Page 1

GP003-A

DRAF

DISEMBER 2012


Kawasan Perdagangan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN DISEMBER 2012


Pemberitahuan Garis panduan ini menggabung dan menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan bil. JPBD 11/97, Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Hypermarket bil. JPBD 6/2003 dan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Cafe Terbuka bil. JPBD 1/2002 yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan undangundang sedia ada khususnya Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain, sama ada dari segi subjek atau pun pertapakan, yang disediakan di bawah peruntukan perundangan oleh mana-mana pihak. Ia perlu dibaca bersama dengan garis panduan/piawaian lain yang berkaitan yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dan juga agensi teknikal serta kementerian lain. Pelaksanaan dan penguatkuasaan kepada garis panduan umum dan garis panduan khusus yang terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaras dengan rancangan pemajuan sama ada, rancangan tempatan atau rancangan kawasan khas. DISEMBER 2012


Cetakan Pertama 2012 Š Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia

Hakcipta terpelihara Sebarang bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu

ISBN 978-983-41729-8-5

Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia Tel: 03–2698 9211 Faks: 03–2692 9994


i

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

1. TUJUAN

1

2. LATARBELAKANG

1

3. SKOP 3.1 Definisi 3.2 Klasifikasi Kawasan Perdagangan 3.3 Perundangan dan Peraturan Lain

2 2 2 3

4. PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN 4.1 Pematuhan Kepada Perancangan Setempat 4.2 Pembangunan Perdagangan Mengikut Hierarki 4.3 Kepelbagaian Aktiviti Dan Peluang Penyertaan 4.4 Kemudahsampaian 4.5 Berkomponen dan Berkualiti 4.6 Kebersihan, Keselamatan, Keselesaan dan Harmoni 4.7 Inovatif, Estetika dan Beridentiti

3 3 3 3 4 4

5. GARIS PANDUAN UMUM 5.1 Perancangan dan Perletakkan Tapak 5.2 Susun Atur dan Reka Bentuk

5 5 6

5.3

Keperluan-keperluan Lain

6. GARIS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

PANDUAN PERANCANGAN KHUSUS Hypermarket Superstore Departmental Store Pasaraya/Supermarket Kompleks/Mall Perniagaan Pangsapuri Perkhidmatan, Hotel, Pejabat dan Restoran Bangunan Bersepadu Kedai, Kedai Mampu Milik, Rumah Kedai, Kedai Pejabat 6.9 Arked/Bazar 6.10 Cafe Terbuka 6.11.1 Gerai : Statik 6.11.2 Gerai : Sementara 6.12 Pasar Borong, Pasar Basah dan Kering 6.13 Stesen Minyak

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

4 4

11 12 12 19 22 25 27 30 33 38 42 44 58 64 67 69


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

ii

Senarai Foto Foto 1: Foto 2: Foto 3: Foto 4: Foto 5: Foto 6: Foto 7: Foto 8: Foto 9: Foto 10:

Ruang legar yang memberikan keselesaan kepada laluan pejalan kaki – Pavillion, Kuala Lumpur (9 Ogos 2010) Contoh laluan pejalan kaki yang selamat dan selesa – Kuala Kangsar (Jun 2010) Pintu gerbang yang bercirikan sense of welcoming - Sibu, Sarawak (April 2009) Contoh tempat letak kereta di dalam kawasan perdagangan – Restoran KFC Jalan Kepong, Kuala Lumpur (Ogos 2010) Ruang perhentian bas dan teksi yang ditempatkan di luar premis perdagangan – Carrefour, Subang Jaya (Mei 2009) Laluan keluar masuk yang diasingkan untuk keselamatan dan keselesaan pengunjung hypermarket – Giant Hypermarket, Seksyen 13, Shah Alam (Ogos 2009) Laluan pejalan kaki yang berbumbung dan selesa di dalam kawasan hypermarket – Tesco Extra, Shah Alam (Ogos 2010) Contoh badan air dalam kawasan perdagangan – Alamanda Putrajaya (Ogos 2010) Perletakkan CCTV di kawasan perdagangan – Kuala Terengganu (Julai 2011) Kemudahan troli yang mudah sampai perlu disediakan di kawasan hypermarket – Tesco Extra Shah Alam (Ogos 2010)

Senarai Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah

5.1: 5.2: 6.1: 6.2: 6.3: 6.4:

Rajah 6.5: Rajah 6.6: Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah

6.7: 6.8: 6.9: 6.10: 6.11:

Penyediaan jalan susur ke kawasan perdagangan dari jalan utama Ilustrasi zon penampan di kawasan perdagangan Konsep perletakkan hypermarket Perletakkan hypermarket selari dengan jalan utama Contoh susunatur kawasan hypermarket pada keluasan minimum Ilustrasi bangunan bersepadu – Soho, Pangsapuri perkhidmatan dan premis perniagaan ilustrasi bangunan bersepadu – Pejabat dan premis perniagaan Ilustrasi bangunan bersepadu – Pejabat, pangsapuri perkhidmatan, kompleks perniagaan Susun atur kedai mampu milik 1 Susun atur kedai mampu milik 2 Susun atur kedai mampu milik 3 Susun atur bagi medan selera luar bangunan Susun atur sebuah gerai medan selera

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 1.

TUJUAN

Garis panduan ini bertujuan membantu Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta semua pihak yang terlibat dalam merancang, mengawal dan membangunkan kawasan serta premis perdagangan. Ia juga digunapakai dalam pembentukan pelan-pelan pembangunan dan membangunkan projek-projek perdagangan. Selain itu, objektif-objektif garis panduan ini adalah untuk: •

menggalakkan pembangunan kawasan perdagangan baru di lokasi yang bersesuaian, strategik dan berharmoni serta tidak menjejaskan aktiviti perniagaan runcit tempatan;

menentukan penyediaan susun atur kawasan perdagangan yang lengkap, efektif dan menarik;

memperbaiki reka bentuk dan rupabentuk bangunan-bangunan perdagangan sediada di dalam kawasan bandar dan pusat-pusat kejiranan;

memperbaiki penampilan kawasan perdagangan (appearance) dan laluan awam (public right-of-way);

memperbaiki imej dan identiti kawasan perdagangan; dan

menggalakkan pembangunan yang mengambil kira keperluan pejalan kaki dan kenderaan tidak bermotor, pada masa sama memenuhi keperluan lalu

lintas kenderaan kenderaan berat. 2.

1 bermotor

dan

LATARBELAKANG

Aktiviti perdagangan perlu dirancang kerana ia merupakan komponen kegunaan tanah yang terpenting di kawasan bandar. Dengan pertumbuhan ekonomi semasa dan perubahan cara hidup memberi perspektif baru dalam penyediaan aktiviti perdagangan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Perdagangan kini dilihat bukan sahaja sebagai satu aktiviti sokongan sahaja malah dilihat sebagai pemangkin kepada pembangunan setempat. Pembangunan perdagangan berskala besar seperti hypermarket atau kompleks/mall perniagaan boleh memberi kesan besar kepada aktiviti perniagaan runcit tempatan. Oleh itu, perhatian yang khusus haruslah diberi dalam merancang pembangunan aktiviti perdagangan ini supaya teratur, sesuai dan saling lengkap melengkapi mengikut fungsi dan khidmatnya.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


2

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 3.

SKOP GARIS PANDUAN

3.2

Garis panduan perancangan ini terbahagi kepada: • Garis

panduan umum yang meliputi perancangan dan perletakan tapak, susunatur dan reka bentuk kawasan dan dalaman bangunan; dan

• Garis panduan khusus yang merangkumi

keperluan minimum bagi pembangunan kawasan perdagangan. Perincian mengenai aspek perletakan, struktur binaan, saiz minimum tapak, zon penampan dan lain-lain dimasukkan.

Garis panduan ini terpakai untuk: •

Perancangan pembangunan perdagangan baru;

kawasan

Pembangunan sediada yang merangkumi pembangunan infill, pembangunan semula kawasan perdagangan dan tukar guna jenis perniagaan.

3.1

Definisi

Perdagangan membawa maksud apa-apa aktiviti penawaran, pertukaran, perkhidmatan dan penyimpanan barangan untuk tujuan perniagaan.

Klasifikasi Kawasan Perdagangan

Premis dan kawasan perdagangan diklasifikasikan seperti berikut: i.

Hypermarket;

ii.

Superstore;

iii.

Departmental Store;

iv.

Pasaraya/Supermarket;

v.

Kompleks/Mall Perniagaan;

vi.

Pangsapuri Perkhidmatan, Hotel, Pejabat dan Restoran;

vii.

Bangunan Bersepadu;

viii.

Kedai, Kedai Mampu Milik, Rumah Kedai, Kedai Pejabat;

ix.

Arked/Bazar;

x.

Cafe Terbuka;

xi.

Gerai Statik dan Gerai Sementara;

xii.

Pasar Borong, Kering; dan

xiii.

Stesen Minyak.

Pasar

Basah

dan

Sila rujuk definisi bagi setiap klasifikasi perdagangan di atas di bahagian 6 garis panduan ini.

Premis Perdagangan bermaksud bangunan dan perkarangannya yang menempatkan aktiviti perdagangan. Kawasan Perdagangan adalah kawasan yang menempatkan premis dan aktiviti perdagangan. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 3.3

Perundangan dan Peraturan Lain

Pembangunan kawasan perdagangan hendaklah mematuhi perundangan dan peraturan berikut: •

Kanun Tanah Negara 1960 (Akta 56);

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171);

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172);

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133);

Undang-Undang Kecil Seragam 1984 (UKBS);

Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), 2012;

Bangunan

Manual Saliran Mesra Alam (MASMA) 2000, Jabatan Pengairan dan Saliran;

Buku Teknologi Penuaian Air Hujan (Rainwater Harvesting Technology Guidebook), Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, 2007; dan

Garis panduan lain yang berkaitan.

3

4.

PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN

4.1

Pematuhan Kepada Perancangan Setempat

Pembangunan premis dan kawasan perdagangan hendaklah mengikut keperluan setempat dan berasaskan dasardasar rancangan struktur, rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas. 4.2

Pembangunan Perdagangan Mengikut Hierarki dan Menjadi Pemangkin Pembangunan

Perancangan kawasan perdagangan mengikut hierarki pusat perdagangan. Ini boleh mencerminkan jenis dan skala pembangunan yang akan dibenarkan. Pembangunan hypermarket boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan setempat dan pada masa yang sama ianya hendaklah tidak menjejaskan aktiviti perniagaan setempat sediada. 4.3

Kepelbagaian Aktiviti Perdagangan dan Peluang Penyertaan

Memberi perhatian untuk mempelbagaikan premis dan aktiviti perdagangan yang mampu menempatkan semua golongan peniaga. Penyediaan digalakkan perniagaan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

ruang niaga sokongan bagi merancakkan aktiviti di kawasan atau dalam


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN bangunan hypermarket dan kompleks/mall perniagaan. 4.4

Kemudahsampaian Yang Tinggi

Kawasan perdagangan hendaklah mudah sampai kepada semua golongan masyarakat dan boleh dihubungi oleh pelbagai mod pengangkutan bagi memudahkan pergerakan pengunjung. 4.5

Berkomponen dan Berkualiti

Premis dan kawasan perdagangan hendaklah dilengkapi dengan kemudahan sokongan yang mencukupi seperti tempat pembuangan sampah, bilik solat, tandas dan tempat letak kenderaan. Segala kemudahan sokongan yang disediakan hendaklah disediakan dengan berkualiti dan mematuhi piawaian yang ditetapkan. 4.6

Kebersihan, Keselamatan, Keselesaan dan Harmoni

4

negara ini dan memberi keselesaan kepada pengguna, terutamanya di dalam perancangan premis Cafe Terbuka. 4.7

Inovatif, Estetika dan Beridentiti

Reka bentuk dan susun atur premis perniagaan hendaklah inovatif dan memberi keutamaan kepada pemeliharaan peninggalan warisan, nilai estetika bagi melambangkan imej, identiti dan sosiobudaya tempatan disamping dapat mempertingkatkan suasana persekitaran yang menarik dan indah. Selain itu reka bentuk yang universal hendaklah ditekankan bagi memenuhi keperluan semua golongan masyarakat terutamanya golongan orang kurang upaya (OKU). Penyediaan struktur landskap lembut dan landskap kejur/hardscape yang unik dan ceria digalakkan.

