Page 1

‫روھﻼن ﺗﻮرى ‪ Office‬ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺳﻪھﯩﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ‬

‫ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎب ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﯘرزى ﺋﻪﯾﺴﺎ‬ ‫ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﻰ‪13899458621 :‬‬

‫‪QQ:164370558‬‬


‫‪ Word‬ﺗﯩﻜﻰ ﺗﯧﺰ ﺑﯘﯾﺮۇق ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ‬ ‫‪ ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ A‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ s‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼش‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻗﻼش ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ d‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺗﺎﻟﻼش ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ f‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﯩﺰدەش ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ g‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ H‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺋﯩﺰدەش ‪ ،‬ﺑﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎرا ﺋﯩﺰدەش‪....‬‬ ‫ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ k‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﻮﺷﯘش‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ r‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﻟﻐﺎ ﺗﻮﻏﯩﺮﻻش‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ E‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻏﯩﺮﻻش ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ L‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺗﻮﻏﯩﺮﻻش ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ z‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ y‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﯾﺘﯘرﻏﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﯾﺎﻧﺪۇرۇش ‪ ( ctrl+z‬ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﻣﯘ‬

‫ﻗﺎرﺷﻰ)‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ c‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻛﯚﭘﻪﯾﺘﯩﺶ ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ x‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﻛﯩﺴﯩﺶ‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ v‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﭼﺎﭘﻼش ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ H‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ H‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬ ‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ n‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﯾﯧﯖﻰ ھﯚﺟﺠﻪت ﻗﯘرۇش‬ ‫ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯾﺮﯨﻢ ﺋﺎﯾﺮﯨﻢ ﻗﯘرﻻر ھﻪم ھﻪرﯨﭙﻠﻪر ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼش‬ ‫ﯾﯧﯖﻰ ھﯚﺟﺠﻪت ﺋﯧﭽﯩﺶ‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ b‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮم ﻗﯩﻠﯩﺶ‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ I‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺧﻪﺗﻨﻰ ﯾﺎﻧﺘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ‪ U‬ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﯩﺰﯨﺶ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن‬

‫ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﯘﯕﺎﯾﺘﯩﺶ ھﻪم ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن [ ۋە [ ﻧﻰ ‪ ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ!‬


‫ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺶ‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن [ ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﯘﯕﺎﯾﺘﯩﺶ ‪،‬‬

‫‪ctrl‬ﺑﯩﻠﻪن ] ﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺴﯩﺶ‬

‫‪WORD‬ﺗﯩﻜﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﭼﺎرە ‪ :‬ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪت ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻟﺴﺎ‪..‬‬ ‫ﺗﻮردا ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﻛﯚرۈش ﺟﻪرﯾﺎﻧﯩﺪا ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪﺗﻠﻪر داﺋﯩﻢ ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ‪ .‬ﻟﯘﻏﻪت ﺋﺎﺧﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﯿﯩﺘﻰ ﯾﻮق ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪك ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ‪،‬ﺑﯘﻧﻰ ھﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﭼﺎرﯨﺴﻰ ﺑﺎر ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ‪word 2003‬‬ ‫ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ھﻪم ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﻖ ﻟﯘﻏﻪت ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ‪ ،‬ﻧﯘرﻏﯘن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﯾﺪۇ ‪ .‬ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﺰ ‪ word 2003‬ﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﯾﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇپ ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺧﯧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘ ﯾﻪرﮔﻪ ﻛﯚﭘﻪﯾﺘﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼﯾﺴﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﻮﯾﯘپ ‪ "格式→中文版式→拼音指南" ،‬ﻗﻪدەم – ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮى ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎق‬ ‫‪ ،‬ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﻪ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﻮﯾﻐﺎن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻮن ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ‬

‫‪ .‬ﺋﻪﻣﺪى ﺳﯩﺰ‬

‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ دەرھﺎﻟﻼ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﯧﻘﯩﯔ!‬

‫‪WORD‬ﺗﺎ)'(ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫‪WORD‬ﺗﺎ ﻛﯚپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا)'(ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ‪،‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﺋﺎددى‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪WORD،‬ﺗﯩﻜﻰ‬

‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ‬

‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى‬

‫ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ‬

‫ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن‪.‬ﺑﯘﻧﻰ‬

‫ﺗﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‪«工 具»:‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ»‪«自 动 更 新 选 项‬ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن»‪«自 动 更 新‬دﯨﺌﺎﻟﻮگ‬ ‫راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ‪«键入时自动套用格式»،‬ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪«键入时自动替换»،‬ﺋﯩﺴﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ»‪直引号替‬‬ ‫‪«换为弯引号‬ﺗﺎﻟﻼش راﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇۋﯦﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا‪،‬ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا‬ ‫)'(ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﻻﯾﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪WORD‬ﺗﺎ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ھﻪرﭘﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ‬


‫ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ھﻪرﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪«shift»،‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘرۇپ‪«F3»،‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪،‬ھﻪر ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ھﻪرﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﻪﻛﻠﻰ‬ ‫ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪۇ‪.‬ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎﺟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯚزﮔﻪرﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪ Word‬ﺗﺎ ﺧﯧﻤﯩﯿﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻓﻮرﻣﯩﻼ ﯾﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﯕﺎي ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬ ‫ﺑﯩﺰ ‪ Word‬ﺗﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﯾﺎﻧﯩﺪا ﺑﻪزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﯾﯧﺰﯨﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ‪ H20 SO4 V1+V2‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪەك‬ ‫ﺧﯧﻤﯩﯿﯩﻠﯩﻚ ﯾﺎﻛﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻓﻮرﻣﯩﻼﻻرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻت ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻮﯕﺎﯾﻼ ﯾﺎزاﻻﯾﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪ Ctrl‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ +‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ﻧﯘرﺑﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪپ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ‪Ctrl ،‬‬ ‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ +‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ Ctrl‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ‪shift‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ +‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪ ،‬ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪپ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ‪ ،‬ﯾﻪﻧﻪ‬ ‫‪ Ctrl‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ‪ shift‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ +‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺋﻮﯕﺎﯾﻼ ﯾﺎزاﻻﯾﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟!‬

‫‪Word‬ﺗﺎ ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻮﻣﭙﯿﯘﺗﯧﺮدا ﻧﻮرﻣﺎل ﻛﯚرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻼش‬ ‫‪ Word‬ﺗﺎ ﺗﻪﯾﯿﺎرﻟﻠﯩﻐﺎن ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﭙﯿﯘﺗﯧﺮدا ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن‬ ‫ﻛﻮﻣﭙﯿﯘﺗﯧﺮدﯨﻜﻰ ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﯾﻠﻰ ﺧﻪﺗﻠﻪر ﻗﺎﻻﯾﻤﯩﻘﺎن ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش‪ ،‬ﻛﯚرۈش ۋە ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﻮﻻﯾﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ‪ ،‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك ﺗﻪﯕﺸﯩﯟاﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﻪل ﻗﯩﻼﻻﯾﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﯾﯿﺎرﻻپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ‪ 工具‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ‪ 选项‬ﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﺪە ﻗﯩﺰﯨﻞ‬ ‫راﻣﻜﺎ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘﯾﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪.‬‬


