Page 1

LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan rekreasi

1.0

PENGENALAN

Laporan ini membentangkan hasil kajian penilaian `outcome‟ dan impak daripada penerimapakaian dan penguatkuasaan Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

(GP

TLR)

yang

telah

disediakan

oleh

Bahagian

Penyelidikan

dan

Pembangunan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia pada tahun 2000 (Bil. 7/2000). Penyediaan GP TLR merupakan salah satu daripada 41 garis panduan perancangan yang telah disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia dalam tempoh 1995 hingga 2005 (Lampiran 1).

Bermula awal tahun 2009, kesemua garis panduan yang disediakan termasuk GP TLR telah disemak semula dengan tujuan untuk menggabung, mengemaskini dan memasukkan aspek-aspek tambahan bagi mempastikan garis panduan yang digubal dapat membantu pihak berkuasa negeri (PBN), pihak berkuasa tempatan (PBT) serta agensi-agensi berkaitan menguatkuasakannya dengan lebih berkesan.

Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi telah dipilih bagi tujuan penilaian `outcome‟ dan impak adalah selaras dengan beberapa isu yang wujud berkaitan dengan pembangunan tanah lapang di peringkat PBT seperti masalah ketidakcukupan, amalan pengecualian, lokasi dan tapak yang tidak sesuai, kurang pertimbangan kepada faktor keselamatan, kemudahan peralatan permainan dan perabot taman yang tidak sempurna,

sistem saliran yang tidak terurus, ketiadaan kemudahan untuk golongan

kurang upaya dan sebagainya. Pemilihan GP ini juga adalah bertepatan dengan keputusan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) Ke 5/2005 (6 Oktober 2005) yang telah mensasarkan penyediaan 2 hektar tanah lapang bagi setiap 1,000 penduduk bandar pada masa hadapan.

2.0

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENILAIAN

2.1

Matlamat Penilaian

Matlamat utama penilaian `outcome‟ dan impak dibuat ke atas garis panduan perancangan adalah untuk menentukan sejauhmana garis panduan yang digubal oleh JPBD Semenanjung Malaysia dapat membantu PBN, PBT, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, JPBD Semenanjung Malaysia


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

agensi-agensi pelaksana dan pemaju dalam merancang dan membangunkan aktiviti-aktiviti guna tanah secara berkesan dan

memberi impak positif

kepada kesejahteraan penduduk dan peningkatan kualiti persekitaran.

2.2

Objektif Penilaian

Dalam konteks GP TLR, penilaian dibuat bagi mencapai objektif-objektif berikut:

i.

Mengenalpasti

tahap

penerimapakaian

dan

penguatkuasaan

dasar

penyediaan tanah lapang di peringkat Negeri dan PBT di Semenanjung Malaysia.

ii.

Menilai sejauhmana penyediaan tanah lapang dan rekreasi di dalam skim pembangunan

tanah

mematuhi

prinsip-prinsip

perancangan,

garis

panduan umum dan garis panduan khusus yang digariskan di dalam GP TLR.

iii.

Menilai sejauhmana penyediaan GP TLR memberi implikasi positif kepada peningkatan keluasan tanah lapang, mengalakkan aktiviti riadah dan interaksi di kalangan penduduk dan pewujudan persekitaran pembangunan yang bersih dan indah.

iv.

Mencadangkan tindakan dan langkah-langkah bagi mempastikan tanah lapang dan rekreasi di dalam skim pembangunan tanah dirancang dan dibangunkan secara berkesan dan memenuhi kehendak penduduk.

3.0

KANDUNGAN GARIS PANDUAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

Garis panduan perancangan tanah lapang dan rekreasi telah menggariskan beberapa aspek penting sebagaimana berikut:

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

2


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

3.1

Tujuan Garis Panduan

Garis

panduan

membantu

TLR

PBN,

disediakan

PBT,

untuk

agensi-agensi

berkaitan dan pemaju di dalam merancang, mengawal dan merekabentuk

penyediaan

tanah-tanah lapang dan kawasan rekreasi di kawasan

skim

pembangunan

secara

komprehensif, berkesan dan mampan. 3.2

Definisi Tanah Lapang dan Rekreasi

Garis

panduan

ini

telah

menerimapakai

tafsiran

`tanah

lapang’

yang

diperuntukkan di dalam Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) sebagai definisi kepada `tanah lapang dan rekreasi‟ iaitu:

`mana-mana tanah sama ada yang dikepong atau yang tidak disusun atur atau dirizabkan untuk disusun atur keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam, padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin awam, tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam’.

Berdasarkan tafsiran dan definisi di atas, garis panduan ini telah menjelaskan maksud tanah lapang dan rekreasi

sebagai sebuah

kawasan awam yang

digunakan untuk aktiviti rekreasi tanpa dikenakan sebarang bayaran masuk. Secara terperinci, ia meliputi:

i.

Tanah-tanah lapang di dalam skim pembangunan yang direzab dan diserahkan kepada kerajaan negeri di peringkat permohonan kebenaran merancang dan kelulusan pecah sempadan.

ii.

Rezab kawasan-kawasan rekreasi (di luar kawasan skim pembangunan) yang dibangun dan diselenggara oleh PBT dan agensi-agensi berkaitan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

3


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

(khususnya Pejabat Daerah) seperti padang bolasepak, stadium, kompleks sukan, gelanggang permainan, taman bandaran, taman rekreasi hutan bandar dan sebagainya.

3.3

Objektif Pembangunan Tanah Lapang dan Rekreasi

Garis panduan TLR telah menggariskan beberapa objektif yang perlu dicapai daripada pembangunan tanah lapang dan rekreasi iaitu:

i.

Mempastikan tanah-tanah lapang dirancang dan dibangunkan mengikut hierarki, jumlah keluasan dan kawasan tadahan penduduk yang telah ditetapkan.

ii.

Mempastikan tanah-tanah lapang dibangunkan dengan mencukupi untuk semua peringkat umur penduduk, termasuk untuk golongan kurang upaya.

iii.

Mempastikan tanah-tanah lapang ditempatkan di lokasi yang sesuai, mempunyai peralatan permainan yang berkualiti dan pelbagai, diselenggara dengan sempurna dan mementingkan aspek-aspek keselamatan.

iv.

Menggalakkan

pengekalan

ciri-ciri

persekitaran

semulajadi

dan

meningkatkan nilai-nilai estetika, khususnya bagi taman-taman kejiranan, taman bandar dan taman wilayah. v.

Meningkatkan kualiti hidup penduduk dan persekitaran fizikal kawasan pembangunan.

3.4

Dasar Pembangunan Tanah Lapang dan Rekreasi

Terdapat beberapa dasar berkaitan tanah lapang dan rekreasi yang digariskan di dalam garis panduan ini sebagaimana berikut:

i.

Semua

permohonan

pembangunan

perumahan,

perdagangan,

perindustrian, pembangunan bercampur, pelancongan dan institusi perlu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

4


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

memperuntukkan sekurang-kurangnya 10.0% daripada keluasan kawasan pembangunan untuk tanah lapang.

ii.

Semua tanah lapang yang

ditetapkan di dalam pelan susun atur

pembangunan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) perlu diserahkan kepada PBN. Apabila serahan dibuat, rezab tanah lapang tersebut perlu

segera diwartakan (Mesyuarat Majlis

Tanah Negara Ke-59, 2003).

iii.

Rezab-rezab tanah lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk tujuan kemudahan awam lain atau untuk kegunaan pembangunan guna tanah lain (MPFN Bil. 5/2005).

iv.

PBN perlu mengambil langkah-langkah bagi

merizab dan mewartakan

tanah lapang yang dicadangkan di dalam rancangan pemajuan mengikut peruntukan perundangan di bawah seksyen 62 dan 204D Kanun Tanah Negara (KTN).

3.5

Prinsip-Prinsip Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

GP ini telah menggariskan beberapa prinsip perancangan yang perlu dicapai di dalam penyediaan dan pembangunan tanah lapang dan rekreasi sebagaimana berikut:

i.

Perancangan yang sistematik dan menyeluruh dengan mengambilkira pelbagai faktor iaitu menjamin keselamatan, memberi keselesaan dan kemudahsampaian yang berkesan.

ii.

Mewujudkan suasana kehijauan yang mampu menonjol keindahan dengan mengutama dan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi, flora dan fauna.

iii.

Memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar serta mewujudkan pemandangan yang cantik, ceria dan mempunyai nilai estetik yang tinggi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

5


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

iv.

Mewujudkan masyarakat yang harmoni dan penyayang serta menggalakkan interaksi antara penduduk.

v.

Mempamerkan identiti, budaya dan imej setempat.

vi.

Dimiliki oleh orang awam dan diwartakan sebagai tanah lapang awam.

vii.

Tanah lapang perlu mampu berfungsi sebagai zon pemisah/kawasan mitigasi bencana semulajadi, sebagai kolam takungan bagi banjir dan zon penampan bagi kejadian tanah runtuh.

3.6

Garis Panduan Umum Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

GP ini telah menggariskan beberapa garis panduan umum yang perlu dipatuhi oleh PBT, agensi pelaksana dan pemaju di dalam penyediaan dan pembangunan tanah lapang dan rekreasi. a.

Hierarki – Tanah lapang dan rekreasi perlu disedia berdasarkan hierarki, keluasan dan saiz (threshold) penduduk sebagaimana di Jadual 1.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

6


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 1: Hierarki Tanah Lapang dan Rekreasi Hierarki

b.

Keluasan (Hektar)

Saiz (threshold) Penduduk

Taman Nasional

Tiada had

Seluruh Negara

Taman Wilayah

100.0

Seluruh Wilayah

Taman Bandaran

40.0

50,000 orang ke atas

Taman Tempatan

8.0

12,000 – 50,000 orang

Padang Kejiranan

2.0

3,000 – 12,000 orang

Padang Permainan

0.6

1,000 – 3,000 orang

Lot Permainan

0.2

300 -1,000 orang

Pelaksanaan Dasar 10 Peratus – Sekurang-kurangnya 7 peratus tanah lapang perlu disediakan dalam bentuk tanah lapang sebenar (actual open space) sementara 3 peratus tanah lapang boleh dikira daripada jumlah keluasan kemudahan awam (iaitu 30% daripada keluasan rezab kemudahan awam, termasuk kolam takungan).

c.

Pengagihan

– Seluas 50% daripada keluasan tanah lapang perlu

dipusatkan (centralised). Selebihnya (50%) diselerakkan (dispersed) mengikut keperluan komuniti setempat. Lokasi dan Rekabentuk Tapak - Lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi dan mengelakkan tanah lapang kecil (incidental open space). Saliran - Sistem saliran yang baik perlu disediakan di sekeliling tapak. kawasan berpaya atau kawasan yang mudah berlaku banjir (flood prone area) perlu dielakkan untuk dijadikan sebagai tanah lapang. Pemeliharaan - Kawasan beralun atau berbukit dan kawasan sumber air perlu dikekal dan dipelihara.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

7


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Kawasan `Plinth’ – Mempastikan 60% daripada keluasan tapak tanah lapang diliputi oleh komponen landskap lembut. d.

Kecerunan - Kecerunan maksimum bagi lot permainan, padang permainan, taman kejiranan dan taman tempatan perlu mengikuti had kecerunan sebagaimana di Jadual 2. Jadual 2: Had Kecerunan Maksimum Jenis Taman Rekreasi

Kecerunan Maksimum Yang Dibenarkan

Lot Permainan Taman Permainan

1% - 4%

Taman Kejiranan Taman Tempatan

<6%

Taman Bandar Taman Wilayah

3.7

Tidak Terhad

Garis Panduan Khusus Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Selain daripada garis panduan umum, GP ini juga telah menggariskan beberapa garis panduan khusus yang perlu dipatuhi oleh PBT, agensi pelaksana dan pemaju. Aksesibiliti – Tanah lapang perlu dibangunkan berdekatan dengan jalan utama.