Reka bentuk dan susun atur kawasan perdagangan serta struktur kemudahan hendaklah mengutamakan aspek-aspek keselamatan, kebersihan, mesra alam, mesra pengguna dan berharmoni dengan kawasan sekitar serta dapat meningkatkan interaksi pengguna. Ruang legar yang disediakan hendaklah mengambilkira keselesaan laluan pejalan kaki dan tidak mengganggu laluan awam. Susun atur, bahan dan kualiti perabot yang digunapakai hendaklah sesuai dengan iklim

Foto 1: Ruang legar yang memberikan keselesaan kepada laluan pejalan kaki – Pavillion, Kuala Lumpur (9 Ogos 2010)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 5.

GARIS PANDUAN UMUM

5.1

Perancangan Tapak

dan

Jalan susur ini hendaklah mempunyai sirkulasi laluan yang berterusan dan bersambung ke jalan utama.

Jalan susur ini juga hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya dua akses ke premis perdagangan supaya laluan jalan utama lancar.

Kawasan perdagangan tidak dibenarkan berkongsi lorong belakang dengan kawasan kediaman.

Laluan pejalan kaki yang bersambung, sistematik, selamat dan selesa hendaklah disediakan bagi meningkatkan kesampaian pejalan kaki ke pusat tumpuan awam. Rujuk Foto 2.

Perletakan

Dirancang di lokasi yang strategik di jalan utama (terutamanya aktiviti perdagangan berdensiti tinggi) dan hendaklah mudahsampai terutamanya dengan sistem pengangkutan awam. Menggalakkan ciri-ciri pemuliharaan, dan kesinambungan melalui penyusunan komponen guna tanah dan aktiviti yang bersesuaian, serasi dengan aktiviti pembangunan di kawasan sekitar.

Laluan keluar masuk tidak boleh menghadap terus ke jalan utama yang mempunyai rizab 20 meter ke atas.

Jalan susur (15 meter) hendaklah disediakan antara jalan utama dengan kawasan perdagangan.

5

Foto 2: Contoh laluan pejalan kaki yang selamat dan selesa – Kuala Kangsar, Jun 2010

Rajah 5.1:

Penyediaan jalan susur ke kawasan perdagangan dari jalan utama.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pembangunan secara infill hendaklah mengambilkira faktor-faktor perletakan, kawasan persekitaran, jenis aktiviti, ketinggian bangunan dan nisbah plot


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN seperti yang ditentukan berkuasa tempatan. •

oleh

pihak

Aktiviti perdagangan ringan dan perkhidmatan yang beroperasi di rumah kedai dan bangunan bersepadu serta tidak mencemarkan boleh diletakkan berhampiran dengan kawasan perumahan. Zon penampan (buffer) selebar minimum 20 meter (66 kaki) hendaklah disediakan untuk melindungi pandangan dan menampan bunyi bising dari kawasan perdagangan dengan kawasan sekitarnya. Zon ini boleh diintegrasikan dengan ruang pejalan kaki, penanaman pokok serta ruang menunggu dan rehat di kawasan perdagangan tersebut.

Zon Penampan

jika ruang lantai perniagaan adalah melebihi 3,000 meter persegi dan lebih (KPDNKK, 2010). 5.2

Hendaklah mengambilkira keadaan topografi asal tapak dan disesuaikan dengan elemen-elemen buatan tanpa menjejaskan keadaan dan keunikan alam semulajadi. Ini bagi menjamin keselamatan dan mengelakkan kejadian tanah runtuh dan banjir kilat di samping mewujudkan pemandangan persekitaran yang harmoni.

Ketinggian bangunan hendaklah dikawal bagi menjamin kesinambungan reka bentuk dan keseragaman garis latar langit dengan persekitaran bandar. Ia juga bertujuan mengurangkan kesan bayang dan cahaya semulajadi (natural lighting) ke atas bangunan berdekatan. Di samping itu kawalan ketinggian perlulah mempastikan peredaran udara semulajadi yang baik dan menjamin tahap kesendirian (privacy). Selain daripada itu, penting juga mempastikan kawalan ketinggian menepati keperluan Bomba dan keperluan functional yang lain.

Kawasan Perdagangan

Rajah 5.2:

Susun Atur dan Reka Bentuk

Zon Penampan

Kawasan Tanaman Hijau/Laluan Pejalan Kaki/Ruang Menunggu 3m(10’)

6

Kawasan Tanaman Hijau/Laluan Pejalan Kaki/Ruang Menunggu 3m(10’)

Ilustrasi Zon Penampan di Kawasan Perdagangan

Kajian impak ke atas peniaga tempatan hendaklah dijalankan bagi semua jenis perniagaan/perdagangan yang dibangunkan secara bangunan berasingan (free standing building) atau

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Faktor bagi menentukan ketinggian adalah:

kawalan

a. Pertimbangan pengekalan mercu tanda, landskap bandar (townscape) dan bangunan/ kawasan berkepentingan sejarah, senibina dan warisan;


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN Ketinggian bangunan perlu dikawal untuk mengekalkan serta menyesuaikannya dengan pemandangan dan ciri-ciri mercu tanda yang berprestij dan menonjol atau zon-zon pengekalan. b. Keperluan functional perdagangan;

c. Keperluan kawasan khusus; Bangunan-bangunan yang akan dibangunkan di sekitar dan dalam kawasan yang dikhaskan untuk laluan penerbangan dan komunikasi gelombang mikro hendaklah mempunyai had ketinggian tertentu dengan merujuk kepada Jabatan Penerbangan Awam dan Rancangan Pemajuan.

yang

Hendaklah mengutamakan ciri-ciri senibina, budaya dan warisan yang melambangkan sosio-budaya dan sejarah tempatan untuk meningkatkan sense of place, suasana tempat yang harmoni, unik dan bermakna.

Bersifat anjal dan berdaya tahan (robust) kepada keperluan pelbagai aktiviti untuk mencerminkan suasana persekitaran bandar yang ceria dan pelbagai (variety).

Mewujudkan suasana perdagangan berasaskan konsep market place untuk memudahkan dan menarik perhatian orang ramai berkunjung.

Reka bentuk, susun atur dan tempat pintu masuk utama bangunan atau kawasan perdagangan hendaklah jelas dan highly visible. Elemen-elemen reka bentuk yang memberi pengunjung sense of welcome digalakkan bagi menambah baik keindahan identiti bangunan. Rujuk Foto 3.

Menyediakan tanda arah yang jelas menuju ke pintu masuk bangunan atau kawasan perdagangan.

Kapasiti kemudahan infrastruktur; Ketinggian bangunan/ruang lantai perniagaan hendaklah dioptimumkan dengan keupayaan untuk menampung pertambahan isipadu lalu lintas supaya aliran lalu lintas lancar.

aktiviti

Ketinggian bangunan juga hendaklah mengambilkira kemudahan mencegah kebakaran serta keupayaan asas bangunan (building foundation).

aktiviti

Ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pengudaraan dan cahaya siang hari (day lighting), aktiviti pemunggahan dengan selesa, keselamatan persekitaran dan lainlain.

d.

dapat menampung dijalankan.

7

Ketinggian bangunan/ruang lantai perniagaan juga hendaklah dikawal supaya kapasiti kemudahan infrastruktur dan awam sediada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


8

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Foto 3: Pintu gerbang yang bercirikan sense of welcome.- Sibu, Sarawak (April 2009)

•

Foto 4:

Sirkulasi Dalaman a. Menyediakan hierarki jalan/lorong mengikut fungsi. Ia hendaklah berterusan, mempunyai reka bentuk yang selamat, mesra kanak-kanak, warga emas dan golongan OKU serta dihubungkan ke tempat-tempat tumpuan awam. b. Jalan susur dalaman hendaklah tidak kurang daripada 12 meter lebar (kecuali bagi bangunan hypermarket). Rujuk Lampiran 1. c. Menyediakan kemudahan tempat letak kereta yang mencukupi dengan mengambilkira keperluan pelanggan OKU dan pelanggan berkeluarga (kanak-kanak dan bayi) serta pemandu wanita berseorangan (single woman driver). d. Dilengkapi dengan kemudahan tempat letak kereta off-street parking atau on-street parking mengikut piawaian perancangan semasa. Rujuk Foto 4.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Contoh tempat letak kereta di dalam kawasan perdagangan – Restoran KFC Jalan Kepong, Kuala Lumpur (Ogos 2010)

e. On-Street Parking tidak boleh diletakkan di tempat-tempat berikut: o

Laluan keluar masuk bangunan.

o

Kawasan memunggah barang.

o

Kawasan seliaan.

o

Di persimpangan jalan, laluan lintasan pejalan kaki, perhentian bas dan teksi.

o

On-Street parking hanya dibenarkan pada sebelah tepian jalan sahaja.

o

Tidak dibenarkan di lorong tepi atau pemisah (fire-break) antara deretan rumah kedai.

laluan

perkhidmatan

f. Menyediakan ruang khusus untuk kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam (bas dan teksi) dan kenderaan persendirian bagi


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

9

i. Perlu menyediakan sistem laluan siarkaki yang berterusan, berbumbung dan mesra kanakkanak serta golongan OKU dari tempat letak kereta ke bangunan perdagangan. Rujuk Foto 7.

menurun dan mengambil penumpang. Ruang tersebut hendaklah disediakan di luar premis perdagangan dan tidak menghalang kecekapan aliran lalu lintas. Rujuk Foto 5.

Foto 5: Ruang perhentian bas dan teksi yang ditempatkan di luar premis perdagangan – Carrefour, Subang Jaya (Mei 2009)

g. Laluan bagi kenderaan memunggah hendaklah diasingkan dari jalan susur ke tempat letak kereta pengunjung, pelanggan, pekerja dan penyewa.

Foto 7: Laluan pejalan kaki yang berbumbung dan selesa di dalam kawasan hypermarket – Tesco Extra, Shah Alam (Ogos,2010)

h. Penyediaan jalan keluar masuk hendaklah ditempat yang strategik, mudah dan selamat.

j. Jalan buntu (cul-de-sac) tidak dibenarkan di kawasan perniagaan. •

Laluan Masuk

Laluan Keluar

Foto 6: Laluan keluar masuk yang diasingkan untuk keselamatan dan keselesaan pengunjung hypermarket – Giant Hypermarket, Seksyen 13, Shah Alam (Ogos 2009) Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Papan Iklan Perniagaan Hendaklah menggunakan Bahasa Melayu dan mengikut ukuran serta susunan yang dibenarkan seperti dalam Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar (JPBD SM. GP021, 2009).