‫ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻐﯩﻤﻰ ﭼﻮﯕﯩﯿﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪Office‬دا ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯩﺰدەش ۋە ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش‬ ‫‪ word,ppt,access،Excel‬ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﯘرﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘرﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﺎﭘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ‬ ‫ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ‪ Ctrl+F‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﺰدەش ﻛﯚزﻧﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﺰدﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﭘﻼ ﺋﯩﺰدەﺷﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫ﯾﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﺗﯧﺰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ‪ ،‬ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ‪ ،‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ‪ 编辑‬دﯨﻦ ‪查‬‬ ‫‪ 找‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش‪ ،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ‪ 替换‬دﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺧﻪت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش دﯨﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪ .‬ﯾﻪﻧﻰ ‪ 记事本‬دﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق‬ ‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻻر ﺑﺎر ‪.‬ﺑﯘ ﺋﺎددﯨﻼ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﯾﯧﯖﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ‪...‬‬

‫‪ Word 2003‬دا ﺑﻪت ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ھﯜﻧﻪر‬


‫ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘم‪ ،‬ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﺪا ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ھﺎﻟﻼردا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﭼﺎﭘﯩﻨﻰ)ﺗﯧﺸﻰ( ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﯩﺪەك ﺑﻪت ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﻪت‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ‪ ،‬ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪت ﺳﺎﻟﻤﺎﯾﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪى ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ھﻪل ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪1.‬ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻨﻰ ﺋﯘرۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ‪ 插入‬دﯨﻦ ‪ 页码‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪2. 位置‬دﯨﻦ ‪ 页面底端(页脚‬ﻧﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‪对之方式 ،‬دﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘرا‪ ،‬ﺋﻮڭ‪ ،‬ﺳﻮل‪ ..،‬دﯨﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﺎس‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ ‪. 首页显示页码‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪3.‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 格式‬ﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ‪ 数字格式‬دﯨﻦ ﻣﺎس ﻛﯩﻠﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪ ،‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ‪起始页‬‬ ‫‪码‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺋﯘرۇپ‪ ،‬ﺋﻮڭ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎن)ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ‪ 1‬ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ﻧﻰ ‪ 0‬ﮔﻪ ﺗﻪﯕﺸﻪﯾﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪى ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪ word‬دا ﺟﻪدۋەﻟﺪﯨﻜﻰ ﯾﯧﺰﯨﻖ ﭼﻮڭ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﯕﺸﻪش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬ ‫‪ WORD‬ﺗﺎ ﺟﻪدۋەﻟﮕﻪ ﯾﯧﺰﯨﻖ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪﻧﺪە‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﯾﯧﺰﯨﻖ ﺑﻪك ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪ‪ ،‬ﺟﻪدۋەﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﺘﻮن ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﯾﯧﺰﯨﻘﻘﺎ ﻣﺎس ھﺎﻟﺪا ﭼﻮﯕﯩﯿﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘر ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺘﻮﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻪﯕﺸﻪش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرﯨﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺗﻪﯕﺸﻪﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪت ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‪ ،‬ﺟﻪدۋەل ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﯩﺸﺎﻻﯾﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﻗﻮﯾﺴﺎق‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﻪل ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻗﻪدەم ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮى ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‪:‬‬ ‫‪ WORD .1‬ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪە ﺗﻪﯾﯿﺎرﻻﻧﻐﺎن ﺟﻪدۋەﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺗﯘرۇپ‪ ،‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪدۋەل )‪ (表格‬ﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ] ﺟﻪدۋەل ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ)‪ [(表格属性‬ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪدۋەل ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪] .2‬ﺟﻪدۋەل)‪ [(表格‬ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ]ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜرى)‪[(选项‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪]،‬ﺟﻪدۋەل ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺗﯜرى)‪表‬‬ ‫‪ [(格选项‬راﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪] ،‬ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‪ ،‬ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇش)‪自动重调尺寸以适用内‬‬ ‫‪ [(容‬دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ‪] ،‬ﺟﻪزﻣﻠﻪﺷﺘﯘرۇش)‪ [(确定‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪،‬‬ ‫] ﺟﻪدۋەل ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ) ‪ [(表格属性‬دﯨﮕﻪن ﻛﯚزﻧﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﯾﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪] .3‬ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﻨﺖ)‪ [(单元格‬دﯨﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺗﯘرﻧﯩﺪﯨﻦ ]ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜرى)‪[(选项‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪] ،‬ﺋﯧﻠﯧﻤﯩﻨﺖ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺗﯜرى)‪ [(单元格选项‬دﯨﮕﻪن راﻣﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪] ،‬ﯾﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇش)‪ [(适用文字‬دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ‬


‫ﺗﺎﻟﻼپ ]ﺟﻪزﻣﻠﻪﺷﺘﯘرۇش)‪ [(确定‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ]ﺟﻪدۋەل ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮى) ‪ [(表格属性‬ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﯾﺘﯩﭗ‪]،‬ﺟﻪزﻣﻠﻪﺷﺘﯘرۇش)‪ [(确定‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻛﯚزﻧﻪﻛﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪى ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﯧﻘﯩﯔ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪى‬ ‫ﺟﻪدۋەﻟﮕﻪ ﯾﯧﺰﯨﻖ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﯾﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺟﻪدۋەل ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ‪.‬‬

‫‪ word‬ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﭼﺎرﯨﻠﻪر‬ ‫‪Word‬ھﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر ﯾﯧﺰﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﺪا ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﻧﺎھﺎﯾﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك ‪ .‬ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ﻧﺎھﺎﯾﺘﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ھﻪم ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼر ﻛﻪڭ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﯩﺪى ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ‪ ،‬ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ داﺋﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪن‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪا ﻛﯚپ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼش‬ ‫ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە »ﺑﺎرﻟﯩﻖ ھﯚﺟﺠﮕﺘﻠﻪرﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼش‪(保存‬‬ ‫»)‪全部文件‬ﺑﯘﯾﺮۇﻗﻰ ﺑﺎر‪ .‬ﺑﯘ ﺑﯘﯾﺮۇق ﻧﺎھﺎﯾﺘﻰ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻼ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎن‬ ‫ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻏﺎ دﯨﺴﻜﯩﻐﺎ ﺳﺎﻗﻼش ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻗﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ‬ ‫‪Microsoft Word‬ﺗﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪت ھﯚﺟﺠﻪت ﺳﺎﻗﻼﯾﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ‪«Shift» ،‬‬ ‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﯚﺟﺠﮕﺘﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﺎق ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ « ﺳﺎﻗﻼش »)‪(保存‬‬ ‫ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﯩﯔ »ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼش »)‪(全部保存‬ﻗﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﯾﯿﻘﺎﯾﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺋﻮﺑﯿﯧﻜﺘﻼرﻧﻰ ﺗﯧﺰدﯨﻦ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈش‬ ‫‪ Word‬ﯾﺎﻛﻰ ‪ Powerpoint‬ﺗﺎ ﻛﯚپ ﮔﺮاﻓﯩﻚ ﺳﯩﺰﯨﺶ ﯾﺎﻛﻰ ﺳﺨﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺸﺘﺎ ‪ ،‬ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻮﺑﯿﯧﻜﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺰ »‪ «Shift‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪،‬‬ ‫ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ھﻪر ﮔﺮاﻓﯩﻜﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ‪ ،‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ‪--‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜرۈش ‪(组合)--‬ﺑﯘﯾﺮۇﻗﻰ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜرۈش ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﺪۇ ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﻪﻛﯩﻞ‬ ‫ﻧﺎھﺎﯾﺘﻰ ﻛﯚپ ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ‬ ‫ﻛﯘﻧﯘۇﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ‪ ،‬ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻮل ﺑﯘرﺟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮڭ ﺑﯘرﺟﯩﻜﯩﮕﯩﭽﻪ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﻰ ﯾﯚﺗﻜﯩﺴﻪك ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮڭ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜرۈش ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ‬


