Page 3

3.6

Teknik Pengkomposan             3.6.1 Teknik  EM-­‐Bokashi             3.6.2 Teknik  Takakura  Home  Method         3.7 Effective  Microorganism  (EM)           4.0 PERUNDANGAN,  DASAR  DAN  GARIS  PANDUAN         4.1 Skim  Amalan  Ladang  Terbaik  Malaysia  (Jabatan  Pertanian   Malaysia)   4.2 Garis  Panduan  Perancangan  Kejiranan  Hijau           5.0 AMALAN  PENGKOMPOSAN  SISA  DI  MALAYSIA         5.1 Tujuan  Pengkomposan   5.2 Jenis  Pengkomposan  Sisa  Di  Malaysia         5.2.1 Pengkomposan  Daripada  Sisa  Haiwan  Dan  Pertanian   5.2.2 Pengkomposan  Sisa  Taman           5.2.3 Pengkomposan  Sisa  Makanan           5.3 Kaedah  Pengkomposan  Sisa  Di  Malaysia         5.3.1 Kaedah  Timbunan  (heat  method)         5.3.2 Kaedah  Petak  Cetek  (shallow  compartment  method)   5.3.3 Kaedah  Mekanikal             5.3.4 Kaedah  Bio-­‐Regen             5.3.5 Kaedah  Mudball           6.0 PANDUAN  PELAKSANAAN               6.1 Lokasi/Tapak  Pengkomposan             6.2 Pengurusan  Pentadbiran               6.3 Peruntukan  Kewangan               6.4 Prosedur  Pengurusan               6.5 Kesedaran  PBT  Dan  Komuniti             6.6 Kepakaran  Tenaga  Kerja             6.7 Pengasingan  Bahan  Pengkomposan             7.0 PENUTUP                   RUJUKAN                     LAMPIRAN  1               LAMPIRAN  2    

16 16   18     20   21     21   21   22   22   22   22   22   23     23   23   24   25   26   27   29   29   31   32   32   32   32   33   33   34   35   47  

Jabatan  Perancangan  Bandar  dan  Desa  Semenanjung  Malaysia                                                                

ii  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau  

Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau, Program Pengkomposan Sisa oleh JPBD SM

Advertisement