Sistem lalu Lintas - Menggalakkan „traffic calming’ di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang bagi tujuan keselamatan pengguna.

Perabot Taman – Lampu, papan tanda, tong sampah perlu disediakan di kawasan tanah lapang.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

8


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

a.

Mengikut Umur Kanak-Kanak -

Komponen rekreasi di kawasan tanah

lapang dan rekreasi perlu dibangunkan dengan mengambilkira pelbagai kategori umur kanak-kanak iaitu bagi kategori umur 2-4 tahun, 5 – 8 tahun, 9-12 tahun dan 13 tahun ke atas.

b.

Rekabentuk dan Susunan Peralatan Permainan – Peralatan permainan perlu stabil, mengikut piawaian dan keperluan yang ditetapkan, susunan yang menarik dan menyedia `fall zone‟ yang sesuai.

c.

Kemudahan Berbasikal – Lorong basikal dengan kelebaran yang sesuai perlu disediakan di kawasan tanah lapang dan rekreasi.

d.

Keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) – Faktor aksesibiliti, tempat letak kenderaan, rekabentuk lorong pejalan kaki dan kemudahan yang sesuai perlu diambilkira dan disediakan untuk golongan OKU.

4.0

METODOLOGI KAJIAN PENILAIAN

4.1

Skop dan Kerangka Penilaian

Penilaian terhadap keberkesanan GP TLR adalah berdasarkan kepada sejauhmana pernyataan-pernyataan

dasar, prinsip perancangan, garis panduan

umum dan garis panduan khusus yang terkandung di dalam garis panduan yang digubal dipatuhi di dalam membangunkan tanah-tanah lapang dan rekreasi. Selain daripada itu, penilaian juga dibuat kepada aspek-aspek lain seperti peningkatan keluasan tanah lapang awam dan persepsi pengguna (penduduk) terhadap keberkesanan perancangan, penyelenggaraan dan sumbangan daripada penyediaan tanah lapang dan rekreasi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

9


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Secara umum, penilaian adalah terbahagi kepada 3 skop utama iaitu penilaian `output’, `outcome’ dan impak.

Setiap skop penilaian adalah dinilai

menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan di mana pencapaiannya diukur berdasarkan kepada aspek-aspek yang disenaraikan di Jadual 3. Jadual 3: Skop dan Aspek-Aspek Yang Dinilai ASPEK PENILAIAN (Indikator Pencapaian dan Kriteria Pengukuran)

SKOP PENILAIAN `OUTPUT’ – Penerimapakaian garis panduan.

Tahap penerimapakaian GP TLR di peringkat Negeri dan PBT di Semenanjung Malaysia.

`OUTCOME’ – Penguatkuasaan dasar, pematuhan pelaksanaan garis panduan umum dan garis panduan khusus serta pencapaian prinsip-prinsip perancangan.

Status dan tahap penguatkuasaan dasar-dasar pembangunan tanah lapang di peringkat Negeri dan PBT. Tahap pematuhan kepada garis panduan umum di dalam penyediaan tanah lapang dan rekreasi (meliputi hierarki, pengagihan, pemilihan lokasi, sistem saliran dan kawasan `plinth‟ landskap lembut). Tahap pematuhan kepada garis panduan khusus di dalam penyediaan tanah dan rekreasi (aksessibiliti, sistem lalulintas, penyediaan perabot taman, perancangan mengikut kategori umur kanak-kanak, rekabentuk dan susunatur dan rekabentuk peralatan permainan, penyediaan kemudahan berbasikal, penyediaan kemudahan golongan OKU). Tahap pencapaian prinsip-prinsip perancangan di dalam penyediaan tanah lapang.

 IMPAK – Peningkatan keluasan tanah lapang dan kesan kepada penduduk dan persekitaran.

    

Tahap peningkatan keluasan tanah lapang awam. Tahap peningkatan pewartaan tanah lapang awam. Peningkatan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi. Sumbangan penyediaan tanah lapang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk. Sumbangan penyediaan tanah lapang kepada penghijauan dan pengindahan persekitaran kawasan pembangunan.

Kerangka keseluruhan penilaian keberkesanan GP TLR bermula daripada pemahaman terhadap objektif penggubalan garis panduan sehinggalah kepada peringkat-peringkat penilaian `output‟ (peringkat 1) dan `outcome‟ (peringkat 2) serta impak-impak (peringkat 3) yang terhasil daripada

pelaksanaaan dan

penguatkuasaan garis panduan yang digubal adalah seperti di Rajah 1.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

10


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

OBJEKTIF GP TLR 

Mempastikan TLR dibangunkan mengikut hierarki.

Mempastikan TLR mencukupi ditempatkan di lokasi yang sesuai.

Menggalakkan semulajadi.

Meningkatkan kualiti hidup penduduk.

pengekalan

BIDANG HASIL UTAMA (BHU)

dan

TANAH LAPANG DAN REKREASI YANG TERANCANG DAN MENCUKUPI.

PERSEKITARAN YANG INDAH DAN KUALITI HIDUP PENDUDUK YANG BAIK.

persekitaran

KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 1 - `OUTPUT’ 

PENERIMAPAKAIAN GP

Tahap penerimapakaian GP peringkat Negeri dan PBT.

TLR

di

INDIKATOR PENCAPAIAN DAN KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 2 - `OUTCOME’ PENGUATKUASAAN DASAR

Status dan tahap penguatkuasaan dasar di peringkat Negeri dan PBT.

Tahap pematuhan GP umum (hierarki, lokasi, saliran dan landskap).

Tahap pematuhan GP khusus (aksessibiliti, lalulintas, perabot taman, mengikut kategori umur, susunatur peralatan permainan, laluan berbasikal dan kemudahan OKU).

Tahap pencapaian prinsip perancangan.

PEMATUHAN GARIS PANDUAN UMUM PEMATUHAN GARIS PANDUAN KHUSUS PENCAPAIAN PRINSIP PERANCANGAN

KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 3 - IMPAK 

Tahap peningkatan lapang awam.

keluasan

tanah

PENINGKATAN KUALITI HIDUP DAN INTERAKSI PENDUDUK.

Tahap peningkatan lapang awam.

pewartaan

tanah

PERSEKITARAN YANG HIJAU, BERSIH DAN INDAH.

Peningkatan penduduk aktiviti rekreasi.

Sumbangan kepada pemupukan interaksi antara penduduk.

Sumbangan kepada penghijauan dan pengindahan persekitaran kawasan pembangunan.

PENINGKATAN KELUASAN TANAH LAPANG

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

menjalankan

11


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Rajah 1: Kerangka Penilaian keberkesanan Garis Panduan Tanah Lapang dan Rekreasi 4.2

Pengumpulan dan Penganalisaan Data

Kajian penilaian ini dijalankan dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dari segi pengumpulan maklumat dan penganalisaan data. Dari segi tahap (level) data, ia terbahagi kepada data umum iaitu data dalam konteks negeri dan data khusus yang dikumpulkan di kawasan kajian kes (6 PBT). Data umum meliputi tahap penerimapakaian GP dan status penguatkuasaan dasar 10 peratus yang dikumpulkan daripada rekod-rekod

sedia ada. Data-data ini

bertujuan untuk mengukur `outputâ&#x20AC;&#x2122; dan impak daripada GP TLR yang disediakan. Bagi data khusus, ia terhasil daripada kajian pengamatan menggunakan ProForma (Lampiran 2), analisis kandungan (content analysis)

pelan susunatur

perumahan dan kajian soal selidik pengguna (Lampiran 3) yang dijalankan di enam (6) kawasan kes kajian iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Majlis Perbandaran Nilai (MPN), Majlis Perbandaran Manjong (MPM), Majlis Daerah Maran (MDM) dan Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL). Data-data ini bertujuan untuk mengukur `outcomeâ&#x20AC;&#x2122; dan juga impak daripada penyediaan dan pembangunan tanah lapang dan rekreasi. Perincian bagi nama taman perumahan yang telah dipilih serta hasil analisis bagi kajian pengamatan dan kajian soal selidik pengguna adalah seperti di Lampiran 4, Lampiran 5 dan Lampiran 6 .

Secara terperinci, kaedah dan teknik pengumpulan maklumat dan penganalisaan data

bagi setiap aspek (indikator dan kriteria pengukuran) yang dikaji adalah

sebagaimana di Jadual 4.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

12


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 4: Kaedah Pengumpulan dan Penganalisaan Data KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT

ASPEK PENILAIAN Tahap penerimapakaian GP TLR peringkat Negeri dan PBT.

di

Rekod Mesyuarat setiap Negeri.

Status penguatkuasaan dasar 10 peratus tanah lapang di peringkat Negeri.

Rekod sedia ada di JPBD

Kualitatif (pemerihalan data)

Tahap penguatkuasaan dasar-dasar tanah lapang di peringkat PBT (Kajian Kes – Persampelan).

Analisis Kandungan Pelan Susunatur Pembangunan dan Kajian pengamatan (30 sampel setiap kawasan kajian kes).

Statistik Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

Tahap pematuhan kepada garis panduan umum di dalam penyediaan tanah lapang dan rekreasi (Kajian Kes – Persampelan).

Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kawasan kajian kes).

Statistik Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

Tahap pematuhan kepada garis panduan khusus di dalam penyediaan tanah dan rekreasi (Kajian Kes – Persampelan).

Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kawasan kajian kes).

Statistik Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

Tahap pencapaian prinsip perancangan di dalam penyediaan tanah lapang (Kajian Kes – Persampelan).

Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kawasan kajian kes).

Statistik Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

Tahap peningkatan keluasan dan pewartaan tanah lapang awam di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.

Rekod Mesyuarat MPFN dan rekod sedia ada di JPBD.

Statistik Diskriptif (Jumlah luas dan peratusan peningkatan).

Peningkatan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi, pemupukan interaksi antara penduduk dan sumbangan kepada penghijauan dan pengindahan (Kajian Kes – Persampelan).

Kajian soal selidik pengguna (30 responden setiap kawasan kajian kes, kecuali MD Maran – 16 responden).

Statistik Diskriptif kekerapan dan peratusan)

Kepuasan pengguna terhadap penyediaan tanah lapang dan rekreasi (Kes kajian – Persampelan).

Kajian soal selidik pengguna (30 responden setiap kawasan kajian kes, kecuali MD Maran – 16 responden).

Statistik Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

JPN

KAEDAH PENGANALISAAN DATA Kualitatif (tarikh dan pemerihalan data)

13


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.0

HASIL KAJIAN

5.1

Penerimapakaian Garis Panduan di Peringkat Negeri dan PBT

Rekod-rekod Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) menunjukkan bahawa GP TLR telah diterimapakai di setiap Negeri dan PBT di Semenanjung Malaysia bermula daripada tahun 1999 hingga 2004 (Jadual 5).