‫ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﻗﻼ ‪ ،‬ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﯾﺘﯩﺶ‬ ‫‪word‬ﺗﺎ »‪ «Shift+F5‬ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن‬ ‫ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﯾﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪ .‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا »‪ «Shift+F5‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﯾﺘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺴﺎق ‪ ،‬ھﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﯾﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻨﻼ ﺑﯘ‬ ‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﯚﭼﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﯾﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪word‬دا ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش‬ ‫ھﺎزﯨﺮ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮرداﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ روھﻼﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪرﺧﯩﻞ ‪ Office‬ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎﻟﻼرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟاﻟﺪى ھﻪم ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟاﺗﯩﺪۇ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚز ﭘﯧﺘﯩﺪﯨﻼ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاﯾﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪپ‪ ،‬ﺋﻮرۇن ﻧﺎﻣﻰ ۋە‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ھﯚﺟﺠﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺟﺎﯾﺪا‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﯾﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺟﺎﭘﺎﻧﻰ ﺋﺎز ﺗﺎرﺗﯩﺴﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪاق‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺳﯩﺰ ﺋﺎۋال ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯔ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻛﯚﭼﯜرۋﯦﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ‪编辑‬‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ‪ 替换‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼڭ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن راﻣﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺧﻪت ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎڭ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ Ctrl+V ،‬ﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﯾﺎ ﻛﯚﭼﯜرۋاﻟﻐﺎن ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼڭ‪ .‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﯾﯧﺰﯨﯔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬راﻣﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 全部替换‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﯖﯩﯩﺰ ﺷﯘ ھﯚﺟﺠﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﯖﯩﺰﯕﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘراﻻﯾﺴﯩﺰ ‪.‬‬

‫‪ WORD‬ﺗﺎ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﻪﯕﺸﻪش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﻮﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﯾﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ھﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪت ﺋﯘرﻏﺎﻧﺪا‬ ‫ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻟﻼﯾﺪۇ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎددى ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯩﺮەي‪.‬‬ ‫ﺳﯩﺰ ‪ WORD‬ﻧﻰ ﻗﻮزﻏﯘﺗﯘپ ﺋﯜﺳﺘﻪل ﯾﯜزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪرەپ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ‪ AR‬ﻏﺎ ﺗﻪﯕﺸﻪڭ‪،‬‬


‫داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﺋﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼڭ‪ ،‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ‪Ukij Tuz Tom , Alkatip‬‬ ‫‪Kitab Tom‬دﯨﮕﻪﻧﺪەك ‪ .‬داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪت ﻧﯘﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼڭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪى ﺳﯩﺰ ‪ 格式‬دﯨﻦ ‪ 字体‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪ ،‬ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﯾﻪرﮔﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﯾﻼ ‪ 默认‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺟﻪزﯨﻤﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻻ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪى دﯨﮕﻪن ﮔﻪپ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪى ‪ WORD‬ﻧﻰ ﻗﺎﯾﺘﺎ ﻗﻮزﻏﯘﺗﯘپ‪ ،‬ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ( ‪ AR‬ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش( ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﯔ ‪،‬ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﺴﯩﺰ‪.‬‬

‫‪WORD‬ﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪت ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬ ‫ﺗﻮردا ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﻛﯚرۈش ﺟﻪرﯾﺎﻧﯩﺪا ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪﺗﻠﻪر داﺋﯩﻢ ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ‪ .‬ﻟﯘﻏﻪت ﺋﺎﺧﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﯿﯩﺘﻰ ﯾﻮق ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪك ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ھﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﭼﺎرﯨﺴﻰ ﺑﺎر ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ‪word 2003‬‬ ‫ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ھﻪم ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﻖ ﻟﯘﻏﻪت ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ‪ ،‬ﻧﯘرﻏﯘن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﯾﺪۇ ‪ .‬ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﺰ ‪ word 2003‬ﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﯾﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇپ ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﯾﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺧﯧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘ ﯾﻪرﮔﻪ ﻛﯚﭘﻪﯾﺘﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼﯾﺴﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﻮﯾﯘپ ‪ "格式→中文版式→拼音指南" ،‬ﻗﻪدەم – ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮى ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎق ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﻪ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﻮﯾﻐﺎن ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻨﯿﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻮن ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ‪.‬‬

‫‪word‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ‬ ‫ھﯚﺟﺠﻪت) ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ( ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش ‪Word‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن‬ ‫ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ‪ ،‬ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ( ﺗﻮﻏﺮا ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرەﻟﻪﯾﺪۇ ‪.‬‬


‫ﺋﻪﮔﻪر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﯾﻘﯩﺴﺎ دەرھﺎل ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﺪۇ‪ .‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﭽﻰ ﺋﯚزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺳﯚز ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش‬ ‫‪ Word‬دا ھﯚﺟﺠﻪت ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﺪە داﺋﯩﻤﻼ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﯾﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻼش‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﯾﺎﻛﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻻ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺧﻪت ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎق ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﻣﺎي ﺗﯘرۇﭘﻼ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ‬ ‫ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﯾﯩﺘﻪﻟﻪﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن‪ :‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺧﺘﺎم ﯾﯧﺰﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق‪A ،‬‬ ‫ﺗﻪرەپ ۋە ‪ B‬ﺗﻪرەپ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯚپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ ‪.‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا‪،‬‬

‫‪Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ←‬

‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ )‪ ( 工具← 自动更正选项‬دﯦﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜرى ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ )‪ (替换‬دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن )ﺋﺎ(‪ ،‬ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ‪« A‬ﺗﻪرەپ« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘش )‪(添加‬دﯦﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﯘ ﺳﯚز ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ھﯚﺟﺠﻪت ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش ﺟﻪرﯾﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺰ ﺋﺎ‬ ‫دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ )‪ ( Enter‬ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‬ ‫‪A‬ﺗﻪرەپ دﯦﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺪۇ‪ .‬ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪرﺑﯩﺰ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈرﯨﯿﯩﺘﻰ ﯾﻮق دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺗﺎﻟﻼش‬ ‫راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ ﺋﺎ دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺋﺎ ۋە‪ A‬ﺗﻪرەپ ھﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜرۈش دﯦﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ×‪ ÷،‬ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎ ﺳﯜرﺋﻪت ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن‬

‫ﺑﯩﺰ‬

‫ﺋﺎددﯨﯿﻠﯩﺸﯩﺪۇ‬

‫ﭘﻪﻗﻪت‬

‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ‬

‫ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ‬

‫ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎﻗﻼ‬

‫ﺋﯩﺸﻼر‬

‫ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ‬

‫‪.Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ← ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ‬

‫) ‪( 工 具 ← 自 动 更 正 选 项‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ) ‪ ( 替 换‬دﯦﮕﻪن ﺟﺎﯾﻐﺎ * ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪،‬‬


‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ )‪(替换位‬دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ × ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﻗﻮﺷﯘش )‪(添加‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪت * ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪﻛﻼ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا × ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪ ÷ .‬ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﺷﻤﯘ × ﻧﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن‪ :‬ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪت ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘل ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ» ش ﺋﯘ ﺋﺎ ر » ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ »‬ ‫ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ » دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﻗﻮﺷﯘش دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻛﯧﯿﯩﻨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪت » ش ﺋﯘ ﺋﺎ ر« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪﻛﻼ » ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ « دﯦﮕﻪن ﺳﯚز ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯾﻪﻧﻪ ‪ Word‬ﻧﯩﯔ ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺰ‬

‫ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ‬

‫ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﺎ‬

‫ﺋﯩﺸﻘﺎ‬

‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‬

‫‪.Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ← ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ) ‪ ( 工具← 自动更正选项‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‬

‫ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ‪-‬ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ)‬

‫‪( 自 动 图 文 集‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬‬

‫ﺑﯘﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ‪ 显 示 ‘记 忆 式 键 入 ’建 议‬دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﮔﻪ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﯾﯘپ ﻗﻮﯾﯘپ‪،‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﯾﻪرﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ –ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈڭ دﯨﮕﻪن ﺧﻪت ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ‬ ‫( )‪请在此键入‘自动图文集’词条‬ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﻣﻪﺳﻠﻪن‪ »:‬ﺷﯩﻨﺠﺎڭ‬ ‫ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘم راﯾﯘﻧﻠﯘق ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯩﻤﯩﺘﻰ« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪ ،‬ﻗﻮﺷﯘش دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪،‬ﺑﯘ ﺳﯚز‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ‪ -‬ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻛﯩﯿﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق ﭘﻪﻗﻪت‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯜچ‪ -‬ﺗﯚت ھﻪرﯨﭙﻨﯩﻼ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ) ‪( Enter‬ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﯘ ﺳﯚز ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ‪ ESC‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪرﺗﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫‪.5‬ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﻗﻮﺷﯘش ۋەﺋﯚﭼﯜرۈش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺳﻪل ﺋﯘزۇﻧﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﺎۋزۇ‪ ،‬رەﺳﯩﻢ دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘﻻرﻏﺎ‬


‫ﻧﻮﻣﯘر ﻗﻮﯾﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﯩﺮ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەت‪.‬ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ‪،‬ﻣﺎۋزۇﻻر ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮﻣﯘ‪-‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﯘش ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﻮﻻﯾﺴﯩﺰ‪.‬ھﻪﻣﺪە ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯚپ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ‪.‬ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯩﯿﻨﻜﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯘﻏﺪۇرﯨﺪۇ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﻪرﺗﯩﭗ)رەت ( ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ۋە ﺋﯚﭼﯜرۈش ﺧﻪت ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ۋە ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ۋاﺳﺘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﯘش‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا رەﺳﯩﻤﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﺑﯘ‬ ‫رەﺳﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ ‪ -1‬رەﺳﯩﻢ‪-2،‬رەﺳﯩﻢ‪ ،‬دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق‪Word ،‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻞ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﯾﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯩﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﺧﯩﻞ‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﯾﺎﺳﺎش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‪.‬‬ ‫‪ Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش←ﯾﯚﺗﻜﻪپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ←ﻣﺎۋزۇ ﺋﯩﺰاھﺎﺗﯩﻨﻰ)ﯾﻪﻧﻰ ) ‪插入-引用-题注‬‬ ‫ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪاﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎق‪،‬ﺧﻪﺗﻜﯜچ دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ﺑﯩﺰ‬

‫ﭘﻪﻗﻪت‬

‫»ﺟﻪدﯨﯟەل«‪»،‬ﻓﯘرﻣﯩﻼ«‪»،‬ﮔﯩﺮاﻓﯩﻚ »دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺗﯜرﻟﻪر ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﯩﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻠﯩﻖ ﺗﯜر رەﺳﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﺋﯘ ھﺎﻟﺪا ﺑﯩﺰ ﯾﯩﯖﻰ ﺧﻪﺗﻜﯜچ ﻗﯘرۇش ) ‪ (新建标签‬دﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻜﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﻜﻪ »رەﺳﯩﻢ« دەپ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯘرۈش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ رەﺳﯩﻢ دﯨﮕﻪن ﺗﯜر ﺧﻪﺗﻜﯜچ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﻞ ﺳﺎن ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق‪،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرى )‪( 编号‬‬ ‫دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻢ ھﻪر ﻗﺎﯾﺴﻰ‬ ‫ﺑﺎﭘﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﺎپ ﻧﻮﻣﯘرى ) ‪ (章节号‬دﯨﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﻪردﯨﻦ »ﺑﺎﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ« ۋە »ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ« ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﻗﻼ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ‪ Word‬ھﯚﺟﺠﯩﺘﯩﮕﻪ رەﺳﯩﻢ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﻼرﻧﻰ ﻗﺴﯩﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ‪ ،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن‬

‫ﺋﺎﻟﺪى‬

‫ﺑﯩﻠﻪن‬

‫ﺑﯘ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ‬

‫ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﯾﻪﻧﻰ‬

‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش←ﯾﯚﺗﻜﻪپ‬

‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ←‬

‫ﻣﺎۋزۇ‬

‫ﺋﯩﺰاھﺎﺗﯩﻨﻰ)ﯾﻪﻧﻰ ) ‪插入-引用-题注‬ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﺎۋزۇ ﺋﯩﺰاھﺎﺗﻰ‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش )‪( 自动插入题注‬‬

‫دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن‬

‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎق‪،‬ﺋﯩﺸﻠﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﺗﻜﯜچ‪ ،‬ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش ﺋﻮرﻧﻰ‬ ‫دﯨﮕﻪﻧﺪەﻛﻼرﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯘرۈپ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪى ھﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ رەﺳﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﻗﻮﯾﯘپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟەﺗﺴﻪك ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬


‫رەﺳﯩﻢ ﻗﯩﺴﺘﯘرﺳﺎق‪ ،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺗﻮﻏﯘرﻻپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻏﯘرﻻپ‬ ‫ﯾﯜرۈﺷﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﯾﻮق‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪،‬دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺧﻪت ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﻰ ﻧﻮرﻣﺎل‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎش ﺋﯜﭼﯜن ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ)‪(Ctrl+A‬ﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪت ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺟﻪدﯨﯟەﻟﺪە ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻨﯩﯔ رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ‪ Word‬ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﺘﺎﻟﻼردا ﺟﻪدﯨﯟەل ﺳﯩﺰﺳﺎق‪ ،‬ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﯩﯔ ‪ -1‬رﯦﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن رەت ﻧﻮﻣﯘرى‬ ‫ﺗﻮﻟﺪۇرۇﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ‪ Word‬دا ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ‪:‬ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن رەت‬ ‫ﻧﻮﻣﯘرى ﺗﯘرﻏﯘزۇدﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ‪)،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‪-‬ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ‪،‬ﺋﯘ ھﺎﻟﺪا‬ ‫‪Ctrl‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ‪،‬ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼش ﻛﯩﺮەك‪ (.‬ﻓﻮرﻣﺎت←ﺗﯜر ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮى ۋە رەت ﻧﻮﻣﯘرى‪(项‬‬ ‫)‪目符号与编号— 格式‬‬ ‫ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘرى )‪(编号‬دﯨﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﯜﭼﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮەك‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر رەت ﻧﻮﻣﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ زۆرۈر‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش ) ‪( 自 定 义‬دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘر‬ ‫ﻓﻮرﻣﺎﺗﻰ‪،‬ﺷﻪﻛﻠﻰ‪،‬ﺋﻮرﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر »‪ «.‬ﯾﻪﻧﻰ ﭼﯩﻜﯩﺘﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ‪ Ctrl+C‬ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ راﻣﻜﺎ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﻼپ‬ ‫ﻗﻮﯾﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣﯜرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎن رەت ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‪.‬‬ ‫‪1 zk20070708001‬ﻣﯜرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎن رەت ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش دﯨﮕﻪﻧﺪە‪(复杂编号自‬‬ ‫)‪،动化‬ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎن ﺑﻪرﮔﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼش ﺟﻪدﯨﯟﯨﻠﻰ دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻠﻪردە داﺋﯩﻢ )‪(zk20070708001‬‬ ‫دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪردە رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪاق رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﯾﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن‪ .‬ﻓﻮرﻣﺎت←ﺗﯜر ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮى ۋە رەت ﻧﻮﻣﯘرى دﯨﮕﻪن‬ ‫ﺑﯘﯾﺮۇﻗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ‪،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرى دﯨﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﯜﭼﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ رەت ﻧﻮﻣﯘر‬ ‫ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ ‪.(无‬دﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮى(ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش دﯨﮕﻪن ﺗﯜر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻜﻰ رەت‬ ‫ﻧﻮﻣﯘر ﻓﻮرﻣﺎﺗﻰ دﯨﮕﻪن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ )‪ (zk20070708001‬ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻣﯩﺰ‪ «.» .‬ﭼﯩﻜﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﺘﯩﭗ‪ «1»،‬ﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪە ﺑﯩﺰ ھﺎزﯨﺮ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن ﺷﻪﻛﯩﻞ ﭘﻪﯾﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ‬


‫ﺋﯜﻧﯜﻣﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ‪،‬ﺳﯩﺰ ﯾﻪﻧﻪ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﺷﻪﻛﻠﻰ‪،‬ﺋﻮرﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻗﺎﯾﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻜﯩﺘﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ‪،‬ﻓﻮرﻣﺎت ﻗﻮرال ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‬ ‫‪zk20070708001‬ﻧﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘراﻻﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﻗﺎﯾﺘﺎ‬ ‫‪Enter‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‪ zk20070708002‬ﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﯩﺴﺘﯘرﯨﺪۇ‪.‬ﻛﯩﯿﻨﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻠﻪردە ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﺷﯘ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ ‪.‬‬

‫‪WORD‬ﺗﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ‬ ‫ﻛﯚپ ﺋﻪھﯟاﻟﻼردا ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﻪ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻪﻟﻪم ﻗﻮراﻟﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘراﻟﻤﺎﯾﺪۇ‪ ،‬ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﺎﺗﻪك‬ ‫ﺑﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﻪل ﻗﯩﻼي دﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﯔ ‪.‬‬ ‫‪ WORD‬دﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ داﻧﻪ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫داﻧﻪ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﻟﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ راﯾﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 表格‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ‪绘制‬‬ ‫‪ 斜线表头‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺗﺎﻟﻼش ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺋﯜﭼﻜﯩﭽﻪ‬ ‫ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﻘﺎرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯘ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺧﻪت ﯾﺎزﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق ‪插入‬‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 文本框‬ﺗﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 横排‬ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺧﻪت ﯾﺎزﺳﺎق‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﯾﺎﻧﺘﻮ ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﻰ ﺗﯘﺳﯘۋاﻟﯩﺪۇ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﻪل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﺎﺗﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﯩﯔ ﺳﻮل ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮش ﭼﯩﻜﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ‬ ‫رەﯕﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﯕﺸﻪﯾﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ‪ WORD‬ﻧﯩﯔ ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮل ﺗﻪرەپ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻟﻪت ﺋﯩﺴﺘﻮﻧﻰ‬ ‫ﻗﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ‪ 绘图‬دﯦﮕﻪن ﺗﯜرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 文字环绕‬دﯦﮕﻪن ﺗﯜرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 衬于文字下方‬دﯦﮕﻪن‬ ‫ﺗﯜرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﻮﯾﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪WORD‬ﺗﺎ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﭼﻮﯕﺎﯾﺘﯩﺶ ﯾﺎﻛﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎراﻧﻼ ‪ A4‬ﻗﻪﻏﻪزﮔﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻟﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ‪ A3‬ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘرۇﻟﻐﺎن‬ ‫ھﯚﺟﺠﻪت ﺑﻮﻟﺴﺎ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺰ ‪ A4‬ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻻﯾﻤﯩﺰ؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪاق‪ :‬ﯾﻪﻧﻰ ھﯚﺟﺠﻪت ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ھﯚﺟﺠﻪت_ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‪،‬‬


‫ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﻛﯚزﻧﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪرەپ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ >>ﻗﻪﻏﻪزﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﭼﻮﯕﺎﯾﺘﯩﺶ ﯾﺎﻛﻰ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺶ<< دﯨﮕﻪن ﺗﯜردﯨﻦ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﻗﻪﻏﻪزﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﯾﻪﻧﻰ ‪A4‬‬ ‫ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻪزﯨﻢ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ‪ WORD‬ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‬ ‫‪ A4‬ﻗﻪﻏﻪزﮔﻪ ﻻﯾﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ‪.‬‬

‫‪WORD‬ﺗﺎ ﺗﯩﻚ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻼش ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﻪش‬ ‫ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰ‪ WORD‬ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪت ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ﺗﯩﻚ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻼش ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﻪﺷﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﯾﺎزﻣﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻏﺪۇرۇڭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﺋﻮس ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﯨﻠﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯘرﯨﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ<<ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش‪-‬ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ>>)‪(插入-分符‬ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن<<ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ>>ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪﯨﻦ<< ﻛﯧﯿﯩﻨﻜﻰ ﺑﻪت>>دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪ ،‬ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜرۈش‬ ‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪدەﻣﺪە ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻪت ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ‪،‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ<<‬

‫ھﯚﺟﺠﻪت‪-‬ﺑﻪت‬

‫ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﻪش>>ﺑﯘﯾﺮۇﻗﯩﻨﻰ‬

‫ﭼﯧﻜﯩﭗ‪،‬‬

‫ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن<<‬

‫ﺑﻪت‬

‫ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﻪش>>ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪﯨﻦ<< ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺶ >>دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪپ ﻗﻮﯾﺴﺎﻗﻼ ﺑﯘ ﺑﻪت ﺗﻮﻏﺮا ﯾﯜﻧﯜﻟﯜﺷﻠﯜك‬ ‫ﺑﻪت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﻪت ﻛﻪﯾﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﯾﻪﻧﯩﻼ ﺗﯩﻚ ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق‪ ،‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﯾﯘﻗﺎرﻗﻰ‬ ‫ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼر ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇپ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﯾﻪﻧﻪ<< ﺑﻪت ﻻﯾﯩﮫﯩﻠﻪش >>ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪﯨﻦ<< ﺗﯩﻚ‬ ‫ﯾﯚﻟﯩﻨﯩﺶ >>دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺟﻪزﻣﻠﻪﺷﺘﯜرﺳﻪﻛﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪word‬ﺗﺎﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜش ﺋﺎددى ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬ ‫‪word‬ﺗﺎ ﺟﻪدﯨﯟەل ﺳﯩﺰﯨﺶ ﻧﺎھﺎﯾﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﯩﺶ‪،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﭘﯜﺗﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜش‬ ‫ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻰ ﺗﻮﻏﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ‪،‬ﺑﯘ ﺳﻪل ﺑﺎﺷﻨﻰ ﻗﺎﺗﯘرﯨﺪۇ‪.‬ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﮕﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﺎۋال ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘرﻏﺎ ﯾﯚﺗﻜﻪپ‪،‬ﺗﯩﺰﻟﻪﺗﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ‪« Ctrl+Shift+‬‬


‫»‪Enter‬ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‪،‬ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﻪدﯨﯟەﻟﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜپ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ‪.‬‬

