Page 1

Penilaian ‘Outcome’ dan Impak

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA PENILAIAN OUTCOME (JKPO) PERINGKAT KEMENTERIAN SIRI 1 TAHUN 2011 20 April 2011

1

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


TUJUAN Membentangkan hasil kajian penilaian `outcome’ dan impak daripada penerimapakaian dan penguatkuasaan GP Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (GP TLR) (Bil. 7/2000).

2

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


LATAR BELAKANG GP TLR merupakan salah satu daripada 41 GP yang telah disediakan oleh JPBD Semenanjung Malaysia dalam tempoh 1995 (RMk-7) – 2005 (RMK-8). Asas pemilihan GP TLR:

3

Selaras dengan isu-isu yang wujud berkaitan dengan pembangunan tanah lapang di peringkat Negeri dan PBT.

Bertepatan dengan keputusan MPFN Ke 5/2005 (6 Oktober 2005) yang mensasarkan penyediaan 2 hektar tanah lapang bagi setiap 1000 penduduk bandar.

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


MATLAMAT PENILAIAN GP Untuk menentukan sejauhmana GP yang digubal dapat membantu PBN, PBT, agensiagensi pelaksana dan pemaju dalam merancang dan membangunkan aktiviti-aktiviti guna tanah secara berkesan dan memberi impak positif kepada kesejahteraan penduduk dan peningkatan kualiti persekitaran.

4

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


OBJEKTIF PENILAIAN GP TLR Mengenalpasti tahap penerimapakaian dan penguatkuasaan GP TLR di peringkat Negeri dan PBT. Menilai sejauhmana penyediaan tanah lapang dan rekreasi mematuhi prinsip perancangan, garis panduan umum dan garis panduan khusus yang digariskan.

Menilai sejauhmana penyediaan GP TLR memberi implikasi positif kepada penduduk dan pewujudan persekitaran pembangunan yang bersih dan indah. 5

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


KANDUNGAN GP TLR 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tujuan Garis Panduan Definisi TLR Objektif Pembangunan Dasar Pembangunan Prinsip-prinsip Perancangan Garis Panduan Umum:        

6

Hierarki Perlaksanaan Dasar 10 % Pengagihan Lokasi dan Rekabentuk Tapak Saliran Pemeliharaan Kawasan ‘Plinth’ Kecerunan BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


KANDUNGAN GP TLR 7. Garis Panduan Khusus :       

7

Aksessibiliti Sistem Lalu Lintas Perabot Jalan Mengikut Umur Kanak-kanak Rekabentuk dan Susunan Peralatan Permainan Kemudahan Berbasikal Keperluan golongan OKU

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


METODOLOGI KAJIAN Skop dan Aspek Yang Dinilai SKOP PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN ( Indikator Pencapaian dan Kriteria Pengukuran )

1. ‘OUTPUT’ –

• Tahap penerimapakaian GP di peringkat Negeri dan PBT.

Penerimapakaian GP

2. ‘OUTCOME’ – Penguatkuasaan dasar, pematuhan garis panduan umum dan garis panduan khusus dan pencapaian prinsip perancangan .

3. ‘IMPAK’ – Peningkatan keluasan tanah lapang dan kesan kepada penduduk dan persekitaran

8

• Status penguatkuasaan dasar-dasar tanah lapang oleh Negeri dan PBT. • Tahap pematuhan kepada GP umum di dalam penyediaan tanah lapang dan rekreasi. • Tahap pematuhan kepada GP khusus di dalam penyediaan tanah dan rekreasi. • Tahap pematuhan kepada prinsip-prinsip perancangan di dalam penyediaan tanah lapang. • Tahap peningkatan keluasan dan pewartaan tanah lapang. • Tahap peningkatan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi. • Sumbangan tanah lapang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk. • Sumbangan tanah lapang kepada penghijauan dan pengindahan persekitaran kawasan pemajuan. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


METODOLOGI KAJIAN Kerangka Penilaian OBJEKTIF GP TLR  Mempastikan TLR dibangunkan mengikut hierarki.  Mempastikan TLR mencukupi dan ditempatkan di lokasi yang sesuai.  Menggalakkan pengekalan persekitaran semulajadi.  Meningkatkan kualiti hidup penduduk.