10

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN •

Landskap

landskap, courtyard, penampan hijau.

a. Menyediakan plaza dan pedestrian mall berkonsepkan street shopping, courtyard serta lain-lain bentuk ruang lapang berlandskap. Seterusnya mewujudkan persekitaran kawasan perdagangan yang selesa, ceria dan sihat di samping dapat mewujudkan ruang untuk berinteraksi dan beristirehat.

jalan

atau

e. Mewujudkan persekitaran hijau seperti taman atas bumbung, pocket parks dan sebagainya. Rujuk Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung (JPBD SM. GP014-A, 2010). f. Menggalakkan penanaman pokok utama yang mempunyai ciri-ciri rendang, akar tidak merebak, tidak berbuah, dahan tidak rapuh, tidak mempunyai daun yang kerap gugur serta mudah diselenggarakan.

b. Mewujudkan rangkaian badan airdataran-taman awam untuk menghasilkan persekitaran bandar yang beridentiti, berbudaya dan mampan melalui elemen landskap.

g. Pokok renek dan penutup bumi digalakkan ditanam di kawasan jalan masuk utama, di pembahagi lot dan kawasan tempat letak kereta. h. Penanaman pokok utama dan renek hendaklah tidak mengganggu kualiti pandangan dari aspek pencahayaan, fungsi sistem CCTV dan keselamatan jalan raya. •

Foto 8: Contoh badan air dalam kawasan perdagangan – Alamanda Putrajaya (Ogos 2010).

c. Mereka bentuk elemen landskap kejur seperti lampu dan permukaan berturap yang bersesuaian dengan landskap lembut. d. Menyediakan pemisah sama ada dalam bentuk tanah lapang,

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pencahayaan dan Keselamatan Bagi tujuan memaksimumkan pengawasan dan mengurangkan ancaman keselamatan dari perbuatan jenayah (fear of crime), sistem pencahayaan yang mencukupi dan bersesuaian adalah perlu khususnya pada waktu malam. a. Pendawaian dan peralatan pencahayaan hendaklah diletakkan di tempat yang sukar dicapai oleh orang awam bagi tujuan


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN keselamatan vandalisma.

dan

mengelak

b. Lampu yang terang hendaklah disediakan di tempat yang terlindung atau terasing (remote or isolated areas) bagi menghindarkan perkumpulan dan aktiviti jenayah. c. Secara amnya, pencahayaan hendaklah ditekankan di kawasankawasan berikut: o o o o o

Laluan sirkulasi utama; Tempat letak kenderaan; Pintu masuk keluar ke kawasan dan bangunan perdagangan; Di sekeliling (perimeter) bangunan; dan Ruang-ruang kosong di antara garisan bangunan.

d. Sistem pengawasan keselamatan menggunakan CCTV digalakkan di kawasan dan bangunan perdagangan.

Foto 9:

11

5.3 KEPERLUAN-KEPERLUAN LAIN Sebarang kelulusan kemajuan kawasan perdagangan (permohonan kebenaran merancang) terutamanya bagi kawasan perdagangan berskala besar seperti hypermarket, superstore, departmental store dan kompleks/ mall perniagaan hendaklah mempertimbangkan atau mengambilkira keperluan-keperluan lain seperti berikut:•

Arahan-arahan yang diberikan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) bagi setiap negeri.

Menyedia Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) (Seksyen 21A, Akta 172).

Menyedia Laporan Penilaian Kesan Trafik (TIA) atau Laporan Penilaian Trafik (TA) bagi saiz atau intensiti pembangunan tertentu.

Kajian Impak Cadangan Pembangunan terhadap perniagaan runcit setempat, lalu lintas, prasarana dan sosio ekonomi sediada hendaklah dijalankan untuk pertimbangan PBT.

Kajian persepsi pengguna digalakkan bagi memudahkan penterjemahan reka bentuk kawasan dan bangunan mengikut aspirasi penduduk tempatan.

Perletakkan CCTV di kawasan Perdagangan – Kuala Terengganu (Julai 2011)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 6.

12

GARIS PANDUAN KHUSUS

6.1 Hypermarket Hypermarket adalah gedung perniagaan layandiri dalam bangunan tunggal dengan keluasan ruang lantai perniagaan tidak kurang daripada 5,000 meter persegi yang menjual pelbagai jenis barangan pengguna, merangkumi barangan makanan dan bukan makanan, dalam pelbagai saiz, kuantiti dan bentuk pembungkusan. (KPDNKK,2012)

PERKARA Perletakan/ Perancangan Tapak

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Hypermarket dibenarkan untuk dibangunkan di kawasan Dewan Bandaraya/Majlis Perbandaran sahaja (KPDNKK, 2012). • Tidak digalakkan di kawasan perumahan, pusat kejiranan dan di kawasan perniagaan sediada. •

Tidak dibenarkan beroperasi dalam lingkungan jejari (radius) 1.6 kilometer daripada kawasan perumahan, sekolah, hospital, rumah ibadat dan pusat bandar sediada (Rujuk Rajah 6.1).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Rajah 6.1: Konsep perletakan hypermarket


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

Keluasan Tapak

13

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Perlu diletakkan dan dintegrasikan dengan hierarki jalan pengagihan utama dengan kelebaran jalan minimum 60 meter untuk menampung lalu lintas yang tinggi dan pelbagai jenis kenderaan.

Perletakan hypermarket hendaklah mengikut hierarki petempatan dan berhampiran jalan utama. Jalan susur ke hypermarket perlu disediakan.

Rajah 6.2: Perletakan hypermarket selari dengan jalan utama

Tidak kurang daripada 1.8 hektar.

Penentuan keluasan minimum kawasan hypermarket hendaklah berdasarkan keupayaan untuk menampung perkara berikut: a) Luas ruang lantai niaga minimum hypermarket ≥ 5,000 meter persegi; b) Luas ruang lantai niaga perniagaan sokongan di antara minimum 40 peratus hingga maksimum 80 peratus daripada keluasan ruang lantai niaga minimum hypermarket; c) Nisbah ruang minimum untuk gudang dan stor adalah 10 peratus dari keluasan keseluruhan ruang lantai perniagaan; d) 10 peratus kawasan lapang berfungsi; e) Bilangan tempat letak kereta pengguna, pekerja dan kenderaan pengangkut; f) Penyediaan ruang lantai kemudahan sokongan yang lain; dan g) Sirkulasi dalaman.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


14

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Jenis Bangunan

Dibenarkan untuk beroperasi dalam format stand alone atau anchor tenant.

Nisbah Plot

Tertakluk kepada kelulusan PBT berkenaan.

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak.

Ketinggian • Kawalan ketinggian – digalakkan satu setengah tingkat, Bangunan maksimum 4 tingkat. Hypermarket • Bangunan 2 tingkat atau lebih – sediakan escalator/ walkalator. (Bangunan hypermarket • Bangunan 3 dan 4 tingkat – sediakan lif untuk pelanggan dan lif merujuk kepada bangunan di mana pengangkut. hypermarket beroperasi)

Keluasan Ruang Lantai

Keluasan ruang lantai niaga minimum hypermarket – 5,000 meter persegi.

Keluasan ruang lantai niaga perniagaan sokongan – minimum 40 peratus hingga maksimum 80 peratus daripada luas ruang lantai niaga hypermarket.

Jalan Keluar Masuk

Sekurang-kurangnya dua jalan keluar masuk dengan kelebaran tidak kurang daripada 30 meter.

Jalan Susur dari Jalan Utama

Lebar 15 meter.

Jalan Susur Dalaman

Lebar jalan tidak kurang daripada 12 meter.

Anjakan Bangunan

Tidak kurang daripada 20 meter – boleh diintegrasikan dengan sirkulasi dalaman, laluan pejalan kaki, tempat pengindahan dan penanaman pokok, serta taman atau tempat berehat.

Penanaman pokok di sekeliling kawasan hypermarket digalakkan.

Tempat letak kereta untuk pengunjung hypermarket boleh disediakan di bahagian hadapan atau di dalam bangunan sama ada di basement atau rooftop parking.

Perkiraan bagi keperluan tempat mengambilkira perkara berikut:

Tempat Letak Kereta

o

letak

kereta

hendaklah

Nisbah minimum tempat letak kereta dengan saiz ruang lantai perniagaan ialah 50 unit ruang letak kereta bagi setiap 1,000 meter persegi ruang lantai niaga atau

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

15

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN mengikut peraturan-peraturan mengenai peruntukan tempat letak kereta di kawasan perniagaan yang ditentukan oleh PBT masing-masing atau mana yang lebih tinggi.

•

o

Minimum 30 unit tempat letak kereta bagi pekerja hypermarket. 3 unit tempat letak kereta bagi setiap 2 unit premis ruang niaga sokongan dengan bilangan minimum 15 petak. 1 unit tempat letak kereta bagi setiap unit gerai dengan bilangan minimum 15 petak.

o

TLK OKU: 2% daripada jumlah TLK

o

Bilangan tempat letak motosikal berbumbung dan berkunci adalah 10 peratus dari jumlah keseluruhan bilangan tempat letak kereta.

o

Minimum 10 petak tempat letak kenderaan penghantar atau pengangkut (treler, lori panjang dan kontena) disediakan secara berasingan daripada tempat letak kereta pengunjung, pelanggan dan pekerja.

Lebar jalan antara tempat letak kereta 4.9 meter.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


16

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

6.1 m

6.1 m

HYPERMARKET (5000 m.p)

4.9m

RUANG PERNIAGAAN

4.9m

4.9m

4.9m 6.1m

(Keluasan minima :40% daripada Hypermarket) 7.3m 6.1m

6.1m

6.1m masuk

keluar

PETUNJUK Ruang Hypermarket (5,000 m.p) Ruang Perniagaan (minima 40% ruang Hypermarket) Ruang Kemudahan Awam (seperti tandas dan surau) Laluan Troli (Lebar 2.1 m)

Nota: 1. Jumlah Tempat Letak Kereta adalah 406 petak 2. Anjakan bangunan setiap bahagian 20 meter

Landskap

Rajah 6.3: Contoh susunatur kawasan hypermarket pada keluasan minimum

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

17

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN KEMUDAHAN SOKONGAN

Bilik Solat

Disediakan secara bersepadu dengan tempat berwuduk tetapi berasingan untuk lelaki dan perempuan dan tidak bersebelahan dengan tandas awam.

Keluasan minimum – 24 meter persegi untuk bilik solat lelaki dan 25 meter persegi untuk bilik solat perempuan.

Penyediaan surau hendaklah berorientasikan ke arah kiblat.

Perletakan dan ruang hendaklah dirancang dari awal reka bentuk bangunan (hindarkan incidental spaces atau basement).

Boleh digunakan sebagai kawasan pameran berjangka.

Sediakan tempat duduk yang bersesuaian.

Dihiasi dengan landskap kejur dan lembut yang bersesuaian.

Ruang untuk telefon awam dan mesin perbankan ATM.

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011)

Tandas Awam

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU.

Tandas OKU hendaklah sentiasa dibuka untuk digunakan.

Menyediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Kawasan Lapang dan Ruang Legar dalam Bangunan

Tempat Pelupusan Sampah Sementara

• Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru dengan lebih terperinci.

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Perletakan pili bomba hendaklah memenuhi keperluan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tempat Menunggu Bas/Teksi

Menyediakan lay-by yang bersesuaian dan ditempatkan di luar premis Hypermarket samada di jalan susur atau jalan utama.

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki

Laluan pejalan kaki atau siar kaki berbumbung hendaklah disediakan secara terancang dengan mengambilkira connectivity

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN Berbumbung

18

antara komponen dalam premis perdagangan.

PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Ruang Memunggah

Keluasan ruang minimum dapat memuatkan sekurang-kurangnya dua kenderaan pengangkut dalam satu masa.

Tempat Penyimpanan Troli

Disediakan di dalam bangunan dan di kawasan tempat letak kereta.

Foto 10: Kemudahan troli yang mudah sampai perlu disediakan di kawasan hypermarket – Tesco Extra Shah Alam.

Keperluan Manual Saliran Mesra Alam (MASMA)

Disediakan sistem perparitan yang berkeupayaan menerima storm water yang maksimum selaras dengan keperluan dan syaratsyarat MASMA.

