886 secara menyeluruh termasuk menyediakan infrastruktur Internet Jalur Lebar di semua kawasan di bawah pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan selaras dengan Pelan Jalur Lebar Negara (PJLN). ix. Menggalakkan perkongsian pintar di antara agensi-agensi yang menyediakan kemudahan infrastruktur dan utiliti (service provider). x. Menggalakkan perkongsian kemudahan infrastruktur dan utiliti di antara bandar terutama di dalam konurbasi. xi. Mementingkan nilai-nilai estetik di 55


dalam penyediaan infrastruktur dan utiliti sesuai dengan persekitaran. xii. Menggunapakai indikator MURNInet di dalam penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti. xiii. Menggunapakai polisi-polisi sedia ada yang berkaitan. DPN 19

i. Menggunapakai Dasar Pengurusan

Sistem pengurusan

Sisa Pepejal dalam pelaksanaan dan

sisa pepejal dan

pengurusan sisa pepejal

toksik yang

ii. Mengurangkan penjanaan sisa

terancang, berkesan

pepejal.

dan mampan perlu

iii. Menggunakan bahan-bahan ‘bio-

dilaksanakan.

degradable’. iv. Melaksanakan program kitar semula. v. Melaksanakan perkhidmatan pemungutan, pelupusan dan perawatan sisa pepejal dan sisa toksik yang sistematik dan selamat. vi. Menyediakan infrastruktur pelupusan dan perawatan sisa pepejal dan sisa toksik yang sistematik dan selamat.

DPN 20

i. Pengurusan dan penyelenggaraan

Kualiti perkhidmatan perkhidmatan bandar dilaksanakan bandar

dengan kaedah yang efisien, kos efektif

dipertingkatkan

dan mampu bayar.

untuk mewujudkan

ii. Menyediakan indeks kualiti hidup

persekitaran

bandar bagi menilai tahap 56


kehidupan yang

kesejahteraan penduduk.

selesa dan

iii. Menggalakkan penglibatan

sejahtera.

masyarakat, badan-badan bukan kerajaan dan pihak swasta dalam pengurusan dan penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti. iv. Mengadakan program kesedaran awam dan pendidikan kepada semua golongan masyarakat untuk mempertingkat dan menggalakkan budaya penyelenggaraan serta penjagaan harta awam.

TERAS 5 PEWUJUDAN PERSEKITARAN KEHIDUPAN BANDAR YANG SEJAHTERA DAN BERIDENTITI DPN 21

i. Menggunapakai Dasar Perumahan

Kemudahan

Negara sebagai asas di dalam

perumahan yang

penyediaan perumahan.

mencukupi

ii. Mempelbagaikan jenis rumah,

disediakan

kategori mampu milik dan mampu

berasaskan

bayar serta rekabentuk berkualiti di

keperluan

lokasi bersesuaian.

penduduk.

iii. Menyasarkan matlamat 1 unit rumah bagi 1 isirumah. iv. Menyasarkan matlamat Setinggan Sifar. v. Mengenalpasti kawasan perumahan kos rendah di dalam rancangan pemajuan. vi. Memastikan lokasi perumahan kos 57


rendah berdekatan dengan tempat kerja, mempunyai aksesibiliti yang baik dan dilengkapi dengan infrastruktur serta kemudahan awam. vii. Mengambilkira keperluan pelbagai golongan masyarakat termasuk OKU dan warga emas dalam merancang kawasan perumahan. viii. Memastikan penyediaan rumah transit bagi pekerja asing di lokasi-lokasi yang bersesuaian. DPN 22

i. Menyediakan kemudahan awam

Kemudahan awam

seperti kemudahan pendidikan,

yang mencukupi,

kesihatan, tempat ibadat untuk

lengkap serta mesra

pelbagai agama, tanah perkuburan dan

pengguna

kemudahan-kemudahan lain

disediakan dengan

berdasarkan keperluan penduduk serta

pengurusan dan

mengikut garispanduan dan piawaian

penyelenggaraan

perancangan.

yang berterusan.

ii. Menyediakan kemudahan awam di lokasi yang mudah sampai dan mesra pengguna. iii. Menyediakan kemudahan awam yang berkualiti. iv. Mengkaji semula garis panduan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan kemudahan-kemudahan awam untuk disesuaikan dengan keperluan semasa. 58


v. Meningkatkan akses kepada kemudahan awam melalui kesinambungan rangkaian siar kaki yang selesa dan laluan sikal yang selamat, selesa dan mesra pengguna. vi. Membudayakan amalan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan. DPN 23

i. Menggunapakai prinsip-prinsip

Persekitaran bandar

perancangan bandar selamat.

yang selamat perlu

ii. Melaksanakan program Bandar

diwujudkan.

Selamat secara menyeluruh. iii. Meningkatkan kesedaran dan penglibatan awam di dalam keselamatan bandar iv. Memastikan perancangan dan pembangunan bandar mengambil kira aspek mitigasi dari kesan geobencana ataupun dari risiko industri mengikut prinsip ‘Hyogo Framework of Actions’.

DPN 24

i. Menggunapakai garis panduan imej

Pembentukan imej

bandar.

dan identiti yang

ii. Menggunakan tema yang

bersesuaian dengan

bersesuaian berasaskan karakter dan

fungsi Bandar dan

keunikan bandar

budaya nasional

iii. Menjalankan kajian terperinci bagi

yang melambangkan

aspek rekabentuk bandar khusus

masyarakat pelbagai

mengenai imej dan identiti bandar yang

kaum.

melambangkan identity Malaysia yang berbilang kaum. 59


iv. Menggunapakai Dasar Lanskap Negara dan Pelan Induk Landskap. DPN 25

i. Menyediakan inventori warisan

Kawasan-kawasan

bandar, diisytihar dan diwartakan.

dan bangunan-

ii. Meningkatkan bina upaya agensi

bangunan yang

pelaksana dalam mengendalikan

bernilai sejarah,

kawasan dan bangunan warisan.

mempunyai warisan

iii. Menyediakan pelan pengurusan

budaya dan senibina

kawasan warisan.

unik dipulihara dan

iv. Menyediakan bajet untuk

diwartakan.

memelihara dan memulihara warisan bandar. v. Menguatkuasakan Akta Warisan Kebangsaan dan akta-akta lain yang berkaitan. vi. Mengawal dan menyelaras pembangunan di dalam dan di sekitar kawasan atau bangunan warisan. vii. Meningkatkan kesedaran orang awam menghargai warisan kebudayaan dan kesenian. viii. Menyediakan ruang dan kemudahan untuk menjalankan aktiviti kebudayaan tempatan. ix. Meningkatkan kerjasama antara pelbagai pihak dengan komuniti tempatan dalam melaksanakan projekprojek pemuliharaan warisan dan pembangunan semula bandar. 60


DPN 26

i. Memastikan pembangunan bandar

Pembangunan

memberi penekanan kepada

mampan dan mesra

pengurangan pencemaran udara, bunyi

alam dijadikan asas

dan air serta mesra kepada sungai.

kepada

ii. Menguatkuasa perundangan, garis

pemuliharaan alam

panduan dan piawaian yang berkaitan

sekitar dan

pemuliharaan alam sekitar.

meningkatkan kualiti iii. Menggalakkan pembangunan yang hidup bandar.

mengurangkan impak kepulauan haba perbandaran. iv. Mengkaji semula garis panduan dan piawaian yang berkaitan alam sekitar.

TERAS 6 TADBIR URUS BANDAR YANG EFEKTIF DPN 27

i. Menstruktur semula organisasi

Keupayaan institusi

institusi pengurusan bandar.

perlu diperkukuhkan

ii. Meningkatkan guna tenaga di semua

untuk melaksanakan

peringkat PBT termasuk menambah

pentadbiran dan

kakitangan teknikal daripada kumpulan

pengurusan Bandar

pengurusan dan profesional.

yang lebih cekap dan iii. Merujuk dan menyesuaikan penanda berkesan.

aras negara maju di dalam menentukan bilangan guna tenaga profesional. iv. Memperluaskan perkhidmatan di peringkat Kerajaan Tempatan untuk membolehkan pusingan kerja, lebih banyak peluang kenaikan pangkat dan pertukaran pegawai di antara PBT di dalam negeri yang sama. v. Mengkaji semula dan menyelaras 61


perundangan yang berkaitan pentadbiran dan pengurusan bandar. vi. Mengadakan perancangan pembangunan sumber manusia yang komprehensif termasuk pusingan kerja, ‘job enrichment’, peluang kenaikan pangkat dan memberi latihan berterusan bagi meningkatkan keupayaan, kemampuan dan kepakaran kakitangan. vii. Menubuhkan institusi latihan khusus untuk pengurusan perbandaran. viii. Mengadakan kepimpinan dan pengurusan yang dinamik, teguh serta prestasi keupayaan yang baik. ix. Mengenalpasti sumber hasil baru serta meningkatkan pengurusan kewangan. x. Melaksanakan pengurusan aset yang lebih efisien dan sistematik bagi memastikan kualiti perkhidmatan dan memanjangkan jangka hayat peralatan. xi. Menyeragamkan peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan kelulusan perancangan dan kegunaan tanah. xii. Mempercepatkan kelulusan permohonan pembangunan xiii. Menggunakan teknologi maklumat 62


dan komunikasi bagi meningkatkan pengurusan yang berkualiti dan memperbaiki pemberian perkhidmatan dengan melaksanakan sistem secara elektronik seperti ‘e-licensing’, ‘eassessment’, ‘e-submission’ dan sebagainya. xiv. Mengambil pendekatan dan kaedah inovatif bagi meningkatkan keberkesanan prosedur, pengendalian yang lebih anjal, penglibatan komuniti yang lebih meluas dan penggunaan teknologi yang terkini. DPN 28

i. Menggunapakai prinsip tadbir urus

Amalan tadbir urus

korporat di dalam pentadbiran bagi;

korporat yang baik

a. Melaksanakan program-program

untuk menggalakkan budaya pengurusan yang terbuka,

Islam Hadhari; b. Melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN);

berintegriti dan

c. Mengurangkan karenah birokrasi;

bertanggungjawab

d. Menjalankan pemantauan yang cekap dan tegas; e. Meningkatkan sistem penyampaian; f. Melaksana kepimpinan dan pengurusan yang berkesan; g. Mengamalkan ketelusan; h. Menguruskan kewangan dan sumber secara berhemah; dan i. Melaksanakan ‘Key Performance 63


Indicators’ (KPI). ii. Menyediakan dan menerimapakai satu kod tadbir urus bandar untuk kesemua PBT. iii. Mengamalkan pengurusan dan budaya kerja yang berasaskan pengetahuan iv. Meningkatkan penglibatan institusi secara langsung di dalam aktiviti kemasyarakatan. DPN 29

i. Melaksanakan program “Local Agenda

Penglibatan

21� dalam proses menyediakan dasar,

masyarakat

strategi dan pelan tindakan

digalakkan dalam

pembangunan mampan.

perancangan dan

ii. Menubuhkan satu bahagian di pihak

tadbir urus bandar.

berkuasa tempatan untuk menyelaras dan menguruskan program-program untuk meningkatkan penglibatan masyarakat tempatan. iii. Memastikan setiap PBT menubuhkan unit perhubungan awam. iv. Kerajaan persekutuan dan negeri menyediakan peruntukan kewangan untuk mengurus Program Penglibatan Masyarakat. v. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perancangan dan tadbir urus bandar. 64


vi. Meningkatkan kesedaran masyarakat di dalam aspek perancangan dan budaya menyelenggara. vii. Menggalakkan penglibatan masyarakat, swasta dan BBK dalam perancangan pembangunan dan mengurus persekitaran bandar viii. Menggerakkan JKKK dan menggalakkan penubuhan persatuan penduduk dan Rukun Tetangga. ix. Menggalakkan syarikat swasta dan badan bukan kerajaan untuk menyumbang kepada pembangunan kemudahan masyarakat. DPN 30

i. Membangun dan menggunakan

Penggunaan

teknologi inovatif dalam perancangan,

teknologi inovatif

penyediaan infrastruktur dan utiliti

dalam perancangan,

serta pengurusan perkhidmatan

pembangunan dan

bandar.

pengurusan

ii. Menggunakan teknologi maklumat

perkhidmatan

dan komunikasi secara efisien untuk

bandar.

