Issuu on Google+

(iii) Mengkaji peruntukan dasar dan perundangan sedia ada berkaitan pembangunan chalet atas air; dan (iv) Menentukan prinsip-prinsip pembangunan chalet atas air.

perancangan

3. Aspek-aspek utama yang dikaji meliputi aspek perancangan bandar, perundangan, alam sekitar, pengurusan dan perkara-perkara berkaitan yang menyokong pembangunan chalet atas air. 4.

Liputan kajian, antaranya termasuklah : (i) Definisi chalet atas air (terapung/ sub-merged platforms/ fix point built on stilt);

RINGKASAN DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN CHALET ATAS AIR (GP029) 1. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan perancangan dan pembangunan chalet atas air bagi membantu pembuat dasar dan agensi pelaksana di peringkat persekutuan, negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) serta pemaju agar melaksanakan pembangunan secara mampan bagi mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan kualiti hidup.

(ii) Lokasi dan perletakan chalet atas air (laut/sungai/tasik) serta jarak, keluasan dan saiz pembangunan; (iii) Jenis chalet (terapung (floating) bagi kawasan yang mengalami air pasang surut dan tetap/ bertiang (fix point) bagi kawasan air tenang/tiada pasang surut.

2. Ke arah mencapai strategi RMKe-10 bagi membangunkan semula waterfront1, kajian garis panduan ini disediakan untuk : (i) Mengenalpasti ciri-ciri dan elemen pembangunan atas air sedia ada dan yang perlu ada; (ii) Mencadangkan garis panduan umum dan khusus bagi pembangunan chalet atas air;

Laporan penuh garis panduan boleh dimuat turun di laman sesawang www.mytownnet.blogspot.com


Garis Panduan Perancangan Chalet Atas Air