Tadahan Air Hujan

Menggalakkan pemaju menakung air hujan untuk digunakan dalam operasi selain penggunaan air bersih.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

19

6.2 Superstore Superstore adalah perniagaan layandiri dengan ruang lantai perniagaan 3,000 hingga 5,000 meter persegi yang menjual pelbagai barangan pengguna merangkumi barangan makanan dan bukan makanan. Hanya syarikat yang mengendalikan hypermarket boleh memohon untuk menjalankan perniagaan dalam format superstore (KPDNKK,2012).

Contoh superstore Giant dan Carrefour di dalam kompleks/ mall perniagaan. PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Perletakan

•

Superstore dibenarkan untuk dibangunkan di kawasan Dewan Bandaraya/Majlis Perbandaran sahaja (KPDNKK, 2012).

Keluasan Minimum

•

Penentuan keluasan minimum kawasan superstore hendaklah berdasarkan keupayaan untuk menampung perkara berikut: a) Luas ruang lantai niaga minimum superstore 3,000 - 5,000 meter persegi; b) Luas ruang lantai niaga perniagaan sokongan di antara minimum 40 peratus hingga maksimum 80 peratus daripada keluasan ruang lantai niaga minimum superstore; c) Nisbah ruang minimum untuk gudang dan stor adalah 10 peratus dari keluasan keseluruhan ruang lantai perniagaan; d) 10 peratus kawasan lapang berfungsi; e) Bilangan tempat letak kereta pengguna, pekerja dan kenderaan pengangkut; f) Penyediaan ruang lantai kemudahan sokongan yang lain; dan

•

Sirkulasi dalaman.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


20

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Bangunan

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Bangunan tunggal

Di dalam Kompleks/ mall perniagaan - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.5

Rumah kedai/bangunan bersambung - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.8

Nisbah Plot

Tertakluk kepada kelulusan PBT berkenaan.

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak.

Ketinggian Bangunan Superstore

Kawalan ketinggian – digalakkan satu setengah tingkat, maksimum 4 tingkat.

Bangunan 2 tingkat atau lebih – sediakan escalator/ walkalator.

Bangunan 3 dan 4 tingkat – sediakan lif untuk pelanggan dan lif pengangkut.

Tidak kurang daripada 20 meter – boleh diintegrasikan dengan sirkulasi dalaman, laluan pejalan kaki, tempat pengindahan dan penanaman pokok, serta taman atau tempat berehat.

Penanaman pokok di sekeliling kawasan superstore digalakkan.

Keluasan ruang lantai niaga minimum superstore– 3,000 - 4999 meter persegi.

Keluasan ruang lantai niaga perniagaan sokongan – minimum 40 peratus hingga maksimum 80 peratus daripada luas ruang lantai niaga hypermarket.

Jalan Keluar Masuk

Sekurang-kurangnya dua jalan keluar masuk dengan kelebaran tidak kurang daripada 30 meter.

Jalan Susur dari Jalan Utama

Lebar 12 meter.

Tempat Letak Kereta

Tempat letak kereta untuk pengunjung superstore boleh disediakan di bahagian hadapan atau di dalam bangunan sama ada di basement atau rooftop parking.

Perkiraan bagi keperluan tempat mengambilkira perkara berikut:

Anjakan Bangunan

Keluasan Ruang Lantai Niaga

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

letak

kereta

hendaklah


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

21

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

•

o

Nisbah minimum tempat letak kereta dengan saiz ruang lantai perniagaan ialah 50 unit ruang letak kereta bagi setiap 1,000 meter persegi ruang lantai niaga atau mengikut peraturan-peraturan mengenai peruntukan tempat letak kereta di kawasan perniagaan yang ditentukan oleh PBT masing-masing atau mana yang lebih tinggi.

o

Minimum 30 unit tempat letak kereta bagi pekerja superstore. 3 unit tempat letak kereta bagi setiap 2 unit premis ruang niaga sokongan dengan bilangan minimum 15 petak. 1 unit tempat letak kereta bagi setiap unit gerai dengan bilangan minimum 15 petak.

o

TLK OKU: 2% daripada jumlah TLK.

o

Bilangan tempat letak motosikal berbumbung dan berkunci adalah 10 peratus dari jumlah keseluruhan bilangan tempat letak kereta.

o

Minimum 10 petak tempat letak kenderaan penghantar atau pengangkut (treler, lori panjang dan kontena) disediakan secara berasingan daripada tempat letak kereta pengunjung, pelanggan dan pekerja.

Lebar jalan antara tempat letak kereta 4.9 meter. KEMUDAHAN SOKONGAN

Kemudahan Sokongan

•

•

Bangunan tunggal - Perincian garis panduan / piawaian rujuk di para 6.1. Rumah kedai/bangunan bersambung - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.8. o

Tandas awam.

o

Tempat troli.

o

Alat pemadam kebakaran .

o

Ruang memunggah.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

22

6.3 Departmental Store Departmental Store adalah gedung dengan pelbagai saiz ruang lantai perniagaan yang menjual pelbagai jenis barangan pengguna yang dibahagikan mengikut jantina, umur dan barangan keperluan rumah, melalui layan diri atau dengan jurujual, secara amnya dibawah satu pengurusan. Departmental Store boleh menyediakan ruang untuk pasaraya tidak lebih daripada 3,000 meter persegi (KPDNKK,2012).

SURIA KLCC

Contoh departmental store Sogo di bangunan tunggal.

PAVILLION Contoh departmental store Isetan di dalam kompleks perniagaan. PERKARA Perletakan

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Departmental store hanya dibenarkan untuk dibangunkan di kawasan Dewan /Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran sahaja (KPDNKK, 2012).

Tidak dibenarkan beroperasi dalam lingkungan jejari (radius) 1.6 kilometer daripada kawasan perumahan, sekolah, hospital, rumah ibadat dan pusat bandar sediada.

Dibenarkan beberapa departmental store beroperasi di dalam satu kompleks/ mall perniagaan di bawah pengurusan yang sama.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Bangunan

Keluasan Tapak Bagi bangunan tunggal

23

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Sesi dialog bersama PBT hendaklah dijalankan bagi mendapatkan maklumbalas daripada penduduk setempat sekiranya dibina dalam format bangunan tunggal.

Di dalam Kompleks/ mall perniagaan - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.5.

Rumah kedai/bangunan bersambung - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.8.

Tidak kurang daripada 0.4 hektar.

Penentuan keluasan minimum kawasan departmental store hendaklah berdasarkan keupayaan untuk menampung perkara berikut: a) Luas ruang lantai niaga departmental store; b) Luas ruang lantai niaga perniagaan sokongan di antara minimum 40 peratus hingga maksimum 80 peratus daripada keluasan ruang lantai niaga departmental store; c) Nisbah ruang minimum untuk gudang dan stor adalah 10 peratus dari keluasan keseluruhan ruang lantai perniagaan; d) 10 peratus kawasan lapang berfungsi; e) Bilangan tempat letak kereta pengguna, pekerja dan kenderaan pengangkut; f) Penyediaan ruang lantai kemudahan sokongan yang lain; dan

Sirkulasi dalaman.

Nisbah Plot

Tertakluk kepada kelulusan PBT berkenaan.

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak.

Ketinggian Bangunan

Kawalan ketinggian – mengikut nisbah plot yang ditentukan oleh PBT.

Bangunan 2 tingkat – digalakkan menyediakan escalator/ walkalator.

Bangunan 3 tingkat dan ke atas – sediakan lif untuk pelanggan dan lif pengangkut.

Tidak kurang daripada 20 meter – boleh diintegrasikan dengan sirkulasi dalaman, laluan pejalan kaki, tempat pengindahan dan penanaman pokok, serta taman atau tempat berehat.

Anjakan Bangunan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

24

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Penanaman pokok di sekeliling kawasan superstore digalakkan.

Jalan Keluar Masuk

Sekurang-kurangnya dua jalan keluar masuk dengan kelebaran tidak kurang daripada 30 meter.

Jalan Susur dari Jalan Utama

Lebar 12 meter.

Jalan Susur Dalaman

Lebar jalan tidak kurang daripada 12 meter.

Tempat Letak Kereta

Bangunan tunggal - Perincian garis panduan / piawaian rujuk di para 6.1

Bagi Bangunan Bersambung/Rumah Kedai

Kemudahan Sokongan

o

1 unit bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga

o

1 petak motosikal bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga.

Bagi Departmental Store di Bangunan tunggal - Perincian garis panduan / piawaian rujuk di para 6.1 Bagi Departmental Store di Rumah kedai/bangunan bersambung Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.8 o

Tandas awam

o

Tempat troli

o

Alat pemadam kebakaran

o

Ruang memunggah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

25

6.4 Pasaraya/ Supermarket Pasaraya adalah perniagaan runcit bersaiz sederhana besar yang menjual pelbagai jenis barangan yang beroperasi dalam premis perniagaan dan ruang niaga.

PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Perletakan

Ditumpukan di sepanjang jalan utama dan diintegrasikan dengan jalan pengagihan daerah dan jalan pengagihan tempatan

Keluasan Minimum

Boleh menampung tempat letak kereta seperti mana yang telah ditetapkan oleh PBT, kawasan Plinth dan sirkulasi dalaman dengan kelebaran tidak kurang daripada 12 meter.

Nisbah Plot

Tertakluk kepada kelulusan PBT berkenaan

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak

Jenis Bangunan

Bangunan tunggal

Di dalam kompleks/mall perniagaan - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.5

Bersambungan dengan bangunan lain - Perincian garis panduan / piawaian lain rujuk di para 6.8

Tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa tempatan

Jalan Keluar Masuk

30 meter

Jalan Susur dari Jalan Utama

15 meter

Anjakan Bangunan

Hadapan

• Tidak kurang daripada 12 meter

Belakang

• Tidak kurang daripada 6 meter

Sisi

• Tidak kurang daripada 6 meter

1 unit bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga

1 petak motosikal bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga.

TLK OKU: 2% daripada jumlah TLK.

Ketinggian Bangunan

Tempat Letak Kereta

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

26

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN KEMUDAHAN SOKONGAN

Bilik Solat

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

• Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru dengan lebih terperinci.

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Disediakan di tempat bersesuaian.

Tempat Menunggu Bas/Teksi

Disediakan lay-by yang bersesuaian dan ditempatkan di luar premis pasaraya samada di jalan susur atau jalan utama.

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki Berbumbung

Laluan pejalan kaki atau siar kaki berbumbung hendaklah disediakan secara terancang dengan mengambilkira connectivity antara komponen dalam premis perdagangan.

Kawasan Taman atau Rekreasi

Boleh disediakan dalam bentuk laman luaran dataran/plaza atau laman dataran/courtyard.

Menyediakan tempat permainan kanak-kanak, tempat berteduh dan berehat.

Ruang Memunggah

Sesuai diletakkan di belakang bangunan.

Tandas Awam

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU dan sentiasa dibuka untuk digunakan.

Sediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Disediakan di dalam bangunan dan di kawasan tempat letak kereta.

Tempat Penyimpanan Troli

Disediakan secara bersepadu dengan tempat berwuduk tetapi berasingan untuk lelaki dan perempuan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

27

6.5 Kompleks/Mall Perniagaan Kompleks/mall perniagaan adalah merupakan satu pusat pembangunan perniagaan yang dibangunkan secara komprehensif di mana ianya merangkumi pelbagai jenis ruang perniagaan seperti pusat membelibelah, butik, arked, bazar, studio fesyen, restoran, medan selera, pejabat, hotel dan sebagainya. Kedai Mampu Milik perlu disediakan sebanyak 10% daripada keseluruhan ruang lantai kasar kompleks/mall perniagaan.

Kompleks membeli-belah The Mall memiliki ciri-ciri kompleks/mall perniagaan. PERKARA Perletakan

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Di pusat bandar, kejiranan dan tempat tumpuan orang ramai.

Sesuai diletakkan di sepanjang jalan utama dan diintegrasikan dengan jalan pengagihan daerah dan jalan pengagihan tempatan.