‫‪ word‬ﺗﺎ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﭼﺎرﯨﻠﻪر‬ ‫‪ word‬ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﺪا ﻣﻪﻟﯘم ﺳﯩﺰﯨﻖ ﯾﺎﻛﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎج ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﯾﯚﺗﻜﻪﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯩﺮاق‬ ‫ﯾﯚﺗﻜﻪش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ) ﯾﯜﻧﯜﻟﯜش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ( ﺑﯧﺴﯩﻠﺴﺎ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﭼﻮڭ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﯾﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەك ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟‬ ‫‪ .1‬ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻟﯘم ﺋﻮﺑﯩﻜﯩﺘﻨﻰ ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﯾﯚﺗﻜﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ‪Ctrl‬‬ ‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﯾﯚﻧﯜﻟﯜش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯔ‪ .‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎز‪-‬ﺋﺎزدﯨﻦ‬ ‫ﯾﯚﺗﻜﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﯾﻘﺎﯾﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫‪ WORD .2‬ﺗﺎ ﺋﯧﻠﻠﯩﭙﯩﺲ‪ ،‬ﺗﯩﻚ ﺗﯚﺗﺒﯘﻟﯘڭ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯩﺰﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘم‪ .‬ﺑﯩﺮاق‬ ‫ﺑﯘﻻردﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﻪﻣﺒﻪر‪ ،‬ﻛﯘۋادﯨﺮات ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪڭ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﺪا ﻣﺎﺋﻮﺳﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا‬ ‫ﯾﯚﺗﻜﯩﯿﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺗﻪڭ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﯨﻠﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫‪ Shift‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺳﯩﺰﺳﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﯾﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪاق ﯾﯜﻧﯜﻟﯜﺷﺘﻪ ﺳﯩﺰﯨﯔ‪،‬‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﻪڭ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺪۇ‪.‬‬

‫‪WORD‬دﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪڭ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺋﺎرﺧﯩﭗ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ‪WORD‬ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎرﺧﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎرﺧﯩﭗ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﯾﯩﺮﯨﻢ ﯾﻮﻟﺪا ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻛﯩﻠﻪر ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﯾﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﺮﯨﻠﻤﺎ ﺗﺎﯾﺎﻗﭽﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﻣﺴﯩﺰ؟‬ ‫‪ [Shift + F5] .1‬ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﯾﻐﺎن ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ‪ ،‬ﺳﯩﺮﯨﻠﻤﺎ‬ ‫ﺗﺎﯾﺎﻗﭽﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪي ﺗﯘرۇپ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ‬ ‫دﯨﺴﻜﯩﻐﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ‪ .‬ﺳﯩﺰ ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎر ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎرﺧﯩﭙﻘﺎ ﺋﯚزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ‬ ‫ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬


‫‪ .2‬ﺳﯩﺰ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﭗ ﯾﯚﺗﻜﻪش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﯾﯚﺗﻜﻪش ﻣﻪﺷﻐﯘﻟﯩﯿﺘﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪر ﻣﺎﺋﯘﺳﺘﯩﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﯾﯜﺗﻜﻪۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﮫﺘﯩﯿﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﺎﺋﯘس ﺳﻮل ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺴﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﯾﯘۋەﺗﺴﻪك ﯾﯚﺗﻜﻪۋاﺗﻘﺎن ﺑﯚﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﻪﯾﻪرﮔﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻼردﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎق ﻣﻪﺷﻐﯘﻻت ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﺋﺎددﯨﯿﻠﯩﺸﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫]‪[Shift + F2‬ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ھﺎﻟﻪت ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﺪا »ﻗﻪﯾﻪرﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜرﯨﺴﯩﺰ؟« دﯨﮕﻪن ﺋﯘﭼﯘر ﭼﯩﻘﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﻪك‪ ،‬ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺋﯘزۇن ﻛﺎۋاك ﺳﯩﺰﯨﻘﻘﺎ‬ ‫ﺋﯚزﮔﯜرﯨﺪۇ‪ .‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ‪Enter‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘرۇۋەﺗﺴﻪﻛﻼ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺑﯚﻟﻪك ﻧﯘر ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯜﭼﯜرﯨﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜرۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﺎۋۋال ﺑﯩﺰ ﻛﯚﭼﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‬ ‫]‪Ctrl]+ C‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ]‪Ctrl]+ V‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن‬ ‫ﻣﻪزﻣﯘن ﻧﯩﺸﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜرﯨﻠﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ]‪[Delete‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﯾﺎﻛﻰ]‪[Backspace‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯜرۈش‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺧﻪت ﺋﯚﭼﯜرﻟﯜپ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪھﯟال ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﯾﯘﻗﺎرﻗﻰ ‪ 2‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﯾﻪﻧﻪ ]‪ [Ctrl+X‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﯚﭼﯜرۈش ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻻﯾﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎۋۋال ﻛﯚﭼﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼش‬ ‫ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯚﭼﯜرۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼش ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﯾﯚﺗﻜﻪپ ﻗﺎﯾﺘﯘرۇپ‬ ‫ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﭘﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﯾﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮرال ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش« ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ‪WORD2000 .‬ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫‪100‬ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪت ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﯩﺘﯩﻦ ﺳﯜرەت‪ ،‬ﺟﻪدۋەل‬ ‫ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻼرﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ھﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻛﯚرۈﻟﺴﻪ دەرھﺎل‬ ‫ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﯿﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ھﻪرﯨﭗ‪ -‬ﺑﻪﻟﮕﻪ ۋە ﺋﺎﺑﺰاﺳﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻓﻮرﻣﺎﺗﻼش ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ھﻪرﯨﭗ ﺑﻪﻟﮕﻪ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺑﺰاﺳﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ھﯚﻛﯜم ﻗﯩﻼﻻﯾﺴﯩﺰ؟‬ ‫]‪[Shift + F1‬ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪ ،‬ﻣﺎﺋﯘس ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﯨﻠﻜﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺳﯘﺋﺎل ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻮﻗﯿﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﯨﻠﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ھﻪرﯨﭙﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﻪك ﺑﯘ دەرھﺎل‬


‫ھﻪرﯨﭗ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ھﻪرﯨﭗ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﺑﺰاﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﻟﯩﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﻓﯘرﻣﺎﺗﻼش ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﻟﯩﺸﻰ ]]‪Esc‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﯩﺘﯩﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫‪ Word‬ﻗﺎ ﭼﯩﺴﻼ ﻗﯩﺴﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﯾﯧﯖﯩﻼش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ‪ word‬ھﯚﺟﺠﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰدﯨﻼ ﭼﯩﺴﻼ ﻗﯩﺴﺘﯘرﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻪزﯨﺪەﭼﯩﺴﻼ ﺋﯚزﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﯾﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﯾﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫‪ word‬ﻧﻰ ﻗﻮزﻏﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﺑﯘﯾﯩﭽﻪ ‪ 插入→日期和时间‬ﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﺴﻼ ﯾﺎﻛﻰ ۋاﻗﯩﺖ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ‪ ،‬ﺋﻮڭ ﺗﻪرەپ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ‪自动‬‬ ‫‪ 更新‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯘﯾﯘپ ﺟﻪزﯨﻤﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﯖﺰﻻ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯩﺪۇ ‪.‬‬

