Page 25

20

20

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT GARIS PANDUAN PERANCANGAN TERMINAL KENDERAAN BERAT

Lampiran 2 P. U. (A) 275/2003.

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2003 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 70(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333], menteri membuat perintah yang berikut:Nama dan permulaan kuat kuasa 1.

(1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Sekatan Berat (Jalan Persekutuan) (Pindaan) 2003 (2) Perintah ini mula berkuasa pada 24 Julai 2003.

Pindaan Jadual Pertama 2. Perintah Sekatan Berat (Jalan Persekutuan) 1989[P.U. (A) 478/1989], yang disebut “Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama dengan jadual yang berikut:

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Profile for R&D, JPBD

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat  

Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

Advertisement