Berhampiran terminal pengangkutan seperti Integrated Transport Terminal, LRT dan komuter.

Bangunan bersepadu boleh juga diintegrasikan bersama dengan kedai mampu milik, bangunan rumah kedai dan kedai pejabat.

Keluasan Minimum

Boleh menampung tempat letak kereta seperti mana yang telah ditetapkan oleh PBT, kawasan Plinth dan sirkulasi dalaman.

Jenis Bangunan

Bangunan tunggal.

Bangunan bersambung dengan kompleks atau bangunan lain.

Merupakan satu gedung besar tertutup dan dihubungi oleh laluan siarkaki dalaman.

Tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa tempatan berkenaan.

Ketinggian Bangunan dan Nisbah Plot

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

28

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Anjakan Bangunan –Hadapan, Belakang dan Sisi

Tidak kurang daripada 20 meter.

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak.

Jalan Keluar Masuk

30 meter.

Jalan Susur dari Jalan Utama

15 meter.

Tempat Letak Kereta

1 petak kenderaan bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga.

Tambahan 1 petak motosikal bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga.

TLK OKU: 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.

Kawasan Lapang

10 peratus daripada keseluruhan kawasan pembangunan hendaklah diperuntukkan untuk kawasan lapang dan dilandskap serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan rekreasi dan sosial seperti courtyard, dataran dan plaza.

Bilik Solat

Disediakan secara bersepadu dengan tempat berwuduk tetapi berasingan untuk lelaki dan perempuan .

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

• Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru dengan lebih terperinci.

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011)

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Disediakan di tempat bersesuaian.

KEMUDAHAN SOKONGAN Tempat Menunggu Bas/Teksi

Disediakan lay-by bersesuaian dan ditempatkan di luar kawasan kompleks/mall samada di jalan susur atau jalan utama

Ruang Memunggah

Sesuai diletakkan di belakang bangunan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

PERKARA

29

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki Berbumbung

Laluan pejalan kaki atau siar kaki berbumbung hendaklah disediakan secara terancang dengan mengambilkira connectivity antara komponen dalam premis perdagangan.

Kawasan Taman atau Rekreasi

Boleh disediakan dalam bentuk laman luaran dataran/plaza atau laman dataran/courtyard.

Menyediakan tempat permainan kanak-kanak, tempat berteduh dan berehat.

Merupakan sebahagian daripada kawasan lapang

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU.

Tandas OKU hendaklah sentiasa dibuka untuk digunakan.

Menyediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Tempat Penyimpanan Troli

Disediakan di dalam bangunan dan di kawasan tempat letak kereta

Keperluan Manual Saliran Mesra Alam (MASMA)

Disediakan sistem perparitan yang berkeupayaan menerima storm water yang maksimum selaras dengan keperluan dan syaratsyarat MASMA.

Tadahan Air Hujan

Menggalakkan pemaju menakung air hujan untuk digunakan dalam operasi selain penggunaan air bersih.

Tandas Awam

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

30

6.6 Pangsapuri Perkhidmatan , Hotel, Pejabat dan Restoran •

Pangsapuri perkhidmatan adalah merupakan unit-unit kediaman berbilang tingkat yang menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada pemilik atau penyewa seperti hotel.

Hotel merupakan aktiviti perdagangan yang menyediakan kemudahan penginapan.

Pejabat adalah bangunan yang menempatkan aktiviti perkhidmatan seperti bank, insurans dan perkhidmatan-perkhidmatan lain.

Restoran adalah merupakan aktiviti perdagangan yang menyedia dan menghidang makanan dan minuman kepada pelanggan. Terdapat restoran yang dibina secara berasingan yang menawarkan drive-through dan penghantaran makanan seperti Mc Donald, KFC, Pizza Hut dan sebagainya.

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN PERKARA Perletakan

Pangsapuri Perkhidmatan

Hotel

Pejabat

Restoran

Berhampiran terminal pengangkutan seperti Integrated Transport Terminal, LRT dan komuter.

Di kawasan pusat perkhidmatan, pusat bandar atau di kawasan pinggiran bandar.

Berhampiran dengan kawasan institusi dan pusat pengajian tinggi seperti universiti dan kolej.

Jenis Bangunan

Bangunan tunggal.

Ketinggian Bangunan

Ketinggian maksimum hendaklah menepati nisbah plot yang ditetapkan oleh PBT.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Bergantung kepada keluasan yang ditetapkan oleh PBT. Tidak melebihi 2 tingkat.


31

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Pangsapuri Perkhidmatan

Hotel

Pejabat

Restoran

Anjakan Bangunan Minimum

Hadapan

: 12 meter.

Tepi dan Belakang

: 6 meter.

Kawasan Plinth

Tidak melebihi 60 peratus daripada keluasan tapak.

Jalan Keluar Masuk

15 meter.

Jalan Susur dari Jalan Utama

15 meter.

Tempat Letak Kenderaan

1 TLK / 46 meter persegi ruang lantai kasar perniagaan lain.

TLK OKU: 2% daripada jumlah TLK.

Tambahan 1 Tempat Letak Motorsikal / 84 meter persegi ruang lantai niaga.

Keperluan tambahan bagi Pangsapuri Perkhidmatan •

2 TLK/unit + 20% pelawat.

TLM : 20% daripada jumlah TLK.

Keperluan tambahan bagi Hotel •

1 TLK /3 bilik.

1 TLK/25 meter persegi ruang lantai kasar.

Tambahan 1 TLM/20 meter persegi ruang lantai kasar.

Tambahan minimum ruang beratur untuk 8 buah kereta jika kaunter drivethrough disediakan.

KEMUDAHAN SOKONGAN Bilik Solat

Disediakan secara bersepadu dengan tempat berwuduk tetapi berasingan untuk lelaki dan perempuan.

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran

Disediakan di tempat bersesuaian.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru dengan lebih terperinci.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


32

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN GARIS PANDUAN/PIAWAIAN PERKARA

Pangsapuri Perkhidmatan

Hotel

Pejabat

Restoran

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Kawasan Taman/Rekreasi/ Lapang

Boleh disediakan dalam bentuk laman luaran dataran/plaza atau laman dataran/courtyard.

Kemudahan Ekslusif • CCTV untuk tujuan keselamatan

Tandas Awam

Gimnasium

Kolam renang

Kemudahan WiFi

Kemudahan dobi

Dewan serbaguna

Lot permainan

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU.

Tandas OKU hendaklah sentiasa dibuka untuk digunakan.

Menyediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

-


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

33

6.7 Bangunan Bersepadu Bangunan Bersepadu adalah merupakan premis yang mempunyai kepelbagaian kegunaan bercampur menegak dan fungsi yang berbeza iaitu untuk kediaman, perniagaan dan pejabat di dalam satu bangunan dalam aras yang berbeza.

PERKARA Perletakan

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Di dalam kawasan pusat bandar.

Berhampiran terminal pengangkutan seperti Integrated Transport Terminal, LRT dan komuter.

Ditempatkan di jalan-jalan utama, kawasan perumahan dan pusat tumpuan orang ramai.

Bangunan bersepadu boleh juga diintegrasikan bersama dengan kedai mampu milik, bangunan rumah kedai dan kedai pejabat.

Jenis Bangunan

Bangunan tunggal.

Saiz Tapak Minimum

0.8 hektar

Komposisi Ruang Lantai Kediaman

Minimum 30% daripada keseluruhan ruang lantai kasar bangunan.

Ketinggian Bangunan

Tertakluk kepada PBT.

Nisbah Plot

Tertakluk kepada PBT.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Tempat Letak Kereta

34

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Kediaman •

1TLK/unit kediaman+20% pelawat

20% TLM daripada jumlah TLK

2% TLK OKU daripada jumlah TLK

Perniagaan •

1 TLK bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga

Tambahan 1 TLM bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga. KEMUDAHAN SOKONGAN

Bilik Solat

Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan oleh pemaju atau PBT secara berpusat mengikut keperluan pekerja, pengunjung dan pemilik kedai.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Perlu disediakan oleh pihak berkuasa tempatan dan ditempatkan di kawasan yang tidak mengganggu aliran lalu lintas di dalam kawasan perniagaan.

Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk “Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru” dengan lebih terperinci.

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti vandalisma.

Tempat Menunggu Bas/Teksi

Disediakan lay-by bersesuaian dan ditempatkan di luar kawasan perniagaan samada di jalan susur atau jalan utama .

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki.

Laluan pejalan kaki hendaklah disediakan bagi kemudahan pelanggan.

Saiz minimum adalah 2.5 meter bagi kawasan perdagangan luar bandar dan 3 meter bagi kawasan pusat perdagangan di bandar dan pusat bandar.

Lorong belakang berukuran minimum 6m untuk tujuan pemunggahan barang-barang.

Ruang Memunggah

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

PERKARA

35

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN KEMUDAHAN SOKONGAN

Tandas Awam

Kawasan Landskap

Lain-lain Kemudahan Tambahan

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU.

Tandas OKU hendaklah sentiasa dibuka untuk digunakan.

Menyediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Disediakan kemudahan rekreasi seperti padang permainan, gelanggang badminton, tenis, jogging track samada di tingkat bawah atau di tingkat atas bangunan.

Minimum 3 meter tanaman pokok sekeliling kawasan bangunan (tidak termasuk jarak anjakan bangunan).

CCTV untuk tujuan keselamatan.

Gimnasium.

Kolam renang.

Kemudahan WiFi.

Kemudahan dobi.

Dewan serbaguna.

Lot permainan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Rajah 6.4 : Ilustrasi Bangunan Bersepadu – Soho, Pangsapuri Perkhidmatan dan Premis Perniagaan

Rajah 6.5 : Ilustrasi Bangunan Bersepadu – Pejabat dan Premis Perniagaan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

36


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Rajah 6.6 : Ilustrasi Bangunan Bersepadu – Pejabat, Pangsapuri Perkhidmatan, Kompleks Perniagaan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

37


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

38

6.8 Kedai, Kedai Mampu Milik, Rumah Kedai, Kedai Pejabat • Kedai adalah sebuah tempat tertutup yang menjalankan kegiatan perniagaan dan

perkhidmatan yang khusus seperti kedai buku, kedai runcit, kedai makan, bakeri, dobi dan sebagainya.

• Kedai mampu milik adalah sebuah tempat tertutup yang menjalankan kegiatan

perniagaan dan perkhidmatan berskala/modal kecil. Bagi setiap pembangunan kawasan perniagaan yang mempunyai 50 unit kedai atau lebih perlu menyediakan 20% kedai mampu milik (kedai kos rendah).

• Rumah Kedai adalah premis perniagaan yang mempunyai dua fungsi berbeza iaitu untuk

kediaman dan perniagaan di dalam satu bangunan pada dua aras yang berbeza.

• Kedai pejabat merupakan premis yang

perniagaan dan pejabat.

PERKARA Perletakan

Jenis Bangunan

mempunyai dua fungsi berbeza iaitu untuk

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Ditempatkan di jalan-jalan utama, pusat bandar dan pusat tumpuan orang ramai.

Kedai mampu milik boleh juga diintegrasikan bersama dengan bangunan rumah kedai, kedai pejabat dan bangunan bersepadu.

Bangunan teres dan setiap deretan tidak boleh melebihi 16 unit kedai.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Ketinggian Bangunan (Kawalan ketinggian juga tertakluk kepada RT/RKK sesebuah kawasan)

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Tempat Letak Kereta

Kedai

Pusat Bandar

: tidak melebihi 5 tingkat

Luar bandar

: tidak melebihi 4 tingkat

Kedai Mampu Milik

Tidak melebihi 2 tingkat.

Rumah Kedai

Pusat Bandar

: tidak melebihi 5 tingkat.