BIDANG HASIL UTAMA (BHU)

 TLR yang terancang dan mencukupi.  Persekitaran yang indah dan kualiti hidup penduduk yang baik.

Peringkat 1 - `OUTPUT’

KRITERIA PENGUKURAN  Tahap penerimapakaian di peringkat Negeri dan PBT.

PENERIMAPAKAIAN GP TLR INDIKATOR PENCAPAIAN DAN KRITERIA PENGUKURAN

Peringkat 2 - `OUTCOME’ • • • •

PENGUATKUASAAN DASAR PENCAPAIAN PRINSIP PERANCANGAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN UMUM PEMATUHAN GARIS PANDUAN KHUSUS.

 Status dan tahap penguatkuasaan dasar 10 peratus.  Tahap pematuhan GP Umum (hierarki, lokasi, Saliran dan landskap).  Tahap pematuhan GP Khusus (aksessibiliti, lalulintas, perabot taman, mengikut kategori umur, susunatur peralatan permainan, laluan berbasikal dan kemudahan OKU.  Tahap pencapaian prinsip perancangan.

Peringkat 3 - IMPAK

KRITERIA PENGUKURAN

• PENINGKATAN KELUASAN TANAH LAPANG • PENINGKATAN KUALITI HIDUP DAN INTERAKSI PENDUDUK. • PERSEKITARAN YANG BERSIH DAN INDAH.

9

   

Tahap peningkatan keluasan dan pewartaan tanah lapang. Tahap peningkatan penduduk menjalankan aktiviti riadah. Sumbangan pemupukan interaksi di kalangan penduduk. Sumbangan kepada penghijauan kawasan pemajuan.

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA Tahap Data  DATA UMUM – meliputi data tentang tahap penerimapakaian, penguatkuasaan GP dan peningkatan keluasan tanah lapang dalam konteks Negeri.  DATA KHUSUS daripada kajian pengamatan, `content analysis’ dan kajian soal selidik pengguna di 6 kawasan kes kajian iaitu MB Shah Alam, MB Johor Bahru, MP Nilai, MP Manjong, MD Kuala Langat dan MD Maran. 10

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA ASPEK PENILAIAN / TAHAP DATA

11

KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT

KAEDAH PENGANALISAAN DATA

(i) Tahap penerimapakaian GP TLR di peringkat Negeri (data umum)

• Rekod Mesyuarat JPN setiap Negeri

Kualitatif (tarikh dan perihal data)

(ii) Status penguatkuasan Dasar 10 Peratus oleh Negeri (data umum)

• Rekod sedia ada di JPBD

Kualitatif (perihal data)

(iii) Tahap penguatkuasaan dasar-dasar tanah lapang oleh PBT (data khusus)

• Analisis Kandungan dan Pengamatan (30 sampel setiap kajian kes)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

(iv) Tahap pematuhan kepada prinsip perancangan (data khusus)

• Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kajian kes)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

(v) Tahap pematuhan kepada garis panduan umum (data khusus)

• Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kajian kes)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


Samb....

PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA ASPEK PENILAIAN / TAHAP DATA

KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT

KAEDAH PENGANALISAAN DATA

(vi)Tahap pematuhan kepada garis panduan khusus (data khusus)

• Kajian Pengamatan (30 sampel setiap kajian kes)

Diskriptif (kekerapan dan peratusan)

(vii)Tahap peningkatan keluasan dan pewartaan tanah lapang (data umum)

• Rekod Mesyuarat MPFN. • Rekod sedia ada di JPBD

Diskriptif (Jumlah luas dan peratusan peningkatan)

(viii)Peningkatan penduduk menjalankan aktiviti rekreasi.