meningkatkan prestasi perkhidmatan bagi urusan pentadbiran dan penyebaran maklumat kepada orang awam. iii. Menggunapakai teknologi yang mengurangkan penjanaan sisa. iv. Menggalakkan pembinaan bangunan mesra alam dengan konsep ‘green 65


building’ dan penggunaan tenaga yang efisien. v. Menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui secara efisien. Nota: pencapaian MDG secara langsung

6.2

pencapaian MDG secara tidak langsung

BIDANG KEBERKESANAN UTAMA NEGARA

Pada 27 Julai 2009, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) berserta dengan Indeks Prestasi Utama (KPI) bagi NKRA yang tersebut. Tujuan

PM

memperkenalkan

NKRA

dan

KPI

adalah

bagi

memastikan

elemen

kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam Enam NKRA tersebut adalah:6.2.1. NKRA 1 - Mengurangkan kadar jenayah KPI 1 – Jenayah jalanan - sasaran pengurangan jenayah jalanan sebanyak 20% pada pemghujung tahun 2010 KPI 2 – Keselamatan awam - (a) Pasukan-pasukan sukarela (RELA) dikemas kini, diberi latihan secukupnya dan beruniform seragam supaya dapat di libatkan bersama PDRM.(b)balai-balai yang berkaitan dinaiktaraf serta peralatan yang perlu ditambah, dan (c) menambah peralatan CCTV bagi mengawal dan mencegah jenayah. KPI 3 – Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan - KDN berkerjasama dengan Jabatan Peguam dan JPM mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh. 66


6.2.2. NKRA 2 - Memerangi rasuah KPI 1 – semua perolehan kerajaan menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali kes-kes tertentu KPI 2 – Menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan kuasa dan perundangan yang lebih efektif. 6.2.3. NKRA 3 - Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan KPI 1 – semua perolehan kerajaan menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali kes-kes tertentu KPI 2 - Akses pendidikan pra sekolah, ditingkatkan dari 60% kepada 80% menjelang tahun 2012 KPI 3 - Projek perintis sebanyak 100 sekolah dijadikanSekolah Berprestasi Tinggi sebelum tamat tahun 2012 KPI 4 – Mengiktiraf pengetua dan guru besar yang menunjukkan prestasi cemerlang 6.2.4. Tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah data e-kasih merekodkan 45,000 ketua isirumah (KIR) miskin tegar, dimana 11,000 telah disahkan dan 14,000 lagi di Sabah dan Sarawak sedang dalam proses pengesahan KPI 1 – Semua bantuan kebajikan untuk rakyat di bayar pada tiap 1 hari bulan KPI 2 – matlamat pembangunan usahawan wanita melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia dengan menambah bilangan dari 717 pada tahun 2009 kepada 4000 sebelum penghujung tahun 2012 6.2.5. NKRA 5 - Memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman KPI 1 – Jalan luar bandar - Jalan luar bandar di Sabah dan Sarawak di tingkatkan pembinaannya dari 750 km. Pada tahun 2010 kepada 1,500 km menjelang tahun 2012.

67


(RM4.0 billion). Di Semenanjung Malaysia, penduduk paling jauh pun 5 km.diliputi dengan rangkaian jalan berturap.(RM1 billion). KPI 2 – Bekalan air - Meningkatkan bekalan air di Sabah dan Sarawak daripada 62% kepada 70% dalam RM9 dan seterusnya kepada 90% sebelum akhir tahun 2012. (RM2 billion) KPI 3 – Bekalan elektrik - Ditingkatkan daripada 80% kepada 90% liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak menjelang tahun 2012 untuk dinikmati oleh 80,000 buah rumah. (RM 3.9 billion). Mensasarkan bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 orang asli di Semenanjung Malaysia KPI 3 – Kediaman- Menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa melalui pembinaan dan pembaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan miskin sebelum penghujung tahun 2012 6.2.6. NKRA 6 - Menambah baik pengangkutan awam KPI 1 – Meningkatkan sistem pengangkutan awam, dengan menyasarkan daripada 16% penduduk Lembah Klang yang menggunakan pengangkutan awam pada masa kini kepada 25% pada penghujung. tahun 2012. Buat langkah permulaannya, tambahan 35 set “4-car-train’ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

Dariapada enam NKRA tersebut, 3 NKRA iaitu meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah dan NKRA 5 memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman mempunyai kaitan dengan MDG. Secara umumnya, hubungkait NKRA dan MDG sepertimana di tunjukkan di Jadual 3 adalah :

NKRA 3 (Pendidikan) = MDG 2 - Mencapai pendidikan rendah yang menyeluruh.

NKRA 4 (taraf hidup rakyat berpendapatan rendah) = MDG 1 - kemiskinan tegar dan kebuluran

68


NKRA 5 (prasarana luarbandar) = MDG 3 - kesaksamaan jantina dan memperkasa wanita / MDG 7 - kemampanan alam sekitar

Jadual 3: Hubungkait Bidang Keberkesanan Utama Negara (NKRA) dan MDG BIDANG KEBERKESANAN UTAMA NEGARA (NKRA)

MDG 1

NKRA 1

2

3

4

5

6

7

Mengurangkan kadar jenayah KPI 1 – Jenayah jalanan sasaran pengurangan jenayah jalanan sebanyak 20% pada pemghujung tahun 2010 KPI 2 – Keselamatan awam (a) Pasukan-pasukan sukarela (RELA) dikemas kini, diberi latihan secukupnya dan beruniform seragam supaya dapat di libatkan bersama PDRM.(b)balai-balai yang berkaitan dinaiktaraf serta peralatan yang perlu ditambah, dan (c) menambah peralatan CCTV bagi mengawal dan mencegah jenayah. KPI 3 – Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan KDN berkerjasama dengan Jabatan Peguam dan JPM mengkaji

cara-cara

mempercepatkan

proses

perundangan terhadap kes-kes tertangguh. NKRA 2

Memerangi rasuah KPI 1 – semua perolehan kerajaan menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali keskes tertentu KPI 2 – Menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

69

8


(SPRM) dengan kuasa dan perundangan yang lebih efektif. NKRA 3

Meluaskan

akses

pendidikan

berkualiti

dan

berkemampuan KPI 1 - Menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke tahun 4 sebelum hujung tahun 2012 KPI 2 - Akses pendidikan pra sekolah, ditingkatkan dari 60% kepada 80% menjelang tahun 2012 KPI 3 - Projek perintis sebanyak 100 sekolah dijadikanSekolah Berprestasi Tinggi sebelum tamat tahun 2012 KPI 4 – Mengiktiraf pengetua dan guru besar yang menunjukkan prestasi cemerlang NKRA 4

Tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah data e-kasih merekodkan 45,000 ketua isirumah (KIR) miskin tegar, dimana 11,000 telah disahkan dan 14,000 lagi di Sabah dan Sarawak sedang dalam proses pengesahan. KPI 1 – Semua bantuan kebajikan untuk rakyat di bayar pada tiap 1 hari bulan KPI 2 – matlamat pembangunan usahawan wanita melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia dengan menambah bilangan dari 717 pada tahun 2009 kepada 4000 sebelum penghujung tahun 2012

NKRA 5

Memperkasakan

prasarana

luar

bandar

dan

pendalaman KPI 1 – Jalan luar bandar 70


Jalan luar bandar di Sabah dan Sarawak di tingkatkan pembinaannya dari 750 km. Pada tahun 2010 kepada 1,500 km menjelang tahun 2012. (RM4.0 billion) Di Semenanjung Malaysia, penduduk paling jauh pun 5 km.diliputi dengan rangkaian jalan berturap.(RM1 billion). KPI 2 – Bekalan air Meningkatkan bekalan air di Sabah dan Sarawak daripada

62% kepada 70% dalam

RM9 dan

seterusnya kepada 90% sebelum akhir tahun 2012. (RM2 billion) KPI 3 – Bekalan elektrik Ditingkatkan daripada 80% kepada 90% liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak menjelang tahun 2012 untuk dinikmati oleh 80,000 buah rumah. (RM 3.9 billion) Mensasarkan bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 orang asli di Semenanjung Malaysia. KPI 3 – Kediaman Menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa melalui pembinaan dan pembaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan miskin sebelum penghujung tahun 2012 NKRA 6

Menambah baik pengangkutan awam KPI 1 – Meningkatkan sistem pengangkutan awam, dengan

menyasarkan

daripada

16%

penduduk

Lembah Klang yang menggunakan pengangkutan awam pada masa kini kepada 25% pada penghujung. tahun 2012. Buat langkah permulaannya, tambahan 71


35 set “4-car-train’ akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

6.3

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)

Rancangan Fizikal Negara (RFN) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasardasar strategik bagi menentukan arah tuju pemajuan fizikal dan pemuliharaan bagi seluruh Semenanjung Malaysia. Rancangan Fizikal Negara yang telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara pada 26 April 2005. menjadi panduan perancangan fizikal dan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri di seluruh Semenanjung Malaysia, dan seterusnya:

Penelitian dibuat keatas dasar-dasar RFN yang berpadanan dan menyumbang kepada matlamat dan sasaran MDG. Berdasarkan kepada penelitian yang dibuat keatas dasar-dasar dalam Rancangan Fizikal Negara (Jadual 4), didapati bahawa :i.

daripada 36 dasar Rancangan Fizikal Negara, dua dasar iaitu Dasar RFN 4 dan RFN 7 menyentuh mengenai produktiviti dan kawasan jelapang padi (pengeluaran produk makanan utama negara) yang mana ianya ada kaitan dengan MDG 1 iaitu mengatasi kemiskinan dan kebuluran,

ii.

11 dasar Rancangan Fizikal Negara menyentuh secara langsung mengenai pembangunan mampan sepertimana yang di hasratkan dalam MDG 7 (memastikan kemampanan alam sekitar),

iii.

Dasar RFN 3 menyentuh mengenai keperluan kerjasama dengan negara serantau ASEAN yang mana dasar ini ada kaitan dengan MDG 8 (sasaran 12), dan

72


iv.

Dasar RFN 36 menyentuh mengenai keperluan meningkat dan meluaskan penggunaan ICT di mana ianya secara langsung ada kaitan dengan MDG 8 (sasaran 18: maafaatkan teknologi baru terutama teknologi maklumat dan telekommunikasi)

Jadual 4: Hubungkait Rancangan Fizikal Negara dan MDG Dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara

MDG 1

1

2

3

4

5

6

7

RFN 1: RFN akan berperanan sebagai rangka untuk mencapai perancangan gunatanah bersepadu dan mampan di negara ini.

2

RFN 2: Perancangan aktiviti ekonomi berasaskan Bandar perlu menggunapakai konsep ‘Tumpuan Terpilih’ bagi pusat-pusat Bandar strategic di semua negari.

3

RFN 3: Memperkukuhkan kerjasama di dalam perancangan fizikal di antara Malaysia dengan negara-nagara serantau ASEAN.

4

RFN 4: Tanah dan sumber semulajadi di wilayah yang kurang maju perlu digunakan secara mampan bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan ketidakseimbangan wilayah.

6

RFN 6: Pembangunan pertanian perlu mengambilkira tekanan dan peluang dari proses perbandaran.

7

RFN 7: Lapan (8) kawasan jelapang padi strategik iaitu Muda (MADA), Kemubu (KADA), IADP KerianSungai Manik, IADP Barat Laut Selangor, IADP Pulau Pinang, IADP Seberang Perak, IADP Terengganu 73

8


Utara (KETARA) dan IADP Kemasin-Semerak perlu diperlihara. 82

RFN 12: Keunikan dan sempadan fizikal bandar, pekan dan kampung di dalam conurbation perlu dikekalkan.

98

RFN 18: Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) perlu diintegrasikan dalam perancangan dan pengurusan gunatanah serta sumber semulajadi bagi memastikan pembangunan mampan.

10

RFN 19: Central Forest Spine (CFS) akan diwujudkan bagi membentuk tulang belakang rangkaian kawasan sensetif alam sekitar.

11

RFN 20: Ekosistem persisiran pantai sensetif perlu dilindungi dan digunakan secara mampan.

12

RFN 21: Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran.

13

RFN 22: Kesemua sumber air permukaan dan air tanah adalah aset strategik yang perlu dilindungi dan digunakan secara optima.

14

RFN 30: Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan lokasi perlu menjadi panduan perancangan kawasan sumber air.

15

RFN 31: Sumber air tanah dan kawasan imbuhan perlu dikenalpasti dan dilindungi daripada aktiviti yang menyebabkan pencemaran dan pengurangan air.

