Page 1

Σσνοπηική παροσζίαζη ζηοιτείων για ηην περιοτή μελέηης/ Summary data for the study area Σιδηροδρομικός Σηαθμός Αθήνας1 Ο Σιδηροδρομικός Σηαθμός Αθήνας είλαη έλα ζπγθξόηεκα δύν ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ ζηελ Αζήλα. Ο πξώηνο ζηαζκόο είλαη ζηαζκόο ηνπ Οξγαληζκνύ ΢ηδεξνδξόκωλ Διιάδαο, θαη ν δεύηεξνο είλαη ζηαζκόο ηνπ κεηξό ηεο Αζήλαο, επί ηεο γξακκήο 2. Πξνζθέξεη ζηνπο επηβάηεο δπλαηόηεηα κεηεπηβίβαζεο κεηαμύ ηνπ Μεηξό ηεο Αζήλαο θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηνπ Ο΢Δ. Ιζηνξηθά, ν όξνο Σιδηροδρομικός Σηαθμός Αθήνας αλαθέξεηαη ζε ηξεηο γεηηνληθνύο ζηαζκνύο: 

Σνλ ιεγόκελν ζηαθμό Πελοποννήζοσ, πνπ ήηαλ ζηαζκόο ηωλ ΢ηδεξνδξόκωλ Πεηξαηώο - Αζελώλ - Πεινπνλλήζνπ [΢ΠΑΠ] θαη νλνκάζηεθε έηζη (αλεπίζεκα) επεηδή απηόο εμππεξεηνύζε ηε ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλωλία κεηαμύ Αζήλαο θα Πεινπνλλήζνπ.

Σνλ ιεγόκελν ζηαθμό Λαρίζης, πνπ ήηαλ ζηαζκόο ηωλ ΢ηδεξνδξόκωλ Διιεληθνύ Κξάηνπο θαη νλνκάζηεθε έηζη (αλεπίζεκα) επεηδή απηόο εμππεξεηνύζε ηε ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλωλία κεηαμύ Αζήλαο θαη Λάξηζαο, πνπ απνηεινύζε ηε ζεκαληηθόηεξε πόιε θνληά ζην βόξεην άθξν ηεο γξακκήο, ηα πξώηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.

Σνλ Σηαθμό Λαρίζης ηνπ κεηξό ηεο Αζήλαο.

Σηαθμός Αθήνας Ο ζηαζκόο Αζήλαο ηνπ Ο΢Δ (ν «ζηαζκόο Λαξίζεο») βξίζθεηαη επί ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Πεηξαηά - Πιαηένο. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 8 Μαξηίνπ 1904 θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ππό αλαθαηαζθεπή. Γηαζέηεη κία πιεπξηθή θαη κία θεληξηθή απνβάζξα θαη γξακκέο ελαπόζεζεο ακαμνζηνηρηώλ. Σόζν νη γξακκέο όζν θαη νη απνβάζξεο ζα απμεζνύλ ζεκαληηθά κε ηελ νινθιήξωζε ηεο ηξέρνπζαο αλαθαηαζθεπήο. Ο ζηαζκόο Αζήλαο ηωλ πξώελ ΢ΠΑΠ (ν «ζηαζκόο Πεινπνλλήζνπ») βξηζθόηαλ επί ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Πεηξαηά - Πάηξαο. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 30 Ινπλίνπ 1884 θαη έθιεηζε ζηηο 7 Απγνύζηνπ 2005, καδί κε ην ηκήκα Πεηξαηά - Αγίωλ Αλαξγύξωλ ηεο γξακκήο. Οη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ κεηαθέξζεθαλ από ηόηε ζηνλ παξαθείκελν ζηαζκό Λαξίζεο, ν νπνίνο θέξεη πιένλ κόλνο ην όλνκα «΢ηδεξνδξνκηθόο ΢ηαζκόο Αζήλαο». Ο ζηαζκόο Πεινπνλλήζνπ είλαη θηίζκα ηνπ Δξλζη Σζίιιεξ απνηειεί δηαηεξεηέν θηίξην ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο αμίαο

