Page 38

RUJUKAN   1. Abdul   Hakam   Ab   Hamid   (2011),   Keberkesanan   Penggunaan   Mikrooganisma   Efektif   Dalam  Proses  Olahan  Air  Sisa,  Universiti  Teknologi  Malaysia.     2. Asmah  Ahmad  (2005),  Kualiti  Hidup  dan  Pengurusan  Persekitaran  di  Malaysia,  Prosiding   Seminar  Kebangsaan  Pengurusan  Persekitaran  2005,  Program  Pengurusan  Persekitaran   Pusat  Pengajian  Siswazah  UKM.     3. Cadangan  Penyelesaian  Sisa  Organik  (Sisa  Makanan)  Isi  Rumah  Melalui    Pengaplikasian   Pengkomposan   Kaedah   Takakura,   Perbadanan   Pengurusan   Sisa   Pepejal   dan   Pembersihan  Awam  (PPSPPA).     4. En  Henable  Henry  (2012),  Sistem  Pengkomposan  Sisa,  Dewan  Bandaraya  Kuching  Utara.     5. En  Kho  Joo  Huat  (2012),  Bio-­‐Mate  High  Speed  Composting  Program,  Majlis  Bandaraya   Kuching  Selatan.     6. JPBD   Semenanjung   Malaysia   &   Kementerian   Perumahan   dan   Kerajaan   Tempatan   (2012).  Garis  Panduan  Perancangan  Kejiranan  Hijau.     7. Nor   Habsah   Md.   Sabiani   &   Prof   Madya   Dr.   Faridah   A.H   Asaari   (2006),   Kajian   Perbandingan   Kualiti   Kompos   Dari   Sisa   Taman   Menggunakan   Pelbagai   Kaedah   Pengkomposan,  Universiti  Sains  Malaysia.     8. Nor   Habsah   Md.   Sabiani   (2008),   Pengkomposan   Sisa   Taman   Menggunakan   Kaedah   Timbunan,  Universiti  Sains  Malaysia.     9. Siti   Norain   Abdullah,   Pengkomposan   Kedah   Takakura   Home   Method,   Perbadanan   Pengurusan  Sisa  Pepejal  dan  Pembersihan  Awam  (PPSPPA).     10. http://www.mpsp.gov.my/La21/mudball.htm     11. http://puspatani.blogspot.com/2012/01/pengkomposan-­‐sisa-­‐pepejal-­‐organik.html     12. http://www.sisa.my/cmssite     13. http://doa.skali.my/c/document_library     14. http://ras.doe.gov.my/portal/lakukan-­‐sendiri/cara-­‐membuat-­‐em-­‐mud-­‐ball/        

Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                

34  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Advertisement