Jadual 5: Tarikh Penerimapakaian GP Tanah Lapang dan Rekreasi

NEGERI

TARIKH PENERIMAPAKAIAN

CATATAN

4 Jun 1999*

Penerimapakaian secara serentak meliputi 15 PBT

18 November 2004

Penerimapakaian secara serentak meliputi 11 PBT

31 Mei 2000

Penerimapakaian secara serentak meliputi 10 PBT

Melaka

19 April 2001

Penerimapakaian secara serentak meliputi 3 PBT

Negeri Sembilan

1 Ogos 2002

Penerimapakaian secara serentak meliputi 8 PBT

Pahang

31 Julai 2001

Penerimapakaian secara serentak meliputi 11 PBT

Perak

21 Ogos 2002

Penerimapakaian secara serentak meliputi 15 PBT

Perlis

20 Mac 2001

Penerimapakaian secara serentak meliputi 1 PBT

11 November 2003

Penerimapakaian secara serentak meliputi 2 PBT

3 Julai 2003

Penerimapakaian secara serentak meliputi 12 PBT

30 Disember 2001

Penerimapakaian secara serentak meliputi 7 PBT

Johor Kedah Kelantan

Pulau Pinang Selangor Terengganu Nota*

: Bagi Negeri Johor, tarikh penerimapakaian adalah merujuk kepada GP TLR versi 1997 (21/97). Sumber : JPBD Negeri (2000 â&#x20AC;&#x201C; 2004) dan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (2009). Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

14


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.2

Status Penguatkuasaan Dasar 10 Peratus Di Peringkat Negeri

Maklumat yang dikumpulkan daripada JPBD Negeri menunjukkan bahawa setiap Negeri menterjemahkan dasar 10 peratus tanah lapang secara berbeza-beza. Terdapat negeri-negeri yang menyesuaikan dasar tersebut dalam bentuk piawaian keluasan tertentu bagi setiap seorang penduduk atau bagi setiap unit rumah. Sebagai contoh, Negeri Pulau Pinang menetapkan bagi kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP), kadar penyediaan tanah lapang adalah 4 meter persegi bagi seorang penduduk, manakala Negeri Kedah menggunapakai piawaian 326.7 kaki persegi bagi setiap unit rumah (Jadual 6). Data-data di atas juga menunjukkan bahawa wujudnya ketidakseragaman di antara negeri-negeri dari segi penentuan saiz keluasan minimum yang perlu disediakan 10 peratus tanah lapang. Negeri Johor dan Melaka mengunapakai saiz keluasan 2 ekar ke atas, Negeri Pahang menggunapakai saiz 3 ekar ke atas manakala Negeri Perlis menggunapakai pembangunan perumahan melebihi 4 unit. Penemuan ini menunjukkan bahawa terdapat ketidakseragaman yang ketara berhubung dengan kaedah penguatkuasaan dasar 10 peratus hampir di setiap negeri di Semenanjung Malaysia. Permasalahan ketidakseragaman yang lebih ketara adalah direkodkan berlaku di peringkat PBT di seluruh Semenanjung Malaysia memandangkan terdapat PBT yang menterjemahkan dasar tersebut secara berbagai-bagai.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

15


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 6: Status Penguatkuasaan Dasar 10 Peratus di Setiap Negeri

PENGUATKUASAAN DASAR 10 PERATUS

CATATAN

Johor

Sepenuhnya (1)

7% kawasan lapang sebenar dan 3% dikira daripada keluasan kemudahan awam (Jumlah 10%). Pembangunan perumahan kurang 2 ekar dan `homesteadâ&#x20AC;&#x; dikecualikan.

Kedah

Tidak sepenuhnya (1/2)

Pembangunan perumahan berkeluasan 0.25 ekar ke atas, perlu sediakan 326.7 kaki persegi bagi setiap unit rumah. Bagi pembangunan perdagangan dan industri perlu sediakan 10%.

NEGERI

Kelantan

Sepenuhnya (1)

10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan.

Melaka

Sepenuhnya (1)

10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan. Pembangunan kurang 2 ekar tertakluk kepada budibicara PBT.

Negeri Sembilan

Sepenuhnya (1)

10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan.

Pahang

Sepenuhnya (1)

Pembangunan perumahan melebihi 30 unit (3 ekar) perlu sediakan 10% (Menguatkuasakan kaedah pengiraan 7% dan 3%).

Perak

Tidak sepenuhnya (1/2)

Perumahan sesebuah dan berkembar melebihi 5 ekar = 7%. Perumahan teres kos rendah, sederhana dan tinggi dan pangsa melebihi 5 ekar perlu sediakan 10%. Perumahan sesebuah dan berkembar kurang 5 ekar dikecualikan. Perumahan teres kos rendah, sederhana dan tinggi dan pangsa kurang 5 ekar perlu sediakan 5%.

Perlis

Sepenuhnya (1)

Pembangunan perumahan melebihi 4 unit perlu sediakan 10% (Menguatkuasakan kaedah pengiraan 7% dan 3%).

Tidak sepenuhnya (1/2)

10% bagi kawasan Majlis Perbandaran Seberang Perai dan piawaian 4 meter persegi untuk seorang penduduk bagi kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang (taman atas bumbung diambilkira sebagai tanah lapang awam).

Selangor

Tidak sepenuhnya (1/2

10% bagi kesemua jenis pembangunan bersaiz 10 ekar ke atas. Bagi kawasan berkeluasan 5-10 ekar diberi pilihan sama ada menyediakan kawasan lapang atau membayar caruman. Pembangunan kurang 5 ekar perlu membayar caruman iaitu RM50K/ ekar bagi kawasan dalam Lembah Kelang dan RM35K/ekar bagi kawasan luar Lembah Kelang (Pekeliling PTG Selangor).

Terengganu

Tidak sepenuhnya (1/2)

10% bagi pembangunan di tanah milik kerajaan dan 5% bagi pembangunan di tanah milikan individu (swasta).

Pulau Pinang

Sumber: JPBD Negeri (2000 â&#x20AC;&#x201C; 2010) dan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (2010). Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

16


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.3

Pematuhan Kepada Dasar Pembangunan Tanah Lapang

Berkaitan dengan sejauhmana dasar 10 peratus tanah lapang dikuatkuasakan oleh PBT ke atas permohonan pembangunan perumahan yang dikemukakan oleh pemaju, hasil analisis kandungan pelan susunatur di enam (6) kawasan kes kajian menunjukkan bahawa hanya 78.3 peratus (130 taman perumahan) daripada 166 sampel yang dikaji mematuhi sepenuhnya dasar tersebut. Sebanyak 16.9 peratus (28 taman perumahan) yang kurang mematuhi di mana keluasan tanah lapang yang disediakan tidak mencukupi kadar 10 peratus, manakala 4.8 peratus (8 taman perumahan) tidak mematuhi iaitu tidak menyediakan tanah lapang (Jadual 7). Jadual 7: Tahap Pematuhan Penyediaan Tanah Lapang di Kawasan Kajian Kes Terhadap Dasar Sedia Ada TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) DASAR TLR

Mematuhi

Kurang Mematuhi

Tidak Mematuhi

(3)

(2)

(1)

1. Permohonan perumahan perlu memperuntukkan 10.0% daripada keluasan kawasan pembangunan sebagai tanah lapang.

130 (78.3%)

2. Tanah lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain.

126 (75.9%)

28 (16.9%)

30 (18.1%)

8 (4.8%)

10 (6.0%)

Purata (ď ­)

2.73

2.70

Berhubung dengan pematuhan kepada dasar yang menetapkan supaya rezab tanah lapang dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain, sebanyak 75.9 peratus (126 tanah lapang) daripada 166 sampel yang dikaji mematuhi dasar tersebut. Walau bagaimanapun terdapat 18.1 peratus (30 tanah lapang) kurang mematuhi dan 6.0 peratus (10 tanah lapang) tidak mematuhi dasar tersebut di mana sebahagian tapak telah dibangunkan untuk aktiviti lain seperti gerai, bangunan rukun tetangga dan tempat membasuh kereta.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

17


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Aspek berhubung dengan dasar tanah lapang, khususnya dasar 10 peratus tanah lapang menarik perhatian pengguna di mana 94.0 peratus (156 responden) daripada 166 responden bersetuju supaya setiap pemajuan perumahan memperuntukkan 10 peratus daripada keluasan tapak pembangunan. Penemuan ini menunjukkan bahawa penduduk prihatin terhadap keperluan mengadakan tanah lapang yang mencukupi di kawasan perumahan untuk mereka menjalankan aktiviti rekreasi.

5.4

Pematuhan Kepada Garis Panduan Umum

Daripada 5 aspek garis panduan umum yang digariskan, 4 daripadanya dipatuhi sepenuhnya oleh 166 taman perumahan di kawasan kajian kes dengan nilai skor purata pematuhan 2.60 hingga 2.73 (skor purata melebihi 2.5). Bagi aspek garis panduan umum 1 (perancangan mengikut hierarki), daripada 166 taman perumahan, didapati 68.7 peratus (114 taman perumahan) telah membangunkan tanah lapang mengikut hierarki yang dicadangkan di dalam garis panduan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahawa perancangan dan pembangunan tanah lapang di kawasan kes kajian memberi penekanan kepada penyediaan di lokasi yang strategik, mempastikan sistem saliran yang baik di sekeliling tapak serta mempastikan sebahagian besar tapak dipenuhi komponen landskap lembut (pokok-pokok teduhan dan renek). Berkaitan dengan garis panduan umum 2 (pengagihan secara berpusat (50%) dan diselerakkan (50%)), skor purata pematuhan menunjukkan aspek garis panduan umum ini kurang dipatuhi iaitu pada nilaian 2.43 (skor purata kurang 2.5) (Jadual 8).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

18


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 8: Tahap Pematuhan Penyediaan Tanah Lapang di Kawasan Kajian Kes Terhadap Garis Panduan Umum TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) Mematuhi Sepenuhnya

Kurang Mematuhi

Tidak Mematuhi

(3)

(2)

(1)

114 (68.7%)

38 (22.9%)

14 (8.4%)

2.60

2. Pengagihan secara berpusat (50%) dan diselerakkan (50%).

102 (61.4%)

33 (19.9%)

31 (18.7%)

2.43

3. Lokasi yang strategik mudah dikunjungi.

117 (70.5%)

40 (24.1%)

9 (5.4%)

2.65

4. Sistem saliran yang baik

128 (77.1%)

32 (19.3%)

6 (3.6%)

2.73

5. Mempastikan 60% daripada keluasan diliputi oleh komponen landskap lembut.

111 (66.9%)

48 (28.9%)

7 (4.2%)

2.63

GARIS PANDUAN UMUM

1. Perancangan hierarki.

mengikut

dan

Purata (ď ­)

Aspek-aspek berhubung dengan garis panduan umum, khususnya berkaitan dengan penyediaan dan pengagihan lokasi tanah lapang turut mendapat perhatian daripada pengguna. Bagi aspek penyediaan dan pengagihan, tahap kepuasan pengguna adalah pada tahap sederhana iaitu pada nilaian 3.46 (skor purata kurang daripada 3.5). Berhubung dengan lokasi penyediaan tanah lapang, pengguna pada umumnya berpuas hati dengan lokasi-lokasi tanah lapang di kawasan taman perumahan mereka. Hasil kajiselidik mendapati bahawa 40.4 peratus responden berpuashati dan 9.6 peratus sangat berpuashati dengan penyediaan dan pengagihan tanah lapang yang mencukupi dan menepati keperluan pengguna (Rajah 2). Berkaitan dengan aspek lokasi penyediaan tanah lapang iaitu sama ada ianya mudah dikunjungi atau sebaliknya, 44.6 peratus responden menyatakan berpuashati dan 16.3 peratus sangat berpuashati dengan lokasi-lokasi tanah lapang yang disediakan di kawasan perumahan mereka (Rajah 3). Penemuan ini menunjukkan bahawa perancangan dan pembangunan tanah lapang di kawasan taman-taman perumahan telah memberi penekanan kepada penyediaan tanah lapang yang mencukupi dan terletak di lokasi yang mudah dikunjungi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

19


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

40.40%

10.20%

9.60%

1.80%

Sangat Puashati

Rajah 2:

38.00%

Puashati

Sederhana

Tidak Puashati

Sangat Tidak Puashati

Persepsi pengguna terhadap aspek penyediaan dan pengagihan tanah lapang di kawasan kajian kes.