• Kajian Soal Selidik Pengguna

Diskriptif (Persepsi responden)

(ix)Sumbangan kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk. (x) Sumbangan kepada penghijauan dan pengindahan. (data khusus)

12

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA Fasa Pengumpulan dan Analisis Data FASA 1 – Kajian Pengamatan dan Kajian Soal Selidik Pengguna di 6 kawasan kes kajian (Januari – Mac 2010). Kajian Pengamatan

KAJIAN KES

(Bil. Sampel)

Kajian Soal Selidik Pengguna (Bil. Sampel)

MB Shah Alam MB Johor Bahru MP Nilai MP Manjong MD Kuala Langat MD Maran

30 30 30 30 30 16

30 30 30 30 30 16

JUMLAH

166

166

FASA 2 – Cadangan Kajian Soal Selidik PBT dan Pemaju. 13

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTPUT 1. TAHAP PENERIMAPAKAIAN GP TLR NEGERI

CATATAN

Johor

4 Jun 1999* Penerimapakaian secara serentak meliputi 16 PBT

Kedah

18 November 2004 Penerimapakaian secara serentak meliputi 12 PBT

Kelantan

31 Mei 2000 Penerimapakaian secara serentak meliputi 10 PBT

Melaka

19 April 2001 Penerimapakaian secara serentak meliputi 3 PBT

Negeri Sembilan

1 Ogos 2002 Penerimapakaian secara serentak meliputi 8 PBT

Pahang

31 Julai 2001 Penerimapakaian secara serentak meliputi 11 PBT

Perak

21 Ogos 2002 Penerimapakaian secara serentak meliputi 15 PBT

Perlis

20 Mac 2001 Penerimapakaian secara serentak meliputi 1 PBT

Pulau Pinang Selangor Terengganu

14

TARIKH PENERIMAPAKAIAN

11 November 2003 Penerimapakaian secara serentak meliputi 2 PBT 3 Julai 2003 Penerimapakaian secara serentak meliputi 12 PBT 30 Disember 2001 Penerimapakaian secara serentak meliputi 7 PBT BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME 2. STATUS PENGUATKUASAAN DASAR 10% (Peringkat Negeri)

15

Setiap Negeri menterjemahkan dasar 10% secara berbeza-beza (dalam bentuk piawaian keluasan tertentu bagi seorang penduduk atau setiap unit rumah).

Ketidakseragaman dari segi penentuan saiz keluasan minimum 10% tanah lapang.

Ketidakseragaman berhubung dengan kaedah pengiraan 10% tanah lapang. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME Status Penguatkuasaan Dasar 10% NEGERI

PENGUATKUASAAN DASAR 10 %

CATATAN

JOHOR

Sepenuhnya 7% kawasan lapang sebenar dan 3% dikira daripada (1) keluasan kemudahan awam (Jumlah 10%).

KEDAH

Tidak atas, perlu sediakan 326.7 kaki persegi bagi setiap sepenuhnya unit rumah. Bagi pembangunan perdagangan dan (1/2)

Pembangunan perumahan berkeluasan 0.25 ekar ke

industri perlu sediakan 10%. Sepenuhnya 10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan. KELANTAN (1)

10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan.

MELAKA NEGERI SEMBILAN

Sepenuhnya Pembangunan kurang 2 ekar tertakluk kepada (1)

budibicara PBT. Sepenuhnya 10 peratus bagi kesemua jenis pembangunan. (1)

Pembangunan perumahan melebihi 30 unit (3 ekar)

PAHANG

Sepenuhnya perlu sediakan 10% (Menguatkuasakan kaedah (1)

pengiraan 7% dan 3%).

Samb...