θαη

1 http://el.wikipedia.org/wiki/΢ηδεξνδξνκηθόο_΢ηαζκόο_Αζήλαο


Athens Railway Station

1

Athens Railway Station “Larissa Station�

Peloponnese Station

Athens Railway Station is the main railway station of Athens, the capital city of Greece. It is located in the central quarter of Kolonos 2. It resulted from the merger of the city's two main railway terminals, the Larissa Station of the rail lines towards central and northern Greece, and of the Peloponnese Station of the rail line linking Athens with the southern Peloponnese peninsula. The station is still


colloquially known as "Larissa Station", which is also the name of a Metro station there. History Inaugurated on 8 March 1904, the station was named after the city of Larissa, as the southern terminal of the line to the Thessalian city and Thessaloniki. The older adjacent station, Stathmós Peloponnísou, was inaugurated on 30 June 1884, named after the Peloponnese peninsula due to its services to the region. Closed on 7 August 2005, along with the Piraeus-Agioi Anargyroi line, its activities since then moved to the Stathmos Larissis. Regarding the metro station, part of the Line 2, it's an underground stop inaugurated on 28 January 2000. Structure Larissa Station has a large two-floors building, in front of a square Domokou avenue, in which there are some platforms for bus services. It counts 2 platforms and 3 tracks but, starting from the first 2000s, it is under reconstruction for modernization and enlargement: the station will be improved with 12 tracks and 7 platforms and the line electrified. Construction of the new platforms and tracks, located where it was the goods yard of Peloponnese station, is almost complete. Traffic About urban transport, the station is served by Athens Metro and by the "Proastiakos" (a service of TrainOSE) suburban line Piraeus-Ano Liosia; that links it, not directly, to the International Airport Elefthérios Venizélos. It is also served by several regional trains serving Attica and also by some InterCity, mainly to Patras and Thessaloniki. Along the 20th century, mainly in the first half, Athens station was the terminal of some international trains, as an Express to/from Berlin or the "Arlberg"route of the Orient Express (London-Athens via Paris-Zürich-Vienna-BudapestBelgrade-Skopje), in service still 1962.


1 http://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Railway_Station 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Colonus


Σιδηροδρομικός Σηαθμός Αθηνών

3

Σν αθίλεην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Αζελώλ απνηειεί έλα από ζεκαληηθόηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ο΢Δ κε ηδηαίηεξα κεγάιεο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη 110 ζηξέκκαηα πεξίπνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ρώξνπο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Αζελώλ – Λαξίζεο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί πιένλ ωο θεληξηθόο εληαίνο ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο Αζελώλ θαη ηνπ παιαηνύ – θαηεξγεκέλνπ ζηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σν αθίλεην βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, κε θαιέο πξνζβάζεηο, θαη εμππεξεηείηαη από ην ζηαζκό ηνπ Μεηξό «΢ηαζκόο Λαξίζεο». Σα ζεκαληηθόηεξα ππάξρνληα θηίξηα έθηαζε ηωλ 110 ζηξεκκάηωλ είλαη:

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζηελ

1. Σν ζεκεξηλό θηίξην επηβαηώλ ηνπ ζηαζκνύ Αζελώλ (παιαηόο Λαξίζεο), εκβαδνύ 1250ηκ πεξίπνπ θαη 2. Σν παιαηό θηίξην επηβαηώλ ηνπ θαηεξγεκέλνπ - ΢ηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ, εκβαδνύ 815ηκ πεξίπνπ, ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο, ζρεδηαζκέλν από ηνλ δηάζεκν αξρηηέθηνλα Ernst Ziller. Athens Railway Station

3

The property of the Athens railway station is one of the most important assets of Hellenic Railways Organization [OSE] [with particularly large potential for exploitation. The total area of the property is approximately 110 acres and includes areas of the railway station of Athens – Larissa which now operates as a single central train station and the old abolished now Athens - Peloponnese station. The property is located near the historic center of Athens, with good access and is served by the Metro station "Larissa Station". The major existing buildings included in the area of 110 acres is: 1. The current passenger building of the Athens station (old Larissa), approximately area: 1250 sq.m 2. The old abolished passenger building of Peloponnese Station approximately area 815 sq.m a building of significant architecture, designed by the famous architect Ernst Ziller. 3 http://www.gaiaose.com/development/big-railway-stations.html


Η Ενοποίηζη ηων Αρταιολογικών τώρων Αθήνας 1

Σα ππνπξγεία ΠΔΧΩΓΔ θαη Πνιηηηζκνύ ζπλέζηεζαλ από θνηλνύ ηελ Δηαηξία «Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθώλ Χώξωλ Αζήλαο» αλέιαβε λα νινθιεξώζεη ην θηιόδνμν ζρέδην ηνπ λα ζπλζέζεη θαη λα ζπγθξνηήζεη ζε έλα εληαίν ζύλνιν όιν ην πιέγκα ηνπ «δωληαλνύ ηζηνύ» ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηνπ ζύγρξνλνπ αιιά θαη ηνπ κέιινληνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αξραηνινγηθό «Πάξθν». Με ηελ «ελνπνίεζε ηωλ αξραηνινγηθώλ ρώξωλ ηεο Αζήλαο» επηρεηξείηαη ε κεγαιύηεξε πνιενδνκηθή παξέκβαζε πνπ έγηλε πνηέ ζηελ πξωηεύνπζα κε ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ηεο Ιζηνξηθήο πόιεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιενδνκηθήο θπζηνγλωκίαο ηεο.