50.00%

44.60%

40.00%

32.50%

30.00% 20.00%

16.30% 5.40%

10.00%

1.20%

0.00% Sangat Puashati

Rajah 3:

Puashati

Sederhana

Tidak Puashati

Sangat Tidak Puashati

Persepsi pengguna terhadap aspek lokasi tanah lapang yang sesuai dan mudah dikunjungi di kawasan kajian kes.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

20


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.5

Pematuhan Kepada Garis Panduan Khusus

Berkaitan dengan pematuhan kepada garis panduan khusus, daripada 7 aspek yang digariskan, didapati hanya aspek aksesibiliti (aspek 1) yang dipatuhi sepenuhnya oleh 166 taman perumahan di kawasan kajian kes dengan nilai skor pematuhan purata

2.73 (skor purata melebihi 2.5). Hasil analisis

menunjukkan bahawa pembangunan tanah-tanah lapang di kawasan kajian kes secara keseluruhannya

masih kurang memberi perhatian kepada penyediaan

â&#x20AC;&#x17E;traffic calmingâ&#x20AC;&#x2122; di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang (aspek 2), penyediaan peralatan permainan yang mengikut piawaian dan keperluan yang ditetapkan (aspek 5), penyediaan perabot taman (aspek 3) dan penyediaan peralatan permainan kanak-kanak mengikut peringkat umur (aspek 4). Skor purata pematuhan bagi aspek-aspek tersebut adalah rendah iaitu pada kadar 2.25 hingga 2.43 (skor purata kurang daripada 2.5) (Jadual 9).

Bagi penyediaan lorong basikal (aspek 6) dan penyediaan kemudahan untuk golongan orang kurang upaya (OKU) meliputi tempat letak kenderaan dan rekabentuk lorong pejalan kaki (aspek 7), pematuhan kepada aspek-aspek ini adalah pada tahap yang sangat rendah dengan nilai skor purata 1.63 dan 1.69. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa PBT dan masyarakat masih kurang memberi perhatian kepada keperluan golongan OKU dalam menjalankan aktiviti riadah dengan selesa dan selamat.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

21


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 9: Tahap Pematuhan Penyediaan Tanah Lapang di Kawasan Kajian Kes Terhadap Garis Panduan Khusus

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN KHUSUS

1. Aksesibiliti – berdekatan dengan jalan utama. 2. Sistem lalu Lintas - Menggalakkan „traffic calming’ di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang. 3. Perabot Taman – Penyediaan lampu, papan tanda, tempat duduk dan tong sampah. 4. Mengikut Umur Kanak-Kanak Komponen rekreasi di kawasan tanah lapang dan rekreasi perlu dibangunkan dengan mengambilkira pelbagai kategori umur kanak-kanak iaitu kategori umur 2-4 tahun, 5 – 8 tahun, 9-12 tahun dan 13 tahun ke atas. 5. Rekabentuk dan Susunan Peralatan Permainan – Peralatan permainan perlu stabil, mengikut piawaian, susunan yang menarik dan menyedia `fall zone‟. 6. Kemudahan Berbasikal – Lorong basikal yang sesuai perlu disediakan. 7. Keperluan OKU –Tempat letak kenderaan, rekabentuk lorong pejalan kaki dan kemudahan yang sesuai.

Mematuhi Sepenuhnya

Kurang Mematuhi

Tidak Mematuhi

(3)

(2)

(1)

131 (78.9%)

25 (15.1%)

10 (6.0%)

2.73

75 (45.2%)

58 (34.9%)

33 (19.9%)

2.25

76 (45.8%)

75 (45.2%)

15 (9.0%)

2.37

90 (54.2%)

58 (34.9%)

18 (10.8%)

2.43

78 (47.0%)

63 (38.0%)

25 (15.1%)

Purata ()

2.32 34 (20.5%)

47 (28.3%)

85 (51.2%)

1.69

19 (11.4%)

67 (40.4%)

80 (48.2%)

1.63

Penemuan di atas turut disokong oleh hasil kajiselidik pengguna di mana pengguna

secara umumnya masih kurang berpuashati dengan pelaksanaan

aspek-aspek garis panduan khusus. Analisis menunjukkan tahap kepuasan mereka adalah rendah dengan nilai skor purata kurang daripada 3.5 (skor purata 2.22 hingga 3.26). Berhubung dengan penyediaan lorong basikal dan kemudahan untuk golongan OKU, responden juga mempunyai persepsi yang sama dengan penemuan kajian pemerhatian.

Sebanyak 15.1 peratus pengguna

menyatakan sangat tidak

berpuashati dan 36.1 peratus menyatakan tidak berpuashati terhadap tahap penyediaan lorong basikal di kawasan taman-taman rekreasi sedia ada (Rajah 4).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

22


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

36.10%

40.00%

30.10%

30.00% 15.70%

20.00% 10.00%

15.10%

3.00%

0.00% S angat P uas hati

Rajah 4:

Persepsi

P uas hati

pengguna

S ederhana

terhadap

Tidak P uas hati

tahap

S angat Tidak P uas hati

penyediaan

kemudahan lorong berbasikal di kawasan kajian kes.

Bagi penyediaan kemudahan untuk OKU, 23.5 peratus responden menyatakan sangat tidak berpuashati dan 44.6 peratus menyatakan tidak berpuashati dengan penyediaan kemudahan tersebut di tanah lapang taman-taman perumahan (Rajah 5). Keadaan ini memberi gambaran bahawa usaha dan inisiatif yang berterusan perlu dilaksanakan oleh PBT bagi mempastikan tanah-tanah lapang dibangunkan dengan sempurna untuk kegunaan semua golongan masyarakat.

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

44.60%

12.70% 0.60% S angat P uas hati

Rajah 5:

23.50%

18.70%

P uas hati

S ederhana

Tidak P uas hati

S angat Tidak P uas hati

Persepsi pengguna terhadap penyediaan kemudahan OKU di kawasan kajian kes.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

23


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.6

Pencapaian Prinsip-Prinsip Perancangan

Mengenai

prinsip-prinsip

perancangan

yang

perlu

dicapai

di

dalam

membangunkan tanah-tanah lapang, daripada 4 prinsip yang dinilai,

3

daripadanya adalah `tercapai sepenuhnya‟ dengan nilai skor purata pencapaian 2.55 hingga 2.63 (skor melebihi 2.5). Bagi prinsip 3 (memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar), skor purata menunjukkan prinsip ini `kurang tercapai‟ iaitu pada nilaian 2.33 (skor purata kurang 2.5) (Jadual 10). Jadual 10: Tahap Pencapaian Penyediaan Tanah Lapang di Kawasan Kajian Kes Terhadap Prinsip-Prinsip Perancangan

TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR) Tercapai Sepenuhnya

Kurang Tercapai

Tidak Tercapai

(3)

(2)

(1)

1. Perancangan sistematik dan menyeluruh.

109 (65.7%)

51 (30.7%)

6 (3.6%)

2.62

2. Mewujudkan suasana kehijauan yang mampu menonjol keindahan.

111 (66.9%)

48 (28.9%)

7 (4.2%)

2.63

3. Memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar.

75 (45.2%)

71 (42.8%)

20 (12.0%)

2.33

4. Menjamin kewujudan masyarakat yang harmoni, sejahtera, penyayang dan mewujudkan interaksi antara kaum.

102 (61.4%)

54 (32.5%)

10 (6.0%)

2.55

PRINSIP PERANCANGAN

5.7

Purata ()

Peningkatan Jumlah Keluasan Tanah Lapang Awam Hasil kajian menunjukkan bahawa penerimapakaian dan penguatkuasaan GP TLR di peringkat Negeri dan PBT telah menyumbang kepada peningkatan keluasan tanah lapang awam di Semenanjung Malaysia. Data sehingga Disember 2009 menunjukkan bahawa terdapat sejumlah 15,275.72 hektar tanah lapang iaitu peningkatan sebanyak 2,999.23 hektar (24.43%) dalam tempoh 4 tahun berbanding dengan data pada September 2005 yang berjumlah 12,276.49 hektar. Perincian data peningkatan bagi setiap negeri adalah seperti di Jadual 11 dan Rajah 6.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

24


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 11: Peningkatan Keluasan Tanah Lapang Mengikut Negeri Sehingga Disember 2009 Sehingga September 2005 (Hektar)

NEGERI Johor

Sehingga Disember 2009 (Hektar)

Kadar peningkatan 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2009 (Hektar)

1,850.33

2,474.12

623.79

Kedah

712.04

737.02

24.98

Kelantan

126.90

296.21

169.31

Melaka

245.48

341.34

95.86

Negeri Sembilan

395.16

481.34

86.18

Pahang

2,809.34

3,082.87

273.53

Perak

1,684.31

2,832.03

1,147.72

Perlis

48.83

62.10

13.27

620.15

636.26

16.11

Selangor

2,703.10

3,072.88

369.78

Terengganu

1,080.85

1,259.55

178.70

12,276.49

15,275.72

2,999.23 (24.43%)

1,698.39

2,351.27

652.88

WP Labuan

n.d.

143.57

143.57

WP Putrajaya

n.d.

1,616.13

1,616.13

13,974.88

19,386.69

5,411.81 (38.73%)

Pulau Pinang

JUMLAH (NEGERI) WP Kuala Lumpur

JUMLAH

Sumber : Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri, DBKL, Perbadanan Labuan dan Perbadanan Putrajaya (2005; 2010).

3,500.00

September 2005 3,000.00

Disember 2009

Keluasan (Hektar)

2,500.00 2,000.00

1,500.00 1,000.00 500.00

Te r

en gg an u

la ng or Se

Pi na ng P.

rl i s Pe

ra k Pe

ha ng Pa

bi la n N

.S

em

M el ak a

an K

el an t

ed ah K

Jo ho r

0.00

Rajah 6: Peningkatan keluasan tanah lapang mengikut negeri

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

25


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.8

Peningkatan Pewartaan Tanah Lapang Awam

Penerimapakaian dan penguatkuasaan GP TLR juga dilihat menyumbang kepada peningkatan pewartaan tanah lapang awam di

Semenanjung Malaysia. Data

sehingga Disember 2009 menunjukkan bahawa terdapat sejumlah 7,737.11 hektar tanah lapang awam yang diwartakan iaitu peningkatan sebanyak 5,692.08 hektar atau melebihi 2 kali ganda berbanding dengan data pada September 2005 yang berjumlah 2,045.03 hektar. Perincian data peningkatan pewartaan tanah lapang awam bagi setiap negeri adalah seperti di Jadual 12 dan Rajah 7. Jadual 12: Peningkatan Keluasan Pewartaan Tanah Lapang Mengikut Negeri Sehingga Disember 2009 Sehingga September 2005 (Hektar)

NEGERI

Sehingga Disember 2009 (Hektar)

Kadar peningkatan 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2009 (Hektar)

Johor

299.83

891.9

592.07

Kedah

12.11

184.04

171.93

0.26

22.19

21.93

Melaka

64.25

302.56

238.31

Negeri Sembilan

91.00

444.83

353.83

Pahang

781.45

1,749.64

968.19

Perak

295.96

461.13

165.17

Perlis

2.34

45.31

42.97

240.96

314.34

73.38

72.86

2,283.94

2,211.08

184.01

1,037.23

853.22

2,045.03

7,737.11

5,692.08

425.63

869.24

443.61

WP Labuan

n.d.

134.48

134.48

WP Putrajaya

n.d.