‫‪ Word‬دﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ‪ Word‬ﺗﺎ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﯿﺎل ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪا دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪت ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯘﯾﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ‪ .‬ﯾﻪﻧﻰ ‪ 38...،2،4،6،8‬دﯦﮕﻪﻧﺪەك ‪ .‬ﺑﯘﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪرپ‪-‬ﺑﻪﻟﮕﻪ‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯘر‪.‬‬ ‫‪宋体‬ﺧﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪا ‪ 五号‬ﻧﯘﻣﯘرﯨﺪا ﺧﻪت ﺋﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﻏﺎ ‪ 38‬داﻧﻪ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺧﻪت ﺋﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯾﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯩﺰﮔﻪ ‪ word‬ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ھﻪرﺧﯩﻞ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﯾﺎﺳﺎﯾﺪﯨﻐﺎن‪ ،‬رەﺳﯩﻢ‪ ،‬ﺟﻪدﯨﯟەل‪ ،‬ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪھﯟاﻟﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺗﯘرﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ھﻪرپ‪-‬ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﯟاﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﻗﻮﻻﯾﻠﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ‪ 工具→选项‬ﺗﯜرﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪选项 ،‬ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ‪ 常规‬ﺗﯜرﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﯩﺮاق ﻗﺎرﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ‪ 度量单位‬دﯦﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜرى ﺑﺎر‪ ،‬ﺷﯘ ﯾﻪرﮔﻪ ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ‪ 厘米‬دەپ ﺗﻮﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺗﺎﻟﻼﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ‪ 厘米‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﺴﯩﺰ ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ‪使用字符单位‬‬ ‫ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺴﯩﺰ ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮﻏﺎ‬ ‫ﺋﯚزﮔﻪردى دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ‪.‬‬


‫ھﯚﺟﺠﻪت) ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ( ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش‬ ‫‪ Word‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ‪ ،‬ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ( ﺗﻮﻏﺮا ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯜرەﻟﻪﯾﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﯾﻘﯩﺴﺎ دەرھﺎل ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﺪۇ‪ .‬ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﭽﻰ ﺋﯚزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﺪا‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺳﯚز ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش‬ ‫‪ Word‬دا ھﯚﺟﺠﻪت ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﺪە داﺋﯩﻤﻼ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﯾﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻼش‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﯾﺎﻛﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻻ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺧﻪت ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎق ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﻣﺎي ﺗﯘرۇﭘﻼ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ‬ ‫ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﯾﯩﺘﻪﻟﻪﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن‪ :‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺧﺘﺎم ﯾﯧﺰﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق‪A ،‬‬ ‫ﺗﻪرەپ ۋە ‪ B‬ﺗﻪرەپ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯚپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ ‪.‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا‪،‬‬

‫‪Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ←‬

‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ )‪ ( 工具← 自动更正选项‬دﯦﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜرى ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ )‪ (替换‬دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن )ﺋﺎ(‪ ،‬ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ‪« A‬ﺗﻪرەپ« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺷﯘش )‪(添加‬دﯦﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﯘ ﺳﯚز ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ھﯚﺟﺠﻪت ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش ﺟﻪرﯾﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺰ ﺋﺎ‬ ‫دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ )‪ ( Enter‬ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‬ ‫‪A‬ﺗﻪرەپ دﯦﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺪۇ‪ .‬ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪرﺑﯩﺰ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈرﯨﯿﯩﺘﻰ ﯾﻮق دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺗﺎﻟﻼش‬ ‫راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ ﺋﺎ دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺋﺎ ۋە‪ A‬ﺗﻪرەپ ھﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜرۈش دﯦﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ×‪ ÷،‬ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ‬


‫ﻗﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎ ﺳﯜرﺋﻪت ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن‬

‫ﺑﯩﺰ‬

‫ﺋﺎددﯨﯿﻠﯩﺸﯩﺪۇ‬

‫ﭘﻪﻗﻪت‬

‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ‬

‫ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ‬

‫ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎﻗﻼ‬

‫ﺋﯩﺸﻼر‬

‫ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ‬

‫‪.Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ← ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ‬

‫) ‪( 工 具 ← 自 动 更 正 选 项‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ) ‪ ( 替 换‬دﯦﮕﻪن ﺟﺎﯾﻐﺎ * ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ )‪(替换位‬دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ × ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﻗﻮﺷﯘش )‪(添加‬ﻧﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪت * ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪﻛﻼ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا × ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪ ÷ .‬ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﺷﻤﯘ × ﻧﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن‪ :‬ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪت ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘل ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ» ش ﺋﯘ ﺋﺎ ر » ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ »‬ ‫ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ » دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﻗﻮﺷﯘش دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﻛﯧﯿﯩﻨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﻗﻪت » ش ﺋﯘ ﺋﺎ ر« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪﻛﻼ » ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﯾﻮﻧﻰ « دﯦﮕﻪن ﺳﯚز ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯾﻪﻧﻪ ‪ Word‬ﻧﯩﯔ ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺰ‬

‫ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ‬

‫ﺋﯩﺸﻘﺎ‬

‫ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﺎ‬

‫ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‬

‫‪.Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرال ← ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ) ‪ ( 工具← 自动更正选项‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‬

‫ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ‪-‬ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ)‬

‫‪( 自 动 图 文 集‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬‬

‫ﺑﯘﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ‪ 显 示 ‘记 忆 式 键 入 ’建 议‬دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﮔﻪ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﯾﯘپ ﻗﻮﯾﯘپ‪،‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﯾﻪرﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ –ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈڭ دﯨﮕﻪن ﺧﻪت ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ‪(请在此键入‘自动图文‬‬ ‫)‪集’词条‬ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﻣﻪﺳﻠﻪن‪ »:‬ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﯾﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘم راﯾﯘﻧﻠﯘق‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﻖ ھﯚﻛﯩﻤﯩﺘﻰ« دەپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ‪ ،‬ﻗﻮﺷﯘش دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‪،‬ﺑﯘ ﺳﯚز ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەﺳﯩﻢ‪ -‬ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر‬ ‫ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻛﯩﯿﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯜچ‪ -‬ﺗﯚت ھﻪرﯨﭙﻨﯩﻼ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك‪،‬‬

‫ﺑﯩﺰ‬

‫ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن‬

‫ﺳﯚزﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە‬

‫ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﺗﯘرﯨﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر‬

‫ﺑﯩﺰ‬

‫ﻗﺎﯾﺘﯘرۇش‬


‫ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ) ‪( Enter‬ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ ﺑﯘ ﺳﯚز ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر ‪ ESC‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎق‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﻪرﺗﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﻗﻮﺷﯘش ۋەﺋﯚﭼﯜرۈش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺳﻪل ﺋﯘزۇﻧﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﺎۋزۇ‪ ،‬رەﺳﯩﻢ دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘﻻرﻏﺎ‬ ‫ﻧﻮﻣﯘر ﻗﻮﯾﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﯩﺮ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەت‪.‬ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ‪،‬ﻣﺎۋزۇﻻر ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮﻣﯘ‪-‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﯘش ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﻮﻻﯾﺴﯩﺰ‪.‬ھﻪﻣﺪە ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯚپ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ‪.‬ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯩﯿﻨﻜﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎۋارﯨﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯘﻏﺪۇرﯨﺪۇ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﻪرﺗﯩﭗ)رەت ( ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ۋە ﺋﯚﭼﯜرۈش ﺧﻪت ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ۋە ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪش‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ۋاﺳﺘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﯘش‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا رەﺳﯩﻤﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﺑﯘ رەﺳﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ ‪ -1‬رەﺳﯩﻢ‪-2،‬رەﺳﯩﻢ‪ ،‬دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە‬ ‫رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻗﻮﯾﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق‪Word ،‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‪ ،‬ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﯾﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯩﻠﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﯾﺎﺳﺎش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك‪.‬‬ ‫‪Word‬ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش←ﯾﯚﺗﻜﻪپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ←ﻣﺎۋزۇ ﺋﯩﺰاھﺎﺗﯩﻨﻰ)ﯾﻪﻧﻰ‬