Luar bandar

: tidak melebihi 4 tingkat.

Pusat Bandar

: tidak melebihi 5 tingkat.

Luar bandar

: tidak melebihi 4 tingkat.

Keluasan / Saiz Lot Minimum

39

Kedai Pejabat

Kedai

Saiz lot minimum 6 meter x 20 meter.

Kedai Mampu Milik

Saiz lot minimum 6 meter x 20 meter (kedai mampu milik 1 atau 2 tingkat).

3 meter x 20 meter bagi kedai mampu milik yang diintegrasikan dalam kedai satu tingkat.

6 rmeter x 10 meter bagi rumah kedai mampu milik yang diintegrasikan dengan kedai/kedai pejabat dua tingkat.

Rumah Kedai

6 meter x 20 meter

Kedai Pejabat

6 meter x 20 meter

1 petak kenderaan bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga

Tambahan 2% TLK untuk Golongan OKU dari jumlah TLK keseluruhan, dengan ramp

Tambahan 1 petak motosikal bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga.

Disediakan samada on-street parking atau off-street-parking.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Rajah 6.7: Susun atur Kedai Mampu Milik 1

Rajah 6.9: Susun atur Kedai Mampu Milik 3

Rajah 6.8: Susun atur Kedai Mampu Milik 2

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

40


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

41

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN KEMUDAHAN SOKONGAN

Kemudahan Lif

Perlu disediakan bagi premis perdagangan yang melebihi 4 tingkat termasuk aras bawah (ground floor).

Kemudahan bagi Golongan OKU

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran

Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti vandalisma.

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki

Laluan pejalan kaki (veranda way) hendaklah disediakan bagi kemudahan pelanggan.

Saiz minimum adalah 2.5 meter bagi kawasan perdagangan luar bandar dan 3 meter bagi kawasan pusat perdagangan di bandar dan pusat bandar.

Lorong Belakang

Lorong belakang berukuran minimum 6 meter untuk tujuan pemunggahan barang-barang.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Menyediakan binaan tertutup jenis “Kebuk Sampah (Refuse Chamber)” . Saiz ruang Kebuk Sampah hendaklah boleh memuatkan (1) unit tong beroda mudah alih (MGB) 120 liter. Sila rujuk “Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal bagi Pembangunan Baru” dengan lebih teliti.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

42

6.9 Arked/Bazar Arked/Bazar merupakan premis pernigaan yang ditempatkan di dalam lorong berbumbung atau di dalam bangunan yang menempatkan aktiviti perniagaan kecil-kecilan dan berbentuk tidak formal.

PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Perletakan

Ditempatkan di pusat-pusat tumpuan awam dan pusat bandar.

Jenis Bangunan

Kedai.

Ketinggian Bangunan

Tidak melebihi 4 tingkat.

Keluasan Tapak Minimum

0.4 hektar.

Saiz lot

Saiz lot minimum ialah 12 meter persegi.

Nisbah Plot

Tertakluk kepada PBT.

Tempat Letak Kereta

1 petak kenderaan bagi setiap 46 meter persegi ruang lantai niaga.

Tambahan 2% TLK untuk golongan OKU dari jumlah TLK keseluruhan, dengan ramp.

Tambahan 1 petak motosikal bagi setiap 84 meter persegi ruang lantai niaga. KEMUDAHAN SOKONGAN

Bilik Solat

Kemudahan bagi Golongan OKU

Disediakan mengikut keperluan pekerja, pengunjung dan pemilik kedai.

Bilik solat lelaki dan wanita hendaklah diasingkan dan disediakan tempat mengambil wuduk di dalamnya.

Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Tempat Pembuangan Sampah Sementara

43

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN •

Perlu disediakan oleh pihak berkuasa tempatan dan ditempatkan di kawasan yang tidak mengganggu aliran lalu lintas di dalam kawasan perniagaan.

Hendaklah menyediakan struktur binaan tertutup di dalam ataupun luar bangunan, jenis “Pusat Pemungutan Sisa Pepejal (Refuse Collection Point)”. Sila rujuk “Garis Panduan Sistem Pengurusan Pepejal Bagi Pembangunan Baru” dengan lebih terperinci.

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti vandalisma.

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki.

Laluan pejalan kaki hendaklah disediakan secara berbumbung dan bersambung diantara satu bangunan dengan bangunan yang lain bagi keselesaan pelanggan.

Saiz minimum adalah 2.1 meter.

Disediakan berasingan untuk lelaki, wanita dan golongan OKU.

Tandas OKU hendaklah sentiasa dibuka untuk digunakan.

Menyediakan ruang penyimpanan alat-alat dan bahan cucian tandas serta ruang rehat untuk pekerja pencuci tandas.

Menyediakan bilik menyusu/menyalin lampin bayi.

Tandas Awam

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


44

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 6.10 Cafe Terbuka

Cafe terbuka ditakrifkan sebagai restoran yang mengambil sebahagian ruang pejalan kaki, balkoni bangunan, sebahagian rizab jalan PBT, tapak awam atau kawasan terbuka persendirian untuk tujuan tempat berehat dan menyediakan kemudahan makanan dan minuman (Garis Panduan Perancangan Cafe Terbuka JPBD 1/2002, 2002). Jenis-jenis cafe terbuka ialah: Cafe Sudut

Cafe Beraras (Terraced Cafe)

Cafe Koridor

PERKARA Jenis Cafe

Definisi

Cafe Pesisir Air

GARIS PANDUAN/ Cafe Sudut

• Dibina di bahagian sudut bangunan asal.

Cafe Koridor

• Terbahagi

kepada tiga: o Ruang koridor di bawah satu bumbung kompleks/ mall perniagaan. o Ruang koridor laluan pejalan kaki lima kedai. o Ruang cafe di atas koridor pejalan kaki.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Beraras (Terraced Cafe) •

Dibina di luar bangunan komersil dengan pembinaan beberapa unit cafe di aras yang berlainan.

Cafe Pesisiran Air •

Cafe pesisiran air menjadikan elemen air sebagai tarikan utama. Dibina di atas rizab sungai atau pantai seperti promenade dan pelantar.


45

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Konsep cafe terbuka memberi gambaran mengenai suasana bersifat santai, moden, formal dan berkualiti. Ciri-ciri inilah yang membezakan antara kemudahan cafe terbuka dan gerai.

Cafe Nodal

Cafe Taman

Cafe Atas Bumbung

Cafe Lorong

PIAWAIAN Cafe Nodal

Terletak di tengah titik tumpuan awam seperti taman awam, courtyard bangunan atau di ruang terbuka yang dikelilingi oleh bangunan.

Cafe Taman

Terletak di dalam taman-taman contohnya taman yang berhadapan hotel, kawasan terbuka atau tempattempat eksklusif seperti padang golf.

Cafe Lorong

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Dibina di antara dua bangunan iaitu di lorong sisi tetapi tidak termasuk lorong belakang.

Cafe Atas Bumbung •

Dibina di bahagian bumbung bangunan termasuk podium.


46

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

GARIS PANDUAN/

Jenis Cafe

Perancangan Tapak

Saiz Minimum

Cafe Sudut

Cafe Koridor

Cafe Beraras (Terraced Cafe)

Cafe Pesisiran Air

Lokasi yang dibenarkan: i. Zon-zon perniagaan termasuk kompleks membeli-belah, shopping ii. Kompleks pejabat; iii. Hotel; iv. Terminal pengangkutan awam termasuk stesen LRT dan lapangan v. Pusat kejiranan; vi. Kawasan pelancongan; vii. Pesisir pantai/sungai; viii. Bangunan bersepadu; dan ix. Rizab jalan yang diselenggara oleh PBT.

Lokasi yang tidak dibenarkan: i. Di bawah rentis elektrik; ii. Di lorong belakang; iii. Berdekatan dengan tempat pembuangan/pelupusan sampah; dan iv. Laluan jalan raya utama.

Jalan masuk hendaklah melalui laluan pejalan kaki dan tidak boleh

• 90 meter persegi .

• 36 meter persegi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• 90 meter persegi .

• 90 meter persegi.


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

47

PIAWAIAN Cafe Nodal

Cafe Taman

Cafe Lorong

Cafe Atas Bumbung

street, kawasan perbankan; terbang;

dihubungkan terus ke laluan utama kenderaan.

• 90 meter persegi.

• Antara 2.8-3.8 meter persegi.

• 36 meter persegi.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• 90 meter persegi.


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Cafe

Struktur Binaan

48 GARIS PANDUAN/

Cafe Sudut

• Menggunakan

kanopi dan lainlain struktur teduhan.

• Sistem

Cafe Koridor

• Ruang cafe boleh dibesarkan dan dikekalkan 1.5 - 2.3 meter

perparitan sediada hendaklah bertutup dengan syarat tidak menjejaskan saliran sediada.

• Mengambilkira

keperluan dan kemudahan mesra pengguna dengan reka bentuk bersesuaian

• Zon pemisah

antara cafe dengan kemudahan tempat letak kereta atau laluan trafik utama perlu disediakan bagi tujuan keselamatan dan keselesaan pengunjung.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Beraras (Terraced Cafe) • Keluasan

minimum ruang penyediaan adalah 4.5 meter x 4.5 meter

• Beberapa cafe

dibina secara berjajar untuk menunjukkan sifat berulang bersesuaian dengan ciri semulajadi berbukit.

• Susunan ruang

sajian disesuaikan dengan teres bukit tersebut dengan saiz minimum 3 meter x 4.5 meter.

Cafe Pesisiran Air • Keluasan ≥ 4.5

meter x 4.5 meter bagi ruang penyediaan.

• Ruang sajian

secara memanjang ≥4.5 meter x 7.6 meter sejajar dengan sungai.

• Promenade

tanaman pokok pada jarak 6 meter sepanjang pesisiran air.

• Susur tangga

setinggi 1 meter dibina di pesisiran air sebagai ciri keselamatan.

• Menggunakan

bahan-bahan tahan karat, kukuh dan bersesuaian dengan cuaca serta persekitaran persisiran air seperti tiupan angin kencang.


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

49

PIAWAIAN Cafe Nodal

• Binaan cafe

hendaklah berhadapan dengan kawasan tumpuan (focal point) seperti air pancuran dan arca.

• Binaan

bergantung kepada keluasan ruang awam (public space) di bangunan komersil. ditentukan oleh plot rationya.

• Binaan cafe

terbuka seluas ≥7.5 meter x 7.5 meter termasuk ruang sajian dan minimum 4.5 meter x 4.5 meter bagi ruang penyediaan.

Cafe Taman

• 1.5-2.25 meter lebar

jarak antara meja.

Cafe Lorong

Cafe Atas Bumbung

Lorong Rumah Kedai • Ruang 6.0 meter dibahagikan kepada ruang • Luas cafe adalah 3 landskap dan meter x 6 meter boleh ruang cafe dibina. terbuka. Lorong 12 meter • Ruang cafe • Luas cafe adalah 6 terbuka boleh meter x 6 meter. dibina ≥7.5 meter x 7.5 • 3 meter laluan pejalan meter. kaki dan jalan dihadang dengan bollards.

Lorong rumah kedai 15 meter • Keluasan cafe lebih

fleksible dalam lingkungan 4.5 meter x 4.5 meter hingga 9 meter x 12 meter.

• Binaan cafe seluas

4.57 meter x A (panjang rumah kedai).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• Ruang sajian

dirapatkan pada dinding koridor dengan menyediakan rizab 2.25 meter pejalan kaki.

• Ruang selebar

1.5–2.25 meter untuk pengunjung menikmati pemandangan.


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Cafe

Kelebaran Ruang Terbuka/ Jarak Antara Cafe

50 GARIS PANDUAN/

Cafe Sudut

Cafe Koridor

• 6 – 9 meter • Laluan pejalan

kaki pada koridor panjangnya sekurangkurang 6 meter.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Beraras (Terraced Cafe) • Minimum 3

meter atau mengikut kelebaran teres bukit.