439.48

439.48

2,470.66

9,180.31

Kelantan

Pulau Pinang Selangor Terengganu JUMLAH (NEGERI) WP Kuala Lumpur

JUMLAH

Peratus tanah lapang yang diwartakan berbanding jumlah keseluruhan keluasan tanah lapang Sumber :

6,709.65 2005

16.66%

2009

50.65%

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri, DBKL, Perbadanan Labuan dan Perbadanan Putrajaya (2005; 2010).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

26


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

2500

September 2005

Keluasan (Hektar)

2000

Disember 2009

1500

1000

500

r

ga nu Te re ng

Se la ng o

in an g P. P

Pe rl is

Pe ra k

Pa ha ng

bi la n .S em N

M el ak a

an K

el an t

ed ah K

Jo h

or

0

Rajah 7: Peningkatan keluasan pewartaan tanah lapang mengikut negeri Berkaitan

dengan

nisbah

peratusan

tanah

lapang

yang

diwartakan

berbanding jumlah keseluruhan keluasan tanah lapang, data yang direkodkan menunjukkan ianya telah meningkat dengan ketara iaitu daripada

16.66

peratus pada tahun 2005 kepada 50.65 peratus pada tahun 2009. Peningkatan peratus pewartaan tanah lapang ini menunjukkan bahawa penerimapakaian dan penguatkuasaan GP TLR telah memberi kesan positif dan telah menggalakkan PBN dan PBT mewartakan tanah-tanah lapang yang terdapat di setiap negeri dan kawasan PBT.

5.9

Peningkatan Nisbah Tanah Lapang Awam Berbanding Penduduk Penguatkuasaan GP TLR juga dilihat menyumbang kepada peningkatan nisbah keluasan tanah lapang berbanding penduduk di mana bagi mencapai tahap negara maju, MPFN telah mensasarkan penyediaan 2 hektar tanah lapang awam bagi setiap 1,000 penduduk bandar.

Data sehingga Disember 2009

menunjukkan bahawa nisbah keluasan tanah lapang awam (15,275.72 hektar) berbanding jumlah penduduk bandar (14,498,932 orang) adalah pada tahap 1.05 hektar bagi setiap 1000 penduduk. Ia telah meningkat daripada nisbah 0.95 hektar bagi setiap 1000 penduduk pada tahun 2005 (Jadual 13).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

27


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Jadual 13: Peningkatan Nisbah keluasan Tanah Lapang Awam Berbanding 1,000 Penduduk Bandar sehingga Disember 2009 JUMLAH TANAH LAPANG AWAM (Hektar)

5.10

JUMLAH PENDUDUK BANDAR

NISBAH KELUASAN (Hektar per 1,000 penduduk)

2005

2009

2005

2009

2005

2009

12,276.49

15,275.72

12,922,000

14,498,932

0.95

1.05

Peningkatan Penduduk Menjalankan Aktiviti Rekreasi Penyediaan dan pembangunan tanah lapang yang sistematik dengan kemudahan yang mencukupi adalah penting khususnya di kawasan taman-taman perumahan bagi menggalakkan penduduk berekreasi. Hasil kajiselidik pengguna mendapati 62.0 peratus responden sangat bersetuju bahawa penyediaan tanah lapang telah menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi di kawasan perumahan (Rajah 8). Keadaan ini boleh memberi impak positif terhadap amalan hidup sihat masyarakat yang secara langsungnya akan meningkatkan kualiti hidup penduduk.

3.00%

34.90%

S angat S etuju K urang S etuju Tidak S etuju 62.00%

Rajah 8: Persepsi pengguna terhadap penyediaan tanah lapang dapat menggalakkan penduduk berekreasi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

28


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

5.11

Sumbangan Tanah Lapang Kepada Pemupukan Interaksi di kalangan Penduduk Berkaitan dengan sumbangan tanah lapang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk, hasil kajiselidik pengguna mendapati bahawa penyediaan dan pembangunan tanah lapang dapat menyumbang bagi menggalak dan meningkatkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan saling berinteraksi di kawasan taman perumahan. Analisis menunjukkan bahawa 58.4 peratus responden sangat bersetuju dengan aspek ini (Rajah 9). Penemuan ini juga menunjukkan penyediaan dan pembangunan tanah-tanah lapang khususnya di kawasan taman perumahan telah memberi impak yang positif di dalam menyumbang ke arah pemupukan interaksi sosial di kalangan penduduk setempat.

2.40%

39.20%

S angat S etuju K urang S etuju 58.40%

Tidak S etuju

Rajah 9: Persepsi pengguna terhadap sumbangan tanah lapang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk.

5.12

Sumbangan Tanah Lapang Kepada Penghijauan dan Pengindahan Hasil kajiselidik pengguna juga mendapati penyediaan tanah lapang dapat menyumbang

kepada

pewujudan

suasana

kehijauan,

keindahan

dan

mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi. Analisis menunjukkan bahawa 57.2 peratus responden sangat bersetuju dengan aspek ini (Rajah 10). Penemuan ini juga menunjukkan bahawa penyediaan dan pembangunan tanah-tanah lapang Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

29


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

khususnya di kawasan taman perumahan telah memberi impak yang positif terhadap persekitaran alam semulajadi dan menyumbang kepada persekitaran kehidupan yang mampan.

1.20% S angat S etuju

41.60%

K urang S etuju 57.20%

Tidak S etuju

Rajah 10: Persepsi pengguna terhadap sumbangan tanah lapang kepada penghijauan dan pengindahan.

6.0

ISU-ISU

DAN

IMPAK

POSITIF

DARIPADA

PENGGUBALAN

DAN

PELAKSANAAN GARIS PANDUAN Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun kesemua Negeri di Semenanjung Malaysia telah menerimapakai GP TLR secara rasmi (sekitar 2000-2004), namun tahap keberkesanan pelaksanaannya masih boleh dipertikai. Secara umum, masih terdapat beberapa isu yang wujud dalam pelaksanaan GP TLR. Antaranya ialah: e.

Ketidakseragaman dalam penguatkuasaan GP TLR - pendekatan penguatkuasaan ke atas dasar, garis panduan dan piawaian yang digubal masih berbeza-beza antara negeri, khususnya dari segi penterjemahan dasar 10 peratus dan penentuan saiz keluasan minimum yang memerlukan penyediaan tanah lapang.

ii.

Ketidakpatuhan kepada dasar tanah lapang sedia ada - terdapat tamantaman perumahan di kawasan kajian kes yang tidak mematuhi sepenuhnya dasar memperuntukkan 10 peratus tanah lapang. Pada masa yang sama

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

30


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

terdapat juga tanah-tanah lapang yang disalah guna untuk operasi aktiviti lain seperti gerai, bangunan rukun tetangga dan tempat membasuh kereta. iii.

Ketidakpatuhan sepenuhnya kepada garis panduan khusus - Hasil kajian menunjukkan bahawa pembangunan tanah lapang di kawasan kajian kes masih kurang memberi perhatian kepada penyediaan „traffic calming’ di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang (aspek 2), penyediaan peralatan permainan yang mengikut piawaian dan keperluan yang ditetapkan (aspek 5), penyediaan lorong basikal (aspek 6) dan penyediaan kemudahan untuk golongan OKU.

iv.

Ketidakcapaian sepenuhnya prinsip-prinsip perancangan - Daripada 4 prinsip yang perlu dicapai daripada pembangunan tanah lapang, hanya 3 prinsip sahaja yang tercapai. Prinsip 3 iaitu memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar masih tidak tercapai sepenuhnya dalam membangunkan tanah-tanah lapang di kawasan kajian kes.

Walaupun menghadapi isu-isu di atas, namun tidak dapat dinafikan bahawa penggubalan dan pelaksanaan GP TLR telah menyumbang beberapa `outcome‟ dan impak positif dalam pembangunan tanah lapang dan rekreasi.

Antaranya

ialah:

i.

Menggalakkan perancangan dan pembangunan tanah lapang secara lebih

terancang iaitu mengikut hierarki yang ditetapkan, penyediaan di

lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi, penyediaan sistem saliran yang baik dan liputan komponen landskap lembut pada kadar kawasan `plinth‟ minimum 60 peratus daripada keluasan tapak.

ii.

Peningkatan jumlah keluasan tanah lapang awam - penguatkuasaan GP TLR telah menyumbang kepada peningkatan keluasan tanah lapang awam di Semenanjung Malaysia daripada 12,276.49 hektar (September 2005) kepada 15,275.72 hektar (Disember 2009).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

31


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

iii.

Peningkatan pewartaan tanah lapang awam - penguatkuasaan GP TLR juga dilihat menyumbang kepada peningkatan pewartaan tanah lapang awam di Semenanjung Malaysia sebanyak 5,692.08 hektar iaitu daripada 2,045.03 hektar (September 2005) kepada 7,737.11 hektar (Disember 2009).

iv.

Peningkatan

nisbah

peratusan

tanah

lapang

yang

diwartakan

berbanding jumlah keseluruhan keluasan tanah lapang - menunjukkan ianya telah meningkat dengan ketara iaitu daripada 16.66 peratus pada tahun 2005 kepada 50.65 peratus pada tahun 2009. v.

Peningkatan nisbah tanah lapang awam berbanding penduduk penguatkuasaan GP TLR juga dilihat menyumbang kepada peningkatan nisbah keluasan tanah lapang berbanding penduduk iaitu pada tahap 0.95 hektar bagi setiap 1,000 penduduk pada tahun 2005 meningkat kepada 1.05 hektar bagi setiap 1,000 penduduk pada tahun 2009.

vi.

Peningkatan penduduk berekreasi serta menyumbang kepada interaksi dan pengindahan - penyediaan dan pembangunan tanah lapang telah menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi, menyumbang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk serta

menyumbang

kepada pewujudan suasana kehijauan, keindahan dan pengekalan ciri-ciri alam semulajadi di keseluruhan kawasan perumahan.

7.0

PENUTUP Berdasarkan hasil-hasil kajian penilaian `outcomeâ&#x20AC;&#x; dan impak yang dijalankan maka dapat dirumuskan bahawa penggubalan Garis Panduan Tanah Lapang dan Rekreasi

pada tahun 2000 (Bil. 7/2000) adalah `significantâ&#x20AC;&#x2122;

bagi mencapai

objektif-objektif asas pembangunan tanah lapang dan rekreasi seterusnya membantu PBN, PBT, agensi-agensi berkaitan dan pemaju di dalam merancang, mengawal dan merekabentuk rekreasi di kawasan

penyediaan tanah-tanah lapang dan kawasan

pembangunan secara komprehensif, berkesan

dan

mampan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

32


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

`Outcomeâ&#x20AC;&#x; dan impak positif yang terhasil daripada pelaksanaan GP TLR secara tidak langsung menunjukkan bahawa program penyediaan garis panduan-garis panduan perancangan sedia ada dan baru dalam pelbagai sektor dan aspek perancangan oleh JPBD Semenanjung Malaysia

adalah amat relevan untuk

diteruskan bagi memandu halatuju perancangan bandar dan desa pada masa hadapan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

33


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 1 SENARAI GARIS PANDUAN PERANCANGAN YANG DISEDIAKAN OLEH JPBD SEMENANJUNG MALAYSIA Bil.

Tajuk

No. Siri

Tahun Penerbitan

1.

Piawaian Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau

1/96

1996

2.

Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Rakan Muda

2/96

1996

3.

Piawaian Perancangan “Guidelines and Geometric Standards on Road Network System”

1/97

1997

4.

Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung

2/97

1997

5.

Piawaian Perancangan Pembangunan Ternakan Khinzir

3/97

1997

6.

Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam

4/97

1997

7.

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf

5/97

1997

8.

Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai (Bahagian I)

6/97

1997

9.

Piawaian Perancangan Garis Panduan Tempat Ibadat Islam

7/97

1997

10.

Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal

8/97

1997

11.

Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik

9/97

1999

12.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Tapak Incinerator

10/97

1997

13.

Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan

11/97

1997

14.

Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian

12/97

1997

15.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang

13/97

1997

16.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Tema (Theme Park)

14/97

1997

17.

Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semula Jadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

15/97

1997

18.

Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam

17/97

1997

19.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat

19/97

1997

20.

Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol)

20/97

1997

21.

Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

21/97

1997

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

34


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

22.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat

22/97

1997

23.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembetungan

1/99

1999

24.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat

2/99

1999

25.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya

1/2000

2000

26.

Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik

2/2000

2000

27.

Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja

3/2000

2000

28.

Garis Panduan dan Piawaian Pembangunan Sejagat (Edisi Kedua)

4/2000

2000

29.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta

5/2000

2000

30.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai (Bahagian II)

6/2000

2000

31.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (Bahagian II)

7/2000

2000

32.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Cafe Terbuka

1/2002

2002

33.

Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam

2/2002

2002

34.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema

1/2003

2003

35.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat

2/2003

2003

36.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kos Sederhana Rumah Pangsa

3/2003

2003

37.

Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima bagi Kawasan Perumahan

11/2003

2003

38.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentuk Imej Bandar

5/2003

2003

39.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan “Hypermarket”

6/2003

2003

40.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat

7/2003

2003

41.

Garis Panduan dan Manual Penggunaan Petunjuk Bandar Malaysia (MURNinet)

1/2005

2005

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

35


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 2

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia KAJIAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK GARIS PANDUAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

PRO-FORMA KAJIAN PEMERHATIAN PEMATUHAN PEMBANGUNAN TANAH LAPANG DI KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP DASAR, PRINSIP DAN GARIS PANDUAN UMUM DAN KHUSUS PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI (KAJIAN KES : MAJLIS BANDARAYA SYAH ALAM) SEKSYEN A : PROFIL TAMAN PERUMAHAN A1.

Nama Taman

: _______________________________________________

A2.

Keluasan Taman

: ___________________Ekar / _________________hektar

A3.

Nama Pemaju

: ______________________________________________

A4.

Keluasan Tanah Lapang

: ____________________ ekar / ________________hektar

A5.

Peratusan Tanah Lapang Sebenar berbanding luas keseluruhan tapak

: ____________________________________________ %

Tarikh kelulusan KM

: _______________________________________________

A6.

SEKSYEN B : PEMATUHAN KEPADA DASAR TANAH LAPANG Nota:

Berdasarkan semakan pelan susun atur dan maklumat daripada PBT, sila gredkan (rank) tahap pematuhan berdasarkan skala berikut: 3= Mematuhi

2= Kurang mematuhi

1= Tidak Mematuhi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

X = Tidak berkaitan / Tiada maklumat

36


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

B1.

B2.

Semua permohonan pembangunan perumahan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 10.0% daripada keluasan kawasan pembangunan sebagai tanah lapang.

3

2

1

X

Rezab-rezab kawasan lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk tujuan kemudahan awam lain atau untuk kegunaan pembangunan guna tanah lain.

3

2

1

X

SEKSYEN C : PEMATUHAN DAN PENCAPAIAN PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN Note:

Berdasarkan pemerhatian, sila gredkan (rank) tahap pematuhan berdasarkan skala berikut: 3 = Mematuhi (tercapai) sepenuhnya

C1.

C2. C3. C4.

2 = Kurang mematuhi (kurang tercapai)

Perancangan yang sistematik dan mengambilkira faktor keselamatan, kemudahsampaian.

1 = Tidak Mematuhi (tercapai)

X = Tidak berkaitan

menyeluruh dengan keselesaan dan

3

2

1

X

Mewujudkan suasana kehijauan dengan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi, flora dan fauna.

3

2

1

X

Memastikan kebersihan serta mewujudkan pemandangan yang cantik, ceria dan mempunyai nilai estetik yang tinggi.

3

2

1

X

Menjamin kewujudan masyarakat yang harmoni, sejahtera, penyayang dan berinteraksi.

3

2

1

X

SEKSYEN D : PEMATUHAN KEPADA GARIS PANDUAN UMUM Nota:

Berdasarkan pemerhatian, sila gredkan (rank) tahap pematuhan berdasarkan skala berikut: 3 = Mematuhi sepenuhnya

D1.

D2.

D3.

D4.

D5.

2 = Kurang mematuhi

1 = Tidak Mematuhi

X = Tidak berkaitan

Hierarki - pembangunan tanah lapang di keseluruhan taman perumahan adalah berdasarkan hierarki, keluasan dan saiz penduduk yang ditetapkan.

3

2

1

X

Pengagihan – Seluas 50% daripada keluasan tanah lapang perlu dipusatkan (centralised). Selebihnya (50%) diselerakkan (dispersed) mengikut keperluan komuniti setempat.

3

2

1

X

Lokasi dan Rekabentuk Tapak - Lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi dan mengelakkan tanah lapang kecil (incidental open space).

3

2

1

X

3

2

1

X

3

2

1

X

Saliran - Sistem saliran yang baik perlu disediakan di sekeliling tapak. kawasan berpaya atau kawasan yang mudah berlaku banjir (flood prone area) perlu dielakkan untuk dijadikan sebagai tanah lapang. Kawasan `Plinth’ – Mempastikan 60% daripada keluasan tapak tanah lapang diliputi oleh komponen landskap lembut

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

37


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi .

SEKSYEN E : PEMATUHAN KEPADA GARIS PANDUAN KHUSUS Nota:

Berdasarkan pemerhatian, sila gredkan (rank) tahap pematuhan berdasarkan skala berikut: 3 = Mematuhi sepenuhnya

E1. E2.

E3. E4.

E5.

E6. E7. E8.

2 = Kurang mematuhi

1 = Tidak Mematuhi

Aksesibiliti – Tanah lapang perlu dibangunkan berdekatan dengan jalan utama.

X = Tidak berkaitan

3

2

1

X

3

2

1

X

3

2

1

X

3

2

1

X

3

2

1

X

Pemeliharaan - Kawasan beralun atau berbukit dan kawasan sumber air perlu dikekal dan dipelihara.

3

2

1

X

Kemudahan Berbasikal – Lorong basikal dengan yang sesuai perlu disediakan di kawasan tanah lapang dan rekreasi

3

2

1

X

3

2

1

X

Sistem lalu Lintas - Menggalakkan „traffic calming’ di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang bagi tujuan keselamatan. Perabot Taman – Lampu, papan tanda, tong sampah perlu disediakan di kawasan tanah lapang. Mengikut Umur Kanak-Kanak - Komponen rekreasi di kawasan tanah lapang dan rekreasi perlu dibangunkan dengan mengambilkira pelbagai kategori umur kanak-kanak iaitu kategori umur 2-4 tahun, 5 – 8 tahun, 9-12 tahun dan 13 tahun ke atas Rekabentuk dan Susunan Peralatan – Peralatan permainan perlu stabil, mengikut piawaian dan keperluan yang ditetapkan, susunan yang menarik dan menyedia `fall zone‟ yang sesuai.

Keperluan Orang Kurang Upaya – Faktor aksesibiliti, tempat letak kenderaan, rekabentuk lorong pejalan kaki dan kemudahan yang sesuai perlu diambilkira dan disediakan bagi OKU.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Pembanci Program

Unit Penyelidikan Guna Tanah, BPP.

Tarikh dan Masa Pemerhatian Tarikh Pemerosesan Data Catatan:

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

38


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 3

KAJIAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK GARIS PANDUAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

SOAL SELIDIK PENGGUNA

PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PENYEDIAAN TANAH LAPANG AWAM Kawasan Kajian Kes

: __________________________________________

Nama Taman Perumahan

: __________________________________________

SEKSYEN A : PROFIL RESPONDEN

A1.

Jantina

1. Lelaki

2. Perempuan

A2.

Bangsa

1. Melayu

2. Cina

3. India

4. lain-lain

A3.

Umur

1. < 20

2. 21-40

3. 41-60

4. > 60

A4.

Pekerjaan

1. Pelajar

2. Kerajaan

A5

Kekerapan menggunakan taman untuk berekreasi.

3. Swasta

1. Setiap hari

2. 2-3 kali seminggu

4. Sekali sebulan

5. Sekali dalam tempoh > sebulan

4. Lain-lain

3. sekali seminggu

SEKSYEN B : PERSEPSI TERHADAP DASAR TANAH LAPANG Nota:

Sila nyatakan tahap persetujuan anda bagi aspek-aspek berikut: 1 = Tidak Bersetuju

2 = Kurang Bersetuju

3 = Bersetuju

B1.

Dasar 1 - setiap taman perumahan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 10% daripada keluasan tapak untuk tujuan tanah lapang dan rekreasi.

1

2

3

B2.

Dasar 2 – rezab tanah lapang sedia ada perlu dikekal dan tidak

1

2

3

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

39


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

boleh dibangunkan untuk pembangunan guna tanah lain, termasuk untuk tujuan kemudahan awam. SEKSYEN C : PERSEPSI TERHADAP ASPEK GARIS PANDUAN UMUM Nota:

Sila nyatakan tahap kepuasan anda bagi aspek-aspek berikut:

1 = Sangat Tidak Puashati

2= Tidak Puashati

3= Sederhana

4= Puashati

5 = Sangat Puashati

C1.

Penyediaan dan pengagihan tanah-tanah lapang (mencukupi dan menepati keperluan pengguna untuk menjalankan aktiviti rekreasi).

1

2

3

4

5

C2.

Lokasi penyediaan tanah-tanah lapang (sesuai dan mudah dikunjungi).

1

2

3

4

5

C3.

Sistem

saliran di dalam dan sekitar tanah lapang (baik dan tidak berada di dalam kawasan banjir).

1

2

3

4

5

C4.

Penanaman pokok-pokok (landskap lembut) (merangkumi 60% daripada keluasan tapak).

1

2

3

4

5

SEKSYEN D : PERSEPSI TERHADAP ASPEK GARIS PANDUAN KHUSUS Nota:

Sila nyatakan tahap kepuasan anda bagi aspek-aspek berikut:

1 = Sangat Tidak Puashati

2= Tidak Puashati

3= Sederhana

4= Puashati

5 = Sangat Puashati

D1.

Penyediaan „traffic calming‟ (hump / garisan kuning) di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang bagi tujuan keselamatan.

1

2

3

4

5

D2.

Penyediaan perabot taman seperti lampu, papan tanda, tong sampah, tempat duduk dan sebagainya (mencukupi dan berkeadaan baik).

1

2

3

4

5

D3.

Penyediaan komponen permainan mengambilkira pelbagai peringkat umur kanak-kanak.

1

2

3

4

5

D4.

Rekabentuk dan susunan peralatan permainan yang disediakan (mengikut piawaian, kukuh, menarik dan mempunyai `fall-zone’).

1

2

3

4

5

D5.

Penyediaan kemudahan lorong kemudahan / kelebaran).

(kedapatan

1

2

3

4

5

D6.

Penyediaan kemudahan untuk Orang Kurang Upaya (TLK khas / rekabentuk laluan pejalan kaki).

1

2

3

4

5

berbasikal

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

40


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

SEKSYEN E : PERSEPSI TERHADAP ASPEK PENYELENGGARAAN Nota:

Sila nyatakan pandangan anda bagi aspek-aspek berikut:

1 = Sangat Tidak Baik (sangat lemah)

2= Tidak Baik (lemah)

3= Memuaskan

4= Baik

5 = Sangat Baik

E1.

Penyelenggaraan komponen landskap lembut seperti pokokpokok teduhan, renek dan rumput.

1

2

3

4

5

E2.