16

RFN 32: Semua petempatan bandar perlu disediakan dengan kemudahan sistem rawatan 74


kumbahan berpusat. 17

RFN 36: Penyediaan tekologi ICT yang bersesuaian perlu diutamakan di semua petempatan.

Nota: pencapaian MDG secara langsung

6.4

pencapaian MDG secara tidak langsung

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI

Rancangan Struktur Negeri adalah merupakan dokumen yang menerangkan dasar dan cadangan-cadangan strategik negeri berhubung dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa, termasuklah aspek-aspek fizikal, perhubungan, sosioekonomi, pembangunan desa dan pembangunan mampan. Setakat ini kesemua negeri di Semenanjubg Malaysia telah disediakan dokumen Rancangan Struktut masing-masing.

Bagi tujuan meneliti sejauh mana dasar-dasar Rancangan Struktur mempunyai kaitan dengan MDG, kajian ini telah memilih Rancangan Struktur Negeri Selangor sebagai mewakili dasardasar guna tanah yang diwujudkan di peringkat negeri.

Penelitian keatas dasar-dasar RSN Selangor dengan matlamat MDG mendapati bahawa:i.

Daripada 103 dasar RSN Selangor, 38 dasar telah secara langsung dan tidak langsung memberi impak kepada pencapaian matlamat yang digariskan oleh MDG.

ii.

MDG 1 (membasmi kemiskinan dan kebuluran) - 4 dasar berkaitan dengan pembangunan ekonomi mampu membantu mencapai MDG 1. 75


iii.

MDG 2 (pendidikan yang menyeluruh)- Dasar SO 10 dan SO 11 mempertegaskan usahausaha mencapai MDG 2

iv.

MDG 3 (kesamaan gender dan memperkasa wanita) – tiada dasar secara khusus menyentuh mengenai usaha-usaha mencapai MDG 3

v.

MDG 4 (mengurangkan kematian kanak-kanak) dan MDG 5 (meningkatkan kesihatan ibu) – Dasar SO 9 akan menyumbang kepada pencapaian MDG 4 dan MDG 5 dengan penyediaan kemudahan kesihatan dan perkhidmatan yang lebih menyeluruh.

vi.

MDG 6 (memerangi HIV/AIDS, tuberculosis, malaria dan lain-lain penyakit) – tiada dasar secara khusus menyentuh mengenai usaha-usaha mencapai MDG 6

vii.

MDG 7 (pembangunan mampan) – 27 dasar (3 dasar pembangunan social dan 24 dasar pembangunan fizikal) telah mempertegaskan keperluan melaksanakan pembangunan secara lestari.

vii.

MDG 8 (perkongsian sejagat untuk pembangunan) – Tiada dasar menyentuh secara langsung berkaitan MDG 8 (sasaran 12-17). Ini kerana RSN lebih kepada kerjasama membangunkan kawasan sempadan antara negeri-negeri dalam Malaysia. Namun bagitu, dasar FZ 64 dan FZ 65 secara tidak langsung membantu mencapai MDG 8 (sasaran 18 – memanfaatkan teknologi maklumat dan telekomunikasi)

Jadual 5: Hubungkait Dasar-dasar RSN Selangor Dengan MDG

Kod Dasar EK 4

MDG Dasar-dasar RSN Selangor

1

2

3

4

5

6

7

Pembangunan ekonomi di luar Wilayah Lembah Klang (WLK) akan dipertingkatkan, diperkukuhkan dan dipelbagaikan

EK 7

Pembangunan sumber manusia terus dipertingkatkan melalui penyediaan institusiinstitusi latihan dan kemudahan-kemudahan 76

8


sokongan EK 9

Ruang dan peluang untuk meningkatkan aktiviti ekonomi disediakan bagi golongan miskin

EK 20

Pemodenan dan peningkatan produktiviti pertanian makanan perlu dipertingkatkan

SO 1

Rumah yang berkualiti dan mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat perlu disediakan mengikut keperluan

SO 2

Program penawaran rumah sewa dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehan golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli tempat tinggal yang selesa

SO 3

Penyediaan rumah kos rendah perlu diteruskan melalui system kuota yang ditetapkan oleh kerajaan negeri selangor

SO 9

Perkhidmatan kesihatan yang mencukupi serta bertaraf dunia perlu disediakan mengikut keperluan penduduk

SO 10 Kemudahan-kemudahan pelajaran dan pendidikan dari peringkat asas sehingga ke peringkat tertiari hendaklah disediakan bagi semua lapisan masyarakat untuk menyokong program pembelajaran sepanjang hayat SO 11 Sekolah rendah dan sekolah menengah perlu dinaiktaraf dan ditambah di kawasan yang mempunyai keperluan, samada di bandar atau desa FZ 1

Semua pembangunan perlu berteraskan pengurusan sumberjaya secara mampan

FZ 3

Tanah pertanian yang sesuai dan berpotensi 77


dikekalkan dan dimajukan sebagai kawasan pembangunan pertanian yang produktif dan berdaya maju FZ 4

Kawasan untuk pembangunan dikawal secara lebih sistematik dan diluluskan berdasarkan keperluan serta mengikut perancangan bukan mengikut tekanan pemaju

FZ 5

Kawasan Sensitif Alam Sekitar di Negeri Selangor perlu diwartakan serta diurus berdasarkan jenis pembangunan atau guna tanah yang telah ditetapkan

FZ 6

Sekurang-kurangnya tiga puluh peratus daripada keluasan Negeri Selangor diwartakan sebagai kawasan hutan simpan kekal atau kawasan pemeliharaan

FZ 7

Kualiti alam sekitar di kawasan perbandaran sedia ada dipertingkatkan untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong ke arah kehidupan yang lebih selamat, selesa dan sejahtera

FZ 8

Perancangan dan pengurusan bersepadu alam sekitar perlu dilaksanakan dengan kerjasama dan penglibatan semua pihak

FZ 12

Pembangunan tapak dalam kawasan tepubina (infill development) dan dalam kawasan pembangunan sedia ada (brownfield development) perlu diberi keutamaan dan pada masa yang sama kawalan yang lebih ketat dikenakan ke atas pembangunan kawasan hijau (greenfield development)

FZ 18

Tahap penyediaan kemudahan infrastruktur dan 78


utiliti perlu dipertingkatkan FZ 19

Tahap penyediaan kemudahan serta perkhidmatan masyarakat perlu dipertingkatkan

FZ 20

Cadangan pembangunan baru perlu mengutamakan tapak-tapak dalam kawasan perbandaran sedia ada

FZ 39

Semua pembangunan perlu menyumbang kepada pembentukan persekitaran yang selesa dan selamat

FZ 40

Bandar-bandar yang mengalami kemerosotan kualiti persekitaran perlu dibaik pulih

FZ 41

Pembangunan perumahan perlu berkualiti dan selesa

FZ 47

Aktiviti pertanian dan penternakan hanya dibenarkan dalam zon pertanian untuk memantau tahap pencemaran alam sekitar daripada puncapunca aktiviti tersebut

FZ 50

Aktiviti-aktiviti yang dikenalpasti sebagai punca pencemaran badan air perlu dikawal rapi

FZ 51

Semua punca baru air dan kawasan tadahan air perlu dikenalpasti, dikawal dan dilindungi

FZ 52

Semua badan air perlu diurus dan digunakan secara mampan

FZ 53

Air yang telah dirawat perlu diurus dengan mampan dan berkesan

FZ 54

Sistem pengurusan air larian permukaan perlu mengamalkan prinsip pembangunan mampan

FZ 57

Setiap pihak berkuasa tempatan perlu melaksanakan pengurusan sisa pepejal bersepadu 79


secara mampan FZ 58

Setiap daerah perlu disediakan dengan kemudahan pelupusan sisa pepejal yang bersesuaian dan mengikut keupayaan tampungan

FZ 60

Kawasan desa perlu disediakan dengan sistem pembetungan yang mesra alam

FZ 62

Infrastruktur bekalan elektrik perlu dirancang supaya mesra alam, mampan dan tidak menjadi halangan kepada pembangunan

FZ 64

perkongsian dan penyelarasan penggunaan menara telekomunikasi oleh penyedia perkhidmatan telefon mudah alih perlu dikuatkuasakan

FZ 65

keupayaan infrastruktur komunikasi dinaiktaraf dan ditambah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan

Nota: pencapaian MDG secara langsung

6.5

pencapaian MDG secara tidak langsung

RANCANGAN TEMPATAN

Rancangan Tempatan (RT) merupakan dokumen Pihak Berkuasa Tempatan yang mentafsirkan dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. Denagan lain perkataan ianya adalah pelan terperinci yang menjelaskan kegunaan tanah bagi setiap inci tanah serta cadangan program-program dan projek-projek pembangunan yang perlu dilaksanakan oleh agensi-ageni pembangunan.

80


Bagi tujuan meninjau sejauh mana kepadanan cadangan-cadangan RT dengan MDG, kajian ini telah mengambil RT Kuala Langat sebagi kajian kes. Berasaskan kepada analisis hubungkait keatas cadangan-cadangan RT Kuala Langat dengan matlamat MDG, didapati bahawa:i.

Daripada 76 cadangan RT Kuala Langat, 12 cadangan dalam Teras 2: Pertumbuhan ekonomi yang dinamik, dapat menyumbang kepada pencapaian MDG 1 (membasmi kemiskinan tegar dan kebuluran). Ini adalah kerana cadangan tersebut bertujuan untuk menjanakan peluang pekerjaan termasuk gulungan miskin.

ii.

Cadangan 52- (cadangan pembangunan kemudahan pendidikan) boleh membawa

kepada pencapaian MDG 2 -(mencapai pendidikan rendah yang menyeluruh). iii.

dua cadangan iaitu Cadangan 50- (cadangan pembangunan institusi pendidikan tinggi)

dan Cadangan 52 - (cadangan pembangunan kemudahan pendidikan) boleh membantu mencapai MDG 3 (kesaksamaan gender dan memperkasa wanita) iv.

Cadangan 54 – (cadangan pembangunan kemudahan kesihatan) boleh membantu

secara tidak langsung kepada pencapaian MDG 4 (mengurangkan kematian kanakkanak) dan MDG 5 (meningkatkan kesihatan ibu). v.

tiada cadangan menyentuh secara langsung mengenai usaha-usaha mencapai MDG 6.

vi.

21 cadangan dapat membantu kearah mencapai MDG 7 (pembangunan mampan). Cadangan tersebut adalah

Teras 1: Persekitaran fizikal (16 cadangan), Teras 2:

Pertumbuhan ekonomi yang dinamik (5 cadangan) dan Teras 3: Masyarakat sejahtera dan pembangunan mampan (12 cadangan)

vii.

Dua cadangan iaitu Cadandan 73 (Perluasan Rangkaian Talian dan Peningkatan Kadar Penembusan Sistem Maklumat, Telekomunikasi dan ICT) dan Cadangan 74 (Perluasan Rangkaian Talian dan Peningkatan Kadar Penembusan Sistem Maklumat, Telekomunikasi dan ICT) adalah mampu menepati kehendak MDG 8 (manfaatkan teknologi baru terutamanya teknologi maklumat dan telekomunikasi )

Jadual 6 memperincikan hubungkait cadangan-cadangan RT Kuala Langat dengan 8 MDG.

81


Jadual 6: Hubungankait Cadangan RT Kuala Langat dan MDG RANCANGAN TEMPATAN KUALA LANGAT Strategi

Cadangan RT

MDG 1

2

3

4

5

6

7

8

Teras 1 : Persekitaran Fizikal Mampan Menyediakan tanah

1. Penyediaan Tanah Yang Mencukupi

yang mencukupi

Untuk Pembangunan Masa Hadapan

untuk memenuhi keperluan pelbagai pembangunan pada masa hadapan. Mengoptimumkan

2. Pewujudan Had Pembangunan

penggunaan tanah

Bandar

dan

3. Penumpuan Pembangunan

memperkemaskan

Perbandaran di dalam Kawasan

struktur guna tanah

‘Brownfield’

bagi mewujudkan

4. Pembangunan Semula

kawasan

5. Pembentukan Sempadan Pusat

perbandaran yang

Bandar

lebih teratur.