Cafe Pesisiran Air


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

51

PIAWAIAN Cafe Nodal

Cafe Taman

Cafe Lorong

Lorong Rumah Kedai 6 meter. • Anjakan selebar 3

meter binaan cafe terbuka.

• 3 meter bagi rizab

pejalan kaki dan jalan perlu ditutup.

Lorong 12 meter. • Anjakan bangunan

sebanyak 3 meter bagi penggunaan cafe terbuka pada sebahagian deretan kedai sahaja

• Rizab jalan raya

selebar 6 meter untuk laluan kenderaan sehala.

Lorong Rumah Kedai 15 meter. • Lebar laluan pejalan

kaki 1.5 meter

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Atas Bumbung • Minimum 3

meter dari hujung bangunan


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Cafe

Hak Laluan Pejalan Kaki

52 GARIS PANDUAN/

Cafe Sudut

• Laluan pejalan

kaki antara 2.3 – 3 meter.

• Menyediakan

ramp bagi keperluan golongan OKU.

Cafe Koridor

• Kelebaran

minimum antara 1.5 - 2.3 meter di sepanjang koridor.

• Laluan pejalan

kaki dengan bangunan lain hendaklah bersambung.

• Memastikan

aktiviti cafe tidak mengambil ruang laluan pejalan kaki.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Beraras (Terraced Cafe) • Kelebaran

ruang pejalan kaki selebar 3 meter dan tangga dengan kelebaran yang sama untuk sirkulasi sekeliling bangunan.

Cafe Pesisiran Air • Rizab pejalan

kaki selebar 6 meter.

• Terletak di

sepanjang sungai, laut dan tasik dengan saiz 3 meter.


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

53

KHUSUS Cafe Nodal

• Laluan pejalan

kaki bersaiz di antara 2.3 – 3 meter lebar.

Cafe Taman

• Laluan pejalan kaki

bersaiz 3 meter di dalam lingkungan cafe.

Cafe Lorong

Lorong Rumah Kedai 6 meter • Laluan pejalan kaki 1.5

meter serta laluan pada koridor bangunan.

Lorong 12 meter. • 3 meter lebar ruang

pejalan kaki termasuk ruang tanaman pokok.

Lorong rumah kedai 15 meter • Rizab pejalan kaki dan

rizab landskap sekurang-kurangnya 3 meter.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Atas Bumbung


54

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Cafe

Landskap/ Lingkaran Hijau/ Zon Penampan

GARIS PANDUAN/ Cafe Sudut

Cafe Koridor

Cafe Beraras (Terraced Cafe)

Cafe Pesisiran Air

• Menggunakan kotak tanaman (planter box) sebagai salah satu elemen

pemisah antara ruang makan dan ruang tempat meletak kenderaan atau laluan trafik utama.

• Ketinggian kotak tanaman hendaklah bersesuaian supaya tidak

melindungi pandangan trafik/pengunjung.

• Kotak tanaman mestilah mudah alih dan mudah diselenggarakan. • Kotak tanaman diperbuat daripada bahan yang selamat, tahan dan

menarik seperti kayu dan besi.

• Menggalakkan

pokok yang berbunga di sepanjang masa.

• Pokok bunga

hiasan dan pokok teduhan berpasu sesuai digunakan.

• Pokok

berbunga tropika seperti Helicornia.

• Pokok palma.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• Kotak tanaman

gabungan pokok berbunga seperti bunga kertas serta pokok daun berwarna (Ophiopogon) digalakkan.


55

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PIAWAIAN Cafe Nodal

Cafe Taman

Cafe Lorong

Cafe Atas Bumbung

• Jenis pokok perlu bersesuaian dengan tema dan perletakan cafe. • Penggunaan pokok teduhan adalah digalakkan untuk memberikan keselesaan kepada

pengunjung.

• Kawasan premis cafe terbuka hendaklah dihias dengan landskap lembut dan landskap

kejur seperti bangku dan lampu hiasan untuk kemudahan pengunjung/pejalan kaki, arca, elemen air seperti air pancuran

• Menyediakan sekurang-kurangnya 1.5 meter untuk jaringan hijau sebagai zon penampan

di sepanjang bahu jalan dan memisahkan ruang cafe dengan laluan trafik utama.

• Susun atur landskap

dibahagikan kepada gerbang taman, ruang sajian, ruang penyediaan, dan ruang sajian utama.

• Jenis pokok perlu

bersesuaian dengan tema cafe, contohnya pokok berpasu yang berwarna seperti Ixora coccinea sunkist, pokok teduhan dan tapak kuda.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• Susun atur

landskap kejur dan landskap lembut dibuat berpandukan perletakan cafe dan kesesuaian reka bentuk ruang dan konsep cafe.


56

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Cafe

Perabot cafe

GARIS PANDUAN/ Cafe Sudut

Cafe Koridor

Cafe Beraras (Terraced Cafe)

Kerusi dan Meja • Tidak menghalang jalan dan utiliti awam seperti tiang lampu, road signage dan pili bomba. • Bersih dan tersusun. • Bersesuaian dengan tema cafe. • Diperbuat daripada bahan yang tahan lama,

selamat, bahan tahan karat, kukuh dan sesuai dengan persekitaran cafe seperti kayu jati, besi/wrought iron dan cast aluminium.

• Mudah alih.

Kipas Wap Air • Sesuai disediakan untuk keselesaan pengunjung. • Sebagai perabot sokongan.

Pagar dan Penghadang • Sebagai elemen pengasingan antara ruang

cafe dengan ruang awam.

• Mudah alih. • Skrin kaca penghalang habuk dan asap

kenderaan

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Pesisiran Air


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

57

PIAWAIAN Cafe Nodal

Cafe Taman

Cafe Lorong

Payung/Awning • Payung dan flexible awning dicadangkan adalah jenis kanvas

atau non-vinyl.

• Flexible awning sesuai digunakan di ruang terbuka. • Perletakan payung, kelebaran dan ketinggian flexible awning

hendaklah tidak menghalang laluan pejalan kaki dan papan tanda.

• Sentiasa bersih, selamat dan menarik.

Papan Tanda dan Pengiklanan • Penyediaan papan tanda perlu mematuhi syarat-syarat PBT

dan selaras dengan Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar( JPBD SM. GPP 021, 2009).

Pencahayaan • Meningkatkan keceriaan kawasan cafe terbuka. • Mengutamakan aspek keselamatan pengunjung. • Menempatkan lampu yang sesuai di tempat-tempat yang

strategik.

• Meningkatkan kualiti visual.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Cafe Atas Bumbung


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 6.11.1

58

Gerai : Statik

Gerai adalah aktiviti perniagaan informal yang wujud di pusat bandar, pusat kejiranan, kawasan perumahan, kawasan perindustrian dan kawasan institusi yang menjual pelbagai barangan, minuman dan makanan dalam ruang yang disediakan secara tetap atau sementara dan lebih kecil daripada kedai. • Gerai statik adalah gerai/kelompok gerai yang dibina

diluar dari medan selera. Tapak yang terhad terutama sekali di pusat bandar atau dibina bersekali dengan perhentian bas atau di atas lot persendirian.

• Medan selera dalam bangunan adalah kelompok gerai-

gerai di dalam bangunan yang dilengkapi dengan semua kemudahan sokongan.

• Medan selera luar bangunan adalah gabungan beberapa

buah gerai statik dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sokongan. Pembinaannya tertumpu di pusat perniagaan, kawasan perumahan, perindustrian, institusi dan taman awam. Ianya menggunakan bahan binaan konkrit dengan reka bentuk moden.

• Kiosk adalah gerai statik yang dibina dalam pelbagai

jenis dan bentuk berupa replika seperti botol, buahbuahan dan sebagainya. Ianya bersesuaian dengan lokasi dan fungsinya bagi memenuhi keperluan orang ramai.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


59

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Medan Selera Dalam Bangunan

Perletakan

• Di pusat

perniagaan, kompleks pejabat, perindustrian atau institusi.

• Boleh diletakkan di

kawasan pusat perniagaan, kawasan pasar, kawasan terminal bas, kompleks membeli-belah dan taman-taman awam.

Medan Selera Luar Bangunan • Ditempatkan di kawasan

yang tidak berhadapan dengan deretan kawasan perumahan dan bukan jalan-jalan utama yang sibuk dengan aliran lalu lintas.

• Tidak mengganggu laluan

pejalan kaki,aktiviti sekitarnya dan kedudukan pili bomba.

• Tidak dibenarkan

berdekatan kawasan pelupusan bahan buangan yang terdedah dengan bau busuk, asap, habuk, sisa toksik dan bahan pencemaran lain.

Kiosk • Pusat-pusat

bandar, rangkaian laluan pejalan kaki, tempat tumpuan orang ramai, perhentian bas dan pengangkutan awam, pocket park di bandar, dataran atau plaza.

• Ditempatkan jauh daripada

kawasan longkang besar (monsoon drain), kolam oksidasi dan sebagainya.

Keluasan Minimum Ruang Lantai Tapak

• 500 meter persegi.

• 1,305.6 meter persegi.

– Ruang Gerai :

– Ruang Gerai : 135 meter

– Ruang Makan :

– Ruang Makan : 135 meter

202.5 meter persegi 202.5 meter persegi

persegi (4.5 m x 3 m x 10)

• 64 meter

persegi(untuk 16 unit kiosk)

persegi (4.5 m x 3 m x 10)

– Ruang Legar :

95.0 meter persegi.

Keluasan Setiap Gerai

• 4.5 meter x 4.5

meter

• 9.0 m x 3.0 m (min 10

unit)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

• 2 meter x 2

meter


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

Rajah 6.10: Susun atur bagi medan selera luar bangunan

4.5 m

RUANG GERAI

9.0 m

4.5 m

RUANG MAKAN

3.0 m

Rajah 6.11: Susun atur sebuah medan selera

gerai

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

60


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

61

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN PERKARA

Medan Selera Dalam Bangunan

Medan Selera Luar Bangunan

Kiosk

Nisbah keperluan a) Perumahan

• Melebihi 20 hektar @ 800 unit

-

-

rumah : 1 medan selera.

• 80 unit rumah : 1 gerai.

b) Perindustrian/ Perniagaan/ Institusi

• 30 unit kedai setingkat @ 15

-

unit kedai 2 tingkat @ ruang lantai industri 4,645 meter persegi @ 1,000 pekerja : 1 medan selera.

kedai setingkat @ 2,787 meter persegi : 1 kiosk.

Ketinggian Bangunan

-

Anjakan Bangunan

-

• Minimum 6 meter

-

Laluan Pejalan Kaki

-

• 1.8 meter lebar

-

Laluan Belakang

-

• 6 meter lebar

-

Tempat Letak Kereta

• Mengikut

keperluan tempat letak kereta bangunan.

• 1 – 2 tingkat

• 10 unit

-

• 24 meter persegi @ 1 petak

kereta

• 24 meter persegi @ 1 petak

motorsikal

• Ditempatkan samada on-street-

parking atau off-street-parking dan tidak mengganggu lalu lintas di dalam kawasan perniagaan.

• Diintegrasi dengan landskap

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

-


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

62

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN PERKARA

Ruang Reka Bentuk Bangunan

Medan Selera Dalam Bangunan • Reka bentuk,

saiz dan warna perlu menarik dan sesuai mengikut konsep gerai.

Medan Selera Luar Bangunan

• Reka bentuk, saiz dan warna

payung perlu menarik dan sesuai mengikut konsep gerai.

Kiosk

• Reka

bentuk, saiz dan warna perlu menarik dan sesuai mengikut konsep gerai.