Penyelenggaraan perabot-perabot taman seperti bangku, wakaf, lampu, tong sampah dan sebagainya.

1

2

3

4

5

E3.

Penyelenggaraan taman secara keseluruhan.

1

2

3

4

5

SEKSYEN F : Nota:

PERSEPSI TERHADAP KEPENTINGAN PENYEDIAAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

Sila nyatakan tahap persetujuan anda bagi aspek-aspek berikut: 1 = Tidak Bersetuju

2 = Kurang Bersetuju

3 = Bersetuju

F1.

Penyediaan tanah lapang telah mewujudkan suasana kehijauan dengan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi.

1

2

3

F2.

Penyediaan tanah lapang telah menyumbang kepada peningkatan kebersihan dan mewujudkan pemandangan yang cantik.

1

2

3

F3.

Penyediaan tanah lapang telah menggalak dan meningkatkan masyarakat yang harmoni, penyayang dan berinteraksi.

1

2

3

F4.

Penyediaan tanah lapang telah menyumbang kepada menggalakkan penduduk berekreasi, meningkatkan tahap kesihatan penduduk dan mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti.

1

2

3

-

TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA

-

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Pembanci Program

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

Tarikh dan Masa Kajian Tarikh Pemerosesan Data Catatan:

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

41


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 4 KAWASAN KES KAJIAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK GARIS PANDUAN TANAH LAPANG DAN REKREASI (CONTOH : KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM) BIL

NAMA TAMAN PERUMAHAN

KELUASAN KESELURUHAN (Ekar)

KELUASAN TANAH LAPANG (ekar)

PERATUSAN PENYEDIAAN

(%)*

STATUS WARTA (/) Telah (X) Belum

1

TIDI Jaya (seksyen U2)

264.72

19.37

7.32%

X

2

Bukit Bandaraya (seksyen U11)

273.00

19.06

6.98%

X

3

Bukit Jelutong (seksyen U8)

2,205.03

295.66

13.41%

X

4

Taman Paya Jaras Permai (seksyen U18)

14.73

0.28

1.90%

X

5

Taman Sri Buloh (seksyen U19)

37.08

3.98

10.73%

X

6

Taman Desa Moccis (seksyen U17)

19.02

0.9

4.73%

X

7

Sandaran Permai (seksyen U10)

30.00

4.56

15.20%

X

8

Setia Alam (seksyen U13)

2,778.89

342.81

12.33%

X

9

Sunway Kayangan (seksyen U9)

91.73

9.17

10.00%

X

10

Rumah Pangsa Seri Saujana (seksyen U5)

49.00

1.03

2.10%

X

11

Subang Bestari (seksyen U5)

500.00

48.70

9.74%

X

12

Mutiara Subang (seksyen U5)

300.00

29.15

9.71%

X

13

Subang Intan (seksyen U5)

35.64

2.47

6.93%

X

14

Nusa Subang (seksyen U5)

44.00

4.17

9.48%

X

15

Taman Tasik Kota Kemuning (Seksyen 31)

1,854.85

300.17

16.18%

X

16

Taman Berjaya (seksyen 32)

371.15

43.82

11.80%

X

17

Bukit Cagak (seksyen 32)

73.16

5.89

8.05%

X

18

Seksyen 7

2,416.00

197.23

8.16%

X

19

Seksyen 8

245.10

29.11

11.88%

X

20

Seksyen 18

352.35

51.56

14.63%

X

21

Seksyen 19

333.09

33.12

9.94%

X

22

Desa Alam (seksyen U12)

117.00

11.05

9.44%

X

23

Bukit Rimau (seksyen 32)

384.17

55.36

14.41%

/

24

Cahaya Alam (seksyen U12)

209.95

21.30

10.15%

X

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

42


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

25

Seksyen 17

421.70

33.52

7.95%

X

26

Seksyen 24

381.78

34.78

9.11%

X

27

Seksyen 23

435.56

18.17

4.17%

X

28

Taman Alam Indah (seksyen 33)

113.80

9.66

8.49%

X

29

Seksyen 27

879.10

44.9

5.11%

X

30

Bandar Pinggiran Subang (seksyen U5)

50.00

5.00

10.00%

X

Nota* :

Penyediaan tanah lapang sebenar pada kadar minimum 7% dianggap telah mematuhi garis panduan umum mengenai perlaksanaan dasar 10% (rujuk muka surat 7 - aspek b).

Sumber: Bahagian Pengurusan Tanah, Jabatan Perancangan, Majlis Bandaraya Shah Alam (2010) dan Analisis Kandungan Pelan Susunatur Taman Perumahan (2010).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

43


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 5 HASIL ANALISIS KAJIAN PEMERHATIAN (MENGIKUT KAWASAN KES KAJIAN) Dasar 1: Permohonan perumahan perlu memperuntukan 10% daripada keluasan kawasan pembangunan sebagai tanah lapang awam MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI JUMLAH PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

%

Mematuhi

3

23 (76.66%)

28 (93.3%)

21 (70.0%)

26 (86.7%)

21 (70.0%)

12 (75.0%)

131

78.92

Kurang Mematuhi

2

7 (23.33%)

2 (6.72%)

7 (23.3%)

3 (10.0%)

9 (30.0%)

3 (18.8%)

31

18.67

Tidak Mematuhi

1

0 (0.00%)

0 (0.00%)

2 (6.7%)

1 (3.3%)

0 (0.00%)

1 (6.3%)

4

2.41

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.8

2.87

2.63

2.83

2.70

2.69

Dasar 2: Tanah lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI JUMLAH PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

%

Mematuhi

3

20 (66.67%)

21 (70.0%)

30 (100.0%)

25 (83.3%)

24 (80.0%)

6 (37.5%)

126

75.9

Kurang Mematuhi

2

10 (33.33%)

7 (23.3%)

0 (0.00%)

5 (16.7%)

6 (20.0%)

5 (31.3%)

33

19.88

Tidak Mematuhi

1

0 (0.00%)

2 (6.72%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

5 (31.3%)

7

4.22

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.7

2.63

3.00

2.83

2.80

2.06

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

44


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Prinsip 1: Perancangan sistematik dan menyeluruh MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH JUMLAH

%

4 (25.0%)

109

65.66

MDKL

MDM

17 (56.7%)

Tercapai Sepenuhnya

3

22 (73.33%)

25 (83.3%)

22 (73.3%)

19 (63.3%)

Kurang Tercapai

2

7 (23.33%)

4 (13.3%)

8 (26.7%)

11 (36.7%)

12 (40.0%)

9 (56.3%)

51

30.72

Tidak Tercapai

1

1 (3.33%)

1 (3.3%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

1 (3.3%)

3 (18.8%)

6

3.62

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.7

2.80

2.73

2.63

2.53

2.06

JUMLAH

%

Prinsip 2: Mewujudkan suasana kehijauan dan keindahan MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

Tercapai Sepenuhnya

3

22 (73.33%)

24 (80.0%)

21 70.0%)

18 (60.0%)

19 (63.3%)

7 (43.8%)

111

66.87

Kurang Tercapai

2

7 (23.33%)

2 (13.3%)

9 (30.0%)

11 (36.7%)

11 (36.7%)

6 (37.5%)

48

28.92

Tidak Tercapai

1

1 (3.33%)

2 (6.7%)

0 (0.00%)

1 (3.3%)

0 (0.00%)

3 (18.8%)

7

4.21

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.7

2.73

2.73

2.57

2.63

2.25

JUMLAH

%

0 (0.0%)

75

45.18

Prinsip 3: Memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM Tercapai Sepenuhnya

3

15 (50.00%)

21 (70.0%)

21 (70.0%)

6 (20.0%)

Kurang Tercapai

2

12 (40.00%)

5 (16.3%)

8 (26.7%)

20 (66.7%)

16 (53.3%)

10 (62.5%)

71

42.77

Tidak Tercapai

1

3 (10.00%)

4 (13.3%)

1 (3.3%)

4 (13.3%)

2 (6.7%)

6 (37.5%)

20

12.05

30

30

30

30

30

16

166

100

Jumlah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

12 (40.0%)

45


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

2.4

Purata ( µ )

2.57

2.67

2.07

2.33

1.63

Prinsip 4: Menjamin kewujudan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berinteraksi MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI JUMLAH PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

%

Tercapai Sepenuhnya

3

25 (83.33%)

20 (66.7%)

21 (70.0%)

10 (33.3%)

19 (63.3%)

7 (43.8%)

102

61.45

Kurang Tercapai

2

4 (13.33%)

8 (26.7%)

8 (26.7%)

16 (53.3%)

10 (33.3%)

8 (50.0%)

54

32.53

Tidak Tercapai

1

1 (3.33%)

2 (6.7%)

1 (3.3%)

4 (13.3%)

1 (3.3%)

1 (6.3%)

10

6.02

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.7

2.60

2.67

2.20

2.60

2.38

JUMLAH

%

Garis Panduan Umum 1: Perancangan mengikut hierarki MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

20 (66.7%)

10 (62.5%)

114

68.68

Mematuhi Sepenuhnya

3

21 (70.00%)

23 (76.7%)

19 (63.3%)

21 (70.0%)

Kurang Mematuhi

2

6 (20.00%)

5 (16.7%)

6 (20.0%)

7 (23.3%)

8 (26.7%)

6 (37.5%)

38

22.89

Tidak Mematuhi

1

3 (10.00%)

2 (6.7%)

5 (16.7%)

2 (6.7%)

2 (6.7%)

0 (0.0%)

14

8.43

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.6

2.70

2.47

2.63

2.60

2.63

Garis Panduan Umum 2: Pengagihan secara berpusat (50%) dan diselerakkan(50%) MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI JUMLAH PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

%

Mematuhi Sepenuhnya

3

17 (56.67%)

25 (83.3%)

19 (63.3%)

20 (66.7%)

19 (63.3%)

2 (12.5%)

102

61.45

Kurang Mematuhii

2

6 (20.00%)

4 (13.3%)

5 (16.7%)

7 (23.3%)

9 (30.0%)

2 (12.5%)

33

19.88

Tidak Mematuhi

1

7 (23.33%)

1 (3.3%)

6 (20.0%)

3 (10.0%)

2 (6.7%)

12 (75.0%)

31

18.67

30

30

30

30

30

16

166

100

Jumlah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

46


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

2.3

Purata ( µ )

2.80

2.43

2.57

2.57

2.38

Garis Panduan Umum 3: Lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

%

5 (31.3%)

117

70.48

9 (56.3%)

40

24.10

Mematuhi Sepenuhnya

3

27 (56.67%)

20 (66.7%)

21 (70.0%)

29 (96.7%)

Kurang Mematuhi

2

2 (6.67%)

8 (26.7%)

8 (26.7%)

1 (3.3%)

Tidak Mematuhi

1

1 (3.33%)

2 (6.7%)

1 (3.3%)

0 (0.0%)

3 (10.0%)

2 (12.5%)

9

5.42

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.9

2.60

2.67

2.97

2.40

2.19

JUMLAH

%

Garis Panduan Umum 4: Sistem saliran yang baik MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

15 (50.0%)

JUMLAH

12 (40.0%)

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

Mematuhi Sepenuhnya

3

23 (76.67%)

21 (70.0%)

25 (83.3%)

22 (73.3%)

29 (96.7%)

8 (50.0%)

128

77.11

Kurang Mematuhi

2

7 (23.33%)

7 (23.3%)

4 (13.3%)

7 (23.3%)

0 (0.0%)

7 (43.8%)

32

19.28

Tidak Mematuhi

1

0 (0.00%)

2 (6.7%)

1 (3.3%)

1 (3.3%)

1 (3.3%)

1 (6.3%)

6

3.61

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.8

2.63

2.80

2.70

2.93

2.44

JUMLAH

%

3 (18.8 %)