6. Penempatan Semula Industri / Bengkel Tanpa Izin 7. Penempatan Semula Gerai Tanpa Izin

Mengintegrasi

8. Pengintegrasian Pembangunan

pembangunan guna

Gunatanah dengan Pengangkutan

tanah dengan pengangkutan bagi meningkatkan tahap kemudahsampaian dan

82


kemudahgerakan penduduk. Melaksanakan

9. Pembangunan Pusat Petempatan

pembangunan

Mengikut Hierarki

mengikut hierarki

10.Pembangunan Rangkaian Jalan

bagi memastikan

Mengikut Hierarki

fungsi pusat petempatan dan struktur jalan yang lebih jelas dan tersusun. Mengukuhkan imej

11.Pembentukan Imej Bandar

dan reka bentuk

12. Pemuliharaan Bangunan Lama

pusat bandar bagi

13. Pembangunan Semula

mewujudkan ‘sense

14. Peningkatan Ketrampilan

of place’ dan identiti

Mercutanda

yang lebih menarik.

15. Peningkatan Elemen Perabot Bandar 16. Peningkatan Kebolehtelapan di Pusat Bandar

Meningkatkan

17. Cadangan Pintu Gerbang

kehijauan kawasan

18. Pembangunan Landskap di Jalan

perbandaran bagi

Utama

mewujudkan

18. Pembangunan Landskap di Pusat

persekitaran yang

Bandar dan Kawasan Perniagaan

sihat, selesa dan

19. Pembangunan Landskap di Kawasan

indah.

Industri

Menguruskan

20. Pemuliharaan Kawasan Sensitif

Kawasan Sensitif

Alam Sekitar Tahap 1 dan Tahap 2 83


Alam Sekitar

21. Pengawalan hakisan pantai

(KSAS)untuk

22. Cadangan Kawasan Ternakan Babi

memulihara sumber

Bersepadu

semulajadi, warisan

23. Pemuliharaan Tapak Pelupusan Sisa

sejarah dan

Pepejal Sg. Sedu dan Kawasan-Kawasan

melindungi dari

Tercemar

risiko bencana.

24. Pemeliharaan Sumber Air Bawah Tanah 25. Pemeliharaan Tasik / Kolam Bekas Lombong 26. Pemuliharaan Sumber Warisan Sejarah 27. Pelaksanaan Pengawalan Pembangunan Zon Risiko Fataliti dan Zon Bunyi Bising 57 dBA

Teras 2 : Pertumbuhan ekonomi yang dinamik Menggalakkan

28. Pembangunan Klaster Industri

kemasukan

29.Pembangunan Kawasan

pelaburan di dalam

Perindustrian Baru

industri pembuatan bagi mengukuhkan dan menjana pertumbuhan ekonomi setempat. Membangunkan

30. Pembangunan destinasi

destinasi

pelancongan yang berkualiti, berdaya

pelancongan yang

maju dan berdaya saing

berkualiti, berdaya

31. Pembangunan destinasi

maju dan berdaya

pelancongan yang berkualiti, berdaya 84


saing bagi

maju dan berdaya saing

mempelbagaikan sumber ekonomi. Mengekalkan

32. Pengekalan Kawasan Pertanian Yang

kawasan pertanian

Subur dan Berpotensi Dari Tanah Kelas

yang berada di luar

2 dan Kelas 3

kawasan

33. Peningkatan Produktiviti Tanaman

pembangunan dan

Pertanian

meningkatkan

34. Peningkatan Produktiviti Kawasan

produktiviti bagi

Taman Kekal Pengeluaran Makanan

meningkatkan

(TPKM)

sumbangan sektor

35. Pembangunan Pusat Pengumpulan

pertanian di dalam

dan Pemasaran Hasil Pertanian

pembangunan

36. Peningkatan Produktiviti Akuakultur 37. Peningkatan Perikanan Rekreasi dan Pelepasan Benih Ikan Ke Dalam Sungai 38. Menaiktarafkan Jeti-jeti Nelayan

Menggalakkan

39. Pembangunan Sumberjaya Desa

pembangunan

dan Industri Asas Tani

sumberjaya dan industri asas tani bagi meningkatkan ekonomi. Mengukuhkan

40. Pembangunan Kawasan

pusat-pusat

Perniagaan Baru

perniagaan sedia ada dan membangunkan 85


pusat perniagaan baru bagi mewujudkan kawasan perniagaan yang lebih berdaya maju. Meningkatkan

41. Pembangunan Rangkaian

kemudahan

Perhubungan di Peringkat Wilayah

pengangkutan dan

42. Pembangunan Depoh Kenderaan

utiliti untuk

Berat

menyokong dan

43. Peningkatan Perkhidmatan

menjadi pemangkin

Pengangkutan Air

kepada

44. Peningkataan Keupayaan Bekalan

pertumbuhan

Elektrik

ekonomi yang

45. Peningkatan Kemudahan

dinamik.

Pembekalan Gas

Teras 3 Masyarakat Sejahtera dan Pembangunan Insan Merancang

46. Pembangunan Kawasan Perumahan

pembangunan

Baru

perumahan

yang

mencukupi

dan

berkualiti

untuk

memenuhi

47. Pembangunan Perumahan Kos Rendah 48. Pembaikan Kawasan Perumahan Sedia Ada

keperluan pelbagai 49. Pengekalan Kawasan Perumahan golongan penduduk.

Kampung

Membangunkan

50. Cadangan Pembangunan Institusi

kemudahan institusi

Pendidikan Tinggi

dan masyarakat

51. Cadangan Pusat Penyelidikan

yang mencukupi,

Tanah Bencah 86


berkualiti dan

52. Cadangan Pembangunan

diintegrasi dengan

Kemudahan Pendidikan

pembangunan

53. Cadangan Pembangunan

perumahan untuk

Kemudahan Keselamatan

menggalakkan

54. Cadangan Pembangunan

interaksi sosial

Kemudahan Kesihatan

penduduk setempat.

55. Cadangan Pembangunan Tempat Ibadat 56. Cadangan Tanah Perkuburan 57. Cadangan Pusat Komuniti

Menyediakan

58. Cadangan Taman Wilayah, taman

kawasan hijau dan

bandar dan taman tempatan

rekreasi awam yang mencukupi dan berkualiti untuk mewujudkan persekitaran kediaman dan bekerja yang lebih selesa dan menarik. Meningkatkan

59. Pembangunan Kampung Secara

pembangunan di

Klaster

petempatan desa

60.

bagi mewujudkan

Gerakan Daya Wawasan

persekitaran hidup

61. Pembangunan Pusat Infodesa

yang lebih

62. Cadangan ‘Perkampungan Warisan’

berkualiti dan

Orang Asli Sg. Bumbun

Perluasan

Kawasan

Program

berdaya maju. Meningkatkan tahap

63. Pembangunan Jalan 87


perhubungan dan

64. Penyediaan Laluan Khas Motosikal

kemudahsampaian

65. Peningkatan Tahap Perkhidmatan

untuk kesejahteraan

Pengangkutan Awam

penduduk.

67. Peningkatan Tahap Pengurusan Lalu lintas

Menerapkan

68. Pelaksanaan Strategi Pengurusan

pelaksanaan

Permintaan Perjalanan

pengurusan

69. Penyediaan Laluan dan

permintaan

Kemudahan Pejalan Kaki dan

perjalanan untuk

Penunggang Basikal yang Lebih

mencapai

Menyeluruh

pengangkutan

70. Pelaksanaan Sistem Maklumat

mampan.

Pengangkutan Bersepadu (ITIS)

Melaksanakan

71. Pelaksanaan Projek dan Program

projek dan

Pencegahan Banjir dan Pengurusan Air

program

Larian

pencegahan banjir melalui pengurusan air larian yang mampan Meningkatkan tahap

72. Pelaksananaan Sistem Agihan

penyediaan bekalan

Bekalan Air yang Sempurna dan

air dan

Liputan Bekalan yang Menyeluruh

telekomunikasi

73. Perluasan Rangkaian Talian dan

dengan lebih

Peningkatan Kadar Penembusan

menyeluruh, effisien

Sistem Maklumat, Telekomunikasi dan

dan teknologi

ICT

terkini.

74. Perluasan Rangkaian Talian dan Peningkatan Kadar Penembusan 88


Sistem Maklumat, Telekomunikasi dan ICT Menguruskan Sistem 75. Peningkatan Sistem Pembetungan Pembuangan Sisa

76. Peningkatan Sistem Pengurusan

Secara Mampan Bagi Sisa Pepejal Mengurangkan Kesan Ke Atas Alam Sekitar Nota: pencapaian MDG secara langsung

6.6

pencapaian MDG secara tidak langsung

DASAR-DASAR PERANCANGAN GUNA TANAH DALAM MENCAPAI MDG

Peranan perancangan guna tanah dalam usaha mencapai MDG adalah lebih kepada MDG 7: memastikan kemampanan alam sekitar. MDG 7 menekankan kepada (i) perlaksanaan prinsinprinsip pembangunan mampan, (ii) penyediaan prasarana iaitu bekalan air bersih dan pembetungan yang sempurna, dan (iii) penyediaan perumahan yang kondusif kepada penduduk kawasan kesesakan. Dibawah ini dinyatakan dasar-dasar perancangan guna tanah yang dilaksanakan dinegara ini pada peringkat nasional, negeri dan tempatan yang mempunyai kaitan secara langsung dan tidak langsung dalam mencapai MDG 7. i.

perlaksanaan prinsin-prinsip pembangunan mampan.

Dasar Perbandaran Negara DPN 4

Had pembangunan Bandar (urban growth limit) ditentukan berasaskan daya tampungan bagi setiap bandar di seluruh negara. (Langkah: Menetapkan had pembangunan bandar (urban growth limit) yang berasaskan daya tampungan bagi setiap bandar dalam Rancangan Tempatan).

DPN 5

Perancangan gunatanah yang optima dan seimbang perlu diberi penekanan dalam 89


pembangunan bandar (Langkah: Memastikan pembangunan ditumpukan di dalam kawasan had pembangunan bandar bagi mewujudkan pembangunan bandar yang padat (compact city), (Langkah: Memastikan setiap pembangunan baru yang dijalankan bersesuaian (compatible) dengan guna tanah sekitarnya). (Langkah:Memastikan kemudahan bengkel dan kilang-kilang kecil yang menimbulkan pencemaran alam sekitar serta menjana lalulintas yang tinggi dizonkan di kawasan yang bersesuaian). DPN 6

Pembangunan bandar perlu memberi keutamaan kepada pembangunan semula di dalam kawasan bandar (Langkah: Melaksanakan pembangunan ‘infill’ di kawasan yang berpotensi), (Langkah:Mengenalpasti dan menyediakan inventori kawasan-kawasan ‘brownfield’), (Langkah:Menjana semula kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan ‘urban regeneration’), (Langkah:Membaik pulih kawasan tanah tercemar sebelum dibangunkan).

DPN 7

Pembangunan kampong di dalam 90ampon perlu diintegrasi dengan pembangunan 90ampon (Langkah:Membangunkan semula kawasan-kawasan 90ampong yang sesak, tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan),

DPN 8

Kawasan Sensitif Alam Sekitar dan Kawasan Pertanian Utama perlu dipulihara dan kawasan pertanian utama.: (Langkah:Melindungi dan memelihara kawasan-kawasan 90ampong9090 alam sekitar)

DPN 23

Persekitaran 90ampon yang selamat perlu diwujudkan. (Langkah: Memastikan perancangan dan pembangunan 90ampon mengambil kira aspek mitigasi dari kesan geobencana ataupun dari risiko 90ampong90 mengikut prinsip ‘Hyogo Framework of Actions’).

DPN 26

Pembangunan mampan dan mesra alam dijadikan asas kepada pemuliharaan alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup Bandar. (Langkah: Memastikan pembangunan 90ampon 90ampon penekanan kepada pengurangan pencemaran udara, bunyi dan air serta mesra kepada sungai), (Langkah: Menguatkuasa perundangan, garis panduan dan piawaian yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar), (Langkah: Menggalakkan pembangunan yang mengurangkan impak kepulauan haba perbandaran). Rancangan Fizikal Negara

RFN 1:

RFN akan berperanan sebagai rangka untuk mencapai perancangan gunatanah bersepadu dan mampan di negara ini 90


RFN 2:

Perancangan aktiviti ekonomi berasaskan Bandar perlu menggunapakai konsep ‘Tumpuan Terpilih’ bagi pusat-pusat Bandar strategic di semua negari

RFN 12:

Keunikan dan sempadan fizikal 91ampon, 91ampo dan 91ampong di dalam conurbation perlu dikekalkan

RFN 18:

Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) perlu diintegrasikan dalam perancangan dan pengurusan gunatanah serta sumber semulajadi bagi memastikan pembangunan mampan

RFN 19:

Central Forest Spine (CFS) akan diwujudkan bagi membentuk tulang belakang rangkaian kawasan sensetif alam sekitar.