-

-

-

Δπηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο λενθιαζηθήο Αζήλαο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο αηζζεηηθήο, ηεο θιίκαθαο θαη ηεο ηππνινγίαο ηεο Δπηρεηξείηαη λα θαζνξηζηνύλ ζε κηα νινθιεξωκέλε ζεηξά ξπζκίζεηο ρξήζεωλ γεο ηόζν ηωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ όζν θαη ηωλ θηεξίωλ Δπηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε ζε πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη θπξίωο ζπγθνηλωλίαο κε πξννπηηθή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηξακ ζε όιν ην δίθηπν ηεο ελνπνίεζεο ωο ηκήκα ελόο ζπλνιηθνύ ζπγθνηλωληαθνύ ζπζηήκαηνο.

Σν ζεκεξηλό πξόγξακκα ηεο ΔΑΧΑ ΑΔ είλαη έλα πξνθαζνξηζκέλν θνηλό πξόγξακκα ηωλ ππνπξγείωλ ΠΔΧΩΓΔ θαη Πνιηηηζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη 6 κεγάιεο ελόηεηεο κε πεξηζζόηεξεο από 60 κηθξέο θαη κεγάιεο παξεκβάζεηο. Οη 6 κεγάιεο είλαη:

ελόηεηεο

ηνπ

εληαίνπ

αξραηνινγηθνύ

ηνπίνπ

1. Σν 1ν ηκήκα αξρίδεη από ην Θεζείν θαη εθηείλεηαη κέρξη ηνλ Κεξακεηθό θαη ην Γθάδη, ηελ Οδό Πεηξαηώο θαη ηελ αξρή ηεο Ιεξάο Οδνύ. 2. Σελ Αξραία θαη Ρωκαϊθή Αγνξά κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ θαη ηελ Πιάθα. 3. Σνλ άμνλα ηεο Γηνλπζίνπ Αξεηνπαγίηνπ –Απνζηόινπ Παύινπ θαη δηακνξθώζεηο ζηνπ Μαθξπγηάλλε θαη ηνπ Φηινπάππνπ. 4. Σηο πεξηνρέο Ψπξξή, Μεηαμνπξγείν θαη Αθαδεκία Πιάηωλνο. 5. Σέινο ην εκπνξηθό ηξίγωλν (΢ηαδίνπ –Μεηξνπόιεωο- ΔξκνύΑζελάο), κε ην Μνλαζηεξάθη. 6. ΢ηα αλαηνιηθά ην ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Αξδεηηό, ην ΢ηάδην, ην Οιπκπηείν, ωο ηε Λεωθόξν Ακαιίαο. 1 ηνπ Γηάλλε Καιαληίδε, πξνέδξνπ ΑΔ Δλνπνίεζε Αξραηνινγηθώλ Χώξωλ Αζήλαο [ΔΑΧΑ] http://www.sadas-pea.gr/old/ARXITEKTONES_11.pdf Οθηώβξηνο1998


Unification of the Archaeological Sites of Athens 1

EAXA, standing for Unification of the Archaeological Sites of Athens S.A. was founded in October 1997 (its incorporation published in issue 909 / 15 October 1997 of the Greek Government Gazette) and is a SocietÊ Anonyme type company owned entirely by the Greek ministry of Culture, and the ministry of the Environment, Planning and Public Works. The articles of incorporation provide that the Agency will operate for ten years with headquarters in the municipality of Athens. The Agency’s founding goal is to implement a program for unification of the archaeological sites of Athens. With the "unification of the archaeological sites of Athens' is attempted the larger urban intervention ever planned in the


capital with the objective of the presentation of the historical city and to determine the its architectural and urban physiognomy. - is attempted to highlight the neoclassical Athens and define its aesthetics, scale and typology of - is attempted to define a comprehensive set of land uses regulations of public spaces and buildings - is attempted to answer the problems of traffic and transport mainly with a view to installing trams across the unification network as part of an overall transportation system. The current program includes 6 major sections with more than 60 small and large interventions. The 6 major sections of the uniform archaeological landscape are: 1. Kerameikos - Piraeus – Iera Odos - Gazi - Thissio 2. Athenian Agora - Roman & Hadrian's Library - Plaka 3. Acropolis - Dionysius Filopappou - Makrigianni

Areopagite-Apostolou

Pavlou

-

4. Plato's Academy - Metaxourgio - Psiri 5. The commercial triangle (Stage Athena) - Monastiraki

- Metropolis - Hermes -

6. Olympieion - Zappeion - Stadium – Ardittos

1 http://www.astynet.gr/

Summary Data  

Athens Railway Station