• Reka bentuk

yang unik (sculptural)

• Reka bentuk

mesra pengguna dan mesra alam.

• Melambangk

an imej bandar / kawasan setempat.

• Diintegrasi

dengan kemudahan awam telefon

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


63

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Jenis Gerai

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Medan Selera Dalam Bangunan

Medan Selera Luar Bangunan

Kiosk

KEMUDAHAN SOKONGAN Tempat Pembuangan Sampah Sementara

• Perlu disediakan oleh pihak berkuasa tempatan dan ditempatkan di

kawasan yang tidak mengganggu aliran lalu lintas dan pandangan awam di dalam kawasan perniagaan.

• Menyediakan binaan struktur yang bersesuaian seperti :

o

Pusat Pemungutan Sisa Pepejal,

o

Ruang Pemungutan Sisa Pukal, dan Sisa Pepejal Yang Boleh Dikitar Semula

Sila rujuk ”Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal bagi Pembangunan Baru” dengan lebih terperinci. Tandas Awam

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan samada dalam

Bilik Solat

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan oleh pemaju

Kemudahan Bagi Golongan OKU

• Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dan mematuhi Garis

Pili Bomba dan Alat Pemadam Kebakaran.

Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti vandalisma.

bentuk bergerak atau binaan tetap.

atau PBT secara berpusat mengikut keperluan pekerja, pengunjung dan pemilik gerai bagi.

Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011).

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


64

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 6.11.2

Gerai : Sementara

• Penjaja bergerak adalah perniagaan yang bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang

lain samada menggunakan karavan, troli atau kereta tolak yang boleh ubah alih dengan mudah.

• Pasar malam, pasar minggu dan pasar tani adalah satu kawasan menjaja berkelompok

dalam satu jumlah yang besar.

• Pasar perayaan adalah aktiviti perniagaan yang mengikut pada musim tertentu seperti

pasar ramadhan.

PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Penjaja Bergerak

Perletakan

• Kawasan lapang. • Tempat letak

kenderaan.

• Taman awam. • Tapak-tapak yang

dirancang dan menjadi tumpuan orang ramai.

Pasar Malam, Pasar Minggu dan Pasar Tani • Jalan yang

menghadap jalan utama.

• Jalan yang boleh

ditutup sementara dan tidak mengganggu lalu kenderaan lain.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pasar Perayaan

• Medan tempat letak

kereta.

• Jalan raya yang

ditutup sementara.

• Lorong belakang

perkedaian.


65

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN Penjaja Bergerak

Pasar Malam, Pasar Minggu dan Pasar Tani

Pasar Perayaan

• Kawasan tempat

letak kereta berpusat (central parking area).

Jenis penjaja

-

• Penjaja roda tiga. • Basikal. • Motorsikal.

-

-

• Van. • Kereta tolak.

Keluasan tapak

• Tidak perlu

ditetapkan.

• Kawasan

minimum 22 meter persegi.

• Saiz ruang gerai :

2.1 meter x 4.8 meter

• 4.5 meter persegi

untuk 10 gerai.

• Saiz ruang gerai

minimum : 3 meter x 1.5 meter

• Saiz ruang gerai

maksimum : 6 meter x 4.5 meter

Nisbah Penyediaan -

Tempat letak kereta penjaja

• Disediakan berasas

• 2.5 meter x 4.8

• Kemudahan sediada

1 Pasar

meter.

-

PERKARA

• 200 m – 1500 m :

• Kemudahan

kepada ruang yang ada serta permohonan penduduk setempat. atau sementara disediakan.

sediada atau sementara disediakan.

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


66

GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN Penjaja Bergerak

Kemudahan lain

Pasar Malam, Pasar Minggu dan Pasar Tani • Tong sampah

disediakan disepanjang pasar malam pada jarak 50 meter setiap satu untuk kemudahan pengunjung pasar. Menyediakan tong sampah (leach bin/RORO bin), di satu tempat khusus untuk peniaga

-

• Sediakan lampu

jalan yang memudahkan urusan jual-beli.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Pasar Perayaan

• Boleh sediakan ruang

makan kepada pelanggan.

• Perlu sediakan

tandas.

• Ruang legar

pengunjung selebar 3 meter minimum (jarak antara gerai bertentangan) dan jarak antara gerai bersebelahan adalah 1.5 meter lebar.

• Menyediakan tong

sampah (leach bin/RORO bin), di satu tempat khusus untuk peniaga


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

67

6.12 Pasar Borong, Pasar Basah dan Kering. • Pasar

basah dan kering menempatkan aktiviti penjualan barangan makanan harian seperti ikan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya.

• Pasar

borong menempatkan aktiviti jual beli barangan secara pukal. Ia menawarkan perkhidmatan untuk tadahan penduduk yang ramai dan kawasan yang lebih luas.

PERKARA Perletakan

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN • Ditempatkan di kawasan tumpuan awam atau kawasan perniagaan

yang menghubungkan beberapa kawasan kejiranan.

• Di kawasan yang dihubungkan oleh jalan utama di pinggir bandar. • Di kawasan yang tidak mengganggu lalu lintas dan ketenteraman

penduduk yang difikirkan sesuai oleh PBT.

Jenis Bangunan

• Bangunan tunggal

Tempat Letak Kereta

• 1 TLK/46 meter persegi ruang lantai kasar • Tambahan 1 motosikal/ 84 meter persegi ruang lantai kasar. • Tambahan 2% TLK bagi OKU dengan ramp. • Tempat Letak Lori (TLL) : Minimum 3 petak, 2.9 meter x 2.9 meter

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN PERKARA Keluasan tapak/Saiz Lot Minimum

68

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN • Pasar basah

• Keluasan minimum 0.5 hektar

• Pasar borong

• Keluasan minimum 4-12 hektar

dan kering

KEMUDAHAN SOKONGAN Bilik Solat

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan oleh pemaju

Kemudahan Memunggah

• Perlu diletakkan berasingan, sesuai diletakkan di belakang

Tempat Menunggu Bas/Teksi

Kemudahan bagi Golongan OKU

• Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi

Pili Bomba Dan Alat Pemadam Kebakaran

• Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti

Laluan Pejalan Kaki dan Siar Kaki

• Laluan pejalan kaki hendaklah disediakan bagi kemudahan

atau pihak berkuasa tempatan secara berpusat mengikut keperluan peniaga dan pengunjung. bangunan.

Disediakan lay-by bersesuaian dan ditempatkan di luar kawasan perniagaan samada di jalan susur atau jalan utama Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011). vandalisma.

pelanggan.

• Saiz minimum adalah 2.5 meter.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara

• Pusat pembuangan sampah berasingan bagi bahan-bahan halal dan

tidak halal.

• Menyediakan binaan struktur jenis “Ruang Pemungutan Sisa Pukal,

dan Sisa Pepejal Yang Boleh Dikitar Semula”

Sila rujuk ”Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal bagi Pembangunan Baru” dengan lebih terperinci. Tandas Awam

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan samada dalam

Lain-lain Kemudahan

• Ruang penimbang.

bentuk bergerak atau binaan tetap.

• Stor sejuk beku berasingan bagi bahan-bahan halal dan tidak halal. • Papan tanda bangunan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

69

6.13 Stesen Minyak Stesen minyak merupakan premis khas yang menyediakan kemudahan mengisi bahan api iaitu petrol, diesel dan NGV untuk kenderaan bermotor.

PERKARA

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Perletakan

• Di jalan-jalan utama samada di pusat bandar dan pinggir bandar.

Jenis Bangunan

• Bangunan berasingan

Keluasan/Saiz lot minimum

• Saiz lot minimum ialah 0.2 hektar tanpa perkhidmatan.

Tempat Letak Kereta

Stesen Minyak Tanpa Perkhidmatan

• Saiz lot minimum ialah 0.4 hektar dengan perkhidmatan.

• Minimum 3 TLK.

Stesen Minyak Dengan Perkhidmatan • 1 TLK bagi setiap 46 meter persegi ruang

lantai kasar kawasan perkhidmatan (Kawasan perkhidmatan tidak termasuk kawasan pam minyak)

• 1 TLM bagi setiap 75 meter persegi ruang lantai kasar stesen

minyak.

• 1 TLK OKU dengan penyediaan ramp untuk stesen tanpa

perkhidmatan.

• 2 TLK OKU dengan ramp untuk stesen dengan perkhidmatan.

KEMUDAHAN SOKONGAN Kedai Serbaneka/ Restoran

• Bagi bangunan stesen minyak dengan perkhidmatan. • Tambahan minimum ruang beratur untuk 8 buah kereta jika

kaunter drive-through disediakan (restoran makanan segera).

Bengkel Servis Kereta

• Bersebelahan dengan bangunan stesen minyak.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

PERKARA

70

GARIS PANDUAN/PIAWAIAN

Bilik solat

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan secara

Tempat pembuangan sampah sementara

• Menyediakan binaan struktur yang bersesuaian seperti :

bersepadu dengan tempat mengambil wuduk

o

Pusat Pemungutan Sisa Pepejal,

o

Ruang Pemungutan Sisa Pukal, dan Sisa Pepejal Yang Boleh Dikitar Semula

Sila rujuk ”Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal bagi Pembangunan Baru” dengan lebih terperinci. Kemudahan bagi Golongan OKU

• Menyediakan kemudahan untuk golongan OKU dengan mematuhi

Pili bomba dan alat pemadam kebakaran

• Ditempatkan di tempat bersesuaian dan bebas daripada aktiviti

Tandas awam

• Disediakan berasingan untuk lelaki dan perempuan.

Tembok Penghadang

• Ketinggian 2.4 meter di bahagian belakang dan sisi stesen minyak.

Garis Panduan Reka Bentuk Sejagat (JPBD SM. GP015-A, 2011). vandalisma.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN

71

Lampiran 1: Jadual Rangkaian Jalan untuk Pembangunan Sirkulasi Kawasan Perdagangan KATEGORI JALAN 1.

Jalan Tempatan

PIAWAIAN JALAN

(Arterial)

40-50 meter – Jalan tempatan yang utama di kawasankawasan perniagaan

2.

Jalan Pengumpul (Collector Road)

30-40 meter – Jalan pengumpul memungut dan membawa masuk dan keluar dari kawasan perniagaan

3.

Jalan Perkhidmatan (Service Road)

20 meter bagi jalan biasa dan 15 meter bagi jalan perkhidmatan yang kecil. Jalan perkhidmatan ini disediakan jika bangunan-bangunan menghadap jalan-jalan utama.

4.

Jalan Belakang

a. Rumah kedai 1-3 tingkat memerlukan jalan belakang 6 meter. b. Rumah kedai lebih daripada 4 tingkat memerlukan jalan belakang 20 meter.

5.

Jalan Tepi

a. Rumah kedai 1-3 tingkat memerlukan jalan tepi 6 meter. b. Rumah kedai lebih daripada 4 tingkat memerlukan jalan tepi 20 meter.

6.

Jalan Buntu (cul-de-sac)

Jalan buntu tidak dibenarkan di kawasan perniagaan.

7.

“Urban Path” dan Laluan Laluan pejalan kaki berbeza-beza mengikut jenis kawasan perniagaan. Pejalan Kaki a. 3 meter bagi kawasan pusat perniagaan dan pusat bandar. b. 2.5 meter bagi kawasan perniagaan luar bandar dan pusat petempatan.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia


Rujukan : 1.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, (dahulu dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna) (2012), Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia.

2.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (2009), Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar (JPBD GP021)

3.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (2011), Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) (JPBD GP015-A)

4.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

5.

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pembangunan Baru (2012).

Malaysia

(2011),

Akta


Sebarang pertanyaan sila hubungi: Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Tel: 03-2698 9211 Faks: 03-2692 9994 e-mel: bpp@townplan.gov.my Laman sesawang: http://www.townplan.gov.my

Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan  

Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you