RFN 20

Ekosistem persisiran pantai sensitive perlu dilindungi dan digunakan secara mampan

RFN 21:

Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran Rancangan Struktur Negeri Selangor

FZ 1

Semua pembangunan perlu berteraskan pengurusan sumberjaya secara mampan

FZ 3

Tanah pertanian yang sesuai dan berpotensi dikekalkan dan dimajukan sebagai kawasan pembangunan pertanian yang produktif dan berdaya maju

FZ 4

Kawasan untuk pembangunan dikawal secara lebih sistematik dan diluluskan berdasarkan keperluan serta mengikut perancangan bukan mengikut tekanan pemaju

FZ 5

Kawasan Sensitif Alam Sekitar di Negeri Selangor perlu diwartakan serta diurus berdasarkan jenis pembangunan atau guna tanah yang telah ditetapkan

FZ 6

Sekurang-kurangnya tiga puluh peratus daripada keluasan Negeri Selangor diwartakan sebagai kawasan hutan simpan kekal atau kawasan pemeliharaan

FZ 7

Kualiti alam sekitar di kawasan perbandaran sedia ada dipertingkatkan untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong ke arah kehidupan yang lebih selamat, selesa dan sejahtera

FZ 8

Perancangan dan pengurusan bersepadu alam sekitar perlu dilaksanakan dengan kerjasama dan penglibatan semua pihak

FZ 12

Pembangunan tapak dalam kawasan tepubina (infill development) dan dalam kawasan pembangunan sedia ada (brownfield development) perlu diberi keutamaan dan pada masa yang sama kawalan yang lebih ketat dikenakan ke atas pembangunan kawasan hijau (greenfield development) 91


FZ 20

Cadangan pembangunan baru perlu mengutamakan tapak-tapak dalam kawasan perbandaran sedia ada

FZ 39

Semua pembangunan perlu menyumbang kepada pembentukan persekitaran yang selesa dan selamat

FZ 40

Bandar-bandar yang mengalami kemerosotan kualiti persekitaran perlu dibaik pulih

FZ 47

Aktiviti pertanian dan penternakan hanya dibenarkan dalam zon pertanian untuk memantau tahap pencemaran alam sekitar daripada punca-punca aktiviti tersebut

FZ 50

Aktiviti-aktiviti yang dikenalpasti sebagai punca pencemaran badan air perlu dikawal rapi Rancangan Tempatan Daerah Kuala Langat Menyediakan tanah yang mencukupi untuk memenuhi keperluan pelbagai pembangunan pada masa hadapan. Mengoptimumkan penggunaan tanah dan memperkemaskan struktur guna tanah bagi mewujudkan kawasan perbandaran yang lebih teratur; (pewujudan had pembangunan bandar, penumpuan pembangunan perbandaran di dalam kawasan ‘brownfield’, pembangunan semula, pembentukan sempadan pusat bandar, penempatan semula industri / bengkel tanpa izin, penempatan semula gerai tanpa izin, pembangunan semula, peningkatan kebolehtelapan di pusat bandar) Menguruskan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)untuk memulihara sumber semulajadi, warisan sejarah dan melindungi dari risiko bencana. (pemuliharaan kawasan sensitif alam sekitar Tahap 1 dan Tahap 2, pengawalan hakisan pantai, pemuliharaan tapak pelupusan sisa pepejal sg. sedu dan kawasan-kawasan tercemar, pemeliharaan sumber air bawah tanah, pemeliharaan tasik / kolam bekas lombong, pemuliharaan sumber warisan sejarah, pelaksanaan pengawalan pembangunan zon risiko fataliti dan zon bunyi bising 57 dba)

92


ii.

penyediaan prasarana iaitu bekalan air bersih dan pembetungan yang sempurna.

Dasar Perbandaran Negara DPN 18

Penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti dipertingkatkan serta memastikan pengurusan dan penyelenggaraan yang berterusan; (Langkah: Melengkapkan penyediaan sistem pembetungan dan rawatan berpusat serta sistem saliran bagi kawasan-kawasan bandar); (Langkah: Meningkatkan penyediaan kemudahan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi berteknologi tinggi yang berkualiti selaras dengan keperluan pembangunan); (Langkah: Menggunapakai indikator MURNInet di dalam penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti), Rancangan Fizikal Negara

RFN 22

Kesemua sumber air permukaan dan air tanah adalah aset strategik yang perlu dilindungi dan digunakan secara optima

RFN 30

Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan lokasi perlu menjadi panduan perancangan kawasan sumber air

RFN 31:

Sumber air tanah dan kawasan imbuhan perlu dikenalpasti dan dilindungi daripada aktiviti yang menyebabkan pencemaran dan pengurangan air

RFN 32:

Semua petempatan bandar perlu disediakan dengan kemudahan sistem rawatan kumbahan berpusat. Rancangan Struktur Negeri Selangor

FZ 18

Tahap penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti perlu dipertingkatkan

FZ 19

Tahap penyediaan kemudahan serta perkhidmatan masyarakat perlu dipertingkatkan

FZ 41

Pembangunan perumahan perlu berkualiti dan selesa

FZ 51

Semua punca baru air dan kawasan tadahan air perlu dikenalpasti, dikawal dan dilindungi

FZ 52

Semua badan air perlu diurus dan digunakan secara mampan

FZ 53

Air yang telah dirawat perlu diurus dengan mampan dan berkesan

FZ 54

Sistem pengurusan air larian permukaan perlu mengamalkan prinsip pembangunan mampan

FZ 57

Setiap pihak berkuasa tempatan perlu melaksanakan pengurusan sisa pepejal bersepadu secara mampan

FZ 58

Setiap daerah perlu disediakan dengan kemudahan pelupusan sisa pepejal yang bersesuaian 93


dan mengikut keupayaan tampungan FZ 60

Kawasan desa perlu disediakan dengan sistem pembetungan yang mesra alam

FZ 62

Infrastruktur bekalan elektrik perlu dirancang supaya mesra alam, mampan dan tidak menjadi halangan kepada pembangunan Rancangan Tempatan Daerah Kuala langat Meningkatkan tahap penyediaan bekalan air dan telekomunikasi dengan lebih menyeluruh, effisien dan teknologi terkini. ( pelaksananaan sistem agihan bekalan air yang sempurna dan liputan bekalan yang menyeluruh) Menguruskan Sistem Pembuangan Sisa Secara Mampan Bagi Mengurangkan Kesan Ke Atas Alam Sekitar (peningkatan sistem pembetungan; peningkatan sistem pengurusan sisa pepejal)

(iii) penyediaan perumahan yang kondusif kepada penduduk kawasan kesesakan. Dasar Perbandaran Negara DPN 21

Kemudahan perumahan yang mencukupi disediakan berasaskan keperluan penduduk; (Langkah: Mempelbagaikan jenis rumah, kategori mampu milik dan mampu bayar serta rekabentuk berkualiti di lokasi bersesuaian); (Langkah: Menyasarkan matlamat 1 unit rumah bagi 1 isirumah. (Langkah: Menyasarkan matlamat Setinggan Sifar); (Langkah: Mengenalpasti kawasan perumahan kos rendah di dalam rancangan pemajuan); (Langkah: Memastikan lokasi perumahan kos rendah berdekatan dengan tempat kerja, mempunyai aksesibiliti yang baik dan dilengkapi dengan infrastruktur serta kemudahan awam); (Langkah: Mengambilkira keperluan pelbagai golongan masyarakat termasuk OKU dan warga emas dalam merancang kawasan perumahan) Rancangan Struktur Negari Selangor

SO 1

Rumah yang berkualiti dan mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat perlu disediakan mengikut keperluan

SO 2

Program penawaran rumah sewa dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehan golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli tempat tinggal yang selesa 94


SO 3

Penyediaan rumah kos rendah perlu diteruskan melalui system kuota yang ditetapkan oleh kerajaan Negeri Selangor. Rancangan Tempatan Daerah Kuala Langat Merancang pembangunan perumahan yang mencukupi dan berkualiti untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan penduduk. (Pembangunan Perumahan Kos Rendah; Pembaikan Kawasan Perumahan Sedia Ada; dan Pengekalan Kawasan Perumahan Kampung)

7.0

CADANGAN

1.

Oleh kerana Millennium Development Goal ini adalah matlamat yang dipersetujui di peringkat antarabangsa maka disyorkan MDG-MDG dijadikan matlamat-matlamat utama dalam perancangan guna tanah dinegara ini. Sehubungan itu, sasaran-sasaran MDG yang bersesuaian dengan perancangan guna tanah di jadikan objektif Analisis Kemampanan (SA). Sasaran-saran tersebut menjadi asas penilaian kemampanan dan kesesuaian keatas dasar-dasar dan program-program yang di cadangkan dalam kajian Rancangan Struktur dan Rancangan tempatan.

2.

Malaysia telah mencapai kebanyakan sasaran-sasaran MDG sebagaimana dilaporkan dalam laporan “Malaysia – achieving The Millennium Development Goals, UNDP 2005”’. Walu pun demikian, banyak cabaran-cabaran akan datang yang perlu ditangani untuk memastikan masalah-masalah sosial dan ketidaksejahteraan rakyat tidak berleluasa. Sehubungan ini, cabaran-cabaran yang terkandung dalam Laporan tersebut perlu diteliti dan diberi perhatian serius dalam perancangan guna tanah khususnya RFN, RSN dan RT. Cabara-cabaran ini juga perlu di jadikan objektif SA dalam menilai kekesanan dasardasar dan cadangan-cadangan perancangan guna tanah yang dijalankan. 95


3.

Pada masa kini, dasar-dasar dalam Rancangan Struktur dan cadandan-cadangan Rancangan

tempatan

tidak

menyata

dengan

jelas

dan

langsung

(direct)

kearah“membasmi kemiskinan tegar� dan agak lebih tersirat dalam objektif pembangunan utama yang lain.. Memandangkan mengikut data e-kasih terdapat kirakira 45,000 ketua isirumah (KIS) miskin tegar, maklumat ini harus dimasukkan dalam data asas perancangan guna tanah dan perlu dipetakan agar dasar-dasar dan cadangancadangan sama ada di peringkat RS atau RT menjurus dan menepati hasrat NKRA dan juga MDG.

4.

Memandangkan MDG sasaran 18 dengan jelas menyentuh soal teknologi baru terutama ICT yang perlu disebar luas kepada setiap kawasan, sangat penting perancangan guna tanah ada data terkini mengenai liputan jalur lebar dan maklumat penduduk yang celek IC sepertimana maklumat bekalan air dan utiliti. Piawaian yang mengenai keperluan infrastruktur ICT ini perlu disediakan agar dapat dilaksanakan di peringkat RT dan pelan tatatur.

5.

Pencapaian MDG-MDG ini adalah lebih berkesan kepada pelaksanaan program dan projek setempat (local) atau “site specific�, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) perlu lebih mengambil maklum akan sasaran-sasaran MDG yang dikemukakan. Sehubungan itu, cadangan-cadangan dan projek-projek perlu lebih jurus kepada pencapaian sasaran MDG. Pada masa ini, cadangan-cadangan RT agak longgar dari sudut memampuannya memenuhi sasaran MDG khususnya projek-projek membasmi kemiskinan yang lebih tepat dan berkesan. Indikator-indikator yang diutarakan dalam MDG perlu gunakan bagi mengukur dengan tepat akan kejayaan atau kegagalan cadangan-cadangan pembangunan yang rancang dalam RT dan RKK.

96


8.0

RUMUSAN

“Millennium Development Goal� adalah matlamat pembangunan sejagat dan sangat penting dalam mengukur kejayaan pembangunan negara yang harus dinikmati setiap individu masyarakat dan tiada golongan yang terpinggir. Jika negara Malaysia gagal menangani isu-isu yang dibawa oleh MDG, ianya boleh mengundang masalah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik akan menular kepada masalah keselamatan negara dan mengugat keamanan serantau dan dunia. Pada masa ini, dasar-dasar guna tanah yang di rancang diperingkat DPN, RFN, RSN dan RT ada menyentuh perkara-perkara yang diutarakan oleh MDG tetapi ianya lebih tertumpu kepada aspek pembangunan mampan dan tidak jelas mengenai aspek membasmi kemiskinan, memperkasakan wanita, dan perkongsian global untuk pembangunan. Oleh yang demikian difikirkan amat perlu bagi perancangan guna tanah di semua peringkat memberi maklum yang jelas terhadap pencapaian matlamat MDG. Sewajarnya dasar-dasar dan program-program khusus perlu diadakan dengan telus kearah mencapai matlamat dan sasaran MDG. Kejayaan perancangan guna tanah dalam mencapai MDG akan memberi manfaat bukan sahaja masyarakat tempatan tetapi juga masyarakat dunia.