16

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME Status Penguatkuasaan Dasar 10% NEGERI

PENGUATKUASAAN DASAR 10 %

PERAK

Tidak sepenuhnya (1/2)

PERLIS

Sepenuhnya (1)

PULAU PINANG

Tidak sepenuhnya (1/2)

Tidak SELANGOR sepenuhnya (1/2

TERENGGANU

17

Tidak sepenuhnya (1/2)

CATATAN

Perumahan sesebuah dan berkembar > 5 ekar = 7%. Perumahan teres kos rendah, sederhana dan tinggi dan pangsa > 5 ekar = 10%. Perumahan sesebuah dan berkembar < 5 ekar dikecualikan. Perumahan teres kos rendah, sederhana dan tinggi dan pangsa < 5 ekar = 5%. Pembangunan perumahan melebihi 4 unit perlu sediakan 10% (Menguatkuasakan kaedah pengiraan 7% dan 3%). 10% bagi kawasan MP Seberang Perai dan piawaian 4 meter persegi untuk seorang penduduk bagi kawasan MP Pulau Pinang (taman atas bumbung diambilkira sebagai tanah lapang awam). 10% bagi kesemua jenis pembangunan bersaiz 10 ekar ke atas. Bagi kawasan berkeluasan 5-10 ekar diberi pilihan sama ada menyediakan kawasan lapang atau membayar caruman. Pembangunan kurang 5 ekar perlu membayar caruman. 10% bagi pembangunan di tanah milik kerajaan dan 5% bagi pembangunan di tanah milikan individu (swasta). BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME 3. PEMATUHAN KEPADA TANAH LAPANG (PBT)

DASAR-DASAR

Dasar 1 – Semua permohonan pembangunan perlu memperuntukkan 10% tanah lapang. TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) DASAR TLR

Permohonan perumahan perlu memperuntukkan 10.0% daripada keluasan kawasan pembangunan sebagai tanah lapang.

Mematuhi

Kurang Mematuhi

Tidak Mematuhi

(3)

(2)

(1)

130 (78.3%)

28 (16.9%)

8 (4.8%) Jumlah Sampel: 166

18

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


Samb....

HASIL KAJIAN - OUTCOME

Dasar 2 - Rizab tanah lapang perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain. TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) DASAR TLR

Tanah lapang sedia ada perlu dikekalkan dan tidak boleh dibangunkan untuk kegunaan lain.

Mematuhi

Kurang Mematuhi

Tidak Mematuhi

(3)

(2)

(1)

126 (75.9%)

30 (18.1%)

10 (6.0%) Jumlah Sampel: 166

Nota: Terdapat 24.1% (40 tanah lapang) dibangunkan untuk aktiviti lain seperti gerai, bangunan rukun tetangga dan tempat membasuh kereta. 19

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME 4. PEMATUHAN KEPADA GP UMUM (PBT) TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR) GARIS PANDUAN UMUM

Mematuhi Kurang Sepenuhnya Mematuhi

Purata ()

(3)

(2)

(1)

Perancangan mengikut hierarki. Pengagihan secara berpusat (50%) dan diselerakkan (50%).

114 (68.7%)

38 (22.9%)

14 (8.4%)

2.60

102 (61.4%)

33 (19.9%)

31 (18.7%)

2.43

Lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi.

117 (70.5%)

40 (24.1%)

9 (5.4%)

2.65

4.

Sistem saliran yang baik

128 (77.1%)

32 (19.3%)

6 (3.6%)

2.73

5.

Mempastikan 60% daripada keluasan diliputi oleh landskap lembut.

111 (66.9%)

48 (28.9%)

7 (4.2%)

2.63

1. 2.

3.