‫‪1图片‬‬

‫) ‪插入-引用-题注‬‬

‫ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪاﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎق‪،‬ﺧﻪﺗﻜﯜچ دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ﺑﯩﺰ‬

‫ﭘﻪﻗﻪت‬

‫»ﺟﻪدﯨﯟەل«‪»،‬ﻓﯘرﻣﯩﻼ«‪»،‬ﮔﯩﺮاﻓﯩﻚ »دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺗﯜرﻟﻪر ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﯩﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻠﯩﻖ ﺗﯜر رەﺳﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﺋﯘ ھﺎﻟﺪا ﺑﯩﺰ ﯾﯩﯖﻰ ﺧﻪﺗﻜﯜچ ﻗﯘرۇش ) ‪ (新建标签‬دﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻜﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﻜﻪ »رەﺳﯩﻢ« دەپ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯘرۈش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ رەﺳﯩﻢ دﯨﮕﻪن ﺗﯜر ﺧﻪﺗﻜﯜچ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﻞ ﺳﺎن ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎق‪،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرى )‪( 编号‬‬ ‫دﯨﮕﻪن ﺗﯜرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﮫﺘﯩﯿﺎﺟﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻢ ھﻪر ﻗﺎﯾﺴﻰ‬ ‫ﺑﺎﭘﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﺎپ ﻧﻮﻣﯘرى ) ‪ (章节号‬دﯨﮕﻪن ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﻪردﯨﻦ »ﺑﺎﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ« ۋە »ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ« ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﻗﻼ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ‪ Word‬ھﯚﺟﺠﯩﺘﯩﮕﻪ رەﺳﯩﻢ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﻼرﻧﻰ ﻗﺴﯩﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ‪ ،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن‬

‫ﺋﺎﻟﺪى‬

‫ﺑﯩﻠﻪن‬

‫ﺑﯘ‬

‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ‬

‫ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﯾﻪﻧﻰ‬

‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش←ﯾﯚﺗﻜﻪپ‬

‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ←‬

‫ﻣﺎۋزۇ‬

‫ﺋﯩﺰاھﺎﺗﯩﻨﻰ)ﯾﻪﻧﻰ ) ‪插入-引用-题注‬ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن دﯨﺌﺎﻟﻮگ راﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﺎۋزۇ ﺋﯩﺰاھﺎﺗﻰ‬


‫ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش )‪( 自动插入题注‬‬

‫دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن‬

‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎق‪،‬ﺋﯩﺸﻠﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﺗﻜﯜچ‪ ،‬ﻗﯩﺴﺘﯘرۇش ﺋﻮرﻧﻰ‬ ‫دﯨﮕﻪﻧﺪەﻛﻼرﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯘرۈپ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪى ھﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ رەﺳﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﻗﻮﯾﯘپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪر رەﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟەﺗﺴﻪك ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫رەﺳﯩﻢ ﻗﯩﺴﺘﯘرﺳﺎق‪ ،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺗﻮﻏﯘرﻻپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻏﯘرﻻپ‬ ‫ﯾﯜرۈﺷﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﯾﻮق‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪،‬دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺧﻪت ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﻰ ﻧﻮرﻣﺎل‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎش ﺋﯜﭼﯜن ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼش ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ)‪(Ctrl+A‬ﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪت ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺟﻪدﯨﯟەﻟﺪە ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻨﯩﯔ رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش‬ ‫ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ‪ Word‬ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﺘﺎﻟﻼردا ﺟﻪدﯨﯟەل ﺳﯩﺰﺳﺎق‪ ،‬ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻨﯩﯔ ‪ -1‬رﯦﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن رەت ﻧﻮﻣﯘرى‬ ‫ﺗﻮﻟﺪۇرۇﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ‪ Word‬دا ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ھﺎﻟﺪا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ‪:‬ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن رەت‬ ‫ﻧﻮﻣﯘرى ﺗﯘرﻏﯘزۇدﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ‪)،‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‪-‬ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ‪،‬ﺋﯘ ھﺎﻟﺪا‬ ‫‪Ctrl‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ‪،‬ﻛﺎﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼش ﻛﯩﺮەك‪ (.‬ﻓﻮرﻣﺎت←ﺗﯜر ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮى ۋە رەت ﻧﻮﻣﯘرى‪(项‬‬ ‫) ‪目 符 号 与 编 号 — 格 式‬ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘرى ) ‪( 编 号‬دﯨﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﯜﭼﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر رەت‬ ‫ﻧﻮﻣﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش )‪(自定义‬دﯨﮕﻪن ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪،‬ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎن‬ ‫ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﻓﻮرﻣﺎﺗﻰ‪،‬ﺷﻪﻛﻠﻰ‪،‬ﺋﻮرﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر »‪ «.‬ﯾﻪﻧﻰ ﭼﯩﻜﯩﺘﻜﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ‪ Ctrl+C‬ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ راﻣﻜﺎ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﯾﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣﯜرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎن رەت ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش‪.‬‬ ‫‪1 zk20070708001‬ﻣﯜرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎن رەت ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش دﯨﮕﻪﻧﺪە‪(复杂编号自‬‬ ‫)‪،动化‬ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎن ﺑﻪرﮔﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼش ﺟﻪدﯨﯟﯨﻠﻰ دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺟﻪدﯨﯟەﻟﻠﻪردە داﺋﯩﻢ )‪(zk20070708001‬‬ ‫دﯨﮕﻪﻧﺪەك ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪردە رەت ﻧﻮﻣﯘرى ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪاق رەت ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﻪك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﯾﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن‪ .‬ﻓﻮرﻣﺎت←ﺗﯜر ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮى ۋە رەت ﻧﻮﻣﯘرى دﯨﮕﻪن‬ ‫ﺑﯘﯾﺮۇﻗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻦ‪،‬رەت ﻧﻮﻣﯘرى دﯨﮕﻪن ﺧﻪﺗﻜﯜﭼﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ‪،‬ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ رەت ﻧﻮﻣﯘر‬


‫ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﯾﻤﯩﺰ ‪.(无‬دﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮى(ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش دﯨﮕﻪن ﺗﯜر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﯩﻜﻰ رەت‬ ‫ﻧﻮﻣﯘر ﻓﻮرﻣﺎﺗﻰ دﯨﮕﻪن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ )‪ (zk20070708001‬ﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻣﯩﺰ‪ «.» .‬ﭼﯩﻜﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﯟﯨﺘﯩﭗ‪ «1»،‬ﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﻛﯚزﻧﯩﻜﯩﺪە ﺑﯩﺰ ھﺎزﯨﺮ ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن ﺷﻪﻛﯩﻞ ﭘﻪﯾﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ‪،‬ﺳﯩﺰ ﯾﻪﻧﻪ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﺷﻪﻛﻠﻰ‪،‬ﺋﻮرﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻗﺎﯾﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻜﯩﺘﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‪.‬ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ‪،‬ﻓﻮرﻣﺎت ﻗﻮرال ﺳﯩﺘﻮﻧﯩﺪﯨﻦ رەت ﻧﻮﻣﯘر ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‬ ‫‪zk20070708001‬ﻧﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘراﻻﯾﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﻗﺎﯾﺘﺎ‬ ‫‪Enter‬ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎﻗﻼ‪ zk20070708002‬ﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﯩﺴﺘﯘرﯨﺪۇ‪.‬ﻛﯩﯿﻨﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻠﻪردە ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﺷﯘ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ‪.‬‬

Word