97


Lampiran ‘W’

Indikator-indikator yang digunakan oleh Malaysia bagi mencapai sasaran MDG MDG

Target

Goal 1:

Target 1:

Eradicate extreme

Halve the proportion of people

poverty and hunger

living on less than $1 a day

Indicators  Proportion of population below $1 per day (PPP values)  Poverty head count ratio (% of population below the national poverty line)  Poverty gap ratio [incidence x depth of poverty]  Share of poorest quintile in national consumption

Target 2: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

 Prevalence of underweight children under five years of age  Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

Goal 2:

Target 3:

Achieve universal

Ensure that, by 2015, children

primary education

everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

 Net enrolment ratio in primary education  Proportion of pupils starting grade 1 who reach grade 5  Primary completion rate  Literacy rate of 15–24 year old

Goal 3:

Target 4:

Promote gender

Eliminate gender disparity in

equality and

primary and secondary education

 Ratios of girls to boys in primary, secondary, and tertiary education  Ratio of literate women to men

98


empower women

preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

15–24 years old  Share

of

employment

women in

in

wage

the

non-

agricultural sector  Proportion of seats held by women in national parliament Goal 4:

Target 5:

 Under-five mortality rate

Reduce child

Reduce by two-thirds, between

 Infant (under 1) mortality rate

mortality

1990 and 2015, the under-five

 Proportion of 1-year-old children

mortality rate

immunised against measles  Maternal mortality ratio

Goal 5:

Target 6:

Improve maternal

Reduce by three quarters, between  Proportion of births attended by

health

1990 and 2015, the maternal

skilled health personnel

mortality ratio Goal 6:

Target 7:

Combat HIV/AIDS,

Have halted by 2015 and begun to

malaria, and other

reverse the spread of HIV/AIDS

 HIV prevalence among population aged 15–24 years  Condom use at last high-risk sex  Proportion of population aged

diseases

15–24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS  Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10–14 years Target 8: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases

 Prevalence and death rates associated with malaria  Proportion of children under 5 sleeping under insecticide-treated bednets  Proportion of children under 5 99


with fever who are treated with appropriate anti-malarial drugs  Prevalence and death rates associated with tuberculosis  Proportion of tuberculosis cases detected and cured under DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) Goal 7: Ensure

Target 9:

environmental

Integrate the principles of

sustainability

sustainable development into

 Proportion of land area covered by forest  Ratio

of

area

protected

to

country policies and programmes;

maintain biological diversity to

reverse loss of environmental

surface area

resources

 Energy use (kg oil equivalent) per $1 GDP (PPP)  Carbon dioxide emissions (per capita)

and

consumption

of

ozone-depleting CFCs (ODP tons)  Proportion of population using solid fuel. Target 10:

 Proportion of population with

Halve, by 2015, the proportion of

sustainable access to an improved

people without sustainable access

water source, urban and rural

to safe drinking water and basic

 Proportion of urban and rural

sanitation

population with access to

Target 11:

improved sanitation

By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum-

 Proportion of households with access to secure tenure  Proportion of urban population 100


dwellers Goal 8: Develop a

Target 12:

global partnership for Develop further an open, ruledevelopment

living in slums Official development assistance o Net ODA, total and to LDCs, as

based, predictable, non-

percentage of OECD/DAC donors’

discriminatory trading and financial

gross national income

system

o Proportion

of

total

bilateral,

Target 13:

sector-allocable

ODA

of

Address the Special Needs of the

OECD/DAC donors to basic social

Least Developed Countries (LDC)

o services (basic education, primary

Target 14:

health care, nutrition, safe water,

Address the special needs of

and sanitation)

landlocked developing countries and small island developing States Target 15:

o Proportion of bilateral ODA of OECD/DAC donors that is untied o ODA

received

in

landlocked

Deal comprehensively with the

countries as proportion of their

debt problems of developing

GNIs

countries through national and

o ODA received in small island

international measures in order to

developing States as proportion

make debt sustainable in the long

of their GNIs

term

Market access o Proportion

of

total

country

imports (by value and excluding arms) from developing o countries and LDCs, admitted free of duties o Average developed

tariffs

imposed

countries

by and

agricultural products and textiles o and clothing from developing 101


countries o Agricultural support estimate for OECD countries as percentage of their GDP o Proportion of ODA provided to help build trade capacity Debt sustainability o Total number of countries that have reached their HIPC decision points and number that o have

reached

their

HIPC

completion points (cumulative) o Debt relief committed under HIPC initiative, US$ o Debt service as a percentage of exports of goods and services o Unemployment rate of 15–24

Target 16: In cooperation with developing

year olds, each sex and totale

countries, develop and implement strategies

for

decent

and

productive work for youth o Proportion of population with

Target 17: In

cooperation

pharmaceutical

with companies,

provide

access

to

affordable,

essential

drugs

in

developing

access to affordable, essential drugs on a sustainable basis

countries Target 18: In cooperation with the private

o Telephone

lines

and

cellular

subscribers per 100 population 102


sector, make available the benefits o Personal computers in use per of new technologies, especially

100 population and Internet users

information and communications

per 100 population o Internet users per 100 population

103


LAMPIRAN ‘X’

NO. 1

DASAR-DASAR RANCANGAN FIFZIKAL NEGARA

MDG

RFN 1: RFN akan berperanan sebagai rangka untuk mencapai perancangan MDG 7 gunatanah bersepadu dan mampan di negara ini.

2

RFN

2:

Perancangan

aktiviti

ekonomi

berasaskan

Bandar

perlu MDG 7

menggunapakai konsep ‘Tumpuan Terpilih’ bagi pusat-pusat Bandar strategic di semua negari. 3

RFN 3: Memperkukuhkan kerjasama di dalam perancangan fizikal di antara MDG 8 Malaysia dengan negara-nagara serantau ASEAN.

4

RFN 4: Tanah dan sumber semulajadi di wilayah yang kurang maju perlu MDG 1 & digunakan

secara

mampan

bagi

meningkatkan

produktiviti

dan MDG 7

mengurangkan ketidakseimbangan wilayah. 5

RFN 5: Menggunapakai konsep ‘Kelompok Industri’ dalam perancangan untuk pembangunan tanah perindustrian.

6

RFN 6: Pembangunan pertanian perlu mengambilkira tekanan dan peluang MDG 7 dari proses perbandaran.

7

RFN 7: Lapan (8) kawasan jelapang padi strategik iaitu Muda (MADA), MDG 2 & Kemubu (KADA), IADP Kerian-Sungai Manik, IADP Barat Laut Selangor, IADP MDG 7 Pulau Pinang, IADP Seberang Perak, IADP Terengganu Utara (KETARA) dan IADP Kemasin-Semerak perlu diperlihara.

8

RFN 8: Zon pembangunan pelancongan perlu menempukan kepada pakej produk pelancongan yang berbeza untuk memaksimakan kekuatan lokasi dan sumber masing-masing.

9

RFN 9: Tumpuan pertubuhan bandar di dalam conurbation perlu disokong dan diselaraskan.

10

RFN 10: Pertumbuhan empat conurbation utama iaitu Kuala Lumpur, George Town, Johor Bahru dan Kuantan perlu disokong.

11

RFN 11: Conurbation perlu dirancang dan dibangunkan sebagai satu 104


wilayah bersepadu. 12

RFN 12: Keunikan dan sempadan fizikal bandar, pekan dan kampung di MDG 7 dalam conurbation perlu dikekalkan.

13

RFN 13: Bandar berciri khas perlu dikenalpasti dan pembangunan projek yang mengeksploitasikan ciri-ciri berkenaan perlu disokong dengan infrastruktur yang bersesuaian.

14

RFN 14: Bandar kecil dan sederhana perlu dibangunkan mengikut potensi ekonomi setempat.

15

RFN 15: Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) perlu diperkukuhkan untuk merasionalisasikan perkhidmatan bagi penduduk luar bandar.

16

RFN 16: Piawaian perancangan perlu dirangka bagi memenuhi keperluan sebuah negara maju.

17

RFN 17: Satu agensi pusat perlu dipertanggungjawabkan untuk menerbitkan secara berkala maklumat pembangunan gunatanah.

18

RFN 18: Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) perlu diintegrasikan dalam MDG 7 perancangan dan pengurusan gunatanah serta sumber semulajadi bagi memastikan pembangunan mampan.

19

RFN 19: Central Forest Spine (CFS) akan diwujudkan bagi membentuk tulang MDG 7 belakang rangkaian kawasan sensetif alam sekitar.

20

RFN 20: Ekosistem persisiran pantai sensetif perlu dilindungi dan digunakan MDG 7 secara mampan.

21

RFN 21: Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi MDG 7 melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran.

22

RFN 22: Kesemua sumber air permukaan dan air tanah adalah aset strategik MDG 7 yang perlu dilindungi dan digunakan secara optima.

23

RFN 23: Rangkaian pengangkutan negara bersepadu perlu diwujudkan dengan mengambilkira hubungan antara gunatanah dan pengangkutan.

24

RFN 24: Satu sistem keretapi laju negara yang besepadu perlu diwujudkan.

-

25

RFN 25: Rangkaian jalan raya negara perlu diperluaskan untuk 105


kemudahsampaian di peringkat wilayah dan tempatan. 26

RFN 26: Lapangan terbang dan pelabuhan utama perlu dibangunkan mengikut fungsi yang saling melengkapi bagi mengukuhkan daya saing ekonomi negara dan memudahkan ketibaan pelancong.

27

RFN 27: Konsep Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) perlu digalakkan sebagai asas perancangan gunatanah bandar bagi memastikan kebolehsanaan pengangkutan awam.

28

RFN 28: Sistem pengangkutan awam bersepadu perlu dibangunkan di semua pusat bandar utama.

29

RFN 29: RFN menyediakan rangka spatial bagi penyampaian efisien perkhidmatan infrastruktur bersepadu di peringkat negara, wilayan dan conurbation utama.

30

RFN 30: Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan MDG 7 lokasi perlu menjadi panduan perancangan kawasan sumber air.

31

RFN 31: Sumber air tanah dan kawasan imbuhan perlu dikenalpasti dan MDG 7 dilindungi daripada aktiviti yang menyebabkan

pencemaran dan

pengurangan air. 32

RFN 32: Semua petempatan bandar perlu disediakan dengan kemudahan MDG 7 sistem rawatan kumbahan berpusat.

33

RFN 33: Semua petempatan perlu disediakan dengan rangkaian kemudahan dan pemulihan sisa pepejal bersepadu.

34

RFN 34: Tanah bagi kegunaan perparitan utama, sungai dan anak sungai perlu dijadikan rezab parit atau sungai.

35

RFN 35: Loji janakuasa elektrik dan rangkaian agihan utama adalah aset strategik yang perlu diletakkan di lokasi yang sesuai untuk menyediakan kemudahan yang berterusan (reliable) dan efisien kepada pengguna.

36

RFN 36: Penyediaan tekologi ICT yang bersesuaian perlu diutamakan di MDG 8 semua petempatan.