Nota: Skor purata < 2.5 : Kurang Mematuhi 20

Tidak Mematuhi

Jumlah Sampel: 166

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME 5. PEMATUHAN KEPADA GP KHUSUS (PBT) TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR)

Mematuhi Kurang Tidak Purata Sepenuhnya Mematuhi Mematuhi () (3) (2) (1) Aksesibiliti – berdekatan 131 25 10 dengan jalan utama. (78.9%) (15.1%) (6.0%) 2.73 Sistem lalu Lintas Menggalakkan ‘traffic calming’ 75 58 33 2.25 di jalan yang berdekatan (45.2%) (34.9%) (19.9%) dengan tanah lapang. Perabot Taman – Penyediaan 76 75 15 lampu, papan tanda, tempat 2.37 (45.8%) (45.2%) (9.0%) duduk dan tong sampah. Mengikut Umur Kanak-Kanak Komponen rekreasi di kawasan 2.43 90 58 18 tanah lapang dan rekreasi perlu (54.2%) (34.9%) (10.8%) mengambilkira pelbagai kategori umur kanak-kanak. Jumlah Sampel: 166

GARIS PANDUAN KHUSUS 1. 2.

3.

4.

Nota: Skor purata < 2.5 : Kurang Mematuhi 21

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME

Samb....

PEMATUHAN KEPADA GP KHUSUS (PBT) TAHAP PEMATUHAN (NILAI SKOR)

GARIS PANDUAN KHUSUS 5.

6.

7.

Rekabentuk dan Susunan Peralatan Permainan – Peralatan permainan perlu stabil, mengikut piawaian, susunan yang menarik dan menyedia `fall zone’. Kemudahan Berbasikal – Lorong basikal yang sesuai perlu disediakan. Keperluan OKU – Faktor aksesibiliti, tempat letak kenderaan, rekabentuk lorong pejalan kaki dan kemudahan yang sesuai.

Mematuhi Kurang Tidak Sepenuhnya Mematuhi Mematuhi (3) (2) (1)

78 (47.0%)

63 (38.0%)

25 (15.1%)

34 (20.5%)

47 (28.3%)

85 (51.2%)

19 (11.4%)

67 (40.4%)

80 (48.2%)

Nota: Skor purata < 2.5 : Kurang Mematuhi 22

Purata () 2.32

1.69

1.63

Jumlah Sampel: 166

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - OUTCOME 6. PENCAPAIAN PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN (PBT) TAHAP PENCAPAIAN (NILAI SKOR) PRINSIP PERANCANGAN

1. 2. 3.

4.

Perancangan sistematik dan menyeluruh. Mewujudkan suasana kehijauan dan indah. Memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar. Mewujudkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berinteraksi.

Purata ()

Tercapai Sepenuhnya

Kurang Tercapai

Tidak Tercapai

(3)

(2)

(1)

109 (65.7%) 111 (66.9%)

51 (30.7%) 48 (28.9%)

6 (3.6%) 7 (4.2%)

75 (45.2%)

71 (42.8%)

20 (12.0%)

2.33

102 (61.4%)

54 (32.5%)

10 (6.0%)

2.55

2.62 2.63

Jumlah Sampel: 166

Nota: Skor purata < 2.5 : Kurang Tercapai 23

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 7. PENINGKATAN JUMLAH KELUASAN TLA NEGERI

Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu

Sehingga September 2005 (Hektar)

1,850.33 712.04 126.90 245.48 395.16 2,809.34 1,684.31 48.83 620.15 2,703.10 1,080.85

Sehingga Disember 2009 (Hektar)

2,474.12 737.02 296.21 341.34 481.34 3,082.87 2,832.03 62.10 636.26 3,072.88 1,259.55

Kadar Peningkatan 2005 – 2009 (Hektar)

623.79 24.98 169.31 95.86 86.18 273.53 1,147.72 13.27 16.11 369.78 178.70

JUMLAH 12,276.49 15,275.72 2,999.23 Peningkatan keluasan sebanyak 2,999.23 hektar dalam tempoh 4 tahun (2005-2009). 24

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


Samb....