111

66.87

Garis Panduan Umum 5: Memastikan 60% daripada keluasan diliputi komponen landskap lembut MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM Mematuhi Sepenuhnya

3

18 (60.00%)

22 (73.3%)

25 (83.3%)

28 (93.3%)

Kurang Mematuhi

2

11 (36.67%)

7 (23.3%)

3 (10.0%)

2 (6.7%)

15 (50.0%)

10 (62.5%)

48

28.91

Tidak Mematuhi

1

1 (3.33%)

1 (3.3%)

2 (6.7%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

3 (18.8%)

7

4.22

30

30

30

30

30

16

166

100

Jumlah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

15 (50.0%)

47


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

2.6

Purata ( µ )

2.70

2.77

2.93

2.50

2.00

Garis Panduan Khusus 1: Aksesibiliti – berdekatan dengan jalan utama MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM

JUMLAH

%

Mematuhi Sepenuhnya

3

26 (86.67%)

25 (83.3%)

23 (76.7%)

27 (90.0%)

25 (83.3%)

5 (31.3%)

131

78.92

Kurang Mematuhi

2

1 (3.33%)

4 (13.3%)

7 (23.3%)

3 (10.0%)

3 (10.0%)

7 (43.8%)

25

15.06

Tidak Mematuhi

1

3 (10.00%)

1 (3.3%)

0 (0.00%)

0 (0.0%)

2 (6.7%)

4 (25.0%)

10

6.02

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.8

2.80

2.77

2.90

2.77

2.06

JUMLAH

%

Garis Panduan Khusus 2: Sistem lalu lintas MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

20 (66.7%)

1 (6.3 %)

75

45.18

Mematuhi Sepenuhnya

3

20 (66.67%)

18 (60.0%)

8 (26.7%)

8 (26.7%)

Kurang Mematuhi

2

3 (10.0%)

9 (30.0%)

11 (36.7%)

19 (63.3%)

9 (30.0%)

7 (43.8%)

58

34.94

Tidak Mematuhi

1

7 (23.33%)

3 (10.0%)

11 (36.7%)

3 (10.0%)

1 (3.3%)

8 (50.0%)

33

19.88

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.4

2.5

1.90

2.17

2.63

1.56

JUMLAH

%

Garis Panduan Khusus 3: Perabot taman MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

Mematuhi Sepenuhnya

3

16 (53.33%)

21 (70.0%)

19 (63.3%)

6 (20.0%)

11 (36.7%)

3 (18.8%)

76

45.78

Kurang Mematuhi

2

13 (43.33%)

7 (23.3%)

11 (36.7%)

19 (63.3%)

17 (56.7%)

8 (50.0%)

75

45.18

Tidak Mematuhi

1

1 (3.33%)

2 (6.7%)

0 (0.00%)

5 (16.7%)

2 (6.7%)

5 (31.3%)

15

9.04

30

30

30

30

30

16

166

100

Jumlah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

48


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

2.6

Purata ( µ )

2.63

2.63

2.03

Garis Panduan Khusus 4: Mengikut umur kanak-kanak MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

2.30

1.88

MAJLIS DAERAH JUMLAH

%

5 (31.3 %)

90

54.22

MDKL

MDM

18 (60.0%)

Mematuhi Sepenuhnya

3

23 (76.67%)

20 (66.7%)

16 (53.3%)

8 (26.7%)

Kurang Mematuhi

2

6 (20.00%)

5 (16.7%)

11 (36.7%)

17 (56.7%)

10 (33.3%)

9 (56.3%)

58

34.94

Tidak Mematuhi

1

1 (3.33%)

5 (16.7%)

3 (10.0%)

5 (16.7%)

2 (6.7%)

2 (12.5%)

18

10.84

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.7

2.50

2.43

2.10

2.53

2.19

JUMLAH

%

Garis Panduan Khusus 5: Rekabentuk dan susunan peralatan permainan MAJLIS MAJLIS MAJLIS DAERAH BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM MDKL MDM Mematuhi Sepenuhnya

3

19 (63.33%)

20 (66.7%)

17 (56.7%)

5 (16.7%)

13 (43.3%)

4 (25.0%)

78

46.99

Kurang Mematuhi

2

7 (23.33%)

5 (16.7%)

9 (30.0%)

18 (60.0%)

15 (50.0%)

9 (56.3%)

63

37.95

Tidak Mematuhi

1

4 (13.33%)

5 (16.7%)

4 (13.3%)

7 (23.3%)

2 (6.7%)

3 (18.8%)

25

15.06

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

2.5

2.5

2.43

1.93

2.37

2.06

JUMLAH

%

Garis Panduan Khusus 6: Kemudahan berbasikal MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

Mematuhi Sepenuhnya

3

12 (40.00%)

6 (20.0%)

15 (50.0%)

19 (63.3%)

1 (3.3%)

0 (0.0 %)

53

31.93

Kurang Mematuhi

2

3 (10.00%)

1 (3.3%)

4 (13.3%)

0 (0.0%)

16 (53.3%)

4 (25.0%)

28

16.87

Tidak Mematuhi

1

15 (50.00%)

23 (76.7%)

11 (36.7%)

11 (36.7%)

13 (43.3%)

12 (75.0%)

85

51.20

30

30

30

30

30

16

166

100

Jumlah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

49


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

1.9

Purata ( µ )

1.43

2.13

1.63

Garis Panduan Khusus 7: Keperluan Orang Kurang Upaya MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PERBANDARAN TAHAP NILAI PEMATUHAN SKOR MBSA MBJB MPN MPM

1.60

1.25

MAJLIS DAERAH MDKL

MDM

JUMLAH

%

Mematuhi Sepenuhnya

3

0 (0.00%)

6 (20.0%)

11 (36.7%)

19 (63.3%)

2 (6.7%)

0 (0.0%)

38

22.89

Kurang Mematuhi

2

16 (53.33%)

2 (6.7%)

6 (20.0%)

0 (0.0%)

19 (63.3%)

5 (31.3%)

48

28.92

Tidak Mematuhi

1

14 (46.67%)

22 (73.3%)

13 (43.3%)

11 (36.7%)

9 (30.0%)

11 (68.8%)

80

48.19

Jumlah

30

30

30

30

30

16

166

100

Purata ( µ )

1.5

1.47

1.31

1.63

1.77

1.31

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

50


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

LAMPIRAN 6 HASIL ANALISIS KAJIAN SOAL SELIDIK PENGGUNA Seksyen B: Persepsi terhadap Dasar Tanah Lapang TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) DASAR TLR

Setiap taman perumahan perlu memperuntukkan 10.0% daripada keluasan kawasan pembangunan sebagai tanah lapang. Tanah lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain.

Bersetuju

Kurang Bersetuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

156

8

1

(94.0%)

(4.8%)

(0.6%)

140

20

6

(84.3%)

(12.0%)

(3.6%)

Purata ()

2.96

2.81

Seksyen C: Persepsi Terhadap Aspek Garis Panduan Umum TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN UMUM

6. Penyediaan dan pengagihan tanah lapang (mencukupi dan menepati keperluan pengguna). 7. Lokasi penyediaan tanah lapang (sesuai dan mudah dikunjungi). 8. Sistem saliran di dalam dan sekitar tanah lapang (baik dan tidak berada di dalam kawasan banjir). 9. Penanaman pokok-pokok (merangkumi 60% daripada keluasan tapak).

Sangat Puashati

Puashati

Sederhana

Tidak Puashati

Sangat Tidak Puashati

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

16

67

63

17

3

(9.6%)

(40.4%)

(38.0%)

(10.2%)

(1.8%)

27

74

54

9

2

(16.3%)

(44.6%)

(32.5%)

(5.4%)

(1.2%)

17

59

69

17

4

(10.2%)

(35.5%)

(41.6%)

(10.2%)

(2.4%)

17

57

64

24

4

(10.2%)

(34.3%)

(38.6%)

(14.5%)

(2.4%)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Purata ()

3.46

3.69

3.41

3.36

51


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOMEâ&#x20AC;&#x2122; DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Seksyen D: Persepsi Terhadap Aspek Garis Panduan Khusus

TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN UMUM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penyediaan traffic calming di jalan yang berdekatan dengan tanah lapang untuk keselamatan. Penyediaan perabot taman seperti lampu, papan tanda, tong sampah, tempat duduk yang mencukupi dan berkeadaan baik. Penyediaan komponen permainan mengambilkira pelbagai peringkat umur kanak-kanak. Rekabrntuk dan susunan peralatan permainan yang disediakan mengikut piawaian, kukuh, menarik dan mempunyai fall zone. Penyediaan kemudahan lorong berbasikal. Penyediaan kemudahan untuk OKU (TLK khas dan rekabentuk laluan pejalan kaki)

Sangat Puashati

Puashati

Sederhana

Tidak Puashati

Sangat Tidak Puashati

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

13

51

60

41

1

(7.8%)

(30.7%)

(36.1%)

(24.7)

(0.6%)

12

44

64

41

5

(7.2%)

(26.5%)

(38.6%)

(24.7%)

(3.0%)

15

58

54

33

6

(9.0%)

(34.9%)

(32.5%)

(19.9%)

(3.6%)

17

52

63

28

6

(10.2%)

31.3%)

(38.0%)

(16.9%)

(3.6%)

5

26

50

60

25

(3.0%)

(15.7%)

(30.1%)

(36.1%)

(15.1%)

1

21

31

74

39

(0.6%)

(12.7%)

(18.7%)

(44.6%)

(23.5%)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Purata (ď ­)

3.20

3.10

3.26

3.28

2.55

2.22

52


LAPORAN PENILAIAN `OUTCOME’ DAN IMPAK Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

Seksyen E: Persepsi Terhadap Aspek Penyelenggaraan TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN UMUM

1.

2.

3.

Penyelenggaraan komponen landskap lembut seperti pokok-pokok teduhan, renek dan rumput. Penyelenggaraan perabot-perabot taman seperti bangku, wakaf, lampu, tong sampah dan sebagainya. Penyelenggaraan taman secara keseluruhan.

Sangat Baik

Baik

Memuaskan

Tidak Baik

Sangat Tidak Baik

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

11

31

83

39

2

(6.6%)

(18.7%)

(50.0%)

(23.5%)

(1.2%)

7

29

72

52

6

(4.2%)

(17.5%)

(43.4%)

(31.3%)

(3.6%)

11

25

81

47

2

(6.6%)

(15.1%)

(48.8%)

(28.3%)

(1.2%)

Purata ()

3.06

2.87

2.98

Seksyen F: Persepsi Terhadap Kepentingan Penyediaan Tanah Lapang TAHAP PERSETUJUAN (NILAI SKOR) PRINSIP PERANCANGAN

Mengambilkira faktor keselamatan, keselesaan dan kemudahsampaian. Mewujudkan suasana kehijauan dan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi.

Sangat Bersetuju

Kurang Setuju

Tidak Bersetuju

(3)

(2)

(1)

84

80

2

(50.6%)

(48.2%)

(1.2%)

95

69

2

(57.2%)

(41.6%)

(1.2%)

Purata ()

2.49

2.56

Menyumbang peningkatan kebersihan dan mewujudkan pemandangan yang menarik.

86

76

4

(51.8%)

(45.8%)

2.4%)

Menggalak dan meningkatkan masyarakat harmoni dan berinteraksi.

97 (58.4%)

65 (39.2%)

4 (2.4%)

2.56

Menggalakkan penduduk berekreasi dan mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti.

103 (62.0%)

58 (34.9%)

5 (3.0%)

2.59

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

2.49

53

Laporan Outcome Tanah Lapang  

Laporan Outcome Tanah Lapang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you