106


LAMPIRAN ‘Y’ Bil

Kod

Dasar RSN Selangor

Catatan

Dasar EKONOMI 1

EK 1

Zon pembangunan fizikal hendaklah dimajukan dengan aktiviti-aktiviti

MDG 7

ekonomi yang bersesuaian seperti berikut: I. Ekonomi bandar (wilayah lembah klang) Ii. Aktiviti berteknologi tinggi dan penyelidikan dan pembangunan (koridor raya multimedia) Iii. Pelancongan (pulau carey-sungai pelek) Iv. Maritim (pelabuhan klang) V. Pelancongan dan perikanan (kuala selangor) Vi. Pertanian dan perindustrian tani (tanjung karang-sabak) Vii. Pertanian dan pelancongan agro (lembah agro) Viii. Automotif dan industri sokongan (rawang-bernam jaya) Ix. Pelancongan eko (taman negeri) 2

EK 2

Pembangunan aktiviti ekonomi berintensifkan pengetahuan digalakkan di seluruh negeri Selangor

3

EK 3

Pembangunan ekonomi di Wilayah Lembah Klang (WLK) akan terus digalakkan dan dimudahcarakan

4

EK 4

Pembangunan ekonomi di luar wilayah lembah klang (wlk) akan

MDG 1

dipertingkatkan, diperkukuhkan dan dipelbagaikan 5

EK 5

Peluang-peluang pekerjaan dipertingkatkan melalui dasar pengawalan

MDG 1

perancangan gunatanah yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi 6

EK 6

Kewujudan projek-projek mega bertaraf dunia di selangor oleh

MDG 1

kerajaan persekutuan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjana aktiviti ekonomi baru dan nilai tambah 7

EK 7

Pembangunan sumber manusia terus dipertingkatkan melalui

MDG 3

penyediaan institusi-institusi latihan dan kemudahan-kemudahan sokongan 8

EK 8

Kumpulan tenaga kerja perlu dikekal dan ditarik ke pusatpusat

MDG 1 107


pertumbuhan ekonomi bagi memastikan penawaran tenaga kerja yang berterusan 9

EK 9

Ruang dan peluang untuk meningkatkan aktiviti ekonomi Disediakan

MDG 1

bagi golongan miskin 10

EK 10

Lebih banyak pemangkin ekonomi perlu ditempatkan di zon-zon

MDG 1

pembangunan yang sesuai di luar wilayah lembah klang 11

EK 11

Suasana pelaburan yang menarik perlu diwujudkan di zon-zon pembangunan di luar wilayah lembah klang

12

EK 12

Ruang dan infrastruktur fizikal dan sosial serta alam sekitar Yang sihat perlu disediakan untuk menyokong aktiviti ekonomi berorientasikan ekspot untuk meningkatkan daya saingan ekonomi selangor

13

EK 13

Kawasan industri berteknologi tinggi bertaraf dunia yang dapat menarik pelabur asing perlu disediakan di lokasi yang strategik

14

EK 14

Pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai kelebihan saingan di peringkat antarabangsa perlu disediakan untuk meningkatkan pelaburan asing

15

EK 15

Tanah rizab melayu yang terletak di lokasi yang strategik perlu

MDG 1

dirancang dan dibangunkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 16

EK 16

Perancangan dan pembangunan rizab dan kawasan orang asli perlu

MDG 1

diselaraskan dengan pembangunan sekitar 17

EK 17

Petempatan desa perlu dirancang dan dibangunkan secara bersepadu

MDG 1

dengan pembangunan bandar 18

EK 18

Pembangunan industri desa perlu dipertingkatkan sehingga boleh bersaing dengan industri bandar

19

EK 19

Pelbagai saiz ruang lantai perniagaan dan industri perlu disediakan di

MDG 1

lokasi yang strategik bagi menggalakkan dan memenuhi keperluan golongan bumiputera 20

EK 20

Pemodenan dan peningkatan produktiviti pertanian makanan perlu

MDG 1

dipertingkatkan 21

EK 21

Pembangunan kawasan pelancongan dilaksanakan secara terancang dan bersepadu

108


SOSIAL 22

23

SO 1

SO 2

Rumah yang berkualiti dan mampu dimiliki oleh semua lapisan

MDG 7

masyarakat perlu disediakan mengikut keperluan

(Sasaran 11)

Program penawaran rumah sewa dilaksanakan untuk meningkatkan

MDG 7

kebolehan golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli

(Sasaran 11)

tempat tinggal yang selesa 24

25

SO 3

SO 4

Penyediaan rumah kos rendah perlu diteruskan melalui sistem kuota

MDG 7

yang ditetapkan oleh kerajaan negeri selangor

(Sasaran 11)

Setiap pembangunan perlu menyediakan tapak untuk kemudahan keagamaan bagi setiap penganut agama utama

26

SO 5

Setiap pembangunan perlu menyediakan kemudahan untuk golongan istimewa

27

SO 6

Setiap petempatan menyediakan pusat-pusat komuniti bersepadu yang menempatkan kemudahan masyarakat yang berkualiti serta memenuhi keperluan semua golongan masyarakat

28

SO 7

Kemudahan taman awam dan sukan hendaklah disedikan untuk keperluan semua pengguna secara bersepadu dan mengikut hierarki pusat penempatan

29

SO 8

Kemudahan perkhidmatan keselamatan perlu berkualiti perlu disediakan dengan secukupnya

30

31

SO 9

SO 10

Perkhidmatan kesihatan yang mencukupi serta bertaraf dunia perlu

MDG 4 & MDG

disediakan mengikut keperluan penduduk

5

Kemudahan-kemudahan pelajaran dan pendidikan dari peringkat asas

MDG 2

sehingga ke peringkat tertiari hendaklah disediakan bagi semua lapisan masyarakat untuk menyokong program pembelajaran sepanjang hayat 32

SO 11

Sekolah rendah dan sekolah menengah perlu dinaiktaraf dan ditambah

MDG 2

di kawasan yang mempunyai keperluan, samada di bandar atau desa FIZIKAL 33

FZ 1

Semua pembangunan perlu berteraskan pengurusan sumberjaya secara mampan

34

FZ 2

Kaedah pembangunan bandar mampan seperti pembangunan padat

109


(compact) dan bercampur perlu diberi penekanan dalam pembangunan setiap bandar 35

FZ 3

Tanah pertanian yang sesuai dan berpotensi dikekalkan dan dimajukan

MDG 1

sebagai kawasan pembangunan pertanian yang produktif dan berdaya maju 36

FZ 4

Kawasan untuk pembangunan dikawal secara lebih sistematik dan

MDG 7

diluluskan berdasarkan keperluan serta mengikut

(sasaran 9)

Perancangan bukan mengikut tekanan pemaju 37

FZ 5

Kawasan sensitif alam sekitar di negeri selangor perlu diwartakan serta

MDG 7

diurus berdasarkan jenis pembangunan atau guna tanah yang telah

(sasaran 9)

ditetapkan 38

FZ 6

Sekurang-kurangnya tiga puluh peratus daripada keluasan negeri

MDG 7

selangor diwartakan sebagai kawasan hutan simpan kekal atau

(sasaran 9)

kawasan pemeliharaan 39

FZ 7

Kualiti alam sekitar di kawasan perbandaran sedia ada dipertingkatkan

MDG 7

untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong ke arah kehidupan

(sasaran 9)

yang lebih selamat, selesa dan sejahtera 40

41

FZ 8

FZ 9

Perancangan dan pengurusan bersepadu alam sekitar perlu

MDG 7

dilaksanakan dengan kerjasama dan penglibatan semua pihak

(sasaran 9)

Arah dan strategi pembangunan fizikal negeri Selangor ditumpukan kepada pembangunan pelbagai pusat pertumbuhan dan penggunaan konsep pembangunan berorientasikan transit bagi kawasan pembangunan baru

42

FZ 10

Pembangunan bandar-bandar dan petempatan-petempatan baru dilaksana berdasarkan hierarki dan fungsi yang ditetapkan

43

FZ 11

Pusat-pusat pembangunan bertaraf dunia dibangunkan sebagai pemangkin pembangunan kepada kawasan sekeliling

44

FZ 12

Pembangunan tapak dalam kawasan tepubina (infill development) dan

MDG 7

dalam kawasan pembangunan sedia ada (brownfield development)

(sasaran 9)

perlu diberi keutamaan dan pada masa yang sama kawalan yang lebih ketat dikenakan ke atas pembangunan kawasan hijau (greenfield

110


development) 45

FZ 13

Pembangunan dalam kawasan kornubasi kuala lumpur perlu diselaraskan antara kerajaan selangor, dewan bandaraya kuala lumpur dan putrajaya untuk mewujudkan pembangunan yang bersepadu

46

FZ 14

Sistem pengangkutan awam bersepadu dilaksanakan di semua bandar untuk mempertingkatkan penggunaan semua mod pengangkutan

47

FZ 15

Sistem pengurusan permintaan perjalanan (travel demand management) perlu dilaksana bagi mewujudkan system pengangkutan bandar yang mampan

48

FZ 16

Sistem pengangkutan awam perlu diperluaskan untuk mengintegrasikan perkhidmatan pengangkutan berasaskan rel

49

FZ 17

Kemudahan sokongan pengangkutan yang selamat dan mesrapengguna perlu disediakan dengan mencukupi, menyeluruh dan berterusan

50

51

52

FZ 18

FZ 19

FZ 20

Tahap penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti perlu

MDG 7

dipertingkatkan

(sasaran 10)

Tahap penyediaan kemudahan serta perkhidmatan masyarakat perlu

MDG 7

dipertingkatkan

(sasaran 11)

Cadangan pembangunan baru perlu mengutamakan tapak-tapak dalam

MDG 7

kawasan perbandaran sedia ada

(sasaran 9)

53

FZ 21

Keluasan bandar perlu dihadkan mengikut saiz yang mampan

54

FZ 22

Pembangunan baru digalakkan supaya bertempat di pusatpusat pertumbuhan strategik di luar wilayah lembah klang

55

FZ 23

Menerima hakikat bahawa wlk masih berfungsi sebagai katalis pembangunan negara, kualiti persekitaran kawasan perbandaran wilayah lembah klang perlu dipertingkatkan

56

FZ 24

Pembangunan pusat-pusat petempatan di dalam wilayah lembah klang perlu dilaksana secara bersepadu

57

FZ 25

Pembangunan bandar-bandar utama perlu mengikut fungsi, tidak bersaing dan saling melengkapi di antara satu sama lain

58

FZ 26

Pembangunan ‘hypermarket’ perlu ditempatkan di lokasi-lokasi

111


strategik di luar pusat-pusat perkhidmatan 59

FZ 27

Aktiviti perniagaan tradisional dan informal perlu dikekalkan dan diperkukuhkan

60

FZ 28

Pengagihan penawaran ruang lantai perlu berdasarkan keperluan dan fungsi pusat perkhidmatan

61

FZ 29

Pembangunan perumahan hendaklah berdasarkan kepada keperluan (housing need)

62

FZ 30

Rumah kos rendah perlu disediakan berdasarkan keperluan mengikut kawasan

63

FZ 31

Agensi-agensi kerajaan termasuk pihak berkuasa tempatan perlu meningkatkan peranan mereka di dalam penyediaan rumah kos rendah

64

FZ 32

Kilang-kilang industri haram yang tidak mendatangkan masalah boleh dipertimbangkan untuk pemutihan (kebenaran) untuk dijadikan kilangkilang yang sah

65

FZ 33

Industri yang mencemar dan bercanggah dengan jenis pembangunan setempat (incompatible landuse) perlu dipindahkan ke zon perindustrian yang telah dikenalpasti

66

FZ 34

Potensi kawasan perindustrian dipertingkatkan melalui penyediaan infrastruktur dan kemudahan sokongan

67

FZ 35

Kelulusan pembangunan industri baru perlu berasaskan unjuran dan permintaan yang dipantau dari semasa kesemasa

68

FZ 36

Memampankan penggunaan tapak perindustrian sedia ada

69

FZ 37

Perkhidmatan pengangkutan awam bersepadu dan pendekatan ‘travel demand management’ perlu dilaksanakan di bandar-bandar utama

70

FZ 38

Keselamatan semua pengguna jalan raya, termasuk pejalan kaki, penunggang motosikal dan basikal, perlu dititikberatkan di semua kawasan pembangunan

71

FZ 39

Semua pembangunan perlu menyumbang kepada pembentukan persekitaran yang selesa dan selamat

72

FZ 40

Bandar-bandar yang mengalami kemerosotan kualiti persekitaran perlu

MDG 7

dibaik pulih

(sasaran 9)

112


73

FZ 41

Pembangunan perumahan perlu berkualiti dan selesa

MDG 7 (sasaran 11)

74

FZ 42

Program pemulihan (restoration) kawasan dan bangunan yang mengalami kemerosotan kualiti perlu dilaksanakan secara sistematik untuk meningkatkan imej serta kualiti bandar

75

FZ 43

Produk-produk pelancongan perlu dimajukan secara bersepadu mengikut zon dan tema

76

FZ 44

Kawasan pelancongan perlu dipertingkatkan daya tarikannya

77

FZ 45

Pembangunan perbandaran di atas tanah pertanian kelas 2 perlu dihadkan

78

FZ 46

Penggunaan padang ragut untuk aktiviti penternakan perlu dipertingkatkan

79

FZ 47

Aktiviti pertanian dan penternakan hanya dibenarkan dalam zon pertanian untuk memantau tahap pencemaran alam sekitar daripada punca-punca aktiviti tersebut