HASIL KAJIAN - IMPAK

Carta Peningkatan Keluasan Tanah Lapang Awam Mengikut Negeri 3,500.00

September 2005 3,000.00

Disember 2009

Keluasan (Hektar)

2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00

25

en gg an u Te r

Se la ng or

in an g P. P

rl i s Pe

ra k Pe

ha ng Pa

bi la n N.

Se m

el ak a M

an Ke la nt

Ke da h

Jo ho r

0.00

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 8. PENINGKATAN PEWARTAAN TLA NEGERI

Johor Kedah Kelantan Melaka N.Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu

Sehingga September 2005 (Hektar)

299.83 12.11 0.26 64.25 91.00 781.45 295.96 2.34 240.96 72.86 184.01

Sehingga Disember 2009 (Hektar)

891.9 184.04 22.19 302.56 444.83 1,749.64 461.13 45.31 314.34 2,283.94 1,037.23

Kadar Peningkatan 2005 –2009 (Hektar)

592.07 171.93 21.93 238.31 353.83 968.19 165.17 42.97 73.38 2,211.08 853.22

JUMLAH 2,045.03 7,737.11 5,692.08 Peningkatan sebanyak 5,692.08 hektar dalam tempoh 4 tahun (2005-2009). 26

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


Samb....

HASIL KAJIAN - IMPAK

Peningkatan Pewartaan Tanah Lapang Awam 2500

September 2005

Keluasan (Hektar)

2000

Disember 2009

1500

1000

500

27

ga nu Te re ng

r Se la ng o

in an g P. P

Pe r li s

Pe ra k

Pa ha ng

bi la n N. Se m

M el ak a

an Ke la nt

Ke da h

Jo h

or

0

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK

Samb....

Peratus Tanah Lapang Awam Yang Diwartakan Berbanding Jumlah Keluasan Keluasan Tanah Lapang Awam Yang Diwarta (Hektar)

% TLA Yang Diwartakan Berbanding Jumlah Keluasan

2005 12,276.49

2,045.03

16.66%

2009 15,275.72

7,737.11

50.65%

TAHUN

28

Keluasan Tanah Lapang Awam (Hektar)

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 9. PENINGKATAN NISBAH TANAH LAPANG AWAM BERBANDING PENDUDUK JUMLAH TANAH LAPANG AWAM (Hektar)

JUMLAH PENDUDUK BANDAR

2005

2009

2005

2009

12,276.49

15,275.72

12,922,000

14,498,932

NISBAH KELUASAN (Hektar per 1,000 penduduk) 2005

2009

0.95 1.05

Nota: Sasaran Negara Maju : 2 Hektar setiap 1,000 Penduduk Bandar 29

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 10. MENGGALAKKAN PENDUDUK MENJALANKAN AKTIVITI REKREASI 62.0 % daripada 166 responden – Sangat Bersetuju 3.00%

34.90%

S angat S etuju K urang S etuju Tidak S etuju 62.00%

Hasil Kajian Soal Selidik Pengguna 30

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 11. SUMBANGAN KEPADA PEMUPUKAN INTERAKSI DI KALANGAN PENDUDUK 58.4 % daripada 166 responden – Sangat Bersetuju 2.40%

39.20%

S angat S etuju K urang S etuju 58.40%

Tidak S etuju

Hasil Kajian Soal Selidik Pengguna 31

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


HASIL KAJIAN - IMPAK 12. SUMBANGAN KEPADA PENGHIJAUAN DAN PENGINDAHAN 57.2 % daripada 166 responden – Sangat Bersetuju 1.20% s angat S etuju

41.60%

K urang S etuju 57.20%

Tidak S etuju

Hasil Kajian Soal Selidik Pengguna 32

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


ISU-ISU 1. Ketidakseragaman Dalam Penguatkuasaan GP TLR.