80

FZ 48

Kemudahan taman rekreasi dan sukan yang lengkap dan mencukupi perlu disediakan mengikut hierarki

81

FZ 49

Kemudahan taman rekreasi dan sukan disediakan secukupnya dan di lokasi yang sesuai dalam setiap pembangunan bandar baru

82

FZ 50

Aktiviti-aktiviti yang dikenalpasti sebagai punca pencemaran badan air perlu dikawal rapi

83

FZ 51

Semua punca baru air dan kawasan tadahan air perlu dikenalpasti, dikawal dan dilindungi

84

FZ 52

Semua badan air perlu diurus dan digunakan secara mampan

MDG 7 (sasaran 9)

85

FZ 53

Air yang telah dirawat perlu diurus dengan mampan dan berkesan

MDG 7 (sasaran 9)

86

87

FZ 54

FZ 55

Sistem pengurusan air larian permukaan perlu mengamalkan prinsip

MDG 7

pembangunan mampan

(sasaran 9)

Kawasan pembangunan perlu menyediakan rizab sistem saliran yang mencukupi dan infrastruktur yang sesuai

113


88

FZ 56

Pembangunan perbandaran perlu mengawal dan menggurangkan kesan ‘heat spots’

89

90

913

FZ 57

FZ 58

FZ 59

Setiap pihak berkuasa tempatan perlu melaksanakan pengurusan sisa

MDG 7

pepejal bersepadu secara mampan

(sasaran 9)

Setiap daerah perlu disediakan dengan kemudahan pelupusan sisa

MDG 7

pepejal yang bersesuaian dan mengikut keupayaan tampungan

(sasaran 9)

Semua pembangunan perlu mengambilkira zon tadahan pembetungan bagi mewujudkan sistem pembetungan berpusat

9294

995

FZ 60

FZ 61

Kawasan desa perlu disediakan dengan sistem pembetungan yang

MDG 7

mesra alam

(sasaran 9)

Bekalan tenaga elektrik perlu disediakan dengan mencukupi untuk keperluan semua pengguna

96

FZ 62

Infrastruktur bekalan elektrik perlu dirancang supaya mesra alam,

MDG 7

mampan dan tidak menjadi halangan kepada pembangunan

(sasaran 9)

97

FZ 63

Penggunaan gas asli perlu dipertingkatkan dalam semua sektor

98

FZ 64

Perkongsian dan penyelarasan penggunaan menara telekomunikasi oleh penyedia perkhidmatan telefon mudah alih perlu dikuatkuasakan

99

FZ 65

Keupayaan infrastruktur komunikasi dinaiktaraf dan ditambah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan

100

FZ 66

Persekitaran hidup yang berkualiti di kawasan luar bandar perlu dipertingkatkan

101

FZ 67

Imej kampung tradisi akan terus dipelihara

102

FZ 68

Kemudahan infrastruktur dan awam dibaikpulih dan dipertingkatkan bagi kawasan kg. Tradisi, kg. Baru dan Perkampungan orang asli

114


LAMPIRAN ‘Z’

RANCANGAN TEMPATAN KUALA LANGAT Strategi

MDG

Cadangan RT

Teras 1 : Persekitaran Fizikal Mampan Menyediakan tanah yang

Penyediaan

Tanah

Yang

mencukupi untuk memenuhi

Pembangunan Masa Hadapan

Mencukupi

Untuk

keperluan pelbagai pembangunan pada masa hadapan. Mengoptimumkan penggunaan Pewujudan Had Pembangunan Bandar tanah dan memperkemaskan

Penumpuan Pembangunan Perbandaran di dalam

struktur guna tanah bagi

Kawasan ‘Brownfield’

mewujudkan kawasan

Pembangunan Semula

MDG 7

MDG 7

perbandaran yang lebih teratur. Pembentukan Sempadan Pusat Bandar Penempatan Semula Industri / Bengkel Tanpa Izin Penempatan Semula Gerai Tanpa Izin Mengintegrasi pembangunan

Pengintegrasian Pembangunan Gunatanah

guna tanah dengan

dengan Pengangkutan

pengangkutan bagi meningkatkan tahap kemudahsampaian dan kemudahgerakan penduduk. Melaksanakan pembangunan

Pembangunan Pusat Petempatan Mengikut

mengikut hierarki bagi

Hierarki

memastikan fungsi pusat

Pembangunan Rangkaian Jalan Mengikut Hierarki

petempatan dan struktur jalan yang lebih jelas dan tersusun. 115


Mengukuhkan imej dan reka

Pembentukan Imej Bandar

bentuk pusat bandar bagi

Pemuliharaan Bangunan Lama

mewujudkan ‘sense of place’

Pembangunan Semula

dan identiti yang lebih menarik.

Peningkatan Ketrampilan Mercutanda

MDG 7

Peningkatan Elemen Perabot Bandar Peningkatan Kebolehtelapan di Pusat Bandar Meningkatkan kehijauan

Cadangan Pintu Gerbang

kawasan perbandaran bagi

Pembangunan Landskap di Jalan Utama

mewujudkan persekitaran yang

Pembangunan Landskap di Pusat Bandar dan

sihat, selesa dan indah.

Kawasan Perniagaan

MDG 7

Pembangunan Landskap di Kawasan Industri Menguruskan Kawasan Sensitif

Pemuliharaan Kawasan Sensitif Alam Sekitar

Alam Sekitar (KSAS)untuk

Tahap 1 dan Tahap 2

memulihara sumber

Pengawalan hakisan pantai

MDG 7

MDG 7

semulajadi, warisan sejarah dan Cadangan Kawasan Ternakan Babi Bersepadu

MDG 7

melindungi dari risiko bencana.

MDG 7

Pemuliharaan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sg. Sedu dan Kawasan-Kawasan Tercemar Pemeliharaan Sumber Air Bawah Tanah

MDG 7

Pemeliharaan Tasik / Kolam Bekas Lombong

MDG 7

Pemuliharaan Sumber Warisan Sejarah

MDG 7

Pelaksanaan Pengawalan Pembangunan Zon

MDG 7

Risiko Fataliti dan Zon Bunyi Bising 57 dBA Teras 2 : Pertumbuhan ekonomi yang dinamik Menggalakkan kemasukan

Pembangunan Klaster Industri

pelaburan di dalam industri

Pembangunan Kawasan Perindustrian Baru

pembuatan bagi mengukuhkan dan menjana pertumbuhan ekonomi setempat.

116


Membangunkan destinasi

Pembangunan destinasi pelancongan yang

pelancongan yang berkualiti,

berkualiti, berdaya maju dan berdaya saing

berdaya maju dan berdaya

Pembangunan destinasi pelancongan yang

saing bagi mempelbagaikan

berkualiti, berdaya maju dan berdaya saing

sumber ekonomi. Mengekalkan kawasan

Pengekalan Kawasan Pertanian Yang Subur dan

pertanian yang berada di luar

Berpotensi Dari Tanah Kelas 2 dan Kelas 3

kawasan pembangunan dan

Peningkatan Produktiviti Tanaman Pertanian

meningkatkan produktiviti bagi

Peningkatan Produktiviti Kawasan Taman Kekal MDG 7

meningkatkan sumbangan

Pengeluaran Makanan (TPKM)

sektor pertanian di dalam

Pembangunan

pembangunan

Pemasaran Hasil Pertanian

Pusat

Pengumpulan

MDG 7

dan

MDG 7

Peningkatan Produktiviti Akuakultur Peningkatan Perikanan Rekreasi dan Pelepasan Benih Ikan Ke Dalam Sungai Menaiktarafkan Jeti-jeti Nelayan

MDG 7

Menggalakkan pembangunan

Pembangunan Sumberjaya Desa dan Industri

MDG 7

sumberjaya dan industri asas

Asas Tani

tani bagi meningkatkan ekonomi. Mengukuhkan pusat-pusat

Pembangunan Kawasan Perniagaan Baru

perniagaan sedia ada dan membangunkan pusat perniagaan baru bagi mewujudkan kawasan perniagaan yang lebih berdaya maju.

Meningkatkan kemudahan

Pembangunan

Rangkaian

Perhubungan

di 117


pengangkutan dan utiliti untuk

Peringkat Wilayah

menyokong dan menjadi

Pembangunan Depoh Kenderaan Berat

pemangkin kepada

Peningkatan Perkhidmatan Pengangkutan Air

pertumbuhan ekonomi yang

Peningkataan Keupayaan Bekalan Elektrik

dinamik.

Peningkatan Kemudahan Pembekalan Gas

Teras 3 Masyarakat Sejahtera dan Pembangunan Insan Merancang

pembangunan

Pembangunan Kawasan Perumahan Baru

perumahan yang mencukupi

Pembangunan Perumahan Kos Rendah

MDG 7

dan berkualiti untuk memenuhi

Pembaikan Kawasan Perumahan Sedia Ada

MDG 7

keperluan pelbagai golongan

Pengekalan Kawasan Perumahan Kampung

MDG 7

Membangunkan kemudahan

Cadangan Pembangunan Institusi Pendidikan

MDG 3

institusi dan masyarakat yang

Tinggi

mencukupi, berkualiti dan

Cadangan Pusat Penyelidikan Tanah Bencah

diintegrasi dengan

Cadangan Pembangunan Kemudahan Pendidikan

pembangunan perumahan

Cadangan

untuk menggalakkan interaksi

Keselamatan

sosial penduduk setempat.

Cadangan Pembangunan Kemudahan Kesihatan

penduduk.

Pembangunan

MDG 3

Kemudahan

MDG 3 MDG 4 MDG 5

Cadangan Pembangunan Tempat Ibadat Cadangan Tanah Perkuburan Cadangan Pusat Komuniti Menyediakan kawasan hijau

Cadangan Taman Wilayah, taman bandar dan

dan rekreasi awam yang

taman tempatan

mencukupi dan berkualiti untuk mewujudkan persekitaran kediaman dan bekerja yang 118


lebih selesa dan menarik. Meningkatkan pembangunan

Pembangunan Kampung Secara Klaster

di petempatan desa bagi

Perluasan Kawasan Program Gerakan Daya

mewujudkan persekitaran

Wawasan

hidup yang lebih berkualiti

Pembangunan Pusat Infodesa

dan berdaya maju.

Cadangan ‘Perkampungan Warisan’ Orang Asli Sg. Bumbun

Meningkatkan tahap

Pembangunan Jalan

perhubungan dan

Penyediaan Laluan Khas Motosikal

kemudahsampaian untuk

Peningkatan Tahap Perkhidmatan Pengangkutan

kesejahteraan penduduk.

Awam Peningkatan Tahap Pengurusan Lalu lintas

Menerapkan pelaksanaan

Pelaksanaan Strategi Pengurusan Permintaan

pengurusan permintaan

Perjalanan

perjalanan untuk mencapai

Penyediaan Laluan dan Kemudahan Pejalan Kaki

pengangkutan mampan.

dan Penunggang Basikal yang Lebih Menyeluruh Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengangkutan Bersepadu (ITIS)

Melaksanakan projek dan

Pelaksanaan Projek dan Program Pencegahan

program pencegahan banjir

Banjir dan Pengurusan Air Larian

melalui pengurusan air larian yang mampan Meningkatkan tahap

Pelaksananaan Sistem Agihan Bekalan Air yang

penyediaan bekalan air dan

Sempurna dan Liputan Bekalan yang Menyeluruh

telekomunikasi dengan lebih

Perluasan Rangkaian Talian dan Peningkatan

menyeluruh, effisien dan

Kadar

teknologi terkini.

Telekomunikasi dan ICT

Penembusan

Sistem

Penembusan

Sistem

MDG 7

Maklumat,

Perluasan Rangkaian Talian dan Peningkatan Kadar

MDG 7

MDG 7

Maklumat, 119


Telekomunikasi dan ICT Menguruskan Sistem

Peningkatan Sistem Pembetungan

MDG 7

Pembuangan Sisa Secara

Peningkatan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal

MDG 7

Mampan Bagi Mengurangkan Kesan Ke Atas Alam Sekitar

120

Peranan Prinsip Millennium Development Goals Dalam Perancangan Guna Tanah  

Peranan Prinsip Millennium Development Goals Dalam Perancangan Guna Tanah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you