Pendekatan penguatkuasaan ke atas dasar, garis panduan dan piawaian yang digubal masih berbeza-beza antara negeri, khususnya dari segi penterjemahan dasar 10% dan penentuan saiz keluasan minimum yang memerlukan penyediaan tanah lapang.

33

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


ISU-ISU 2. Ketidakpatuhan kepada dasar sedia ada. Terdapat taman perumahan di kawasan kajian kes yang tidak mematuhi sepenuhnya dasar memperuntukkan 10% tanah lapang. Terdapat juga tanah lapang yang disalah guna untuk operasi aktiviti lain seperti gerai, bangunan rukun tetangga dan tempat membasuh kereta.

3. Ketidakcapaian perancangan. ď&#x201A;§

34

sepenuhnya

prinsip

1 daripada 4 prinsip masih tidak tercapai: Prinsip 3 (memastikan kebersihan dan mengawal pencemaran alam sekitar). BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


ISU-ISU 4. Ketidakpatuhan sepenuhnya kepada garis panduan khusus. Pembangunan tanah lapang di kawasan kajian kes masih kurang memberi perhatian kepada:

35

Penyediaan ‘traffic calming’ di jalan berdekatan dengan tanah lapang (aspek 2);

Penyediaan peralatan permainan yang mengikut piawaian dan keperluan yang ditetapkan (aspek 5);

Penyediaan lorong basikal (aspek 6); dan

Penyediaan kemudahan untuk golongan OKU (aspek 7). BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA

yang


IMPAK POSITIF 1. Menggalakkan perancangan dan pembangunan tanah lapang kawasan kajian kes secara lebih terancang. 

Mengikut hierarki yang ditetapkan.

Penyediaan di lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi.

Penyediaan sistem saliran yang baik.

Liputan komponen landskap lembut pada kadar kawasan `plinth’ > 60% daripada keluasan tapak.

36

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


IMPAK POSITIF 2. Peningkatan jumlah keluasan tanah lapang Peningkatan keluasan TLA daripada 12,276.49 hektar (2005) kepada 2,999.23 hektar (2009). 3. Peningkatan pewartaan tanah lapang Peningkatan pewartaan TLA sebanyak 5,692.08 hektar iaitu daripada 2,045.03 hektar (2005) kepada 7,737.23 hektar (2009).

37

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


IMPAK POSITIF 4. Peningkatan nisbah penyediaan tanah lapang. Peningkatan daripada 0.95 hektar setiap 1,000 penduduk (2005) kepada 1.05 hektar setiap 1,000 penduduk (2009). 5. Menggalakkan penduduk berekreasi, menyumbang kepada pemupukan interaksi di kalangan penduduk serta menyumbang kepada penghijauan dan pengindahan keseluruhan kawasan perumahan.

38

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. Mâ&#x20AC;&#x2122;SIA


PENUTUP Penggubalan GP TLR pada tahun 2000 (Bil. 7/2000) adalah `significant’ bagi mencapai:

39

Objektif-objektif asas pembangunan tanah lapang dan rekreasi; dan

Membantu PBN, PBT, agensi-agensi berkaitan dan pemaju di dalam merancang, mengawal dan merekabentuk penyediaan tanah-tanah lapang dan kawasan rekreasi di kawasan pembangunan secara komprehensif, berkesan dan mampan. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


PENUTUP `Outcome’ dan impak positif yang terhasil daripada pelaksanaan GP TLR secara tidak langsung menunjukkan: 

40

Program penyediaan garis panduan-garis panduan perancangan sedia ada dan baru dalam pelbagai sektor dan aspek perancangan oleh JPBD Semenanjung Malaysia adalah amat relevan untuk diteruskan bagi memandu halatuju perancangan bandar dan desa pada masa hadapan. BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA


TERIMA KASIH 20 April 2011

41

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEM. M’SIA

Penilaian Outcome Garis Panduan Tanah Lapang  

Penilaian Outcome Garis Panduan Tanah Lapang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you